Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0319

Padomes Regula (EK) Nr. 319/2006 ( 2006. gada 20. februāris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

OJ L 58, 28.2.2006, p. 32–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 1–28 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/319/oj

28.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 58/32


PADOMES REGULA (EK) Nr. 319/2006

(2006. gada 20. februāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. panta 2. punkta trešo apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 318/2006 (2006. gada 20. februāris) par cukura tirgu kopīgo organizāciju (3) ir paredzēta svarīga cukura tirgu kopīgās organizācijas reforma. Ar šo regulu ieviestie pasākumi ietver nozīmīgu vairākpakāpju institucionālā cenu atbalsta samazinājumu Kopienas cukuram.

(2)

Samazinot tirgus atbalstu cukura sektoram, būtu jāpalielina ienākumu atbalsts lauksaimniekiem. Vispārējam maksājumu līmenim būtu jāattīstās samērīgi ar pakāpenisko tirgus atbalsta samazinājumu.

(3)

Tiešā ražotāju atbalsta atdalīšana un vienreizējā maksājuma shēmas ieviešana ir būtiski kopējās lauksaimniecības politikas reformas elementi, lai no cenu un ražošanas atbalsta politikas pārietu uz lauksaimnieku ienākumu atbalsta politiku. Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (4) šos elementus ieviesa dažādiem lauksaimniecības produktiem.

(4)

Lai sasniegtu kopējās lauksaimniecības politikas galvenos mērķus, atbalsts par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem, ko izmanto cukura un inulīna sīrupa ražošanai, būtu jāatdala un jāiekļauj vienreizējā maksājuma shēmā.

(5)

Tādēļ būtu jāpielāgo Regulā (EK) Nr. 1782/2003 paredzētie tiešā atbalsta shēmu noteikumi.

(6)

Lai ierobežotu restrukturizācijas procesa ietekmi dalībvalstīs, kas piešķīrušas Regulā (EK) Nr. 320/2006 (2006. gada 20. februāris), ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā (5), paredzēto restrukturizācijas atbalstu vismaz 50 % apmērā no Regulā (EK) Nr. 318/2006 noteiktajām kvotām, cukurbiešu un cukurniedru ražotājiem būtu jāpiešķir atbalsts ne ilgāk kā piecus gadus pēc kārtas.

(7)

Individuālo ienākumu atbalsts būtu jāaprēķina, pamatojoties uz atbalstu, ko lauksaimnieks saņēmis saistībā ar cukura tirgu kopīgo organizāciju uz vienu vai vairākiem tirdzniecības gadiem, ko nosaka dalībvalstis.

(8)

Lai nodrošinātu pienācīgu atbalsta shēmu piemērošanu un budžeta kontroli, būtu jāizstrādā noteikumi, lai kopējais ienākumu atbalsts nepārsniegtu to valsts iekšējo daudzumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz vēsturisku atsauces gadu un – pirmo četru gadu laikā – ņemot vērā papildu summas, kas izriet no atvasinātajām cenām.

(9)

Jauno dalībvalstu cukurbiešu un cigoriņu audzētāji kopš pievienošanās izmantoja cenu atbalstu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1260/2001 (2001. gada 19. jūnijs) par cukura tirgu kopīgo organizāciju (6). Šā iemesla dēļ cukura maksājumiem, ka arī cukura un cigoriņu komponentiem vienreizējā maksājuma shēmā nebūtu jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.a pantā paredzētais pieauguma grafiks. Šo pašu iemeslu dēļ dalībvalstīm, kas piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, turklāt būtu jādod iespēja piešķirt atbalstu, kas izriet no cukura reformas, atsevišķa tiešā maksājuma veidā ārpus minētās shēmas.

(10)

Lai nodrošinātu to, ka jaunajās dalībvalstīs pareizi piemēro vienreizējā maksājuma shēmu, būtu jāizstrādā noteikumi attiecībā uz īpašām problēmām, kas varētu rasties, pārejot no vienotā platībmaksājuma shēmas uz vienreizējā maksājuma shēmu.

