EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D0785-20190516

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/785 (2019. gada 14. maijs) par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu Savienībā iekārtām, kurās izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju, un Lēmuma 2007/131/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3461) (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/785/2019-05-16

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

02019D0785 — LV — 16.05.2019 — 000.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/785

(2019. gada 14. maijs)

par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu Savienībā iekārtām, kurās izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju, un Lēmuma 2007/131/EK atcelšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3461)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 127, 16.5.2019., 23. lpp)


Labots ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 152, 11.6.2019, lpp 129 (2019/785)
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/785

(2019. gada 14. maijs)

par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu Savienībā iekārtām, kurās izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju, un Lēmuma 2007/131/EK atcelšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3461)

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Šā lēmuma mērķis ir Savienībā harmonizēt radiofrekvenču spektra pieejamības un efektīvas izmantošanas tehniskos nosacījumus iekārtām, kurās tiek izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija.

2. pants

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a) “iekārtas, kurās tiek izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija,” ir iekārtas, kurās kā sastāvdaļa vai palīgierīce ietverta maza darbības attāluma radiosakaru tehnoloģija, ar kuras palīdzību paredzēts apzināti ģenerēt un pārraidīt augstfrekvences enerģiju, kas izkliedēta frekvenču joslā, kuras platums ir lielāks nekā 50 MHz un kura var daļēji sakrist ar vairākām frekvenču joslām, kas sadalītas radiosakaru dienestiem;

b) “beztraucējumu un bezaizsardzības nosacījums” nozīmē, ka nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus nevienam radiosakaru dienestam un pieprasīt šo ierīču aizsardzību pret traucējumiem, ko rada radiosakaru dienesti;

c) “telpās” nozīmē ēku iekšienē vai vietās, kur ekranizācija parasti nodrošinās nepieciešamo vājinājumu, lai aizsargātu radiosakaru dienestus pret kaitīgiem traucējumiem;

d) “mehāniskais transportlīdzeklis” lietots nozīmē, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK ( 1 ) 3. panta 11. punktā;

e) “dzelzceļa transportlīdzeklis” lietots nozīmē, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/643 ( 2 ) 3. panta 1. punkta 4) apakšpunktā;

f) “e.i.r.p.” ir ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda, kas ir antenai pievadītās jaudas reizinājums ar antenas pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret izotropisko antenu (absolūtais vai izotropiskais pastiprinājums);

g) “maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums”, kas noteikts kā testējamās radiosakaru ierīces e.i.r.p. noteiktā frekvencē, ir vidējā jauda joslas platuma vienībā (centrēta šajā frekvencē), kas izstarota maksimālā līmeņa virzienā saskaņā ar noteiktajiem mērīšanas nosacījumiem;

h) “galotnes jauda”, noteikta kā e.i.r.p., ir jauda, kas fiksēta 50 MHz platā joslā frekvencē, kurā novērota augstākā vidējā izstarotā jauda, kas izstarota maksimālā līmeņa virzienā saskaņā ar noteiktajiem mērīšanas nosacījumiem;

i) “kopējās jaudas spektrālais blīvums” ir vidējota vidējā e.i.r.p. blīvuma vērtība, kas vismaz ar 15 grādu izšķirtspēju izmērīta uz mērījuma vietu aptverošas sfēras;

j) “gaisa kuģī” nozīmē radiolīniju izmantošanu sakariem gaisa kuģa iekšienē;

k) “LT1” ir sistēmas, kas paredzētas vispārējai cilvēku un objektu atrašanās vietas noteikšanai un var tikt izmantotas bez licences.

3. pants

Sešu mēnešu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā dalībvalstis iedala un uz beztraucējumu un bezaizsardzības nosacījuma pamata dara pieejamu radiofrekvenču spektru, iekārtām, kurās tiek izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, ja iekārtas atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem un tās izmanto telpās, vai, ja iekārtas izmanto ārpus telpām, tās nav piesaistītas fiksētai instalācijai, fiksētai infrastruktūrai vai fiksētai ārējai antenai. Pielikumā noteiktajām prasībām atbilstošas iekārtas, kurās tiek izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, atļauts izmantot arī mehāniskajos un dzelzceļa transportlīdzekļos.

4. pants

Dalībvalstis seko, kā iekārtas, kurās tiek izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, izmanto pielikumā norādītās frekvenču joslas, galvenokārt – nolūkā pārliecināties, ka visi šā lēmuma 3. panta nosacījumi joprojām ir vajadzīgi, un par konstatēto ziņo Komisijai.

