EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0102

Komisijas Direktīva 2004/102/EK (2004. gada 5. oktobris), ar kuru groza II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OJ L 309, 6.10.2004, p. 9–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 229–245 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 43 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 43 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 50 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/102/oj

6.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/9


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/102/EK

(2004. gada 5. oktobris),

ar kuru groza II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/29/EK paredzēts, ka skujkoka Thuja L. materiāli – lādes, kastes, redeļkastes, spoles, paliktņi, kastu paliktņi un pārējie kravu paliktņi, kravas stiprinājumi, starplikas un balsti, ieskaitot tos, kas nav saglabājuši savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Kanādā Ķīnā, Japānā, Korejā, Taivānā un ASV atbrīvojami no mizas un tajos nedrīkst būt kaitēkļu eju, kuru diametrs pārsniedz 3 mm; to mitruma saturam, kas izteikts procentos no sausnas satura un panākts izgatavošanas laikā, jābūt mazākam par 20 %.

(2)

FAO Starptautiskajā standartā fitosanitārajiem pasākumiem Nr. 15 Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli  (2) ir fitosanitārie pasākumi, kas piemērojami tad, kad pārvadājumos tiek izmantota koka tara - kastes, kārbas, redeļkastes, paliktņi, kravas paliktņi, paliktņu apmales, kravas stiprinājumi, nolūkā samazināt risku, ka varētu tikt ievesti karantīnas kaitēkļi, kas saistīti ar starptautiskā tirdzniecībā izmantojamu koka taru no neapstrādātiem skujkokiem un lapu kokiem.

(3)

Noteikumi attiecībā uz koksni ar izcelsmi valstīs, par kurām ir zināms, ka tur ir sastopami Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., jāgroza, jo tagad ir pieejamas jaunas tehniskas apstrādes procedūras aizsardzībai pret šo patogēnu.

(4)

Noteikumi attiecībā uz koksni ar izcelsmi Krievijā, Kazahstānā un Turcijā un citās trešās valstīs jāpilnīgo un jāpielāgo, lai labāk aizsargātu Kopienu pret gadījumiem, kad tiek ievesti kaitīgi organismi, kas bojā koksni, un ņemtu vērā jaunus tehniskus apstrādes procesus, kas tagad kādu laiku ir pieejami aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem, kas bojā koksni.

(5)

Šiem uzlabotajiem pasākumiem būtu jāaptver “fitosanitārā sertifikāta” izmantojums attiecībā uz izstrādājumiem no koka ar izcelsmi trešās valstīs.

(6)

Noteikumi attiecībā uz Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. jāgroza, lai ņemtu vērā atjaunoto informāciju par tā klātbūtni Kopienā un risku, ka to varētu ievest un tas varētu Kopienā izplatīties ar Castanea Mill. koksni un izolētām mizām, nosakot, ka tie attiecas vienīgi uz aizsargātām zonām Čehijas Republikā, Dānijā, Grieķijā, Īrijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē, kur, kā tas ir konstatēts, šī organisma nav.

(7)

Noteikumi attiecībā uz ārpus Kopienas izcelsmes izstrādājumiem no koka, kuri nolūkā saņemt atļauju ievešanai vai pārvietošanai Kopienā pakļaujami augu veselības inspekcijai izcelsmes valstī vai nosūtītājvalstī, būtu jāgroza, ņemot vērā izmaiņas šādai koksnei izvirzītajās tehniskajās prasībās un tarifu un statistikas nomenklatūrā un kopējā muitas tarifā.

(8)

Noteikumi attiecībā uz risku, ka kaitīgi organismi varētu tikt ievesti ar atsevišķu trešo valstu izcelsmes izolētām skujkoku (Coniferales) mizām, būtu jāgroza, jo tagad ir pieejama jauna informācija par šādu izolētu mizu apstrādi, kas novērš minēto risku.

(9)

Var sagaidīt, ka nosaukums kaitīgais organisms Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau kļūs par vispārēji pieņemtu nosaukumu organismam Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi.

(10)

Tāpēc attiecīgie pielikumi Direktīvā 2000/29/EK ir attiecīgi jāgroza.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas sniegto viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK II, III, IV un V pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis pieņem un vēlākais līdz 2005. gada 28. februārim publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai panāktu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minētos noteikumus un nosūta minēto noteikumu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2005. gada 1. marta.