(11)

Dalībvalstīm, kas ir izvēlējušās vai izvēlēsies piemērot vienreizējā maksājuma shēmu tikai no 2007. gada 1. janvāra, būtu jādod iespēja 2006. gadā piešķirt ieņēmumu atbalstu cukura un inulīna sīrupa ražošanai izmantojamo cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu audzētājiem ar maksājumu, kas aprēķināts, ņemot vērā hektāru skaitu, no kuriem piegādātas cukurbietes, cukurniedres vai cigoriņi. Cukurbiešu un cigoriņu komponenta aprēķināšanai vienreizējā maksājuma shēmā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt tos pārskata tirdzniecības gadus, kas jāņem vērā aprēķinā.

(12)

Lai atrisinātu iespējamās problēmas, kas var rasties, pārejot no pašreizējās kārtības uz vienreizējā maksājuma shēmu, ir lietderīgi pilnvarot Komisiju pieņemt attiecīgus pārejas noteikumus, izdarot grozījumus pašreizējā Regulas (EK) Nr. 1782/2003 155. pantā.

(13)

Lai konkrēti novirzītu tiešajiem maksājumiem dažus nesen ieviestos maksājumus, būtu attiecīgi jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 1782/2003 I pielikums.

(14)

Lai ņemtu vērā cukura maksājumam paredzēto ieņēmumu atbalsta summu, būtu attiecīgi jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 1782/2003 II, VIII un VIIIa pielikumā paredzētās valsts maksimāli pieļaujamos daudzumus.

(15)

Ir apzināti sarežģījumi, kas saistās ar atbalsta piemērošanu kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību. Tādēļ būtu jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 1782/2003 90. pants.

(16)

Tādēļ būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1782/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1782/2003 groza šādi:

1)

regulas 33. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

viņiem ir piešķirts maksājums 38. pantā minētajā pārskata periodā saistībā ar vismaz vienu no VI pielikumā paredzētajām atbalsta shēmām, vai – attiecībā uz olīveļļu, tirdzniecības gados, kas minēti 37. panta 1. punkta otrajā daļā, vai – attiecībā uz cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem, – ja viņi ir izmantojuši tirgus atbalstu pārskata periodā, kas minēts VII pielikuma K punktā.”

;

2)

regulas 37. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem, ko izmanto cukura vai inulīna sīrupa ražošanai, pamatsummu aprēķina un pielāgo atbilstīgi VII pielikuma K punktam.”

;

3)

regulas 40. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Ja force majeure vai ārkārtas apstākļi ietekmējuši visu pārskata periodu, dalībvalsts aprēķina pamatsummu, pamatojoties uz periodu no 1997. līdz 1999. gadam vai, – attiecībā uz cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem, pamatojoties uz tuvāko tirdzniecības gadu pirms pārskata perioda, kas noteikts atbilstīgi VII pielikuma K punktam. Šādā gadījumā 1. punktu piemēro mutatis mutandis.”

;

4)

regulas 41. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Gadījumā ar cigoriņiem un ņemot vērā jaunākos datus, kurus dalībvalstis darījušas zināmus Komisijai līdz 2006. gada 31. martam, Komisija saskaņā ar 144. panta 2. punktā minēto procedūru var pārdalīt VII pielikuma K. daļas 2. punktā norādītās valsts summas un pieņemt valsts maksimālos apjomus, kas norādīti VIII pielikumā, atbilstīgi nemainot kopējās summas vai, attiecīgi, maksimālos apjomus.”

;

b)

pēc 1. punkta pievieno šādu punktu:

“1.a   Ja kāds kvotas cukura vai kvotas inulīna sīrupa daudzums saražots vienā dalībvalstī, izmantojot citā dalībvalstī 2000./2001., 2001./2002., 2002./2003., 2003./2004., 2004./2005. vai 2005./2006.tirdzniecības gadā audzētas cukurbietes, cukurniedres vai cigoriņus, VII pielikuma K punktā noteiktais maksimāli pieļaujamais daudzums, kā arī VIII un VIIIa pielikumā noteiktais attiecīgo dalībvalstu valsts maksimāli pieļaujamais daudzums ir jāpielāgo, pārnesot summas, kas atbilst tās dalībvalsts valsts maksimāli pieļaujamā daudzuma attiecīgiem apjomiem, kurā attiecīgais cukurs vai inulīna sīrups ir saražots, uz tās dalībvalsts apjomiem, kurā attiecīgs daudzums cukurbiešu, cukurniedru vai cigoriņu ir izaudzēts.

Attiecīgās dalībvalstis līdz 2006. gada 31. martam informē Komisiju par attiecīgajiem apjomiem.

