EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0515(02)-20181204

Consolidated text: Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgums par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses

02002A0515(02) — LV — 04.12.2018 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS UN VIDUSJŪRAS REĢIONA VALSTS NOLĪGUMS

par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses

(OV L 129, 15.5.2002., 3. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PROTOKOLS Eiropas un Vidusjūras valstu reģiona asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas un Slovēnijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

  L 283

3

26.10.2005

►M2

NOLĪGUMS vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par savstarpējas liberalizācijas pasākumiem, par EK un Jordānijas Asociācijas nolīguma grozīšanu un par 1. un 2. protokola, ka arī I, II, III un IV pielikuma aizstāšanu

  L 41

3

13.2.2006

►M3

ES UN JORDĀNIJAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2006 (2006. gada 15. jūnijs),

  L 209

30

31.7.2006

►M4

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, nolūkā ņemt vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

  L 40

64

13.2.2010

►M5

ES UN JORDĀNIJAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2010 (2010. gada 16. septembris),

  L 253

60

28.9.2010

►M6

PROTOKOLS Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par vispārējiem principiem Jordānijas Hāšimītu Karalistes līdzdalībai Savienības programmās

  L 117

2

27.4.2013

►M7

PROTOKOLS, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

  L 132

81

21.5.2016

 M8

ES UN JORDĀNIJAS ASOCIĀCIJAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2016 (2016. gada 19. jūlijs),

  L 233

6

30.8.2016

►M9

ES UN JORDĀNIJAS ASOCIĀCIJAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2018 (2018. gada 4. decembris),

  L 9

147

11.1.2019
▼B

EIROPAS UN VIDUSJŪRAS REĢIONA VALSTS NOLĪGUMS

par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras pusesBEĻĢIJAS KARALISTE,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE –

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma līgumslēdzējas puses,

turpmāk – “dalībvalstis”, un

EIROPAS KOPIENA,

EIROPAS OGĻU UN TĒRAUDA KOPIENA,

turpmāk – “Kopiena”,

no vienas puses, un

Jordānijas Hāšimītu Karaliste,

turpmāk – “Jordānija”,

no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ to, kāda nozīme ir līdzšinējām tradicionālajām saitēm, kas pastāv starp Kopienu, tās dalībvalstīm un Jordāniju, un to kopīgās vērtības,

ŅEMOT VĒRĀ to, ka Kopiena, tās dalībvalstis un Jordānija vēlas stiprināt šīs saites un izveidot ilgstošas attiecības, kuru pamatā ir savstarpība un partnerība, un turpināt Jordānijas ekonomiku integrēt Eiropas ekonomikā,

ŅEMOT VĒRĀ to, kādu nozīmi Puses piešķir ANO Statūtiem, jo īpaši cilvēktiesību, demokrātijas principu un politisko un ekonomisko brīvību ievērošanai, kas veido asociācijas pašu pamatu,

ŅEMOT VĒRĀ politisko un ekonomisko attīstību Eiropā un Tuvajos un Vidējos Austrumos pēdējos gados,

APZINOTIES vajadzību apvienot centienus nostiprināt politisko stabilitāti un ekonomikas attīstību reģionā, veicinot reģionālo sadarbību,

VĒLOTIES izveidot un attīstīt regulāru politisko dialogu par divpusējiem un starptautiskiem jautājumiem, kas interesē abas Puses,

PĀRLIECINĀTAS par vajadzību nostiprināt sociālo un ekonomisko modernizāciju, ko sākusi Jordānija, kuras mērķi ir tās ekonomikas pilnīga integrācija pasaules ekonomikā un līdzdalība demokrātisku valstu kopībā,

ŅEMOT VĒRĀ saimnieciskās un sociālās attīstības atšķirības, kas pastāv starp Jordāniju un Kopienu,

VĒLOTIES izveidot sadarbību, kuras pamatā ir regulārs dialogs par ekonomikas, zinātnes, tehnoloģiskiem, kultūras, audiovizuāliem un sociāliem jautājumiem, lai uzlabotu savstarpējās zināšanas un izpratni,

ŅEMOT VĒRĀ Kopienas un Jordānijas saistības veikt brīvu tirdzniecību, jo īpaši izpildīt tiesības un pienākumus, kas izriet no 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT),

PĀRLIECĪBĀ, ka asociācijas nolīgums radīs jaunus apstākļus to saimnieciskajiem sakariem, jo īpaši tirdzniecības, ieguldījumu un ekonomiskās un tehniskās sadarbības attīstībai,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.1. pants

1.  
Ar šo tiek izveidota asociācija starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordāniju, no otras puses.
2.  

Šā nolīguma mērķi:

— 
nodrošināt pienācīgu pamatu politiskam dialogam, kas ļautu attīstīties ciešiem politiskiem sakariem starp Pusēm,
— 
paredzēt nosacījumus pakāpeniskai preču, pakalpojumu un kapitāla tirdzniecības liberalizācijai,
— 
veicināt līdzsvarotu saimniecisko un sociālo sakaru izveidi starp Pusēm, izmantojot dialogu un sadarbību,
— 
uzlabot dzīves un darba apstākļus un veicināt ražīgumu un finansiālo stabilitāti,
— 
veicināt reģionālo sadarbību, lai stiprinātu mierīgu līdzāspastāvēšanu un ekonomisko un politisko stabilitāti,
— 
veicināt sadarbību citās jomās, par kurām ir savstarpēja interese.

2. pants

Attiecības starp Pusēm, kā arī paša nolīguma visi noteikumi balstās uz demokrātijas principu un cilvēka pamattiesību ievērošanu, kā izklāstīts Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, uz kuru pamatojas Pušu iekšējā un starptautiskā politika un kura ir šā nolīguma būtiska sastāvdaļa.I SADAĻA

POLITISKAIS DIALOGS

3. pants

1.  
Starp Pusēm izveido regulāru politisko dialogu. Tas stiprina savstarpējās attiecības, sekmē ilgstošas partnerības izveidošanu un palielina savstarpējo sapratni un solidaritāti.
2.  

Politiskais dialogs un sadarbība jo īpaši:

— 
izveido labāku savstarpējo sapratni un pozīciju tuvināšanos starptautiskos jautājumos, jo īpaši jautājumos, kuri būtiski ietekmē vienu vai otru Pusi,
— 
ļauj katrai Pusei apsvērt otras Puses pozīciju un intereses,
— 
veicina reģionālo drošību un stabilitāti,
— 
veicina vienotas iniciatīvas.

4. pants

Politiskais dialogs ietver visus kopīgo interešu tematus, un tā mērķis ir darīt iespējamus jaunus sadarbības veidus, lai sasniegtu kopīgus mērķus, jo īpaši mieru, drošību, cilvēktiesības, demokrātiju un reģionu attīstību.

5. pants

1.  

Politiskais dialogs atvieglo kopīgu iniciatīvu īstenošanu, un tas notiek ar regulāriem starplaikiem un pēc vajadzības, jo īpaši:

a) 

ministru līmenī, galvenokārt Asociācijas padomē;

b) 

vecāko amatpersonu līmenī starp pārstāvjiem no Jordānijas, no vienas puses, un Padomes un Komisijas prezidentūru, no otras puses;

c) 

pilnīgi izmantojot diplomātiskos kanālus, ietverot regulāras amatpersonu informatīvas sanāksmes, apspriešanās starptautiskās sanāksmēs un sakarus starp diplomātiskiem pārstāvjiem trešās valstīs;

d) 

jebkādā citā veidā, kas dotu noderīgu ieguldījumu, stiprinot, attīstot un paplašinot šo dialogu.

2.  
Starp Eiropas Parlamentu un Jordānijas Parlamentu pastāv politisks dialogs.II SADAĻA

BRĪVA PREČU APRITE PAMATPRINCIPI

6. pants

Kopiena un Jordānija pakāpeniski izveido brīvās tirdzniecības zonu pārejas laikā, kas nav ilgāks par 12 gadiem, no dienas, kad stājas spēkā šis nolīgums, atbilstīgi šā nolīguma noteikumiem un saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību, turpmāk – VVTT, noteikumiem.1. NODAĻA

RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI

7. pants

Šīs nodaļas noteikumus piemēro produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā un Jordānijā un kuri nav uzskaitīti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma II pielikumā.

8. pants

Tirdzniecībā starp Kopienu un Jordāniju neievieš nekādus jaunus ievedmuitas nodokļus un citus maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

9. pants

Jordānijas izcelsmes produktu ievešana Kopienā ir atļauta bez muitas nodokļiem un jebkādiem citiem maksājumiem ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī bez daudzuma ierobežojumiem un jebkādiem citiem pasākumiem ar līdzvērtīgu iedarbību.

10. pants

1.  
a) 

Šīs nodaļas noteikumi neliedz Kopienai saglabāt lauksaimniecības komponenti attiecībā uz precēm, kuru izcelsme ir Jordānija un kuras ir uzskaitītas I pielikumā;

b) 

lauksaimniecības komponente var būt maksājums ar vienoti noteiktu likmi vai procentuālais nodoklis.

c) 

šā nolīguma 2. nodaļas noteikumus, kas ir piemērojami lauksaimniecības produktiem, pēc analoģijas piemēro lauksaimniecības komponentei.

2.  
a) 

Šīs nodaļas noteikumi neliedz Jordānijai saglabāt lauksaimniecības komponenti attiecībā uz precēm, kuru izcelsme ir Kopiena un kuras ir uzskaitītas II pielikumā;

b) 

lauksaimniecības komponentes, ko atbilstīgi a) apakšpunktam Jordānija var uzlikt par ievešanu no Kopienas, nepārsniedz 50 % no pamatnodokļa likmes, ko uzliek ievedumiem no valstīm, kuras negūst labumu no tirdzniecības preferenču sistēmas, bet gūst labumu no vislielākās labvēlības režīma;

c) 

ja Jordānija pierāda, ka II pielikumā uzskaitītajās precēs iestrādātajiem lauksaimniecības produktiem piemērojamo nodokļi pārsniedz b) apakšpunktā izklāstīto maksimālo likmi, tad Asociācijas padome var vienoties par augstāku likmi;

d) 

Jordānija var pagarināt to preču sarakstu, kurām piemēro šo lauksaimniecības komponenti, ja šīs preces ir ietvertas I pielikumā. Pirms lauksaimniecības komponentes pieņemšanas to paziņo Asociācijas komitejai pārbaudei un komiteja var pieņemt jebkādu vajadzīgu lēmumu;

e) 

attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem Kopienas izcelsmes produktiem Jordānija no šā nolīguma stāšanās spēkā brīža piemēro ievedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kas nav augstāki par tiem, kuri ir spēkā 1996. gada 1. janvārī.

3.  
Attiecībā uz II pielikumā uzskaitīto Kopienas izcelsmes produktu rūpniecības elementu Jordānija pakāpeniski atceļ ievedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību atbilstīgi 11. panta noteikumiem.
4.  
Ja tirdzniecībai starp Kopienu un Jordāniju samazina lauksaimniecības pamatproduktam piemērojamo maksājumu vai ja šādi samazinājumi ir apstrādātu lauksaimniecības produktu savstarpējo koncesiju rezultāts, tad saskaņā ar 1. un 2. punktu piemērotās lauksaimniecības komponentes var samazināt.
5.  
Šā panta 4. punktā paredzēto samazinājumu, attiecīgo preču sarakstu un attiecīgā gadījumā tarifu kvotas, uz kurām attiecas samazinājums, nosaka Asociācijas padome.

11. pants

1.  
Muitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kas ir piemērojami tādu Kopienas izcelsmes produktu ievedumiem Jordānijā, kuri nav uzskaitīti II, III un IV pielikumā, atceļ, stājoties spēkā šim nolīgumam.
2.  

Saskaņā ar 10. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 3. punktu visus muitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kas ir piemērojami II pielikumā uzskaitīto Kopienas izcelsmes apstrādātu lauksaimniecības produktu ievedumiem Jordānijā, pakāpeniski atceļ pēc šāda grafika:

— 
četrus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina par 10 % no pamatnodokļa,
— 
piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina par 20 % no pamatnodokļa,
— 
sešus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina par 30 % no pamatnodokļa,
— 
septiņus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina par 40 % no pamatnodokļa,
— 
astoņus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina par 50 % no pamatnodokļa.
3.  

Muitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kas ir piemērojami tādu Kopienas izcelsmes produktu ievedumiem Jordānijā, kuri ir uzskaitīti III pielikuma A sarakstā, pakāpeniski atceļ pēc šāda grafika:

— 
dienā, kad šis nolīgums stājas spēkā, katru nodokli un maksājumu samazina līdz 80 % no pamatnodokļa,
— 
vienu gadu pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 60 % no pamatnodokļa,
— 
divus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 40 % no pamatnodokļa,
— 
trīs gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 20 % no pamatnodokļa,
— 
četrus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atceļ atlikušo nodokli un maksājumu.
4.  

Muitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kas ir piemērojami tādu Kopienas izcelsmes produktu ievedumiem Jordānijā, kuri ir uzskaitīti III pielikuma B sarakstā, pakāpeniski atceļ pēc šāda grafika:

— 
četrus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 90 % no pamatnodokļa,
— 
piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 80 % no pamatnodokļa,
— 
sešus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 70 % no pamatnodokļa,
— 
septiņus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 60 % no pamatnodokļa,
— 
astoņus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 50 % no pamatnodokļa,
— 
deviņus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 40 % no pamatnodokļa,
— 
desmit gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 30 % no pamatnodokļa,
— 
vienpadsmit gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 20 % no pamatnodokļa,
— 
divpadsmit gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atceļ atlikušo nodokli un maksājumu.
5.  
Attiecībā uz IV pielikumā uzskaitītajiem produktiem četrus gadus pēc dienas, kad nolīgums stājas spēkā, Asociācijas padome pārskata piemērojamās sistēmas. Šīs pārskatīšanas laikā Asociācijas padome nosaka pakāpeniskas tarifa atcelšanas grafiku produktiem, kas ir iekļauti IV pielikumā.
6.  
Ja ir nopietnas grūtības ar kādu produktu, tad attiecīgos grafikus atbilstīgi 2., 3. un 4. punktam pārskata Asociācijas komiteja, savstarpēji vienojoties par sapratni, ka grafiku, par kuru ir pieprasīta pārskatīšana, nevar pagarināt attiecībā uz šo produktu, pārsniedzot maksimālo 12 gadu pārejas laiku. Ja Asociācijas komiteja nepieņem lēmumu 30 dienās pēc pieteikuma pārskatīt grafiku, Jordānija var uz laiku atcelt grafiku uz laika posmu, kas nevar pārsniegt vienu gadu.
7.  
Par katru produktu pamatnodoklis, kuram ir piemērojami 2., 3. un 4. punktā paredzētie secīgie samazinājumi, ir tāds, kāds faktiski tika piemērots Kopienai 1996. gada 1. janvārī.
8.  
Ja pēc 1996. gada 1. janvāra kādus tarifa samazinājumus piemēro erga omnes, tad samazinātie nodokļi aizstāj 7. punktā minētos pamatnodokļus no dienas, kad piemēro šādus samazinājumus.
9.  
Jordānija paziņo Kopienai par tās pamatnodokļiem.

