Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2013

Padomes Regula (EK) Nr. 2013/2006 ( 2006. gada 19. decembris ), ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 404/93, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 247/2006 attiecībā uz banānu nozari

OJ L 384, 29.12.2006, p. 13–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 775–794 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 181 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; Iesaist. atcelta ar 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2013/oj

29.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 384/13


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2013/2006

(2006. gada 19. decembris),

ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 404/93, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 247/2006 attiecībā uz banānu nozari

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu un 299. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Pašlaik spēkā esošo režīmu banānu nozarē nosaka ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 404/93 (1993. gada 13. februāris) par banānu tirgus kopīgo organizāciju (1). Atbalsta shēma banānu ražotājiem jo īpaši balstās uz principiem, kas citu tirgu kopīgās organizācijās ir būtiski mainīti. Šo režīmu vajadzīgs grozīt, lai labāk nodrošinātu pietiekami augstu dzīves līmeni lauksaimniecībā nodarbinātajiem iedzīvotājiem banānu ražošanas reģionos, sekmīgāk novirzītu līdzekļus ražotāju orientēšanai uz tirgu, stabilizētu izdevumus, nodrošinātu, ka tiek izpildītas Kopienas starptautiskās saistības, pienācīgi ņemtu vērā ražošanas reģionu īpatnības, vienkāršotu režīma pārvaldību un pielāgotu to reformētās tirgus kopīgās organizācijas principiem.

(2)

Īstenojot pārkārtojumus, būtu jāņem vērā izmaiņas un iespējamās izmaiņas režīmā, kas regulē trešās valstīs ražotu banānu importu Kopienā, jo īpaši pāreju no sistēmas, ko regulē tarifa kvotas, uz tarifa likmju sistēmu, uz kuru attiecas tikai preferenciālas kvotas ĀKK valstīs ražotiem banāniem.

(3)

Banāni ir viena no galvenajām lauksaimniecības kultūrām dažos ES attālākajos reģionos, jo īpaši Francijas Gvadelupes un Martinikas aizjūras departamentos, Azoru salās, Madeirā un Kanāriju salās. Banānu ražošanu apgrūtina attālums, salu teritorijas, maza platība un šo reģionu sarežģītais reljefs. Vietējā banānu ražošana ir būtisks šo reģionu lauku novadu vides, sociālā un ekonomiskā līdzsvara aspekts.

(4)

Būtu jāņem vērā banānu ražošanas nozares sociālekonomiskā nozīme attālākajiem reģioniem un tās ieguldījums ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērķu sasniegšanā, pateicoties tās radītajiem ienākumiem un nodarbinātībai, ar to saistītajām saimnieciskajām darbībām iepriekšējā un nākamā posma tirgū, kā arī tam, ka šī nozare saglabā ekoloģisko un ainavisko līdzsvaru, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.

(5)

Pašlaik spēkā esošajā Kopienas kompensāciju atbalsta sistēmā par banāniem, kas noteikta Regulas (EEK) Nr. 404/93 III sadaļā, nav pietiekami ņemtas vērā ražošanas vietējās īpatnības katrā no minētajiem attālākajiem reģioniem. Tādēļ būtu jāparedz esošā kompensāciju atbalsta izmaksas pārtraukšana šajos reģionos, kas ļautu banānu ražošanu ietvert atbalsta programmās. Tādēļ ir lietderīgi rast labāku instrumentu banānu ražošanas atbalstam šajos reģionos.

(6)

III sadaļa Padomes Regulā (EK) Nr. 247/2006 (2006. gada 30. janvāris), ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem (2), paredz izveidot Kopienas atbalsta programmas attālākajiem reģioniem, kas ietver īpašus pasākumus vietējās lauksaimniecības atbalstam. Minētajā regulā ir paredzēts, ka pārskats tiek iesniegts ne vēlāk kā 2009. gada 31. decembrī. Ja ekonomiskajā situācijā tiek konstatētas tādas būtiskas izmaiņas, kas ietekmē iedzīvotāju iztikas līdzekļu daudzumu attālākajos reģionos, Komisija i ziņojums būtu jāiesniedz pirms noteiktā termiņa. Minētais instruments varētu būt vispiemērotākais banānu ražošanas atbalstam visos attiecīgajos reģionos, un tas nodrošina banānu ražošanas atbalsta mehānismu elastību un decentralizāciju. Iespējai šajās atbalsta programmās iekļaut arī atbalstu par banāniem būtu jāstiprina minēto reģionu lauksaimniecības ražošanas atbalsta stratēģiju saskanību.

