Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1899

Eiropas Parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 1899/2006 ( 2006. gada 12. decembris ), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 377, 27.12.2006, p. 1–175 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 35 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 35 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 63 - 237

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1899/oj

27.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 377/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1899/2006

(2006. gada 12. decembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Regula (EEK) Nr. 3922/91 (3) paredz kopējus drošības standartus, kas uzskaitīti minētās regulas II pielikumā, jo īpaši attiecībā uz gaisa kuģu konstruēšanu, ražošanu, ekspluatāciju un apkopi, kā arī attiecībā uz šajos uzdevumos iesaistītajām personām un organizācijām. Šie saskaņotie drošības standarti attiecas uz visiem gaisa kuģiem, ko ekspluatē Kopienas ekspluatanti, neatkarīgi no tā, vai šie gaisa kuģi ir reģistrēti dalībvalstī vai trešajā valstī.

(2)

Minētās regulas 4. panta 1. punkts prasa kopēju tehnisko prasību un administratīvo procedūru pieņemšanu, pamatojoties uz Līguma 80. panta 2. punktu, attiecībā uz jomām, kas nav uzskaitītas minētās regulas II pielikumā.

(3)

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2407/92 (1992. gada 23. jūlijs) par gaisa pārvadātāju licencēšanu (4) 9. pants paredz, ka darbības licences piešķiršana un tās derīgums vienmēr ir atkarīgs no tā, vai ir derīga gaisa kuģa ekspluatanta apliecība, kurā norādītas darbības, ko aptver darbības licence, un kas atbilst attiecīgā regulā noteiktiem kritērijiem. Šobrīd ir attiecīgi jānosaka šādi kritēriji.

(4)

Apvienotās aviācijas institūcijas (JAA) ir pieņēmušas saskaņotu noteikumu kopumu attiecībā uz komerciāliem gaisa pārvadājumiem ar lidmašīnām, kura nosaukums ir Vienotas prasības aviācijai — komerciālie gaisa pārvadājumi (lidmašīnas) (JAR–OPS 1), ar grozījumu. Šie noteikumi (2005. gada 1. janvāra 8. grozījums) paredz drošības prasību obligāto līmeni un tādējādi veido labu Kopienas tiesību pamatu, aptverot lidmašīnu ekspluatāciju. JAR–OPS 1 bija jāveic izmaiņas, lai to saskaņotu ar Kopienas tiesību aktiem un politiku, ņemot vērā tā ievērojamo saistību ar ekonomikas un sociālo jomu. Jauno tekstu nav iespējams ieviest Kopienas tiesībās vienkārši ar atsauci uz JAR–OPS 1 Regulā (EEK) Nr. 3922/91. Tādēļ minētajai regulai būtu jāpievieno jauns pielikums, kas satur kopējus noteikumus.

(5)

Gaisa kuģu ekspluatantiem būtu jādod pietiekama brīvība, lai elastīgi rīkotos neparedzētos steidzamos ekspluatācijas apstākļos vai reaģētu uz ierobežota ilguma ekspluatācijas vajadzībām, vai lai apliecinātu, ka tās var panākt līdzvērtību drošības līmeni ar citiem līdzekļiem, nevis piemērojot kopējus noteikumus, kas minēti pielikumā (turpmāk — “III pielikums”). Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām piešķirt atbrīvojumus vai ieviest variācijas kopējās tehniskajās prasībās un administratīvajās procedūrās. Tā kā šādi atbrīvojumi un variācijas noteiktos gadījumos varētu vājināt kopējos drošības standartus vai arī radīt traucējumus tirgū, to darbības joma būtu stingri jāierobežo, un to piešķiršanai vajadzētu būt pakļautai atbilstīgai Kopienas kontrolei. Šajā ziņā Komisijai vajadzētu būt tiesībām veikt drošības pasākumus.

(6)

Ir konstatēti gadījumi, kad dalībvalstīm būtu jāatļauj pieņemt vai paturēt spēkā valsts noteikumus attiecībā uz lidojumu un darba laika ierobežojumiem un atpūtas prasībām, ar nosacījumu, ka tie atbilst kopīgi noteiktajām procedūrām, un līdz brīdim, kad tiek ieviesti Kopienas noteikumi, kas pamatoti uz zinātnisko pieredzi un labāko praksi.

(7)

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt saskaņotus visaugstākā līmeņa aviācijas drošības standartus, tostarp attiecībā uz lidojumu un darba laika ierobežojumiem un atpūtas periodiem. Dažas dalībvalstis ar koplīgumiem un/vai tiesību aktiem nodrošina labākus nosacījumus attiecībā uz lidojumu un darba laika ierobežojumiem, kā arī salona apkalpes darba apstākļiem. Šai regulai nekādā gadījumā nebūtu jāierobežo iespējas noslēgt šādus koplīgumus vai tos saglabāt. Dalībvalstīm būtu jāatļauj uzturēt tiesību aktus, kuros ir labvēlīgāki noteikumi nekā šajā regulā paredzētie.

(8)

Būtu jāpielāgo Regulas (EEK) Nr. 3922/91 noteikumi attiecībā uz komitejas procedūru, lai ņemtu vērā Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(9)

Būtu jāpielāgo Regulas (EEK) Nr. 3922/91 noteikumi attiecībā uz darbības jomu, lai ņemtu vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1592/2002 (2002. gada 15. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (6), un tās ieviešanas noteikumus, kas noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003 (2003. gada 24. septembris), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (7), kā arī Komisijas Regulu (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (8).

(10)

Šī regula, jo īpaši tās noteikumi attiecībā uz lidojumu un darba laika ierobežojumiem un atpūtas prasībām, kā noteikts III pielikuma Q apakšsadaļā, ņem vērā jau Direktīvā 2000/79/EK (9) nosacītos ierobežojumus un obligātos standartus. Minētajā direktīvā noteiktie ierobežojumi attiecībā uz mobilajiem darbiniekiem civilajā aviācijā būtu vienmēr jāievēro. III pielikuma Q apakšsadaļas noteikumiem un citiem noteikumiem, kas apstiprināti saskaņā ar šo regulu, nekādā gadījumā nevajadzētu būt plašākiem, kas tādējādi nodrošina šiem darbiniekiem mazāku aizsardzību.

(11)

Dalībvalstīm būtu jāspēj turpināt valsts noteikumu piemērošanu, kas attiecas uz lidojumu un darba laika ierobežojumiem un atpūtas prasībām attiecībā uz apkalpes locekļiem, ar nosacījumu, ka šajos valsts noteikumos paredzētie ierobežojumi ir mazāki par maksimālajiem ierobežojumiem un lielāki par minimālajiem ierobežojumiem, kādi paredzēti III pielikuma Q apakšsadaļā.

(12)

Dalībvalstīm būtu jāspēj turpināt valsts noteikumu piemērošanu, kas attiecas uz lidojumu un darba laika ierobežojumiem un atpūtas prasībām attiecībā uz apkalpes locekļiem, jomās, kas šobrīd nav ietvertas III pielikuma Q apakšsadaļā, piemēram, maksimālais dienas lidojumu darba periods viena pilota darbībai un ārkārtas medicīniskās palīdzības darbībai, noteikumi attiecībā uz lidojumu darba periodu samazināšana vai atpūtas periodu palielināšanu, šķērsojot vairākas laika zonas.

(13)

Divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāveic zinātnisks un medicīnisks novērtējums par lidojumu un darba laika ierobežojumiem un atpūtas prasību, un, nepieciešamības gadījumā, par noteikumiem attiecībā uz salona apkalpi.

(14)

Šai regulai nebūtu jāietekmē to noteikumu piemērošana, kas attiecas uz pārbaužu veikšanu un kas paredzēti 1944. gada Čikāgas Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/36/EK (2004. gada 21. aprīlis) par Kopienas lidostas izmantojošo trešo valstu gaisa kuģu drošību (10).

(15)

1987. gada 2. decembrī Londonā tika panākta vienošanās starp Spānijas Karalisti un Apvienoto Karalisti par pasākumiem labākai sadarbībai attiecībā uz Gibraltāra lidostas izmantošanu, un abu valstu ārlietu ministri parakstīja kopīgu deklarāciju. Šie pasākumi vēl netiek īstenoti.

(16)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 3922/91,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 3922/91 groza šādi:

1)

tūlīt aiz devītā apsvēruma iekļauj šādu apsvērumu:

“Tā kā tāda noteikuma piemērošana, ar ko nosaka lidojumu un darba laika ierobežojumus, var radīt ievērojamus traucējumus darba grafiku shēmās tiem uzņēmumiem, kuru darbības režīmi ir balstīti tikai uz nakts darbu, un tā kā Komisijai, pamatojoties uz pierādījumiem, kurus iesniedz iesaistītās puses, būtu jāveic novērtēšana un jāierosina koriģēt noteikumus attiecībā uz lidojumu un darba laika ierobežojumiem, lai ņemtu vērā šos īpašos darbības režīmus.”;

2)

tūlīt aiz desmitā apsvēruma iekļauj šādus apsvērumus:

“Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai līdz 2009. gada 16. janvāris būtu jāpabeidz zinātniskais un medicīniskais III pielikuma Q apakšsadaļas un, nepieciešamības gadījumā, O apakšsadaļas izvērtējums. Pamatojoties uz šā izvērtējuma rezultātiem, un saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru Komisijai vajadzības gadījumā būtu nekavējoties jāizstrādā un jāiesniedz priekšlikumi, lai grozītu atbilstīgos tehniskos noteikumus.

Ņemot vērā, ka, pārskatot dažus 8.a pantā minētos noteikumus, būtu jāturpina saskaņot līdz šim pieņemtās salona apkalpes apmācības prasības, lai veicinātu salona apkalpes personāla brīvu kustību Kopienā. Šajā sakarā būtu jāpārskata iespēja turpināt salona apkalpes kvalifikācijas saskaņošanu.”;

3)

pēdējo apsvērumu aizstāj ar šādu apsvērumu:

“Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (11).

4)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Šī regula attiecas uz tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas drošības jomā attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatāciju un apkopi un uz šajos uzdevumos iesaistītajām personām un organizācijām.”;

b)

pantam pievieno šādus punktus:

“3.   Šīs regulas attiecināšanu uz Gibraltāra lidostu saprot kā tādu, kas neskar attiecīgo Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes tiesisko stāvokli attiecībā uz tās teritorijas, kurā lidosta atrodas, suverenitātes apstrīdēšanu.

4.   Šīs regulas attiecināšanu uz Gibraltāra lidostu ir atlikta līdz brīdim, kad tiks piemēroti pasākumi, kas ir iekļauti kopīgajā deklarācijā, ko 1987. gada 2. decembrī parakstīja Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes ārlietu ministri. Spānijas un Apvienotās Karalistes valdības paziņo Padomei datumu, kad tās sāk piemērot šos pasākumus.”;

5)

regulas 2. pantam pievieno šādu definīciju:

“i)

“Iestāde” III pielikumā ir kompetentā iestāde, kas piešķīrusi gaisa kuģa ekspluatanta apliecību (AOC).”;

6)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

3. pants

1.   Neskarot 11. pantu, Kopienā piemērojamās kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz komerciālajiem pārvadājumiem ar lidmašīnām ir tās, kas norādītas III pielikumā.

2.   Atsauces uz III pielikuma M apakšsadaļu vai kādu no tās noteikumiem attiecas uz M sadaļu vai attiecīgajiem noteikumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (12).

7)

regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Attiecībā uz jomām, kuras nav minētas III pielikumā, pieņem kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, pamatojoties uz Līguma 80. panta 2. punktu. Nepieciešamības gadījumā Komisija, cik ātri vien iespējams, iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šajās jomās.”;

8)

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

6. pants

Gaisa kuģus, ko ekspluatē atbilstoši dalībvalsts piešķirtajām licencēm saskaņā ar kopējām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, var ekspluatēt atbilstoši šiem pašiem nosacījumiem citās dalībvalstīs bez šo citu dalībvalstu papildu tehniskajām prasībām vai novērtējuma.”;

9)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

7. pants

Dalībvalstis atzīst sertifikāciju, kuru, ievērojot šo regulu, citas dalībvalsts jurisdikcijā un to pārziņā esošajām organizācijām vai personām, kas veic gaisa kuģu un attiecīgo izstrādājumu ekspluatāciju, piešķīrusi šī cita dalībvalsts vai kāda iestāde šīs dalībvalsts vārdā.”;

10)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

“8. pants

1.   Regulas 3. līdz 7. panta noteikumi neliedz dalībvalstij nekavējoties reaģēt uz drošības problēmu, kas saistīta ar izstrādājumu, personu vai organizāciju, uz ko attiecas šī regula.

Ja drošības problēmu rada neatbilstošs drošības līmenis attiecībā uz kopējo tehnisko prasību un administratīvo procedūru piemērošanu vai šo prasību un procedūru nepilnības, dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem un to veikšanas iemesliem.

Komisija saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru izlemj, vai neatbilstošais drošības līmenis vai kopējo tehnisko prasību un administratīvo procedūru nepilnības attaisno pastāvīgu to pasākumu piemērošanu, kas pieņemti atbilstīgi šī punkta pirmajam apakšpunktam. Tādā gadījumā Komisija veic arī nepieciešamos pasākumus, lai saskaņā ar 4. pantu vai 11. pantu grozītu attiecīgās kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras. Ja dalībvalsts pasākumus atzīst par nepamatotiem, tā šos pasākumus atceļ.

2.   Dalībvalsts var piešķirt atbrīvojumus no šajā regulā paredzētajām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām neparedzētu steidzamu ekspluatācijas apstākļu vai ierobežota ilguma ekspluatācijas vajadzību gadījumā.

Komisiju un pārējās dalībvalstis informē par piešķirtajiem atbrīvojumiem, kolīdz šādi atbrīvojumi atkārtojas vai arī ja tie piešķirti uz laika periodu, kas ilgāks par diviem mēnešiem.

Kad Komisija un pārējās dalībvalstis ir informētas par dalībvalsts saskaņā ar otro daļu piešķirtajiem atbrīvojumiem, Komisija pārbauda, vai atbrīvojumi atbilst šīs regulas vai citu Kopienas tiesību aktu noteikumu drošības mērķiem.

Ja Komisija atzīst, ka piešķirtie atbrīvojumi neatbilst šīs regulas vai citu Kopienas tiesību aktu noteikumu drošības mērķiem, tā saskaņā ar 12.a pantā minēto procedūru lemj par drošības pasākumiem.

Tādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts atbrīvojumu atceļ.

3.   Gadījumos, kad drošības līmeni, kas līdzvērtīgs tādam līmenim, ko panāk, piemērojot III pielikumā noteiktās kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, iespējams nodrošināt ar citiem līdzekļiem, dalībvalstis var, nediskriminējot pretendentus valstspiederības dēļ un ņemot vērā nepieciešamību netraucēt konkurenci, apstiprināt atkāpi no šiem noteikumiem.

Tādos gadījumos attiecīgās dalībvalstis dara zināmu Komisijai savu nodomu piešķirt šādu apstiprinājumu, tās iemeslus un paredzētos nosacījumus, lai nodrošinātu līdzvērtīga drošības līmeņa panākšanu.

Komisija 3 mēnešu laikā pēc dalībvalsts paziņojuma saņemšanas uzsāk 12. panta 2. punktā minēto procedūru, lai izlemtu, vai ierosināto pasākuma apstiprinājumu var piešķirt.

Tādā gadījumā Komisija dara zināmu savu lēmumu visām dalībvalstīm, kurām ir tiesības piemērot šādu pasākumu. Lai šādu pasākumu atspoguļotu, iespējams grozīt arī attiecīgos III pielikuma noteikumus.

Uz attiecīgo pasākumu attiecas 6. un 7. pants.

4.   Neskarot 1., 2. un 3. punktu, dalībvalsts var pieņemt vai paturēt spēkā noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma Q apakšsadaļas OPS 1.1105 6. punktu, OPS 1.1110 1.3. un 1.4.1. punktu, OPS 1.1115 un OPS 1.1125 2.1. punktu, līdz tiek izveidoti Kopienas noteikumi, ko pamato zinātniskā pieredze un labākā prakse.

Dalībvalsts informē Komisiju par noteikumiem, ko tā izlēmusi paturēt spēkā.

Attiecībā uz valstu noteikumiem, kas atšķiras no pirmajā apakšpunktā minētajiem OPS 1 noteikumiem un ko dalībvalstis paredz pieņemt pēc III pielikuma spēkā stāšanās datuma, Komisija trīs mēnešu laikā pēc dalībvalsts paziņojuma saņemšanas uzsāk 12. panta 2. punktā minēto procedūru, lai izlemtu, vai šie noteikumi atbilst šīs regulas un citu Kopienas tiesību aktu noteikumu drošības mērķiem un vai var atļaut šādu noteikumu piemērošanu.

Tādā gadījumā Komisija dara zināmu savu lēmumu par pasākuma apstiprināšanu visām dalībvalstīm, kurām ir tiesības piemērot šo pasākumu. Lai šādu pasākumu atspoguļotu, iespējams grozīt arī attiecīgos III pielikuma noteikumus.

Uz attiecīgo pasākumu attiecas 6. un 7. panta noteikumi.”;

11)

regulā iekļauj šādu pantu:

8.a pants

1.   Eiropas Aviācijas drošības aģentūra līdz 2009. gada 16. janvāris pabeidz zinātnisku un medicīnisku III pielikuma Q apakšsadaļas un, nepieciešamības gadījumā, O apakšsadaļas izvērtējumu.

2.   Neskarot 7. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1592/2002 (2002. gada 15. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (13), Eiropas Aviācijas drošības aģentūra palīdz Komisijai sagatavot priekšlikumus attiecībā uz piemērojamo III pielikuma O apakšsadaļas un Q apakšsadaļas tehnisko noteikumu izmaiņām.

12)

regulas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Komisija, ievērojot 12. panta 2. punktā minēto procedūru, izdara zinātniskās un tehniskās attīstības rosinātos grozījumus kopējās tehniskās prasībās un administratīvās procedūrās, kuras uzskaitītas III pielikumā.”;

13)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

1.   Komisijai palīdz Gaisa drošības komiteja, turpmāk — “komiteja”.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.”;

14)

regulā iekļauj šādu pantu:

12.a pants

Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 6. pantā paredzēto drošības procedūru.

Pirms lēmuma pieņemšanas Komisija apspriežas ar komiteju.

Lēmuma 1999/468/EK 6. panta b) apakšpunktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

Ja dalībvalsts nosūta Komisijas lēmumu Padomei, Padome trīs mēnešu laikā, pamatojoties uz kvalificētu balsu vairākumu, var pieņemt atšķirīgu lēmumu.”;

15)

šīs regulas pielikuma tekstu pievieno kā III pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Neskarot 11. pantu Regulā (EEK) Nr. 3922/91, III pielikumu piemēro no 2008. gada 16. jūlijs.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2006. gada 12 decembrī.

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

Josep BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

Mauri PEKKARINEN


(1)  OV C 14, 16.1.2001., 33. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2002. gada 3. septembra Atzinums (OV C 272 E, 13.11.2003., 103. lpp.), Padomes 2006. gada 9. marta Kopējā nostāja (OV C 179 E, 1.8.2006., 1. lpp.), Eiropas Parlamenta 2006. gada 5. jūlija Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2006. gada 23. oktobra Lēmums.

(3)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1592/2002 (OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.).

(4)  OV L 240, 24. 8.1992., 1. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(6)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

(7)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 706/2006 (OV L 122, 9.5.2006., 16. lpp.).

(8)  OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 707/2006 (OV L 122, 9.5.2006., 17. lpp.).

(9)  Padomes Direktīva 2000/79/EK (2000. gada 27. novembris) par Eiropas Nolīgumu par civilās aviācijas mobilo darba ņēmēju darba laika organizēšanu, kas noslēgts starp Eiropas Aviokompāniju asociāciju (AEA), Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF), Eiropas Lidotāju asociāciju (ECA), Eiropas Reģionālo aviokompāniju asociāciju (ERA) un Starptautisko aviosabiedrību asociāciju (IACA) (OV L 302, 1.12.2000., 57. lpp.).

(10)  OV L 143, 30.4.2004., 76. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005 (OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.).

(11)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).”;

(12)  OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp.”;

(13)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).”;


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

KOPĒJĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS UN ADMINISTRATĪVĀS PROCEDŪRAS, KO PIEMĒRO KOMERCIĀLIEM PĀRVADĀJUMIEM AR GAISA KUĢIEM

OPS 1: KOMERCIĀLI GAISA PĀRVADĀJUMI (LIDMAŠĪNAS)

Saturs

A APAKŠSADAĻA

Piemērojamība un definīcijas

B APAKŠSADAĻA

Vispārīga informācija

C APAKŠSADAĻA

Ekspluatantu sertifikācija un uzraudzība

D APAKŠSADAĻA

Ekspluatantiem veicamās procedūras

E APAKŠSADAĻA

Ekspluatācija jebkuros laika apstākļos

F APAKŠSADAĻA

Vispārīgi tehniskie raksturojumi

G APAKŠSADAĻA

A kategorijas tehniskie raksturojumi

H APAKŠSADAĻA

B kategorijas tehniskie raksturojumi

I APAKŠSADAĻA

C kategorijas tehniskie raksturojumi

J APAKŠSADAĻA

Masa un līdzsvars

K APAKŠSADAĻA

Instrumenti un iekārtas

L APAKŠSADAĻA

Sakaru un navigācijas iekārtas

M APAKŠSADAĻA

Lidmašīnu tehniskā apkope

N APAKŠSADAĻA

Lidmašīnas apkalpe

O APAKŠSADAĻA

Pasažieru salona apkalpe

P APAKŠSADAĻA

Rokasgrāmatas, dienasgrāmatas un reģistrācijas žurnāli

Q APAKŠSADAĻA

Lidojumu un noslogojuma laika ierobežojumi un atpūtas prasības

R APAKŠSADAĻA

Bīstamu preču aviopārvadājumi

S APAKŠSADAĻA

Apsardze

A APAKŠSADAĻA

PIEMĒROJAMĪBA UN DEFINĪCIJAS

OPS 1.001

Piemērojamība

OPS 1. daļā ir ietvertas prasības, kas jāpiemēro, ekspluatējot jebkuru civilu lidmašīnu komerciāliem aviopārvadājumiem, ko veic jebkurš ekspluatants, kura galvenā darbības vieta un, ja tāds ir, reģistrēts birojs atrodas dalībvalstī, še turpmāk ekspluatants. OPS 1 neattiecas uz:

1)

lidmašīnām, ko izmanto militāros, muitas un policijas dienestos; nedz arī uz

2)

izpletņlēcēju nomešanu un ugunsdzēsības lidojumiem, un uz līdzīgiem pozicionēšanas un atpakaļlidojumiem, vedot personas, kas parasti piedalās izpletņlēkšanā vai ugunsdzēsības pasākumos; nedz arī uz

3)

lidojumiem, kas veikti tūlīt pirms, tūlīt pēc aviācijas darbībām vai aviācijas darbību laikā ar nosacījumu, ka šie lidojumi ir saistīti ar aviācijas darbībām un šajos lidojumos bez apkalpes locekļiem nepiedalās vairāk kā 6 personas, kuru līdzdalība ir vajadzīga veicamajās aviācijas darbībās.

OPS 1.003

Definīcijas

a)

Šajā pielikumā:

1)

“Pieņemts/pieņemams” nozīmē, ka Iestāde neiebilst, lai to izmantotu paredzētajiem nolūkiem;

2)

“Apstiprināts (apstiprinājusi Iestāde)” nozīmē dokumentāri apstiprināt (ko veic Iestāde) kā piemērotu izmantošanai paredzētajos nolūkos;

3)

“Obligāto iekārtu pamatsaraksts (MMEL)” ir gaisa kuģa tipam atbilstošs pamatsaraksts (ar preambulu), kurā uzskaitīti instrumenti, iekārtas vai funkcijas, kas, nodrošinot drošības līmeni, kurš jāievēro saskaņā ar piemērojamām lidojumderīguma apstiprinājuma specifikācijām, var būt īslaicīgi neaktīvas projektā paredzētās dublēšanās dēļ un/vai konkrētu darbināšanas un apkopes procedūru, apstākļu un ierobežojumu dēļ un saskaņā ar piemērojamajam Pastāvīgā lidojumderīguma procedūrām;

4)

“Obligāto iekārtu saraksts (MEL)” ir saraksts (ar preambulu), saskaņā ar kuru var ekspluatēt gaisa kuģi konkrētos apstākļos ar īpašiem instrumentiem, iekārtām vai funkcijām, kas nedarbojas, sākot lidojumu. Šo sarakstu sagatavo ekspluatants saviem konkrētiem gaisa kuģiem, ņemot vērā gaisa kuģa definīciju un attiecīgus ekspluatācijas un apkopes nosacījumus saskaņā ar Iestādes apstiprinātu procedūru.

b)

Šajā pielikumā minētā M apakšsadaļa un 145. daļa ir attiecīgās daļas 2003. gada 20. novembra Regulā (EK) Nr. 2042/2003.