5. pants

Lēmums 2007/131/EK tiek atcelts.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
PIELIKUMS

▼C1

1.    ULTRAPLATJOSLAS (UWB) VISPĀRĒJĀ IZMANTOŠANATehniskās prasības

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.)

(mērot 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC (1) vai DAA (2)

0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

– 40 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC (1) vai DAA (2)

0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC (1) vai DAA (2)

0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot DAA (2)

0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

(1)   3,1–4,8 GHz joslā. Traucējumu mazināšanas paņēmiens “zems darbības cikls” (LDC) un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.3.1., 4.5.3.2. un 4.5.3.3. punktā. Lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvas 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.) attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

(2)   3,1–4,8 GHz un 8,5–9 GHz joslās. Traucējumu mazināšanas paņēmiens “atklāšana un novēršana” (DAA) un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.1.1., 4.5.1.2. un 4.5.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

2.    ATRAŠANĀS VIETAS IZSEKOŠANAS SISTĒMAS. 1. tips (LT1)Tehniskās prasības

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.)

(mērot 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

– 40 dBm

3,8 < f ≤ 6,0 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot DAA (1)

0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

(1)   Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-2 V2.1.1. 4.5.1.1., 4.5.1.2. un 4.5.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

3.    MEHĀNISKAJOS UN DZELZCEĻA TRANSPORTLĪDZEKĻOS UZSTĀDĪTĀS UWB IERĪCESTehniskās prasības

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.)

(mērot 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC (1) + e.l. (4)

≤ 0 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC (3) + DAA (2) + e.l. (4)

≤ 0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

– 40 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC (1) + e.l. (4)

≤ 0 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC (3) + DAA (2) + e.l. (4)

≤ 0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC (1) + e.l. (4)

≤ 0 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC (3) + DAA (2) + e.l. (4)

≤ 0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 53,3 dBm/MHz

– 13,3 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC (1) + e.l. (4)

≤ 0 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC (3) + e.l. (4)

≤ 0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

vai

vai

– 41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC (3) + DAA (2) + e.l. (4)

≤ 0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

(1)   Traucējumu mazināšanas paņēmiens LDC un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-3 V2.1.1. 4.5.3.1., 4.5.3.2. un 4.5.3.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

(2)   Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-3 V2.1.1. 4.5.1.1., 4.5.1.2. un 4.5.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

(3)   Traucējumu mazināšanas paņēmiens “raidīšanas jaudas regulēšana” (TPC) un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-3 V2.1.1. 4.7.1.1., 4.7.1.2. un 4.7.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

(4)   Prasība ārējai robežai: (e. l.) ≤ – 53,3 dBm/MHz. Ārējā robeža (e. l.) noteikta ETSI standarta EN 302 065-3 V2.1.1. 4.3.4.1., 4.3.4.2. un 4.3.4.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

Tehniskās prasības, kas jāizmanto 3,8–4,2 GHz un 6–8,5 GHz joslā transportlīdzekļu piekļuves sistēmām, kuras izmanto paņēmienu “iedarbināšana tikai pārraidei”, ir noteiktas tabulā.Tehniskās prasības

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.)

(mērot 50 MHz)

3,8 < f ≤ 4,2 GHz

– 41,3 dBm/MHz, kad darbojas “iedarbināšana tikai pārraidei” un LDC ≤ 0,5 % (1 h)

0 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz, kad darbojas “iedarbināšana tikai pārraidei” un LDC ≤ 0,5 % (1 h) vai TPC

0 dBm

Traucējumu mazināšanas paņēmiens “iedarbināšana tikai pārraidei” tiek definēts kā UWB pārraide, ko sāk tikai tad, kad nepieciešams, proti, kad sistēma rāda, ka tuvumā ir UWB ierīces. Sakarus iedarbina lietotājs vai transportlīdzeklis. Sekojošos sakarus var uzskatīt par “iedarbinātiem sakariem”. Izmanto pastāvošo mazināšanas paņēmienu LDC (vai TPC 6–8,5 GHz joslā). Transportlīdzekļu piekļuves sistēmām izmantojot traucējumu mazināšanas paņēmienu “iedarbināšana tikai pārraidei”, nedrīkst piemērot ārējās robežas prasību.

Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības, transportlīdzekļu piekļuves sistēmām izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu “iedarbināšana tikai pārraidei”, kas nodrošina pienācīgu veiktspēju. Ja attiecīgi paņēmieni ir aprakstīti harmonizētajos standartos vai to daļās, uz ko atbilstoši Direktīvai 2014/53/ES Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesī publicētas norādes, nodrošina veiktspēju, kas ir vismaz līdzvērtīga minētajiem paņēmieniem. Minētie paņēmieni ievēro šā lēmuma tehniskās prasības.

▼B

4.    UWB GAISA KUĢĪ

Maksimālā vidējās jaudas spektrālā blīvuma vērtība (e.i.r.p.) un maksimālās galotnes jaudas vērtība (e.i.r.p.) maza darbības attāluma ierīcēm, kas izmanto UWB tehnoloģiju, ar traucējumu mazināšanas paņēmienu izmantošanu vai bez tiem, ir norādītas tabulā.Tehniskās prasības

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.)

(mērot 50 MHz)

Prasības traucējumu mazināšanas paņēmieniem

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

 

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

 

2,7 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

 

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

– 40 dBm

 

3,8 < f ≤ 6,0 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

 

6,0 < f ≤ 6,650 GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

 

6,650 < f ≤ 6,6752 GHz

– 62,3 dBm/MHz

– 21 dBm

jāpielieto 21 dB vājinājums, lai sasniegtu – 62,3 dBm/MHz (1) līmeni

6,6752 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

7,25–7,75 GHz (FSS un MetSat (7,45–7,55 GHz) aizsardzība) (1) (2)

7,75–7,9 GHz (MetSat aizsardzība) (1) (3)

8,5 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

 

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

 

(1)   Var izmantot alternatīvas traucējumu mazināšanas metodes, piemēram, ekranētus iluminatorus, ja tās nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju.

(2)   7,25–7,75 GHz (fiksētais satelītu dienests) un 7,45–7,55 GHz (meteoroloģiskais satelīts) aizsardzība: – 51,3 – 20 × log10 (10[km]/x[km]) (dBm/MHz) augstumiem, kas pārsniedz 1 000  m virs zemes, kur x ir gaisa kuģa augstums virs zemes kilometros, – 71,3 dBm/MHz 1 000  m augstumā virs zemes un zemāk.

(3)   7,75–7,9 GHz (meteoroloģiskais satelīts) aizsardzība:

5.    MATERIĀLA ZONDĒŠANAS IERĪCES, KAS IZMANTO UWB TEHNOLOĢIJU

5.1.    Ievads

UWB materiāla zondēšanas ierīces iedala divās klasēs:

 materiāla kontaktzondēšanas UWB ierīces, kurām UWB raidītājs ieslēdzas tikai tiešā saskarē ar zondējamo materiālu,

 materiāla bezkontakta zondēšanas UWB ierīces, kurām UWB raidītājs ieslēdzas tikai tad, kad tā atrodas zondējamā materiāla tuvumā un UWB raidītājs ir pavērsts pret zondējamo materiālu (piemēram, manuāli, izmantojot tuvuma sensoru vai mehānisku paņēmienu).

Materiāla zondēšanas ierīces, kas darbojas ar UWB tehnoloģiju, atbilst vai nu vispārējam UWB regulējumam uz šā pielikuma 1. iedaļas tehnisko nosacījumu pamata, vai 5.2. un 5.3. iedaļā noteiktajām materiāla zondēšanas ierīču īpatnējām robežām.

Vispārējais UWB regulējums neaptver stacionāras āra iekārtas. Materiāla zondēšanas ierīces izstarojums nedrīkst pārsniegt 1. iedaļā noteiktās UWB vispārējās lietošanas regulējuma robežas. Materiāla zondēšanas ierīcēm jāatbilst traucējumu mazināšanas paņēmienu prasībām, kas 1. iedaļā noteiktas UWB vispārējai izmantošanai.

Īpatnējās robežas materiāla zondēšanas ierīcēm, ieskaitot traucējumu mazināšanas paņēmienus, ir uzskaitītas nākamajās tabulās. Ar šo lēmumu atļauto materiāla zondēšanas ierīču izstarojumam jābūt minimālam, un tas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt tālāk tabulās dotās izstarojuma robežas. Ierīcei jāatbilst īpatnējām robežām, kad to izmanto uz zondējamā materiāla tipveida struktūras. Tabulās norādītās īpatnējās robežas ikkatrā vidē ir piemērojamas materiālu zondēšanas ierīcēm, atskaitot tās, uz kurām attiecas šo tabulu 5. piezīme, kas noteiktās piemērojamās frekvenču joslās nepieļauj stacionāras āra iekārtas.

