Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0341

Komisijas Regula (EK) Nr. 341/2007 ( 2007. gada 29. marts ), ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

OJ L 90, 30.3.2007, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 218–228 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 197 - 207

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/oj

30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 341/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 2. punktu un 34. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

No 2001. gada 1. jūnija parasto muitas nodokli tādu ķiploku importam, uz ko attiecas KN kods 0703 20 00, ir veidojis procentuālais (ad valorem) muitas nodoklis 9,6 % apmērā un īpaša summa EUR 1 200 par tonnu tīrsvara. Tomēr, pamatojoties uz vēstuļu apmaiņas veidā noslēgto Eiropas Kopienas un Argentīnas Republikas nolīgumu, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXVIII pantu, par koncesiju, kas paredzētas VVTT pievienotajā CXL grafikā, pārveidojumiem attiecībā uz ķiplokiem (2), kurš apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2001/404/EK (3), tika atvērta ar īpašu nodokli neapliekama kvota 38 370 tonnu apmērā.

(2)

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republiku atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai (4), kurš apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2006/398/EK (5), paredz ķiploku tarifu kvotas palielinājumu Ķīnai par 20 500 tonnām.

(3)

Šo kvotu (turpmāk – VVTT kvotas) administrēšanas nosacījumi ir noteikti Komisijas 2005. gada 16. novembra Regulā (EK) Nr. 1870/2005, ar ko atver un nosaka tarifu kvotu administrēšanu un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem, kas ievesti no trešām valstīm (6). Skaidrības labad minētā regula jāatceļ un no 2007. gada 1. aprīļa jāaizstāj ar jaunu regulu. Tomēr Regula (EK) Nr. 1870/2005 jāatstāj spēkā attiecībā uz ievešanas atļaujām, kas izdotas saskaņā ar minēto regulu attiecībā uz importa tarifu kvotas periodu līdz 2007. gada 31. maijam.

(4)

Ķiplokus var ievest arī, nepiemērojot VVTT kvotu ar parasto nodevu, bet piemērojot atvieglotus noteikumus un saskaņā ar nolīgumiem, kas noslēgti starp Kopienu un atsevišķām trešām valstīm.

(5)

Ķiploki ir svarīgs Kopienas augļu un dārzeņu nozares produkts, kura gada produkcija ES ir aptuveni 250 000 tonnu. No trešām valstīm ik gadu arī ieved ievērojamu šā produkta daudzumu, proti, no 60 000 līdz 80 000 tonnām. Divas galvenās trešās piegādātājvalstis ir Ķīna (30 000 līdz 40 000 tonnu gadā) un Argentīna (aptuveni 15 000 tonnu gadā).

(6)

Ievešanas atļaujām par importa tarifu kvotu periodu no 2007. gada 1. janvāra piemēro Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (7). Regulā (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši noteikti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu ievešanas atļauju saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un atļauju izdošanu. Minētā regula ierobežo atļauju derīguma termiņu līdz importa tarifu kvotas perioda pēdējai dienai. Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi jāpiemēro importa tarifu kvotām, kas noteiktas saskaņā ar šo regulu, neskarot šajā regulā noteiktos papildu nosacījumus un atkāpes attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem un paziņojumiem Komisijai.

(7)

Ņemot vērā to, ka pastāv īpaša nodeva par nepreferenciālu ievešanu ārpus VVTT kvotas, VVTT kvotas administrēšanai ir jāievieš ievešanas atļauju sistēma. Šāda sistēma ļautu arī rūpīgi uzraudzīt visu ķiploku ievešanu. Šīs sistēmas sīki izstrādātajiem noteikumiem ir jāpapildina tie noteikumi vai arī jāatkāpjas no tiem noteikumiem, kuri paredzēti Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (8).

(8)

Lai iespējami rūpīgāk pārraudzītu visus ievedumus, jo īpaši ņemot vērā nesenos krāpšanas gadījumus, kas bijuši iespējami, sniedzot maldinošu aprakstu par produktu izcelsmi, visiem ķiploku ievedumiem un citiem tādu produktu ievedumiem, par kuriem varētu būt maldinošs ķiploku apraksts, jāparedz ievešanas atļaujas izdošana. Ir jāievieš arī divu veidu ievešanas atļaujas visiem ķiploku ievedumiem: atļaujas ievedumiem saskaņā ar VVTT kvotu un atļaujas visiem citiem ievedumiem.

