EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0015

Padomes Direktīva 2005/15/EK (2005. gada 28. februāris), ar kuru groza IV pielikumu Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OJ L 56, 2.3.2005, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 161–162 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 254 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 254 - 255
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 11 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/15/oj

2.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 56/12


PADOMES DIREKTĪVA 2005/15/EK

(2005. gada 28. februāris),

ar kuru groza IV pielikumu Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas d) punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2004/102/EK (2), groza II, III, IV un V pielikumu Direktīvai 2000/29/EK, un dalībvalstīm tā jāīsteno līdz 2005. gada 1. martam.

(2)

Direktīvā 2004/102/EK ietverti noteikumi saistībā ar koksni un koksnes produktiem. Pasākumi attiecībā uz paliktņiem, kastēm un kravas stiprinājumiem Kopienas pasākumus pielāgo FAO Starptautiskajam fitosanitāro pasākumu standartam (ISPM) Nr. 15 “Pamatnostādnes, lai reglamentētu starptautiskajā tirdzniecībā izmantojamus koksnes iepakojuma materiālus”, ko 2002. gada martā pieņēma Ceturtā fitosanitāro jautājumu pagaidu komisija (ICPM).

(3)

Standartā Nr. 15 paredzēts, ka koksnes iepakojumam (tostarp kravas stiprinājumiem) no neapstrādātiem skujkokiem un lapu kokiem būtu jāpiemēro tādi apstiprināti pasākumi kā termiskā apstrāde (56 °C vismaz 30 minūtes) vai fumigācija ar metilbromīdu. Turklāt koksnei vajadzētu būt ar īpašu marķējumu, kas apliecina, ka tā apstrādāta atbilstīgi apstiprinātam pasākumam.

(4)

Standartā arī paredzēts, ka valstis var prasīt, lai importētais koksnes iepakojuma materiāls, kas apstrādāts atbilstīgi apstiprinātam pasākumam, būtu izgatavots no mizotas koksnes un būtu ar “tehniskā pamatojuma” marķējumu.

(5)

Trešās valstis ir lūgušas Kopienu apsvērt alternatīvas metodes tā paša mērķa sasniegšanai. Tādēļ tiek veikti pētījumi par koksnes mizošanas tehniskajiem aspektiem, jo īpaši par to, cik efektīva ir “kaitēkļu riska samazināšana”, mizošanu veicot papildus apstrādes pasākumiem.

(6)

Gaidot minēto pētījumu rezultātus, ir lietderīgi pagaidām nepiemērot prasību lietot mizotu koksni.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2000/29/EK.

(8)

Pastāvīgā augu veselības komiteja nav sniegusi atzinumu termiņā, ko noteicis tās priekšsēdētājs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2000/29/EK groza šādi:

1)

Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punktā labās slejas beigās pievieno šādu daļu:

“Pirmo ievilkumu, kurā noteikts, ka koksnes iepakojuma materiāliem jābūt izgatavotiem no mizota apaļkoka, piemēro tikai no 2006. gada 1. marta.”.

2)

Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 8. punktā labās slejas beigās pievieno šādu daļu:

“Pirmo rindu a) punktā, kurā noteikts, ka koksnes iepakojuma materiāliem jābūt izgatavotiem no mizota apaļkoka, piemēro tikai no 2006. gada 1. marta.”.

2. pants

1.   Dalībvalstis līdz 2005. gada 28. februārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus kopā ar tabulu, kurā atspoguļota minēto aktu atbilstība šai direktīvai.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2005. gada 1. marta.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

ī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/102/EK (OV L 309, 6.10.2004., 9. lpp.).

(2)  OV L 309, 6.10.2004., 9. lpp.


Top