EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0064

Komisijas Direktīva 2008/64/EK ( 2008. gada 27. jūnijs ), ar ko groza I līdz IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OJ L 168, 28.6.2008, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 271 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/64/oj

28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/31


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/64/EK

(2008. gada 27. jūnijs),

ar ko groza I līdz IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) apakšpunktu,

apspriedusies ar attiecīgajām dalībvalstīm,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/29/EK paredzēti noteikti pasākumi pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu dalībvalstīs no citām dalībvalstīm vai trešām valstīm. Tajā arī noteikts, ka dažas zonas ir atzīstamas par aizsargājamām.

(2)

No dalībvalstu sniegtās informācijas secināts, ka tikai daži Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. un Solanaceae augi, kas paredzēti stādīšanai, rada Heliothis armigera Hübner izplatīšanas draudus. Tā kā šī organisma izplatīšanās draudi attiecas tikai uz minētajiem augiem, šis organisms ir jāsvītro no Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma, ar ko nosaka vispārēju aizliegumu, un jāiekļauj minētās direktīvas II pielikumā, kas nosaka aizliegumu attiecībā uz konkrētiem augiem, kuri rada draudus. Turklāt nosaukums Heliothis armigera Hübner ir jāaizstāj ar Helicoverpa armigera (Hübner) saskaņā ar tā nesen pārskatīto zinātnisko nosaukumu.

(3)

No dalībvalstu sniegtās informācijas secināts, ka Colletotrichum acutatum Simmonds ir plaši izplatīts Kopienā. Tāpēc šo organismu vairs nav vajadzības iekļaut Direktīvas 2000/29/EK kaitīgo organismu sarakstā un attiecībā uz to vairs nav jāveic aizsardzības pasākumi saskaņā ar minēto direktīvu. Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II pielikums.

(4)

Saskaņā ar Portugāles sniegto informāciju Madeirā ir ieviesies Citrus tristeza vīruss (Eiropas izolāti). Tāpēc šī Portugāles teritorija vairs nav atzīstama par aizsargājamo zonu saistībā ar minēto kaitīgo organismu un ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II un IV pielikums.

(5)

Saskaņā ar Spānijas sniegto informāciju Ibisā ir ieviesies Thaumetopoea pityocampa (Den. un Schiff.). Tāpēc šī Spānijas teritorija vairs nav atzīstama par aizsargājamo zonu saistībā ar minēto kaitīgo organismu un ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II un IV pielikums.

(6)

Slovēnijas sniegtā informācija liecina, ka Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ir ieviesies Koroška un Notranjska reģionā. Tādēļ šie reģioni vairs nav atzīstami par aizsargājamo zonu saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikums.

(7)

Itālijas sniegtā informācija liecina, ka Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ir ieviesies Emīlijas Romanjas, Lombardijas un Veneto reģiona atsevišķās daļās. Tādēļ šīs Itālijas teritorijas daļas vairs nav atzīstamas par aizsargājamām zonām saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikums.

(8)

No Šveices tiesību aktiem par augu aizsardzību izriet, ka Bernes un Grizonu kantons vairs nav uzskatāmi par aizsargājamo zonu attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Šveicē. Tādēļ ir jāsvītro atkāpe, saskaņā ar kuru, izpildot atsevišķas prasības, no minētajiem reģioniem ir atļauti ievedumi atsevišķās aizsargājamajās zonās, un ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļa.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK I līdz IV pielikums.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK I līdz IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais līdz 2008. gada 31. augustam dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2008. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/41/EK (OV L 169, 29.6.2007., 51. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK I līdz IV pielikumu groza šādi.

1.

Svītro I pielikuma A daļas II iedaļas a) apakšpunkta 3. punktu.

2.

Direktīvas II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļas II iedaļu groza šādi:

i)

iedaļas a) pozīcijā pēc 6.1. punkta pievieno šādu 6.2. punktu:

“6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. un Solanaceae dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, kas nav sēklas”;

ii)

svītro c) pozīcijas 2. punktu;

b)

pielikuma B daļu groza šādi:

i)

svītro a) pozīcijas 10. punktu;

ii)

B daļas b) pozīcijas 2. punkta tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”;

iii)

B daļas d) pozīcijas 1. punkta tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“EL, F (Korsika), M, P (izņemot Madeiru)”;.

3.

Direktīvas III pielikuma B daļu groza šādi:

a)

B daļas 1. punktā tekstu otrajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province), Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”;

b)

B daļas 2. punktā tekstu otrajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province), Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”.

4.

Direktīvas IV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļu groza šādi:

i)

A daļas I iedaļas 27.1. punkta otrajā slejā, īpašās prasības, tekstu “Heliothis armigera Hübner” aizstāj ar “Helicoverpa armigera (Hübner)”;

ii)

A daļas II iedaļas 20. punkta otrajā slejā, īpašās prasības, tekstu “Heliothis armigera Hübner” aizstāj ar “Helicoverpa armigera (Hübner)”;

b)

pielikuma B daļu groza šādi:

i)

svītro 17. punktu;

ii)

šādi groza 21. punktu:

otrajā slejā, īpašās prasības, c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

augu izcelsme ir vienā no šādiem Šveices kantoniem: Fribourg, Vaud, Valais; vai”,

tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province), Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”;

iii)

šādi groza 21.3. punktu:

otrajā slejā, īpašās prasības, b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

izcelsme ir vienā no šādiem Šveices kantoniem: Fribourg, Vaud, Valais; vai”,

tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province), Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”;

iv)

šādi groza 31. punktu:

tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“EL, F (Korsika), M, P (izņemot Madeiru)”.


Top