Kad dalībvalstis paredz šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos valsts likumdošanas noteikumus, kurus tās pieņem šīs direktīvas darbības jomā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 5. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/70/EK (OV L 127, 29.4.2004., 97. lpp.).

(2)  Starptautiskais fitosanitāro pasākumu standarts Nr. 15, 2002. gada marts, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), Roma.


PIELIKUMS

1.

II pielikumā A daļas I iedaļas 4. punkta c) apakšpunkts tiek aizstāts šādi:

“4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Acer saccharum Marsh. augi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi ASV un Kanādā, Acer saccharum Marsh. koksne, arī ASV un Kanādā iegūtā koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu”.

2.

II pielikumā A daļas I iedaļas 3. punktā c) apakšpunktā tekstu slejā pa labi aizstāj šādi:

Castanea Mill un Quercus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas”.

3.

II pielikumā B. daļas c)apakšpunktā pirms pirmā punkta tiek pievienots šāds punkts:

“01

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Koksne, izņemot koksni bez mizas, un izolēta Castanea Mill. miza.

CZ, DK, EL, (Krēta, Lesbas sala) IRL, S, UK (izņemot Menas salu)”.

4.

III pielikumā A daļā svītro 4. punktu.

5.

IV pielikumā A daļas I iedaļā punktus 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, un 1.5 aizstāj ar šādiem:

“1.1.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot Thuja L. koksni, kas nav šāda veida koksne:

šķeldas, skaidas, koksnes atlikumi vai atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

iepakojuma kastes, redeļkastes vai kabeļspoles un līdzīgi iepakojuma materiāli, paliktņi, kastu paliktņi vai citi kravu paliktņi, paliktņu apmales, ko pašlaik izmanto visdažādāko objektu pārvadājumos.

kravas stiprinājumi, starplikas un balsti, ko izmanto jebkādas kravas pārvadājumos, izņemot koksni,

Libocedrus decurrens Torr. koksne, kad ir apliecinājums tam, ka tā ir apstrādāta vai pārstrādāta zīmuļu ražošanas nolūkā, piemērojot 7-8 dienas ilgu termoapstrādi pie minimālās temperatūras 82 °C,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Kanādā, Ķīnā, Japānā, Korejā, Meksikā, Taivānā un ASV, kur kā zināms ir sastopami Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ražojums pirms nosūtīšanas ticis pakļauts pienācīgai:

a)

termiskai apstrādei, kas ļauj koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam“HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam ir jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā,

vai

b)

fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, norādot aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h).

vai

c)

piemērojot spiedienu un ķīmisku līdzekli, īstenotai piesūcināšanai ar kādu ražojumu, kas apstiprināts saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, norādot aktīvo ingredientu, spiedienu (psi vai kPa) un koncentrāciju (%).

1.2.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot Thuja L. koksni,

pilnīgi vai daļēji no šiem skujkokiem iegūtu šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu veidā

ar izcelsmi Kanādā, Ķīnā, Japānā, Korejā, Meksikā, Taivānā un ASV, kur kā zināms ir sastopami Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ražojums pirms nosūtīšanas ticis pakļauts pienācīgai:

a)

termiskai apstrādei, kas ļauj koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes; norādei uz to jābūt sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā,

vai

b)

fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, ir jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h).

1.3.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, Thuja L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķeldas, skaidas, koksnes atlikumi vai atgriezumi,

iepakojuma kastes, redeļkastes vai kabeļspoles un līdzīgi iepakojuma materiāli, paliktņi, kastu paliktņi vai citi kravu paliktņi, paliktņu apmales, ko pašlaik izmanto visdažādāko objektu pārvadājumos,

kravas stiprinājumi, starplikas un balsti, ko izmanto jebkādas kravas pārvadājumos, izņemot koksni,

ar izcelsmi Kanādā, Ķīnā, Japānā, Korejā, Meksikā, Taivānā un ASV, kur kā zināms ir sastopami Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

ir bez mizas,

vai

b)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi,

vai

c)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā,

vai

d)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

e)

tikusi pakļauta pienācīgai, piemērojot spiedienu un ķīmisku līdzekli, īstenotai piesūcināšanai ar kādu ražojumu, kas apstiprināts saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, spiedienu (psi vai kPa) un koncentrāciju (%).

