EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0036

Komisijas Direktīva 2002/36/EK (2002. gada 29. aprīlis), ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem

OJ L 116, 3.5.2002, p. 16–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 244 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 244 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 44 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/36/oj

32002L0036Oficiālais Vēstnesis L 116 , 03/05/2002 Lpp. 0016 - 0026


Komisijas Direktīva 2002/36/EK

(2002. gada 29. aprīlis),

ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu uz izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/28/EK [2], un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) punktu,

tā kā:

(1) Jāveic pasākumi, lai aizsargātu Kopienu pret Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) un Naupactus leucoloma Boheman – kaitīgiem organismiem, kas agrāk nebija sastopami Kopienā.

(2) Jāgroza pašreizējie noteikumi attiecībā uz Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), lai tie attiektos tikai uz aizsargājamajām zonām Īrijā un Apvienotajā Karalistē (Ziemeļīrijā), kur šis organisms nav sastopams.

(3) Jāgroza Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess) saimniekaugu saraksts, lai ņemtu vērā jaunāko informāciju par šo kaitīgo organismu saistību ar to saimniekaugiem.

(4) Sakarā ar to, ka precēs joprojām turpina atklāt Bemisia tabaci Genn., Liriomyza sativae (Blanchard), Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) un Thrips palmi Karny, ir jāuzlabo pašreizējie noteikumi, kas attiecas uz aizsardzības pasākumiem pret šo kaitīgo organismu ievešanu un izplatību Kopienā, tādējādi nodrošinot efektīvāku aizsardzību.

(5) Šajos uzlabotajos aizsardzības pasākumos jāiekļauj augu pases izmantošana tiem augiem vai augu produktiem, kas cēlušies Kopienā, un fitosanitārā sertifikāta izmantošana tiem augiem vai augu produktiem, kuri cēlušies trešās valstīs.

(6) Jāgroza pašreizējie noteikumi attiecībā uz biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusu (beet necrotic yellow vein virus), lai ņemtu vērā secinājumus, ko Komisijas darba grupa guvusi, novērtējot fitosanitāro risku, kurš saistīts ar šo kaitīgo organismu attiecīgajās Kopienā atzītās aizsargājamās zonās.

(7) Jāgroza pašreizējie aizsardzības noteikumi attiecībā uz Tilletia indica Mitra, lai ņemtu vērā jaunāko informāciju par šī kaitīgā organisma izplatību Dienvidāfrikā.

(8) Jāizdara labojumi sarakstā Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 34. pozīcijā un V pielikuma B daļas I iedaļas 7. pozīcijas b) punktā, kurā Malta un Kipra ir nepareizi norādītas kā valstis, kas atrodas ārpus Eiropas.

(9) Minētie grozījumi ir saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu pieprasījumu.

(10) Tālab atbilstoši jāgroza attiecīgie Direktīvas 2000/29/EK pielikumi.

(11) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo groza Direktīvas 2000/29/EK I, II, IV un V pielikumu, kā tas norādīts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstīs 2003. gada 1. aprīlī stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kas jāievēro, izdarot šādas atsauces.

2. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2002. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

[2] OV L 77, 20.3.2002., 23. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1. Direktīvas I pielikuma A daļas I iedaļas a) daļā pēc 4. punkta pievieno jaunu punktu:

"4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)"

2. Direktīvas I pielikuma A daļas I iedaļas a) daļā pēc 16. punkta pievieno jaunu punktu:

"16.1. Naupactus leucoloma Boheman"

3. Direktīvas I pielikuma A daļas II iedaļas a) daļā svītro 4., 5. un 6. punktu.

4. Direktīvas I pielikuma B daļas a) daļā pēc 3. punkta pievieno jaunu punktu:

"4.Liriomyzfl bryoniae (Kaltenbach) | IRL un UK (Ziemeļīrija)" |

5. Direktīvas II pielikuma A daļas I iedaļas c) daļā pēc 1. punkta pievieno šādu punktu:

"1.1.Anisogramma anomala (Peck) E. Muller | Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs izaudzētie Corylus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas" |

6. Direktīvas II pielikuma A daļas II iedaļas a) daļā pēc 7. punkta pievieno šādus punktus:

"8.Liriomyza huidobrensis (Blanchard) | Grieztie ziedi, Apium graveolens L. lapu dārzeņi un stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sīpolus,bumbuļsīpolus,graudzāļu dzimtas augus,sakneņus,sēklas. |