(7)

Budžeta dotācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 III sadaļu būtu atbilstīgi jāpalielina. Būtu jāizdara arī minētās regulas tehniski grozījumi, lai sekmētu pāreju no režīma, kas paredzēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 404/93, uz šajā regulā paredzēto režīmu. Jo īpaši būtu jāparedz spēkā esošo Kopienas atbalsta programmu uzlabojumi. Lai nodrošinātu sekmīgu pāreju, šos uzlabojumus būtu jāpiemēro no šīs regulas piemērošanas dienas.

(8)

Attiecībā uz banānu ražošanu Kopienā reģionos, kas nav attālākie reģioni, šķiet, ka vairāk nav vajadzīgs paredzēt īpašu atbalsta shēmu banāniem, ņemot vērā, ka tā attiecas tikai uz nelielu Kopienas ražotāju daļu.

(9)

Padomes Regula (EK) Nr. 1782/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (3), paredz savstarpēji nesaistītu ieņēmumu atbalsta sistēmu par katru saimniecību (turpmāk – “vienreizējo maksājumu shēma”). Šī sistēma bija iecerēta, lai īstenotu pāreju no ražošanas atbalsta uz ražotāju atbalstu.

(10)

Pārejot uz atbalstu ražotājiem, informatīviem pasākumiem un infrastruktūrai, kas darbojas lauku attīstības virzienā, ir ļoti liela loma, un šajā sakarā banānu ražošanu un laišanu tirgū varētu pielāgot dažādiem kvalitātes standartiem, piemēram, godīgas tirdzniecības, bioloģiskās lauksaimniecības produktu, vietējo sugu vai ģeogrāfiskās izcelsmes standartiem. Attiecībā uz tūrismu šajos reģionos, banānus ari var laist tirgū kā īpašu vietējo produktu, tādējādi radot patērētāju uzticību šiem banāniem kā identificējamam produktam.

(11)

Konsekvences labad ir lietderīgi atcelt spēkā esošo kompensāciju atbalsta shēmu banāniem un ietvert banānus vienreizējo maksājumu shēmā. Šajā nolūkā kompensāciju atbalsts par banāniem ir jāiekļauj tiešo maksājumu sarakstā saistībā ar vienreizējo maksājumu shēmu, kas minēts Regulā (EK) Nr. 1782/2003. Tāpat jāparedz, ka dalībvalstis nosaka pamatsummas un hektāru skaitu, par ko ir tiesības saņemt atbalstu saskaņā ar vienreizējo maksājumu shēmu, pamatojoties uz banānu tirgum piemērotu reprezentatīvu laikposmu un atbilstīgiem objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem. Ar banāniem, kas uzskatāmi par ilggadīgām kultūrām, apstādītās platības nav izslēdzamas no atbalsta shēmas. Valstīm noteiktie maksimāli pieļaujamie daudzumi būtu atbilstīgi jāgroza. Tāpat būtu jāparedz, ka Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus un visus vajadzīgos pārejas pasākumus.

(12)

Regulas (EEK) Nr. 404/93 II sadaļa paredz noteikumus par ražotāju organizācijām un koncentrācijas mehānismiem. Kas attiecas uz ražotāju organizācijām, spēkā esošā režīma mērķi bija izveidot šādas organizācijas, lai pēc iespējas vairāk ražotāju kļūtu par šādu organizāciju biedriem, un kompensāciju atbalsta maksājumus varēja saņemt tikai tie ražotāji, kas ir atzītu ražotāju organizāciju biedri.

(13)

Režīma pirmais mērķis ir sasniegts, jo lielākā daļa Kopienas ražotāju tagad ir ražotāju organizāciju biedri. Otrais mērķis vairs nav aktuāls, jo kompensāciju atbalsta shēma tiks atcelta. Tādēļ Kopienas līmenī vairs nav vajadzības saglabāt noteikumus par ražotāju organizācijām, vajadzības gadījumā atstājot dalībvalstu ziņā šādu noteikumu pieņemšanu un pielāgošanu īpašai situācijai to teritorijā.