Komisija pieņem lēmumu par pārskaitīšanu saskaņā ar 144. panta 2. punktā minēto procedūru.”

;

5)

regulas 43. punkta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

ja atbalstu piešķir par kartupeļu cieti, žāvētu rupjo lopbarību, sēklām, olīvu audzēm un tabaku, kā uzskaitīts VII pielikumā – hektāru skaits, par kuros saražoto produkciju piešķirts atbalsts pārskata periodā, kā aprēķināts VII pielikuma B, D, F, H, I punktā; ja atbalstu piešķir par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem – hektāru skaits, kā aprēķināts saskaņā ar attiecīgā pielikuma K punkta 4. apakšpunktu;”

;

6)

regulas 63. panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Tomēr dalībvalstis līdz 2006. gada 30. aprīlim var nolemt piemērot pirmajā daļā paredzēto atkāpi attiecībā uz cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu maksājumu komponenta iekļaušanu vienreizējo maksājumu shēmā.”

;

7)

regulas 71.a pantā iekļauj šādu punktu:

“3.   Jebkura jaunā dalībvalsts, kas iesniedz pieteikumu par līdzdalību vienotā platībmaksājuma shēmā, papildus 44. panta 2. punktā noteiktajiem atbilstības nosacījumiem var noteikt, ka “hektārs, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu” nozīmē saimniecības jebkādu lauksaimniecības zemes platību, kura ir uzturēta labā lauksaimnieciskā stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā, neatkarīgi no tā, vai minētajā datumā tā tiek izmantota lauksaimnieciskajai ražošanai vai ne.

Jebkura jaunā dalībvalsts, kas iesniedz pieteikumu par līdzdalību vienotā platībmaksājuma shēmā, var arī noteikt, ka atbilstīgās platības minimālais apjoms vienai saimniecībai, par ko var noteikt tiesības saņemt maksājumus un par ko var piešķirt maksājumus, ir atbilstīgās platības minimālais apjoms vienai saimniecībai, kurš ir noteikts saskaņā ar 143.b panta 5. punkta otro daļu”

;

8)

regulas 71.c pantu aizstāj ar šādu pantu:

“71.c pants

Maksimāli pieļaujamais daudzums

Maksimāli pieļaujamais daudzums jaunajām dalībvalstīm ir noteikts VIIIa pielikumā. Izņemot maksājumus par tajā norādīto žāvētu rupjo lopbarību, cukuru un cigoriņiem, maksimāli pieļaujamo daudzumu aprēķina, ņemot vērā 143.a pantā paredzēto palielinājuma grafiku un tādēļ tas nav jāsamazina.

Regulas 41. panta 1.a punktu piemēro mutatis mutandis.”

;

9)

regulas 71.d panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Katra jaunā dalībvalsts veic tai noteiktā maksimāli pieļaujamā daudzuma lineāru procentuālu samazināšanu, lai veidotu valsts rezervi. Šis samazinājums nav lielāks par 3 %, neskarot 71.b panta 3. punkta piemērošanu. Tomēr tas var pārsniegt 3 %, ja šā panta 3. punkta piemērošanai ir vajadzīgs lielāks samazinājums.”

;

10)

regulas 71.d panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“6.   Izņemot faktiska vai sagaidāma mantojuma nodošanas gadījumu un ja piemēro 3. punktu, kā arī atkāpjoties no 46. panta, tiesības, kas noteiktas, izmantojot valsts rezervi, nenodod piecus gadus pēc to piešķiršanas.”

;

11)

regulas 71.d pantam pievieno šādu daļu:

“7.   Jaunās dalībvalstis var izmantot valsts rezervi, lai atbilstīgi objektīviem kritērijiem un tādā veidā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem un novērstu tirgus un konkurences izkropļojumus, noteiktu pamatsummas lauksaimniekiem tajos apgabalos, uz kuriem attiecas restrukturizācijas un/vai attīstības programmas saistībā ar kādu no valsts intervences veidiem, lai novērstu zemes pamešanu un/vai lai kompensētu īpašos zaudējumus lauksaimniekiem minētajos apgabalos.”

;

12)

regulas 71.e panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Tomēr jaunās dalībvalstis, kas iesniegušas pieteikumu par līdzdalību vienotā platībmaksājuma shēmā, var uzskatīt par vienotu reģionu.”