1.4.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, Thuja L. koksne:

šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu veidā,

ar izcelsmi Kanādā, Ķīnā, Japānā, Korejā, Meksikā, Taivānā un ASV, kur, kā zināms, ir sastopami Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

iegūta no nomizota apaļkoka,

vai

b)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu,

vai

c)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

d)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes; norādei uz to ir jābūt sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.

1.5.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, skujkoku (Coniferales) koksne ar izcelsmi Krievijā, Kazahstānā un Turcijā, izņemot šāda veida koksni:

pilnīgi vai daļēji no šīs skujkoku koksnes iegūtas šķeldas, skaidas, koksnes atlikumi vai atgriezumi,

iepakojuma kastes, redeļkastes vai kabeļspoles un līdzīgi iepakojuma materiāli, paliktņi, kastu paliktņi vai citi kravu paliktņi, paliktņu apmales, ko pašlaik izmanto visdažādāko objektu pārvadājumos,

kravas stiprinājumi, starplikas un balsti, ko izmanto jebkādas kravas pārvadājumos, izņemot koksni,

bet ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

ir ar izcelsmi vietās, kas kā zināms ir brīvas no

Monochamus spp. kaitēkļiem (ārpuseiropas sugu),

Pissodes spp. kaitēkļiem (ārpuseiropas sugu),

Scolytidae spp. kaitēkļiem (ārpuseiropas sugu).

Attiecīgo vietu norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, ailē “izcelsmes vieta”,

vai

b)

ir nomizota un tajā nav Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu eju, kuru diametrs pārsniedz 3 mm,

vai

c)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi,

vai

d)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā,

vai

e)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

f)

tikusi pakļauta pienācīgai piesūcināšanai, piemērojot spiedienu un ķīmisku līdzekli, ar kādu ražojumu, kas apstiprināts saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, spiedienu (psi vai kPa) un koncentrāciju (%).

1.6.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot šāda veida koksni:

pilnīgi vai daļēji no šīs skujkoku koksnes iegūtas šķeldas, skaidas, koksnes atlikumi vai atgriezumi,

iepakojuma kastes, redeļkastes vai kabeļspoles un līdzīgi iepakojuma materiāli, paliktņi, kastu paliktņi vai citi kravu paliktņi, paliktņu apmales, ko pašlaik izmanto visdažādāko objektu pārvadājumos,

kravas stiprinājumi, starplikas un balsti, ko izmanto jebkādas kravas pārvadājumos, izņemot koksni,

bet ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi trešās valstīs, izņemot:

Krieviju, Kazahstānu un Turciju,

Eiropas valstis,

Kanādu, Ķīnu, Japānu, Koreju, Meksiku, Taivānu un ASV, kur kā zināms ir sastopami Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

ir nomizota un tajā nav Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu eju, kuru diametrs pārsniedz 3 mm,

vai

b)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi,

vai

c)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

d)

tikusi pakļauta pienācīgai piesūcināšanai, piemērojot spiedienu un ķīmisku līdzekli, ar kādu ražojumu, kas apstiprināts saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, spiedienu (psi vai kPa) un koncentrāciju (%),

vai

e)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam ir jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.

1.7.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, pilnīgi vai daļēji no skujkoku (Coniferales) koksnes iegūtas šķeldas, skaidas, koksnes atlikumi vai atgriezumi ar izcelmi,

Krievijā, Kazahstānā un Turcijā,

ārpuseiropas valstīs, izņemot Kanādu, Ķīnu, Japānu, Koreju, Meksiku, Taivānu un ASV, kur, kā zināms, ir sastopami Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

ir ar izcelsmi vietās, kas kā zināms ir brīvas no

Monochamus spp. kaitēkļiem (ārpuseiropas sugu),

Pissodes spp. kaitēkļiem (ārpuseiropas sugu),

Scolytidae spp. kaitēkļiem (ārpuseiropas sugu).