5.2.    Materiāla kontaktzondēšanas ierīces

Maksimālās vidējās jaudas spektrālā blīvuma (e.i.r.p.) un maksimālās galotnes jaudas (e.i.r.p.) īpatnējās robežas materiāla kontaktzondēšanas ierīcēm, kas izmanto UWB tehnoloģiju, ir noteiktas tabulā.Tehniskās prasības materiāla kontaktzondēšanas UWB ierīcēm

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.)

(mērot 50 MHz)

f ≤ 1,73 GHz

– 85 dBm/MHz (1)

– 45 dBm

1,73 < f ≤ 2,2 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

2,2 < f ≤ 2,5 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

2,5 < f ≤ 2,69 GHz

– 65 dBm/MHz (1) (2)

– 25 dBm

2,69 < f ≤ 2,7 GHz (4)

– 55 dBm/MHz (3)

– 15 dBm

2,7 < f ≤ 2,9 GHz

– 70 dBm/MHz (1)

– 30 dBm

2,9 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz (1) (6) (7)

– 30 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz (4)

– 50 dBm/MHz (2) (6) (7)

– 10 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

– 50 dBm/MHz (6) (7)

– 10 dBm

4,8 < f ≤ 5,0 GHz (4)

– 55 dBm/MHz (2) (3)

– 15 dBm

5,0 < f ≤ 5,25 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

5,25 < f ≤ 5,35 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

5,35 < f ≤ 5,6 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

5,6 < f ≤ 5,65 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

5,65 < f ≤ 5,725 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

5,725 < f ≤ 6,0 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

6,0 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz (5)

0 dBm

8,5 < f ≤ 9,0 GHz

– 65 dBm/MHz (7)

– 25 dBm

9,0 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

(1)   Ierīcēm, kas izmanto paņēmienu “klausies, pirms raidi” (LBT), atļauts darboties 1,215–1,73 GHz frekvenču joslā ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu – 70 dBm/MHz un 2,5 – 2,69 un 2,7–3,4 GHz frekvenču joslās ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu – 50 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. – 10 dBm/50 MHz. LBT mehānisms noteikts ETSI standarta EN 302 065-4 V1.1.1. 4.5.2.1., 4.5.2.2. un 4.5.2.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

(2)   Lai aizsargātu radiosakaru dienestus, pārvietojamām iekārtām jāatbilst šādām kopējās izstarotās jaudas prasībām:
a)  frekvenču joslās 2,5–2,69 GHz un 4,8–5 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 10 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu;
b)  frekvenču joslā 3,4–3,8 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 5 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu.

(3)   Lai aizsargātu radioastronomijas dienestu (RAS) 2,69–2,7 GHz un 4,8–5 GHz frekvenču joslās, kopējais jaudas spektrālais blīvums nedrīkst sasniegt – 65 dBm/MHz.

(4)   Darbības cikla ierobežojums līdz 10 % sekundē.

(5)   Nav atļautas stacionāras āra iekārtas.

(6)   3,1–4,8 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu LDC, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu – 41.3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens LDC un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.3.1., 4.5.3.2. un 4.5.3.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību. Ja izmanto LDC, piemēro 5. piezīmi.

(7)   3,1–4,8 GHz un 8,5–9 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu DAA, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu – 41.3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.1.1., 4.5.1.2. un 4.5.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību. Ja izmanto DAA, piemēro 5. piezīmi.

5.3.    Materiāla bezkontakta zondēšanas ierīces

Maksimālās vidējās jaudas spektrālā blīvuma (e.i.r.p.) un maksimālās galotnes jaudas (e.i.r.p.) īpatnējās robežas materiāla bezkontakta zondēšanas ierīcēm, kas izmanto UWB tehnoloģiju, ir noteiktas tabulā.Tehniskās prasības materiāla bezkontakta zondēšanas UWB ierīcēm

Frekvenču josla

Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.)

Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.)