(9)

Pašreizējo importētāju, kuri parasti ieved ievērojamus ķiploku daudzumus, kā arī jauno importētāju, kuri ir pievienojušies tirgum un kuriem jādod vienlīdzīgas iespējas pieprasīt atļaujas ķiplokiem saskaņā ar tarifu kvotām, interesēs ir, lai tradicionālie un jaunie importētāji tiktu šķirti. Ir jānodrošina skaidra šo divu importētāju kategoriju definīcija un jānosaka konkrēti kritēriji attiecībā uz pieteicēju statusu un iedalīto ievešanas atļauju izmantošanu.

(10)

Šo kategoriju importētājiem piešķiramie daudzumi būtu jānosaka, pamatojoties uz faktiski ievesto daudzumu, nevis uz izdotajām ievešanas atļaujām.

(11)

Jāparedz īpaši noteikumi, lai ļautu importētājiem no Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas un Slovākijas izmantot priekšrocības, ko nodrošina importa kvotu mehānisms. Tiklīdz importētāji spēs izpildīt parastos noteikumus, īpašie noteikumi jāaizstāj ar šādiem noteikumiem.

(12)

Lai ņemtu vērā dažādos tirdzniecības modeļus Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā un Slovākijā, šo valstu kompetentajām iestādēm ir jādod iespēja izvēlēties vienu no divām metodēm, ar kurām nosaka atskaites daudzumu attiecīgās valsts tradicionālajiem importētājiem.

(13)

Katras kategorijas importētāju iesniegtajiem atļauju pieteikumiem ķiploku ievešanai no trešām valstīm būtu jāpiemēro daži ierobežojumi. Šādi ierobežojumi vajadzīgi, lai ne tikai nodrošinātu importētāju konkurences aizsardzību, bet arī to, ka importētāji, kas faktiski darbojas augļu un dārzeņu tirgū, var aizstāvēt savas likumīgās tirdzniecības pozīcijas attiecībā uz citiem importētājiem, un lai neviens importētājs nevarētu kontrolēt tirgu.

(14)

Lai aizsargātu godīgu importētāju konkurenci un novērstu spekulācijas ievešanas atļauju piešķiršanā par ķiplokiem atbilstoši VVTT kvotai, kā arī lai novērstu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, kas darbotos pret jauno un tradicionālo importētāju likumīgajām tirdzniecības pozīcijām, ir jāievieš stingrāka ievešanas atļauju pareizas izmantošanas kontrole. Tāpēc būtu jāaizliedz ievešanas atļauju nodošana citām personām un jāparedz sods gadījumiem, kad tiek iesniegti vairāki atļauju pieteikumi.

(15)

Ir jāparedz arī pasākumi, kas vajadzīgi, lai līdz minimumam samazinātu ievešanas atļauju spekulatīvu pieteikumu iesniegšanu, kas var izraisīt tarifu kvotu nepilnīgu izmantošanu. Ņemot vērā produkta dabu un vērtību, ir jāparedz drošības naudas iemaksāšana par katru ķiploku tonnu, par kuru tiek iesniegts ievešanas atļaujas pieteikums. Drošības naudai būtu jābūt pietiekami lielai, lai neveicinātu spekulatīvus pieteikumus, bet vienlaikus – ne pārlieku augstai, lai neatbaidītu tos importētājus, kas faktiski ir iesaistīti ķiploku tirdzniecībā. Vispiemērotākais objektīvais drošības naudas apmērs ir 5 % no vidējās papildnodevas, kas piemērojama to ķiploku ievešanai, kuru KN kods ir 0703 20 00.

(16)

Lai uzlabotu kontroli un izvairītos no tirdzniecības plūsmu novirzes neprecīzas dokumentācijas dēļ, attiecībā uz ķiplokiem, ko ieved no konkrētām trešām valstīm, ir jāsaglabā esošā izcelsmes sertifikātu sistēma un prasība, ka šie ķiploki jātransportē tieši no izcelsmes trešās valsts uz Kopienu, un jāpaplašina valstu saraksts, ņemot vērā papildu informāciju. Šādus izcelsmes sertifikātus izdod kompetentās iestādes saskaņā ar 55. līdz 62. pantu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (9).