Attiecīgo vietu norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, ailē “izcelsmes vieta”,

vai

b)

iegūta no nomizota apaļkoka,

vai

c)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu,

vai

d)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

e)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes; uz to jānorāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.”

6.

IV pielikumā A daļas I iedaļā pievieno jaunu 2. punktu:

“2.

Iepakojuma kastes, redeļkastes vai kabeļspoles un līdzīgi iepakojuma materiāli no koka, paliktņi, kastu paliktņi vai citi kravu paliktņi, paliktņu apmales, ko pašlaik izmanto visdažādāko objektu pārvadājumos, izņemot izejkokmateriālus, kuru biezums ir 6 mm un mazāk, un apstrādāti kokmateriāli, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, no trešām valstīm, izņemot Šveici.

Iepakojuma materiāliem no koka:

ir jābūt izgatavotiem no nomizota apaļkoka, un

piemērojams viens no apstiprinātajiem pasākumiem kā norādīts I pielikumā, kas iekļauts FAO Starptautiskajā standartā fitosanitārajiem pasākumiem Nr. 15 Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskajā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli,

jābūt ar marķējumu, t.i., jānorāda

a)

divu burtu ISO valsts kods, kods, kas identificē ražotāju, un kods, kas identificē apstiprināto pasākumu, kas piemērots attiecīgajiem iepakojuma materiāliem no koka, attiecīgajā marķējumā, uz ko norādīts II pielikumā, kurš iekļauts FAO Starptautiskā standartā fitosanitārajiem pasākumiem Nr. 15 Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli. Burti “DB” pievienojami minētajā marķējumā iekļautajam apstiprinātā pasākuma saīsinātajam apzīmējumam;

un

b)

attiecībā uz iepakojuma materiāliem no koka, kas izgatavoti, pielaboti vai pārstrādāti pēc 2005. gada 1. marta, arī logo, kā norādīts II pielikumā, kurš pievienots minētajam FAO standartam. Tomēr šī prasība uz laiku līdz 2007. gada 31. decembrim nav piemērojama attiecībā uz iepakojuma materiāliem no koka, kas izgatavoti, pielaboti vai pārstrādāti līdz 2005. gada 28. februārim.”

7.

IV pielikumā A daļas I iedaļā punkts 2.1 tiek aizstāts ar šādu:

“2.1.

Acer saccharum Marsh. koksne, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, izņemot:

koksni, kas domāta finiera plākšņu ražošanai,

šķeldas, skaidas, koksnes atlikumus vai atgriezumus,

ar izcelsmi ASV un Kanādā.

Ir jābūt oficiālam paziņojumam, ka koksne žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.”

8.

IV pielikumā A daļas I iedaļā punkts 2.2 tiek aizstāts ar šādu:

“2.2.

ASV un Kanādas izcelsmes Acer saccharum Marsh. koksne, ko paredzēts izmantot finiera plākšņu ražošanai.

Ir jābūt oficiālam paziņojumam par to, ka koksne ir ar izcelsmi vietās, par kurām ir zināms, ka tās ir brīvas no Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau, un ir paredzēta finiera plākšņu ražošanai.”

9.

IV pielikumā A daļas I iedaļā 3. punkts tiek aizstāts ar šādu:

“3.

Quercus L. koksne, izņemot koksni šādā veidā:

šķeldas, skaidas, koksnes atlikumi vai atgriezumi,

mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus, ja ir dokumentāls apliecinājums tam, ka koksne iegūta vai izgatavota, piemērojot termisku apstrādi, kurā uz 20 min. tiek sasniegti 176 °C,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV.

Oficiāls paziņojums par to,

a)

ka koksne ir četrpusīgi aptēsta tā, ka apaļā virsma ir pilnīgi noņemta

vai

b)

ka koksne ir nomizota un ūdens saturs koksnē, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %,

vai

c)

ka koksne ir nomizota un dezinficēta, to attiecīgi apstrādājot ar karstu gaisu vai karstu ūdeni,

vai

d)

gadījumā, ja tie ir zāģmateriāli kopā ar mizas atliekām vai bez tām, ka koksne žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %, un ka tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam Kiln dried (žāvēts kamerā) jeb KD vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.”