(mērot 50 MHz)

f ≤ 1,73 GHz

– 85 dBm/MHz (1)

– 60 dBm

1,73 < f ≤ 2,2 GHz

– 70 dBm/MHz

– 45 dBm

2,2 < f ≤ 2,5 GHz

– 50 dBm/MHz

– 25 dBm

2,5 < f ≤ 2,69 GHz

– 65 dBm/MHz (1) (2)

– 40 dBm

2,69 < f ≤ 2,7 GHz (4)

– 70 dBm/MHz (3)

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 2,9 GHz

– 70 dBm/MHz (1)

– 45 dBm

2,9 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz (1) (6) (7)

– 45 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz (4)

– 70 dBm/MHz (2) (6) (7)

– 45 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

– 50 dBm/MHz (6) (7)

– 25 dBm

4,8 < f ≤ 5,0 GHz (4)

– 55 dBm/MHz (2) (3)

– 30 dBm

5,0 < f ≤ 5,25 GHz

– 55 dBm/MHz

– 30 dBm

5,25 < f ≤ 5,35 GHz

– 50 dBm/MHz

– 25 dBm

5,35 < f ≤ 5,6 GHz

– 50 dBm/MHz

– 25 dBm

5,6 < f ≤ 5,65 GHz

– 50 dBm/MHz

– 25 dBm

5,65 < f ≤ 5,725 GHz

– 65 dBm/MHz

– 40 dBm

5,725 < f ≤ 6,0 GHz

– 60 dBm/MHz

– 35 dBm

6,0 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz (5)

0 dBm

8,5 < f ≤ 9,0 GHz

– 65 dBm/MHz (7)

– 25 dBm

9,0 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

(1)   Ierīcēm, kas izmanto paņēmienu LBT, atļauts darboties 1,215–1,73 GHz frekvenču joslā ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu – 70 dBm/MHz un 2,5 – 2,69 un 2,9–3,4 GHz frekvenču joslās ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu –50 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. – 10 dBm/50 MHz. LBT mehānisms noteikts ETSI standarta EN 302 065-4 V1.1.1. 4.5.2.1., 4.5.2.2. un 4.5.2.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību.

(2)   Lai aizsargātu radiosakaru dienestus, pārvietojamām iekārtām jāatbilst šādām kopējās izstarotās jaudas prasībām:
a)  frekvenču joslās 2,5–2,69 GHz un 4,8–5 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 10 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu;
b)  frekvenču joslā 3,4–3,8 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 5 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu.

(3)   Lai aizsargātu radioastronomijas dienestu (RAS) 2,69–2,7 GHz un 4,8–5 GHz frekvenču joslās, kopējais jaudas spektrālais blīvums nedrīkst sasniegt – 65 dBm/MHz.

(4)   Darbības cikla ierobežojums līdz 10 % sekundē.

(5)   Nav atļautas stacionāras āra iekārtas.

(6)   3,1–4,8 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu LDC, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu – 41.3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens LDC un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.3.1., 4.5.3.2. un 4.5.3.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību. Ja izmanto LDC, piemēro 5. piezīmi.

(7)   3,1–4,8 GHz un 8,5–9 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu DAA, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu – 41.3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas ETSI standarta EN 302 065-1 V2.1.1. 4.5.1.1., 4.5.1.2. un 4.5.1.3. punktā. Lai izpildītu Direktīvas 2014/53/ES attiecīgās pamatprasības un ievērotu šā lēmuma tehniskās prasības, var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsargātību. Ja izmanto DAA, piemēro 5. piezīmi.

Tabulā ir noteiktas LBT mehānisma galotnes jaudas sliekšņvērtības, lai nodrošinātu tajā minēto radiosakaru dienestu aizsardzību.Tehniskās prasības materiāla zondēšanas ierīču LBT mehānismam

Frekvenču josla

Nosakāmais radiosakaru dienests

Maksimālā jaudas sliekšņvērtība

1,215 < f ≤ 1,4 GHz

Radionoteikšanas dienests

+ 8 dBm/MHz

1,61 < f ≤ 1,66 GHz

Mobilais satelītu dienests

– 43 dBm/MHz

2,5 < f ≤ 2,69 GHz

Sauszemes mobilais dienests

– 50 dBm/MHz

2,9 < f ≤ 3,4 GHz

Radionoteikšanas dienests

– 7 dBm/MHz

Papildu prasības radara noteikšanai: pastāvīga klausīšanās un automātiska izslēgšanās 10 ms laikā attiecīgajā frekvenču joslā, ja tiek pārsniegta sliekšņvērtība (tabulā ar LBT mehānismu). Pirms raidītāja jaunas ieslēgšanās nepieciešams vismaz 12 s klusēšanas laiks ar pastāvīgu klausīšanos. Klusēšanas laiks, kurā aktīvs ir tikai LBT uztvērējs, jānodrošina arī pēc ierīces izslēgšanas.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa Regula (ES) 2018/643 par dzelzceļa transporta statistiku (OV L 112, 2.5.2018., 1. lpp.).

Top