9.Liriomyza trifolii (Burgess) | Grieztie ziedi, Apium graveolens L. lapu dārzeņi un stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sīpolus,bumbuļsīpolus,graudzāļu dzimtas augus,sakneņus,sēklas." |

7. Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļā pēc 11.2. punkta pievieno jaunu punktu:

"11.3.Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs izaudzētie Corylus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādu audzētavās un: a)ir cēlušies no eksportētājvalsts apvidus, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Anisogramma anomala (Peck) E. Muller, un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija";vaib)ir cēlušies no tādas audzēšanas vietas eksportētājvalstī, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem, kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas ciklu sākuma veiktajās oficiālajās pārbaudēs audzēšanas vietā vai tās tiešajā tuvumā nav konstatēts Anisogramma anomala (Peck) E. Muller, un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", paziņojot, ka Anisogramma anomala (Peck) E. Muller tur nav sastopams" |

8. Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļā 32.1., 32.2. un 32.3. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"32.1.Stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot:sīpolus,bumbuļsīpolus,graudzāļu dzimtas augus,sakneņus,sēklas,bumbuļus,un ir cēlušies no trešām valstīm, kurās ir sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amaummyza maculosa (Malloch) | Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas 1. iedaļas 27.1., 27.2., 28. un 29. punktā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādu audzētavās un a)ir cēlušies no eksportētājvalsts apvidus, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch), un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija";vaib)ir cēlušies no tādas audzēšanas vietas eksportētājvalstī, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch), un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", paziņojot, ka Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch) tur nav sastopami, par ko liecina trijos mēnešos pirms eksporta vismaz vienreiz mēnesī veiktās oficiālās pārbaudes;vaic)tieši pirms eksporta tie attiecīgi apstrādāti pret Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch), un tiem veiktas oficiālas pārbaudes, kurās konstatēts, ka tajos nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch). Sīkākas ziņas par apstrādi iekļauj šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā |

32.2.Dendmnthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. un Solidago L. grieztie ziedi un Apium graveolens L. un Ocimum L. lapu dārzeņi | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka grieztie ziedi un lapu dārzeņi: ir cēlušies no valsts, kurā nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch),vaitieši pirms to eksporta ir oficiāli pārbaudīti un ir atzīts, ka tie nesatur Liriomyza sativae (Blanchard) un Amaummyza maculosa (Malloch) |

32.3.Stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot:sīpolus,bumbuļsīpolus,graudzāļu dzimtas augus,sakneņus,sēklas,bumbuļus,kuri cēlušies no trešām valstīm | Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas 1. iedaļas 27.1., 27.2., 28., 29. un 32.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augi cēlušies no apvidus, kurā nav sastopami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess);vaib)trijos mēnešos pirms ražas novākšanas, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, audzēšanas vietā nav novērotas Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess) pazīmes;vaic)tieši pirms eksporta augiem veiktas oficiālas pārbaudes, kurās konstatēts, ka augi nesatur Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess), un tie attiecīgi apstrādāti pret Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess)" |

9. Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 34. punktā kreisās slejas tekstu aizstāj ar šādu:

"Augsne un audzēšanas substrāts, kurš atrodas kopā ar augiem vai ir saistīts ar tiem un kurš pilnībā vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām vielām, piemēram, no augu daļām, humusa kopā ar kūdru vai mizām, vai arī satur kādu cietu neorganisku vielu, kam jānodrošina augu izdzīvošana, un kura izcelsmes valsts ir:

- Kipra, Malta, Turcija,

- Baltkrievija, Igaunija, Gruzija, Latvija, Lietuva, Moldāvija, Krievija, Ukraina,

- valstis ārpus Eiropas, izņemot Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku, Tunisiju"

10. Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļā 36.1. un 36.2. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"36.1.Stādīšanai paredzēti augi, izņemot:sīpolus,bumbuļsīpolus,sakneņus,sēklas,bumbuļus,kas cēlušies no trešām valstīm | Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas 1. iedaļas 27.1., 27.2., 28., 29.,31., 32.1. un 32.3. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādu audzētavās un a)ir cēlušies no eksportētājvalsts apvidus, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija";vaib)ir cēlušies no tādas audzēšanas vietas eksportētājvalstī, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", paziņojot, ka trijos mēnešos pirms eksporta vismaz vienreiz mēnesī veiktās oficiālās pārbaudes liecina, ka tajā nav sastopams Thrips palmi Karny;vaic)tieši pirms izvešanas tie attiecīgi apstrādāti pret Thrips palmi Karny, un tiem veikta oficiāla pārbaude, kurā konstatēts, ka tie nesatur Thrips palmi Karny. Sīkākas ziņas par apstrādi iekļauj šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā |

36.2.Grieztie orhideju dzimtas ziedi un Momordica L. un Solatium melongena L. augļi, kas izaudzēti trešās valstīs | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka grieztie ziedi un augļi: cēlušies no valstīm, kurās nav sastopams Thrips palmi Karny,vaitieši pirms izvešanas ir oficiāli pārbaudīti un pārbaudēs konstatēts, ka tie nesatur Thrips palmi Karny" |

11. Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 40. punktā tekstu labās puses slejā aizstāj ar šādu:

"Neierobežojot noteikumus, ko piemēro attiecībā uz III pielikuma A daļas 2., 3., 9., 15., 16., 17. un 18. punktā, III pielikuma B daļas 1. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39. un 45.1. punktā uzskaitītajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi nav veģetācijas stadijā un tiem nav lapu."

12. Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļā 45. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"45.1.Stiebraugu sugu augi un Ficus L. un Hibiscus L. augi stādīšanai, kas iegūti valstīs ārpus Eiropas, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas un bumbuļus | Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas 1. iedaļas 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. un 36.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi: a)ir cēlušies no eksportētājvalsts apvidus, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija";vaib)ir cēlušies no tādas audzēšanas vietas eksportētājvalstī, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", paziņojot, ka deviņās nedēļās pirms eksporta vismaz reizi trīs nedēļās veiktās oficiālās pārbaudes liecina, ka tur nav sastopamas Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas),vaic)ja audzēšanas vietā atrod Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), ir uzglabāti vai izaudzēti audzēšanas vietā un attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijām), un vēlāk šajā audzēšanas vietā nav konstatēts Bemisia tabaci (ārpuseiropas populācijas), jo ir veikti attiecīgie pasākumi cīņā pret Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijām), ko apstiprina gan oficiālās pārbaudes, kuras veiktas ik pēc nedēļas deviņu nedēļu laikā pirms eksporta, gan visā minētajā laika posmā veiktie uzraudzības pasākumi. Sīkākas ziņas par apstrādi iekļauj šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā |

45.2.Grieztie Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. ziedi un Odmum L. lapu dārzeņi, kas izaudzēti valstīs ārpus Eiropas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka grieztie ziedi un lapu dārzeņi: ir cēlušies no valsts, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas),vaitieši pirms izvešanas ir oficiāli pārbaudīti un pārbaudēs konstatēts, ka tie nesatur Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas)" |

13. Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 45.1. punktam piešķir numuru 45.3.

14. Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 46. punktā labās puses sleju papildina ar atsauci uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 45.2. un 45.3. punktu.

15. Direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 53. un 54. punktā kreisās puses slejā pēc vārda "Pakistāna" iekļauj vārdu "Dienvidāfrika".

16. Direktīvas IV pielikuma A daļas II iedaļas 23. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"23.Stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot:sīpolus,bumbuļsīpolus,graudzāļu dzimtas augus,sakneņus,sēklas,bumbuļus | Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas 11. iedaļas 20., 21.1. vai 21.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augi cēlušies no apvidus, kurā nav sastopami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess);vaib)trijos mēnešos pirms ražas novākšanas, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, audzēšanas vietā nav novērotas Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess) pazīmes;vaic)tieši pirms izvešanas augiem veiktas oficiālas pārbaudes, kurās konstatēts, ka augi nesatur Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess), un tie attiecīgi apstrādāti pret Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess)" |

17. Direktīvas IV pielikumā B daļas 20.2. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"20.2Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas nav minēti IV pielikuma B daļas 20.1. punktā | a)Augsnes saturs kravā nedrīkst pārsniegt 1 % no svaravaib)bumbuļi paredzēti pārstrādei uzņēmumā ar oficiāli atzītu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kur nepastāv BNDDV izplatīšanās risks | DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), S, UK (Ziemeļīrija)" |