10.

IV pielikumā A daļas I iedaļā tiek svītrots 4. punkts.

11.

IV pielikumā A daļas I iedaļā 5. punkts tiek aizstāts ar šādu:

Platanus L. koksne, izņemot koksni šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, bet ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV vai Armēnijā.

Oficiāls paziņojums par to, ka koksne žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %, un ka tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.”

12.

IV pielikumā A daļas I iedaļas 6. punkts tiek aizstāts šādi:

Populus L. koksne, izņemot koksni šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, bet ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Amerikas kontinenta valstīs,

Oficiāls paziņojums par to,

ka koksne ir nomizota

vai

ka koksne žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.”

13.

IV pielikumā A daļas I iedaļas 7. punkts tiek aizstāts šādi:

“7.1.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, koksne šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no

Acer saccharum Marsh., ar izcelsmi ASV un Kanādā,

Platanus L., ar izcelsmi ASV vai Armēnijā,

Populus L., ar izcelsmi Amerikas kontinentā.

Oficiāls paziņojums, par to, ka koksne:

a)

iegūta no nomizota apaļkoka,

vai

b)

žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu,

vai

c)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

d)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes; uz to ir jānorāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.

7.2.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, koksne šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no Quercus L., ar izcelsmi ASV.

Oficiāls paziņojums, par to, ka koksne:

a)

žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu,

vai

b)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

c)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes; uz to ir jānorāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.””

14.

IV pielikumā A daļas I iedaļā tiek pievienots jauns 7.3. punkts:

“7.3.

Izolēta skujkoku (Coniferales) miza ar izcelsmi valstīs ārpus Eiropas.

Oficiāls paziņojums, par to, ka koksne:

a)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai ar fumigantu, kas apstiprināts saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

b)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes; uz to ir jānorāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā”.

15.

IV pielikumā A daļas I iedaļā tiek pievienots jauns 8. punkts:

“8.

Koksne, ko izmanto kā kravas stiprinājumus, starplikas un balstus citu veidu kravas pārvadājumos, kas nav koksnes pārvadājumi, izņemot izejkokmateriālus, kuru biezums ir 6 mm un mazāk, un apstrādātus kokmateriālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, kas nāk no trešām valstīm, izņemot Šveici.

Koksnei:

a)

ir jābūt iegūtai no nomizota apaļkoka un:

attiecībā uz to piemērojams viens no apstiprinātajiem pasākumiem kā norādīts I pielikumā, kas pievienots FAO Starptautiskajam standartam attiecībā uz fitosanitārajiem pasākumiem Nr. 15 – Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli, un

jābūt ar marķējumu, kur ir vismaz divu burtu ISO valsts kods, kods, kas identificē ražotāju, un kods, kas identificē apstiprināto pasākumu, kas piemērots attiecīgajiem iepakojuma materiāliem no koka, attiecīgajā marķējumā, uz ko norādīts II pielikumā, kurš pievienots FAO Starptautiskajam standartam attiecībā uz fitosanitārajiem pasākumiem Nr. 15 Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli. Burti “DB” pievienojami minētajā marķējumā iekļautajam apstiprinātā pasākuma saīsinātajam apzīmējumam,

vai pagaidām līdz 2007. gada 31. decembrim

b)

ir jābūt izgatavotai no nomizotas koksnes, kas ir brīva no kaitēkļiem un pazīmēm, kas liecina par dzīvu kaitēkļu klātbūtni.”

16.

IV pielikumā A daļas I iedaļas punkts 11.1 tiek aizstāts šādi:

“11.01.

Quercus L. augi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi ASV

Neskarot noteikumus, kas piemērojami augiem, kas uzskaitīti III pielikuma A. 2 daļā, ir jābūt oficiālam paziņojumam, ka augi audzēti vietās, par kurām ir zināms, ka tās ir brīvas no Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1.

Castanea Mill. un Quercus L. augļi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi valstīs, kas nav Eiropas valstis

Neskarot aizliegumus, kas piemērojami augiem, kas uzskaitīti III pielikuma A. 2 daļā un IV pielikuma A daļas I iedaļas punktā 11.01, jābūt oficiālam paziņojumam par to, ka, sākoties pēdējam pilnajam veģetācijas periodam, nav novērotas nekādas pazīmes, kas liecinātu par Cronartium spp. (ārpuseiropas sugas) kaitēkļu klātbūtni audzēšanas vietā vai tās tuvumā.”