;

13)

regulas III sadaļas VI nodaļā pievieno šādu pantu:

“71.m pants

Lauksaimnieki, kuriem nav hektāru, par ko ir tiesības pretendēt uz atbalstu

Atkāpjoties 36. panta un 44. panta 2. punkta, dalībvalsts atļauj lauksaimniekam, kuram piešķirti 47. pantā minētie maksājumi vai kurš darbojās 47. pantā minētajā nozarē un iegūst tiesības uz maksājumiem saskaņā ar 71.d pantu, taču kuram vienreizējā maksājuma shēmas īstenošanas pirmajā gadā nav hektāru, par ko ir tiesības pretendēt uz atbalstu, 44. panta 2. punkta nozīmē, atkāpties no pienākuma sniegt tiesību skaitam līdzvērtīgu skaitu tādu hektāru, par kuriem ir tiesības pretendēt uz atbalstu, ar nosacījumu, ka viņš saglabā vismaz 50 % no lauksaimnieciskās darbības, ko viņš veica pirms pārejas uz vienreizējā maksājuma shēmu un ko izsaka ganāmpulka vienībās (LU).

Tiesību uz maksājumu nodošanas gadījumā pārņēmējs var izmantot tādu atkāpi tikai tad, ja tiek nodotas visas tās tiesības uz maksājumu, uz kurām attiecas atkāpe.”

;

14)

regulas 90. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Atbalstu piešķir tikai par tām platībām, uz kuru produkciju attiecas līgums starp lauksaimnieku un pārstrādes uzņēmumu, vai līgums starp lauksaimnieku un savācēju, izņemot gadījumus, kad pārstrādi veic pats lauksaimnieks savā saimniecībā.”

;

15)

regulas IV sadaļā iekļauj šādas nodaļas:

“10.e NODAĻA

MAKSĀJUMI PAR CUKURU

110.p pants

Pārejas posma maksājumi par cukuru

1.   Gadījumā, ja piemēro 71. pantu, lauksaimnieki var pretendēt uz pārejas posma maksājumiem par cukuru par 2006. gadu. Tos piešķir, nepārsniedzot VII pielikuma K punktā noteikto apmēru.

2.   Neskarot 71. panta 2. punktu, pārejas posma cukura maksājumu apmēru vienam lauksaimniekam aprēķina dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, proti:

cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu daudzums, par kuriem ir noslēgti piegādes līgumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantu;

cukurbiešu vai saražotā inulīna sīrupa daudzumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/2001;

vidējo hektāru skaitu, kuros audzē cukurbietes, cukurniedres vai cigoriņus, ko izmanto cukura vai inulīna sīrupa ražošanai, par kuriem ir noslēgti piegādes līgumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantu

un attiecībā uz viena vai vairāku – 2004./2005., 2005./2006. un 2006./2007. – tirdzniecības gadu reprezentatīvo periodu, kas var būt atšķirīgs katram produktam un kas dalībvalstīm jānosaka līdz 2006. gada 30. aprīlim.

Tomēr attiecībā uz lauksaimniekiem, uz kuriem attiecās atteikšanās no kvotas par 2006./2007. tirdzniecības gadu, kā noteikts 3. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 320/2006 (2006. gada 20. februāris), ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā (7), ja reprezentatīvajā periodā iekļauts 2006./2007. tirdzniecības gads, šo tirdzniecības gadu aizstāj ar 2005./2006. tirdzniecības gadu.

Ja izvēlas 2006./2007. tirdzniecības gadu, atsauces uz Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantu, kas iekļautas pirmajā apakšpunktā, aizstāj ar atsaucēm uz Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 (2006. gada 20. februāris), par cukura tirgu kopīgo organizāciju (8) 6. pantu.

3.   Pārejas posma maksājumiem par cukuru nepiemēro 143.a un 143.c pantu.

10.f NODAĻA

KOPIENAS ATBALSTS CUKURBIEŠU UN CUKURNIEDRU RAŽOTĀJIEM

100.q pants

Darbības joma

1.   Dalībvalstīs, kas piešķīrušas Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. pantā noteikto restrukturizācijas atbalstu vismaz 50 % no Regulas (EK) Nr. 318/2006 III pielikumā noteiktās cukura kvotas, sniedz Kopienas atbalstu cukurbiešu un cukurniedru ražotājiem.

