Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0894

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 894/2002 (2002. gada 27. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

OJ L 142, 31.5.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 150 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 150 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 21 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/894/oj

32002R0894Oficiālais Vēstnesis L 142 , 31/05/2002 Lpp. 0003 - 0003


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 894/2002

(2002. gada 27. maijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto kārtību [3],

tā kā:

(1) 2001. gada 11. septembra teroristu uzbrukumi Amerikas Savienotajās Valstīs un politiskie notikumi, kas sekoja šiem uzbrukumiem, nopietni skāra aviosabiedrību organizētos gaisa satiksmes pārvadājumus, kā rezultātā būtiski samazinājās pieprasījums atlikušo laiku 2001. gada vasaras un 2001./2002. gada ziemas lidojumu plānošanas sezonā.

(2) Lai pārliecinātos par to, ka, neizmantojot laika nišas, kas iedalītas šīm sezonām, tas neatņem operatoriem tiesības uz šīm nišām, ir skaidri un nepārprotami jānosaka, ka 2001. gada 11. septembra teroristu uzbrukumi negatīvi ietekmēja šīs lidojumu plānošanas sezonas.

(3) Tādēļ Padomes 1993. gada 18. janvāra Regula (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās [4] būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Padomes Regulā (EEK) Nr. 95/93 iekļauj šādu pantu:

"10.a pants

2001. gada 11. septembra notikumi

Lai piemērotu 10. panta 3. punktu, koordinatori atzīst, ka aviosabiedrībām 2002. gada vasaras lidojumu plānošanas sezonā un 2002./2003. gada ziemas lidojumu plānošanas sezonā ir tiesības uz tās pašas sērijas laika nišām, kas tām 2001. gada 11. septembrī ir attiecīgi bijušas piešķirtas uz 2001. gada vasaras lidojumu plānošanas un 2001./2002. gada ziemas lidojumu plānošanas sezonu."

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 27. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Arias Cañete

[1] OV C 103 E, 30.4.2002., 350. lpp.

[2] Atzinums saņemts 2002. gada 20. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] Eiropas Parlamenta 2002. gada 6. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2002. gada 25. marta kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 15. maija lēmums.

[4] OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top