18. Direktīvas IV pielikumā B daļas 22. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"22.Allium porrum L., Apium L., Beta L. augi, izņemot augus, kas minēti IV pielikuma B daļas 25. punktā, un tos, kuri paredzēti dzīvnieku barībai, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. augi, izņemot stādāmos augus | a)Augsnes saturs kravā nedrīkst pārsniegt 1 % no svara;vaib)augi paredzēti pārstrādei uzņēmumā ar oficiāli apstiprinātu atkritumu apglabāšanas sistēmu, kur nepastāv BNDDV izplatīšanās risks | DK, F (Bretaņa), IRL, P (Azoru salas), FI, S, UK (Ziemeļīrija)" |

19. Direktīvas IV pielikumā B daļas 24. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"24.1.Euphorbia pulcherrima Willd. bezsakņu spraudeņi, kas paredzēti stādīšanai | Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 45.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)bezsakņu spraudeņi iegūti apvidū, kurā nav sastopama Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas);vaib)visā audzēšanas laikā, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot augu oficiālas pārbaudes audzēšanas vietā, nedz spraudeņiem, nedz augiem, no kuriem tie iegūti un kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, nav novērotas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populāciju) pazīmes;vaic)ja audzēšanas vietā konstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), spraudeņi un augi, no kuriem tie iegūti un kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), un pēc tam šajā audzēšanas vietā nekonstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), jo ir īstenotas attiecīgas procedūras cīņā pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), ko apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kas veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visā minētajā laika posmā veiktie uzraudzības pasākumi. Pēdējo no iepriekš minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas | IRL, P (Alentežu, Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, apgabals starp Duru un Minju, Madeira, Ribatežu un austrumu apgabali, un kalnu apgabali), FI, S, UK |

24.2.Euphorbia pulchenima Willd. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot:sēklas,augus, kam uz iepakojuma norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai galējiem lietotājiem, kuri profesionāli nenodarbojas ar augu audzēšanu, vai par to liecina augu ziedu (vai seglapu) attīstība vai citas pazīmes,24.1. punktā minētos augus | Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 45.1. punktā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augi cēlušies no apvidus, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas);vaib)deviņās nedēļās pirms tirdzniecības, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot oficiālas pārbaudes, augiem audzēšanas vietā nav konstatētas Bemisia tabaci Genn.(Eiropas populāciju) pazīmes;vaic)ja audzēšanas vietā konstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), augi, kas uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), un vēlāk šajā audzēšanas vietā nekonstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), jo ir īstenotas attiecīgas procedūras cīņā pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), ko apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kuras veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visi minētajā laika posmā veiktie uzraudzības pasākumi. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas;d)ir gūti pierādījumi, ka augi ir izaudzēti no spraudeņiem, kas:(da)cēlušies no apvidus, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),vai(db)izaudzēti audzēšanas vietā, kurā nav konstatētas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populāciju) pazīmes, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot oficiālas pārbaudes visā minēto augu audzēšanas laikā,vai(dc)ja audzēšanas vietā konstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), iegūti no augiem, kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā un attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), un vēlāk šajā audzēšanas vietā nekonstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), jo ir īstenotas attiecīgas procedūras cīņā pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), ko apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kas veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visi minētajā laika posmā veiktie uzraudzības pasākumi. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas | IRL, P (Alentežu, Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, apgabals starp Duru un Minju, Madeira, Ribatežu un austrumu apgabali, un kalnu apgabali), FI, S, UK |

24.3.Begonia L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus, un Ficus L. un Hibiscus L. augi, kuri paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas un izņemot augus, kam uz iepakojuma norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai galējiem lietotājiem, kuri profesionāli nenodarbojas ar augu audzēšanu, vai par to liecina ziedu attīstība vai citas pazīmes | Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 45.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augi cēlušies no apvidus, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas);vaib)deviņās nedēļās pirms piegādes tirgū, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot oficiālas pārbaudes, augiem audzēšanas vietā nav konstatētas Bemisia tabaci Genn.(Eiropas populāciju) pazīmes;vaic)ja audzēšanas vietā konstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), augi, kas uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), un vēlāk šajā audzēšanas vietā nekonstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), jo ir īstenotas attiecīgas procedūras cīņā pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), ko apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kuras veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visi minētajā laika posmā veiktie uzraudzības pasākumi. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas | IRL, P (Alentežu, Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, apgabals starp Duru un Minju, Madeira, Ribatežu un austrumu apgabali, un kalnu apgabali), FI, S, UK" |