B APAKŠSADAĻA

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

OPS 1.005

Vispārējas prasības

a)

Ekspluatants lidmašīnu ekspluatē komerciāliem aviopārvadājumiem tikai saskaņā ar OPS 1. daļu. Atvieglotas prasības B klases lidmašīnu ekspluatācijai ir izklāstītas OPS 1.005 a) 1. pielikumā.

b)

Ekspluatants ievēro spēkā esošās lidojumderīguma prasības, kurām ir retroaktīvs spēks, attiecībā uz lidmašīnām, ko ekspluatē komerciāliem aviopārvadājumiem.

c)

Katru lidmašīnu ekspluatē saskaņā ar tās lidojumderīguma apliecības noteikumiem un ievērojot ierobežojumus, kas doti lidmašīnas lidojuma rokasgrāmatā.

d)

Visas sintētiskās mācību iekārtas (STD), piemēram, lidojumu stimulatori vai lidojumu mācību iekārtas (FTD), ko izmanto lidmašīnas vietā mācībām un/vai pārbaudēm, ir jāsertificē saskaņā ar prasībām, kuras piemēro sintētisko mācību iekārtām. Ekspluatantam, kas vēlas izmantot šādas STD, ir jāsaņem Iestādes apstiprinājums.

OPS 1.020

Tiesību akti, noteikumi un procedūras — ekspluatanta pienākumi

Ekspluatantam jānodrošina, ka:

1)

Visi darbinieki zina, ka viņiem ir jāievēro to valstu tiesību akti, noteikumi un procedūras, kurās notiek darbības, kas attiecas uz viņu pienākumu izpildi; un

2)

visi apkalpes locekļi ir iepazinušies ar tiesību aktiem, noteikumiem un procedūrām, kas attiecas uz viņu pienākumu izpildi.

OPS 1.025

Kopēja valoda

a)

Ekspluatants nodrošina, ka visi apkalpes locekļi var sazināties vienā kopējā valodā.

b)

Ekspluatants nodrošina, ka visi personāla locekļi var saprast valodu, kurā Ekspluatācijas rokasgrāmatā ir rakstītas daļas, kas attiecas uz viņu pienākumiem.

OPS 1.030

Obligāto iekārtu saraksti — ekspluatanta pienākumi

a)

Ekspluatants katrai lidmašīnai sastāda obligāto iekārtu sarakstu (MEL), ko apstiprina Iestāde. Tas pamatojas uz attiecīgu Iestādes apstiprinātu obligāto iekārtu pamatsarakstu (MMEL), ja tāds pastāv, un tas nevar būt mazāk stingrs par MMEL.

b)

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu tikai atbilstīgi MEL, izņemot gadījumus, ja to ir atļāvusi Iestāde. Jebkura tāda atļauja nekādā gadījumā neatļauj ekspluatāciju, neievērojot MMEL noteiktos ierobežojumus.

OPS 1.035

Kvalitātes kontroles sistēma

a)

Ekspluatants izveido vienu kvalitātes kontroles sistēmu, un ieceļ vienu atbildīgo par kvalitātes sistēmu, lai uzraudzītu atbilstību un piemērotību procedūrām, kas jāievēro, lai nodrošinātu drošu lidmašīnu ekspluatāciju un lidojumderīgumu. Uzraudzībā ir jādarbojas ar atgriezenisko saiti, informāciju nosūtot atbildīgajam vadītājam (skat. arī OPS 1.175 (h)), lai vajadzības gadījumā veiktu korekcijas.

b)

Kvalitātes kontroles sistēmā ir jāiekļauj kvalitātes nodrošinājuma programma, kurā ir noteiktas procedūras, kas izstrādātas, lai pārliecinātos, ka visas darbības notiek saskaņā ar visām attiecīgām prasībām, standartiem un procedūrām.

c)

Kvalitātes kontroles sistēmai un atbildīgajam par kvalitātes kontroles sistēmu ir jābūt pieņemam Iestādei.

d)

Kvalitātes kontroles sistēmai ir jābūt aprakstītai atbilstīgos dokumentos.

e)

Neatkarīgi no a) apakšdaļas, Iestāde var atļaut pieņemt amatā divus atbildīgos par kvalitātes kontroles sistēmu, no kuriem viens ir atbildīgs par ekspluatāciju, un otrs — par apkopi, ar nosacījumu, ka ekspluatants ir norīkojis vienu kvalitātes kontroles struktūrvienību, lai nodrošinātu, ka kvalitātes kontroles sistēmu vienādi piemēro visu ekspluatācijas laiku.

OPS 1.037

Nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programma

a)

Ekspluatants izveido un uztur nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programmu, kas varētu būt iestrādāta kvalitātes kontroles sistēmā, šajā programmā iekļaujot:

1)

Programmas, lai panāktu un uzturētu izpratni par visu darbībās iesaistīto personu apdraudējumu; un

2)

Atgadījumu ziņošanas shēmas, nodrošinot attiecīgu nelaimes gadījumu un atgadījumu ziņojumu salīdzinājumu un izvērtējumu, lai lidojumu drošības interesēs identificētu nelabvēlīgas tendences vai risinātu nepilnības. Šīm shēmām ir jāsargā ziņotāja identitāte, un tajās ir jānodrošina iespēja iesniegt ziņojumus anonīmi; un

3)

attiecīgās informācijas izvērtēšanu saistībā ar nelaimes gadījumiem un atgadījumiem, un ar tiem saistītās informācijas izplatīšanu, neparedzot vainas piedēvēšanu; un

4)

Lidojuma parametru uzraudzības programmu lidmašīnām, kas pārsniedz 27 000 kg MCTOM. Lidojuma parametru uzraudzība (FDM) ir ikdienas ekspluatācijā iegūto digitālo lidojuma parametru proaktīva izmantošana aviācijas drošības uzlabošanai. Lidojuma parametru uzraudzības programmā nav ietvertas sodu sankcijas, un tajā ir atbilstoši aizsargmehānismi, kas sargā datu sniedzēju(-us); un

5)

Par programmas vadību atbildīgās personas iecelšanu.

b)

Par nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programmas vadību atbildīgās personas pienākums ir izvirzīt priekšlikumus korekcijām.

c)

Atbildīgais par kvalitātes kontroles sistēmu pārrauga, vai saistībā ar nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programmu identificēto priekšlikumu korekcijas dod efektīvas pārmaiņas.

OPS 1.040

Apkalpes locekļi

a)

Ekspluatants nodrošina, ka visi lidojumu un pasažieru salona apkalpes locekļi ir mācīti un kompetenti pildīt viņiem uzdotos pienākumus.

b)

Ja lidmašīnā atrodas vēl citi apkalpes locekļi, kas nav pasažieru salona apkalpes locekļi un kuri pilda pienākumus lidmašīnu pasažieru nodalījumā, ekspluatants nodrošina, lai:

1)

pasažieri šos apkalpes locekļus nesajauktu ar pasažieru salona apkalpes locekļiem;

2)

šie apkalpes locekļi neieņem pasažieru salona apkalpes locekļiem vajadzīgās un nodrošinātās darba vietas;

3)

šie apkalpes locekļi netraucē pildīt pienākumus pasažieru salona apkalpes locekļiem.

OPS 1.050

Meklēšanas un glābšanas informācija

Ekspluatants nodrošina, ka pilotu kabīnē ir viegli pieejama būtiska informācija saistībā ar paredzēto lidojumu, kas attiecas uz meklēšanas un glābšanas dienestiem.

OPS 1.055

Informācija par līdzi vedamām glābšanas un izdzīvošanas iekārtām

Ekspluatants nodrošina, ka ir pieejami saraksti, kuros ir informācija par glābšanas un izdzīvošanas iekārtām, ko ved līdzi visās viņa lidmašīnās, lai nodrošinātu tūlītēju saziņu ar glābšanas koordinācijas centriem. Sarakstos attiecīgi ir informācija par glābšanas plostu skaitu, krāsu un tipu, par pirotehniku, pirmās palīdzības medikamentu nodrošinājumu, ūdens rezervi un pārnēsājamo avārijas radioiekārtu tipu un frekvenci.

OPS 1.060

Piespiedu nolaišanās uz ūdens

Lidmašīnu, kuru apstiprinātā pasažieru sēdvietu konfigurācija paredz vairāk par 30 pasažieru, lidojumos, ko veic virs ūdens tādā attālumā no sauszemes, kas piemērota, lai veiktu piespiedu piezemēšanos, pārsniedzot 120 lidojuma minūtes ar kreisēšanas ātrumu vai 400 jūras jūdzes — izvēloties mazāko rādītāju — ekspluatants ekspluatē tikai gadījumos, ja lidmašīna atbilst piemērojamos lidojumderīguma noteikumos aprakstītām prasībām par piespiedu nolaišanos uz ūdens.

OPS 1.065

Kaujas ieroču un munīcijas pārvadājumi

a)

Ekspluatants netransportē kaujas ieročus un munīciju aviopārvadājumos, izņemot gadījumus, ja no visām iesaistītajām valstīm ir saņemts apstiprinājums tādai darbībai.

b)

Ekspluatants nodrošina, ka kaujas ieroči un munīcija:

1)

lidmašīnā glabājas tādā vietā, kas lidojuma laikā nav pieejama pasažieriem; un

2)

šaujamieroču transportēšanas gadījumā tos ved nepielādētus, izņemot gadījumus, ja pirms lidojuma sākuma visas iesaistītās valstis ir devušas apstiprinājumu, ka kaujas ieročus un munīciju var pārvadāt tādos apstākļos, kas daļēji vai pilnībā atšķiras no tiem apstākļiem, kuri norādīti šajā apakšpunktā.

c)

Ekspluatants nodrošina, ka kapteinim pirms lidojuma sākuma dara zināmu pārvadāt paredzēto kaujas ieroču un munīcijas aprakstu un atrašanās vietu lidmašīnā.

OPS 1.070

Sporta ieroču un munīcijas pārvadājumi

a)

Ekspluatants veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka viņu informē par visiem sporta ieročiem, ko paredzēts transportēt aviopārvadājumos.

b)

Ekspluatants, kas akceptē sporta ieroču pārvadājumus, nodrošina, ka šos ieročus:

1)

lidmašīnā glabā tādā vietā, kas lidojuma laikā nav pieejama pasažieriem, izņemot gadījumus, ja Iestāde ir atzinusi, ka šo prasību nevar īstenot, un ir atzinusi, ka ir iespējamas citas procedūras; un

2)

transportējot šaujamieročus vai citus ieročus, kuros var būt munīcija, tos ved nepielādētus.

c)

Sporta ieroču munīciju var pārvadāt bagāžā, ko pasažieri nodod lidostā, ievērojot konkrētus ierobežojumus un saskaņā ar Tehniskajām instrukcijām (skatīt OPS 1.1160 b) 5)), kā noteikts OPS 1.1150 a) 15).

OPS 1.075

Cilvēku pārvadāšanas metode

Ekspluatants veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neviena persona lidojuma laikā neatrodas tādā lidmašīnas nodalījumā, kas nav paredzēts cilvēkiem, izņemot gadījumus, ja kapteinis ir devis atļauju īslaicīgai piekļuvei kādam lidmašīnas nodalījumam:

1)

lai veiktu pasākumus, kas vajadzīgi lidmašīnas vai kādas personas, dzīvnieka vai preču drošībai tajā; vai

2)

kurā pārvadā kravu vai krājumus, un kura ir konstruēta tā, lai personas varētu tiem piekļūt lidojuma laikā.

OPS 1.080

Bīstamu preču piedāvāšana aviopārvadājumiem

Ekspluatants veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka neviena persona aviopārvadājumiem nepiedāvā un nepieņem bīstamas preces, izņemot gadījumus, ja attiecīgā persona ir mācīta, un preces ir atbilstoši klasificētas, reģistrētas, sertificētas, aprakstītas, iepakotas, marķētas, apzīmētas un atbilst pārvadāšanas nosacījumiem, kā prasīts Tehniskajās instrukcijās un attiecīgos Kopienas tiesību aktos.

OPS 1.085

Apkalpes pienākumi

a)

Katrs apkalpes loceklis ir atbildīgs par pareizu savu pienākumu izpildi, kuri:

1)

ir saistīti ar lidmašīnas un tajā esošo personu drošību; un

2)

ir konkrēti aprakstīti instrukcijās un procedūrās, kas ietvertas Ekspluatācijas rokasgrāmatā.

b)

Apkalpes loceklis:

1)

ziņo kapteinim par visiem bojājumiem, kļūmēm, nepareizu darbību vai defektiem, kuri pēc viņa uzskatiem var ietekmēt lidmašīnas lidojumderīgumu vai drošu lidmašīnas ekspluatāciju, tostarp avārijas sistēmu darbību;

2)

ziņo kapteinim par visiem atgadījumiem, kas apdraud vai varētu apdraudēt ekspluatācijas drošību;

3)

izmanto ekspluatanta notikumu ziņošanas shēmas saskaņā ar OPS 1.037(a)2). Tādos gadījumos ziņojuma(-u) kopiju vienmēr nodot attiecīgajam kapteinim.

c)

b) punkts neuzliek pienākumu apkalpes loceklim ziņot par notikumu, par ko jau ir ziņojis cits apkalpes loceklis.

d)

Apkalpes loceklis nepilda pienākumus lidmašīnā:

1)

ja nav beigusies tādu zāļu iedarbība, kas varētu ietekmēt viņa spējas tā, ka tas neļauj garantēt drošību;

2)

pēc dziļūdens niršanas, izņemot gadījumus, kad ir pagājis ievērojams laiks;

3)

pēc asins nodošanas, izņemot gadījumus, kad ir pagājis ievērojams laiks;

4)

ja nav ievērotas spēkā esošās medicīnas prasības vai ja viņš šaubās par savām spējām veikt uzticētos pienākumus; vai

5)

ja viņš zina vai nojauš, ka ir tik ļoti noguris vai jūtas tik slikti, ka tas apdraud lidojumu.

e)

Attiecībā uz alkohola lietošanu apkalpes loceklim piemēro attiecīgas prasības, ko nosaka ekspluatants un kuras ir pieņemamas Iestādei, un kuras nav mazāk stingras kā šādas prasības:

1)

alkoholu nedrīkst lietot vismaz 8 stundas pirms konkrētā pieteikšanās termiņa, apliecinot gatavību pildīt lidojuma pienākumus, vai gatavības sākuma;

2)

alkohola līmenis asinīs nepārsniedz 0,2 promiles lidojuma pienākumu izpildes perioda sākumā;

3)

alkoholu nelieto lidojuma pienākumu izpildes vai gatavības laikā.

f)

Kapteinis:

1)

ir atbildīgs par visu lidmašīnā esošo apkalpes locekļu, pasažieru un kravas drošību no brīža, kad viņš ierodas lidmašīnā, līdz brīdim, kad viņš atstāj lidmašīnu pēc lidojuma beigām;

2)

ir atbildīgs par lidmašīnas ekspluatāciju un drošību no brīža, kad lidmašīna ir gatava izkustēties no vietas, sākot vadīt lidmašīnu pa zemi, un pirms pacelšanās — līdz brīdim, kad tās kustība apsīkst lidojuma beigās un kad ir izslēgts dzinējs(-i), ko izmanto kā galveno(s) virzītāju(s);

3)

ir tiesīgs izdot visas komandas, ko uzskata par vajadzīgām, lai nodrošinātu lidmašīnas, kā arī tajā esošo personu vai īpašuma drošību;

4)

ir tiesīgs izsēdināt jebkuru personu vai izkraut jebkuru kravas daļu, kas pēc viņa domām var radīt potenciālus draudus lidmašīnas vai tajā esošo personu drošībai;

5)

neļauj lidmašīnā pārvadāt personas, kas varētu būt tādā alkohola vai narkotiku ietekmē, ka varētu būt apdraudēta lidmašīnas vai tajā esošo personu drošība;

6)

ir tiesīgs atteikt nepieļaujamu pasažieru, deportētu vai apcietinātu personu transportēšanu, ja viņu pārvadāšana apdraud lidmašīnas vai tajā esošo personu drošību;

7)

nodrošina, ka visi pasažieri ir instruēti par avārijas izeju atrašanās vietu un attiecīgo drošības un avārijas iekārtu izvietojumu un izmantojumu;

8)

nodrošina, ka ir ievērotas visas ekspluatācijas procedūras un panākta atbilsme kontrolsarakstiem saskaņā ar Ekspluatācijas rokasgrāmatu;

9)

lidmašīnai lidmašīnas paceļoties, uzņemot sākotnējo augstumu, tuvojoties skrejceļam un piezemējoties ļauj jebkuram apkalpes loceklim veikt tikai tās darbības, ko prasa viņa pienākumi lidmašīnas drošas ekspluatācijas nodrošināšanai;

10)

Kapteinis neļauj:

i)

lidojuma laikā sabojāt, izslēgt vai izdzēst lidojuma parametru reģistratoru, kā arī izdzēst ierakstītos datus pēc lidojuma, ja noticis nelaimes gadījums vai atgadījums, par ko ir obligāti jāziņo;

ii)

lidojuma laikā sabojāt vai izslēgt pilotu kabīnes skaņas reģistratoru, izņemot gadījumus, ja viņš uzskata, ka ierakstītie dati, ko pretējā gadījumā automātiski izdzēstu, būtu jāsaglabā atgadījuma vai nelaimes gadījuma izmeklēšanai, kā arī neļauj ierakstītos datus lidojuma laikā vai pēc lidojuma izdzēst ar roku, ja noticis nelaimes gadījums vai atgadījums, par ko ir obligāti jāziņo;

11)

Kapteinis pieņem lēmumu par to, vai akceptēt vai neakceptēt lidmašīnu ar CDL vai MEL atļautiem defektiem; un

12)

Kapteinis nodrošina pirmslidojuma pārbaudes veikšanu.

g)

Avārijas situācijā, kad jāpieņem tūlītēji lēmumi un jāveic tūlītējas darbības, kapteinis veic visas darbības, ko uzskata par vajadzīgām konkrētos apstākļos. Tādos gadījumos viņš drošības interesēs var neievērot noteikumus, ekspluatācijas procedūras un metodes.

OPS 1.090

Kapteiņa pilnvaras

Ekspluatants veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas lidmašīnā esošās personas ievēro visas likumīgās lidmašīnas kapteiņa dotās komandas, lai garantētu tajā pārvadāto personu vai īpašuma drošību.

OPS 1.095

Pilnvaras vadīt lidmašīnu pa zemi

Ekspluatants veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lidmašīnu, par ko viņš ir atbildīgs, pa zemi lidlauka teritorijā vada tikai persona, kas ir lidmašīnas apkalpes loceklis, izņemot gadījumus, ja attiecīgā persona, kura ieņēmusi vietu pie vadības ierīcēm:

1)

ir saņēmusi attiecīgu pilnvarojumu no ekspluatanta vai ieceltā pārstāvja un ir kompetenta:

i)

vadīt lidmašīnu pa zemi;

ii)

izmantot radiotelefonu; un

2)

ir saņēmusi norādes par lidlauka izkārtojumu, ceļiem, zīmēm, marķējumu, apgaismojumu, aviosatiksmes kontroles signāliem un norādēm, terminoloģiju un procedūrām, un spēj strādāt saskaņā ar ekspluatācijas standartiem, kas jāievēro, lai lidmašīnu droši pārvietotu pa lidlauku.

OPS 1.100

Piekļuve pilotu kabīnei

a)

Ekspluatantam ir jānodrošina, ka pilotu kabīnē iekļūt vai tajā vest var tikai personas, kas ir lidmašīnas apkalpes locekļi, kam uzdots piedalīties lidojumā, ja vien tādas personas nav:

1)

apkalpes locekļi, kas pilda pienākumus;

2)

Iestādes pārstāvji, kas atbild par sertifikāciju, licencēšanu vai pārbaudi, un ja to prasa dienesta pienākumu izpilde; vai

3)

personas, kas ir saņēmušas attiecīgas atļaujas un ko ved saskaņā ar Ekspluatācijas rokasgrāmatā ietvertajām instrukcijām.

b)

Kapteinis nodrošina, ka:

1)

drošības interesēs piekļuve pilotu kabīnei nenovirza uzmanību un/vai netraucē lidojuma norisei; un

2)

visas personas, ko ved pilotu kabīnē, ir iepazīstinātas ar attiecīgām drošības procedūrām.

c)

Galīgais lēmums par piekļuvi pilotu kabīnei ir kapteiņa kompetencē.

OPS 1.105

Nesankcionēti pārvadājumi

Ekspluatants veic jebkādus samērīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neviena persona neslēpjas lidmašīnā vai neslēpj tajā kravu.

OPS 1.110

Pārnēsājamas elektroniskas ierīces

Ekspluatants neļauj nevienai personai izmantot elektroniskas ierīces, kas var nelabvēlīgi ietekmēt lidmašīnas sistēmu un iekārtu darbību, un veic visus piemērotos pasākumus lai tas nenotiktu.

OPS 1.115

Alkohols un narkotikas

Ekspluatants neļauj lidmašīnā iekāpt vai tajā atrasties nevienai personai, kas tik ļoti ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā, ka tas var apdraudēt lidmašīnas un tajā esošo personu drošību, kā arī veic visus piemērotos pasākumus, lai tas nenotiktu.

OPS 1.120

Drošības apdraudējumi

Ekspluatants veic visus piemērotos pasākumus, nodrošinot, lai nevienas personas neapdomīga vai nevērīga rīcība vai atturēšanās no rīcības varētu:

1)

apdraudēt lidmašīnu un tajā esošās personas;

2)

radīt tādus apstākļus vai ļaut lidmašīnai apdraudēt kādu personu vai īpašumu.

OPS 1.125

Līdzi vedamie dokumenti

a)

Ekspluatants nodrošina, ka katrā lidojumā ir līdzi šādi dokumenti vai to kopijas:

1)

Reģistrācijas apliecība;

2)

Lidojumderīguma apliecība;

3)

Vajadzības gadījumā, trokšņa līmeņa sertifikāta oriģināls vai kopija ar tulkojumu angļu valodā, ko veikusi Iestāde, kas atbild par trokšņa līmeņa sertifikātu izdošanu;

4)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības oriģināls vai kopija;

5)

Gaisa kuģa radio licence; un

6)

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas apliecības(-u) oriģināls vai kopija.

b)

Katrs lidmašīnas apkalpes loceklis katrā lidojumā ņem līdzi derīgu lidmašīnas apkalpes locekļa licenci ar attiecīgo(-ām) kategoriju(-ām).

OPS 1.130

Līdzi vedamās rokasgrāmatas

Ekspluatants nodrošina, ka:

1)

katrā lidojumā ir līdzi tās Ekspluatācijas rokasgrāmatas spēkā esošās daļas, kas attiecas uz apkalpes pienākumiem;

2)

tām ekspluatācijas rokasgrāmatas daļām, kas lidojumā ir vajadzīgas, apkalpes locekļi var ērti piekļūt lidmašīnā; un

3)

spēkā esošo lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatu ved lidmašīnā, izņemot gadījumus, ja Iestāde ir pieņēmusi, lai attiecīgu informāciju par konkrēto lidmašīnu iekļauj OPS 1.1045, 1. pielikuma B daļā paredzētajā Ekspluatācijas rokasgrāmatā.

OPS 1.135

Līdzi vedamā papildinformācija un veidlapas

a)

Ekspluatants nodrošina, ka katrā lidojumā līdz ar OPS 1.125 un OPS 1.130 paredzētajiem dokumentiem un rokasgrāmatām līdzi ir šāda informācija un veidlapas, kas atbilst ekspluatācijas tipam un jomai:

1)

ekspluatācijas lidojuma plāns, kurā ir vismaz tā informācija, kas prasīta OPS 1.1060;

2)

lidmašīnas tehniskais žurnāls, kurā ir vismaz tā informācija, kas prasīta M daļas M.A.306. punktā;

3)

sīka informācija par reģistrēto ATS lidojuma plānu;

4)

pietiekama NOTAM/AIS instruktāžas dokumentācija;

5)

pietiekama meteoroloģiskā informācija;

6)

masas un līdzsvara dokumentācija, kā paredzēts J apakšsadaļā;

7)

paziņojums par īpašu kategoriju pasažieriem, piemēram, drošības dienestu darbiniekiem, ja viņi nav uzskatāmi par apkalpes locekļiem, par personām ar īpašām vajadzībām, nepieļaujamiem pasažieriem, deportētām un apcietinātām personām;

8)

paziņojums par īpašām kravām, arī par bīstamām kravām, kā arī rakstiska informācija kapteinim, kā paredzēts OPS 1.1215 d);

9)

aktuālas kartes un shēmas, kā arī saistīti dokumenti, kā paredzēts OPS 1.290 b) 7);

10)

visi citi dokumenti, ko varētu pieprasīt valstis saistībā ar konkrēto lidojumu, piemēram, kravas saraksts, pasažieru saraksts utt.; un

11)

veidlapas, ievērojot ziņošanas pienākumu attiecībā uz Iestādi un ekspluatantu.

b)

Iestāde var atļaut sniegt a) punktā uzskaitīto informāciju vai tās atsevišķas daļas citā formātā, ne tikai drukājot uz papīra. Ir jānodrošina pieņemams piekļuves, izmantojamības un uzticamības līmenis.

