Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0118

Komisijas Regula (EK) Nr. 118/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumu un nosaka minētajā regulā paredzētās vienreizējo maksājumu shēmas daļējas vai fakultatīvas īstenošanas maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu un vienoto platībmaksājumu shēmas gada finansējuma summas

OJ L 24, 27.1.2005, p. 15–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 149–155 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 115 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 115 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/118/oj

27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 118/2005

(2005. gada 26. janvāris),

ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumu un nosaka minētajā regulā paredzētās vienreizējo maksājumu shēmas daļējas vai fakultatīvas īstenošanas maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu un vienoto platībmaksājumu shēmas gada finansējuma summas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulu (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 64. panta 2. punktu, 70. panta 2. punktu, 71. panta 2. punktu, 143.b panta 3. punktu un 145. panta i) punktu,

tā kā:

(1)

Tām dalībvalstīm, kuras izmanto Regulas (EK) Nr. 1782/2003 62. pantā paredzēto iespēju, ņemot vērā informāciju, kas paziņota saskaņā ar minētās regulas 145. panta i) punktu, jāpārskata minētās regulas VIII pielikuma summas.

(2)

Tām dalībvalstīm, kuras 2005. gadā īsteno Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļā paredzēto vienreizējo maksājumu shēmu, katram no attiecīgās regulas 66. līdz 69. pantā minētajiem maksājumiem jānosaka maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam.

(3)

Tām dalībvalstīm, kuras 2005. gadā izmanto Regulas (EK) Nr. 1782/2003 70. pantā minēto iespēju, jānosaka maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kas izslēgti no vienreizējo maksājumu shēmas.

(4)

Tām dalībvalstīm, kuras izmanto Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantā paredzēto pārejas laiku, jānosaka maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam attiecībā uz minētās regulas VI pielikumā uzskaitītajiem tiešajiem maksājumiem.

(5)

Skaidrības labad ir lietderīgi publicēt vienreizējo maksājumu shēmas maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu 2005. gadam pēc tam, kad no pārskatītajiem Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumā minētajiem maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem atskaitīti tās 66. līdz 70. pantā minētajiem maksājumiem noteiktie maksimāli pieļaujamie daudzumi.

(6)

Tām dalībvalstīm, kuras iestājās Kopienā 2004. gadā un īstenos Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IVa sadaļā paredzēto vienoto platībmaksājumu shēmu 2005. gadā, attiecīgā gada finansējuma summas jānosaka saskaņā ar minētās regulas 143.b panta 3. punktu.

(7)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 64. panta 2. punktā minētais maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam ir noteikts šīs regulas II un III pielikumā.

2.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punktā minētais maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam ir noteikts šīs regulas IV pielikumā.

3.   Vienreizējo maksājumu shēmas maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam ir noteikts šīs regulas V pielikumā.

4.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 3. punktā minētās gada finansējuma summas 2005. gadam ir noteiktas šīs regulas VI pielikumā.

3. pants

Dalībvalstis, kuras vēlas izmantot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 58. pantā minēto reģionālo izpildi, līdz vienreizējo maksājumu shēmas īstenošanas pirmā gada 31. decembrim noteiktos reģionālos maksimālos daudzumus dara zināmus Komisijai līdz nākamā gada 1. martam.

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2217/2004 (OV L 375, 23.12.2004., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

VALSTIJ NOTEIKTAIS MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS DAUDZUMS, KAS MINĒTS 41. PANTĀ

(tūkstošos euro)

 

2005. gads

2006. gads

2007., 2008. un 2009. gads

2010 un turpmākie gadi

Beļģija

411 053

530 573

530 053

530 053

Dānija

943 369

996 165

996 000

996 000

Vācija

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Grieķija

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Spānija

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Francija

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Īrija

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Itālija

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Luksemburga

33 414

36 602

37 051

37 051

Nīderlande

386 586

386 586

779 586

779 586

Austrija

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugāle

452 000

493 000

559 000

561 000

Somija

467 000

467 000

552 000

552 000

Zviedrija

637 388

650 108

729 000

729 000

Apvienotā Karaliste

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473”


II PIELIKUMS

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS PIEŠĶIRAMI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1782/2003 65. LĪDZ 69. PANTU

2005. kalendārais gads

(tūkstošos euro)

 

Beļģija

Dānija

Vācija

Itālija

Austrija

Portugāle

Zviedrija

AK

 

Flandrija

Skotija

Piemaksa par zīdītājgovīm

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Papildmaksājums par zīdītājgovīm

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Īpašā piemaksa par liellopu gaļu

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Kaušanas piemaksa par pieaugušiem lopiem

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Kaušanas piemaksa par teļiem

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Piemaksa par aitām un kazām

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Papildpiemaksa par aitām un kazām

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Apiņi

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

69. pants

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

69. pants, laukaugi

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

69. pants, rīsi

 

 

 

 

 

 

150

 

 

69. pants, liellopu gaļa

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

69. pants, aitas un kazas

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


III PIELIKUMS

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS PIEŠĶIRAMI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1782/2003 70. PANTU

2005. kalendārais gads

(tūkstošos euro)

 

Beļģija

Itālija

Portugāle

70. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Atbalsts par sēklu ražošanu

1 397 (1)

13 321

272

70. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Maksājumi par laukaugiem

 

 

1 871


(1)  Atbalsts par Triticum spelta L. (100 %) un atbalsts par Linum usitatissimum L. (šķiedras liniem) (100 %) neietilpst vienreizējo maksājumu shēmā.