(14)

Tādējādi būtu jāatceļ shēma, kas paredz atbalstu ražotāju organizāciju izveides un administratīvās darbības veicināšanai. Tomēr juridiskas noteiktības un tiesiskās paļāvības labad jānodrošina, ka šādu atbalstu turpina izmaksāt nesen atzītām ražotāju organizācijām, kas jau saņem šo atbalstu.

(15)

Regulas (EEK) Nr. 404/93 noteikumi tādu grupu atzīšanai un darbībai, kas paredz vienu vai vairākas ar banānu ražošanu, tirdzniecību vai apstrādi saistītas darbības, nav praktiski izmantoti. Tādēļ tie būtu jāsvītro.

(16)

Ņemot vērā banāniem piemērojamā režīma grozījumus, vairs nav vajadzīga atsevišķa Banānu tirgus vadības komiteja. Tās vietā būtu atbilstīgi jāizmanto Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komiteja, kas izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2200/96 (1996. gada 28. oktobris) par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (4).

(17)

Vairāki Regulā (EEK) Nr. 404/93 ietvertie noteikumi ir novecojuši un tādēļ skaidrības labad ir atceļami.

(18)

Tādēļ attiecīgi būtu atbilstīgi jāgroza Regulas (EEK) Nr. 404/93, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 247/2006.

(19)

Būtu jāparedz, ka Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi šajā regulā paredzēto grozījumu īstenošanai, un pārejas pasākumus, kas vajadzīgi, lai sekmētu pāreju no spēkā esošā režīma uz šajā regulā paredzēto režīmu.

(20)

Gan ar 2005. gada Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās aktu (turpmāk “2005. gada Pievienošanās akts”), gan ar šo regulu, gan ar Regulu (EK) Nr. 2011/2006 (5) (cukurs un sēklas) tiek grozīta Regula (EK) Nr. 1782/2003, un minētajiem grozījumiem būtu jāstājas spēkā vienā dienā. Tādēļ juridiskas noteiktības nolūkā būtu jānosaka secība, kādā šie grozījumi jāpiemēro.

(21)

Lai nevajadzīgi nepagarinātu banānu atbalsta esošo shēmu un vienkāršas un efektīvas pārvaldības interesēs šajā regulā paredzētie grozījumi būtu jāpiemēro, cik vien drīz tas praktiski iespējams, proti, no 2007. banānu tirdzniecības gada,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EEK) Nr. 404/93

Regulu (EEK) Nr. 404/93 groza šādi:

1)

II un III sadaļu, 16. līdz 20. pantu, 21. panta 2. punktu, 25. pantu un 30. līdz 32. pantu svītro;

2)

regulas 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Komisijai palīdz Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komiteja, kas minēta Regulas (EK) Nr. 2200/96 46. panta 1. punktā.

Atsauces uz Banānu tirgus vadības komiteju uzskatāmas par atsaucēm uz pirmajā daļā minēto komiteju.”;

3)

regulas 29. pantu aizstāj ar šādu:

“29. pants

Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju, kas tai nepieciešama šo noteikumu īstenošanai.”;

4)

iekļauj šādu pantu:

“29.a pants

Saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem sīki izstrādātus noteikumus šīs regulas piemērošanai.”

2. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1782/2003

Regulu (EK) Nr. 1782/2003, kurā izdarīti grozījumi (tostarp ar 2005. gada Pievienošanās aktu un Regulu (EK) Nr. 2011/2006 (cukurs un sēklas)), groza šādi:

1)

regulas 33. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

viņiem ir piešķirts maksājums 38. pantā minētajā pārskata periodā saistībā ar vismaz vienu no VI pielikumā paredzētajām atbalsta shēmām, vai – attiecībā uz olīveļļu – tirdzniecības gados, kas minēti 37. panta 1. punkta otrajā daļā, vai – attiecībā uz cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem –, ja viņi ir izmantojuši tirgus atbalstu pārskata periodā, kas minēts VII pielikuma K punktā, vai – attiecībā uz banāniem – ja viņi ir saņēmuši kompensāciju par zaudētiem ienākumiem pārskata periodā, kas minēts VII pielikuma L punktā.”;

2)

regulas 37. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Banāniem pamatsummu aprēķina un pielāgo atbilstīgi VII pielikuma L punktam.”;