(17)

Līdztekus Regulā (EK) Nr. 1301/2006 paredzētajam ir jāprecizē, kādai ir jābūt dalībvalstu un Komisijas saziņai, jo īpaši attiecībā uz tarifu kvotu pārvaldību, krāpšanas novēršanas un tirgus uzraudzības pasākumiem.

(18)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Tarifu kvotu atvēršana un piemērojamās nodevas

1.   Saskaņā ar vienošanos, kas apstiprināta ar Lēmumu 2001/404/EK un 2006/398/EK, ar šo atver tarifu kvotas tādu svaigu vai dzesinātu ķiploku ievešanai Kopienā, kuru KN kods ir 0703 20 00 (turpmāk tekstā – “ķiploki”), ievērojot šajā regulā paredzētos nosacījumus. Šīs regulas I pielikumā ir norādīts katras tarifu kvotas apjoms, importa tarifu kvotas periods un apakšperiodi, uz kuriem tā attiecas, kā arī kvotas kārtas numurs.

2.   Procentuālais (ad valorem) nodoklis ķiplokiem, kas ievesti atbilstīgi 1. punktā minētajām kvotām, ir 9,6 %.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un (EK) Nr. 1301/2006 piemērošana

Piemēro Regulu (EK) Nr. 1291/2000 un Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“importa tarifu kvotas periods” ir laikposms no 1. jūnija līdz nākamā gada 31. maijam;

2)

“kompetentā iestāde” ir iestāde vai iestādes, kuras šīs regulas īstenošanai izraudzījusi dalībvalsts.

4. pants

Importētāju kategorijas

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, pretendentiem uz “A” atļaujām 5. panta 2. punkta nozīmē ir jāatbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas šā panta 2., 3. un 4. punktā.

2.   “Tradicionālie importētāji” ir importētāji, kuri var pierādīt, ka tie:

a)

ir ieguvuši un izmantojuši ievešanas atļaujas ķiplokiem atbilstoši Komisijas Regulai (EK) Nr. 565/2002 vai “A” atļaujas atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1870/2005 vai šai regulai visos trīs iepriekšējos pabeigtos importa tarifu kvotas periodos un

b)

Kopienā ir ieveduši vismaz 50 tonnu augļu un dārzeņu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2200/96 1. panta 2. punktā, pēdējā pabeigtā importa tarifu kvotas periodā pirms pieteikumu iesniegšanas.

Attiecībā uz 2007./2008. gada importa tarifu kvotas periodu Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai jāievēro šādi nosacījumi:

a)

pirmā punkta a) apakšpunktu nepiemēro un

b)

“ievešana Kopienā” nozīmē importu no tādām produkta izcelsmes valstīm, kuras nav Kopienas dalībvalstis 2006. gada 31. decembrī.

Attiecībā uz 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010. un 2010./2011. importa tarifu kvotas periodu Bulgārijai un Rumānijai jāievēro šādi nosacījumi:

a)

pirmā punkta a) apakšpunktu nepiemēro un

b)

“ievešana Kopienā” nozīmē ievešanu no tādām produkta izcelsmes valstīm, kas nav Kopienas dalībvalstis 2007. gada 1. janvārī.

3.   “Jaunie importētāji” ir importētāji, kuri nav 2. punktā minētie importētāji un kuri ir ieveduši Kopienā vismaz 50 tonnu augļu un dārzeņu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2200/96 1. panta 2. punktā, divos iepriekšējos pabeigtos importa tarifu kvotu periodos vai divos iepriekšējos kalendāra gados.

Jaunās dalībvalstis izvēlas un piemēro vienu no divām pirmajā apakšpunktā minētajām metodēm attiecībā uz visiem jaunajiem importētājiem, ievērojot objektīvus kritērijus un tā, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem.