IV PIELIKUMS

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS PIEŠĶIRAMI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1782/2003 71. PANTU

2005. kalendārais gads

(tūkstošos euro)

 

Grieķija

Somija

Francija (1)

Malta

Nīderlande

Slovēnija

Spānija (1)

Platībatkarīgie maksājumi par laukaugiem 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Platībatkarīgie maksājumi par laukaugiem 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Īpašais reģionālais atbalsts par laukaugiem 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Papildmaksājums par cietajiem kviešiem (291 EUR/ha) un īpašais atbalsts netradicionālās zonās (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Atbalsts par pākšaugiem

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Atbalsts par pākšaugiem, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Atbalsts par sēklām

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Piemaksa par zīdītājgovīm

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Papildmaksājums par zīdītājgovīm

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Īpašā piemaksa par liellopu gaļu

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Kaušanas piemaksa par pieaugušiem lopiem

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Kaušanas piemaksa par teļiem

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Ekstensifikācijas maksājums par liellopu gaļu

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Papildmaksājumi liellopu gaļas ražotājiem

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Piemaksa par aitām un kazām

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Papildpiemaksa par aitām un kazām

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Papildmaksājumi aitu un kazu gaļas gaļas ražotājiem

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Maksājumi cietes kartupeļu ražotājiem (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Platībatkarīgais atbalsts par rīsiem (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Platībatkarīgais atbalsts par rīsiem (102 EUR/t), Francijas aizjūras departementi

 

 

3 053

 

 

 

 

Ienākumu maksājumi par žāvētu rupjo lopbarību

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Papildpiemaksas par liellopu un aitu gaļu Egejas jūras salās

1 000

 

 

 

 

 

 

Platībatkarīgais atbalsts par apiņiem

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Atskaitīti atbalsti, kas atbilst piemaksām, kas izmaksātas dzīvnieku nozarēs 2000.–2002. pārskata gadā attālākajos reģionos.


PIELIKUMS V

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS VIENREIZĒJO MAKSĀJUMU SHĒMAI DALĪBVALSTĪS VAI REĢIONOS

2005. kalendārais gads

(tūkstošos euro)

Dalībvalsts un/vai reģions

 

BEĻĢIJA (3)

 

Flandrija

 

Valonija

306 318

DĀNIJA

909 429

VĀCIJA (3)

 

Bādene-Virtemberga

 

Bavārija

 

Brandenburga un Berlīne

 

Hesene

 

Lejassaksija un Brēmene

 

Meklenburga-Priekšpomerānija

 

Ziemeļreina-Vestfālene

 

Reinzeme-Pfalca

 

Sārzeme

 

Saksija

 

Saksija-Anhalte

 

Šlēsviga-Holšteina un Hamburga

 

Tīringene

5 145 726

ĪRIJA

1 260 142

ITĀLIJA

2 345 849

LUKSEMBURGA

33 414

AUSTRIJA

519 863

PORTUGĀLE (1)  (2)

302 562

ZVIEDRIJA (3)

 

Reģions 1

 

Reģions 2

 

Reģions 3

 

Reģions 4

 

Reģions 5

597 073

APVIENOTĀ KARALISTE (3)

 

Anglija 1

 

Anglija 2

 

Anglija 3

 

Skotija

 

Velsa

 

Ziemeļīrija

3 667 728


(1)  Atskaitīti atbalsti, kas atbilst piemaksām, kas izmaksātas dzīvnieku nozarēs 2000.–2002. pārskata gadā attālākajos reģionos.

(2)  Atskaitītas piemaksas par zīdītājgovīm un papildpiemaksas par zīdītājgovīm 10 000 apmērā, kas pārskaitītas Azoru salām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 147. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

(3)  Tiks aizstāts reģionālajiem maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem, kas paziņoti saskaņā ar šīs regulas 3. pantu.


VI PIELIKUMS

VIENOTO PLATĪBMAKSĀJUMU SHĒMAS GADA FINANSĒJUMA SUMMAS

2005. kalendārais gads

(tūkstošos euro)

Dalībvalsts

 

Čehija

249 296

Igaunija

27 908

Ungārija

375 431

Latvija

38 995

Lietuva

104 346

Polija

823 166

Slovākija

106 959

Kipra

14 274


Top