20. Direktīvas IV pielikuma B daļā svītro 25.1. punktu.

21. Direktīvas IV pielikumā B daļas 25.2. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"25.Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti rūpnieciskai pārstrādei | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augus pārvadā tā, lai nodrošinātos pret BNDDV izplatīšanās risku, un tos paredzēts piegādāt pārstrādes uzņēmumiem ar oficiāli apstiprinātu atkritumu apglabāšanas sistēmu, kura nodrošina BNDDV izplatīšanās riska novēršanu;vaib)augi izaudzēti apvidū, kurā nav sastopams BNDDV | DK, F (Bretaņa), IRL, P (Azoru salas), FI, S, UK (Ziemeļīrija)" |

22. Direktīvas IV pielikumā B daļas 26. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"26.Augsne no bietēm un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atgriezumi | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augsne vai atgriezumi a)attiecīgi apstrādāti, lai nepieļautu BNDDV izplatīšanos;vaib)tos paredzēts pārvest, lai apglabātu oficiāli apstiprinātā veidā;vaic)iegūti no Beta vulgaris augiem, kas izaudzēti apvidū, kurā nav sastopams BNDDV | DK, F (Bretaņa), IRL, P (Azoru salas), FI, S, UK (Ziemeļīrija)" |

23. Direktīvas IV pielikuma B daļas I iedaļas 30. punktā tekstu vidējā slejā aizstāj ar šādu:

"a) Mehānismiem jābūt tīriem, bez augsnes un augu atliekām, kad tos novieto biešu audzēšanas vietās;

vai

b) šie mehānismi agrāk izmantoti apvidū, kurā nav sastopams BNDDV"

24. Direktīvas V pielikuma A daļas I iedaļas 2.1. punktu papildina ar šādu vārdkopu:

"un citi stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot graudzāļu dzimtas augus, kā arī sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas un bumbuļus"

25. Direktīvas V pielikuma A daļas II iedaļas 1.6. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"1.6. Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti rūpnieciskai pārstrādei"

26. Direktīvas V pielikuma A daļas II iedaļas 1.7. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"1.7. Augsne no bietēm un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atgriezumi"

27. Direktīvas V pielikuma A daļas II iedaļas 2.1. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"2.1. Begonia L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot bumbuļsīpolus, sēklas un bumbuļus, kā arī Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. un Hibiscus L. augi, kuri paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas"

28. Direktīvas V pielikuma B daļas I iedaļas 2. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"— Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. un grieztie orhideju dzimtas ziedi,

— skuju koki (Coniferales),

— Acer saccharum Marsh., kas cēlušies no Ziemeļamerikas valstīm,

— Prunus L., kas cēlušies no valstīm ārpus Eiropas,

— grieztie Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. un Trachelium L. ziedi, kas cēlušies no valstīm ārpus Eiropas,

— Apium graveolens L. un Ocimum L. lapu dārzeņi."

29. Direktīvas V pielikuma B daļas I iedaļas 3. punkta pirmo ievilkumu papildina ar šādu vārdkopu:

"Momordica L. un Solanum melongena L."

30. Direktīvas V pielikuma B daļas I iedaļas 7. punkta b) apakšpunkta tekstu aizstāj ar šādu:

"Augsne un audzēšanas substrāts, kurš atrodas kopā ar augiem vai ir saistīts ar tiem un kurš pilnībā vai daļēji sastāv no a) punktā minētajām vielām vai sastāv arī no cietām neorganiskajām vielām, kas nodrošina augu izdzīvošanu, un kura izcelsmes valsts ir:

- Kipra, Malta, Turcija,

- Baltkrievija, Igaunija, Gruzija, Latvija, Lietuva, Moldāvija, Krievija, Ukraina,

- valstis ārpus Eiropas, izņemot Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku, Tunisiju."

31. Direktīvas V pielikuma B daļas II iedaļas 1. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"1. Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti rūpnieciskai pārstrādei"

32. Direktīvas V pielikuma B daļas II iedaļas 2. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"2. Augsne no bietēm un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atgriezumi"

--------------------------------------------------

Top