EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0116

Komisijas Direktīva 2003/116/EK (2003. gada 4. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 2000/29/EK II, III, IV un V pielikumu attiecībā uz kaitīgo organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

OJ L 321, 6.12.2003, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 199 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 199 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 192 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/116/oj

32003L0116Oficiālais Vēstnesis L 321 , 06/12/2003 Lpp. 0036 - 0040


Komisijas Direktīva 2003/116/EK

(2003. gada 4. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 2000/29/EK II, III, IV un V pielikumu attiecībā uz kaitīgo organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2003/47/EK [2], un jo īpaši tās 14. panta otrā punkta c) un d) punktu,

pēc apspriedēm ar attiecīgajām dalībvalstīm,

tā kā:

(1) Noteikumi pret Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jāattiecina uz visiem saimniekaugiem, kas spēj izplatīt šo kaitīgo organismu. Uz dažiem zināmiem Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saimniekaugiem neattiecas pašlaik spēkā esošie noteikumi. Šis saraksts tādēļ jāpaplašina, iekļaujot tajā visus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saimniekorganismus.

(2) Jāuzlabo noteikumi par "buferzonām", lai samazinātu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. izplatīšanās iespējamību nelielos attālumos. Tādēļ "buferzonām" jābūt skaidri norobežotām, un jāpiemēro stings kontroles režīms, kas ietver to augu aizvākšanu, kuriem novērojami Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. simptomi.

(3) Pirms augus no zonas, kurā sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., var ievest vai pārvietot attiecīgajās "aizsargājamās zonās", šiem augu audzēšanas laukiem un zonām ap šiem laukiem jābūt pilnīgi brīviem no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pēdējā pilnajā veģetācijas periodā pirms augu ievešanas vai pārvietošanas. Par to jāpārliecinās, veicot vizuālās pārbaudes attiecīgos laikos, kā arī laboratoriskās pārbaudes iespējamo latento infekciju noteikšanai.

(4) Bišu stropu pārvietošana uz aizsargājamām zonām un to iekšienē jāregulē, jo tas var būt svarīgs Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. izplatīšanas faktors.

(5) Līdz 2004. gada 1. aprīlim jāveic īpaši pasākumi attiecībā uz augiem, kas audzēti un uzglabāti uz laukiem, kuri atrodas oficiāli norādītajās "buferzonās" saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem un kuri atbilst tās attiecīgajām prasībām par laukiem un "buferzonām".

(6) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2000/29/EK.

(7) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK II, III, IV un V pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstīs vēlākais līdz 2004. gada 31. martam stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minētos aktus un nosūta minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

[2] OV L 138, 5.6.2003., 47. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK II, III, IV un V pielikumu groza šādi.

1. Direktīvas II pielikumu groza šādi:

a) tekstu A daļas II iedaļas b) punkta 3. pozīcijā labās puses slejā aizstāj ar šādu:

"Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas";

b) tekstu B daļas b) punkta 2. pozīcijā aizstāj ar šādu:

"Dzīvus ziedputekšņus saturošas augu daļas, kuras nav augļi, sēklas un stādīšanai paredzēti stādi, bet kurās ir dzīvi putekšņi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai."

2. Ierakstu III pielikuma B daļas 1. punkta labajā slejā aizstāj ar šādu:

"Neierobežojot aizliegumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1., 18. pozīcijā uzskaitītajiem augiem, vajadzības gadījumā augi, izņemot augļus un sēklas, un dzīvie ziedputekšņi ar trešo valstu izcelsmi, izņemot valstis, kuras saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru atzītas par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vai kurās ir noteikti no kaitēkļiem brīvie rajoni saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. atbilstoši attiecīgajiem Starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem un atzīti par tādiem saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, un izmantojami Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai.".

3. Direktīvas IV pielikumu groza šādi:

a) pielikuma A daļu groza šādi:

i) pielikuma I iedaļas 17. pozīciju aizstāj ar šādu:

"17.Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.un Sorbus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1., 18. pozīcijā un III pielikuma B daļas 1. pozīcijā vai IV pielikuma A daļas I iedaļas 15. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam paziņojumam: a)ka augu izcelsme ir valstīs, kas saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru atzītas par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,vaib)ka augu izcelsme ir no kaitēkļiem brīvos rajonos, kuri noteikti saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. atbilstoši attiecīgajiem Starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem un atzīti par tādiem saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru,vaic)ka audzēšanas laukā un tā tiešā tuvumā ir aizvākti augi, kam novērotas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pazīmes." |

ii) tekstu II iedaļas 9. pozīcijā kreisās puses slejā aizstāj ar šādu:

"Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas";

b) pielikuma B daļas 21. pozīciju aizstāj ar šādu:

"21.Augi un dzīvi ziedputekšņi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot aizliegumus, kas attiecas attiecīgi uz III pielikuma A daļas 9., 9.1., 18. pozīcijā un III pielikuma B daļas 1. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam paziņojumam, ka: a)augi izcelsme ir trešās valstīs, kuras saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru atzītas par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.vaib)augu izcelsme ir no kaitēkļiem brīvos rajonos, kuri ir noteikti saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. atbilstoši attiecīgajiem Starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem un atzīti par tādiem saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru,vaic)augu izcelsme ir labajā slejā uzskaitītajās aizsargājamajās zonāsvaid)augi izaudzēti vai — ja tie pārvietoti uz "buferzonu" — turēti un uzglabāti vismaz septiņus mēnešus, ieskaitot pēdējo pilno veģetācijas periodu laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, uz lauka:aa)kas atrodas vismaz 1 km no robežas oficiāli norādītajai "buferzonai", kuras platība ir vismaz 50 km2 un kurā saimniekaugiem piemēro oficiāli apstiprinātu un kontrolētu uzraudzības režīmu, kas noteikts vēlākais pirms tā pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, kurš ir pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda, lai samazinātu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. izplatīšanās iespējamību, ko rada tur audzētie augi. Šīs "buferzonas" sīku aprakstu glabā pieejamu Komisijai un citām dalībvalstīm. Kad ir noteikta "buferzona", veic oficiālās pārbaudes zonās ārpus lauka un 500 m apkārtējās joslas vismaz vienu reizi laikā no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vispiemērotākajā laikā, un visi augi, kam novērotas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pazīmes, nekavējoties jāaizvāc. Šo pārbaužu rezultātus katru gadu līdz 1. maijam iesniedz Komisijai un citām dalībvalstīm; unbb)kas tāpat kā "buferzona" oficiāli apstiprināts pirms tā pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, kurš ir pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda, augu audzēšanai saskaņā ar šajā pozīcijā noteiktajām prasībām; uncc)kas tāpat kā vismaz 500 m apkārtējā josla ir brīvs no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, ja oficiālās pārbaudes veic vismaz:divas reizes uz lauka vispiemērotākajā laikā, piem., laikposmā no jūnija līdz augustam un vienu reizi laikposmā no augusta līdz novembrimunvienu reizi minētajā apkārtējā joslā vispiemērotākajā laikā, piem., laikposmā no augusta līdz novembrim;undd)no kā augi oficiāli pārbaudīti attiecībā uz latentām infekcijām saskaņā ar attiecīgo laboratorijas metodi, izmantojot augu paraugus, kas oficiāli paņemti vispiemērotākajā laikā.Laikposmā no 2004. gada 1. aprīļa līdz 2005. gada 1. aprīlim šos noteikumus nepiemēro augiem, kas pārvietoti uz labajā slejā uzskaitītajām aizsargājamām zonām un kas audzēti un uzglabāti uz laukiem, kas atrodas oficiāli norādītajās "buferzonās" saskaņā ar attiecīgajām prasībām, kas piemērojamas līdz 2004. gada 1. aprīlim. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini province; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Toskāna; Trentīna-Altoadidže: Bolcāno un Trento autonomā province; Umbrija; Valledaosta; Veneta: izņemot Rovidžo provinces Rovigo,Polesella,Villamarzana,Fratta Polesine,San Bellino,Badia Polesine,Trecenta,Ceneselli,Pontecchio Polesine,Arquà Polesine,Costa di Rovigo,Occhiobello,Lendinara,Canda,Ficarolo,Guarda Veneta,Frassinelle Polesine,Villanova del Ghebbo,Fiesso Umbertiano,Castelguglielmo,Bagnolo di Po,Giacciano con Baruchella,Bosaro,Canaro,Lusia,Pincara,Stienta,Gaiba,Salarakomūnu un Padujas provinces Castelbaldo,Barbona,Piacenza d'Adige,Vescovana,S. Urbano,Boara Pisani,Masikomūnu, un Veronas provinces Palù,Roverchiara,Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnu), A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, FIN, UK (Ziemeļīrija, Mena un Normandijas salas) |

21.1.No 15. marta līdz 30. jūnijam, bišu stropi | Jābūt dokumentētam pierādījumam, ka bišu stropi: a)ir ar tādu trešo valstu izcelsmi, kuras saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru atzītas par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,vaib)ir ar labajā slejā uzskaitīto aizsargājamo zonu izcelsmi,vaic)pirms pārvietošanas tiem veikti atbilstīgi karantīnas pasākumi. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini province; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Toskāna; Trentīna-Altoadidže: Bolcāno un Trento autonomā province; Umbrija; Valledaosta; Veneta: izņemot Rovidžo provinces Rovigo,Polesella,Villamarzana,Fratta Polesine,San Bellino,Badia Polesine,Trecenta,Ceneselli,Pontecchio Polesine,Arquà Polesine,Costa di Rovigo,Occhiobello,Lendinara,Canda,Ficarolo,Guarda Veneta,Frassinelle Polesine,Villanova del Ghebbo,Fiesso Umbertiano,Castelguglielmo,Bagnolo di Po,Giacciano con Baruchella,Bosaro,Canaro,Lusia,Pincara,Stienta,Gaiba,Salarakomūnu un Padujas provinces Castelbaldo,Barbona,Piacenza d'Adige,Vescovana,S. Urbano,Boara Pisani,Masikomūnu, un Veronas provinces Palù,Roverchiara,Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnu), A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, FIN, UK (Ziemeļīrija, Mena un Normandijas salas)" |

4. Direktīvas V pielikumu groza šādi.

a) A daļu groza šādi:

i) Minētās daļas I pozīcijas 1.1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.1. Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., izņemot Prunus laurocerasus L. un Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., un Sorbus L. augus, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas";

ii) Minētās daļas II pozīcijas 1.3. un 1.4. punktu aizstāj ar šādiem:

"1.3. Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. augi, izņemot augļus un sēklas;

1.4. Dzīvi ziedputekšņi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai.";

b) B daļas II pozīcijas 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

"3. Dzīvi ziedputekšņi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai;

4. Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. augu daļas, izņemot augļus un sēklas."

--------------------------------------------------

Top