2.   Atbalstu sniedz vismaz piecus secīgus gadus, sākot ar to tirdzniecības gadu, kurā ir sasniegta 1. punktā minētā robežvērtība, bet ne vēlāk kā līdz 2013/2014. tirdzniecības gadam ieskaitot.

110.r pants

Nosacījumi par tiesībām pretendēt uz atbalstu

Atbalstu piešķir attiecībā uz tā cukura kvotu, kas iegūts no cukurbietēm vai cukurbietēm, kas piegādātas saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti atbilstīgi 6. pantam Regulā (EK) Nr. 318/2006.

110.s pants

Atbalsta apmērs

Atbalstu izsaka attiecībā uz standarta kvalitātes baltā cukura tonnu. Atbalsta apmērs ir puse no tā apmēra, kas iegūts, dalot VII pielikuma K. punkta 2. apakšpunktā attiecīgai dalībvalstij noteikto maksimāli pieļaujamā daudzuma robežas apmēru attiecīgajam gadam ar kopējo cukura un inulīna sīrupa kvotu, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 III pielikumā.

16)

regulas 143.b panta 3. punkta pēdējo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

pielāgots, izmantojot attiecīgās 143.a pantā norādītās procentuālās daļas, lai pakāpeniski ieviestu tiešos maksājumus, izņemot pieejamo summu saskaņā ar VII pielikuma K punkta 2. punktu, vai saskaņā ar starpību starp šīm summām un tām, ko faktiski piemēro, kā minēts 143.ba panta 4. punktā.”

;

17)

pēc 143.b panta iekļauj šādu pantu:

“143.ba pants

Atsevišķi cukura maksājumi

1.   Atkāpjoties no 143.b panta, jaunās dalībvalstis, kurās piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, līdz 2006. gada 30. aprīlim var lemt attiecībā uz 2006., 2007. un 2008. gadu par atsevišķu cukura maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem, kas ir tiesīgi saņemt tos saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu. To piešķir, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, proti:

cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu daudzumiem, par kuriem ir noslēgti piegādes līgumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantu;

cukurbiešu vai saražotā inulīna sīrupa daudzumiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/2001;

vidējo hektāru skaitu, kuros audzē cukurbietes, cukurniedres vai cigoriņus, ko izmanto cukura vai inulīna sīrupa ražošanai, par kuriem ir noslēgti piegādes līgumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantu

un attiecībā uz viena vai vairāku – 2004./2005., 2005./2006. un 2006./2007. – tirdzniecības gadu reprezentatīvo periodu, kas var būt atšķirīgs katram produktam un kas dalībvalstīm jānosaka līdz 2006. gada 30. aprīlim.

Tomēr attiecībā uz lauksaimniekiem, uz kuriem attiecas atteikšanās no kvotas 2006./2007. tirdzniecības gadā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. pantā, ja reprezentatīvais laikperiods ietver 2006./2007. tirdzniecības gadu, to aizstāj ar 2005./2006. tirdzniecības gadu.

Ja izvēlas 2006./2007. tirdzniecības gadu, atsauces uz Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantu, kas iekļautas pirmajā apakšpunktā, aizstāj ar atsaucēm uz Regulas (EK) Nr. 318/2006 6. pantu.

2.   Atsevišķos cukura maksājums piešķir, nepārsniedzot VII pielikuma K punktā noteikto maksimālo robežu.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, katra attiecīgā jaunā dalībvalsts līdz 2006. gada 31. martam var izlemt, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, piemērot atsevišķiem cukura maksājumiem zemāku maksimāli pieļaujamo daudzumu nekā to, kas minēts VII pielikuma K punktā.

4.   Līdzekļus, kas ir pieejami atsevišķu cukura maksājumu piešķiršanai saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, neiekļauj 143.b panta 3. punktā minētajā gada finanšu līdzekļu kopapjomā. Gadījumā, ja tiek piemērots šī panta 3. punkts, starpību starp VII pielikuma K punktā minēto maksimāli pieļaujamo daudzumu un to, ko faktiski piemēro, iekļauj 143.b panta 3. punktā minētajā gada finanšu līdzekļu kopapjomā.

5.   Regulas 143.a un 143.c pantu nepiemēro atsevišķiem cukura maksājumiem.”

;

18)

pēc 145. panta d)-a) punkta pievieno šādu punktu:

“d)-b)

sīki izstrādāti noteikumi par cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu atbalsta iekļaušanu vienreizējo maksājumu shēmā un par 10.e un 10.f sadaļā minētajiem maksājumiem.”