4.   Tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem jāiesniedz pierādījums, ka laikā, kad tie iesnieguši pirmo ievešanas atļaujas pieteikumu attiecībā uz jebkuru importa tarifu kvotas periodu kompetentajām iestādēm tajā dalībvalstī, kurā tie ir dibināti un reģistrēti PVN maksātāju reģistrā, viņi ir bijuši atbilstīgi 2. un 3. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Tirdzniecību ar trešām valstīm pierāda, vienīgi iesniedzot muitas dokumentus par laišanu brīvā apgrozībā, kurus pienācīgi vizējušas muitas iestādes un kuros attiecīgais pieteikuma iesniedzējs ir norādīts kā saņēmējs.

5. pants

Ievešanas atļauju uzrādīšana

1.   Ievestos ķiplokus vai II pielikumā minētos produktus laiž brīvā apgrozībā Kopienā, uzrādot ievešanas atļauju, kas izdota atbilstīgi šai regulai.

2.   Ievešanas atļaujas ķiplokiem, kas laisti brīvā apgrozībā atbilstoši I pielikumā minētajām kvotām, turpmāk tekstā sauc par “A” atļaujām.

Citas ievešanas atļaujas turpmāk tekstā sauc par “B” atļaujām.

II   NODAĻA

“A” ATĻAUJAS

6. pants

Vispārīgi noteikumi par “A” atļauju pieteikumiem un atļaujām

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta, “A” atļaujas ir derīgas tikai attiecībā uz to apakšperiodu, kuram tās izdotas. Atļauju 24. ailē atzīmē vienu no III pielikumā minētajām norādēm.

2.   Regulas (EK) Nr. 1291/2000 15. panta 2. punktā minētās drošības naudas apmērs ir EUR 50 par tonnu.

3.   Izcelsmes valsti norāda “A” atļauju pieteikumu un atļauju 8. ailē, un vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu. Ievešanas atļauja ir derīga tikai ievedumiem, kuru izcelsme ir norādītajā valstī.

4.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punkta, tiesības, ko dod “A” atļaujas, nav nododamas citām personām.

7. pants

Kopējā daudzuma iedalījums tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem

Kopējo daudzumu, kas piešķirts Argentīnai, Ķīnai un citām trešām valstīm, ievērojot I pielikumu, sadala šādi:

a)

70 % tradicionālajiem importētājiem;

b)

30 % jaunajiem importētājiem.

8. pants

Atskaites daudzums tradicionālajiem importētājiem

Šajā nodaļā “atskaites daudzums” ir šāds tradicionālā importētāja 4. panta nozīmē ievestais ķiploku daudzums:

a)

tradicionālajiem importētājiem, kuri no 1998. līdz 2000. gadam ieveda ķiplokus valstīs, kas 1995. gada 1. janvārī bija Kopienas sastāvā, – maksimālais vienā gadā ievesto ķiploku daudzums 1998., 1999. un 2000. kalendāra gadā;

b)

tradicionālajiem importētājiem, kuri ieveduši ķiplokus laikā no 2001. gada līdz 2003. gadam Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā vai Slovākijā, – maksimālais ievesto ķiploku daudzums šādos laikposmos:

i)

vai nu 2001., 2002. vai 2003. kalendārajā gadā;

ii)

vai 2001./2002., 2002./2003. vai 2003./2004. gada importa tarifu kvotas periodā;

c)

tradicionālajiem importētājiem, kuri no 2003. līdz 2005. gadam ieveda ķiplokus Bulgārijā vai Rumānijā, – maksimālais ķiploku daudzums, kas ievests:

i)

vai nu 2003., 2004. vai 2005. kalendārajā gadā;

ii)

vai 2003./2004., 2004./2005. vai 2005./2006. gada importa tarifu kvotas periodā;

d)

tradicionālajiem importētājiem, uz kuriem neattiecas a), b) vai c) apakšpunkts, – maksimālais ķiploku daudzums, kas ievests vienā no pirmajiem trim pabeigtajiem importa tarifu kvotas periodiem, kuros tie saņēmuši ievešanas atļaujas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 565/2002 (10), Regulai (EK) Nr. 1870/2005 vai šai regulai.