OPS 1.140

Informācija, ko glabā uz zemes

a)

Ekspluatants nodrošina, ka:

Vismaz uz katra lidojuma vai lidojumu kompleksa laiku:

i)

uz zemes glabā informāciju, kas attiecas uz konkrēto lidojumu un atbilst ekspluatācijas tipam; un

ii)

informāciju glabā tik ilgi, kamēr to nokopē tajā vietā, kurā to glabās saskaņā ar OPS 1.1065; vai ja to nav iespējams īstenot,

iii)

to pašu informāciju lidmašīnā ved līdzi ugunsdrošā konteinerā.

b)

a) punktā minētā informācija ietver:

1)

attiecīgā gadījumā — ekspluatācijas lidojuma plāna kopiju;

2)

lidmašīnas tehniskā žurnāla attiecīgās daļas(-u) kopijas;

3)

ar maršrutu saistītos NOTAM dokumentus, ja tos īpaši labojis ekspluatants;

4)

attiecīgos gadījumos — masas un līdzsvara dokumentāciju (atsauce uz OPS 1.625); un

5)

paziņojumu par īpašām kravām.

OPS 1.145

Pilnvaras veikt pārbaudi

Ekspluatants nodrošina, ka jebkurai personai, ko pilnvarojusi Iestāde, ir atļauts jebkurā laikā atrasties un lidot lidmašīnā, ko ekspluatē saskaņā ar AOC, ko izsniegusi minētā Iestāde, kā arī ieiet un palikt uz pilotu kabīnē ar nosacījumu, ka kapteinis var liegt piekļuvi pilotu kabīnei, ja, pēc viņa domām, tas apdraudētu lidmašīnas drošību.

OPS 1.150

Dokumentu un ierakstu uzrādīšana

a)

Ekspluatants:

1)

jebkurai personai, ko pilnvarojusi Iestāde, nodrošina piekļuvi visiem dokumentiem un ierakstiem, kas ir saistīti ar lidmašīnas ekspluatāciju vai apkopi; un

2)

pēc iespējas drīz uzrāda visus šādus dokumentus un ierakstus, ja to lūdz Iestāde.

b)

Kapteinis pēc iespējas drīz, ja viņam to lūdz Iestādes pilnvarota persona, uzrāda šai konkrētajai personai vajadzīgo dokumentāciju, kas jāved līdzi lidmašīnā.

OPS 1.155

Dokumentu saglabāšana

Ekspluatants nodrošina, ka:

1)

visi oriģinālie dokumenti vai to kopijas, kas ir jāsaglabā, glabājas vajadzīgo glabāšanas laiku pat tādos gadījumos, ja viņš vairs nav lidmašīnas ekspluatants; un

2)

ja apkalpes loceklis, par ko ekspluatants ir veicis lidojuma pienākumu izpildes, pienākumu izpildes un atpūtas periodu ierakstus, kļūst par cita ekspluatanta apkalpes locekli, minētie ieraksti ir pieejami jaunajam ekspluatantam.

OPS 1.160

Lidojuma parametru reģistratora ierakstīto datu saglabāšana, uzrādīšana un izmantošana

a)

Ierakstu saglabāšana

1)

Pēc nelaimes gadījuma tas ekspluatants, kura ekspluatētajā lidmašīnā atradies lidojuma parametru reģistrators, cik vien iespējams, 60 dienas saglabā oriģinālos ierakstītos datus, kas ir saistīti ar konkrēto nelaimes gadījumu, izņemot gadījumus, ja izmeklēšanas iestāde dod citus norādījumus.

2)

Ja vien Iestāde iepriekš nav devusi atļauju, pēc nelaimes gadījuma, par ko ir obligāti jāziņo, ekspluatants, kura ekspluatētajā lidmašīnā atrodas lidojuma parametru reģistrators, cik vien iespējams, 60 dienas saglabā oriģinālos ierakstītos datus, kas ir saistīti ar konkrēto nelaimes gadījumu, izņemot gadījumus, ja izmeklēšanas iestāde dod citus norādījumus.

3)

Turklāt, ja to prasa Iestāde, ekspluatants, kura ekspluatētajā lidmašīnā atrodas lidojuma parametru reģistrators, 60 dienas saglabā oriģinālos ierakstītos datus, izņemot gadījumus, ja izmeklēšanas iestāde dod citus norādījumus.

4)

Ja ir prasība lidmašīnā atrasties lidojuma parametru reģistratoram, lidmašīnas ekspluatators:

i)

saglabā ekspluatācijas perioda ierakstus, kā paredzēts OPS 1.715, 1.720 un 1.725, izņemot gadījumus, kad lidojuma parametru reģistratoru pārbaudes un apkopes vajadzībām drīkst izdzēst līdz vienu stundu ilgu ierakstu, kas pārbaudes laikā ir visvecākais; un

ii)

saglabā dokumentu, kurā ir informācija, kas vajadzīga, lai nolasītu un pārveidotu saglabātos datus inženiertehniskās vienībās.

b)

Ierakstu uzrādīšana

Ekspluatants, kura ekspluatētajā lidmašīnā atrodas lidojuma parametru reģistratora, piemērotā laikā pēc Iestādes lūguma uzrāda visus ar lidojuma parametru reģistratoru iegūtos ierakstus, kas ir pieejami vai ir saglabājušies.

c)

Ierakstu izmantošana

1)

Pilotu kabīnes skaņas reģistratora ierakstus drīkst izmantot tikai tādu nelaimes gadījumu vai atgadījumu izmeklēšanai, par ko pastāv obligāts noteikums sniegt ziņojumu, izņemot gadījumus, ja tam piekrīt visi iesaistītie apkalpes locekļi.

2)

Lidojuma parametru reģistratora ierakstus drīkst izmantot tikai tādu nelaimes gadījumu vai atgadījumu izmeklēšanai, par ko pastāv obligāts noteikums sniegt ziņojumu, izņemot gadījumus, ja šādus ierakstus:

i)

ekspluatants izmanto tikai lidojumderīguma pārbaudei vai apkopei; vai

ii)

padara anonīmus; vai

iii)

atklāj saskaņā ar drošības procedūrām.

OPS 1.165

Nomāšana

a)

Terminoloģija

Termini, kas izmantoti šajā punktā, nozīmē:

1)

nomāšana bez apkalpes (dry lease) — notiek, ja lidmašīnu ekspluatē saskaņā ar nomnieka AOC.

2)

nomāšana ar apkalpi (wet lease) — notiek, ja lidmašīnu ekspluatē saskaņā ar iznomātāja AOC.

b)

Kopienas ekspluatantu savstarpēja lidmašīnu nomāšana

1)

Iznomāšana ar apkalpi. Kopienas ekspluatants, kurš saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2407/92 (1992. gada 23. jūlijs) par gaisa pārvadātāju licencēšanu (1) nodod lidmašīnu un pilnu apkalpi citam Kopienas ekspluatantam un saglabā visas C apakšsadaļā paredzētās funkcijas un pienākumus, joprojām ir uzskatāms par lidmašīnas ekspluatantu.

2)

Visu tipu nomāšana, izņemot iznomāšanu ar apkalpi

i)

Izņemot gadījumus, kas iepriekš minēti b) 1) apakšpunktā, Kopienas ekspluatantam, kurš izmanto cita Kopienas ekspluatanta lidmašīnu vai nodod to citam Kopienas ekspluatantam, iepriekš ir jāsaņem darījuma apstiprinājums no attiecīgās Iestādes. Visi nosacījumi, kas pieder pie šā apstiprinājuma, ir jāietver nomas līgumā.

ii)

Tie elementi Iestādes apstiprinātajos nomas līgumos, kas nav nomas līgumi, kuros ir iesaistīta lidmašīna un visi tās apkalpes locekļi, un ar ko nav paredzēts nodot funkcijas un pienākumus, attiecībā uz nomāto lidmašīnu visi ir jāuzskata par AOC variācijām, saskaņā ar kurām notiek lidojumi.

c)

Lidmašīnu savstarpēja nomāšana Kopienas ekspluatantiem un jebkurām citām personām, kas nav Kopienas ekspluatanti

1)

Nomāšana bez apkalpes

i)

Kopienas ekspluatants nomā lidmašīnu bez apkalpes tikai no cita Kopienas ekspluatanta, izņemot gadījumus, ja to apstiprina Iestāde. Visi nosacījumi, kas pieder pie tāda apstiprinājuma, ir jāietver nomas līgumā;

ii)

Kopienas ekspluatants nodrošina, ka attiecībā uz lidmašīnām, kas ir nomātas bez apkalpes, visas atšķirības no K un L apakšsadaļā un/vai OPS 1.005 b) paredzētajām prasībām dara zināmas Iestādei, un šīs atšķirības tai ir pieņemamas.

2)

Nomāšana ar apkalpi

i)

Kopienas ekspluatants nomā lidmašīnu ar apkalpi tikai no cita Kopienas ekspluatanta, izņemot gadījumus, ja to apstiprina Iestāde;

ii)

Kopienas ekspluatants nodrošina, ka attiecībā uz lidmašīnām, ko nomā ar apkalpi:

A)

Iznomātāja drošības standarti attiecībā uz apkopi un ekspluatāciju ir līdzvērtīgi standartiem, kas noteikti šajā regulā;

B)

Iznomātājs ir ekspluatants, kam ir AOC, kuru izsniegusi valsts, kas ir parakstījusi Čikāgas Konvenciju;

C)

Lidmašīnai ir lidojumderīguma standarta apliecība, kas izsniegta saskaņā ar ICAO 8. pielikumu. Lidojumderīguma standartapliecības, ko izsniegusi cita dalībvalsts, kas nav valsts, kuras kompetencē ir izdot AOC, pieņem bez papildu nosacījumiem, ja tās ir izsniegtas saskaņā ar 21. daļu; un

D)

ir ievērotas visas prasības, ko noteikusi nomnieka Iestāde.

3)

Iznomāšana bez apkalpes

Kopienas ekspluatants var iznomāt lidmašīnu bez apkalpes komerciāliem aviopārvadājumiem jebkuram tādas valsts ekspluatantam, kura ir parakstījusi Čikāgas Konvenciju, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

A)

Iestāde ir atbrīvojusi ekspluatantu no attiecīgo OPS 1. daļas noteikumu izpildes un, kad ārvalsts regulācijas Iestāde ir rakstiski akceptējusi pienākumu uzraudzīt lidmašīnas(-u) apkopi un ekspluatāciju, ir atbrīvojusi lidmašīnu no sava AOC; un

B)

lidmašīnai ir veikta tehniskā apkope saskaņā ar apstiprinātu apkopes programmu.

4)

Iznomāšana ar apkalpi

Kopienas ekspluatants, nododot lidmašīnu un pilnu apkalpi citai personai, saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2407/92, un saglabājot visas funkcijas un pienākumus, kas paredzēti C apakšsadaļā, joprojām ir uzskatāms par lidmašīnas ekspluatantu.

OPS 1.005 a) 1. pielikums

B kategorijas lidmašīnu ekspluatācija

a)

Terminoloģija

1)

A–A ekspluatācija — Pacelšanās un piezemēšanās notiek vienā un tajā pašā vietā.

2)

A–B ekspluatācija — Pacelšanās un piezemēšanās notiek dažādās vietās.

3)

Nakts — laiks, ko mēra stundās no vakara civilās krēslas beigām līdz rīta civilās krēslas sākumam vai cits laiks no saulrieta līdz saullēktam, ko var noteikt attiecīgā Iestāde.

b)

Darbības, attiecībā uz kurām var piemērot šo pielikumu, var veikt saskaņā ar šādiem atvieglojumiem.

1)

OPS 1.035 Kvalitātes kontroles sistēma: gadījumā, ja ekspluatants ir ļoti mazs, par kvalitātes kontroles sistēmu atbildīgā amatu var ieņemt iecelta atbildīga persona gadījumā, ja izmanto pieaicinātus revidentus. To pašu piemēro arī tad, ja atbildīgais vadītājs ieņem vienu vai vairākus ieceltus amatus.

2)

Rezervēts

3)

OPS 1.075 Cilvēku pārvadāšanas metodes: nav vajadzīgas viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

4)

OPS 1.100 Piekļuve pilotu kabīnei:

i)

ekspluatantam ir jāizstrādā noteikumi par pasažieru pārvadāšanu pilota sēdvietā;

ii)

Kapteinim ir jānodrošina, ka:

A)

Pasažieru pārvadāšana pilota sēdvietā nenovērš uzmanību un/vai netraucē lidojuma norisi; un

B)

pasažieris, kas atrodas pilota sēdvietā, ir iepazīstināts ar attiecīgiem ierobežojumiem un drošības procedūrām.

5)

OPS 1.105 Nesankcionēti pārvadājumi: nav vajadzīgas viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

6)

OPS 1.135 Līdzi vedamā papildinformācija un veidlapas:

i)

A–A viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā ir jāved līdzi šādi dokumenti:

A)

Operatīvs lidojuma plāns;

B)

Lidmašīnas tehniskais žurnāls;

C)

pietiekama NOTAM/AIS instruktāžas dokumentācija;

D)

Meteoroloģiskā informācija;

E)

Paziņojums par īpašu kategoriju pasažieriem ... utt.; un

F)

Paziņojums par īpašām kravām, ietverot bīstamas preces ... utt.;

ii)

A–B viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā nav jāved līdzi paziņojums par īpašu kategoriju pasažieriem, kā teikts OPS 1.135 a) 7);

iii)

A–B ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā ekspluatācijas lidojuma plāns var būt vienkāršots, un tam jāatbilst ekspluatācijas tipam.

7)

OPS 1.215 Aviosatiksmes dienestu izmantošana: viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņa ar VFR dienā neobligātu kontaktu ar ATS uztur tiktāl, cik tas atbilst darbības būtībai. Ir jānodrošina meklēšanas un glābšanas dienesti saskaņā ar OPS 1.300.

8)

OPS 1.225 obligātās lidlauka ekspluatācijas prasības: darbībām saskaņā ar VFR — obligātās VFR ekspluatācijas standartprasības parasti atbildīs šai prasībai. Vajadzības gadījumā ekspluatants nosaka papildu prasības, ņemot vērā tādus faktorus kā radio tīklu, reljefu, pacelšanās un piezemēšanās laukuma īpatnības, lidojuma apstākļus un ATS jaudas.

9)

OPS 1.235 Trokšņu mazināšanas procedūras: nav jāpiemēro viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

10)

OPS 1.240 Maršruti un ekspluatācijas apgabali:

dienā a) 1) apakšpunktu nepiemēro A–A viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

11)

OPS 1.250 Lidojuma minimālā augstuma noteikšana:

Darbībām saskaņā ar VFR dienā šo prasību piemēro šādi. Ekspluatants nodrošina, ka ekspluatācija notiek tikai tādos maršrutos vai apgabalos, kur var saglabāt drošu attālumu no zemes virsmas, un ņem vērā tādus faktorus kā temperatūra, reljefs, nelabvēlīgi meteoroloģiski apstākļi (piemēram, spēcīga turbulence, lejupējas gaisa straumes, korekcijas saistībā ar temperatūras un spiediena svārstībām attiecībā uz standartvērtībām).

12)

OPS 1.255 Degvielas politika:

i)

A–A lidojumiem — ekspluatants nosaka obligātu atlikušās degvielas daudzumu, ko sasniedzot, ir jāpabeidz lidojums. Obligātais degvielas daudzums, galīgā rezerve, nevar būt mazāka par daudzumu, kas vajadzīgs 45 minūšu ilgam lidojumam;

ii)

A–B lidojumiem — ekspluatants nodrošina, ka, pirms lidojuma aprēķinot izmantojamās degvielas daudzumu, kas vajadzīga lidojumam, aprēķinos ietver:

A)

degvielu lidmašīnas vadīšanai pa zemi — degvielu, ko patērē pirms pacelšanās, ja tās daudzums ir nozīmīgs; un

B)

lidojuma degvielu (degvielu, ko patērē, lai sasniegtu mērķi); un

C)

rezerves degvielu —

1)

degvielu neparedzētiem apstākļiem —

degvielas daudzums, ne mazāks par 5 % no plānotās lidojuma degvielas vai — gadījumā, ja lidojumu pārplāno lidojuma laikā, 5 % no lidojuma degvielas attiecībā uz atlikušo lidojuma daļu; un

2)

galīgās rezerves degvielu —

degviela, kas vajadzīga 45 minūšu ilgam papildu lidojumam (virzuļdzinēji) vai 30 minūšu ilgam papildu lidojumam (turbīndzinēji); un

D)

aizvietojuma degvielu —

degviela, kas vajadzīga, lai sasniegtu alternatīvu galapunktu caur galapunktu, ja ir vajadzīgs alternatīvs galapunkts; un

E)

papildu degvielu —

degviela, ko kapteinis var prasīt papildus tai degvielai, kas ir vajadzīga saskaņā ar punktiem A) līdz D).

13)

OPS 1.265 Nepieļaujamu pasažieru, deportējamu vai apcietinātu personu pārvadāšana: viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR un, ja nav paredzēts pārvadāt nepieļaujamus pasažierus, deportētas vai apcietinātas personas, ekspluatantam nav jāizstrādā procedūras tādu pasažieru pārvadāšanai.

14)

OPS 1.280 Pasažieru sēdvietu izvietojums: Nav jāpiemēro viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

15)

OPS 1.285 Pasažieru instruktāža: Demonstrācija un instruktāža notiek atbilstoši ekspluatācijas tipam. Ja ekspluatāciju veic viens pilots, pilotam nevar dot uzdevumus, kas viņu traucē pildīt pilota pienākumus.

16)

OPS 1.290 Gatavošanās lidojumam:

i)

Ekspluatācijas lidojuma plāns A–A ekspluatācijai — nav vajadzīgs;

ii)

A–B ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā — ekspluatants nodrošina, ka katram lidojumam sagatavo vienkāršotu, ekspluatācijas tipam atbilstošu ekspluatācijas lidojuma plānu.

17)

OPS 1.295 Lidlauku izvēle:

Nav jāpiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR. Vajadzīgās norādes lidlauku un pacelšanās un piezemēšanās laukumu izmantošanai ir jāsniedz saskaņā ar OPS 1.220.

18)

OPS 1.310 Apkalpes locekļi darba vietās:

ekspluatācijai saskaņā ar VFR norādes par šo jautājumu ir vajadzīgas tikai ekspluatācijai, izmantojot divus pilotus.

19)

OPS 1.375 Lidojuma degvielas izmantošana:

OPS 1.375 1. pielikums nav jāpiemēro viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR.

20)

OPS 1.405 Glisādes sākums un turpinājums:

Nav jāpiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

21)

OPS 1.410 Ekspluatācijas procedūras —

skrejceļa sliekšņa šķērsošanas augstums: Nav jāpiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

22)

OPS 1.430–1.460 ar pielikumiem:

Nav jāpiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

23)

OPS 1.530 Pacelšanās:

i)

a) apakšpunktu piemēro ar šādu papildinājumu. Iestāde, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var pieņemt citus lidojuma parametrus, ko iesniedzis ekspluatants, pamatojoties uz demonstrāciju un/vai dokumentētu pieredzi. b) un c) punktu piemēro ar šādu pielikumu. Ja šā punkta prasības nevar ievērot fizisku ierobežojumu dēļ saistībā ar skrejceļa garumu un ja pastāv skaidra sabiedrības ieinteresētība un vajadzība veikt darbību, Iestāde, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var paredzēt citus lidojuma parametrus, kas nav pretrunā lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatai saistībā ar īpašām procedūrām, ko iesniedzis ekspluatants, pamatojoties uz demonstrāciju un/vai dokumentētu pieredzi;

ii)

Ekspluatantam, kas vēlas veikt darbības saskaņā ar i) apakšpunktu, iepriekš ir jāsaņem apstiprinājums no Iestādes, kas izsniedz AOC. Apstiprinājumā ir:

A)

uzrādīts lidmašīnas tips;

B)

uzrādīts ekspluatācijas tips;

C)

uzrādīts attiecīgais(-ie) lidlauks(-i) un skrejceļi;

D)

noteikts, ka pacelšanās jāveic VMC apstākļos;

E)

uzrādīta apkalpes kvalifikācija; un

F)

attiecas uz lidmašīnām, kam pirmais tipa sertifikāts izsniegts pirms 2005. gada 1. janvāra;

iii)

Jānodrošina, ka valsts, kurā atrodas lidlauks, pieņem ekspluatāciju.

24)

OPS 1.535 Pacelšanās šķēršļu likvidēšana — vairāku dzinēju lidmašīnām:

i)

a) 3), a) 4), a) 5), b) 2), c) 1), c) 2) apakšpunkts un Pielikums dienā nav jāpiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR;

ii)

Darbībām saskaņā ar IFR vai VFR dienā b) un c) punktu piemēro ar šādiem grozījumiem:

A)

Vizuālu orientāciju uzskata par pieļaujamu, ja redzamība ir 1 500 m vai labāka;

B)

Maksimālais vajadzīgais koridora platums ir 300 m, ja redzamība ir 1 500 m vai labāka.

25)

OPS 1.545 Piezemēšanās — galapunkta un rezerves lidlauks:

i)

šo punktu piemēro ar šādu papildinājumu. Ja šā punkta prasības nevar ievērot fizisku ierobežojumu dēļ saistībā ar skrejceļu garumu un pastāv skaidra sabiedrības ieinteresētība un vajadzība veikt ekspluatāciju, Iestāde, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var pieņemt citus lidojuma parametrus, kas nav pretrunā lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatai saistībā ar īpašajām procedūrām, ko iesniedz ekspluatants, pamatojoties uz demonstrāciju un/vai dokumentētu pieredzi;

ii)

Ekspluatantam, kas vēlas veikt darbības saskaņā ar i) punktu, ir jāsaņem iepriekšējs apstiprinājums no Iestādes, kas izsniedz AOC. Apstiprinājumā ir:

A)

uzrādīts lidmašīnas tips;

B)

uzrādīts ekspluatācijas tips;

C)

uzrādīts attiecīgais(-ie) lidlauks(-i) un skrejceļi;

D)

noteikts, ka pacelšanās jāveic VMC apstākļos;

E)

uzrādīta apkalpes kvalifikācija; un

F)

attiecas uz lidmašīnām, kam pirmais tipa sertifikāts izsniegts pirms 2005. gada 1. janvāra;

iii)

Jānodrošina, ka valsts, kurā atrodas lidlauks, pieņem ekspluatāciju.

26)

OPS 1.550 Piezemēšanās uz sausiem skrejceļiem:

i)

šo punktu piemēro ar šādu papildinājumu. Ja šā punkta prasības nevar ievērot fizisku ierobežojumu dēļ saistībā ar skrejceļu garumu un pastāv skaidra sabiedrības ieinteresētība un vajadzība veikt ekspluatāciju, Iestāde, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var pieņemt citus lidojuma parametrus, kas nav pretrunā lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatai saistībā ar īpašajām procedūrām, ko iesniedz ekspluatants, pamatojoties uz demonstrāciju un/vai dokumentētu pieredzi;

ii)

Ekspluatantam, kas vēlas veikt darbības saskaņā ar i) punktu, ir jāsaņem iepriekšējs apstiprinājums no Iestādes, kas izsniedz AOC. Apstiprinājumā ir:

A)

uzrādīts lidmašīnas tips;

B)

uzrādīts ekspluatācijas tips;

C)

uzrādīts attiecīgais(-ie) lidlauks(-i) un skrejceļi;

D)

noteikts, ka pacelšanās jāveic VMC apstākļos;

E)

uzrādīta apkalpes kvalifikācija; un

F)

attiecas uz lidmašīnām, kam pirmais tipa sertifikāts izsniegts pirms 2005. gada 1. janvāra;

iii)

Jānodrošina, ka valsts, kurā atrodas lidlauks, pieņem ekspluatāciju.

27)

Rezervēts

28)

OPS 1.650 Ekspluatācija saskaņā ar VFR dienā:

Punktu 1.650 piemērot ar šādu papildinājumu. Viena dzinēja lidmašīnas, kurām individuāla lidojumderīguma apliecība pirmo reizi izsniegta pirms 1995. gada 22. maija, Iestāde var atbrīvot no punkta f), g), h) un i) prasībām, ja šo prasību piemērošanai vajadzētu veikt lidmašīnas modernizāciju.

29)

M daļas M.A.704 apakšpunkts, Nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmata

Nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatu var pielāgot izpildāmajām darbībām.

30)

M daļa, M apakšsadaļa. A. 306, Lidmašīnas tehniskais žurnāls:

Iestāde var apstiprināt saīsinātu Tehniskā žurnāla sistēmas formu, kas atbilst izpildītās darbības tipam.

31)

OPS 1.940 lidmašīnas apkalpes sastāvs:

a) 2), a) 4) un b) punktu nepiemēro ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR, izņemot a) 4) apakšpunktu, kas jāpiemēro pilnībā, ja OPS 1 paredz 2 pilotus.

32)

OPS 1.945 Pārkvalifikācija un pārbaudījumi:

i)

a) 7) apakšpunkts — Uzraudzības lidojumus reisa apstākļos (LIFUS) var veikt jebkurā attiecīgas klases lidmašīnā. Vajadzīgais LIFUS apjoms ir atkarīgs no veicamās ekspluatācijas sarežģītības;

ii)

a) 8) apakšpunkts nav vajadzīgs.