;

19)

regulas 155. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“155. pants

Citi pārejas noteikumi

Turpmākus pasākumus, kas noteikti, lai atvieglotu pāreju no 152. un 153. pantā minētajās regulās un Regulā (EK) Nr. 1260/2001 paredzētajiem pasākumiem uz šajā regulā paredzētajiem pasākumiem, jo īpaši tiem, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1259/1999 4. un 5. panta un pielikuma un Regulas (EK) Nr. 1251/1999 6. panta piemērošanu, kā arī pāreju no Regulā (EEK) Nr. 1935/72 minētajiem uzlabošanas plānu noteikumiem uz tiem noteikumiem, kas paredzēti šīs regulas 83. līdz 87. pantā, var pieņemt atbilstīgi šīs regulas 144. panta 2. punktā minētajai procedūrai. Regulas 152. un 153. pantā minētās regulas un pantus turpina piemērot VII pielikumā minēto pamatsummu noteikšanai.”

;

20)

pielikumos izdara grozījumus saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāris.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. februārī.

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  Atzinums sniegts 2006. gada 19. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Atzinums sniegts 2005. gada 26. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Skat. šī Oficiālā Vēstneša 1 lappusi.

(4)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2183/2005 (OV L 347, 30.12.2005., 56. lpp.).

(5)  Skat. šī Oficiālā Vēstneša 42 lappusi.

(6)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(7)  OV L 58, 28.2.2006, 42. lpp.

(8)  OV L 58, 28.2.2006, 1. lpp.”;


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 pielikumus groza šādi.

1)

I pielikumā aiz rindas “apiņi” iekļauj šādu rindu:

“Cukura vai inulīna sīrupa ražošanai izmantotās cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi

Šīs regulas (*****) IV sadaļas 10.e nodaļa

Šīs Regulas IVa sadaļas 143.ba pants

Savstarpēji nesaistīti maksājumi

Cukura ražošanā izmantotās cukurbietes un cukurniedres

Šīs regulas IV sadaļas 10.f nodaļa

Ražošanas atbalsts”

;

2)

II pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“II PIELIKUMS

Regulas 12. panta 2. punktā minētais valsts maksimāli pieļaujamais daudzums

(miljonos EUR)

Dalībvalsts

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Beļģija

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Dānija

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Vācija

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grieķija

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Spānija

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Francija

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Īrija

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Itālija

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Luksemburga

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Nīderlande

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Austrija

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugāle

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Somija

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Zviedrija

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Apvienotā Karaliste

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5”

(3)

VI pielikumam pievieno šādu rindu:

“Cukura vai inulīna sīrupa ražošanai izmantotās cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi

Regula (EK) Nr. 1260/2001

Tirgus atbalsts cukura vai inulīna sīrupa ražošanai paredzēto cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem un cigoriņu ražotājiem”

;

(4)

VII pielikumam pievieno šādu tekstu:

“K.

Cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi

1.

Dalībvalstis nosaka katra lauksaimnieka pamatsummā iekļaujamo summu, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, proti:

cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu daudzumi, par kuriem ir noslēgti piegādes līgumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantu

cukurbiešu vai saražotā inulīna sīrupa daudzumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/2001

vidējais hektāru skaits, kuros audzē cukurbietes, cukurniedres vai cigoriņus, ko izmanto cukura vai inulīna sīrupa ražošanai, par kuriem ir noslēgti piegādes līgumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantu

attiecībā uz vienu vai vairāku tirdzniecības gadu reprezentatīvo periodu, sākot no 2000./2001. tirdzniecības gada, un – attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm – no 2004./2005. līdz 2006./2007. tirdzniecības gadam, kas var būt atšķirīgs katram produktam un ko dalībvalstis nosaka līdz 2006. gada 30. aprīlim.

Tomēr, ja pārskata periods ietver 2006./2007. tirdzniecības gadu, šo tirdzniecības gadu aizstāj ar 2005./2006. tirdzniecības gadu lauksaimniekiem, uz kuriem attiecas atteikšanās no kvotas 2006./2007. gadā, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. pantu.