▼M2

11.a pants

1.  
Dienā, kad stājas spēkā Vēstuļu apmaiņa starp Eiropas Kopienu un Jordāniju par savstarpējas liberalizācijas pasākumiem, par EK un Jordānijas Asociācijas nolīguma grozīšanu un par 1. un 2. protokola, ka arī I, II, III un IV pielikuma aizstāšanu, likvidē muitas nodokļus par III pielikuma C sarakstā uzskaitīto Kopienas izcelsmes pārstrādāto lauksaimniecības produktu ievešanu Jordānijā.
2.  
No 2006. gada 1. maija četros vienādi ilgos gada posmos likvidē muitas nodokļus par III pielikuma D sarakstā minēto Kopienas izcelsmes pārstrādāto lauksaimniecības produktu ievešanu Jordānijā, un no 2009. gada 1. maija šādiem produktiem nepiemēro muitas nodokli.
3.  
No 2006. gada 1. maija astoņos vienādi ilgos gada posmos likvidē muitas nodokļus par III pielikuma E sarakstā uzskaitīto Kopienas izcelsmes pārstrādāto lauksaimniecības produktu ievešanu Jordānijā, un no 2013. gada 1. maija šādiem produktiem nepiemēro muitas nodokli.
4.  
No 2006. gada 1. maija piecos vienādi ilgos gada posmos par 50 % samazina muitas nodokļus par III pielikuma F sarakstā uzskaitīto Kopienas izcelsmes pārstrādāto lauksaimniecības produktu ievešanu Jordānijā, un no 2010. gada 1. maija šādiem produktiem piemērotais ievedmuitas nodoklis ir 50 % no pamatlikmes.
5.  
Nelikvidē muitas nodokļus par III pielikuma G sarakstā uzskaitīto Kopienas izcelsmes pārstrādāto lauksaimniecības produktu ievešanu Jordānijā.
6.  
Lai likvidētu 1.–5. punktā minētos muitas nodokļus, pamatnodoklis, kuru izmanto secīgiem samazinājumiem, ir nodoklis, ko faktiski piemēro erga omnes iepriekšējā dienā pirms tās dienas, kad parakstīta Vēstuļu apmaiņa starp Eiropas Kopienu un Jordāniju par savstarpējas liberalizācijas pasākumiem, par EK un Jordānijas Asociācijas nolīguma grozīšanu un par 1. un 2. protokola, ka arī I, II, III un IV pielikuma aizstāšanu.
7.  
Ja pēc tam, kad parakstīta Vēstuļu apmaiņa starp Eiropas Kopienu un Jordāniju par savstarpējas liberalizācijas pasākumiem, par EK un Jordānijas Asociācijas nolīguma grozīšanu un par 1. un 2. protokola, ka arī I, II, III un IV pielikuma aizstāšanu, erga omnes veidā piemēro kādus tarifa samazinājumus, īpaši samazinājumus, kas noteikti PTO sarunu par tarifiem rezultātā, tad no šo samazinājumu piemērošanas dienas 6. punktā minētos pamatnodokļus aizstāj ar samazinātajiem nodokļiem.

▼B

12. pants

Noteikumus par ievedmuitas nodokļa atcelšanu piemēro arī fiskāliem muitas nodokļiem.

13. pants

1.  
Jordānija var veikt ierobežota ilguma ārkārtas pasākumus, kas ir atkāpe no 11. panta noteikumiem, palielinot vai atkārtoti ieviešot muitas nodokļus.

Šie pasākumi var attiekties tikai uz jaunām nozarēm vai nozarēm, kas piedzīvo pārstrukturēšanu vai nopietnas grūtības, īpaši, ja šīs grūtības rada būtiskas sociālas problēmas.

Kopienas izcelsmes produktu ievedumiem Jordānijā piemērojamie muitas nodokļi, kas ir ieviesti ar šādiem pasākumiem, nedrīkst pārsniegt 25 % no vērtības un saglabā preferences elementu Kopienas izcelsmes produktiem. Šajos pasākumos ietverto produktu ieveduma gada kopējā vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumu ieveduma gada kopējās vidējās vērtības iepriekšējo trīs gadu laikā, par kuriem ir pieejama statistika.

Šos pasākumus piemēro laikposmā, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien Asociācijas komiteja neatļauj ilgāku laikposmu. Tos pārtrauc piemērot vēlākais maksimālā 12 gadu pārejas laika beigās.

Šādus pasākumus nevar ieviest attiecībā uz produktu, ja ir pagājis vairāk par četriem gadiem, kopš attiecībā uz šo produktu atcelti visi nodokļi un daudzuma ierobežojumi vai maksājumi, vai pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.

Jordānija informē Asociācijas komiteju par jebkuru ārkārtas pasākumu, ko tā gatavojas veikt, un pēc Kopienas pieprasījuma pirms to īstenošanas notiek apspriedes par šādiem pasākumiem un nozarēm, kurām tos piemēro. Veicot šādus pasākumus, Jordānija sniedz Komisijai grafiku attiecībā uz tādu muitas nodokļu atcelšanu, kas ieviesti saskaņā ar šo pantu. Šis grafiks paredz šo pienākumu pakāpenisku pārtraukšanu vienādos ikgadējos maksājumos, sākot ne vēlāk kā divus gadus pēc to ieviešanas. Asociācijas komiteja var pieņemt lēmumu par atšķirīgu grafiku.

2.  
Atkāpjoties no 1. punkta ceturtās daļas, Asociācijas komiteja var izņēmuma kārtā, lai ņemtu vērā grūtības, kas rodas, izveidojot jaunu nozari, un kad dažas nozares piedzīvo pārstrukturēšanu vai nopietnas grūtības, pilnvarot Jordāniju saglabāt pasākumus, kas jau ir veikti atbilstīgi 1. punktam, trīs gadu maksimālajā laika posmā, pārsniedzot 12 gadu pārejas laiku.2. NODAĻA

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI

14. pants

Šīs nodaļas noteikumus piemēro produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā un Jordānijā un kuri ir uzskaitīti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma II pielikumā.

▼M2

14.a pants

Lauksaimniecības preču tirdzniecībā starp Kopienu un Jordāniju neievieš ne jaunus ievedmuitas nodokļus, ne arī kādus citus līdzvērtīgas iedarbības maksājumus.

▼B

15. pants

Kopiena un Jordānija pakāpeniski ievieš lauksaimniecības produktu savstarpējās tirdzniecības lielāku liberalizāciju.

16. pants

1.  
Jordānijas izcelsmes lauksaimniecības produktu ievedumiem Kopienā piemēro 1. protokolā izklāstītos noteikumus.
2.  
Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu ievedumiem Jordānijā piemēro 2. protokolā izklāstītos noteikumus.

17. pants

▼M2

1.  
No 2009. gada 1. janvāra Kopiena un Jordānija novērtē situāciju, lai noteiktu liberalizācijas pasākumus, kas Kopienai un Jordānijai jāpiemēro no 2010. gada 1. janvāra saskaņā ar 15. pantā izklāstīto mērķi.

▼B

2.  
Neskarot iepriekšējā punkta noteikumus un ņemot vērā lauksaimniecības produktu tirdzniecības modeļus starp Pusēm un šādu produktu īpašo jutīgumu, Kopiena un Jordānija var Asociācijas padomē regulāri pārbaudīt, attiecībā uz katru produktu atsevišķi un abpusēji, iespējas cita citai piešķirt papildu koncesijas.3. NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

18. pants

1.  
Tirdzniecībā starp Kopienu un Jordāniju ievedumiem netiek ieviesti nekādi jauni daudzuma ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.
2.  
Ievešanas daudzuma ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību tirdzniecībā starp Kopienu un Jordāniju tiek atcelti, šim nolīgumam stājoties spēkā.
3.  
Savstarpējai izvešanai Kopiena un Jordānija nepiemēro ne muitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, ne daudzuma ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

19. pants

1.  
Ja ievieš īpašus noteikumus, īstenojot lauksaimniecības politiku vai izdarot grozījumus spēkā esošajos noteikumos vai grozījumus vai paplašinājumus noteikumos, kas attiecas uz lauksaimniecības politikas īstenošanu, tad attiecīgā līgumslēdzēja puse var pielāgot noteikumus, kas izriet no šā nolīguma, attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi vai grozījumi.
2.  
Šādos gadījumos attiecīgā Puse informē Asociācijas komiteju. Pēc otras Puses pieprasījuma sanāk Asociācijas komiteja, lai pienācīgi ņemtu vērā otras Puses intereses.
3.  
Ja Kopiena vai Jordānija, piemērojot 1. punktu, groza šajā nolīgumā paredzēto sistēmu lauksaimniecības produktiem, tad tā piešķir ievedumiem, kuru izcelsme ir otra Puse, atvieglojumu, kas ir salīdzināms ar šajā nolīgumā paredzēto.
4.  
Šā panta piemērošanu var apspriest Asociācijas padomē.

20. pants

1.  
Jordānijas izcelsmes produktiem, ievedot Kopienā, nepiešķir labvēlīgāku režīmu par tādu, ko dalībvalstis piemēro savā starpā.
2.  
Šā nolīguma noteikumu piemērošana neskar Padomes 1991. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1911/91 par Kopienas tiesību aktu noteikumu piemērošanu Kanāriju salām.

21. pants

1.  
Puses atturas no jebkādiem pasākumiem vai iekšējas fiskālas darbības, kas vai nu tieši, vai netieši rada vienas Puses produktu diskrimināciju vai līdzīgu otras Puses izcelsmes produktu diskrimināciju.
2.  
Produkti, kurus izved uz vienu no Pusēm, nevar gūt labumu no netiešu iekšējo nodokļu atmaksas, kas pārsniedz tieši vai netieši uzlikto netiešo nodokļu apjomu.

22. pants

1.  
Nolīgums neliedz saglabāt vai veidot muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas vai pierobežas tirdzniecības režīmu, ja vien tas neietekmē nolīgumā paredzētās tirdzniecības normas.
2.  
Asociācijas padomē notiek apspriedes starp Kopienu un Jordāniju par nolīgumiem, kas izveido muitas savienības vai brīvās tirdzniecības zonas, un attiecīgā gadījumā par citiem būtiskiem jautājumiem, kas attiecas uz to attiecīgo tirdzniecības politiku ar trešām valstīm. Jo īpaši, ja trešā valsts pievienojas savienībai, šāda apspriede var notikt, lai nodrošinātu, ka var ņemt vērā Kopienas un Jordānijas savstarpējās intereses.

23. pants

Ja viena no Pusēm tirdzniecībā ar otru Pusi atklāj dempingu VVTT VI panta nozīmē, tā var veikt attiecīgus pretpasākumus atbilstīgi Nolīgumam par VVTT VI panta ieviešanu un tās attiecīgajiem iekšējiem tiesību aktiem, saskaņā ar nosacījumiem un atbilstīgi kārtībai, kas paredzēta 26. pantā.

24. pants

Ja kādus produktus ieved tādos palielinātos daudzumos vai ar tādiem nosacījumiem, kas var izraisīt vai rada:

— 
nopietnu kaitējumu līdzīgu vai tieši tādu konkurējošu produktu vietējiem ražotājiem vienas Puses visā teritorijā vai tās daļā
vai
— 
nopietnu traucējumu kādā ekonomikas nozarē,

attiecīgā Puse var veikt piemērotus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas paredzēta 26. pantā.

25. pants

Ja 18. panta 3. punkta noteikumu izpildīšana izraisa:

i) 

atpakaļizvešanu uz trešo valsti, pret kuru izvedēja Puse attiecīgajam produktam saglabā izvedamo daudzumu ierobežojumus, izvedmuitas nodokļus vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību;

vai arī

ii) 

izvedējai Pusei būtisku produktu nopietnu deficītu vai tā draudus

un ja iepriekšminētie stāvokļi rada vai var radīt būtiskas grūtības izvedējai Pusei, tad tā Puse var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas paredzēta 26. pantā. Pasākumi ir nediskriminējoši, un tos atceļ, kad apstākļi vairs nav pietiekams pamatojums to saglabāšanai.

26. pants

1.  
Ja Kopiena vai Jordānija uzskata, ka produktu ievešana varētu radīt 24. pantā minētos sarežģījumus administratīvajās procedūrās, kuru mērķis ir ātri sniegt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendencēm, tā informē otru Pusi.
2.  
Gadījumos, kas precizēti 23., 24. un 25. pantā, pirms paredzēto pasākumu veikšanas, kā arī pēc iespējas ātrāk gadījumos, kad piemēro 3. punkta d) apakšpunktu, attiecīgā Puse sniedz visu attiecīgo informāciju Asociācijas komitejai, lai tā varētu rūpīgi pārbaudīt situāciju nolūkā atrast abām Pusēm pieņemamu risinājumu.

Izvēloties attiecīgos pasākumus, priekšroka jādod pasākumiem, kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību.

Par aizsardzības pasākumiem tūlīt ziņo Asociācijas komitejai, un par tiem regulāri apspriežas Komitejā, jo īpaši, lai tos atceltu, tiklīdz apstākļi to ļauj.