33)

OPS 1.955 Iecelšana par kapteini:

b) punktu piemēro šādi. Iestāde var akceptēt saīsinātu kapteiņu kursu, kas ir piemērots veiktās ekspluatācijas tipam.

34)

OPS 1.960 Kapteiņi, kam ir komercpilota apliecība

a) 1) i) apakšpunktu dienā nepiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

35)

OPS 1.965 Atkārtotas mācības un pārbaude:

i)

a) 1) apakšpunktu ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā piemēro šādi. Visas mācības un pārbaudes atbilst lidmašīnas ekspluatācijas tipam un lidmašīnas klasei, kurā darbojas lidmašīnas apkalpes locekļi, attiecīgi ņemot vērā visas izmantojamas specializētas iekārtas;

ii)

a) 3) ii) apakšpunktu piemēro šādi. Mācības lidmašīnā var vadīt klases kvalifikācijas atzīmes eksaminētājs (CRE), lidojumu eksaminētājs (LE) vai tipa kvalifikācijas atzīmes eksaminētājs (TRE);

iii)

a) 4) i) apakšpunktu piemēro šādi. Ekspluatanta kvalifikācijas pārbaudi var vadīt tipa kvalifikācijas atzīmes eksaminētājs (TRE), klases kvalifikācijas atzīmes eksaminētājs (CRE) vai attiecīgi kvalificēts ekspluatanta iecelts un Iestādei pieņemams kapteinis, kas ir apguvis CRM koncepcijas un CRM prasmju vērtēšanu;

iv)

b) 2) apakšpunktu ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR piemēro šādi. — Ja ekspluatāciju veic sezonā, kas ilgst vairāk par 8 secīgiem mēnešiem, pietiek ar 1 ekspluatanta kvalifikācijas pārbaudi. Kvalifikācijas pārbaude ir jāveic pirms komerciālo aviopārvadājumu sākuma.

36)

OPS 1.968 Pilota kvalifikācija abām pilota vietām:

pielikumu nepiemēro viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR.

37)

OPS 1.975 Kompetence saistībā ar maršrutu un lidlauku:

i)

ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR nepiemēro b), c) un d) punktu, izņemot gadījumus, kad ekspluatants nodrošina, ka saistītās prasības ievēro gadījumos, ja ir vajadzīgs, lai to īpaši apstiprina valsts, kurā atrodas lidlauks;

ii)

Ekspluatācijai naktī saskaņā ar IFR vai VFR kā alternatīvu b) līdz d) punktam kompetenci saistībā ar maršrutu un lidlauku var atjaunot šādi:

A)

Izņemot attiecībā uz ekspluatāciju vissarežģītākos lidlaukos — iepriekšējos 12 mēnešos apgūstot vismaz 10 ekspluatācijas apgabala sektorus papildus visām prasītajām patstāvīgām mācībām;

B)

Ekspluatāciju vissarežģītākos lidlaukos var veikt tikai, ja

1)

kapteinis ir saņēmis lidlauka kvalifikāciju iepriekšējos 36 mēnešos, to apmeklējot kā ekspluatācijas lidmašīnas apkalpes loceklis vai novērotājs;

2)

glisāde no piemērojamā obligātā sektora augstuma notiek VMC apstākļos; un

3)

pirms lidojuma ir veiktas atbilstīgas patstāvīgas mācības.

38)

OPS 1.980 Vairāk nekā kā viens tips vai variants:

i)

nav jāpiemēro, ja ekspluatācija notiek tikai dienā, izmantojot viena pilota klases virzuļdzinēju lidmašīnas, saskaņā ar VFR;

ii)

ekspluatācijai saskaņā ar IFR un VFR naktī OPS 1.980 1. pielikuma d) 2) i) apakšpunktā minētā prasība par 500 stundām attiecīgajā apkalpes amatā pirms divām licenču apstiprināšanas privilēģijas realizācijām ir samazināta līdz 100 stundām vai sektoriem, ja viena no privilēģijām attiecas uz klasi. Pirms pilots iegūst kapteiņa pilnvaras, viņam ir jāveic pārbaudes lidojums.

39)

OPS 1.981 Helikopteru un lidmašīnu ekspluatācija:

a) 1) apakšpunktu nepiemēro, ja ekspluatāciju veic ar viena pilota klases virzuļdzinēju lidmašīnām.

40)

Rezervēts

41)

OPS 1.1060 Ekspluatācijas lidojuma plāns:

Nav vajadzīgs A–A ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR. A–B ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR prasību piemēro, bet lidojuma plāns var būt vienkāršots, kas atbilst veiktās ekspluatācijas tipam. (salīdzināt ar OPS 1.135).

42)

OPS 1.1070 Nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmata

Nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatu var pielāgot izpildāmajām darbībām.

43)

OPS 1.1071 Lidmašīnas tehniskais žurnāls:

Piemēro, kā norādīts M daļā, M. A. 306 punktā.

44)

Rezervēts

45)

Rezervēts

46)

OPS 1.1240 Mācību programmas:

Mācību programmas piemēro veicamās ekspluatācijas tipam. Ekspluatācijai saskaņā ar VFR var pieņemt pašmācības mācību programmu.

47)

OPS 1.1250 Lidmašīnas meklēšanas procedūru kontrolsaraksts:

Nav jāpiemēro ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR.

OPS 1.125 1. pielikums

Līdzi vedamie dokumenti

Skat. OPS 1.125

Ja OPS 1.125 paredzētie dokumenti ir pazaudēti vai nozagti, ir atļauts veikt ekspluatāciju, lidojot līdz bāzei vai vietai, kurā var veikt dokumentu apmaiņu.

C APAKŠSADAĻA

EKSPLUATANTU SERTIFIKĀCIJA UN UZRAUDZĪBA

OPS 1.175

Vispārēji avioekspluatantu sertifikācijas noteikumi

1. piezīme: šā punkta 1. pielikumā ir izklāstīta AOC būtība un nosacījumi.

2. piezīme: šā punkta 2. pielikumā ir izklāstītas prasības saistībā ar vadību un organizāciju.

a)

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu komerciāliem aviopārvadājumiem tikai saskaņā ar gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) noteikumiem un nosacījumiem.

b)

Pretendents uz AOC vai AOC grozījumiem ļauj Iestādei izvērtēt visus paredzētās ekspluatācijas drošības aspektus.

c)

AOC pretendentam:

1)

nevar būt citas iestādes izsniegta AOC, izņemot gadījumus, ja to īpaši apstiprinājušas attiecīgas Iestādes;

2)

galvenai uzņēmējdarbības vietai un reģistrētam birojam, ja tāds ir, ir jābūt tajā valstī, kas izdevusi AOC;

3)

ir jāpierāda Iestādei, ka viņš spēj veikt drošu ekspluatāciju.

d)

Ja ekspluatants ir reģistrējis lidmašīnas dažādās dalībvalstīs, veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu drošības pārraudzību.

e)

Ekspluatants Iestādei nodrošina piekļuvi viņa organizācijai un lidmašīnām, un nodrošina, ka attiecībā uz apkopi ir garantēta piekļuve ikvienai saistītai 145. daļā uzskaitītai apkopes organizācijai, lai noteiktu, vai joprojām ir ievēroti OPS 1.

f)

AOC maina, pārtrauc vai atsauc, ja Iestādei ir šaubas par ekspluatanta spējām veikt drošu ekspluatāciju.

g)

Ekspluatantam ir jāpierāda iestādei, ka

1)

viņa organizācija un vadība ir piemērota un pareizi saskaņota ar ekspluatācijas apjomu un mērogu; un

2)

ir izstrādātas ekspluatācijas uzraudzības procedūras.

h)

Ekspluatantam ir jāieceļ amatā Iestādei pieņemams atbildīgs vadītājs, kam ir korporatīvas pilnvaras nodrošināt, ka ekspluatāciju un apkopes darbības var finansēt un veikt atbilstoši Iestādes noteiktiem standartiem.

i)

Ekspluatantam ir jāieceļ Iestādei pieņemamas atbildīgas amatpersonas vadībai un uzraudzībai šādās jomās:

1)

gaisa kuģa ekspluatācija lidojumā;

2)

apkopes sistēma;

3)

apkalpes mācības; un

4)

darbības lidlaukos.

j)

Viena persona var ieņemt vairākus amatus, ja tas ir pieņemams Iestādei, tomēr ekspluatantiem, kas nodarbina personālu, kurā ir 21 vai vairāk darbinieku, kas strādā pilnu slodzi, lai vadītu un uzraudzītu četras atbildības jomas, ir vajadzīgas vismaz divas personas.

k)

Ekspluatantiem, kuri nodarbina 20 vai mazāk pilna darbinieku, kas strādā pilnu slodzi, vienu vai vairākus atbildīgos amatus var ieņemt atbildīgais vadītājs, ja tas ir pieņemams Iestādei.

l)

Ekspluatantam ir jānodrošina, lai katru lidojumu veiktu saskaņā ar ekspluatācijas rokasgrāmatas noteikumiem.

m)

Ekspluatantam ir jānodrošina pienācīgi apkalpošanas resursi uz zemes, lai lidojumiem garantētu drošu apkalpošanu.

n)

Ekspluatantam ir jānodrošina, ka viņa lidmašīnās ir attiecīgas iekārtas, un to apkalpes locekļi ir attiecīgi kvalificēti, lai atbilstu prasībām saistībā ar apgabalu un ekspluatācijas tipu.

o)

Ekspluatantam ir jāievēro apkopes prasības saskaņā ar M apakšsadaļu attiecībā uz visām lidmašīnām, ko ekspluatē saskaņā ar viņam izsniegto AOC.

p)

Ekspluatantam ir jāiesniedz Iestādei ekspluatācijas rokasgrāmatas kopija, kā noteikts P apakšsadaļā, kā arī visi tās grozījumi vai labojumi.

q)

Ekspluatantam galvenajā ekspluatācijas bāzē ir jāuztur ekspluatācijas palīgresursi, kas ir piemēroti ekspluatācijas apgabalam un tipam.

OPS 1.180

AOC izdošana, grozīšana un derīguma uzturēšana

a)

Ekspluatantam izsniedz AOC, groza AOC un apstiprina AOC derīgumu tikai gadījumā, ja:

1)

ekspluatētajām lidmašīnām ir standarta lidojumderīguma apliecība, ko dalībvalsts izsniegusi saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003 (2003. gada 24. septembris), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (2). Lidojumderīguma standartapliecības, ko izsniegusi cita dalībvalsts, kas nav valsts, kuras kompetencē ir izdot AOC, pieņem bez papildu nosacījumiem, ja tās ir izsniegtas saskaņā ar 21. daļu;

2)

apkopes sistēmu ir apstiprinājusi Iestāde saskaņā ar M daļas G apakšsadaļu; un

3)

ekspluatants ir pierādījis Iestādei, ka viņš ir spējīgs:

i)

izveidot un uzturēt pietiekamu organizācijas līmeni;

ii)

izveidot un uzturēt kvalitātes kontroles sistēmu saskaņā ar OPS 1.035;

iii)

izpildīt vajadzīgās mācību programmas;

iv)

ievērot prasības saistībā ar apkopi, kas atbilst konkrētās ekspluatācijas būtībai un apjomam, tostarp atbilstošās jomās, kas noteiktas OPS 1.175, no g) līdz o) punktam; un

v)

ievērot OPS 1.175 prasības.

b)

Neskarot OPS 1.185 f) punktu, ekspluatantam, cik drīz vien iespējams, ir jāziņo Iestādei par visām pārmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar OPS 1.185 a) punktu.

c)

Ja, pēc Iestādes uzskatiem, a) punkta prasības nav ievērotas, Iestāde var prasīt veikt vienu vai vairākus demonstrācijas lidojumus tā, it kā tie būtu komerciāli aviopārvadājumu lidojumi.

OPS 1.185

Administratīvas prasības

a)

Ekspluatants nodrošina, ka pirmajā AOC pieteikumā un, attiecīgi, pieteikumā uz jebkādām AOC pārmaiņām vai AOC atjaunošanu ir ietverta šāda informācija:

1)

pretendenta oficiālais un komerciālais nosaukums, adrese un pasta adrese;

2)

paredzētās ekspluatācijas apraksts;

3)

vadības organizācijas apraksts;

4)

atbildīgā vadītāja vārds;

5)

galvenās atbildīgās amatpersonas, tostarp amatpersonas, kas atbild par ekspluatāciju lidojumos, apkopes sistēmu, apkalpju mācībām un darbībām lidlaukos, norādot amatpersonu kvalifikāciju un pieredzi; un

6)

ekspluatācijas rokasgrāmata.

b)

Attiecībā uz ekspluatanta apkopes sistēmu pirmajā AOC pieteikumā un, attiecīgi, pieteikumā uz jebkādām AOC pārmaiņām vai AOC atjaunošanu ir jāietver šāda informācija par katru ekspluatējamo lidmašīnu tipu:

1)

ekspluatanta nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmata;

2)

ekspluatanta lidmašīnas apkopes programma(-s);

3)

lidmašīnas tehniskais žurnāls;

4)

attiecīgā gadījumā tehniskās specifikācijas — apkopes līgumam(-iem), ko saskaņā ar 145. daļu ekspluatants ir noslēdzis ar apstiprināto apkopes organizāciju;

5)

lidmašīnu skaits.

c)

Pirmais AOC pieteikums ir jāiesniedz vismaz 90 dienas pirms paredzētās ekspluatācijas sākuma, izņemot ekspluatācijas rokasgrāmatu, ko var iesniegt vēlākais 60 dienas pirms paredzētās ekspluatācijas sākuma.

d)

Pieteikums AOC pārmaiņām ir jāiesniedz vismaz 30 dienas pirms paredzētā ekspluatācijas sākuma, vai citā termiņā, ja par to ir panākta vienošanās.

e)

Pieteikums AOC atjaunošanai ir jāiesniedz vismaz 30 spēkā esošā derīguma termiņa beigām vai citā termiņā, ja par to ir panākta vienošanās.

f)

Ja nav ārkārtas apstākļu, par paredzamām pārmaiņām amatpersonu sastāvā Iestāde ir jāinformē vismaz 10 dienas iepriekš.

OPS 1.175 1. pielikums

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības saturs un nosacījumi

AOC iever šādu informāciju:

a)

ekspluatanta nosaukums un atrašanās vieta (galvenā uzņēmējdarbības veikšanas vieta);

b)

izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

c)

atļauto darbību tipu apraksts;

d)

ekspluatācijai apstiprinātās(-o) lidmašīnas(-u) tips(-i);

e)

apstiprinātās(-o) lidmašīnas(-u) reģistrācijas zīmes, izņemot gadījumus, ja ekspluatantam ir apstiprināta sistēma, lai informētu Iestādi par reģistrācijas atzīmēm tām lidmašīnām, ko ekspluatē saskaņā ar AOC;

f)

atļautas ekspluatācijas apgabali;

g)

īpaši ierobežojumi; un

h)

īpašas atzīmes/apstiprinājumi, piemēram:

CAT II/CAT III (norādot apstiprinātos minimālos lielumus),

(MNPS) obligātie navigācijas iekārtu darbības (funkcionalitātes) parametri,

(ETOPS) divu dzinēju lidmašīnas īpaši tāliem lidojumiem,

(RNAV) reģionālā navigācija,

(RVSM) samazinātas vertikālās distancēšanas prasības,

bīstamu preču pārvadājumi,

atļauja veikt pasažieru salona apkalpes pirmās mācības drošības jomā un, attiecīgā gadījumā, atļauja veikt O apakšsadaļā paredzēto atestāciju ekspluatantiem, kuri tieši vai netieši sniedz tādas mācības.

OPS 1.175 2. pielikums

AOC turētāja vadība un organizācija

a)

Vispārējas prasības

Ekspluatantam ir jābūt stabilai un efektīvai vadības struktūrai, lai garantētu drošu lidojumu ekspluatāciju. Atbildīgajām amatpersonām ir jābūt kompetentām vadības jomā, un viņiem ir jābūt attiecīgai tehniskai/operatīvai kvalifikācijai aviācijas jomā.

b)

Atbildīgās amatpersonas

1)

Atbildīgo amatpersonu funkciju un pienākumu apraksts, kā arī viņu vārdi ir jāietver ekspluatācijas rokasgrāmatā, un Iestāde ir rakstiski jāinformē par visām paredzētām vai faktiskām pārmaiņām atbildīgo amatpersonu sastāvā vai viņu funkcijās;

2)

Ekspluatantam ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību atbildīgo amatpersonu prombūtnes laikā;

3)

Personu, ko amatā iecēlis AOC turētājs, nedrīkst iecelt amatā citas AOC turētājs, izņemot gadījumus, ja tas ir pieņemams attiecīgām Iestādēm;

4)

Ar personām, kas ieceltas par atbildīgām amatpersonām, noslēgtā darba līgumā ir jābūt paredzētam tādam darba stundu skaitam, kas ir pietiekams, lai pildītu vadības funkcijas atbilstīgi ekspluatācijas apjomam un mērogam.

c)

Personāla atbilstība un uzraudzība

1)

Apkalpju locekļi. Ekspluatantam ir jāpieņem darbā tāds lidojuma un pasažieru salona apkalpes locekļu skaits, kas ir pietiekams plānotai darbībai, apkalpes locekļiem ir jābūt mācītiem un pārbaudītiem attiecīgi saskaņā ar N un O apakšsadaļu;

2)

Lidlauku darbinieki

i)

To darbinieku skaits, kuri strādā lidlaukos, ir atkarīgs no ekspluatācijas tipa un apjoma. Ekspluatācijas un lidlauku apkalpošanas nodaļās, jo īpaši, ir jānodarbina mācīti darbinieki, kas dziļi izprot savus pienākumus organizācijā;

ii)

Ekspluatants, kas slēdz līgumu ar citām organizācijām par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, joprojām ir atbildīgs par attiecīgu standartu uzturēšanu. Tādos gadījumos atbildīgai personai ir jāuzliek pienākums nodrošināt, lai visi izmantotie apakšuzņēmēji atbilstu attiecīgiem standartiem;

3)

Uzraudzība

i)

Ieceļamo uzraugu skaits ir atkarīgs no ekspluatanta organizācijas struktūras un no nodarbināto darbinieku skaita;

ii)

Uzraugu pienākumi un atbildības joma ir jānosaka un viņu uzdevumi lidojumos ir jāorganizē tā, lai viņi varētu veikt uzraudzības pienākumus;

iii)

Apkalpes locekļu un lidlauka darbinieku uzraudzība ir jāveic personām, kam ir pietiekama pieredze un tādas personiskās īpašības, lai nodrošinātu ekspluatācijas rokasgrāmatā paredzētos standartus.

d)

Telpas

1)

Ekspluatantam ir jānodrošina, lai katrā ekspluatācijas bāzē pietiktu darba telpu tiem darbiniekiem, kas veic ar lidojumu drošību saistītus pienākumus. Jāņem vērā ar ekspluatācijas kontroli, būtisku datu glabāšanu un uzrādīšanu, kā arī apkalpju lidojumu plānošanu saistīto lidlauku darbinieku vajadzības;

2)

Biroju dienestiem ir jāspēj bez kavējuma izdalīt operatīvas norādes un citu informāciju visām attiecīgām personām.

e)

Dokumentācija

Ekspluatantam ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu rokasgrāmatu, grozījumu un citu dokumentu sagatavošanu.

D APAKŠSADAĻA

EKSPLUATĀCIJAS PROCEDŪRAS

OPS 1.195

Ekspluatācijas kontrole

Ekspluatants:

a)

izstrādā un uztur ekspluatācijas kontroles veikšanas metodi, ko apstiprina Iestāde; un

b)

veic ekspluatācijas kontroli attiecībā uz jebkuru lidojumu, ko veic saskaņā ar viņa AOC.

OPS 1.200

Ekspluatācijas rokasgrāmata

Ekspluatants izstrādā ekspluatācijas rokasgrāmatu saskaņā ar P apakšsadaļu, kuru izmanto un pēc kuras vadās ekspluatācijā iesaistītais personāls.

OPS 1.205

Ekspluatācijā iesaistītā personāla kompetence

Ekspluatants nodrošina, ka visi darbinieki, kas ir norīkoti vai tieši iesaistīti lidlauku vai lidojumu ekspluatācijā, ir atbilstoši instruēti, ir parādījuši spējas, pildot attiecīgos pienākumus, un apzinās savus pienākumus un šādu pienākumu saistību ar ekspluatāciju kopumā.

OPS 1.210

Procedūru izstrāde

a)

Ekspluatants izstrādā procedūras un norādes katra tipa lidmašīnām, ietverot tajās lidlauku darbinieku pienākumus, kā arī apkalpes locekļu pienākumu, veicot visdažādākās darbības lidlaukos un lidojumos.

b)

Ekspluatants izveido kontrolsaraksta sistēmu, kas apkalpes locekļiem ir jāizmanto visās lidmašīnas ekspluatācijas fāzēs — attiecīgi — normālos, nenormālos un ārkārtas apstākļos, lai nodrošinātu rokasgrāmatā paredzēto ekspluatācijas procedūru ievērošanu.

c)

Ekspluatants svarīgākajos lidojuma posmos uzdod apkalpes loceklim veikt tikai tās darbības, kas vajadzīgas drošai lidmašīnas ekspluatēšanai.

OPS 1.215

Aviosatiksmes pakalpojumu izmantošana

Ekspluatants nodrošina, ka aviosatiksmes pakalpojumus izmanto visos lidojumos, kad vien iespējams.

OPS 1.216

Ekspluatācijas norādes lidojuma laikā

Ekspluatants nodrošina, lai tās viņa operatīvās norādes lidojuma laikā, kas paredz pārmaiņas aviosatiksmes lidojuma plānā, pirms nosūtīšanas uz lidmašīnu pēc iespējas saskaņotu ar Aviosatiksmes nodaļu.

OPS 1.220

Ekspluatanta atļauja lidlauku ekspluatācijai

Ekspluatants atļauj ekspluatēt tikai tādus lidlaukus, kas atbilst attiecīgam lidmašīnu tipam(-iem) un darbībai(-ām).

OPS 1.225

Obligāti lidlauku ekspluatācijas nosacījumi

a)

Ekspluatants precizē obligātos lidlauku ekspluatācijas nosacījumus, nosakot tos saskaņā ar OPS 1.430 attiecībā uz katru izlidošanas, galapunkta vai rezerves lidlauku, ko atļauts ekspluatēt saskaņā ar OPS 1.220.

b)

Visas Iestādes noteiktas papildu prasības ir jāpievieno obligātajiem nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar a) punktu.

c)

Obligātās prasības konkrēta tipa glisādes un piezemēšanās procedūrai uzskata par piemērojamām, ja:

1)

paredzētajai procedūrai domātajā shēmā norādītās iekārtas lidlaukā ir ieslēgtas un darbojas;

2)

lidmašīnas sistēmas, kas vajadzīgas attiecīgā tipa glisādei, ir ieslēgtas un darbojas;

3)

ir ievēroti vajadzīgie lidmašīnas darbības kritēriji; un

4)

apkalpe ir atbilstoši kvalificēta.

OPS 1.230

Izlidošanas un glisādes procedūras, izmantojot instrumentus

a)

Ekspluatants nodrošina, ka izmanto tās instrumentālās izlidošanas un glisādes procedūras, ko noteikusi valsts, kurā atrodas lidlauks.

b)

Neskarot a) punktu, kapteinis var pieņemt ATC atļauju novirzīties no publiskotā izlidošanas vai ielidošanas maršruta, ar nosacījumu, ka viņš ievēro tādus kritērijus kā drošu attālumu no šķēršļiem, pilnībā ņemot vērā ekspluatācijas apstākļus. Galīgā glisāde ir jāveic vizuāli vai saskaņā ar noteikto instrumentālās glisādes procedūru.

c)

Ekspluatants var īstenot procedūras, kas atšķiras no tām, kas jāizmanto saskaņā ar a) punktu, tikai tad, ja valsts, kurā atrodas lidlauks, tās ir apstiprinājusi — ja tas ir prasīts — un tās ir pieņēmusi Iestāde.

OPS 1.235

Trokšņu mazināšanas procedūras

a)

Ekspluatants izstrādā ekspluatācijas procedūras trokšņu mazināšanai instrumentālu lidojumu ekspluatācijas laikā saskaņā ar ICAO PANS OPS 1. sējumu (dok. 8168–OPS/611).

b)

Ekspluatanta noteiktām augstuma uzņemšanas procedūrām pēc pacelšanās attiecībā uz trokšņa samazināšanu jebkura tipa lidmašīnām visos lidlaukos būtu jābūt vienādām.