3)

regulas 40. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Ja force majeure vai ārkārtas apstākļi ietekmējuši visu pārskata periodu, dalībvalsts aprēķina pamatsummu, pamatojoties uz periodu no 1997. līdz 1999. gadam vai – attiecībā uz cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem – pamatojoties uz tuvāko tirdzniecības gadu pirms pārskata perioda, kas noteikts atbilstīgi VII pielikuma K punktam, vai – attiecībā uz banāniem –, pamatojoties uz tuvāko tirdzniecības gadu pirms pārskata perioda, kas noteikts atbilstīgi VII pielikuma L punktam. Šādā gadījumā 1. punktu piemēro mutatis mutandis.”;

4)

regulas 43. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

ja atbalstu piešķir par kartupeļu cieti, žāvētu rupjo lopbarību, sēklām, olīvu audzēm un tabaku, kā uzskaitīts VII pielikumā – hektāru skaits, par kuros saražoto produkciju piešķirts atbalsts pārskata periodā, kā aprēķināts VII pielikuma B, D, F, H un I punktā; ja atbalstu piešķir par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem – hektāru skaits, kā aprēķināts saskaņā ar attiecīgā pielikuma K punkta 4. apakšpunktu; ja atbalstu piešķir par banāniem – hektāru skaits, kā aprēķināts saskaņā ar attiecīgā pielikuma L punktu.”;

5)

regulas 44. panta 2. punkta otrajā daļā aiz vārdiem “vai uz kurām attiecas pagaidu neaudzēšanas saistības,” iekļauj vārdus “vai kas apstādītas ar banāniem”;

6)

regulas 51. panta a) punkta beigās aiz vārdiem “vai apiņus” iekļauj vārdus “, vai banānus”;

7)

regulas 145. pantā pēc d) punkta b) apakšpunkta iekļauj šādu punktu:

“d) c)

sīki izstrādāti noteikumi par banānu atbalsta iekļaušanu vienreizējo maksājumu shēmā.”;

8)

regulas 155. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“155. pants

Citi pārejas noteikumi

Turpmākos pasākumus, kas vajadzīgi, lai atvieglotu pāreju no režīmiem, kas paredzēti 152. un 153. pantā minētajās regulās, Regulā (EK) Nr. 1260/2001 un Padomes Regulā (EEK) Nr. 404/93 (6), uz šajā regulā noteiktajiem režīmiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar Regulas (EK) Nr. 1259/1999 4. un 5. panta un pielikuma, kā arī Regulas (EK) Nr. 1251/1999 6. panta piemērošanu, un pāreju no noteikumiem, kuri saistīti ar Regulā (EEK) Nr. 1035/72 paredzētajiem uzlabošanas plāniem, uz šīs regulas 83. līdz 87. pantā minētajiem uzlabošanas plāniem, var pieņemt saskaņā ar procedūru, kas minēta šís regulas 144. panta 2. punktā. Regulas un pantus, kas minēti 152. un 153. pantā, turpina piemērot VII pielikumā minēto pamatsummu noteikšanas nolūkā.

9)

pielikumus groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 247/2006

Regulu (EK) Nr. 247/2006 groza šādi:

1)

regulas 23. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Laikposmā līdz 2006. gada 31. decembrim šajā regulā paredzētie pasākumi, izņemot 16. pantā noteiktos, ir intervence, kas paredzēta, lai stabilizētu lauksaimniecības tirgus, kā noteikts 2. panta 2. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 1258/1999 (1999. gada 17. maijs) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (7). No 2007. gada 1. janvāra tie paši pasākumi ir intervences pasākumi, kas paredzēti, lai stabilizētu lauksaimniecības tirgu Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 (2005. gada 21. jūnijs) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (8) 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē, vai tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar tās 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Kopiena finansē šīs regulas II un III sadaļā paredzētos pasākumus, nepārsniedzot šādu gada maksimālo apjomu:

(miljonos EUR)

 

2007. finanšu gads

2008. finanšu gads

2009. finanšu gads

2010. un turpmākie finanšu gadi

Francijas aizjūras departamenti

126,6

262,6

269,4

273

Azoru salas un Madeira

77,9

86,6

86,7

86,8

Kanāriju salas

127,3

268,4

268,4

268,4”

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.   Panta 2. un 3. punktā minētie gada apjomi ietver jebkādus izdevumus, kas radušies saskaņā ar 29. pnatā minētajām regulām.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“24.a pants

1.   Dalībvalstis līdz 2007. gada 15. martam iesniedz Komisijai kopējās programmas grozījumu priekšlikumus, lai atspoguļotu izmaiņas, kas ieviestas ar Regulu (EK) Nr. 2011/2006 (9).