Attiecībā uz 2000./2001. un 2006./2007. tirdzniecības gadu atsauces uz Regulas (EK) Nr. 1260/2001 19. pantu aizstāj ar atsaucēm uz Regulas (EK) Nr. 2038/1999 (1) 37. pantu un Regulas (EK) Nr. 318/2006 6. pantu.

2.

Ja atbilstīgi 1. punktam noteiktā maksājumu summa dalībvalstī pārsniedz turpmāk 1. tabulā minēto maksimāli pieļaujamo daudzumu, kas izteikts tūkstošos euro, proporcionāli samazina katram lauksaimniekam paredzēto summu.

1. tabula

Maksimāli pieļaujamais daudzums summām, kas jāiekļauj lauksaimnieku pamatsummā

(tūkstošos EUR)

Dalībvalsts

2006.

2007.

2008.

2009. un turpmākie gadi

Beļģija

48 594

62 454

76 315

83 729

Čehijas Republika

27 851

34 319

40 786

44 245

Dānija

19 314

25 296

31 278

34 478

Vācija

154 799

203 380

251 960

277 946

Grieķija

17 941

22 455

26 969

29 384

Spānija

60 272

74 447

88 621

96 203

Francija

151 163

198 075

244 987

270 081

Ungārija

25 435

31 146

36 857

39 912

Īrija

11 259

14 092

16 925

18 441

Itālija

79 862

102 006

124 149

135 994

Latvija

4 219

5 164

6 110

6 616

Lietuva

6 547

8 012

9 476

10 260

Nīderlande

42 032

54 648

67 265

74 013

Austrija

18 931

24 438

29 945

32 891

Polija

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugāle

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovākija

11 813

14 762

17 712

19 289

Slovēnija

2 993

3 746

4 500

4 902

Somija

8 255

10 332

12 409

13 520

Zviedrija

20 809

26 045

31 281

34 082

Apvienotā Karaliste

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

Atkāpjoties no 2. punkta, ja Somijas, Īrijas, Portugāles, Spānijas un Apvienotās Karalistes gadījumā atbilstīgi 1. punktam noteiktā maksājumu summa pārsniedz turpmāk 1. un 2. tabulā minēto attiecīgās dalībvalsts maksimāli pieļaujamā daudzuma summu, proporcionāli samazina katram lauksaimniekam paredzēto summu.

2. tabula

Lauksaimnieku pamatsummā iekļaujamās papildu gada summas četriem gadiem periodā no 2006. līdz 2009. gadam

(tūkstošos EUR)

Dalībvalsts

Papildu gada summas

Spānija

10 123

Īrija

1 747

Portugāle

611

Somija

1 281

Apvienotā Karaliste

9 985

Tomēr pirmajā daļā minētās dalībvalstis var saglabāt līdz pat 90 % no pirmās daļas 2. tabulā norādītās summas un izmantot tā radušās summas atbilstīgi 69. pantam. Šādā gadījumā pirmajā daļā minētā atkāpe nav piemērojama.

4.

Katra dalībvalsts aprēķina 43. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto hektāru skaitu proporcionāli daudzumam, kas noteikts atbilstīgi 1. punktam un saskaņā ar šim mērķim izraudzītu objektīvu un nediskriminējošu kritēriju vai pamatojoties uz cukurbiešu, cukurniedru vai cigoriņu hektāru skaitu, ko lauksaimnieki deklarējuši attiecībā uz reprezentatīvo periodu, kas noteikts atbilstīgi 1. punktam.

5)

VIII pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“VIII PIELIKUMS

Regulas 41. pantā minētais valsts maksimāli pieļaujamais daudzums

(tūkstošos EUR)

Dalībvalsts

2005

2006

2007

2008

2009

2010 un turpmākie gadi

Beļģija

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Dānija

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Vācija

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Grieķija

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Spānija

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Francija

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Īrija

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Itālija

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Luksemburga

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nīderlande

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Austrija

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugāle

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Somija

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Zviedrija

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Apvienotā Karaliste

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

6)

VIIIa pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“VIIIa PIELIKUMS

Regulas 71.c pantā minētais valsts maksimāli pieļaujamais daudzums

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

Čehijas Republika

Igaunija

Kipra

Latvija

Lietuva

Ungārija

Malta

Polija

Slovēnija

Slovākija

2005.

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006.

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007.

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008.

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009.

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010.

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011.

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012.

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

turpmākie gadi

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189”


(1)  OV L 252, 25.9.1999., 1. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1260/2001.”


Top