3.  

Īstenojot 2. punktu, piemēro šādus noteikumus:

a) 

attiecībā uz 23. pantu izvedēju Pusi informē par dempinga gadījumu, tiklīdz ievedējas Puses iestādes ir sākušas izmeklēšanu. Ja dempings nav pārtraukts VVTT VI panta nozīmē vai nav panākts cits apmierinošs risinājums 30 dienās pēc paziņošanas, ievedēja Puse var pieņemt attiecīgus pasākumus;

b) 

attiecībā uz 24. pantu par grūtībām, kas rodas tajā minētās situācijas dēļ, jāziņo izskatīšanai Asociācijas komitejai, kura var pieņemt jebkādu lēmumu, kas vajadzīgs, lai novērstu šādas grūtības.

Ja Asociācijas komiteja vai izvedēja Puse nav pieņēmusi lēmumu par šādu grūtību novēršanu vai arī nav panākts cits apmierinošs risinājums 30 dienās pēc jautājuma iesniegšanas, ievedēja Puse var pieņemt attiecīgus pasākumus, lai risinātu problēmu. Šo pasākumu apmērs nedrīkst pārsniegt to, kas ir nepieciešams radušos grūtību risināšanai;

c) 

attiecībā uz 25. pantu par grūtībām, kas rodas tajā pantā minētās situācijas dēļ, jāziņo izskatīšanai Asociācijas komitejai.

Asociācijas komiteja var pieņemt jebkādu lēmumu, kas vajadzīgs, lai novērstu grūtības. Ja tā nav pieņēmusi šādu lēmumu 30 dienās pēc jautājuma iesniegšanas, tad izvedēja Puse var piemērot attiecīgus pasākumus attiecīgo produktu izvešanai;

d) 

ja ārkārtēju apstākļu dēļ vajadzīga tūlītēja rīcība un tādēļ nav iespējama iepriekšēja informēšana vai, attiecīgā gadījumā, pārbaude, tad attiecīgā Puse 23., 24. un 25. pantā norādītajās situācijās var tūlīt piemērot tādus piesardzības pasākumus, kas ir īpaši vajadzīgi situācijas risināšanai, un otru Pusi informē tūlīt.

27. pants

Šis nolīgums nekādi neliedz noteikt aizliegumus vai ierobežojumus attiecībā uz ievešanu, izvešanu vai tranzītprecēm, pamatojoties uz sabiedrības morāli, sabiedrisko kārtību vai valsts drošību, cilvēku un dzīvnieku dzīvības un veselības vai augu aizsardzības, nacionālo mākslas, vēstures vai arheoloģijas vērtību aizsardzības, kā arī intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības apsvērumiem vai noteikumiem par zeltu un sudrabu. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nedrīkst piemērot Pušu tirdzniecībā kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļus.

28. pants

Jēdziens “konkrētu valstu izcelsmes prece” šīs sadaļas noteikumu piemērošanā un administratīvās sadarbības metodes, kas attiecas uz tiem, ir izklāstīti 3. protokolā.

29. pants

Preču klasifikācijai tirdzniecībā starp Pusēm izmanto kombinēto nomenklatūru.III SADAĻA

TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU UN SNIEGT PAKALPOJUMUS1. NODAĻA

TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU

30. pants

1.  
a) 

Kopiena un tās dalībvalstis piešķir Jordānijas sabiedrību dibināšanai ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts līdzīgām jebkuras trešās valsts sabiedrībām;

b) 

neskarot atrunas, kas minētas V pielikumā, Kopiena un tās dalībvalstis piešķir Jordānijas meitasuzņēmumiem, kas dibināti dalībvalstī, attiecībā uz to darbību ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts jebkurai līdzīgai Kopienas sabiedrībai, saskaņā ar to tiesību aktiem un noteikumiem;

c) 

Kopiena un tās dalībvalstis piešķir Jordānijas sabiedrību filiālēm, kas dibinātas dalībvalstī, attiecībā uz to darbību ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, ko piešķir līdzīgu jebkuras trešās valsts sabiedrību filiālēm.

2.  
a) 

Neskarot atrunas, kas minētas VI pielikumā, Jordānija piešķir Kopienas sabiedrību dibināšanai tās teritorijā ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts pašas sabiedrībām vai jebkuras trešās valsts sabiedrībām, atkarā no tā, kurš ir labāks;

b) 

Jordānija piešķir Kopienas meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas dibinātas tās teritorijā, attiecībā uz to darbību ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts pašas sabiedrībām vai filiālēm vai Jordānijas meitasuzņēmumiem vai jebkuras trešās valsts sabiedrībām vai filiālēm, atkarā no tā, kurš ir labāks.

3.  
Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta un 2. punkta b) apakšpunkta noteikumus nedrīkst izmantot, lai apietu Puses tiesību aktus un noteikumus, kas piemērojami otras Puses sabiedrību meitasuzņēmumu un filiāļu, kas izveidoti pirmās Puses teritorijā, piekļuvei īpašām nozarēm vai darbībām.

Režīmu, kas minēts 1. punkta b) apakšpunktā, 1. punkta c) apakšpunktā un 2. punkta b) apakšpunktā, piemēro attiecīgi Kopienā un Jordānijā dibinātām sabiedrībām, meitasuzņēmumiem un filiālēm dienā, kad šis nolīgums stājas spēkā, kā arī sabiedrībām, meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas dibināti vēlāk, tiklīdz tos nodibina.

31. pants

1.  
Šā nolīguma 30. panta noteikumus nepiemēro gaisa transportam, iekšējo ūdensceļu transportam un jūras transportam.
2.  

Tomēr attiecībā uz darbībām, ko veic kuģu aģentūras, lai sniegtu starptautiskā jūras transporta pakalpojumus, ieskaitot vairākveidu pārvadājumu darbības, kurās daļa ceļa veicama pa jūru, katra Puse atļauj otras Puses sabiedrībām komerciāli darboties tās teritorijā, izmantojot meitasuzņēmumus vai filiāles, saskaņā ar tādiem dibināšanas un darbības nosacījumiem, kas nav mazāk labvēlīgi kā tie, kuri piešķirti Puses pašas sabiedrībām vai jebkuras trešās valsts meitasuzņēmumiem vai filiālēm, atkarā no tā, kādi nosacījumi ir labāki. Šādas darbības ietver, bet ne tikai:

a) 

jūras transporta un saistīto pakalpojumu tirdzniecību un pārdošanu, izmantojot tiešus kontaktus ar klientu, no kotēšanas līdz rēķina iesniegšanai, ja šos pakalpojumus veic vai piedāvā pats pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem pakalpojumu pārdēvējs izveidojis pastāvīgus tirdzniecības līgumus;

b) 

visu transporta un saistīto pakalpojumu pirkšanu un izmantošanu savā vai klienta vārdā (un tālākpārdošanu klientiem), ieskaitot jebkāda veida iekšzemes transporta pakalpojumus, jo īpaši iekšzemes ūdensceļu, autotransporta un dzelzceļa pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai sniegtu integrētu pakalpojumu;

c) 

dokumentācijas sagatavošanu, proti, pārvadājumu dokumentu, muitas dokumentu vai citu dokumentu sagatavošanu saistībā ar pārvadāto preču izcelsmi un raksturu;

d) 

darījumu informācijas sagatavošanu, izmantojot visus līdzekļus, ieskaitot datorizētas informācijas sistēmas un elektronisku datu apmaiņu (uz ko attiecas visi nediskriminējošie ierobežojumi saistībā ar elektrosakariem);

e) 

jebkādu darījumu vienošanos slēgšanu ar vietējām kuģu aģentūrām, ieskaitot līdzdalību sabiedrības kapitālā un uz vietas pieņemtu darbinieku iecelšanu amatā (vai – gadījumā ar ārvalstu darbiniekiem – saskaņā ar attiecīgiem šā nolīguma noteikumiem);

f) 

rīkošanos sabiedrību vārdā, organizējot kuģa iebraukšanu ostā vai kravu pārņemšanu, ja vajadzīgs.

32. pants

Šajā nolīgumā:

a) 

“Kopienas sabiedrība” vai attiecīgi “Jordānijas sabiedrība” ir sabiedrība, kura izveidota saskaņā ar dalībvalsts vai attiecīgi Jordānijas normatīvajiem aktiem un kuras juridiskā adrese vai centrālā administrācija, vai galvenā darījumu vieta atrodas attiecīgi Kopienas vai Jordānijas teritorijā.

Tomēr, ja vienīgi sabiedrības, kas izveidota saskaņā ar attiecīgi dalībvalsts vai Jordānijas tiesību aktiem, juridiskā adrese atrodas attiecīgi Kopienas vai Jordānijas teritorijā, sabiedrību uzskata par attiecīgi Kopienas vai Jordānijas sabiedrību tikai tad, ja tās darbībai ir īsta un pastāvīga saikne ar attiecīgi vienas dalībvalsts vai Jordānijas tautsaimniecību;

b) 

sabiedrības “meitasuzņēmums” ir sabiedrība, ko kontrolē pirmā sabiedrība;

c) 

sabiedrības “filiāle” ir darījumu vieta bez juridiskas personas statusa, kam piemīt pastāvīguma pazīmes, piemēram, mātesuzņēmuma atzars, kam ir vadība un materiālais aprīkojums, lai veiktu darījumus ar trešajām personām, lai šīm trešajām personām, kaut arī tās ir informētas, ka vajadzības gadījumā tām būs juridiska saikne ar mātesuzņēmumu, kura galvenais birojs atrodas ārvalstīs, nav jāveic darījumi tieši ar mātesuzņēmumu, bet gan tās var veikt darījumus atzara darījumu vietā;

d) 

“dibināšana” ir šā panta a) apakšpunktā minēto Kopienas vai Jordānijas sabiedrību tiesības uzsākt saimniecisko darbību, izveidojot meitasuzņēmumus un filiāles attiecīgi Jordānijā vai Kopienā;

e) 

“darbība” ir saimniecisko darbību veikšana;

f) 

“saimnieciskā darbība” ir rūpnieciska, komerciāla un profesionāla darbība;

g) 

“dalībvalsts vai Jordānijas piederīgais” ir fiziska persona, kas ir attiecīgi kādas dalībvalsts vai Jordānijas piederīgais;

h) 

attiecībā uz starptautisko jūras transportu, ieskaitot vairākveidu pārvadājumu darbības, kas ietver pārvadājumu pa jūru, šīs nodaļas un 2. nodaļas noteikumus izmanto arī dalībvalstu vai Jordānijas piederīgie, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgi ārpus Kopienas vai Jordānijas, un kuģošanas sabiedrības, kas dibinātas ārpus Kopienas vai Jordānijas, kuras kontrolē attiecīgi dalībvalsts vai Jordānijas piederīgie, ja to kuģi reģistrēti attiecīgi šajā dalībvalstī vai Jordānijā saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem.

33. pants

1.  
Puses visiem spēkiem centīsies izvairīties no tādiem pasākumiem vai darbībām, kas padara otras Puses sabiedrību dibināšanas un darbības nosacījumus stingrākus nekā dienā pirms nolīguma parakstīšanas.
2.  
Šā panta noteikumi neskar 44. panta noteikumus. Situācijas, uz kurām attiecas 44. pants, regulē tikai tā noteikumi.

34. pants

1.  
Kopienas sabiedrībai vai Jordānijas sabiedrībai, kas dibināta attiecīgi Jordānijas vai Kopienas teritorijā, saskaņā ar organizācijas mītnes zemē spēkā esošiem tiesību aktiem ir tiesības attiecīgi Jordānijas vai Kopienas teritorijā pašai vai caur tās meitasuzņēmumiem vai filiālēm nodarbināt darbiniekus, kas ir attiecīgi dalībvalstu vai Jordānijas piederīgie, ja šie darbinieki ir vadoši darbinieki, kā noteikts šā panta 2. punktā, un ja viņus nodarbina vienīgi šādas sabiedrības, meitasuzņēmumi vai filiāles. Šo darbinieku uzturēšanās un darba atļaujas attiecas tikai uz šādas nodarbinātības periodu.
2.  

Iepriekš minēto sabiedrību, turpmāk – “organizācijas”, vadošais personāls ir “darbinieki, kas pārcelti darbā citā sabiedrības struktūrā”, kā noteikts c) punktā, kas iedalīti šādās kategorijās, ja organizācija ir juridiska persona un attiecīgās personas tajā strādājušas vai bijušas tās biedri (ne kā daļu vairākuma īpašnieki) vismaz vienu gadu tieši pirms šādas pārcelšanas:

a) 

personas, kas organizācijā ieņem augstus amatus, tieši vada uzņēmuma pārvaldi, un ko principā vispārīgi uzrauga vai vada uzņēmuma valde vai akcionāru padome, vai līdzvērtīga struktūra, ieskaitot:

— 
personas, kas vada uzņēmumu vai uzņēmuma nodaļu vai apakšnodaļu,
— 
personas, kas uzrauga un kontrolē citu pārraudzības, profesionālo vai vadības darbinieku darbu,
— 
personas, kam ir pilnvaras personiski pieņemt darbā un atlaist vai ieteikt pieņemt darbā, atlaist vai veikt citas ar personālu saistītas darbības;
b) 

personas, kuras strādā organizācijā un kurām ir neikdienišķas zināšanas, kas būtiskas saistībā ar uzņēmuma pakalpojumiem, pētījumu aparatūru, tehniku vai vadību. Šādu zināšanu novērtējums var atspoguļot ne tikai specifiskas zināšanas saistībā ar uzņēmumu, bet arī augstu kvalifikāciju saistībā ar darba veidu vai uzņēmējdarbību, kam nepieciešamas specifiskas tehniskas zināšanas, ieskaitot piederību akreditētai profesijai;

c) 

“darbinieks, kas pārcelts darbā citā uzņēmuma struktūrā” ir fiziska persona, kas strādā organizācijā Puses teritorijā un saimnieciskās darbības veikšanai uz laiku tiek pārcelta otras Puses teritorijā; attiecīgās organizācijas galvenajai darījumu vietai jāatrodas Puses teritorijā un darbiniekam jābūt pārceltam uz šās organizācijas uzņēmumu (filiāli, meitasuzņēmumu), kas faktiski veic saimniecisko darbību otras Puses teritorijā.