OPS 1.240

Ekspluatācijas maršruti un apgabali

a)

Ekspluatants nodrošina, ka ekspluatāciju veic tikai tādos maršrutos vai tādos apgabalos, kuros:

1)

ir pieejamas lidlauku iekārtas un pakalpojumi, arī meteoroloģiski pakalpojumi, kas piemēroti paredzētajai ekspluatācijai;

2)

ekspluatācijai paredzētās lidmašīnas darbības raksturlielumi ir piemēroti, lai ievērotu obligātas lidojuma augstuma prasības;

3)

lietošanai paredzētās lidmašīnas iekārtas atbilst obligātajām prasībām saistībā ar plānoto ekspluatāciju;

4)

ir pieejamas atbilstošas kartes un shēmas (atsauce uz OPS 1.135 a) 9));

5)

gadījumā, ja izmanto divu dzinēju lidmašīnas — ir pieejami atbilstoši lidlauki atbilstīgi OPS 1.245 noteiktajiem laika/attāluma ierobežojumiem;

6)

gadījumā, ja izmanto viena dzinēja lidmašīnas, ir pieejamas virsmas, kur var veikt drošu avārijas piezemēšanos.

b)

Ekspluatants nodrošina, lai darbības veiktu saskaņā ar visiem Iestādes noteiktajiem ierobežojumiem darbības maršrutos vai apgabalos.

OPS 1.241

Ekspluatācija konkrētā gaisa telpā ar samazinātas vertikālās distancēšanas prasībām (RVSM)

Konkrētās gaisa telpas daļās, kur, pamatojoties uz reģionālo aeronavigācijas nolīgumu, piemēro vismaz 300 m (1 000 pēdu) vertikālo distancēšanu, ekspluatants ekspluatē lidmašīnu vienīgi, ja to ir apstiprinājusi Iestāde (RVSM apstiprinājums). (Skat. arī OPS 1.872).

OPS 1.243

Ekspluatācija gaisa telpā ar īpašām navigācijas iekārtu darbības parametru prasībām

Konkrētos apgabalos vai konkrētā gaisa telpas daļā, kur, pamatojoties uz reģionālo aeronavigācijas nolīgumu, piemēro īpašas specifikācijas navigācijas iekārtu darbības parametriem, ekspluatants ekspluatē lidmašīnu vienīgi, ja to ir apstiprinājusi Iestāde (MNPS/RNP/RNAV apstiprinājums). (Skat. arī OPS 1.865 (c)2) un OPS 1.870).

OPS 1.245

Lielākais pieļaujamais attālums no piemērota lidlauka divu dzinēju lidmašīnām bez ETOPS apstiprinājuma

a)

Ja vien to nav īpaši apstiprinājusi Iestāde saskaņā ar OPS 1.246 a) punktu (ETOPS apstiprinājums), ekspluatants neekspluatē divu dzinēju lidmašīnu maršrutā, kurā ir punkts, kas atrodas lielākā attālumā no atbilstošā lidlauka nekā:

1)

A klases lidmašīnām:

i)

ar apstiprinātu maksimālo pasažieru sēdvietu konfigurāciju — 20 vai vairāk sēdvietu; vai

ii)

maksimālo pacelšanās masu 45 360 kg vai lielāku —

attālums, ko nolido 60 minūtēs, nedarbojoties vienam dzinējam, ar kreisēšanas ātrumu, kas noteikts saskaņā ar b) punktu;

2)

A klases lidmašīnām:

i)

ar apstiprinātu maksimālo pasažieru sēdvietu konfigurāciju — 19 vai mazāk sēdvietu; un

ii)

ar maksimālo pacelšanās masu, mazāku nekā 45 360 kg, attālums, ko nolido 120 minūtēs vai, ja to apstiprinājusi Iestāde — līdz 180 minūtēs turbodzinēju lidmašīnām — nedarbojoties vienam dzinējam, ar kreisēšanas ātrumu, kas noteikts saskaņā ar b) punktu;

3)

B vai C klases lidmašīnām:

i)

attālums, ko nolido 120 minūtēs, nedarbojoties vienam dzinējam, ar kreisēšanas ātrumu, kas noteikts saskaņā ar b) punktu; vai

ii)

300 jūras jūdzes, izvēloties to, kurš no tiem ir mazāks.

b)

Ekspluatants katram ekspluatētajam divu dzinēju lidmašīnas tipam vai modifikācijai nosaka ātrumu maksimālā pieļaujama attāluma aprēķināšanai līdz atbilstošam lidlaukam, kas nepārsniedz VMO, kura pamatā ir faktiskais ātrums gaisā, ko lidmašīna var saglabāt, nedarbojoties vienam dzinējam, šādos apstākļos:

1)

Starptautiskā standartatmosfēra (ISA);

2)

Horizontāls lidojums:

i)

reaktīvām lidmašīnām:

A)

FL 170; vai

B)

lielākajā lidojuma augstumā, kādā var pacelties un kādā var palikt lidmašīna, nedarbojoties vienam dzinējam, ievērojot AFM noteikto augstuma uzņemšanas bruto koeficientu, izvēloties mazāko no rādītājiem.

ii)

propellera lidmašīnām:

A)

FL 80; vai

B)

lielākajā lidojuma augstumā, kādā var pacelties un kādā var palikt lidmašīna, nedarbojoties vienam dzinējam, ievērojot AFM noteikto augstuma uzņemšanas bruto koeficientu, izvēloties mazāko no rādītājiem;

3)

Atlikušā darbīgā dzinēja lielākā iespējamā nepārtrauktā vilce vai jauda;

4)

Lidmašīnas masa nav mazāka par to, kas rodas:

i)

paceļoties no jūras līmeņa ar lielāko pieļaujamo pacelšanās masu; un

ii)

augstuma uzņemšana ar visiem dzinējiem līdz optimālā kreisēšanas ātruma augstumam; un

iii)

kreisēšana tādā augstumā ar visiem dzinējiem tālas distances kreisēšanas ātrumā, līdz laiks, kas pagājis kopš pacelšanās, sasniedz a) punktā paredzēto robežu.

c)

Ekspluatantam ir jānodrošina, lai ekspluatācijas rokasgrāmatā iekļautu šādus datus par katru tipu vai modifikāciju:

1)

kreisēšanas ātrums, nedarbojoties vienam dzinējam, ko nosaka saskaņā ar b) punktu; un

2)

lielākais pieļaujamais attālums no piemērota lidlauka, ko nosaka saskaņā ar a) un b) punktu.

Piezīme: Ātruma un augstuma (lidojuma augstuma) vērtības, kas minētas iepriekš, ir paredzētas tikai, lai noteiktu lielāko pieļaujamo attālumu līdz piemērotam lidlaukam.

OPS 1.246

Īpaši tāli lidojumi divu dzinēju lidmašīnām (ETOPS )

a)

Ekspluatants veic darbības, pārsniedzot saskaņā ar OPS 1.245 noteikto robežvērtību, tikai gadījumā, ja to apstiprina Iestāde (ETOPS apstiprinājums).

b)

Pirms lidojuma veikšanas saskaņā ar ETOPS, ekspluatants nodrošina, ka ETOPS maršrutā ir pieejams piemērots rezerves lidlauks saistībā ar apstiprināto novirzes laiku vai novirzes laiku, pamatojoties uz lidmašīnas funkcionālās izmantojamības statusu saskaņā ar MEL, izvēloties mazāko vērtību. (Skatīt arī OPS 1.297 d) punktu).

OPS 1.250

Mazākā pieļaujamā lidojuma augstuma noteikšana

a)

Ekspluatants nosaka mazāko pieļaujamo lidojuma augstumu un metodes, lai noteiktu augstumu visos maršruta posmos, kurā ir pietiekams attālums no reljefa virsmas, ņemot vērā F līdz I apakšsadaļas prasības.

b)

Visām mazākā pieļaujamā lidojuma augstuma noteikšanas metodēm ir jābūt Iestādes apstiprinātām.

c)

Ja mazākais pieļaujamais lidojuma augstums, ko noteikušas valstis, kurām lido pāri, ir lielāks par ekspluatanta noteikto augstumu, piemēro lielāko vērtību.

d)

Nosakot mazāko pieļaujamo lidojuma augstumu, ekspluatants ņem vērā šādus faktorus:

1)

precizitāte, ar kādu var noteikt lidmašīnas atrašanās vietu;

2)

iespējamās neprecizitātes izmantoto altimetru rādījumos;

3)

reljefa īpatnības (piemēram, negaidītas reljefa augstuma maiņas) visos maršrutos vai apgabalos, kur paredzēts veikt ekspluatāciju;

4)

nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu iespējamība (piemēram, spēcīga turbulence un lejupējas gaisa straumes); un

5)

iespējamas neprecizitātes aeronavigācijas kartēs.

e)

Pildot d) punktā noteiktās prasības, attiecīgi ņem vērā:

1)

korekcijas temperatūras un spiediena svārstībām, atkāpjoties no standartvērtībām;

2)

ATC prasības; un

3)

visas paredzamās nejaušības plānotajā maršrutā.

OPS 1.255

Degvielas politika

a)

Ekspluatantam ir jāizstrādā degvielas politika lidojuma plānošanai un lidojuma pārplānošanai gaisā, lai nodrošinātu, ka plānotajai ekspluatācijai katrā lidojumā ved līdzi pietiekami daudz degvielas, kā arī rezerves, lai spētu turpināt lidojumu, ja notiek novirzes no plānotās ekspluatācijas.

b)

Ekspluatants nodrošina, ka lidojumu plāno, pamatojoties vismaz uz šādu 1) un 2) apakšpunktu:

1)

Ekspluatācijas rokasgrāmatā iekļautās procedūras un dati, kas iegūti no šādiem avotiem:

i)

lidmašīnas izgatavotāja sniegtie dati; vai

ii)

faktiskie konkrētās lidmašīnas dati, kas iegūti no degvielas patēriņa pārraudzības sistēmas;

2)

Ekspluatācijas apstākļi, kādos veic lidojumu, tostarp:

i)

dati par lidmašīnas faktisko degvielas patēriņu;

ii)

paredzamā masa;

iii)

paredzamie meteoroloģiskie apstākļi; un

iv)

aviosatiksmes dienestu procedūras un ierobežojumi.

c)

Ekspluatants nodrošina, ka, pirms lidojuma aprēķinot lidojumam vajadzīgās izmantojamās degvielas daudzumu, aprēķinos ietver:

1)

degvielu lidmašīnas vadīšanai pa zemi;

2)

lidojuma degvielu;

3)

rezerves degvielu, pie kā pieder:

i)

degviela neparedzētiem apstākļiem;

ii)

aizvietojuma degviela, ja ir prasība, lai būtu noteikts alternatīvs galapunkts. (Tas neliedz izvēlēties izlidošanas lidlauku kā alternatīvu galapunktu);

iii)

galīgā rezerves degviela; un

iv)

papildu degviela, ja to prasa darbības tips (piemēram, ETOPS ); un

4)

papildu degvielu, ja to prasa kapteinis.

d)

Ekspluatants nodrošina, lai lidojuma pārplānošanai gaisā, aprēķinot vajadzīgo izmantojamo degvielu — ja lidojums jāveic pa citu maršrutu vai uz citu, nevis sākotnēji plānoto galapunktu — procedūras ietvertu:

1)

lidojuma degvielu atlikušajam lidojuma posmam;

2)

rezerves degvielu, pie kā pieder:

i)

degviela neparedzētiem apstākļiem;

ii)

aizvietojuma degviela, ja ir prasība, lai būtu noteikts alternatīvs galapunkts (tas neliedz izvēlēties izlidošanas lidlauku kā alternatīvu galapunktu);

iii)

galīgā rezerves degviela; un

iv)

papildu degviela, ja to prasa darbības tips (piemēram, ETOPS ); un

3)

papildu degvielu, ja to prasa kapteinis.

OPS 1.260

Tādu personu pārvadāšana, kurām ir ierobežotas pārvietošanās spējas

a)

Ekspluatants izstrādā pārvadāšanas procedūras tādu personu pārvadāšanai, kurām ir ierobežotas pārvietošanās spējas (PRM).

b)

Ekspluatants nodrošina, ka RPMs nav iedalītas vietas vai tās vai neieņem vietas, kur viņu klātbūtne varētu:

1)

kavēt apkalpi pildīt pienākumus;

2)

aizšķērsot piekļuvi avārijas iekārtām; vai

3)

kavēt evakuāciju lidmašīnas avārijas gadījumā.

c)

gadījumā, ja lidmašīnā ir paredzēts pārvadāt RPMs, par to ir jāinformē kapteinis.

OPS 1.265

Nepieļaujamu, deportētu vai apcietinātu personu pārvadāšana

Ekspluatants izstrādā procedūras nepieļaujamu, deportētu vai apcietinātu personu pārvadāšanai, lai nodrošinātu lidmašīnas un tajā esošo personu drošību. Ja lidmašīnā ir paredzēts pārvadāt minētās personas, par to ir jāinformē kapteinis.

OPS 1.270

Bagāžas un kravas izvietošana

(Skat. OPS 1.270 1. pielikumu)

a)

Ekspluatants izstrādā procedūras, lai nodrošinātu, ka pasažieru salonā uzņem tikai tādu bagāžu, ko var atbilstīgi un droši izvietot.

b)

Ekspluatants izstrādā procedūras, lai nodrošinātu, ka lidmašīnā visu bagāžu un kravu, kas var radīt miesas bojājumus vai zaudējumus, vai pārvietojoties var aizšķērsot ejas un izejas, izvieto tādos nodalījumos, kas izstrādāti tā, lai novērstu kravas kustēšanos.

OPS 1.275

Ar nodomu atstāts neaizpildīts

OPS 1.280

Pasažieru sēdvietas

Ekspluatants izstrādā procedūras, lai nodrošinātu, ka pasažieri ieņem sēdvietas tā, lai ārkārtas evakuācijas gadījumā viņi varētu vislabāk palīdzēt, un nekavētu lidmašīnas evakuāciju.

OPS 1.285

Pasažieru instruktāža

Ekspluatants nodrošina, ka:

a)

Vispārējas prasības

1)

Pasažierus mutiski instruē par drošības jautājumiem. Instruktāžas daļa vai visa instruktāža var notikt kā audiovizuāla prezentācija;

2)

Pasažieriem izsniedz drošības instruktāžas karti, uz kuras norādes ar attēliem informē par avārijas iekārtu izmantojumu un izejām, ko pasažieri varētu lietot.

b)

Pirms pacelšanās

1)

Pasažierus vajadzības gadījumā instruē par šādiem jautājumiem:

i)

smēķēšanas noteikumi;

ii)

par to, ka sēdekļa atzveltnei un paplātei ir jābūt paceltai;

iii)

avārijas izeju atrašanās vieta;

iv)

avārijas izejas ceļa apzīmējumu atrašanās vietu un izmantojumu;

v)

rokas bagāžas izvietojumu;

vi)

pārnēsājamu elektronisku ierīču izmantošanas ierobežojumi; un

vii)

drošības kartes atrašanās vieta un saturs; un

2)

pasažieriem demonstrē:

i)

drošības jostu un/vai drošības siksnu izmantojumu, arī demonstrējot, kā piesprādzēt un atsprādzēt drošības jostas un/vai drošības siksnas;

ii)

vajadzības gadījumā — skābekļa masku atrašanās vietu un to izmantojumu (atsauce uz OPS 1.770 un OPS 1.775). Pasažieri arī ir jāinstruē, ka tad, kad izmanto skābekli, ir jānodzēš visi ar smēķēšanu saistīti materiāli; un

iii)

vajadzības gadījumā — glābšanas vestu atrašanās vietu un izmantojumu (atsauce uz OPS 1.825).

c)

Pēc pacelšanās

1)

Pasažieriem vajadzības gadījumā atgādina:

i)

smēķēšanas noteikumus; un

ii)

drošības jostu un/vai drošības siksnu izmantojumu, arī drošības priekšrocības, ja drošības jostas ir piesprādzētas visu laiku, pasažieriem atrodoties sēdvietā, neatkarīgi no tā, kāda zīme deg drošības jostas norādē.

d)

Pirms piezemēšanās

1)

Pasažieriem vajadzības gadījumā atgādina:

i)

smēķēšanas noteikumus;

ii)

drošības jostu un/vai drošības siksnu izmantojumu;

iii)

to, ka sēdekļa atzveltnei un paplātei ir jābūt paceltai;

iv)

atlikt rokas bagāžu atpakaļ bagāžas nodalījumā; un

v)

pārnēsājamu elektronisku ierīču izmantošanas ierobežojumus.

e)

Pēc nolaišanās

1)

Pasažieriem atgādina:

i)

smēķēšanas noteikumus; un

ii)

drošības jostu un/vai drošības siksnu izmantojumu.

f)

Avārijas situācijā lidojuma laikā pasažieriem dod norādes par tādām ārkārtas darbībām, kas var atbilst konkrētiem apstākļiem.

OPS 1.290

Gatavošanās lidojumam

a)

Ekspluatants nodrošina, lai katram paredzētajam lidojumam būtu sagatavots ekspluatācijas lidojuma plāns.

b)

Kapteinis neveic lidojumu, ja nav pārliecināts, ka:

1)

lidmašīnai ir lidojumderīga;

2)

lidmašīnu ekspluatē vienīgi saskaņā ar pieļaujamo konfigurācijas noviržu sarakstu (CDL);

3)

ir izmantojami saskaņā ar K un L apakšsadaļu lidojumam vajadzīgie instrumenti un iekārtas;

4)

instrumenti un iekārtas ir darba kārtībā, izņemot gadījumus, kas paredzēti ar MEL;

5)

ir pieejamas tās ekspluatācijas rokasgrāmatas daļas, kas ir vajadzīgas lidojumam;

6)

dokumenti, papildu informācija un veidlapas, kam jābūt pieejamām saskaņā ar OPS 1.125 un OPS 1.135, atrodas lidmašīnā;

7)

ir pieejamas spēkā esošās kartes, shēmas un pavaddokumenti vai līdzvērtīgi dati, lai veiktu paredzēto lidmašīnas ekspluatāciju, arī saistībā ar visām iespējami paredzamām novirzēm. Tas attiecas arī uz visām konversijas tabulām, kas vajadzīgas darbībās, kurās ir jāizmanto metriskajā sistēmā izteiktas augstuma un lidojuma augstuma vērtības;

8)

lidlaukā ir pieejamas attiecīgas iekārtas un pakalpojumi, kas vajadzīgi plānotajam lidojumam;

9)

vajadzības gadījumā plānotajā lidojumā var ievērot ekspluatācijas rokasgrāmatas noteikumus par degvielu, smērvielām un skābekli, mazāko pieļaujamo drošo augstumu, obligātiem lidlauka ekspluatācijas nosacījumiem un rezerves lidlauku pieejamību;

10)

krava ir pareizi izkārtota un droši nostiprināta;

11)

lidmašīnas masa pacelšanās ieskrējiena sājumā ir tāda, lai lidojumu varētu attiecīgi veikt saskaņā ar F līdz I apakšsadaļu; un

12)

var ievērot visus ekspluatācijas ierobežojumus papildus tiem, uz ko attiecas 9) un 11) apakšpunkts.

OPS 1.295

Lidlauku izvēle

a)

Ekspluatants, plānojot lidojumu, nosaka procedūras attiecībā uz galapunkta un/vai rezerves lidlauka izvēli saskaņā ar OPS 1.220.

b)

Ekspluatantam ir jāizvēlas un ekspluatācijas lidojuma plānā jāprecizē alternatīvs pacelšanās punkts gadījumā, ja nebūtu iespējams atgriezties izlidošanas lidlaukā meteoroloģisku apstākļu vai tehnisku iemeslu dēļ. Alternatīvo pacelšanās punktu nosaka tā, lai to varētu sasniegt:

1)

divu dzinēju lidmašīnām:

i)

vienu stundu ilgā lidojumā, nedarbojoties vienam dzinējam, ar kreisēšanas ātrumu saskaņā ar AFM mierīgos standarta atmosfēras apstākļos, par pamatu ņemot faktisko pacelšanās masu; vai

ii)

tādām lidmašīnām un apkalpēm, kam ir ETOPS atļauja — ekspluatanta apstiprinātajā ETOPS novirzes laikā, ievērojot visus MEL ierobežojumus, ilgākais divās stundās, nedarbojoties vienam dzinējam, ar kreisēšanas ātrumu saskaņā ar AFM mierīgos standarta atmosfēras apstākļos, par pamatu ņemot vērā faktisko pacelšanās masu; vai

2)

triju un četru dzinēju lidmašīnām — divu stundu ilgā lidojumā, nedarbojoties vienam dzinējam, ar kreisēšanas ātrumu saskaņā ar AFM mierīgos standarta atmosfēras apstākļos, par pamatu ņemot faktisko pacelšanās masu; un

3)

ja AFM nav noteikts kreisēšanas ātrums, nedarbojoties vienam dzinējam, aprēķinos izmanto ātrumu, kādu sasniedz, atlikušajam dzinējam (dzinējiem) darbojoties lielākās nepārtrauktas vilkmes režīmā.

c)

Ekspluatantam ir jāizvēlas vismaz viens alternatīvs galapunkts katram lidojumam saskaņā ar IFR, izņemot, ja:

1)

ir spēkā šādi divi nosacījumi:

i)

plānotā lidojuma ilgums no pacelšanās līdz nolaišanās brīdim nepārsniedz 6 stundas; un

ii)

galapunktā ir pieejami un izmantojami divi atsevišķi skrejceļi un atbilstoši meteoroloģiskie ziņojumi vai prognozes, vai to apvienojums attiecībā uz galapunkta lidlauku rāda, ka laikā, kas sākas vienu stundu pirms paredzētās ierašanās galapunktā un beidzas vienu stundu pēc paredzētās ierašanās laika, mākoņu apakšējā robeža būs vismaz 2 000 pēdu augstumā, vai augstumā, kas ir par 500 pēdām lielāks par riņķošanas augstumu, izvēloties lielāko vērtību, un redzamība ir vismaz 5 km;

vai

2)

galapunkts ir izolēts un nav atbilstoša alternatīva galapunkta.

d)

Ekspluatantam ir jāizvēlas divi alternatīvi galapunkti, ja:

1)

attiecīgi meteoroloģiskie ziņojumi vai prognozes, vai to apvienojums attiecībā uz galapunkta lidlauku rāda, ka laikā, kas sākas vienu stundu pirms paredzētās ierašanās galapunktā un beidzas vienu stundu pēc paredzētās ierašanās laika, laika apstākļi būs sliktāki nekā spēkā esošie obligātie plānošanas nosacījumi; vai

2)

nav pieejama nekāda meteoroloģiska informācija.

e)

Ekspluatants norāda visus vajadzīgos alternatīvos punktus ekspluatācijas lidojuma plānā.

OPS 1.297

Obligātie plānošanas nosacījumi IFR lidojumiem

a)

Obligātie plānošanas nosacījumi alternatīviem pacelšanās punktiem. Ekspluatants izvēlas lidlauku kā rezerves pacelšanās lidlauku tikai tad, ja atbilstoši meteoroloģiskie ziņojumi vai prognozes, vai to apvienojums attiecībā uz galapunkta lidlauku rāda, ka laikā, kas sākas vienu stundu pirms paredzētās ierašanās lidlaukā un beidzas vienu stundu pēc paredzētās ierašanās laika, laika apstākļi būs tādi paši labāki kā obligātie nolaišanās apstākļi saskaņā ar OPS 1.225. Mākoņu zemākā robeža ir jāņem vērā, ja vienīgā iespējamā glisāde ir neprecīza un/vai riņķošanas glisāde. Ir jāņem vērā visi ierobežojumi, kas saistīti ar darbībām, ko veic gadījumā, ja nedarbojas viens dzinējs.

b)

Obligāti plānošanas nosacījumi galapunkta un alternatīva galapunkta lidlaukam. Ekspluatants izvēlas galapunkta lidlauku un/vai alternatīvu galapunkta lidlauku(-s), ja attiecīgi meteoroloģiskie ziņojumi vai prognozes, vai to apvienojums attiecībā uz galapunkta lidlauku rāda, ka laikā, kas sākas vienu stundu pirms paredzētā ierašanās laika un beidzas vienu stundu pēc paredzētā ierašanās laika, laika apstākļi būs tādi paši vai labāki nekā obligātie plānošanas nosacījumi:

1)

obligāti plānošanas nosacījumi galapunkta lidlaukam, kas nav izolēti galapunkta lidlauki:

i)

RVR/redzamība noteikta saskaņā ar OPS 1.225; un

ii)

attiecībā uz neprecīzu vai riņķošanas glisādi — mākoņu zemākā robeža ir vienāda vai augstāka par MDH augstumu; un

2)

obligātie plānošanas nosacījumi alternatīvā galapunkta lidlaukam(-iem) un izolētiem galapunkta lidlaukiem ir jāsaskan ar 1. tabulu:

1. tabula

Obligāti plānošanas nosacījumi — maršrutā pieejamie rezerves lidlauki un alternatīva galapunkta lidlauki — izolēti galapunkta lidlauki

Glisādes veids

Obligātie plānošanas nosacījumi

Cat II un Cat III

Cat I (1. piezīme)

Cat I

Neprecīzi (1. un 2. piezīme)

Neprecīza glisāde

Neprecīza glisāde (1. un 2. piezīme) + 200 pēdas/1000 m

Riņķošana

Riņķošana (2. un 3. piezīme)

1. piezīme:

RVR.

2. piezīme:

zemākai mākoņu robežai ir jābūt vienādai vai augstākai par MDH augstumu.