Aprēķinot atskaites daudzumu, neņem vērā to ķiploku ievedumus, kuru izcelsme ir dalībvalstīs, kas 2007. gada 1. janvārī ir Kopienas sastāvā.

Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija izvēlas un piemēro vienu no divām pirmā punkta b) apakšpunktā minētajām metodēm visiem tradicionālajiem importētājiem atbilstīgi objektīviem kritērijiem un tā, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem.

Bulgārija un Rumānija izvēlas un piemēro vienu no divām pirmā punkta c) apakšpunktā minētajām metodēm visiem tradicionālajiem importētājiem atbilstīgi objektīviem kritērijiem un tā, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem.

9. pants

“A” atļauju pieteikumiem piemērojamie ierobežojumi

1.   Tradicionālā importētāja iesniegtajos “A” atļaujas pieteikumos pieprasītais kopējais daudzums jebkurā importa tarifu kvotas periodā nedrīkst pārsniegt attiecīgajam importētājam noteikto atskaites daudzumu. Kompetentās iestādes noraida pieteikumus, kas neatbilst šim noteikumam.

2.   Jaunā importētāja iesniegtajos “A” atļaujas pieteikumos pieprasītais kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 10 % no I pielikumā minētā daudzuma, kas norādīts attiecīgajam apakšperiodam un izcelsmes valstij. Kompetentās iestādes noraida pieteikumus, kas neatbilst šim noteikumam.

10. pants

“A” atļauju pieteikumu iesniegšana

1.   Importētāji iesniedz “A” atļauju pieteikumus pirmajās piecās aprīļa, jūlija, oktobra un janvāra darba dienās pirms attiecīgā apakšperioda.

2.   “A” atļauju pieteikumu 20. ailē norāda attiecīgi “tradicionālais importētājs” vai “jaunais importētājs”.

3.   “A” atļauju pieteikumus nevar iesniegt attiecībā uz konkrētu apakšperiodu un konkrētu izcelsmes valsti, ja I pielikumā attiecībā uz šo ceturksni un šo izcelsmes valsti nav norādīts nekāds daudzums.

4.   Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neviens no tiem netiek izskatīts, un pieteikuma iesniegšanas laikā iemaksātā drošības nauda paliek attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

5.   “B” atļauju nedrīkst izdot “A” atļaujas pieteikumam.

11. pants

“A” atļauju izdošana

Kompetentās iestādes izdod “A” atļaujas septītajā darba dienā pēc 12. panta 1. punktā paredzētā paziņojumu iesniegšanas termiņa.

12. pants

Komisijai sniedzamie paziņojumi

1.   Līdz katra mēneša 15. datumam, kā norādīts 10. panta 1. punktā, dalībvalstis informē Komisiju par daudzumiem (kg), tostarp nulles paziņojumiem, uz kuriem attiecas attiecīgajā apakšperiodā iesniegtie “A” atļaujas pieteikumi.

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas prasībām, dalībvalstis paziņo minētajā daļā paredzēto informāciju līdz tam pašam datumam.

Paziņojumus sadala atbilstīgi to izcelsmei. Paziņojumos attiecīgi nodala tradicionālo importētāju un jauno importētāju pieprasītos ķiploku daudzumus.

2.   Dalībvalstis Komisijai dara zināmu to tradicionālo un jauno importētāju sarakstu, kuri piesakās “A” atļauju saņemšanai attiecībā uz atbilstīgajiem apakšperiodiem līdz 10. panta 1. punktā minētā mēneša pēdējai dienai. Ja ir uzņēmēju grupas, kas izveidotas atbilstīgi valsts likumiem, uzskaita arī grupas dalībniekus. Minētos datus paziņo elektroniski, izmantojot paraugu, kuru Komisija ir sniegusi dalībvalstīm.

III   NODAĻA

“B” ATĻAUJAS

13. pants

Noteikumi par “B” atļauju pieteikumiem un atļaujām

1.   Pieteikumus “B” atļauju saņemšanai pretendenti var iesniegt tikai to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās attiecīgie uzņēmumi ir dibināti un reģistrēti PVN maksātāju reģistrā.

2.   “B” atļaujām pēc analoģijas piemēro 6. panta 2., 3. un 4. punktu.