3.  

Dalībvalstu vai attiecīgi Jordānijas piederīgo ieceļošana un pagaidu uzturēšanās attiecīgi Jordānijas un Kopienas teritorijās ir atļauta, ja šie uzņēmējsabiedrību pārstāvji ir personas, kuras uzņēmējsabiedrībā ieņem augstus amatus, kā noteikts 2. punkta a) apakšpunktā, un kuras atbild par Jordānijas vai Kopienas uzņēmējsabiedrības dibināšanu attiecīgi Kopienā vai Jordānijā, ja:

— 
šie pārstāvji nenodarbojas ar tiešu tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu
un
— 
sabiedrībai nav cita pārstāvja, biroja, filiāles vai meitasuzņēmuma attiecīgi Kopienas dalībvalstī vai Jordānijā.

35. pants

Lai Kopienas piederīgajiem un Jordānijas piederīgajiem atvieglotu darbības uzsākšanu un turpināšanu reglamentētā profesionālā darbībā attiecīgi Jordānijā un Kopienā, Asociācijas padome pārbauda, kādi pasākumi ir jāveic, lai paredzētu kvalifikāciju savstarpējo atzīšanu.

36. pants

Šā nolīguma 30. panta noteikumi neliedz Pusei piemērot īpašus noteikumus, kas attiecas uz tādu otras Puses sabiedrību meitasuzņēmumu dibināšanu un darbību tās teritorijā, kuras nav reģistrētas pirmās Puses teritorijā, un ko pamato juridiskas vai tehniskas atšķirības starp šādiem meitasuzņēmumiem, salīdzinot ar tās teritorijā reģistrētu sabiedrību meitasuzņēmumiem, vai, attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, piesardzības iemeslu dēļ. Režīma atšķirība nepārsniedz to, kas ir noteikti vajadzīgs šādu juridisko vai tehnisko atšķirību dēļ vai, attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, piesardzības dēļ.2. NODAĻA

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

37. pants

1.  
Puses dara visu iespējamo, lai pakāpeniski ļautu sniegt pakalpojumus tām Kopienas vai Jordānijas sabiedrībām, kas dibinātas tās Puses teritorijā, kurā nav persona, kam pakalpojumi paredzēti, ņemot vērā pakalpojumu nozaru attīstību Pusēs.
2.  
Asociācijas padome sniedz ieteikumus 1. punktā minētā mērķa īstenošanai.

38. pants

Lai starp Pusēm nodrošinātu komerciālajām vajadzībām pielāgotu, koordinētu transporta attīstību, īpašus nolīgumus, ko Puses apspriež attiecīgā gadījumā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, var attiecināt uz nosacījumiem savstarpējai piekļuvei tirgum un pakalpojumu nodrošināšanai autotransporta, dzelzceļa un iekšzemes ūdensceļu jomā un, ja vajadzīgs, gaisa transporta jomā.

39. pants

1.  

Attiecībā uz jūras transportu Puses apņemas efektīvi piemērot principu par neierobežotu pieeju starptautiskajam tirgum un satiksmei uz komerciāliem pamatiem.

a) 

Iepriekš minētais noteikums neskar tiesības un pienākumus, kas izriet no ANO Konvencijas par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu, kas piemērojama šā nolīguma Pusei. Jūras pārvadātāji, kas nav konferences biedri, var brīvi darboties, konkurējot ar konferences biedriem, kamēr vien viņi ievēro principu godīgi konkurēt uz komerciāliem pamatiem;

b) 

Puses apstiprina savas saistības, ka brīvas konkurences vide ir būtiska iezīme sauso un šķidro beztaras preču pārvadājumos.

2.  

Piemērojot 1. punkta principus, Puses:

a) 

neievieš kravas dalīšanas nosacījumus turpmākos divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm attiecībā uz sauso un šķidro beztaras preču apgrozību un līnijpārvadājumiem. Tomēr tas neizslēdz šādu nosacījumu iespēju attiecībā uz līnijpārvadājumiem tādos ārkārtas apstākļos, kad vienas vai otras šā nolīguma Puses līnijpārvadājumu uzņēmumiem citādi nebūtu faktiskas iespējas uzturēt satiksmi pārvadājumos uz attiecīgo trešo valsti un no tās;

b) 

šim nolīgumam stājoties spēkā, atceļ visus vienpusējus pasākumus, administratīvus, tehniskus un citus šķēršļus, kas varētu veidot slēptus ierobežojumus vai diskrimināciju attiecībā uz brīvu pakalpojumu sniegšanu starptautiskajā jūras transportā.

Katra Puse, cita starpā, kuģiem, ko izmanto preču vai pasažieru vai abējādiem pārvadājumiem un ko izmanto otras Puses piederīgie vai sabiedrības, piešķir ne mazāk labvēlīgu režīmu kā saviem kuģiem attiecībā uz piekļuvi ostām, šo ostu infrastruktūras un ostu palīgpakalpojumu izmantošanu, kā arī attiecībā uz saistītajām maksām un atlīdzību, muitas pakalpojumiem, enkurvietām un iekraušanas un izkraušanas iekārtām.3. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

40. pants

1.  
Puses apņemas apsvērt šīs sadaļas attīstību, lai izveidotu “ekonomikas integrācijas nolīgumu”, kā noteikts Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) V pantā.
2.  
Šā panta 1. punktā paredzētā mērķa pirmo pārbaudi Asociācijas pārbaude veic vēlākais piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.
3.  
Asociācijas padome, veicot šādu pārbaudi, ņem vērā progresu, kas panākts tiesību aktu tuvināšanā starp Pusēm attiecīgajās darbībās.

41. pants

1.  
Šīs sadaļas noteikumus piemēro saskaņā ar ierobežojumiem, ko pamato sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības apsvērumi.
2.  
Tos nepiemēro darbībām, kas jebkuras Puses teritorijā kaut epizodiski ir saistītas ar valsts varas īstenošanu.

42. pants

Attiecībā uz šo sadaļu šis nolīgums nekādi neliedz Pusēm piemērot savus tiesību aktus un noteikumus par fizisko personu iebraukšanu un uzturēšanos, darbu, darba nosacījumiem un fizisko personu uzņēmējdarbības dibināšanu un pakalpojumu sniegšanu, ja tās tos nepiemēro tādā veidā, ka tiek atceltas vai pasliktinās priekšrocības, kas jebkurai no Pusēm ir paredzētas saskaņā ar kādu konkrētu šā nolīguma noteikumu. Šis noteikums neliedz piemērot 41. pantu.

43. pants

Šīs sadaļas noteikumi attiecas arī uz uzņēmumiem, ko kopīgi kontrolē Kopienas uzņēmumi un Jordānijas uzņēmumi un kas pilnīgi pieder tiem.

44. pants

Attiecībā uz nozarēm vai pasākumiem, ko aptver VVPT, režīms, kuru viena Puse piešķīrusi otrai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgo VVPT saistību stāšanās spēkā, nekādā gadījumā nevar būt labvēlīgāks par to, ko pirmā Puse piešķīrusi saskaņā ar VVPT noteikumiem, un tas attiecas uz visām pakalpojumu nozarēm, apakšnozarēm un pakalpojumu sniegšanas veidiem.

45. pants

Šajā sadaļā neņem vērā režīmu, ko piešķīrusi Kopiena, tās dalībvalstis vai Jordānija saskaņā ar saistībām, ko tās uzņēmušās, slēdzot ekonomikas integrācijas nolīgumus saskaņā ar VVPT V panta principiem.

46. pants

1.  
Neskarot citus nolīguma noteikumus, Pusi nedrīkst kavēt veikt pasākumus piesardzības dēļ, tostarp pasākumus ieguldītāju, noguldītāju, apdrošinājuma ņēmēju un personu, pret kurām finanšu pakalpojumu sniedzējam ir fiduciārs pienākums, aizsardzības pasākumus, vai lai nodrošinātu finanšu sistēmas veselumu un stabilitāti. Ja šie pasākumi neatbilst nolīguma noteikumiem, tos nevar izmantot, lai apietu Puses pasākumus saskaņā ar nolīgumu.
2.  
Neko nolīgumā nevar uzskatīt par prasību Pusei atklāt informāciju, kas saistīta ar individuālu klientu darījumiem vai kontiem, vai jebkādu konfidenciālu informāciju vai komercnoslēpumu, kas ir valsts iestāžu rīcībā.

47. pants

Šā nolīguma noteikumi neliedz nevienai Pusei piemērot pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu, ka šā nolīguma noteikumus izmanto, lai apietu tās pasākumus attiecībā uz trešās valsts piekļuvi tās tirgum.IV SADAĻA

MAKSĀJUMI, KAPITĀLA KUSTĪBA UN CITI SAIMNIECISKIE JAUTĀJUMI1. NODAĻA

MAKSĀJUMI UN KAPITĀLA KUSTĪBA

48. pants

Ievērojot 51. un 52. panta noteikumus, kārtējie maksājumi, kas saistīti ar preču, personu, pakalpojumu un kapitāla kustību, šā nolīguma robežās ir bez ierobežojumiem.

49. pants

1.  
Šā nolīguma robežās atbilstīgi 50. un 51. panta noteikumiem, neskarot 30. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto VI pielikumu, nav ierobežojumu kapitāla kustībai no Kopienas uz Jordāniju un kapitāla kustībai, kas ietver tiešus ieguldījumus no Jordānijas Kopienā.
2.  
Uz Jordānijas kapitāla aizplūdi uz Kopienu, neietverot tiešos ieguldījumus, attiecas Jordānijā spēkā esošie tiesību akti.
3.  
Puses apspriežas, lai sasniegtu kapitāla kustības pilnīgu liberalizāciju, tiklīdz ir izpildīti nosacījumi.

50. pants

Saskaņā ar citiem šā nolīguma noteikumiem un citām Kopienas un Jordānijas starptautiskām saistībām 49. panta noteikumi neskar nekādu ierobežojumu piemērošanu, kas pastāv starp tām dienā, kad šis nolīgums stājas spēkā, attiecībā uz kapitāla kustību starp tām, ietverot tiešos ieguldījumus, ieskaitot nekustamo īpašumu, un uzņēmumus.

Tomēr tas neietekmē Kopienas iedzīvotāju Jordānijā vai Jordānijas iedzīvotāju Kopienā veikto ieguldījumu vai visas peļņas, ko tie rada, pārskaitīšanu uz ārzemēm.

51. pants

Ja ārkārtas apstākļos kapitāla kustība starp Kopienu un Jordāniju rada vai draud radīt nopietnas grūtības maiņas kursa politikas vai monetārās politikas darbībai Kopienā vai Jordānijā, attiecīgi Kopiena un Jordānija var atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti VVPT ietvaros, un saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda nolīguma VIII un XIV pantu veikt drošības pasākumus attiecībā uz kapitāla kustību starp Kopienu un Jordāniju laika posmā, kas nepārsniedz sešus mēnešus, ja šādi pasākumi ir noteikti vajadzīgi.

52. pants

Ja vienai vai vairākām Kopienas dalībvalstīm vai Jordānijai rodas vai var rasties nopietnas grūtības attiecībā uz maksājumu bilanci, attiecīgi Kopiena un Jordānija var atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti VVTT ietvaros, un saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda nolīguma VIII un XIV pantu veikt ierobežojošus pasākumus attiecībā uz kārtējiem maksājumiem, ja šādi pasākumi ir noteikti vajadzīgi. Attiecīgā gadījumā Kopiena vai Jordānija tūlīt informē otru Pusi par to un pēc iespējas drīz sniedz grafiku šādu pasākumu atcelšanai.2. NODAĻA

KONKURENCE UN CITI SAIMNIECISKI JAUTĀJUMI

53. pants

1.  

Ar nolīguma pareizu darbību nav savienojams turpmākais, ciktāl tas var ietekmēt tirdzniecību starp Kopienu un Jordāniju:

a) 

visi nolīgumi starp uzņēmumiem, uzņēmumu apvienību lēmumi un saskaņota rīcība starp uzņēmumiem, kuru mērķis ir novērst, samazināt vai traucēt konkurenci vai kuri ietekmē šos procesus;

b) 

tas, ka viens vai vairāki uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli Kopienas vai Jordānijas teritorijā kopumā vai ievērojamā tās daļā;

c) 

jebkurš valsts atbalsts, kas traucē vai draud traucēt konkurenci, radot labvēlīgākus apstākļus dažiem uzņēmumiem vai dažu preču ražošanai.

2.  
Jebkuru darbību, kas ir pretrunā šim pantam, novērtē, pamatojoties uz kritērijiem, kas izriet no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 85., 86. un 92. panta noteikumu piemērošanas, un attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums – pamatojoties uz kritērijiem, kas ietverti minētā līguma 65. un 66. pantā un Kopienas noteikumos par valsts atbalstu, ieskaitot sekundāros tiesību aktus.
3.  
Asociācijas padome piecos gados pēc nolīguma stāšanās spēkā ar lēmumu pieņem 1. un 2. punkta īstenošanai vajadzīgos noteikumus.

Līdz šo noteikumu pieņemšanai noteikumus Nolīgumā par VVTT VI, XVI un XXIII panta interpretāciju un piemērošanu piemēro kā 1. punkta c) apakšpunkta un 2. punkta attiecīgo daļu īstenošanas noteikumus.

4.  
a) 

Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas nolūkos Puses atzīst, ka pirmajos piecos gados pēc nolīguma stāšanās spēkā jebkādu Jordānijas piešķirtu valsts atbalstu uzņēmumiem novērtē, ņemot vērā faktu, ka Jordāniju uzskata par apgabalu, kas ir identisks Kopienas apgabalam, kurā dzīves līmenis ir ārkārtīgi zems vai kurā pastāv ievērojams bezdarbs, kā aprakstīts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

Asociācijas padome, ņemot vērā Jordānijas ekonomikas stāvokli, pieņem lēmumu, vai minētais laika posms ir jāpagarina par vēl piecu gadu laika posmiem;

b) 

katra Puse nodrošina pārredzamību valsts atbalsta jomā, cita starpā, reizi gadā ziņojot otrai Pusei par piešķirtā atbalsta kopsummu un izplatību un pēc pieprasījuma sniedzot informāciju par atbalsta shēmām. Pēc vienas Puses pieprasījuma otra Puse sniedz informāciju par valsts atbalsta īpašiem atsevišķiem gadījumiem.

