Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2011

Padomes Regula (EK) Nr. 2011/2006 ( 2006. gada 19. decembris ), ar ko sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai pielāgo Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju un Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

OJ L 384, 29.12.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 945–951 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 40 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 40 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2015; Iesaist. atcelta ar 32015R2284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2011/oj

29.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 384/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2011/2006

(2006. gada 19. decembris),

ar ko sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai pielāgo Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju un Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu, un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu (turpmāk “2005. gada Pievienošanās akts”), un jo īpaši tā 20. pantu saistībā ar IV pielikumu, kā arī tā 56. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (1), sakarā ar 2004. gada pievienošanos grozīja, inter alia, noteikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamiem daudzumiem atbalstam par sēklām, kā arī ieviesa tiešā atbalsta shēmas lauksaimniekiem cukura nozarē. Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 (2006. gada 20. februāris) par cukura tirgu kopīgu organizāciju (2) ieviesa cukura tirgu kopīgo organizāciju vispārējus noteikumus no 2006./2007. tirdzniecības gada. Ar Regulu (EK) Nr. 320/2006 (3) noteica pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā.

(2)

Minētie vispārējie noteikumi un pasākumi būtu jāpielāgo, lai Bulgārijā un Rumānijā tos varētu īstenot no dienas, kad minētās valstis pievienosies Eiropas Savienībai.

(3)

Lai Bulgārijai un Rumānijai ļautu izmantot atbalsta pasākumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ir lietderīgi mainīt Bulgārijai un Rumānijai noteiktos maksimāli pieļaujamos daudzumus, ņemot vērā papildu atbalsta apjomu. Lai Bulgārija un Rumānija varētu piešķirt tiešos maksājumus par cukuru atsevišķa tiešā maksājuma veidā, ir lietderīgi mainīt valstij noteiktos maksimāli pieļaujamos cukura atskaites daudzumus. Lai Bulgārijā un Rumānijā varētu piemērot noteikumus par atsevišķiem maksājumiem par cukuru, ir lietderīgi atbilstīgi pielāgot īstenošanas termiņus.

(4)

Lai Bulgārijai un Rumānijai ļautu integrēt atbalstu par sēklām atbalsta shēmās, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1782/2003, Bulgāriju un Rumāniju ir lietderīgi pievienot to valstu sarakstam, uz kurām attiecas minētais pasākums.

(5)

Gan ar 2005. gada Pievienošanās aktu, gan ar šo regulu tiek grozīta Regula (EK) Nr. 1782/2003, un minētajiem grozījumiem būtu jāstājas spēkā vienā dienā. Tādēļ juridiskas noteiktības nolūkā būtu jānosaka secība, kādā šie grozījumi jāpiemēro.

(6)

Lai Bulgārijā un Rumānijā varētu piemērot cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa, kā arī parasta, rafinēšanai paredzēta cukura ražošanas kvotu sistēmu mehānismus, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 318/2006, abas valstis būtu jāpievieno to valstu sarakstam, kuras gūst labumu no minētajiem pasākumiem. Būtu jāveic arī turpmāki minētās regulas pielāgojumi, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas īpašo stāvokli.

(7)

Lai Bulgārijas un Rumānijas uzņēmējiem ļautu piedalīties restrukturizācijas shēmā, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 320/2006, nepieciešams pielāgot minēto regulu.

(8)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1782/2003, (EK) Nr. 318/2006 un (EK) Nr. 320/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1782/2003, kurā izdarīti grozījumi, tostarp ar 2005. gada Pievienošanās aktu, groza šādi:

1)

regulas 71.c pantā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju saskaņā ar 143.a pantu paredzēto pieaugumu grafiku piemēro cukuram un cigoriņiem.”;

2)

regulas 143.ba pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā tekstu pēc pirmā teikuma aizstāj ar šādu tekstu:

“To piešķir attiecībā uz atsauces laikposmu, kas dalībvalstīm jānosaka līdz 2006. gada 30. aprīlim un kas katram produktam var būt atšķirīgs un kurā ir viens vai vairāki no 2004./2005., 2005./2006. un 2006./2007. tirdzniecības gadiem, kā arī pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošajiem kritērijiem, kā, piemēram,

cukurbiešu, cukurniedru vai cigoriņu daudzumu, par ko ir noslēgts piegādes līgums attiecīgi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantam vai Regulas (EK) Nr. 318/2006 6. pantam,

cukura vai inulīna sīrupa daudzumu, kas saražots attiecīgi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/2001 vai Regulu (EK) Nr. 318/2006,

cukura vai inulīna sīrupa ražošanai izmantoto cukurbiešu, cukurniedru vai cigoriņu platību vidējo hektāru skaitu, par ko ir noslēgts piegādes līgums attiecīgi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantam vai Regulas (EK) Nr. 318/2006 6. pantam.

Taču, ja atsauces laikposms ietver 2006./2007. tirdzniecības gadu, šo tirdzniecības gadu aizstāj ar 2005./2006. tirdzniecības gadu lauksaimniekiem, kurus skar kvotas atteikums 2006./2007. tirdzniecības gadā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. pantam.

Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju:

a)

pirmajā daļā minēto datumu “2006. gada 30. aprīlis” aizstāj ar 2007. gada 15. februāri;

b)

atsevišķo maksājumu par cukuru var piešķirt attiecībā uz gadiem no 2007. līdz 2011. gadam;

c)

pirmajā daļā minēto atsauces laikposmu var veidot viens vai vairāki gadi no 2004./2005., 2005./2006., 2006./2007. un 2007./2008. tirdzniecības gada un katram produktam tas var būt atšķirīgs;

d)

taču, ja atsauces laikposms ietver 2007./2008. tirdzniecības gadu, šo tirdzniecības gadu aizstāj ar 2006./2007. tirdzniecības gadu lauksaimniekiem, kurus skar kvotas atteikums 2007./2008. tirdzniecības gadā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. pantam.”;

b)

pēc 3. punkta pievieno šādu punktu:

“3.a   Datumu “31. marts”, kas 2007. gadam attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju minēts pirmajā daļā, aizstāj ar 2007. gada 15. februāri.”;

3)

regulas VII, VIIIa un XIa pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 318/2006 groza šādi:

1)

regulas 7. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Šajā punktā attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju tirdzniecības gads ir 2006./2007. tirdzniecības gads.”;

2)

regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   2006./2007. tirdzniecības gadā III pielikumā minēto kopīgo izoglikozes kvotu papildina ar izoglikozes kvotu 100 000 tonnu apjomā. Katrā no 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadiem iepriekšējā tirdzniecības gada kvotu vēl papildina ar izoglikozes kvotu 100 000 tonnu apjomā. Šis palielinājums neattiecas uz Bulgāriju un Rumāniju.

Katrā no 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadiem iepriekšējam tirdzniecības gadam noteikto kvotu Bulgārijai papildina ar izoglikozes kvotu 11 045 tonnu apjomā un Rumānijai – 1 966 tonnu apjomā.

Papildu kvotas dalībvalstis uzņēmumiem piešķir proporcionāli izoglikozes kvotai, kas piešķirta saskaņā ar 7. panta 2. punktu.”;

3)

regulas 29. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Neskarot 19. panta 1. punktu, rafinēšanai paredzētā cukura ierastās vajadzīgās piegādes Kopienā, izsakot ar balto cukuru, ir 2 324 735 tonnas vienam tirdzniecības gadam.

2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam ierastās vajadzīgās piegādes sadala šādi:

198 748 tonnas Bulgārijai,

296 627 tonnas Francijai,

291 633 tonnas Portugālei,

329 636 tonnas Rumānijai,

19 585 tonnas Slovēnijai,

59 925 tonnas Somijai,

1 128 581 tonnas Apvienotajai Karalistei.”;

4)

regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdus aizstāj ar šādu tekstu:

“Uzņēmumam, kas ražo cukuru, izoglikozi vai inulīna sīrupu, kam līdz 2006. gada 1. jūlijam vai 2007. gada 31. janvārim attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju bija piešķirta kvota, ir tiesības uz restrukturizācijas atbalstu par katru atteiktās kvotas tonnu, ja tas kādā no 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. un 2009./2010. tirdzniecības gadiem:”

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī, ja stājas spēkā Līgums par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1405/2006 (OV L 265, 26.9.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19. lpp.).

(3)  OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VII, VIIIa and XIa pielikumu groza šādi:

1)

Regulas VII pielikuma 1. tabulas K 2 punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   tabula

Lauksaimnieku pamatsummā iekļaujamo summu maksimālā robeža

(tūkstošos EUR)

Dalībvalsts

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016. un turpmākie gadi

Beļģija

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulgārija

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Čehija

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Dānija

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Vācija

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Grieķija

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Spānija

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Francija

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Īrija

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Itālija

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Latvija

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Lietuva

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Ungārija

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Nīderlande

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Austrija

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Polija

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugāle

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Rumānija

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovēnija

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovākija

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Somija

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Zviedrija

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Apvienotā Karaliste

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376”

2)

Regulas VIIIa pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“VIIIa PIELIKUMS

Valstij noteiktais maksimāli pieļaujamais daudzums, kas minēts 71.c pantā

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

Bulgārija

Čehija

Igaunija

Kipra

Latvija

Lietuva

Ungārija

Malta

Polija

Rumānija

Slovēnija

Slovākija

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016. un turpmākie gadi

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189”

3)

Regulas XIa pielikumu aizstāj ar šādu:

“XIa PIELIKUMS

Maksimālie pieļaujamie daudzumi atbalstam par sēklām jaunajās dalībvalstīs, kas minēti 99. panta 3. punktā

(miljonos EUR)

Kalendārais gads

Bulgārija

Čehija

Igaunija

Kipra

Latvija

Lietuva

Ungārija

Malta

Polija

Rumānija

Slovēnija

Slovākija

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

turpmākie gadi

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12”


II PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

VALSTS UN REĢIONĀLĀS KVOTAS

(tonnās)

Dalībvalstis vai reģioni

(1)

Cukurs

(2)

Izoglikoze

(3)

Inulīna sīrups

(4)

Beļģija

819 812

85 694

0

Bulgārija

4 752

67 108

Čehija

454 862

Dānija

420 746

Vācija

3 655 456

42 360

Grieķija

317 502

15 433

Spānija

903 843

98 845

Francija (kontinentālā)

3 552 221

23 755

0

Francijas aizjūras departamenti

480 245

Īrija

0

Itālija

778 706

24 301

Latvija

66 505

Lietuva

103 010

Ungārija

401 684

164 736

Nīderlande

864 560

10 891

0

Austrija

387 326

Polija

1 671 926

32 056

Portugāle (kontinentālā)

34 500

11 870

Azoru salu autonomais apgabals

9 953

Rumānija

109 164

11 947

Slovākija

207 432

50 928

Slovēnija

52 973

Somija

146 087

14 210

Zviedrija

325 700

Apvienotā Karaliste

1 138 627

32 602

Kopā

16 907 591

686 736

0”


Top