3. piezīme:

redzamība

c)

Obligātie plānošanas nosacījumi maršrutā pieejamam rezerves lidlaukam. Ekspluatants lidlauku izvēlas kā maršrutā pieejamu rezerves lidlauku vienīgi tad, ja atbilstoši meteoroloģiskie ziņojumi vai prognozes, vai to apvienojums attiecībā uz galapunkta lidlauku rāda, ka laikā, kas sākas vienu stundu pirms paredzētā ierašanās laika un beidzas vienu stundu pēc paredzētā ierašanās laika, laika apstākļi būs tādi paši vai labāki nekā obligātie plānošanas nosacījumi saskaņā ar 1. tabulu.

d)

Obligātie plānošanas nosacījumi ETOPS maršrutā pieejamajam rezerves lidlaukam. Ekspluatants izvēlas lidlauku kā ETOPS maršrutā pieejamo rezerves lidlauku vienīgi tad, ja atbilstoši meteoroloģiskie ziņojumi vai prognozes, vai to apvienojums attiecībā uz galapunkta lidlauku rāda, ka laikā, kas sākas vienu stundu pirms paredzētā ierašanās laika un beidzas vienu stundu pēc paredzētā ierašanās laika, laika apstākļi būs tādi paši vai labāki nekā obligātie plānošanas nosacījumi saskaņā ar 2. tabulu un ar ekspluatanta ETOPS atļauju.

2. tabula

Obligātie plānošanas nosacījumi — ETOPS

Glisādes tips

Obligātie plānošanas nosacījumi

(RVR/obligātā redzamība un, vajadzības gadījumā, mākoņu apakšējā robeža)

LIDLAUKS AR

 

vismaz 2 dažādām glisādes procedūrām, kas balstītas uz 2 dažādiem līdzekļiem, kuri apkalpo 2 dažādus skrejceļus.

vismaz 2 dažādām glisādes procedūrām, kas balstītas uz 2 dažādiem līdzekļiem, kuri apkalpo 1 skrejceļu,

vai

vismaz ar 1 glisādes procedūru, kas balstīta uz 1 līdzekli, kurš apkalpo 1 skrejceļu

Precīza glisāde Cat II, III (ILS, MLS

Precīzas glisādes Cat I obligātie nosacījumi

Neprecīzas glisādes obligātie nosacījumi

Precīza glisāde Cat I (ILS, MLS)

Neprecīzas glisādes obligātie nosacījumi

Riņķošanas obligātie nosacījumi vai, ja tā nav iespējama, neprecīzas glisādes obligātie nosacījumi + 200 pēdas/1000 m

Neprecīza glisāde

Zemākie neprecīzas glisādes obligātie nosacījumi + 200 pēdas/1000 m vai riņķošanas obligātie nosacījumi

Augstākie riņķošanas obligātie nosacījumi vai neprecīzas glisādes obligātie nosacījumi + 200 pēdas/1000 m

Riņķošanas glisāde

Riņķošanas obligātie nosacījumi

OPS 1.300

ATS lidojuma plāna iesniegšana

Ekspluatants nodrošina, ka lidojumu sāk tikai tad, ja ir iesniegts ATS lidojuma plāns vai attiecīga informācija, kas vajadzības gadījumā ļauj aktivizēt avārijas dienestus.

OPS 1.305

Degvielas uzpildīšana/degvielas noliešana, pasažieriem kāpjot lidmašīnā, esot lidmašīnā vai izkāpjot no lidmašīnas

(Skat. OPS 1.305 1. pielikumu)

Ekspluatants nodrošina, ka nevienai lidmašīnai neuzpilda/nenolej aviācijas degvielu (Avgas) vai viegli uzliesmojošu degvielu (wide cut type fuel, piemēram, Jet-B vai līdzīgu), vai šādu tipu degvielas maisījumu, pasažieriem iekāpjot lidmašīnā, esot tajā vai izkāpjot no lidmašīnas. Visos pārējos gadījumos ir jāveic vajadzīgie piesardzības pasākumi un lidmašīna ir jāapkalpo pietiekami daudziem kvalificētiem darbiniekiem, kas ir gatavi sākt un vadīt lidmašīnas evakuāciju, izmantojot vispraktiskākos un ātrākos pieejamos līdzekļus.

OPS 1.307

Viegli uzliesmojošas degvielas uzpildīšana/noliešana

Ekspluatants izstrādā procedūras viegli uzliesmojošas (piemēram, Jet-B vai līdzīgas) degvielas uzpildīšanai/noliešanai, ja tas ir vajadzīgs.

OPS 1.308

Stumšana un vilkšana

a)

Ekspluatants nodrošina, lai visas stumšanas un vilkšanas procedūras atbilstu attiecīgiem aviācijas standartiem un procedūrām.

b)

Ekspluatants nodrošina, lai lidmašīnu novietojot, pirms tā pastāvīgi pārvietojas pa zemi vai pēc tam, to nevelk, izmantojot buksēšanas stieni, ja vien:

1)

lidmašīna nav projektēta tā, lai pasargātu to no priekšējo riteņu stūres sistēmas bojājumiem, kas var rasties, velkot lidmašīnu, neizmantojot buksēšanas stieni, vai

2)

nedarbojas sistēma/procedūra, lai brīdinātu lidojuma apkalpi par to, ka varētu būt radušies vai ir radušies tādi bojājumi, vai

3)

transportlīdzeklis lidmašīnas vilkšanai, neizmantojot buksēšanas stieni, nav konstruēts tā, lai nepieļautu attiecīgā tipa lidmašīnu bojājumus.

OPS 1.310

Apkalpes locekļi darba vietās

a)

Lidojumu apkalpes locekļi

1)

Pacelšanās un nolaišanās laikā katrs lidmašīnas apkalpes loceklis, kas pilda pienākumus pilotu kabīnē, atrodas savā darba vietā;

2)

Visos pārējos lidojuma posmos katrs lidmašīnas apkalpes loceklis, kas pilda pienākumus pilotu kabīnē, paliek savā darba vietā, izņemot gadījumus, ja viņa prombūtne ir vajadzīga pienākumu izpildei saistībā ar darbību vai psiholoģiskas nepieciešamības dēļ — ar nosacījumu, ka vismaz viens pienācīgi kvalificēts pilots visu laiku paliek pie lidmašīnas vadības instrumentiem;

3)

Visos lidojuma posmos katrs lidmašīnas apkalpes loceklis, kas pilda pienākumus pilotu kabīnē, saglabā modrību. Ja ir konstatēts modrības trūkums, veic attiecīgus pretpasākumus. Ja ir konstatēts neparedzēts nogurums, var izmantot kapteiņa organizētu kontrolētu atpūtas procedūru, ja to pieļauj darba slodze. Kontrolētu atpūtu, ko organizē šādi, nevar uzskatīt par daļu no atpūtas perioda, aprēķinot lidojuma laiku, tāpat to nevar izmantot, lai attaisnotu kādu pienākumu izpildes periodu.

b)

Pasažieru salona apkalpes locekļi. Pasažieru salona apkalpes locekļi, kas ir vajadzīgi visos lidmašīnas klājos, kur ir pasažieri, lidojuma svarīgākajos posmos ieņem sēdvietas viņiem atvēlētās darba vietās.

OPS 1.315

Palīglīdzekļi avārijas evakuācijai

Ekspluatants nosaka procedūras, lai nodrošinātu, lai pirms lidmašīnas vadīšanas pa zemi, pacelšanās un nolaišanās, un gadījumos, kad to ir droši un praktiski var īstenot, gatavībā būtu avārijas evakuācijas palīglīdzekļi, kas izvēršas automātiski.

OPS 1.320

Sēdvietas, drošības jostas un siksnas

a)

Apkalpes locekļi

1)

Pacelšanās un nolaišanās laikā un kad vien pēc kapteiņa ieskatiem un drošības interesēs to uzskata par vajadzīgu, katrs apkalpes loceklis droši piesprādzējas ar visām attiecīgām drošības jostām un siksnām;

2)

Pārējos lidojuma posmos katrs lidmašīnas apkalpes loceklis lidmašīnā piesprādzējas ar drošības jostu, atrodoties darba vietā.

b)

Pasažieri

1)

Pirms pacelšanās un nolaišanās un laikā, kad lidmašīnu vada pa zemi, un apstākļos, kad to uzskata par vajadzīgu drošības interesēs, kapteinis nodrošina, ka katrs pasažieris lidmašīnā ieņem sēdvietu vai guļvietu, pareizi piesprādzējis savu drošības jostu vai, attiecīgi, siksnas;

2)

Ekspluatants nosaka prasību un kapteinis nodrošina, lai sēdvietas ieņemt vairākām personām ir ļauts tikai īpašos sēdekļos un tikai attiecībā uz vienu pieaugušo un vienu bērnu, kas ir attiecīgi piesprādzēts ar papildu cilpas jostu vai citu saturētājierīci.

OPS 1.325

Pasažieru salona un virtuves telpas(-u) nodrošināšana

a)

Ekspluatants izstrādā procedūras, lai nodrošinātu, ka pirms lidmašīnas vadīšanas pa zemi, pacelšanās un nolaišanās visas izejas un glābšanas ceļi ir brīvi no šķēršļiem.

b)

Kapteinis nodrošina, lai pirms pacelšanās un nolaišanās un visās situācijās, kad to uzskata par vajadzīgu drošības interesēs, visas iekārtas un bagāža būtu atbilstīgi piestiprināta.

OPS 1.330

Avārijas iekārtu pieejamība

Kapteinis gādā, lai attiecīgas avārijas iekārtas būtu viegli pieejamas tūlītējai izmantošanai.

OPS 1.335

Smēķēšana lidmašīnā

a)

Kapteinis nodrošina, lai nevienai personai lidmašīnā nebūtu atļauts smēķēt:

1)

visās situācijās, kad to uzskata par vajadzīgu drošības interesēs;

2)

lidmašīnai atrodoties lidlaukā, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši atļauts saskaņā ar ekspluatācijas rokasgrāmatā noteiktām procedūrām;

3)

ārpus ierādītām smēķēšanas zonām, ejā(-s) un tualetē(-s);

4)

kravas nodalījumā(-os) un/vai citos nodalījumos, kuros ved kravu, kas nav ugunsdrošos konteineros vai apsegta ar ugunsdrošu audumu; un

5)

tajos salona nodalījumos, kuros iesūknē skābekli.

OPS 1.340

Meteoroloģiskie apstākļi

a)

IFR lidojumā kapteinis nesāk:

1)

pacelšanos; nedz arī

2)

turpina lidojumu aiz punkta, no kā piemēro pārskatīto lidojuma plānu gadījumā, ja lidojuma laikā notiek pārmaiņas plānā — ja vien nav pieejama informācija, kas rāda, ka paredzētie laika apstākļi galapunkta un/vai vajadzīgajā rezerves lidlaukā(-os), kuri noteikti OPS 1.295, ir tādi paši vai labāki nekā obligātie plānošanas nosacījumi, kas noteikti ar OPS 1.297.

b)

IFR lidojumā kapteinis nelido tālāk par:

1)

lēmuma pieņemšanas punktu, ja izmanto lēmuma punkta procedūru; vai

2)

iepriekš noteiktu punkta, ja izmanto iepriekš noteikta punkta procedūru, ja vien nav pieejama informācija, kas rāda, ka paredzētie laika apstākļi galapunkta un/vai vajadzīgajā rezerves lidlaukā(-os), kuri noteikti ar OPS 1.295, ir vienādi vai labāki nekā spēkā esošie obligātie lidlauka ekspluatācijas apstākļi, kas noteikti ar OPS 1.225.

c)

IFR lidojumā kapteinis turpina vadīt lidmašīnu ceļā uz plānoto galapunkta lidlauku vienīgi gadījumā, ja jaunākā pieejamā informācija rāda, ka paredzētajā ierašanās laikā laika apstākļi galapunktā vai vismaz vienā alternatīvā galapunkta lidlaukā ir vienādi vai labāki nekā spēkā esošie obligātie lidlauka ekspluatācijas plānošanas nosacījumi.

d)

VFR lidojumā kapteinis sāk pacelšanos vienīgi gadījumā, ja jaunākie meteoroloģiskie ziņojumi vai jaunāko ziņojumu un prognožu apvienojums rāda, ka meteoroloģiskie apstākļi maršrutā vai tajā maršruta daļā, kas jālido saskaņā ar VFR, attiecīgā laikā būs tādi, ka būs iespējams ievērot šos noteikumus.

OPS 1.345

Ledus un citi traucēkļi — procedūras lidlaukos

a)

Ekspluatants izstrādā procedūras, kas jāievēro, veicot lidmašīnas(-u) atledošanas un pretapledošanas pasākumus, kā arī ar tiem saistītās pārbaudes lidlaukos.

b)

Kapteinis sāk pacelšanos vienīgi tad, kad ārējās virsmas ir atbrīvotas no visiem uzslāņojumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt lidmašīnas darbību un/vai tās vadāmību, ja vien tas nav atļauts saskaņā ar lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatu.

OPS 1.346

Ledus un citi traucēkļi — lidojuma procedūras

a)

Ekspluatants izstrādā procedūras lidojumiem paredzētos vai faktiskos apledošanas apstākļos.

b)

Kapteinis sāk lidojumu vai veic lidojumu paredzētos vai faktiskos apledošanas apstākļos tikai gadījumā, ja lidmašīna ir sertificēta un tajā uzstādītas iekārtas, kas piemērotas, lai veiktu lidojumus tādos apstākļos.

OPS 1.350

Degvielas un smērvielu krājumi

Kapteinis sāk lidojumu, tikai pārliecinājies, ka lidmašīnā ir vismaz plānotais degvielas un smērvielu daudzums, lai droši pabeigtu lidojumu, ņemot vērā paredzētos ekspluatācijas apstākļus.

OPS 1.355

Pacelšanās apstākļi

Pirms pacelšanās sākuma kapteinim ir jāpārliecinās, ka saskaņā ar pieejamo informāciju laika apstākļi lidlaukā un izmantošanai paredzētā skrejceļa stāvoklis netraucē veikt drošu pacelšanos un izlidošanu.

OPS 1.360

Obligāto pacelšanās apstākļu piemērojums

Pirms pacelšanās kapteinim ir jāpārliecinās, ka RVR vai redzamība lidmašīnas pacelšanās virzienā ir tāda pati vai labāka nekā spēkā esošie obligātie apstākļi.

OPS 1.365

Mazākais pieļaujamais lidojuma augstums

Kapteinis vai pilots, kam ir uzticēts veikt lidojumu, to neveic zemāk par mazāko pieļaujamo lidojuma augstumu, izņemot gadījumus, kad tas ir vajadzīgs, lai veiktu pacelšanos vai nolaišanos.

OPS 1.370

Modelētas nenormālas lidojuma situācijas

Ekspluatants izstrādā procedūras, lai nodrošinātu, lai komerciālo aviopārvadājumu laikā netiktu modelētas nenormālas vai ārkārtas situācijas, kurās pilnībā vai daļēji jāpiemēro nenormālās vai avārijas procedūras, kā arī nenotiktu IMC simulācija ar mākslīgiem līdzekļiem.

OPS 1.375

Degvielas apsaimniekošana lidojumā

(Skat. OPS 1.375 1. pielikumu)

a)

Ekspluatants izstrādā procedūru, lai nodrošinātu degvielas pārbaudes un degvielas apsaimniekošanu lidojuma laikā.

b)

Kapteinis nodrošina, ka izmantojamās degvielas daudzums lidojumā nav mazāks par to, kas vajadzīgs, lai turpinātu lidojumu līdz lidlaukam, kur var veikt drošu nolaišanos, un atliktu galīgā rezerves degviela.

c)

Kapteinis izsludina avārijas situāciju, ja aprēķinātās izmantojamās degvielas apjoms nosēšanās laikā ir mazāks nekā galīgās rezerves degvielas apjoms.

OPS 1.380

Ar nodomu atstāts neaizpildīts

OPS 1.385

Papildu skābekļa izmantojums

Kapteinis nodrošina, lai lidmašīnas apkalpes locekļi, kas iesaistīti tādu pienākumu izpildē, kuri ir būtiski lidmašīnas drošai ekspluatācijai, lidojuma laikā nepārtraukti izmantotu papildu skābekli, kad vien lidojuma augstums pārsniedz 10 000 pēdas uz laiku, kas ir ilgāks nekā 30 minūtes, kā arī, ja lidojuma augstums pārsniedz 13 000 pēdas.

OPS 1.390

Kosmiskais starojums

a)

Ekspluatants ņem vērā kosmiskā starojuma ietekmi uz visiem apkalpes locekļiem lidojuma laikā, veicot pienākumus (tostarp pozicionēšanas laikā), un veic šādus pasākumus attiecībā uz tiem apkalpes locekļiem, kas varētu būt pakļauti starojuma ietekmei vairāk nekā 1 mSv gadā:

1)

novērtē apstarojuma devu;

2)

ņem vērā novērtēto apstarojumu, organizējot darba plānus, lai mazinātu apstarojuma devas tiem apkalpes locekļiem, kas saņēmuši lielu apstarojuma devu;

3)

informē attiecīgos apkalpes locekļus par veselības apdraudējumu, kāds rodas viņu darbā;

4)

nodrošina, ka darba plānos apkalpes loceklēm sievietēm, tiklīdz viņas paziņo ekspluatantam par grūtniecību, panāk tik mazu apstarojuma devu attiecībā uz embriju, cik vien iespējams, un jebkurā gadījumā nodrošina, ka deva nepārsniedz 1 mSv atlikušajā grūtniecības laikā;

5)

nodrošina individuālu uzskaiti tiem apkalpes locekļiem, kas ir pakļauti stiprai starojuma iedarbībai. Par iedarbību ir jāpaziņo attiecīgai personai ik gadu, kā arī, pārtraucot darbu pie ekspluatanta.

b)

1)

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu virs 15 000 m (49 000 pēdām) tikai tad, ja OPS 1.680 aprakstītās iekārtas ir darba kārtībā, vai ir ievērota OPS 1.680 paredzētā procedūra.

2)

Ja ir pārsniegtas ekspluatācijas rokasgrāmatā noteiktās kosmiskā starojuma devas robežvērtības, kapteinis vai pilots, kam ir uzticēta lidojuma veikšana, tūlīt sāk samazināt augstumu.

OPS 1.395

Zemes tuvuma noteikšana

Ja kāds lidojuma apkalpes loceklis vai zemes tuvuma noteikšanas sistēma atklāj pārmērīgu tuvošanos zemei, kapteinis vai pilots, kam ir uzticēta lidojuma veikšana, veic tūlītējas korekcijas, nodrošinot drošus lidojuma apstākļus.

OPS 1.398

Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas (ACAS) izmantošana

Ekspluatants izstrādā procedūras, lai nodrošinātu:

a)

ja ir uzstādīta ACAS, un tā ir darba kārībā, to lidojumā izmanto tādā režīmā, kas ļauj ģenerēt sadursmes novēršanas norādes (Resolution Advisories, RA), izņemot gadījumus, kad tas nav piemēroti attiecīgos apstākļos.

b)

ja ACAS atklāj pārmērīgu tuvošanos citam gaisa kuģim (RA), kapteinis vai pilots, kam ir uzticēta lidojuma veikšana, tūlīt sāk korekcijas, lai droši attālinātos, izņemot gadījumus, ja attiecīgais gaisa kuģis ir vizuāli identificēts un ir konstatēts, ka tas draudus nerada.

OPS 1.400

Glisādes un piezemēšanās apstākļi

Pirms sākt tuvošanos skrejceļam, lai veiktu piezemēšanos, kapteinim ir jāpārliecinās, ka saskaņā ar pieejamo informāciju laika apstākļi lidlaukā un izmantošanai paredzētā skrejceļa stāvoklis nekavē drošu glisādi, piezemēšanos vai atkārtotu glisādi neizdošanās gadījumā, ņemot vērā ekspluatācijas rokasgrāmatā ietverto informāciju par gaisa kuģa darbību.

OPS 1.405

Glisādes sākums un turpinājums

a)

Kapteinis vai pilots, kam ir uzticēta lidojuma veikšana, var sākt tuvošanos skrejceļam, vadoties pēc instrumentiem, neatkarīgi no paziņotās RVR/redzamības, bet tuvošanos nevar turpināt tālāk par ārējo atzīmi vai līdzīgu pozīciju, ja paziņotā RVR/redzamība ir sliktāka par spēkā esošajiem obligātajiem nosacījumiem.

b)

Ja RVR nav pieejama, RVR vērtības var iegūt, pārrēķinot ziņoto redzamību saskaņā ar OPS 1.430 1. pielikuma h) punktu.

c)

Ja pēc ārējās atzīmes vai līdzīga punkta šķērsošanas saskaņā ar a) punktu ziņotā RVR/redzamība ir sliktāka par spēkā esošajiem obligātajiem nosacījumiem, tuvošanos var turpināt līdz DA/H vai MDA/H augstumam.

d)

Ja nav ārējas atzīmes vai līdzīga punkta, kapteinis vai pilots, kam uzticēta lidojuma veikšana, pieņem lēmumu par glisādes turpināšanu vai neturpināšanu, pirms ir nolaidies zemāk par 1 000 pēdām virs lidlauka galīgajā piezemēšanās segmentā. Ja MDA/H augstums ir 1 000 pēdu līmenī virs lidlauka vai lielāks, ekspluatants katrai glisādes procedūrai nosaka augstumu, zem kuras glisādi neturpina, ja RVR/redzamība ir sliktāka par spēkā esošajiem obligātajiem nosacījumiem.

e)

Tuvošanos skrejceļam var turpināt zemāk par DA/H vai MDA/H augstumu, un piezemēšanos var beigt ar nosacījumu, DA/H vai MDA/H augstumā var pamanīt un neizlaist no redzesloka vajadzīgos vizuālos atsauces punktus.

f)

Piezemēšanas zonas RVR vienmēr ir svarīgākais faktors. Ja ir paziņots un, ja tas ir būtiski, arī viduspunkta un apstāšanās beigu punkta RVR ir būtiski svarīgs. Mazākā pieļaujamā RVR vērtība viduspunktam ir 125 m vai RVR, kas vajadzīgs piezemēšanās zonai, ja tā ir mazāka, un 75 m — attiecībā uz apstāšanās beigu punktu. Lidmašīnām, kurās uzstādītas izskrējiena vadības vai kontroles sistēmas, minimālā RVR vērtība viduspunktam ir 75 m.

Piezīme: “Būtiski” šajā kontekstā nozīmē to skrejceļa daļu, ko izmanto liela piezemēšanās ātruma posmā kurā tas samazinās līdz apmēram 60 mezgliem.

OPS 1.410

Ekspluatācijas procedūras — skrejceļa sliekšņa šķērsošanas augstums

Ekspluatantam ir jāizstrādā ekspluatācijas procedūras, lai nodrošinātu, ka lidmašīna piezemēšanās konfigurācijā un stāvoklī, ko izmanto precīzām glisādēm, šķērsotu slieksni ar drošu augstuma rezervi.

OPS 1.415

Lidojuma žurnāls

Kapteinis nodrošina lidojumu žurnāla pildīšanu.

OPS 1.420

Ziņošana par atgadījumiem

a)

Terminoloģija

1)

Atgadījums — atgadījums, kas nav nelaimes gadījums un ir saistīts ar gaisa kuģa ekspluatāciju, un kurš ietekmē vai var ietekmēt ekspluatācijas drošību

2)

Nopietns atgadījums — atgadījums, kura apstākļi norāda, ka gandrīz noticis nelaimes gadījums.

3)

Nelaimes gadījums — atgadījums, kas ir saistīts ar gaisa kuģa ekspluatāciju, un kas notiek laikā starp brīdi, kad kāda persona iekāpj lidmašīnā, lai lidotu, līdz brīdim, kad visas personas ir izkāpušas no lidmašīnas, un kurā:

i)

kāda persona ir guvusi nopietnus vai letālus miesas bojājumus saistībā ar:

A)

atrašanos gaisa kuģī;

B)

tiešu saskari ar kādu gaisa kuģa daļu, arī ar daļām, kas ir atdalījušās no gaisa kuģa; vai

C)

tiešu reaktīvā dzinēja gāzu strūklas ietekmi; izņemot gadījumus, ja miesas bojājumi ir radušies dabisku iemeslu dēļ, ja tie ir pašas personas radīti vai citu personu radīti, vai ja miesas bojājumi ir radušies personām, kas nesankcionēti iekļuvušas lidmašīnā un slēpjas ārpus nodalījumiem, kas parasti ir pieejami pasažieriem un apkalpei; vai

ii)

gaisa kuģis gūst defektus vai konstruktīvus bojājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē gaisa kuģa konstrukcijas izturību, darbību vai lidojuma spējas; un kas parastos apstākļos prasītu nopietnu attiecīgās sastāvdaļas remontu vai tās nomaiņu; izņemot gadījumus, ja ir bojāts vai nedarbojas dzinējs, ja bojājumi skar tikai dzinēju, tā pārsegu vai pierīces; vai gadījumā, ja bojāti tikai propelleri, spārnu gali, antenas, riepas, bremzes, plūdpārsegi, vai ir mazi iespiedumi vai caurumi gaisa kuģa apšuvumā; vai

iii)

gaisa kuģis ir pazudis vai absolūti nav pieejams.

b)

Ziņošana par atgadījumiem. Ekspluatants izstrādā procedūras saistībā ar ziņošanu par atgadījumiem, ņemot vērā še turpmāk aprakstītos pienākumus un d) punktā aprakstītos apstākļus.