5.  

Attiecībā uz II sadaļas 2. nodaļā minētajiem produktiem:

— 
nepiemēro 1. punkta c) apakšpunktu,
— 
jebkādu rīcību, kas ir pretrunā 1. punkta a) apakšpunktam, novērtē atbilstīgi kritērijiem, ko Kopiena noteikusi, pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 42. un 43. pantu, un jo īpaši atbilstīgi tiem, kas noteikti Padomes Regulā Nr. 26/62.
6.  

Ja Kopiena vai Jordānija uzskata, ka konkrēta rīcība nav saderīga ar 1. punkta noteikumiem un

— 
nav pienācīgi kontrolēta atbilstīgi 3. punktā minētajiem īstenošanas noteikumiem
vai
— 
ja šādu noteikumu nav un ja šāda rīcība rada vai draud radīt būtisku kaitējumu otras Puses interesēm vai būtisku kaitējumu tās vietējai ražošanai, ieskaitot pakalpojumu nozari,

tā var veikt attiecīgus pasākumus pēc apspriešanās Asociācijas komitejā vai 30 darbdienas pēc pieprasījuma par šādu apspriedi.

Attiecībā uz rīcību, kas nav saderīga ar šā panta 1. punkta c) apakšpunktu, šādus attiecīgos pasākumus, ja tiem ir piemērojams VVTT, var pieņemt tikai saskaņā ar procedūrām un nosacījumiem, kas paredzēti VVTT vai jebkurā citā attiecīgā instrumentā, kas izstrādāts saistībā ar to un ir piemērojams Pusēm.

7.  
Neatkarīgi no jebkādiem pretējiem noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 3. punktu, Puses apmainās ar informāciju, ņemot vērā ierobežojumus, ko uzliek dienesta un komercnoslēpumu prasības.

54. pants

Dalībvalstis un Jordānija, neskarot saistības, ko tās attiecīgi ir uzņēmušās vai uzņemsies saskaņā ar VVTT, komerciālus valsts monopolus pakāpeniski pielāgo tā, lai, beidzoties piektajam gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, preču sagādes un tirdzniecības nosacījumos nebūtu nekādas dalībvalstu un Jordānijas piederīgo diskriminācijas. Asociācijas komiteju informē par šā mērķa īstenošanai pieņemtajiem pasākumiem.

55. pants

Attiecībā uz publiskiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuriem ir piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības, Asociācijas padome nodrošina, ka no piektā gada pēc šā nolīguma stāšanās spēkā netiek ieviesti un nepaliek spēkā nekādi pasākumi, kas rada traucējumus tirdzniecībai starp Kopienu un Jordāniju tādā mērā, kas ir pretrunā Pušu interesēm. Šis noteikums nerada šķēršļus uzņēmumiem juridiski vai faktiski veikt tiem uzticētos konkrētos uzdevumus.

56. pants

1.  
Atbilstīgi šā panta un VII pielikuma noteikumiem Puses piešķir un nodrošina intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību pienācīgu un efektīvu aizsardzību saskaņā ar visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem, ietverot efektīvus līdzekļus šo tiesību piemērošanai.
2.  
Šā panta un VII pielikuma īstenošanu Puses regulāri pārskata. Ja intelektuālā, rūpnieciskā vai komerciālā īpašuma jomā rodas problēmas, kas skar tirdzniecības nosacījumus, pēc jebkuras Puses pieprasījuma rīko steidzamas apspriedes, lai rastu savstarpēji pieņemamus risinājumus.

57. pants

Pušu mērķis ir samazināt atšķirības standartizācijā un atbilstības novērtēšanā. Šim nolūkam Puses attiecīgā gadījumā noslēdz nolīgumus par savstarpēju atzīšanu atbilstības novērtēšanas jomā.

58. pants

Puses vienojas par mērķi veikt valsts iepirkumu pakāpenisku liberalizāciju. Asociācijas padome rīko apspriedes par šā mērķa īstenošanu.V SADAĻA

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

59. pants

Mērķi

1.  
Puses apņemas pastiprināt ekonomisko sadarbību savstarpējās interesēs un saskaņā ar nolīguma vispārējiem mērķiem.
2.  
Ekonomiskās sadarbības mērķis ir atbalstīt Jordānijas centienus sasniegt noturīgu ekonomikas un sociālo attīstību.

60. pants

Darbības joma

1.  
Sadarbība ir galvenokārt vērsta uz nozarēm, kurās ir iekšējās grūtības vai kuras ietekmē Jordānijas ekonomikas liberalizācijas vispārējais process un jo īpaši tirdzniecības liberalizācija starp Jordāniju un Kopienu.
2.  
Līdzīgi sadarbība ir vērsta uz jomām, kuras var tuvināt Kopienas un Jordānijas ekonomiku, jo īpaši tām, kuras rada pieaugumu un nodarbinātību.
3.  
Puses veicina ekonomisko sadarbību starp Jordāniju un citām reģiona valstīm.
4.  
Vides saglabāšanu un ekoloģisko līdzsvaru ņem vērā, īstenojot ekonomiskās sadarbības dažādās nozares, kas uz to attiecas.
5.  
Puses var vienoties paplašināt ekonomisko sadarbību uz citām nozarēm, uz kurām neattiecas šī sadaļa.

61. pants

Paņēmieni un kārtība

Ekonomisko sadarbību jo īpaši īsteno šādi:

a) 

regulārs ekonomiskais dialogs starp Pusēm, ietverot makroekonomikas politikas visas jomas;

b) 

regulāra informācijas un ideju apmaiņa katrā sadarbības nozarē, ietverot amatpersonu un ekspertu tikšanos;

c) 

konsultācijas, pieredzes un apmācības apmaiņa;

d) 

vienotas rīcības īstenošana, piemēram, semināri un darba grupas;

e) 

tehniska, administratīva un regulatīva palīdzība;

f) 

kopuzņēmumu veicināšana.

62. pants

Reģionālā sadarbība

Puses veicina darbības, kurām ir reģionāla ietekme vai kuras iesaista citas reģiona valstis, lai veicinātu reģionālo sadarbību.

Tādas darbības var ietvert:

— 
tirdzniecību reģiona iekšējā līmenī,
— 
vides jautājumus,
— 
ekonomikas infrastruktūras attīstīšanu,
— 
zinātnisko un tehnoloģisko pētniecību,
— 
kultūras jautājumus,
— 
muitas jautājumus.

63. pants

Izglītība un apmācība

Puses sadarbojas, lai identificētu un izmantotu visefektīvākos līdzekļus, ar kuriem būtiski uzlabo izglītības un arodmācības stāvokli, jo īpaši attiecībā uz publiskiem un privātiem uzņēmumiem, ar tirdzniecību saistītiem pakalpojumiem, valsts pārvaldēm un iestādēm, tehniskām aģentūrām, standartizācijas organizācijām un sertifikācijas iestādēm un citām attiecīgām organizācijām. Šajā sakarā rūpniecības pārstrukturēšanas arodmācībai pievērš īpašu uzmanību.

Sadarbība arī veicina saikņu izveidošanu starp specializētām struktūrām Kopienā un Jordānijā un veicina informācijas un pieredzes apmaiņu un tehnisko resursu apvienošanu.

64. pants

Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība

Sadarbības mērķis ir:

a) 

veicināt ilgstošu saikņu izveidošanu starp Pušu zinātnieku aprindām, jo īpaši ar šādiem līdzekļiem:

— 
ar Jordānijas piekļuvi Kopienas pētniecības un attīstības programmām saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem par trešo valstu līdzdalību,
— 
ar Jordānijas līdzdalību decentralizētas sadarbības tīklos,
— 
veicinot apmācības un izpētes sinerģiju;
b) 

Jordānijas pētniecības jaudas nostiprināšana;

c) 

tehnoloģiju attīstības, jaunu tehnoloģiju nodošanas un zinību izplatīšanas veicināšana, jo īpaši, lai paātrinātu Jordānijas rūpniecisko iespēju pielāgošanu.

65. pants

Vide

1.  
Sadarbības mērķis ir vides pasliktināšanās novēršana, piesārņojuma kontrolēšana un dabas resursu racionālas izmantošanas nodrošināšana, lai nodrošinātu noturīgu attīstību un veicinātu reģionālos vides projektus.
2.  

Sadarbība ir jo īpaši vērsta uz:

— 
pārtuksnešošanos,
— 
jūras ūdens kvalitāti un jūras piesārņošanas kontroli un novēršanu,
— 
ūdens resursu apsaimniekošanu,
— 
enerģijas atbilstīgu izmantošanu,
— 
atkritumu apsaimniekošanu,
— 
kopumā uz rūpnieciskās attīstības ietekmi uz vidi, jo īpaši uz rūpniecības iekārtu drošību,
— 
lauksaimniecības ietekmi uz augsni un ūdens kvalitāti,
— 
vides izglītību un izpratnes veidošanu,
— 
vides vadības progresīvo instrumentu, vides monitoringa metožu un uzraudzības izmantošanu, jo īpaši ietverot Vides informācijas sistēmas (EIS) un vides ietekmēšanas novērtējuma metožu izmantošanu,
— 
sasāļošanos.

66. pants

Rūpnieciskā sadarbība

Sadarbība jo īpaši veicina un sekmē:

— 
rūpniecisko sadarbību starp uzņēmējiem Kopienā un Jordānijā, ietverot Jordānijas piekļuvi Kopienas uzņēmumu tuvināšanās tīkliem un tīkliem, kas izveidoti saistībā ar decentralizētu sadarbību,
— 
Jordānijas rūpniecības modernizāciju un pārstrukturēšanu,
— 
tādas vides izveidošanu un veicināšanu, kas ir labvēlīga privātu uzņēmumu attīstībai, lai vecinātu rūpnieciskās ražošanas pieaugumu un diversifikāciju,
— 
sadarbību starp Kopienas un Jordānijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
— 
tehnoloģijas nodošanu, inovāciju un pētniecību un attīstību,
— 
rūpniecības produkcijas diversifikāciju Jordānijā,
— 
cilvēkresursu attīstīšanu,
— 
piekļuves uzlabošanu attiecībā uz asignējumiem ieguldījumiem,
— 
inovācijas veicināšanu,
— 
informatīvā atbalsta dienestu uzlabošana.

67. pants

Ieguldījumi un ieguldījumu veicināšana

Sadarbības mērķis ir labvēlīgas un stabilas vides radīšana ieguldījumiem Jordānijā. Sadarbības rezultātā attīstīs:

— 
saskaņotas un vienkāršotas administratīvās procedūras; līdzieguldījuma mehānismu, jo īpaši abu Pušu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; kā arī informācijas kanālus un ieguldījumu iespēju identificēšanas līdzekļus,
— 
Pušu abpusējiem ieguldījumiem labvēlīgu tiesisko vidi, attiecīgā gadījumā dalībvalstīm un Jordānijai noslēdzot ieguldījumu aizsardzības nolīgumus un nolīgumus nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai,
— 
piekļuvi kapitāla tirgum ienesīgu ieguldījumu finansēšanai,
— 
kopuzņēmumus starp Jordānijas un Kopienas uzņēmumiem.

68. pants

Standartizācija un atbilstības novērtēšana

Sadarbība šajā jomā jo īpaši ir vērsta:

a) 

uz Kopienas noteikumu piemērošanas paplašināšanu standartizācijas, metroloģijas, kvalitātes standartu un atbilstības atzīšanas jomā;

b) 

uz Jordānijas atbilstības novērtēšanas struktūru līmeņa paaugstināšanu, lai noteiktajā laikā un ciktāl iespējams izveidotu atbilstības novērtēšanas savstarpējās atzīšanas nolīgumus;

c) 

uz struktūru un iestāžu izveidošanu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzībai, standartizācijai un kvalitātes standartu noteikšanai.

69. pants

Tiesību aktu tuvināšana

Puses dara visu iespējamo, tuvinot to attiecīgos tiesību aktus, lai atvieglotu šā nolīguma īstenošanu.

70. pants

Finanšu pakalpojumi

Puses sadarbojas, lai tuvinātu to standartus un noteikumus, jo īpaši:

a) 

lai nostiprinātu un pārstrukturētu finanšu nozari Jordānijā;

b) 

lai uzlabotu Jordānijas banku, apdrošināšanas un citu finanšu nozaru grāmatvedību un uzraudzības un regulatīvās sistēmas.

71. pants

Lauksaimniecība

Pušu sadarbība jo īpaši ir vērsta:

— 
uz atbalstu politikai, ko tās īsteno, lai dažādotu ražošanu,
— 
uz ekoloģiski nekaitīgas lauksaimniecības veicināšanu,
— 
uz ciešākām brīvprātīgām attiecībām starp uzņēmumiem, grupām un organizācijas, kas pārstāv arodus un profesijas Jordānijā un Kopienā,
— 
uz tehnisko palīdzību un apmācību,
— 
uz fitosanitāro un veterināro standartu saskaņošanu,
— 
integrētu lauku attīstību, ietverot pamatpakalpojumu uzlabošanu un saistītu saimniecisko darbību attīstīšanu,
— 
sadarbību starp lauku reģioniem, pieredzes apmaiņu un zinībām attiecībā uz lauku attīstību.

72. pants

Transports

Sadarbības mērķi ir:

— 
ar galvenajiem vispārējas intereses Eiropas transporta maršrutiem saistītu ceļu, ostu un lidostu infrastruktūru pārstrukturēšana un modernizācija,
— 
tādu darbības standartu izveidošana un piemērošana, kas ir salīdzināmi ar Kopienā dominējošajiem,
— 
tehniskā aprīkojuma modernizācija atbilstīgi Kopienas standartiem attiecībā uz autotransportu/dzelzceļa transportu, konteineru pārvadājumiem un pārkraušanu,
— 
tranzīta prasību pakāpeniska atvieglošana,
— 
lidostu vadības, dzelzceļu un gaisa satiksmes kontroles uzlabošana, ietverot sadarbību starp attiecīgajām valsts iestādēm.