17.

IV pielikumā A daļas I iedaļas 12. punktā teksts slejā pa kreisi tiek aizstāts ar šādu:

“12.

Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, ar izcelsmi ASV vai Armēnijā.”

18.

IV pielikumā A daļas II iedaļas 1. un 3. punktu svītro.

19.

IV pielikuma B daļā tiek pievienots jauns 6.3. punkts:

“6.3.

Castanea Mill. Koksne

a)

Koksnei ir jābūt brīvai no mizas

vai

b)

ir jābūt oficiālam paziņojumam par to, ka

i)

koksne nāk no vietām, par kurām ir zināms, ka tās ir brīvas no Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

vai

ii)

koksne ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.

CZ, DK, EL, (Krēta, Lesbas sala) c, S, UK (izņemot Menas salu)”

20.

IV pielikuma B daļas punktā 14.1 slejas vidū tiek svītroti vārdi “neskarot aizliegumus, kas piemērojami mizai, uz ko norādīts III pielikuma A daļas 4. punktā”.

21.

IV pielikuma B daļas punktos 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 un 14.6 vidējā slejā tiek svītroti vārdi “III pielikuma A daļas 4. punkts”.

22.

IV pielikuma, B daļā tiek pievienots jauns punkts – 14.9.:

“14.9.

Izolēta Castanea Mill. Miza

Ir jābūt oficiālam paziņojumam, ka izolētā miza:

a)

nāk no vietām, par kurām ir zināms, ka tās ir brīvas no Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

vai

b)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai vai citai attiecīgai apstrādei pret Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. atbilstīgi specifikācijai, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. pantā 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

CZ, DK, EL, (Krēta, Lesvos) IRL, S, UK (izņemot Menas salu).”

23.

V pielikumā A daļas I iedaļu groza šādi:

a)

Punktu 1.7 aizstāj šādi:

“1.7.

Koksne atbilstīgi 2. panta 2. punkta pirmajai daļai:

a)

kad tā pilnīgi vai daļēji iegūta no Platanus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

un

b)

atbilst kādam no šeit iekļautajiem I pielikuma II daļas aprakstiem Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1).

KN-kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā

4401 22 00

Lapu koku koksne, šķeldās un skaidās

ex 4401 30 90

Koksnes atlikumi un atgriezumi (izņemot zāģu skaidas), kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī bez mizas un aplievas, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), neapstrādāti, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcinātas ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4404 20 00

Lapu koku šķeltas kārtis – pāļi, mieti un stabi no lapu koka, nosmailināti, bet nesazāģēti gareniski

ex 4407 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm.”

b)

punktu 1.8 svītro.

24.

V pielikuma, A daļās II iedaļu groza šādi:

a)

punktu 1.10 aizstāj šādi:

“1.10.

Koksne atbilstīgi 2. panta 2. punkta pirmajai pakārtotajai daļai

a)

kad tā pilnīgi vai daļēji iegūta no

skujkokiem (Coniferales), izņemot nomizotu koksni,

Castanea Mill., izņemot nomizotu koksni,

un

b)

atbilst kādam no še iekļautajiem I pielikuma otrās daļas aprakstiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87.

KN-kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā

4401 21 00

Skujkoku koksne, šķeldās un skaidās

4401 22 00

Lapu koku koksne, šķeldās un skaidās

ex 4401 30

Koksnes atlikumi un atgriezumi (izņemot zāģu skaidas), kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

ex 4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī bez mizas un aplievas, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 20

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4403 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), neapstrādāti, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcinātas ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4404

Šķeltas kārtis – pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet nesazāģēti gareniski

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu klātnes koka gulšņi

4407 10

Skujkoki, gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, arī slīpēti vai garumā saaudzēti, ar biezumu vairāk nekā 6 mm

ex 4407 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, 6 mm.”

b)

punktu 1.11. aizstāj šādi:

“1.11

Izolēta Castanea Mill miza, un skujkoki (Coniferales)”

.