1)

OPS 1.085 b) punktā precizē apkalpes locekļu pienākumus ziņot par atgadījumiem, kas apraud vai var apdraudēt ekspluatācijas drošību.

2)

Lidmašīnas kapteinis vai ekspluatants iesniedz Iestādei ziņojumu par visiem atgadījumiem, kas apdraud vai var apdraudēt ekspluatācijas drošību.

3)

Ziņojumi ir jāiesniedz 72 stundu laikā no atgadījuma konstatācijas brīža, izņemot gadījumus, kad to neļauj ārkārtas apstākļi.

4)

Kapteinis nodrošina, ka visus tehniskos defektus un tehnisko parametru pārsniegšanas gadījumus, par ko ir kļuvis zināms vai par ko ir aizdomas, un kas attiecas uz laiku, kad viņš bijis atbildīgs par lidojumu, reģistrētu gaisa kuģa tehniskajā žurnālā. Ja defekti vai tehnisko parametru pārsniegšanas gadījumi apdraud vai var apdraudēt ekspluatācijas drošību, kapteinim papildus ir jāiesniedz ziņojums Iestādei saskaņā ar b) 2) apakšpunktu.

5)

Gadījumā, ja notiek atgadījumi, par kuriem ziņots saskaņā ar b) 1), b) 2) un b) 3) apakšpunktu, kuri radušies vai ir saistīti ar kļūmi, nepareizu darbību vai defektu lidmašīnā, tās iekārtās vai jebkurā lidlauka iekārtā, vai kas izraisa vai var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz lidmašīnas nepārtrauktu lidojumderīgumu, ekspluatantam ir jāinformē arī organizācija, kas ir atbildīga par lidmašīnas projektēšanu, vai piegādātājs, vai, attiecīgā gadījumā, organizācija, kas atbildīga par nepārtrauktu lidojumderīgumu — tajā pašā laikā, kad ziņojumu iesniedz Iestādei.

c)

Ziņošana par nelaimes gadījumiem un nopietniem atgadījumiem.

Ekspluatants izstrādā procedūras saistībā ar ziņošanu par nelaimes gadījumiem un nopietniem atgadījumiem, ņemot vērā še turpmāk aprakstītos pienākumus un d) punktā aprakstītos apstākļus.

1)

Kapteinis ziņo ekspluatantam par visiem nelaimes gadījumiem vai nopietniem atgadījumiem, kas radušies, kamēr viņš bijis atbildīgs par lidojumu. Gadījumā, ja kapteinis nevar iesniegt tādu ziņojumu, šo uzdevumu uzņemas veikt jebkurš cits apkalpes loceklis, ja viņi to spēj, ņemot vērā ekspluatanta noteikto atbildības hierarhiju.

2)

Ekspluatants nodrošina, lai Iestādei ekspluatanta valstī, tuvākai atbilstošai Iestādei (ja tā nav Iestāde ekspluatanta valstī) un jebkurai citai organizācijai, kas jāinformē pēc ekspluatanta valsts noteikumiem, ziņo pēc iespējas drīzāk ar visiem pieejamiem līdzekļiem par visiem nelaimes gadījumiem un nopietniem atgadījumiem un — ja noticis nelaimes gadījums — vismaz, pirms lidmašīnu pārvieto, izņemot gadījumus, kad ārkārtas apstākļi to neļauj.

3)

Lidmašīnas kapteinis vai ekspluatants iesniedz ziņojumu ekspluatanta valsts Iestādei 72 stundu laikā no brīža, kad ir noticis nelaimes gadījums vai nopietns atgadījums.

d)

Īpaši ziņojumi.

Atgadījumi, pēc kuriem ir jāizmanto īpaši ziņojumi un ziņošanas metodes, ir:

1)

Aviosatiksmes atgadījumi. Kapteinis tūlīt ziņo attiecīgam aviosatiksmes dienestam par atgadījumu, un informē par nodomu pēc lidojuma beigām iesniegt aviosatiksmes incidenta ziņojumu vienmēr, ja gaisa kuģim lidojuma laikā radies apdraudējums:

i)

gandrīz notikusi sadursme ar citu gaisa kuģi;

ii)

notikusi kļūdaina aviosatiksmes procedūra vai aviosatiksmes dienesti vai lidojuma apkalpe nav ievērojusi procedūras;

iii)

aviosatiksmes dienestu iekārtu kļūmes.

Turklāt kapteinis ziņo par atgadījumu Iestādei.

2)

Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas sadursmju novēršanas norādes. Kapteinis informē attiecīgo aviosatiksmes dienesta vienību un iesniedz Iestādei ACAS ziņojumu, ja gaisa kuģis lidojuma laikā ir veicis manevrus, reaģējot uz ACAS norādēm sadursmes novēršanai.

3)

Putnu radītas briesmas un sadursmes ar putniem

i)

Kapteinis tūlīt informē vietējo aviosatiksmes dienestu vienmēr, ja ir novērotas putnu radītas briesmas.

ii)

Ja kapteinis pārliecinās, ka ir notikusi sadursme ar putnu, viņš pēc nosēšanās iesniedz Iestādei rakstisku ziņojumu par sadursmi ar putnu vienmēr, ja gaisa kuģim, par ko viņš ir atbildīgs, ir notikusi sadursme ar putnu, gaisa kuģim radot ievērojamus bojājumus vai zaudējumus, vai tam nepareizi darbojas kāds būtisks agregāts. Ja sadursmi ar putnu konstatē kapteiņa prombūtnē, par ziņojuma iesniegšanu ir atbildīgs ekspluatants.

4)

Avārijas situācijas lidojumā, pārvadājot bīstamas kravas. Ja lidojumā rodas avārijas situācija un attiecīgā situācijā tas iespējams, kapteinis informē attiecīgo gaisa satiksmes dienestu par visām bīstamām kravām lidmašīnā. Ja atgadījums ir saistīts un noticis saistībā ar bīstamu preču pārvadāšanu, pēc gaisa kuģa piezemēšanās kapteinis ievēro arī OPS 1.1225 prasības par ziņošanu.

5)

Nelikumīga iejaukšanās. Ja lidmašīnā ir noticis nelikumīgas iejaukšanās akts, kapteinis vai — viņa prombūtnes laikā — ekspluatants cik drīz vien iespējams iesniedz ziņojumu vietējai Iestādei un Iestādei ekspluatanta valstī. (Skat. arī OPS 1.1245)

6)

Potenciāli bīstamu faktoru konstatācija. Kapteinis cik drīz vien iespējams informē attiecīgo gaisa satiksmes dienestu vienību, ja lidojumā ir konstatēti potenciāli bīstami faktori, piemēram, nepilnības lidlauka iekārtās vai navigācijas iekārtās, meteoroloģiskas parādības vai vulkānisko pelnu mākonis.

OPS 1.425

Rezervēts

OPS 1.270 1. pielikums

Bagāžas un kravas izvietošana

Izstrādājot procedūras piemērotai un drošai rokas bagāžas un kravas izvietošanai, ekspluatants ņem vērā šādus faktorus:

1)

katrs salonā pārvadājams priekšmets jāizvieto tikai tādā vietā, kur to var piestiprināt;

2)

nedrīkst pārsniegt masas ierobežojumus, kas norādīti uz kravas nodalījumiem vai pie tiem;

3)

bagāžas izvietojuma vietas zem sēdekļiem drīkst izmantot tikai tad, ja sēdeklim ir šķērsstienis, un bagāžas izmēri ir tādi, lai to varētu pietiekami nostiprināt ar šo ierīci;

4)

priekšmetus nevar izvietot tualetēs vai balstīt pret starpsienām, kas nespēj novērst priekšmetu pārvietošanos uz priekšu, uz sāniem vai uz augšu, izņemot gadījumus, ja vien pie starpsienām nav norādes, cik lielu pieļaujamu svaru tur var novietot;

5)

bagāžai un kravai, ko izvieto slēdzamos nodalījumos, ir jābūt tādiem izmēriem, lai tā ļautu droši aizvērt nodalījumu;

6)

bagāžu un kravu nedrīkst novietot tā, lai tā traucētu piekļuvi avārijas iekārtām; un

7)

pirms pacelšanās, nolaišanās un visās situācijās, kad deg zīmes “piesprādzēt drošības jostas”, vai citos norādītos apstākļos ir jāveic pārbaudes, lai nodrošinātu, ka bagāžu izvieto tur, kur tā nevar traucēt gaisa kuģa evakuāciju vai radīt miesas bojājumus, krītot (vai veicot citu kustību) attiecīgā lidojuma posmā.

OPS 1.305 1. pielikums

Degvielas uzpildīšana/degvielas noliešana, pasažieriem iekāpjot lidmašīnā, esot lidmašīnā vai izkāpjot no lidmašīnas

Ekspluatantam ir jāizstrādā ekspluatācijas procedūras degvielas uzpildīšanai/degvielas noliešanai, pasažieriem iekāpjot lidmašīnā, esot lidmašīnā vai izkāpjot no lidmašīnas, lai nodrošinātu šādus piesardzības pasākumus:

1)

veicot ar degvielas uzpildīšanu saistītas darbības, pasažieriem esot lidmašīnā, vienai kvalificētai personai visu laiku ir jāpaliek norādītajā vietā. Kvalificētajai personai ir jāspēj organizēt avārijas procedūras saistībā ar aizsardzību no uguns un ugunsdzēsību, organizēt saziņu, kā arī sākt un vadīt evakuāciju;

2)

lidlauka apkalpe, kas uzrauga degvielas uzpildīšanu, un kvalificēts personāls lidmašīnā organizē un uztur saziņu abos virzienos, izmantojot lidmašīnas iekšējo saziņas sistēmu vai citus piemērotus saziņas līdzekļus;

3)

apkalpe, personāls un pasažieri ir jābrīdina par to, ka notiks degvielas uzpildīšana/degvielas noliešana;

4)

ir jābūt izslēgtām zīmēm “piesprādzējiet drošības jostas”;

5)

ir jābūt ieslēgtām zīmēm “NESMĒĶĒT”, kā arī iekšējam apgaismojumam, lai varētu noteikt avārijas izeju atrašanās vietas;

6)

pasažieriem ir jāsniedz norādes atsprādzēt to drošības jotas un atturēties no smēķēšanas;

7)

lidmašīnā ir jābūt pietiekamam daudzumam kvalificētu darbinieku, un viņiem ir jābūt gataviem veikt tūlītēju avārijas evakuāciju;

8)

ja, uzpildot/nolejot degvielu, lidmašīnā konstatē degvielas iztvaikojumus vai rodas citas briesmas, ar degvielu saistītā darbība tūlīt ir jāpārtrauc;

9)

laukumi zem avārijas evakuācijas izejām, kā arī evakuācijas trapu vietām ir jātur brīvi; un

10)

ir jāveic pasākumi drošai un ātrai evakuācijai.

OPS 1.375 1. pielikums

Degvielas apsaimniekošana lidojumā

a)

Degvielas pārbaudes lidojuma laikā

1)

Kapteinim ir jānodrošina, lai lidojuma laikā ar regulāriem starplaikiem notiktu degvielas pārbaudes. Pārpalikusī degviela ir jāreģistrē un jānovērtē, lai:

i)

salīdzinātu faktisko patēriņu ar plānoto patēriņu;

ii)

pārliecinātos, ka ar pārpalikušo degvielu pietiek, lai beigtu lidojumu; un

iii)

noteikt, cik daudz degvielas, paredzams, būs atlicis, ierodoties galapunktā.

2)

Attiecīgie degvielas dati ir jāreģistrē.

b)

Degvielas apsaimniekošana lidojumā

1)

Ja lidojuma laikā veiktā degvielas pārbaudē aprēķinātais pārpalikušās degvielas daudzums, ielidojot galapunktā, ir mazāks par vajadzīgās aizvietojuma degvielas un galīgās rezerves degvielas kopapjomu, kapteinim ir jāņem vērā satiksmes un ekspluatācijas apstākļi galapunkta lidlaukā, maršrutā uz rezerves lidlauku un alternatīvā galapunkta lidlaukā, lai pieņemtu lēmumu, — turpināt lidojumu uz galapunkta lidlauku vai citu lidlauku, lai degvielas apjoms piezemējoties nebūtu mazāks par galīgo rezerves degvielas apjomu.

2)

Lidojumā uz izolētu lidlauku:

Ir jānosaka pēdējais punkts, kad vēl var mainīt virzienu uz jebkuru lidojuma laikā pieejamu rezerves lidlauku. Pirms šī punkta sasniegšanas kapteinis novērtē, cik daudz degvielas paliks pāri izolētā lidlauka sasniegšanai, laika apstākļus, satiksmi un ekspluatācijas apstākļus izolētajā lidlaukā un jebkurā lidojuma laikā pieejamā lidlaukā, pirms pieņem lēmumu, vai turpināt lidojumu uz izolēto lidlauku vai mainīt virzienu uz lidojuma laikā pieejamo lidlauku.

E APAKŠSADAĻA

EKSPLUATĀCIJA JEBKUROS LAIKA APSTĀKĻOS

OPS 1.430

Obligāti lidlauka ekspluatācijas nosacījumi — vispārējas norādes

(Skat. OPS 1.430 1. pielikumu)

a)

Ekspluatants katram lidlaukam, ko ir plānots izmantot, izstrādā obligātus lidlauka ekspluatācijas nosacījumus, kas nav mazāki par 1. pielikumā dotajiem lielumiem. Obligāto nosacījumu noteikšanas metodei ir jābūt Iestādei pieņemamai. Obligātie nosacījumi nav mazāki par obligātajiem nosacījumiem, ko tādiem lidlaukiem var noteikt valsts, kurā lidlauks atrodas, izņemot gadījumus, ja attiecīgā valsts tos īpaši apstiprina.

Piezīme: Ar iepriekš minēto punktu nav liegts lidojuma laikā aprēķināt obligātos nosacījumus neplānotam rezerves lidlaukam, ja to veic saskaņā ar atzītu metodi.

b)

Nosakot obligātos lidlauka ekspluatācijas nosacījumus, ko piemēro konkrētai ekspluatācijai, ekspluatantam ir pilnībā jāņem vērā:

1)

lidmašīnas tips, darbības rādītāji un tās īpatnības saistībā ar lidošanu;

2)

lidmašīnas apkalpes sastāvs, kompetence un pieredze;

3)

izmēri un raksturīgākās iezīmes skrejceļiem, ko varētu izmantot;

4)

lidlaukā pieejamo vizuālo un nevizuālo palīglīdzekļu piemērotība un darbība;

5)

lidmašīnā pieejamās iekārtas navigācijas un/vai trajektorijas kontrolei, attiecīgi, pacelšanās, glisādes, izlīdzināšanas, piezemēšanās, izskrējiena un atkārtotas glisādes laikā;

6)

šķēršļi glisādes, atkārtotas glisādes un augstuma uzņemšanas zonā, kuras ir vajadzīgas neplānotu procedūru izpildei, kā arī šo šķēršļu obligāta likvidācija;

7)

šķēršļu likvidācijas augstums instrumentālās glisādes procedūrām; un

8)

līdzekļi, ar ko noteikt meteoroloģiskos apstākļus un ziņot par tiem.

c)

Lidmašīnas kategorijas, kas minētas šajā apakšsadaļā, ir jānosaka saskaņā ar OPS 1.430 c) 2. pielikumā aprakstīto metodi.

OPS 1.435

Terminoloģija

Šajā apakšsadaļā izmantoti šādi termini:

1)

Riņķošana — instrumentālās glisādes vizuālā fāze, kurā gaisa kuģis nonākt tādā pozīcijā, kas ir piemērota, lai piezemētos uz skrejceļa, kura izvietojums nav piemērots tiešai glisādei.

2)

Sliktas redzamības procedūras (LVP) — procedūras, ko piemēro lidlaukā, lai sliktas redzamības apstākļos nodrošinātu drošu ekspluatāciju II un III kategorijas glisādes un pacelšanās laikā.

3)

Pacelšanās sliktas redzamības apstākļos (LVTO) — pacelšanās, ja skrejceļa redzamība (RVR) ir mazāka par 400 m.

4)

Lidojuma kontroles sistēma — sistēma, kas ietver automātiskas piezemēšanās sistēmu un/vai hibrīdu piezemēšanās sistēmu.

5)

Pasīva droša lidojuma kontroles sistēma (Fail-Passive flight control system) — lidojuma kontroles sistēma ir pasīva, ja kļūmes gadījumā nerodas ievērojami darbības traucējumi vai novirzes no trajektorijas vai stāvokļa gaisā, bet piezemēšanās nenotiek automātiski. Pasīvas drošas lidojuma kontroles sistēmas gadījumā pilots pārņem lidmašīnas vadību pēc kļūmes.

6)

Operatīva droša lidojuma kontroles sistēma — lidojuma kontroles sistēma ir operatīva, ja kļūmes gadījumā, lidojot zemāk par trauksmes augstumu, tā var pilnīgi automātiski veikt glisādi, izlīdzināšanu un piezemēties. Kļūmes gadījumā automātiskā nolaišanās sistēma darbosies kā pasīva sistēma.

7)

Operatīva droša hibrīda piezemēšanās sistēma — sistēma, kas sastāv no primāras pasīvas drošas automātiskas nolaišanās sistēmas un no pakārtotas neatkarīgās vadības sistēmas, kas ļauj pilotam manuāli veikt piezemēšanos, ja primārā sistēma atteikusies darboties.

Piezīme: pakārtotā neatkarīga vadības sistēma parasti sastāv no ekrāna acu augstumā, kurā parādās norādes, parasti pavēles, bet tā var būt arī informācija par sistēmu (vai virziena maiņu).

8)

Vizuāla glisāde — glisāde, kurā pilnībā neizpilda instrumentālas glisādes procedūru, un glisādi veic, reljefu vērtējot vizuāli.

OPS 1.440

Ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos — vispārēji ekspluatācijas noteikumi

(Skat. OPS 1.440 1. pielikumu)

a)

Ekspluatants veic II vai III kategorijas ekspluatāciju vienīgi tad, ja:

1)

katra attiecīgā lidmašīna ir sertificēta ekspluatācijai ar lēmuma pieņemšanas augstumu, zemāku par 200 pēdām vai bez lēmuma pieņemšanas augstuma, un tajā ir iekārtas, kas paredzētas saskaņā ar CS-AWO par ekspluatāciju jebkuros laika apstākļos vai līdzvērtīgiem noteikumiem, ko apstiprinājusi Iestāde;

2)

ir izstrādāta un uzturēta piemērota sistēma, lai reģistrētu izdevušās un neizdevušās glisādes un/vai automātiskas piezemēšanās gadījumus, lai kontrolētu vispārējo ekspluatācijas drošību;

3)

ekspluatāciju ir apstiprinājusi Iestāde;

4)

lidmašīnas apkalpē ir vismaz 2 piloti; un

5)

lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums ir noteikts ar radioaltimetru.

b)

Ekspluatants neveic pacelšanos sliktas redzamības apstākļos — ja RVR ir mazāka nekā 150 m (A, B un C kategorijas lidmašīnām) vai 200 m (D kategorijas lidmašīnām), izņemot gadījumus, ja to ir atļāvusi Iestāde.

OPS 1.445

Ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos — lidlauki

a)

Ekspluatants izmanto lidlauku II vai III kategorijas ekspluatācijai vienīgi gadījumos, ja lidlauku šādai ekspluatācijai ir apstiprinājusi valsts, kurā lidlauks atrodas.

b)

Ekspluatants pārliecinās, ka ir izstrādātas sliktas redzamības procedūras (LVP), un tās īstenos lidlaukos, kuros ir jāveic ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos.

OPS 1.450

Ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos — mācības un kvalifikācija

(Skat. OPS 1.450 1. pielikumu)

Ekspluatants nodrošina, ka, pirms sliktas redzamības apstākļos notiek pacelšanās, kā arī II un III kategorijas ekspluatācija:

1)

katrs lidmašīnas apkalpes loceklis:

i)

ir apguvis mācību kursu un atbilst 1. pielikumā paredzētajām pārbaudes prasībām, arī veicis mācības ar lidojuma simulēšanas iekārtu saistībā ar ekspluatāciju ierobežotas RVR apstākļos, kā arī ar lēmuma pieņemšanas augstumu, kas atbilst ekspluatanta II/III kategorijas apstiprinājumam; un

ii)

ir kvalificēts saskaņā ar 1. pielikumu;

2)

mācības un pārbaudes notiek saskaņā ar sīki izstrādātu mācību programmu, ko apstiprinājusi Iestāde un kas ir ietverta ekspluatācijas rokasgrāmatā. Šis mācību kurss ir papildinājums tam, kas paredzēts N apakšsadaļā; un

3)

lidojuma apkalpes kvalifikācija atbilst darbības un lidmašīnas tipam.

OPS 1.455

Ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos — ekspluatācijas procedūras

(Skat. OPS 1.455 1. pielikumu)

a)

Ekspluatantam ir jāizstrādā procedūras un norādes, ko izmantot, veicot pacelšanos sliktas redzamības apstākļos un II un III kategorijas ekspluatāciju. Šīm procedūrām ir jābūt ietvertām ekspluatācijas rokasgrāmatā un tām jāietver lidojuma apkalpes locekļu pienākumi, vadot lidmašīnu pa zemi, veicot, attiecīgi, pacelšanos, glisādi, izlīdzināšanu, piezemēšanos, izskrējienu un atkārtotu glisādi.

b)

Kapteinis pārliecinās, ka:

1)

Vizuālo un nevizuālo ierīču stāvoklis ir pietiekams, pirms sākt pacelšanos sliktas redzamības apstākļos vai II vai III kategorijas glisādi;

2)

Ir spēkā atbilstoši LVP saskaņā ar informāciju, kas saņemta no gaisa satiksmes dienestiem, pirms sākt pacelšanos sliktas redzamības apstākļos vai II vai III kategorijas glisādi; un

3)

lidojuma apkalpes locekļi ir pietiekami kvalificēti, pirms sākta pacelšanos sliktas redzamības apstākļos ar RVR, kas mazāka par 150 m (A, B un C kategorijas lidmašīnām) vai 200 m (D kategorijas lidmašīnām) vai II vai III kategorijas glisādi.

OPS 1.460

Ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos — obligātas iekārtas

a)

Ekspluatantam ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jāietver obligātas iekārtas, kam jābūt darba kārtībā, sākot pacelšanos sliktas redzamības apstākļos vai II vai III kategorijas glisādi atbilstoši AFM vai citam apstiprinātam dokumentam.

b)

Kapteinis pārliecinās, ka lidmašīnas un attiecīgās aviācijas sistēmas ir piemērotas, lai veiktu konkrēto ekspluatāciju.

OPS 1.465

Obligāti ekspluatācijas nosacījumi saskaņā ar VFR

(Skat. OPS 1.465 1. pielikumu)

Ekspluatants nodrošina, ka:

1)

lidojumus saskaņā ar VFR veic atbilstoši vizuālu lidojumu noteikumiem un saskaņā ar tabulu OPS 1.465 1. pielikumā.

2)

īpašus lidojumus saskaņā ar VFR nesāk, ja redzamība ir mazāka par 3 km, un tos neveic citos gadījumos, ja redzamība ir mazāka nekā 1,5 km.

OPS 1.430 1. pielikums

Obligāti lidlauku ekspluatācijas nosacījumi

a)

Obligāti pacelšanās nosacījumi

1)

Vispārējas prasības

i)

Ekspluatanta noteiktiem pacelšanās obligātajiem nosacījumiem ir jābūt izteiktiem kā redzamības vai RVR robežām, ņemot vērā visus attiecīgos faktorus katram lidlaukam, ko ir plānots izmantot, kā arī lidlauka raksturīgās iezīmes. Ja ir īpaša vajadzība izlidošanas un/vai piespiedu piezemēšanās laikā redzēt šķēršļus un izvairīties no tiem, ir jāprecizē papildu apstākļi (piemēram, griesti);

ii)

Kapteinis sāk pacelšanos vienīgi tad, ja laika apstākļi izlidošanas lidlaukā ir līdzvērtīgi vai labāki nekā spēkā esošie obligātie nosacījumi par nolaišanos minētajā lidlaukā, ja vien nav pieejams piemērots rezerves lidlauks;

iii)

Ja ziņotā meteoroloģiskā redzamība ir mazāka par to, kas vajadzīga, lai veiktu pacelšanos, un RVR nav paziņota, pacelšanos var sākt tikai tad, ja kapteinis var noteikt, ka RVR/redzamība un pacelšanas skrejceļš ir līdzīgs vai labāks nekā paredzēts obligātajos nosacījumos;

iv)

Ja nav pieejams paziņojums par meteoroloģisko redzamību vai RVR, pacelšanos var sākt tikai gadījumā, ja kapteinis var noteikt, ka RVR/redzamība un pacelšanas skrejceļš ir līdzīgs vai labāks nekā paredzēts obligātajos nosacījumos.