73. pants

Informācijas infrastruktūra un elektrosakari

Sadarbība ir vērsta uz:

a) 

elektrosakariem kopumā;

b) 

informācijas tehnoloģijas un elektrosakaru standartizāciju, atbilstības pārbaudi un sertifikāciju;

c) 

jaunu informācijas tehnoloģiju izplatīšanu, jo īpaši attiecībā uz tīkliem un tīklu savienojamību (ISDN (integrēto pakalpojumu cipartīkli) un EDI (elektroniska datu apmaiņa));

d) 

jaunu sakaru un informācijas tehnoloģijas iekārtu izpētes un attīstības veicināšana, lai attīstītu tādu iekārtu, pakalpojumu un lietojumprogrammu tirgu, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju un saziņu, pakalpojumiem un iekārtām.

74. pants

Enerģētika

Sadarbības prioritārās jomas ir:

— 
neizsīkstošo enerģijas avotu un vietējo enerģijas avotu veicināšana,
— 
energotaupības un energoefektivitātes veicināšana,
— 
lietišķie pētījumi par datu banku tīkliem tautsaimniecības un sociālajās nozarēs, jo īpaši par tādiem, kas saista Kopienas un Jordānijas uzņēmējus,
— 
enerģētikas tīklu modernizācijas un attīstības atbalsts un to sasaiste ar Kopienas tīkliem.

Sadarbība ir vērsta arī uz gāzes, naftas un elektroenerģijas tranzīta atvieglošanu.

75. pants

Tūrisms

Sadarbības prioritātes šajā jomā ir:

— 
zināšanu uzlabošana par tūrisma nozari un lielākas atbilstības nodrošināšana politikā, kas ietekmē tūrismu,
— 
tūrisma laba sezonālā sadalījuma veicināšana,
— 
sadarbības veicināšana starp kaimiņvalstu reģioniem un pilsētām,
— 
tūristiem paredzētās informācijas uzlabošana un viņu interešu aizsardzība,
— 
kultūras mantojuma nozīmīguma uzsvēršana attiecībā uz tūrismu,
— 
pienācīgi uzturētas mijiedarbības nodrošināšana starp tūrismu un vidi,
— 
tūrisma konkurētspējas paaugstināšana, atbalstot paaugstinātu profesionalitāti, jo īpaši attiecībā uz viesnīcu vadību,
— 
informācijas apmaiņa par plānoto tūrisma attīstību un tūrisma tirgvedības projektiem, tirdzniecības izstādēm, izstādēm, konvencijām un publikācijām.

76. pants

Muita

1.  

Puses apņemas attīstīt muitas sadarbību, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti noteikumi par tirdzniecību. Sadarbība jo īpaši ir vērsta:

a) 

uz pārbaužu un procedūru vienkāršošanu attiecībā uz preču muitošanu;

b) 

uz vienota administratīva dokumenta un tādas sistēmas izmantošanu, kas sasaistītu Kopienas un Jordānijas tranzīta režīmu.

2.  
Neskarot citus šajā nolīgumā paredzētos sadarbības veidus, jo īpaši attiecībā uz cīņu pret narkotikām un naudas mazgāšanu, Pušu pārvaldes sniedz savstarpēju palīdzību saskaņā ar 4. protokola noteikumiem.

77. pants

Sadarbība statistikas jomā

Galvenais mērķis sadarbībai šajā jomā ir metodoloģijas saskaņošana, lai radītu drošu pamatu statistikas apstrādei attiecībā uz tirdzniecību, iedzīvotāju skaitu, migrāciju un vispārēji visām jomām, ko ietver šis nolīgums un kas ir izmantojamas statistikas izveidei.

78. pants

Naudas mazgāšana

1.  
Puses sadarbojas jo īpaši, lai kopumā novērstu finanšu sistēmu izmantošanu noziedzīgā darbībā gūtas peļņas legalizēšanai un konkrēti – narkotiku tirdzniecībā.
2.  
Sadarbība šajā jomā jo īpaši ietver tehnisku un administratīvu palīdzību, kuras mērķis ir tādu standartu izveidošana attiecībā uz cīņu pret naudas mazgāšanu, kas ir līdzvērtīgi Kopienas un citu attiecīgo starptautisko struktūru, jo īpaši Finanšu darījumu darba grupas (FATF) pieņemtajiem standartiem.

79. pants

Cīņa pret narkotikām

1.  

Puses sadarbojas jo īpaši, lai:

— 
uzlabotu politikas un pasākumu efektivitāti, lai novērstu narkotiku un psihotropo vielu piedāvāšanu un nelikumīgu tirdzniecību un samazinātu šo produktu ļaunprātīgu izmantošanu,
— 
veicinātu vienotu pieeju to nelikumīga patēriņa samazināšanai.
2.  
Puses saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem kopā nosaka šo mērķu sasniegšanai piemērotās stratēģijas un sadarbības metodes. To darbības, kas nav kopīgas darbības, ir apspriežu un ciešas saskaņošanas temats.

Attiecīgās valsts un privātā sektora struktūras saskaņā ar to pilnvarām, strādājot ar Jordānijas, Kopienas un tās dalībvalstu kompetentajām iestādēm, var piedalīties šajās darbībās.

3.  

Sadarbība ir informācijas apmaiņas un, attiecīgā gadījumā, vienotas rīcības veidā attiecībā uz:

— 
sociālo un veselības iestāžu un informācijas centru izveidošanu vai paplašināšanu narkomānu ārstēšanai un rehabilitācijai,
— 
projektu īstenošanu profilakses, apmācības un epidemioloģiskās izpētes jomā,
— 
Kopienas un attiecīgo starptautisko iestāžu, jo īpaši Ķīmijas darba grupas (CATF) pieņemtajiem standartiem līdzvērtīgu standartu izveidošanu attiecībā uz prekursoru un citu būtisku vielu, ko izmanto narkotiku un psihotropu vielu nelikumīgai ražošanai, novirzīšanas novēršanu.VI SADAĻA

SADARBĪBA SOCIĀLOS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMOS1. NODAĻA

SOCIĀLAIS DIALOGS

80. pants

1.  
Starp Pusēm izveido regulāru dialogu par visiem sociāliem jautājumiem, kas ir savstarpējās interesēs.
2.  
Šo dialogu izmanto, lai atrastu veidus un līdzekļus turpmākam progresam attiecībā uz darba ņēmēju pārvietošanos un vienādu attieksmi pret Jordānijas un Kopienas piederīgajiem, kuri likumīgi uzturas savā mītnes valstī, un viņu sociālo integrāciju.
3.  

Dialogs ir vērsts uz problēmām, kas attiecas:

a) 

uz migrantu kopienu dzīves un darba apstākļiem;

b) 

uz migrāciju;

c) 

uz nelikumīgu ieceļošanu un nosacījumiem, kas saistīti ar nelikumīgi ieceļojušo repatriāciju saskaņā ar tiesību aktiem par uzturēšanos un apmešanos mītnes valstī;

d) 

uz projektiem un programmām par vienādu attieksmi pret Jordānijas un Kopienas piederīgajiem, kultūru un kultūras vēstures abpusēju apzināšanos, tolerances attīstību un diskriminācijas likvidēšanu.

81. pants

Sociālo dialogu risina tādā pašā līmenī un saskaņā ar tādām pašām procedūrām, kā paredzēts šā nolīguma I sadaļā, ko var izmantot par šā dialoga pamatu.2. NODAĻA

SOCIĀLĀS SADARBĪBAS PASĀKUMI

82. pants

1.  
Puses atzīst, ka sociālā attīstība ir nozīmīga un tai jārit kopsolī ar ekonomikas attīstību. Puses piešķir īpašu prioritāti sociālo pamattiesību ievērošanai.
2.  
Lai konsolidētu sociālo sadarbību starp Pusēm, visos jautājumos, kas tās interesē, veido pasākumus un programmas.

Priekšroku dod šādiem pasākumiem:

a) 

migrācijas spiediena samazināšana, radot darba vietas un attīstot apmācību jomās, kurās ir augsts emigrācijas līmenis;

b) 

repatriēto nelikumīgo ieceļotāju reintegrācija;

c) 

sieviešu lomas veicināšana sociālajā un ekonomikas attīstībā, jo īpaši ar izglītību un plašsaziņas līdzekļiem saskaņā ar Jordānijas politiku šajā jomā;

d) 

Jordānijas ģimenes plānošanas un mātes un bērna aizsardzības programmu attīstība un konsolidācija;

e) 

sociālās nodrošināšanas sistēmas uzlabošana;

f) 

veselības aprūpes sistēmas uzlabošana;

g) 

dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgos blīvi apdzīvotos rajonos;

h) 

dalībvalstīs dzīvojošu Jordānijas un Eiropas jauniešu jauktu grupu apmaiņas un izklaides programmu īstenošana un finansēšana, lai veicinātu savstarpēju kultūras sapratni un toleranci.

83. pants

Sadarbības projektus var saskaņot ar dalībvalstīm un attiecīgajām starptautiskajām organizācijām.

84. pants

Asociācijas padome izveido darba grupu līdz pirmā gada beigām pēc šā nolīguma stāšanās spēkā. Tā ir pilnvarota pastāvīgi vērtēt 1. un 2. nodaļas noteikumu īstenošanu.3. NODAĻA

SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA

85. pants

1.  
Lai sekmētu zināšanas vienam par otru un sapratni, saskaņā ar projektiem, kas jau ir izveidoti atbilstīgi šīm prasībām, Puses apņemas, savstarpēji respektējot kultūru, izveidot stingrus pamatus pastāvīgam kultūras dialogam un veicināt ilglaicīgu kultūras sadarbību jebkurā attiecīgā darbības jomā.
2.  
Identificējot sadarbības projektus un programmas, kā arī kopīgus pasākumus, Puses īpašu uzmanību pievērš jauniešiem, pašizteiksmei un sazināšanās prasmei, izmantojot rakstveida un audiovizuālus informācijas nesējus, kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumiem un kultūras izplatīšanai.
3.  
Puses vienojas, ka Kopienas un dalībvalstu esošās kultūras sadarbības programmas var attiecināt arī uz Jordāniju.
4.  
Puses veicina informācijas un saziņas jomas pasākumus, kas ir savstarpējās interesēs.VII SADAĻA

FINANSIĀLĀ SADARBĪBA

86. pants

Lai sasniegtu šā nolīguma mērķus, Jordānijai ir pieejama finansiālās sadarbības pakete saskaņā ar attiecīgajām procedūrām un vajadzīgajiem finanšu resursiem.

Abas Puses vienojas par šīm procedūrām, izmantojot vispiemērotākos instrumentus, pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Papildus nolīguma V un VI sadaļā ietvertajām jomām finansiālā sadarbība ir vērsta uz:

— 
ekonomikas modernizācijai paredzētu reformu veicināšanu,
— 
ekonomiskā infrastruktūras modernizāciju,
— 
privāto ieguldījumu un darba vietu radīšanas pasākumu veicināšanu,
— 
reakciju uz ekonomiskām sekām Jordānijā, pakāpeniski ieviešot brīvās tirdzniecības zonu, jo īpaši modernizējot un pārstrukturējot rūpniecību,
— 
papildu pasākumiem, kas īstenoti sociālajā jomā.

87. pants

Esošo Kopienas finanšu instrumentu darbā ar mērķi atbalstīt strukturālu pārkārtojumu programmas Vidusjūras valstīs, cieši sadarbojoties ar Jordānijas valsts iestādēm un citiem līdzekļu devējiem, jo īpaši ar citām starptautiskām finanšu iestādēm, Kopiena izskata piemērotu atbalstu struktūrpolitikai, ko Jordānija īsteno, lai atjaunotu līdzsvaru galvenajos finansiālajos kopējos lielumos un veicinātu tādas ekonomikas vides radīšanu, kas veicina paātrinātu pieaugumu, vienlaikus uzlabojot iedzīvotāju sociālo labklājību.

88. pants

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, risinot ārkārtas makroekonomiskās un finansiālās problēmas, ko var izraisīt šā nolīguma piemērošana, Puses izmanto V sadaļā paredzēto regulāro ekonomikas dialogu, lai veltītu īpašu uzmanību tirdzniecības un finansiālo tendenču uzraudzībai attiecībās starp Kopienu un Jordāniju.VIII SADAĻA

INSTITUCIONĀLI, VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

89. pants

Ar šo izveido Asociācijas padomi, kas sanāk ministru līmenī reizi gadā un tad, kad to prasa apstākļi, pēc priekšsēdētāja iniciatīvas un saskaņā ar tās reglamentā paredzētajiem nosacījumiem.

Tā izskata visus būtiskos jautājumus, kas rodas šā nolīguma sakarā, un citus divpusējus vai starptautiskus jautājumus, kuros ieinteresētas abas Puses.

90. pants

1.  
Asociācijas padomē ir Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas locekļi, no vienas puses, un Jordānijas valdības locekļi, no otras puses.
2.  
Asociācijas padomes locekļi var organizēt sev pārstāvību saskaņā ar tās reglamentā paredzētajiem noteikumiem.
3.  
Asociācijas padome pieņem savu reglamentu.
4.  
Asociācijas padomes priekšsēdētājs pēc kārtas ir Eiropas Savienības Padomes loceklis un Jordānijas valdības loceklis saskaņā ar tās reglamentā paredzētajiem noteikumiem.

91. pants

Lai sasniegtu nolīguma mērķus, Asociācijas padome paredzētajos gadījumos ir pilnvarota pieņemt lēmumus.

Pieņemtie lēmumi ir saistoši Pusēm, kuras veic vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu pieņemtos lēmumus. Asociācijas padome var sniegt arī attiecīgus ieteikumus.

Padome gatavo lēmumus un ieteikumus, abām Pusēm vienojoties.

92. pants

1.  
Ievērojot Padomes pilnvaras, ar šo tiek izveidota Asociācijas komiteja, kas atbild par nolīguma izpildi.
2.  
Asociācijas padome var pilnīgi vai daļēji deleģēt Asociācijas komitejai jebkuras savas pilnvaras.