2.   Komisija izvērtē ierosinātos grozījumus un lemj par to apstiprināšanu saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru, vēlākais, četrus mēnešus pēc to iesniegšanas.

3.   Atkāpjoties no 24. panta 3. punkta, grozījumus piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

3)

regulas 28. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   Komisija, vēlākais, līdz 2009. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispārēju pārskatu, kurā norāda to darbību ietekmi, kas saskaņā ar šo regulu veiktas cita starpā arī banānu nozarē, vajadzības gadījumā tam pievienojot attiecīgus priekšlikumus.”;

4)

regulas 30. pantam pievieno šādu punktu:

“Saskaņā ar to pašu procedūru Komisija var pieņemt arī pasākumus, lai sekmētu pāreju no Padomes Regulā (EEK) Nr. 404/93 (10) paredzētā režīma uz režīmu, kas izveidots ar šo regulu.

4. pants

Pārejas posma pasākumi

1.   Neskarot šīs regulas 1. panta 1. punktu,

dalībvalstis turpina piemērot Regulas (EEK) Nr. 404/93 5. un 6. pantu un 25. panta 2. punktu tām ražotāju organizācijām, kas atzītas ne vēlāk kā līdz 2006. gada 31. decembrim un kam pirms minētā datuma jau izmaksāts atbalsts saskaņā ar minētās regulas 6. panta 2. punktu, un

minētās regulas 12. pantu turpina piemērot kompensāciju atbalsta shēmu 2006. gadam.

2.   Sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu 1. punktu, pieņem atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 404/93 27. panta 2. punktā minētajām procedūrām.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 47, 25.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 42, 14.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 318/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1405/2006 (OV L 265, 26.9.2006., 1. lpp.).

(4)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 686/2004 (OV L 106, 15.4.2004., 12. lpp.).

(5)  Sk. šo 1. lpp. OV.

(6)  OV L 47, 25.2.1993., 1. lpp.”;

(7)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 (OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.).

(8)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 320/2006.”;

(9)  Sk. šo 1. lpp. OV.”;

(10)  OV L 47, 25.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.”


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 pielikumus groza šādi:

1)

regulas I pielikumā svītro rindu, kas attiecas uz banāniem;

2)

regulas VI pielikumam pievieno šādu rindu:

“Banāni

Regulas (EEK) Nr. 404/93 12. pants

Kompensācija par zaudētiem ienākumiem”;

3)

regulas VII pielikumam pievieno šādu punktu:

“L.   Banāni

Dalībvalstis nosaka katra lauksaimnieka pamatsummā iekļaujamo summu, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, proti:

a)

tā lauksaimnieka pārdotais banānu daudzums, par ko izmaksāta kompensācija par zaudētiem ienākumiem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 404/93 12. pantu reprezentatīvajā laikposmā no 2000. līdz 2005. tirdzniecības gadam;

b)

platība, kur audzēti a) apakšpunktā minētie banāni, un

c)

kompensācijas apjoms par zaudētajiem ienākumiem, kas lauksaimniekam izmaksāta a) apakšpunktā minētajā laikposmā.

Šīs regulas 43. panta 2. punktā minētos piemērojamos hektārus dalībvalstis aprēķina, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, piemēram, b) apakšpunktā minētajām platībām.”;

4)

VIII pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“VIII PIELIKUMS

Valstij noteiktais maksimāli pieļaujamais daudzums, kas minēts 41. pantā

EUR '000

Dalībvalsts

2005

2006

2007

2008

2009

2010. un turpmākie gadi

Beļģija

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Dānija

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Vācija

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grieķija

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Spānija

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Francija

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Īrija

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Itālija

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luksemburga

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nīderlande

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austrija

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugāle

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Somija

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Zviedrija

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Apvienotā Karaliste

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

5)

VIII.a pielikuma aili, kas attiecas uz Kipru, aizstāj ar šādu tekstu:

“Kalendārais gads

 

 

Kipra

 

 

 

 

 

 

 

2005.

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006.

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007.

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008.

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009.

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011.

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012.

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013.

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015.

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016. un turpmākie gadi

 

 

44 300”

 

 

 

 

 

 

 


Top