2)

Vizuālais kontakts. Pacelšanās obligātie nosacījumi ir jāizvēlas tā, lai nodrošinātu pietiekošu vadību un lai kontrolētu lidmašīnu, gan pārtraucot pacelšanos nelabvēlīgu apstākļu dēļ, gan turpinot pacelšanos gadījumā, ja notiek svarīgākā dzinēja kļūme.

3)

Obligātā RVR/redzamība

i)

Attiecībā uz vairāku dzinēju lidmašīnām, kuru darbības raksturlielumi ir tādi, ka paceļoties svarīgākā dzinēja darbības traucējumu gadījumā jebkurā punktā lidmašīna var pārtraukt vai turpināt pacelšanos līdz augstumam līdz 1500 pēdām virs lidlauka, ieturot attālumu līdz šķēršļiem drošās robežās, pacelšanās obligātie nosacījumi, ko noteicis ekspluatants, ir jāizsaka kā RVR/redzamības vērtības, kas nav mazākas par tiem, kas doti 1. tabulā, izņemot tos, kas noteikti 4) punktā:

1. tabula

RVR/Redzamība paceļoties

Pacelšanās RVR/Redzamība

Lidlauka iekārtas

RVR/Redzamība

(3. piezīme)

Nulle (tikai dienā)

500 m

Skrejceļa malu apgaismojums un/vai centra līnijas marķējums

250/300 m

(1. un 2. piezīme)

Skrejceļa mala un centra līnijas apgaismojums

200/250 m

(1. piezīme)

Skrejceļa malu un centra līnijas apgaismojums, un vairākkārtēja RVR informācija

150/200 m

(1. un 4. piezīme)

1. piezīme:

Lielākās vērtības attiecas uz D kategorijas lidmašīnām.

2. piezīme:

Nakts ekspluatācijai ir jābūt ieslēgtām vismaz skrejceļa malu un skrejceļa beigu posma gaismām.

3. piezīme:

Paziņotās RVR/redzamības vērtību, kas raksturo pacelšanās pirmo daļu, var aizstāt ar pilota novērtējumu.

4. piezīme:

Paziņotās RVR lielumam ir jābūt sasniegtam attiecībā uz visiem atbilstošiem RVR ziņošanas punktiem, izņemot gadījumu, kas minēts 3. piezīmē.

ii)

Vairāku dzinēju lidmašīnām, kuru darbības raksturlielumi ir tādi, ka tās nevar ievērot a) 3) i) apakšpunkta nosacījumus, svarīgākā dzinēja defekta gadījumā var rasties vajadzība atkārtoti un tūlīt piezemēties — un redzēt šķēršļus, un izvairīties no tiem pacelšanās zonā. Tādas lidmašīnas var ekspluatēt ar šādiem obligātiem ekspluatācijas nosacījumiem, ja tās atbilst kritērijiem attiecībā uz distances ieturēšanu no šķēršļiem, pieņemot, ka dzinējs atteicies darboties konkrētā augstumā. Ekspluatanta noteiktie obligātie pacelšanās nosacījumi ir jābalsta uz augstumu, no kāda var sākt neto pacelšanās trajektoriju, vienam dzinējam nedarbojoties. Izmantotie RVR obligātie nosacījumi nevar būt mazāki par vērtībām, kas dotas 1. tabulā vai 2. tabulā, izvēloties vienu no tām.

2. tabula

Pieņemtais dzinēja darbības izbeigšanās augstums virs skrejceļa pretstatā RVR/redzamībai

Pacelšanās RVR/redzamība — lidojuma trajektorija

Pieņemtais dzinēja darbības izbeigšanās augstums virs pacelšanās skrejceļa

RVR/redzamība

(2. piezīme)

< 50 pēdas

200 m

51–100 pēdas

300 m

101–150 pēdas

400 m

151–200 pēdas

500 m

201–300 pēdas

1 000 m

> 300 pēdas

1 500 m

(1. piezīme)

1. piezīme:

1 500 m piemēro arī, ja nevar sākt pozitīvu pacelšanās trajektoriju.

2. piezīme:

Paziņotās RVR/redzamības vērtību, kas raksturo pacelšanās pirmo daļu, var aizstāt ar pilota novērtējumu.

iii)

Ja paziņotā RVR vai meteoroloģiskā redzamība nav pieejama, kapteinis sāk pacelšanos tikai tad, ja var noteikt, ka faktiskie apstākļi atbilst spēkā esošiem obligātiem pacelšanās nosacījumiem.

4)

Izņēmumi saistībā ar a) 3) i) punktu:

i)

saskaņā ar Iestādes apstiprinājumu un, ja ir ievērotas A) līdz E) punktā ietvertās prasības, ekspluatants var samazināt pacelšanās obligātos nosacījumus līdz 125 m RVR (A, B un C kategorijas lidmašīnām) vai 150 m RVR (D kategorijas lidmašīnām), ja:

A)

ir spēkā sliktas redzamības procedūras;

B)

ir ieslēgtas spilgtas skrejceļa viduslīnijas gaismas, kas izvietotas ar 15 m vai mazāku intervālu, kā arī un spilgtas malu gaismas, kas izvietotas ar 60 m vai mazāku intervālu;

C)

lidojuma apkalpes locekļi ir pietiekami sekmīgi beiguši mācības lidojuma simulācijas iekārtā;

D)

pacelšanās ieskrējiena sākumā no pilota kabīnes ir vizuāli redzams 90 m segments; un

E)

attiecībā uz visiem attiecīgiem RVR atsauces punktiem ir sasniegtas vajadzīgās RVR vērtības;

ii)

saskaņā ar Iestādes apstiprinājumu lidmašīnas ekspluatants, kas pacelšanās laikā izmanto apstiprinātu sānu novirzes vadības sistēmu, var izmantot mazākus obligātos pacelšanās nosacījumus līdz RVR, kas mazāka par 125 m (A, B un C kategorijas lidmašīnām) vai 150 m (D kategorijas lidmašīnām), bet ne mazāku par 75 m — ja ir pieejama skrejceļa aizsardzība un iekārtas, līdzīgas tām, kas vajadzīgas III kategorijas nolaišanās ekspluatācijai.

b)

Neprecīza glisāde

1)

Obligāti sistēmas nosacījumi

i)

Ekspluatantam ir jānodrošina, ka sistēmas obligātie nosacījumi attiecībā uz neprecīzās piezemēšanās procedūrām, kas balstītas uz ILS izmantošanu bez glisādes trajektorijas (tikai LLZ), un ka VOR, NDB, SRA un VDF nav mazākas par 3. tabulā dotajām MDH vērtībām.

3. tabula

Obligāti sistēmas nosacījumi neprecīzas glisādes palīglīdzekļiem

Obligāti sistēmas nosacījumi — Iespējas

Mazākais MDH

ILS (bez glisādes trajektorijas — LLZ)

250 pēdas

SRA (pārtraucot pie

Formula

NM)

250 pēdas

SRA (pārtraucot pie 1 NM)

300 pēdas

SRA (pārtraucot pie 2 NM)

350 pēdas

VOR

300 pēdas

VOR/DME

250 pēdas

NDB

300 pēdas

VDF (QDM un QGH)

300 pēdas

2)

Minimālais nolaišanās augstums. Ekspluatantam ir jānodrošina, lai minimālais nolaišanās augstums neprecīzas glisādes metodei nebūtu zemāks par:

i)

OCH/OCL attiecīgās kategorijas lidmašīnai; vai

ii)

obligātiem sistēmas nosacījumiem.

3)

Vizuālais kontakts. Pilots drīkst turpināt glisādi zemāk par MDA/MDH vienīgi gadījumā, ja ir skaidrs vizuālais kontakts un ir skaidri identificējami vismaz šādi objekti saistībā ar izvēlēto skrejceļu:

i)

glisādes gaismu sistēmas elementi;

ii)

skrejceļa slieksnis;

iii)

skrejceļa marķējums;

iv)

skrejceļa sliekšņa gaismas;

v)

skrejceļa sliekšņa identifikācijas gaismas;

vi)

glisādes trajektorijas vizuālais indikators;

vii)

piezemēšanas zona vai piezemēšanās zonas apzīmējumi;

viii)

piezemēšanās zonas gaismas;

ix)

skrejceļa malu gaismas; vai

x)

citas vizuālas norādes, ko atzinusi Iestāde.

4)

Obligātā RVR. Veicot neprecīzu piezemēšanos, ekspluatantam ir jāievēro šādas obligātas prasības:

4.a tabula

Neprecīzas glisādes RVR — lidlauku iekārtas ar pilnu funkcionalitāti

Obligāti neprecīzas glisādes nosacījumi Lidlauku iekārtas ar pilnu funkcionalitāti (1., 5., 6. un 7. piezīme)

MDH

RVR/lidmašīnas kategorija

A

B

C

D

250–299 pēdas

800 m

800 m

800 m

1 200 m

300–449 pēdas

900 m

1 000 m

1 000 m

1 400 m

450–649 pēdas

1 000 m

1 200 m

1 200 m

1 600 m

650 pēdas un augstāk

1 200 m

1 400 m

1 400 m

1 800 m

4.b tabula

Neprecīzas glisādes RVR — lidlauku iekārtas ar vidēju funkcionalitāti

Obligāti neprecīzas glisādes nosacījumi lidlauku iekārtas ar vidēju funkcionalitāti (2., 5., 6. un 7. piezīme)

MDH

RVR/lidmašīnas kategorija

A

B

C

D

250–299 pēdas

1 000 m

1 100 m

1 200 m

1 400 m

300–449 pēdas

1 200 m

1 300 m

1 400 m

1 600 m

450–649 pēdas

1 400 m

1 500 m

1 600 m

1 800 m

650 pēdas un augstāk

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

4.c tabula

Neprecīzas glisādes RVR — lidlauku iekārtas ar elementāru funkcionalitāti

Obligāti neprecīzas glisādes nosacījumi Lidlauku iekārtas ar elementāru funkcionalitāti (3., 5., 6. un 7. piezīme)

MDH

RVR/lidmašīnas kategorija

A

B

C

D

250–299 pēdas

1 200 m

1 300 m

1 400 m

1 600 m

300–449 pēdas

1 300 m

1 400 m

1 600 m

1 800 m

450–649 pēdas

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

650 pēdas un augstāk

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

4.d tabula

Neprecīzas glisādes RVR — glisādes apgaismojums ar nulles funkcionalitāti

Obligāti neprecīzas glisādes nosacījumi Glisādes apgaismojums ar nulles funkcionalitāti (4., 5., 6. un 7. piezīme)

MDH

RVR/lidmašīnas kategorija

A

B

C

D

250–299 pēdas

1 000 m

1 500 m

1 600 m

1 800 m

300–449 pēdas

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

450–649 pēdas

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

650 pēdas un augstāk

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

1. piezīme:

Lidlauka iekārtas ar pilnu funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, HI/MI glisādes gaismas vismaz 720 m garā posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas un skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām.

2. piezīme:

Lidlauka iekārtas ar vidēju funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, HI/MI glisādes gaismas 420–719 m garā posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas un skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām.

3. piezīme:

Lidlauka iekārtas ar elementāru funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, HI/MI glisādes gaismas posmā, kas īsāks par 420 m, LI glisādes gaismas jebkāda garuma posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas un skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām.

4. piezīme:

Glisādes apgaismojums ar nulles funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas, skrejceļa beigu posma gaismas — vai gaismu vispār nav.

5. piezīme:

Tabulas ir piemērojamas tikai parastajām glisādēm ar nominālu nolaišanās leņķi, ne lielāku par 4°. Lielākiem nolaišanās leņķiem parasti būs vajadzīgs, lai objekti saistībā ar nolaišanās trajektoriju (piemēram, PAPI) būtu vizuāli saskatāmi arī minimālā nolaišanās augstumā.

6. piezīme:

Iepriekš sniegtie skaitļi ir paziņotā RVR vai meteoroloģiskā redzamība, kas pārrēķināta RVR saskaņa ar h) punktu.

7. piezīme:

4.a, 4.b, 4.c un 4.d tabulā minētais MDH augstums attiecas uz sākotnējo aprēķināto MDH augstumu. Izvēloties ar to saistīto RVR, nav vajadzības noapaļot līdz tuvākām desmit pēdām, ko var veikt operatīvos nolūkos, piemēram, pārrēķinot MDA augstumā.

5)

Ekspluatācija naktī. Lai veiktu ekspluatāciju naktī, ir jābūt ieslēgtām vismaz skrejceļa malu, skrejceļa sliekšņa un skrejceļa beigu posma gaismām.

c)

Precīza glisāde — I kategorijas ekspluatācija

1)

Vispārējas prasības. I kategorijas ekspluatācija ir precīza instrumentāla glisāde un piezemēšanās, izmantojot ILS, MLS vai PAR ar lēmuma pieņemšanas augstumu, ne mazāku par 200 pēdām, un skrejceļa redzamību — ne īsāku par 550 m.

2)

Lēmuma pieņemšanas augstums. Ekspluatantam ir jānodrošina, lai lēmuma pieņemšanas augstums I kategorijas precīzās glisādes metodei nebūtu mazāks kā:

i)

minimāli pieļaujamais lēmuma pieņemšanas augstums, kas noteikts lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā (AFM), ja tāds ir;

ii)

minimāli pieļaujamais augstums, līdz kuram var izmantot precīzas glisādes palīglīdzekļus, ja nav vajadzīgā vizuālā kontakta;

iii)

OCH/OCL attiecīgās kategorijas lidmašīnai; vai

iv)

200 pēdas.

3)

Vizuālais kontakts. Pilots drīkst turpināt glisādi zemāk par I kategorijas lēmuma pieņemšanas augstumu, kas noteikts saskaņā ar c) 2) apakšpunktu, vienīgi gadījumā, ja pilotam ir skaidrs vizuālais kontakts un ir skaidri identificējams vismaz viens šāds objekts saistībā ar izvēlēto skrejceļu:

i)

glisādes gaismu sistēmas elementi;

ii)

skrejceļa slieksnis;

iii)

skrejceļa sliekšņa marķējums;

iv)

skrejceļa sliekšņa gaismas;

v)

skrejceļa sliekšņa identifikācijas gaismas;

vi)

glisādes trajektorijas vizuālais indikators;

vii)

piezemēšanas zona vai piezemēšanās zonas apzīmējumi;

viii)

piezemēšanās zonas gaismas; vai

ix)

skrejceļa malu gaismas.

4)

Obligātā RVR. Veicot I kategorijas ekspluatāciju, ekspluatantam ir jāizmanto šādas zemākās obligāto nosacījumu vērtības:

5. tabula

RVR I kategorijas glisādei atkarībā no iekārtām uz zemes un lēmuma pieņemšanas augstuma (DH)

I kategorijas obligātie nosacījumi

ēmuma augstums (7. piezīme)

Funkcionalitāte lidlauka iekārtām/RVR (5. piezīme)

Pilnīga

(1. un 6. piezīme)

Vidēja

(2. un 6. piezīme)

Elementāra

(3. un 6. piezīme)

Nulle

(4. un 6. piezīme)

200 pēdas

550 m

700 m

800 m

1 000 m

201–250 pēdas

600 m

700 m

800 m

1 000 m

251–300 pēdas

650 m

800 m

900 m

1 200 m

301 pēdas un augstāk

800 m

900 m

1 000 m

1 200 m

1. piezīme:

lidlauka iekārtas ar pilnu funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, HI/MI glisādes gaismas vismaz 720 m garā posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas un skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām.

2. piezīme:

lidlauka iekārtas ar vidēju funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, HI/MI glisādes gaismas 420–719 m garā posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas un skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām.

3. piezīme:

lidlauka iekārtas ar elementāru funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, HI/MI glisādes gaismas posmā, kas īsāks par 420 m, LI glisādes gaismas jebkāda garuma posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas un skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām.

4. piezīme:

glisādes apgaismojums ar nulles funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas, skrejceļa beigu posma gaismas — vai gaismu vispār nav.

5. piezīme:

iepriekš sniegtie skaitļi ir paziņotā RVR vai meteoroloģiskā redzamība, kas pārrēķināta RVR saskaņa ar h) punktu.

6. piezīme:

tabulas ir piemērojamas tikai parastajām glisādes metodēm ar nominālo nolaišanās leņķi, ne lielāku par 4°.

7. piezīme:

tabulā minētais DH attiecas uz sākotnēji aprēķināto DH. Izvēloties ar to saistīto RVR, nav jānoapaļo līdz tuvākām desmit pēdām, ko var veikt operatīvos nolūkos (piemēram, pārrēķinot DA augstumā).

5)

Ekspluatācija, piedaloties vienam pilotam. Attiecībā uz ekspluatāciju, piedaloties vienam pilotam, ekspluatantam ir jāaprēķina minimālā RVR visām glisādes metodēm saskaņā ar OPS 1.430 un šo pielikumu. RVR, kas mazāka nekā 800 m, nav atļauta, izņemto gadījumus, ja izmanto piemērotu autopilotu, apvienotu ar ILS vai MLS. Šādā piemēro gadījumā parastos obligātos nosacījumus. Piemērotais lēmuma pieņemšanas augstums nedrīkst būt mazāks nekā 1,25 x pieļaujamais minimālais autopilota izmantošanas augstums.

6)

Ekspluatācija naktī. Lai veiktu ekspluatāciju naktī, ir jābūt ieslēgtām vismaz skrejceļa malu, skrejceļa sliekšņa un skrejceļa beigu posma gaismām.

d)

Precīza glisāde — II kategorijas ekspluatācija

1)

Vispārējas prasības. II kategorijas darbība ir precīza instrumentālā glisāde un piezemēšanās, izmantojot ILS, MLS vai PAR:

i)

ar lēmuma pieņemšanas augstumu mazāku par 200 pēdām, bet ne mazāku par 100 pēdām; un

ii)

ar skrejceļa redzamību, ne mazāku par 300 m.

2)

Lēmuma pieņemšanas augstums. Ekspluatantam ir jānodrošina, lai lēmuma pieņemšanas augstums II kategorijas ekspluatācijai nebūtu mazāks kā:

i)

pieļaujamais minimālais lēmuma pieņemšanas augstums, kas noteikts AFM, ja tāds ir;

ii)

pieļaujamais minimālais augstums, līdz kādam var izmantot precīzas glisādes palīglīdzekļus, ja nav vajadzīgā vizuālā kontakta;

iii)

OCH/OCL attiecīgās kategorijas lidmašīnai;

iv)

lēmuma pieņemšanas augstums, kurā lidojuma apkalpe drīkst strādāt; vai

v)

100 pēdas.

3)

Vizuālais kontakts. Pilots drīkst turpināt glisādi zemāk par II kategorijas lēmuma pieņemšanas augstumu, kas noteikts saskaņā ar d) 2) apakšpunktu, vienīgi gadījumā, ja var nodibināt un uzturēt vizuālu kontaktu ar šādiem objektiem: segments no vismaz 3 secīgām gaismām glisādes gaismu līnijas centrā, vai piezemēšanās zonas gaismas, vai skrejceļa centra līnijas gaismas, vai skrejceļa malu gaismas vai šo gaismu apvienojums. Vizuālā kontakta objektiem ir jāietver perpendikulārs zemes apgaismojuma sistēmas elements, t.i. glisādes apgaismojuma šķērsjosla vai skrejceļa slieksnis, vai piezemēšanās zonas apgaismojuma īsjosla.

4)

Obligātā RVR. Veicot II kategorijas ekspluatāciju, ekspluatantam ir jāizmanto šādas zemākās pieļaujamās obligāto nosacījumu vērtības:

6. tabula

RVR II kategorijas glisādei atkarībā no lēmuma pieņemšanas augstuma (DH)

Obligāti II kategorijas nosacījumi

Lēmuma pieņemšanas augstums

Autopilots izmantots līdz pat augstumam, kas mazāks par DH (skat. 1. piezīmi)

RVR/lidmašīna A, B un C kategorija

RVR/lidmašīna D kategorija

100 pēdas–120 pēdas

300 m

300 m

(2. piezīme)/350 m

121 pēda–140 pēdas

400 m

400 m

141 pēda un augstāk

450 m

450 m

1. piezīme:

Atsauce uz “Autopilots izmantots līdz pat augstumam, kas mazāks par DH” šajā tabulā nozīmē automātiskas lidojuma kontroles sistēmas nepārtrauktu izmantojumu līdz augstumam, kas nav lielāks par 80 % no piemērojamā DH. Tādējādi tehniskās lidojumderīguma prasības var ietekmēt piemēroto DH tādā ziņā, ka ir noteikts mazākais augstums, kurā var izmantot automātisku lidojuma kontroles sistēmu.

2. piezīme:

veicot automātisku piezemēšanos, D kategorijas lidmašīnām var izmantot 300 m.

e)

Precīzā glisāde — III kategorijas ekspluatācija

1)

Vispārējas prasības. III kategorijas ekspluatāciju iedala šādi:

i)

III A kategorijas ekspluatācija. Precīza instrumentāla glisāde un piezemēšanās, izmantojot ILS vai MLS:

A)

ar lēmuma pieņemšanas augstumu mazāku par 100 pēdām; un

B)

ar skrejceļa redzamību, ne mazāku par 200 m.

ii)

III kategorijas B ekspluatācija. Precīza instrumentāla glisāde un piezemēšanās, izmantojot ILS vai MLS:

A)

ar lēmuma pieņemšanas augstumu mazāku par 50 pēdām vai bez lēmuma pieņemšanas augstuma; un

B)

ar skrejceļa redzamību mazāku par 200 m, bet ne mazāku par 75 m.

Piezīme: Ja lēmuma pieņemšanas augstums (DH) un skrejceļa redzamība (RVR) nav vienā un tajā pašā kategorijā, tad, nosakot darbības kategoriju, vadās pēc RVR.

2)

Lēmuma pieņemšanas augstums. Ekspluatācijai, kurā izmanto lēmuma pieņemšanas augstuma vērtību, ekspluatantam ir jānodrošina, lai lēmuma pieņemšanas augstums nebūtu mazāks par:

i)

pieļaujamais minimālais lēmuma pieņemšanas augstums, kas noteikts AFM, ja tāds ir;

ii)

pieļaujamais minimālais augstums, līdz kādam var izmantot precīzas glisādes palīglīdzekļus, ja nav vajadzīgā vizuālā kontakta; vai

iii)

lēmuma pieņemšanas augstums, kādā lidojuma apkalpe drīkst strādāt.

3)

Ekspluatācija bez lēmuma pieņemšanas augstuma. Ekspluatācija bez lēmuma pieņemšanas augstuma var veikt tikai tad, ja:

i)

ekspluatācija bez lēmuma pieņemšanas augstuma ir atļauta lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā;

ii)

piezemēšanās palīglīdzekļi un lidlauka iekārtas ir piemērotas, lai veiktu ekspluatāciju bez lēmuma pieņemšanas augstuma; un

iii)

ekspluatantam ir apstiprinājums III kategorijas ekspluatācijai bez lēmuma pieņemšanas augstuma.

Piezīme: III kategorijas skrejceļa gadījumā var pieņemt, ka tehniski iespējams veikt ekspluatāciju bez lēmuma pieņemšanas augstuma, izņemot gadījumus, ja tas ir īpaši ierobežots ar publikāciju AIP vai NOTAM.

4)

Vizuālais kontakts

i)

IIIA kategorijas ekspluatācijai un IIIB kategorijas ekspluatācijai ar pasīvām droša lidojuma kontroles sistēmām, pilots drīkst turpināt glisādi zemāk par lēmuma pieņemšanas augstumu, kas noteikts saskaņā ar e) 2) apakšpunktu, vienīgi gadījumos, ja ir nodibināts vizuāls kontakts — un to var uzturēt — ar lidlauka apgaismojuma objektiem, kas ietver segmentu no vismaz 3 secīgi izvietotām gaismām piezemēšanās gaismu centra līnijā vai piezemēšanās zonas gaismas, vai skrejceļa centra līnijas gaismas, vai skrejceļa malu gaismas, vai šo gaismu apvienojumu.

ii)

IIIB kategorijas ekspluatācijai ar operatīvām droša lidojuma kontroles sistēmām, izmantojot lēmuma pieņemšanas augstumu, pilots drīkst turpināt piezemēšanos zemāk par lēmuma pieņemšanas augstumu, kas noteikts saskaņā ar e) 2) apakšpunktu, ja ir nodibināts vizuāls kontakts — un to var uzturēt — ar lidlauka apgaismojuma objektiem, kas ir vismaz centra līnijas gaismas.

iii)

III kategorijas ekspluatācijai bez lēmuma pieņemšanas augstuma pirms nolaišanās nav vajadzības pēc vizuāla kontakta ar skrejceļu.

5)

Obligātā RVR. Mazākais pieļaujamais minimums, kas jāizmato ekspluatantam III kategorijas ekspluatācijai:

7. tabula

RVR III kategorijas glisādei atkarībā no DH un izskrējiena kontroles/vadības sistēmas

Obligāti III kategorijas nosacījumi

Glisādes kategorija

Lēmuma pieņemšanas augstums (pēdās) (2. piezīme)