25.

V pielikumā B daļas I iedaļas 2. punkta trešo ievilkumu aizstāj šādi:

“—

Acer saccharum Marsh., ar izcelsmi ASV un Kanādā”

26.

V pielikumā B daļas I iedaļas 5. punktā pirmo ievilkumu aizstāj šādi:

“—

skujkoki (Coniferales), ar izcelsmi valstīs ārpus Eiropas”.

27.

V pielikumā B daļas I iedaļas 6. punktu aizstāj šādi:

“6.

Koksne atbilstīgi pirmajai pakārtotajai daļai 2. panta 2. punktā tad, kad tā

a)

pilnīgi vai daļēji iegūta no še turpmāk minēto augu kārtu, ģinšu vai sugu kokiem, izņemot iepakojuma materiālus no koka, kas definēti IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punktā:

Quercus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, izņemot koksni, kas atbilst aprakstam, kas minēts KN koda 4416 00 00 punktā b), un kad ir dokumentāls pierādījums tam, koksne apstrādāta vai pārstrādāta, piemērojot karstumu, kas ļauj uz 20 minūtēm sasniegt vismaz 176 °C,

Platanus, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV vai Armēnijā,

Populus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Amerikas kontinenta valstīs,

Acer saccharum Marsh., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV un Kanādā,

Skujkoki (Coniferales), ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi valstīs ārpus Eiropas – Kazahstānā, Krievijā un Turcijā

un

b)

atbilst vienam no še iekļautajiem I pielikuma otrās daļas aprakstiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87.

KN-kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā

4401 21 00

Skujkoku koksne, šķeldās un skaidās

4401 22 00

Lapu koku koksne, šķeldās un skaidās

4401 30 10

Zāģu skaidas

ex 4401 30 90

Cita veida koksnes atlikumi un atgriezumi, kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī bez mizas un aplievas, vai četrskaldņu brusas

4403 20

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

4403 91

Neapstrādāti ozolu (Quercus spp.) kokmateriāli, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), neapstrādāti, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4404

Šķeltas kārtis; pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet nesazāģēti gareniski

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu klātnes koka gulšņi

4407 10

Skujkoki, gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, ar biezumu vairāk nekā 6 mm

4407 91

Ozolu (Quercus spp.) kokmateriāli zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, ar biezumu vairāk nekā 6 mm

ex 4407 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, ar biezumu vairāk nekā 6 mm

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga koka tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un pārējie kravu paliktņi; koka paliktņu apmales

4416 00 00

Mucas, muciņas, vātis, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus

9406 00 20

Saliekamas būvkonstrukcijas no koka”

28.

V pielikumā B daļas II iedaļas 7. punktu aizstāj šādi:

“7.

Koksne atbilstīgi 2. panta 2. punkta pirmajai daļai:

a)

kad tā pilnīgi vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales), izņemot nomizotu koksni ar izcelsmi Eiropas trešās valstīs, un Castanea Mill., izņemot nomizotu koksni,

ja

b)

atbilst vienam no še iekļautajiem I pielikuma otrās daļas aprakstiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87.

KN-kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā

4401 21 00

Skujkoku koksne, šķeldās un skaidās

4401 22 00

Lapu koku koksne, šķeldās un skaidās

ex 4401 30

Koksnes atlikumi un atgriezumi (izņemot zāģu skaidas), kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

ex 4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 20

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīciju piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), neapstrādāti, arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4404

Šķeltas kārtis; pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet nesazāģēti gareniski

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu klātnes koka gulšņi

4407 10

Skujkoki, gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, ar biezumu vairāk nekā 6 mm

ex 4407 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīciju piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, ar biezumu vairāk nekā 6 mm

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga koka tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un pārējie kravu paliktņi; koka paliktņu apmales:

9406 00 20

Saliekamas būvkonstrukcijas no koka.”

29.

V pielikuma B daļas II iedaļā tiek pievienots jauns 9. punkts:

“9.

Izolēta skujkoku miza (Coniferales) ar izcelsmi Eiropas trešās valstīs”.


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1558/2004 (OV L 283, 2.9.2004., 7. lpp.).


Top