EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0077

Komisijas Direktīva 2005/77/EK (2005. gada 11. novembris), ar ko groza V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OJ L 296, 12.11.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 144–144 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 250 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 250 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 29 - 29

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/77/oj

12.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/17


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/77/EK

(2005. gada 11. novembris),

ar ko groza V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/29/EK paredzēti konkrēti pasākumi pret tādu organismu izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem. Tajā arī paredzēta augu pasu izmantošana, ar kurām apliecina, ka augi vai augu produkti ir sekmīgi izturējuši Kopienas pārbaudes sistēmas pārbaudi.

(2)

Šobrīd augu pases vajadzīgas, lai Kopienā pārvadātu sertificētas Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. un Phaseolus L. sēklas, izņemot vietējos pārvadājumus.

(3)

Lai uzlabotu Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. un Phaseolus L. sēklu fitosanitāro aizsardzību, prasība pievienot augu pasi sēklām, kuras pārvieto Kopienā, izņemot vietējos pārvadājumus, ir jāattiecina uz visām minēto sugu sēklām.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK V pielikums.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma A daļas I iedaļas 2.4. punkta pēdējo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. un Phaseolus L. sēklas”.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 30. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Dalībvalstis piemēro šos tiesību aktus no 2006. gada 1. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 11. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/16/EK (OV L 57, 3.3.2005., 19. lpp.).


Top