3.   “B” atļaujas izdod nekavējoties.

4.   “B” atļaujas derīguma termiņš ir trīs mēneši.

14. pants

Komisijai sniedzamie paziņojumi

Dalībvalstis informē Komisiju par kopējiem daudzumiem, ieskaitot nulles paziņojumus, kas pieprasīti “B” atļauju pieteikumos, ik nedēļu līdz otrajai darba dienai attiecībā uz iepriekšējā nedēļā saņemtajiem pieteikumiem.

Attiecīgos daudzumus sadala pēc ievešanas atļaujas pieteikuma datuma, izcelsmes un KN koda. Attiecībā uz tiem produktiem, kas nav ķiploki, ir jāpaziņo produkta nosaukums, kā prasīts ievešanas atļaujas pieteikuma 14. ailē.

Minētos datus paziņo elektroniski, izmantojot paraugu, kuru Komisija ir sniegusi dalībvalstīm.

IV   NODAĻA

IZCELSMES SERTIFIKĀTI UN TIEŠĀ TRANSPORTĒŠANA

15. pants

Izcelsmes sertifikāti

Ķiplokus, kuru izcelsme ir kādā no IV pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm, var laist brīvā apgrozībā Kopienā tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

ir uzrādīts izcelsmes sertifikāts, ko izdevušas attiecīgās valsts kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 55. līdz 62. pantu;

b)

produkts no attiecīgās valsts atbilstīgi 16. pantam ir tieši transportēts uz Kopienu.

16. pants

Tiešā transportēšana

1.   Šādi transportētus produktus uzskata par tieši transportētiem uz Kopienu no IV pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm:

a)

produktus, ko transportē, nešķērsojot kādas citas trešās valsts teritoriju;

b)

produktus, kurus transportē caur vienu vai vairākām trešām valstīm, kas nav izcelsmes valsts, ar pārkraušanu vai īslaicīgu uzglabāšanu šajās valstīs vai bez tās, ja vien šo pārvešanu attaisno ģeogrāfiski iemesli vai transporta prasības un ja vien šie produkti atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

tie ir palikuši muitas iestāžu pārraudzībā tranzīta valstī vai valstīs, vai valstīs, kurās veic uzglabāšanu;

ii)

tie šajās valstīs nav laisti tirgū vai nodoti patēriņam;

iii)

ar tiem šajās valstīs nav veiktas citas darbības, izņemot vienīgi izkraušanu un pārkraušanu vai darbības, kas saistītas ar to uzturēšanu labā stāvoklī.

2.   Apliecinājumu tam, ka 1. punkta b) apakšpunktā minētie nosacījumi ir izpildīti, iesniedz dalībvalsts kompetentajām iestādēm kopā ar:

a)

izcelsmes valstī izdotu vienotu transporta dokumentu par transportēšanu caur vienu vai vairākām tranzītvalstīm vai

b)

vienas vai vairāku tranzītvalstu muitas iestāžu izdotu apliecību, kurā ir:

i)

precīzs preču apraksts;

ii)

to izkraušanas un pārkraušanas datumi, norādot izmantotos transporta līdzekļus;

iii)

apstiprinājums par apstākļiem, kādos preces ir turētas, vai

c)

ja nevar sagādāt a) un b) apakšpunktā minētos pierādījumus, tad jāiesniedz jebkuri citi pamatojoši dokumenti.

17. pants

Administratīvā sadarbība ar konkrētām trešām valstīm

1.   Tiklīdz visas IV pielikumā uzskaitītās trešās valstis būs nosūtījušas informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu administratīvās sadarbības procedūru atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2454/93 63., 64. un 65. pantam, paziņojumu par šīs informācijas nosūtīšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

2.   “A” atļaujas ķiploku ievešanai, kuru izcelsme ir IV pielikumā uzskaitītajās valstīs, var izdot tikai tad, ja attiecīgā valsts Komisijai ir iesniegusi 1. punktā minēto informāciju. Minēto informāciju uzskata par nosūtītu dienā, kad to publicē, kā paredzēts 1. punktā.

V   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1870/2005.