93. pants

1.  
Asociācijas komitejā, kura sanāk ierēdņu līmenī, ir Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas locekļu pārstāvji, no vienas puses, un Jordānijas valdības pārstāvji, no otras puses.
2.  
Asociācijas komiteja pieņem savu reglamentu.

▼M1

3.  
Asociācijas komiteju pēc kārtas vada Eiropas Kopienu Komisijas pārstāvis un Jordānijas valdības pārstāvis.

▼B

94. pants

1.  
Asociācijas komiteja ir pilnvarota pieņemt lēmumus par nolīguma pārvaldību, kā arī jomās, kurās padome ir deleģējusi tai savas pilnvaras.
2.  
Komiteja gatavo lēmumus, abām Pusēm vienojoties. Šie lēmumi ir saistoši Pusēm, kuras veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu pieņemtos lēmumus.

95. pants

Asociācijas padome var pieņemt lēmumu izveidot jebkādu darba grupu vai struktūru nolīguma īstenošanai.

96. pants

Asociācijas padome pieņem visus vajadzīgos pasākumus, lai atvieglotu sadarbību un sakarus starp Eiropas Parlamentu un Jordānijas Parlamentu.

97. pants

1.  
Katra Puse var nodot izskatīšanai Asociācijas padomē jebkuru strīdu saistībā ar šā nolīguma piemērošanu vai interpretāciju.
2.  
Asociācijas padome var strīdu izšķirt, pieņemot lēmumu.
3.  
Katrai Pusei jāveic pasākumi, kas saistīti ar 2. punktā minētā lēmuma izpildīšanu.
4.  
Ja strīdu nav iespējams izšķirt atbilstīgi šā panta 2. punktam, katra no Pusēm var informēt otru Pusi par šķīrējtiesneša iecelšanu; otrai Pusei jāieceļ otrs šķīrējtiesnesis divu mēnešu laikā. Lai piemērotu šo procedūru, Kopienu un dalībvalstis uzskata par vienu strīdā iesaistīto Pusi.

Asociācijas padome ieceļ trešo šķīrējtiesnesi.

Šķīrējtiesneši lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

Katrai strīdā iesaistītajai Pusei jāveic nepieciešamie pasākumi, lai izpildītu šķīrējtiesnešu lēmumu.

98. pants

Šis nolīgums nekādi neliedz Pusei veikt šādus pasākumus:

a) 

ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu tādu ziņu izpaušanu, kas ir pretrunā būtiskām tās drošības interesēm;

b) 

kas attiecas uz ieroču, munīcijas vai kara materiālu tirdzniecību vai uz aizsardzības nolūkiem vajadzīgu pētniecību, attīstību vai ražošanu ar noteikumu, ka šādi pasākumi nemaina konkurences apstākļus attiecībā uz produktiem, kuri nav domāti īpašiem militāriem nolūkiem;

c) 

ko tā uzskata par būtiskiem tās drošībai nopietnu iekšēju nemieru gadījumā, kas traucētu uzturēt kārtību un likumību, kara laikā vai nopietna starptautiska saspīlējuma laikā, kas rada kara draudus, vai lai pildītu pienākumus, ko tā uzņēmusies, lai uzturētu mieru un starptautisko drošību.

99. pants

Jomās, uz ko attiecas šis nolīgums, neskarot nekādus tā īpašus noteikumus:

— 
pasākumi, ko Jordānija piemēro attiecībā uz Kopienu, nedrīkst diskriminēt dalībvalstis, to piederīgos un sabiedrības vai uzņēmumus,
— 
pasākumi, ko Kopiena piemēro attiecībā uz Jordāniju, nedrīkst diskriminēt Jordānijas piederīgos un sabiedrības vai uzņēmumus.

100. pants

Attiecībā uz tiešajiem nodokļiem nolīgums nekādi nerada:

— 
tādu fiskālo priekšrocību paplašināšanu, ko piešķīrusi kāda Puse jebkurā starptautiskā nolīgumā vai režīmā, kas tai ir saistošs,
— 
kādas Puses jebkuru tādu pasākumu pieņemšanas vai piemērošanas novēršanu, kuru mērķis ir izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vai nodokļu nemaksāšana,
— 
nevienas Puses tiesību apstrīdēšanu attiecībā uz tās nodokļu tiesību aktu attiecīgo noteikumu piemērošanu nodokļu maksātājiem, kuri nav vienādā stāvoklī, jo īpaši attiecībā uz viņu dzīvesvietu.

101. pants

1.  
Puses veic visus vajadzīgos vispārīgos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu saistības, kas izriet no nolīguma. Puses nodrošina nolīgumā izklāstīto mērķu sasniegšanu.
2.  
Ja kāda no Pusēm uzskata, ka otra Puse nepilda kādu pienākumu saskaņā ar nolīgumu, tā var veikt attiecīgus pasākumus. Pirms tam, izņemot īpašas steidzamības gadījumus, tā sniedz Asociācijas padomei visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga vispusīgai situācijas izpētei, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu.

Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroka jādod pasākumiem, kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Par šiem pasākumiem tūlīt ziņo Asociācijas padomei, un tos apspriež Asociācijas padomē, ja otra Puse to pieprasa.

102. pants

Šā nolīguma 1.–4. protokols un I–VII pielikums ir tā sastāvdaļa. Deklarācijas un vēstuļu apmaiņas ir ietvertas Nobeiguma aktā, kas tāpat ir šā nolīguma sastāvdaļa.

103. pants

Šajā nolīgumā “Puses” ir Kopiena vai dalībvalstis, vai Kopiena un dalībvalstis, atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām, no vienas puses, un Jordānija, no otras puses.

104. pants

Šo nolīgumu noslēdz uz nenoteiktu laiku.

Katra Puse var nolīgumu denonsēt, paziņojot otrai Pusei. Nolīgumu pārtrauc piemērot sešus mēnešus pēc šādas paziņošanas.

105. pants

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz minētie līgumi, un, no otras puses, Jordānijas teritorijā.

106. pants

Šis nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāliešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu, zviedru un arābu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski, un to deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā.

107. pants

1.  
Šo nolīgumu Puses apstiprinās to noteiktajā kārtībā.

Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses viena otrai paziņojušas par šā panta pirmajā daļā noteikto procedūru pabeigšanu.

2.  
Pēc stāšanās spēkā šis nolīgums aizstāj Eiropas Ekonomikas kopienas un Jordānijas Hāšimītu Karalistes Sadarbības nolīgumu un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dalībvalstu un Jordānijas Hāšimītu Karalistes Nolīgumu, kas parakstīts Briselē 1977. gada 18. janvārī.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε σης Βρυξέλλες, σης είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de november de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän-kymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελνική Δημορατί

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS:

Jordānijas izcelsmes rūpniecības ražojumi, kuriem Kopiena var saglabāt 10. panta 1. punktā minēto lauksaimniecības komponenti

II PIELIKUMS:

Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumi, kuriem Jordānija var saglabāt 10. panta 2. punktā un 11. panta 2. punktā minēto lauksaimniecības komponenti

III PIELIKUMS:

Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumi, kuriem, ievedot Jordānijā, ir piemērojams 11. panta 3. un 4. punktā minētais pakāpeniskas tarifa atcelšanas grafiks

IV PIELIKUMS:

Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumi, kas minēti 11. panta 5. punktā

V PIELIKUMS:

Kopienas atrunas, kas minētas 30. panta 1. punkta b) apakšpunktā (tiesības veikt uzņēmējdarbību)

VI PIELIKUMS:

Jordānijas atrunas, kas minētas 30. panta 2. punkta a) apakšpunktā (tiesības veikt uzņēmējdarbību)

VII PIELIKUMS:

Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums, kas minēts 56. pantā

▼M2

I PIELIKUMS

Produkti, kas minēti 10. panta 1. punktāKN kods

Apraksts

(1)

(2)

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi), kas nesatur kakao:

ex 1704 90 99

– – – – – –  Pārējie produkti, kas pēc svara satur 70 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu:

ex 1806 90 90

– –  Pārējie produkti, kas pēc svara satur 70 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; hostijas, tukšas oblātas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi:

1905 90

–  Pārējie:

1905 90 90

– – – –  Pārējie

II PIELIKUMS

Produkti, kas minēti 10. panta 2. punktā un 11. panta 2. punktāKN kods

Apraksts

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

No 0403 10 51 līdz 0403 10 99

– – – –  Aromatizēts jogurts vai jogurts ar augļiem, riekstiem vai kakao

0403 90 71 to 0403 90 99

– –  Pārējie, aromatizēti vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

0405

Sviests un citi no piena iegūti tauki un eļļas; piena tauku pastas:

0405 20

–  Piena tauku pastas:

0405 20 10

– –  ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

0405 20 30

– –  ar tauku saturu pēc svara 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

0711 90 30

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēta cukurkukurūza (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā), kas nav derīga tūlītējai lietošanai

2208

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju līdz 80 % tilpuma; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiskie dzērieni

III PIELIKUMS

Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumi, kuriem, ievedot Jordānijā, piemēro 11. panta 3. un 4. punktā minēto pakāpeniskās tarifa atcelšanas grafiku