Tomēr Regulu (EK) Nr. 1870/2005 atstāj spēkā attiecībā uz ievešanas atļaujām, kas izdotas saskaņā ar minēto regulu attiecībā uz importa tarifu kvotas periodu, kurš beidzas 2007. gada 31. maijā.

19. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 142, 29.5.2001., 8. lpp.

(3)  OV L 142, 29.5.2001., 7. lpp.

(4)  OV L 154, 8.6.2006., 24. lpp.

(5)  OV L 154, 8.6.2006., 22. lpp.

(6)  OV L 300, 17.11.2005., 19. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2000/2006 (OV L 379, 28.12.2006., 37. lpp.).

(7)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(8)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(9)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).

(10)  OV L 86, 3.4.2002., 11. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1870/2005.


I PIELIKUMS

Tarifu kvotas, kas atvērtas saskaņā ar Lēmumu 2001/404/EK un 2006/398/EK tādu ķiploku ievešanai, uz kuriem attiecas KN kods 0703 20 00

Izcelsme

Kārtas numurs

Kvota (tonnās)

Pirmais apakšperiods

(jūnijs – augusts)

Otrais apakšperiods

(septembris – novembris)

Trešais apakšperiods

(decembris – februāris)

Ceturtais apakšperiods

(marts – maijs)

Kopā

Argentīna

 

 

 

19 147

Tradicionālie importētāji

09.4104

9 590

3 813

Jaunie importētāji

09.4099

4 110

1 634

Kopā

 

13 700

5 447

Ķīna

 

 

 

 

 

33 700

Tradicionālie importētāji

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Jaunie importētāji

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Kopā

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Citas trešās valstis

 

 

 

 

 

6 023

Tradicionālie importētāji

09.4106

941

1 960

929

386

Jaunie importētāji

09.4102

403

840

398

166

Kopā

 

1 344

2 800

1 327

552

Kopā

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


II PIELIKUMS

Regulas 5. panta 1. punktā minēto preču saraksts

KN kods

Apraksts

0703 20 00

Ķiploki, svaigi vai dzesināti

ex 0703 90 00

Citi sīpolu dārzeņi, svaigi vai dzesināti

ex 0710 80 95

Ķiploki (1) un Allium ampeloprasum (zaļi vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), saldēti

ex 0710 90 00

Dārzeņu maisījums, kura sastāvā ir ķiploki (1) un/vai Allium ampeloprasum (termiski neapstrādāts vai apstrādāts, tvaicējot vai vārot ūdenī), saldēts

ex 0711 90 80

Ķiploki (1) un Allium ampeloprasum, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

ex 0711 90 90

Dārzeņu maisījums, kura sastāvā ir ķiploki (1) un/vai Allium ampeloprasum, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

ex 0712 90 90

Kaltēti ķiploki (1) un Allium ampeloprasum un kaltētu dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (1) un/vai Allium ampeloprasum, veseli, sagriezti, šķēlītēs, sadrupināti vai sasmalcināti pulverī, bet kuri nav tālāk sagatavoti


(1)  Tas attiecas arī uz sīpolu ģints dārzeņiem, kuru nosaukumā angļu valodā ietilpst vārds “ķiploks” (garlic). Šādi apzīmējumi varētu būt: “solo garlic”, “elephant garlic”, “single clove garlic” vai “great-headed garlic”, kā arī citi.


III PIELIKUMS

Regulas 5. panta 2. punktā minētie ieraksti

:

bulgāru valodā

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

spāņu valodā

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

čehu valodā

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

dāņu valodā

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

vācu valodā

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

igauņu valodā

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

grieķu valodā

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

angļu valodā

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

franču valodā

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

īru valodā

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

itāliešu valodā

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

latviešu valodā

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

lietuviešu valodā

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

ungāru valodā

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

maltiešu valodā

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

holandiešu valodā

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

poļu valodā

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

portugāļu valodā

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

rumāņu valodā

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

slovāku valodā

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

slovēņu valodā

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

somu valodā

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

zviedru valodā

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


IV PIELIKUMS

Regulas 15., 16. un 17. pantā minēto trešo valstu saraksts

 

Irāna

 

Libāna

 

Malaizija

 

Apvienotie Arābu Emirāti

 

Vjetnama


Top