A SARAKSTS130219100

130219900

190110200

190190200

210690300

210690400

210690600

250300000

250410000

250490000

250700000

250810000

250820000

250830000

250840000

250850000

250860000

250870000

250900000

251010000

251020000

251110000

251120000

251200000

251319000

251320100

251400000

251910000

251990000

252020100

252400000

252610000

252620000

252810000

252890000

253090200

253090300

260111000

260112000

260120000

260200000

260300000

260400000

260500000

260600000

260700000

260800000

260900000

261000000

261100000

261210000

261220000

261310000

261390000

261400000

261510000

261590000

261610000

261690000

261710000

261790000

261800000

261900000

262011000

262019000

262020000

262030000

262040000

262050000

262090000

262100000

270111000

270112000

270119000

270120000

270210000

270220000

270300000

270400000

270500000

270600000

270710000

270720000

270730000

270740000

270750000

270760000

270791000

270799000

270810000

270820000

270900000

271000520

271000700

271220100

271311000

271312000

271320000

271390000

271410000

271490000

280130000

280200000

280300000

280429100

280429200

280470000

280490000

280511000

280519000

280521000

280522000

280530000

280540000

280620000

280700000

280800000

280910000

280920000

281000000

281111000

281119100

281119900

281122000

281129000

281210100

281210200

281210300

281210400

281210500

281210600

281210700

281210800

281210900

281290000

281310000

281390000

281520000

281530000

281610000

281620000

281630000

281700000

281810000

281820000

281830000

281990100

282010000

282110100

282120100

282200100

282300000

282410000

282420000

282490000

282510000

282520000

282530000

282540000

282550000

282560000

282570000

282580000

282590900

282611000

282612000

282619000

282620000

282630000

282690000

282710000

282720000

282731000

282732000

282733000

282734000

282735000

282736000

282738000

282739000

282741900

282749900

282911000

282919000

282990100

283010000

283020000

283030000

283090000

283311000

283319000

283321000

283322000

283323000

283324000

283325000

283326000

283327000

283329000

283330000

283340000

283421000

283429100

283510100

283522100

283523100

283524100

283525100

283526100

283529100

283531100

283539100

283610100

283620100

283630100

283640100

283650100

283660100

283670100

283691100

283692100

283699100

283911000

283919000

283920000

283990000

284011000

284019000

284020000

284030000

284190100

284190200

284410000

284420000

284430000

284440000

284450000

284510000

284590000

284610000

284690000

284700000

284910000

284920000

284990000

290110100

290121100

290122100

290123100

290124100

290129100

290211100

290219100

290220100

290230100

290241100

290242100

290243100

290244100

290250100

290260100

290270100

290290100

290290910

290322000

290341000

290342000

290344000

290345100

290346100

290347100

290349100

290362100

290410100

290420100

290490200

290511100

290512100

290513100

290514100

290515100

290516100

290517100

290519200

290522100

290529100

290531100

290532100

290539100

290541100

290542100

290549100

290550200

290629100

290729100

290810000

290820000

290890000

290911000

290919100

290920100

290930100

290941100

290942100

290943100

290944100

290949100

290950100

290960100

291211100

291212100

291213100

291219100

291221100

291229100

291230100

291241100

291242100

291249100

291250100

291260100

291411100

291412100

291413100

291419100

291421100

291422100

291423100

291429100

291431100

291439100

291440100

291450100

291461100

291469100

291470100

291511100

291512100

291513100

291521100

291522100

291523100

291524100

291529100

291531100

291532100

291533100

291534100

291535100

291539100

291540100

291550100

291560100

291570100

291590100

291611100

291612100

291613100

291614100

291615100

291619100

291620100

291631100

291632100

291634100

291635100

291639100

291711910

291712910

291713910

291714100

291719910

291720910

291731910

291732910

291733910

291734910

291735100

291736910

291737910

291739910

291811100

291812100

291813100

291815100

291816100

291817100

291819200

291821100

291822100

291823100

291829100

291830100

291890100

291900100

292010100

292090500

292111100

292112100

292119500

292121100

292122100

292129100

292130100

292141000

292142000

292143100

292144100

292145100

292149920

292151100

292159100

292229100

292421110

292421920

292511100

292690300

292700100

292800100

292910000

292990100

292990200

292990900

293010100

293020100

293030100

293040100

293090100

293211100

293212100

293213100

293219100

293221100

293229100

293291100

293292100

293293100

293294100

293299200

293311100

293319100

293329100

293331100

293332100

293339300

293340200

293351100

293359500

293361100

293369100

293371100

293379300

293390100

293410100

293420100

293430100

293490910

293610100

293621100

293622100

293623100

293624100

293625100

293626100

293627100

293628100

293629100

293690100

293921000

293929100

294110000

294120000

294130000

294140000

294150000

291190000

300331000

300339000

300340000

300390000

300431000

300432000

300439000

300440000

300450000

300490000

300660000

310100000

310210000

310221000

310229000

310230000

310240000

310250000

310260000

310270000

310280000

310290000

310310000

310320000

310390000

310410000

310420000

310430900

310490900

310510900

310520000

310530000

310540000

310551000

310559000

310560000

310590000

320110100

320120100

320190100

320300100

320300910

320411100

320412100

320413100

320414100

320415100

320416100

320417100

320419100

320420100

320490100

320500000

320611100

320619100

320620100

320630100

320641100

320642100

326043100

320649100

320650100

320710100

320720100

320730100

320740100

320810300

320820300

320890300

320910100

320990100

321000100

321100100

321210000

321511000

321519000

321590000

340211100

340212100

340213100

340219100

340290100

350710100

350710900

350790000

360100000

360300000

370110000

370130100

370199100

370210000

370510100

370520100

370590100

370610100

370690100

380110000

380120100

380120210

380130100

380190100

380210000

380290000

380630210

380690210

380810900

380820900

380830900

380840900

380890900

380991100

380992100

380993100

381210000

381220000

381230000

381300000

381511100

381512100

381519100

381590100

381600100

381710100

381720100

381800100

382100000

382200000

382410100

382420100

382430100

382440100

382450100

382471100

382479100

382490100

382490200

390110000

390120000

390130000

390190000

390210000

390220000

390230000

390290000

390311000

390319000

390320000

390330000

390390000

390410900

390421900

390422900

390430900

390440900

390450900

390461000

390469000

390490000

390512000

390519000

390521000

390529000

390530000

390591000

390599000

390610000

390690000

390710000

390720000

390730000

390740000

390760000

390791000

390799000

390810000

390890000

390910000

390920000

390930000

390940000

390950000

391000000

391110000

391190000

391211000

391212000

391220000

391231000

391239000

391290000

391310000

391390000

391400000

391510000

391520000

391530000

391590000

391610100

391610910

391620100

391620910

391690100

391690910

391990100

392010910

392020910

392030100

392041100

392042100

392051100

392059100

392061100

392062100

392063100

392069100

392072100

392073910

392079910

392092100

392093100

392094100

392099910

392119200

392190110

392190910

392321100

392329100

392340100

392690100

392690200

392690400

392690600

400110000

400121000

400122000

400129100

400130900

400211900

400219110

400219900

400220110

400220900

400231110

400231900

400239110

400239900

400241900

400249110

400249900

400251900

400259110

400259900

400260110

400260900

400270110

400270900

400280110

400280900

400291900

400299110

400299900

400300000

400400000

400510100

400591100

400599110

400599900

400610000

400690100

400700100

400811100

400819100

400821200

400910100

400920100

400930100

400940100

400950100

401220100

401610100

401699100

401699200

401700100

401700400

401700500

410110000

410121000

410122000

410129000

410130000

410140000

410210000

410221000

410229000

410310000

410320000

410390000

430110000

430120000

430130000

430140000

430150000

430160000

430170000

430180000

430190000

440110000

440130000

440200000

440320100

440341100

440349100

440391100

440392100

440399100

440500000

440610000

440690000

441510100

441510200

441510300

441520100

441700100

442190100

442190200

442190300

450200100

450310000

450390100

450410100

450490100

450490200

460110000

460210100

460290100

470100000

470200000

470311000

470319000

470321000

470329000

470411000

470419000

470421000

470429000

470500000

470610000

470620000

470691000

470692000

470693000

470710000

470720000

470730000

470790000

480251100

480252100

480253100

480260100

480411300

480419300

480421000

480429000

480431300

480439300

480441300

480442300

480449300

480451300

480451400

480452300

480459300

480820000

481039100

481091100

481099100

481140100

481140200

481910100

481920200

481930100

481940100

482020100

482210000

482290000

482390100

482390200

482390500

482390600

482390700

482390800

482390910

490300000

490400000

490510000

490591000

490599000

490600000

490700900

491110000

491199100

500100000

500200000

500310000

500390000

500400000

500500000

510111000

510119000

510121000

510129000

510130000

510210000

510220000

510310000

510320000

510330000

510400000

510510000

510521000

510529000

510530000

510540000

510610000

510620000

510710000

510720000

510810000

510820000

511000900

511300100

520100000

520210000

520291000

520299000

520300000

520411000

520419000

520511000

520512000

520513000

520514000

520515000

520521000

520522000

520523000

520524000

520526000

520527000

520528000

520531000

520532000

520533000

520534000

520535000

520541000

520542000

520543000

520544000

520546000

520547000

520548000

520611000

520612000

520613000

520614000

520615000

520621000

520622000

520623000

520624000

520625000

520631000

520632000

520633000

520634000

520635000

520641000

520642000

520643000

520644000

520645000

530310000

530390000

530410000

530490000

530511000

530519000

530521000

530529000

530591000

530599000

530610000

530620000

530710000

530720000

530810000

530820000

530830000

530890000

531010100

531090100

540110900

540120900

540210000

540220000

540231000

540232000

540233000

540239000

540241000

540242000

540243000

540249000

540251000

540252000

540259000

540261000

540262000

540269000

540310000

540320000

540331000

540332000

540333000

540339000

540341000

540342000

540349000

540410000

540490900

540500900

540720100

540791100

550110000

550120000

550130000

550190000

550200000

550310000

550320000

550330000

550340000

550390000

550410000

550490000

550510000

550520000

550610100

550620100

550630100

550700100

550810900

550820900

550911000

550912000

550921000

550922000

550931000

550932000

550941000

550942000

550951000

550952000

550953000

550959000

550961000

550962000

550969000

550991000

550992000

550999000

551011000

551012000

551020000

551030000

551090000

560311100

560312100

560313100

560314100

560391100

560392100

560393100

560394100

560410100

560420910

560490100

560490910

560500900

560710000

560729000

560730000

560790000

580310100

580390100

580631100

580632100

580639100

590310100

590320100

590390100

591131000

591132000

591140100

591190100

611511100

611512100

611519100

611520100

611591100

611592100

611593100

611599100

621710100

630510100

680410100

680423100

681210000

681220000

681230000

681250100

690310100

690310200

690320100

690320200

690390100

690390200

690911000

690912000

690919000

700100000

700210900

700220900

700231900

700232900

700239900

701020000

701091900

701092900

701093900

701094900

701110000

701120000

701190000

701911000

701912000

701919000

701931100

701939100

710110000

710121000

710122000

710210000

710221000

710229000

710231000

710239000

710310000

710391000

710399000

710410000

710420000

710490000

710510000

710590000

710691000

711011100

711021100

711031100

711041100

711210000

711220000

711290000

711319100

711810000

711890000

720110000

720120000

720150000

720211000

720219000

720221000

720229000

720230000

720241000

720249000

720250000

720260000

720270000

720280000

720291000

720292000

720293000

720299000

720410000

720421000

720429000

720430000

720441000

720449000

720450100

720510000

720610100

720711100

720712100

720719100

720720100

720840100

720854100

720890100

720916100

720917100

720918100

720926100

720927100

720928100

720990100

721011100

721012100

721030100

721041100

721049100

721050100

721061100

721069100

721070100

721090100

721810100

721891100

721899100

721911100

721912100

721913100

721914100

721921100

721922100

721923100

721924100

721931100

721932100

721933100

721934100

721935100

721990100

722011100

722012100

722020100

722090100

722100100

722211100

722219100

722220100

722230100

722300100

722410100

722490100

722511100

722519100

722520100

722530100

722540100

722550100

722591100

722592100

722599100

722611100

722619100

722620100

722691100

722692100

722693100

722694100

722699100

722710100

722720100

722790100

722810100

722820100

722830100

722840100

722850100

722860100

722870100

722880100

722910100

722920100

730210000

730220000

730230000

730240000

730290000

730410100

730429100

730431910

730439910

730441910

730449910

730451910

730459910

730511000

730512000

730519000

730520000

730531900

730539900

730590900

730610100

730610400

730620100

730620400

730630200

730640200

730650200

730690100

730690400

730890100

730890200

731021110

731021130

731029110

731029130

731100000

732190100

732619400

732690400

740110000

740120000

740200000

740311000

740312000

740313000

740319000

740321000

740322000

740323000

740329000

740400000

740500900

740911100

740921100

740931100

740940100

740990100

741110100

741121100

741122100

741129100

741700100

741999500

750110000

750120000

750210000

750220000

750300000

760110000

760120000

760200000

760611100

760611200

760611300

760612100

760612200

760691100

760691200

760691300

760692100

760692200

760711100

760719100

760720100

761290100

761290200

761290300

761300000

761699500

780110900

780191900

780199900

780200000

780600100

790111000

790112000

790120000

790200000

790390100

790500100

790500200

790700200

800110000

800120000

800200000

800700100

800700200

810191000

810291000

810310100

810411000

810419000

810420000

810510100

810510200

810600100

810710100

810810100

810910100

811000100

811100100

811220100

811230100

811240100

811291100

811300100

820150100

820190900

820210000

820220000

820240000

820310000

820320000

820330000

820340000

820411000

820412000

820420000

820510000

820520000

820530000

820540000

820559000

820560000

820570000

820580000

820590900

820713000

820719000

820720900

820730900

820740900

820750000

820760000

820770000

820780000

820790000

820810000

820820000

820840000

820890000

821192100

821193100

830140100

830150100

830810000

830890100

830990200

840710100

840710200

840810100

840810200

841112900

841122900

841182900

841191100

841199100

841290100

841410000

841490100

841490200

841630900

841690800

841720000

841780900

841790100

841899100

841911900

841932900

841960900

841990110

841990910

842122900

842191100

842199100

842199200

842290900

842320000

842330000

842382900

842389900

842430900

842490100

842490200

842520000

842531100

842539100

842541000

842549000

842612100

842612990

842619100

842619990

842641100

842641990

842649900

842691000

842699900

842710000

842720000

842790000

842810900

842820000

842831000

842832900

842833900

842839900

842850000

842860000

842890900

843010100

843390000

843490000

843590000

843691000

843699000

843790000

843890000

843991000

843999000

844090000

844190900

844390000

845150900

845190100

845210000

845390000

845490000

845590000

845699990

846291900

846299900

846610000

846620000

846630000

846691000

846692000

846693000

846694000

846880900

846890900

847490900

847590000

847710900

847720900

847730900

847740900

847751900

847759900

847780900

847790100

847810900

847890100

848010900

848020900

848030900

848041900

848049900

848050900

848060900

848071900

848079900

848140000

848180100

848180200

848180310

848310100

848320100

848330100

848340100

848350100

848360100

848390100

850110110

850110900

850120110

850131110

850132110

850140110

850151110

850152110

850211100

850220100

850239100

850240100

850421100

850431100

850431900

850490100

850690100

850790000

850890000

851490000

851580100

851580990

851590000

852311100

852312100

852313100

852390100

852432100

852439100

852451100

852452100

852453100

852499100

852499200

852610000

852691000

852692000

853090000

853210000

853221000

853222000

853223000

853224000

853225000

853229000

853230000

853290000

854319900

854330900

854389200

854390100

854411200

854419200

854459200

854460200

854511100

854519200

860711000

860712000

860719000

860721000

860729000

860730000

860791000

860799000

870510000

870590200

870590900

870600100

870790100

870899100

870911000

870919000

871000000

871110100

871120100

871130100

871140100

871150100

871190100

871310000

871390000

871639900

871640900

871690100

880110000

880190000

880310000

880320000

880330000

880390000

880400000

880510000

890310000

890391000

890392000

890399000

890800000

900390100

901110000

901120000

901180000

901210000

901510000

901520000

901530000

901540000

901580000

901720000

901730900

901780900

902290000

902410900

902480900

902490900

902519100

902580100

902590100

902690200

902710900

902720900

902730900

902740100

902790910

902910110

902920110

903010900

903020900

903031900

903039900

903040900

903082900

903089900

903090900

903110900

903120900

903130000

903180900

903290200

930621100

930630100

930630300

930630400

940540100

940550100

940600110

960200100

960390200

960610000

960621000

960622000

960629000

960630000

960711000

960719000

960720000

960810100

960899100

960910100

961610000

970500100

B SARAKSTS130110000

130120100

130120900

130190100

130190900

130211100

130211200

130219000

130239100

130239900

190110300

190211100

190211900

190540000

190590210

190590290

190590900

210690100

210690900

250100000

250200000

250510000

250590000

250610000

250621000

250629000

251311000

251320900

251511100

251511900

251512100

251512900

251520000

251611100

251611900

251612100

251612900

251621000

251622000

251690000

251710000

251720000

251730000

251741000

251749000

251810000

251820000

251830000

252010000

252020900

252100000

252210000

252220000

252230000

252310000

252321000

252329000

252330000

252390000

252510000

252520000

252530000

252700000

252910000

252921000

252922000

252930000

253010000

253020000

253040000

253090100

253090900

271000100

271000200

271000310

271000320

271000330

271000400

271000510

271000600

271000900

271111000

271112000

271113000

271114000

271119000

271121000

271129000

271210000

271220900

271290000

271500000

280110000

280120000

280410000

280421000

280429900

280430000

280440000

280450000

280461000

280469000

280480000

280610000

281121000

281123000

281410000

281420000

281511000

281512000

281910000

281990900

282090000

282110900

282120900

282200900

282590100

282741100

282749100

282751000

282759000

282760000

282810000

282890000

282990900

283110000

283190000

283210000

283220000

283230000

283410000

283422000

283429900

283510900

283522900

283523900

283524900

283525900

283526900

283529900

283531900

283539900

283610900

283620900

283630900

283640900

283650900

283660900

283670900

283691900

283692900

283699900

283711000

283719100

283719900

283720000

283800000

284110000

284120000

284130000

284140000

284150000

284161000

284169000

284170000

284180000

284190900

284210000

284290000

284310000

284321000

284329000

284330000

284390000

284800000

285000000

285100100

285100900

290110900

290121900

290122900

290123900

290124900

290129900

290211900

290219900

290220900

290230900

290241900

290242900

290243900

290244900

290250900

290260900

290270900

290290990

290311000

290312000

290313000

290314000

290315000

290316000

290319000

290321000

290323000

290329000

290330100

290330900

290343000

290345900

290346900

290347900

290349900

290351000

290359000

290361000

290362900

290369000

290410900

290420900

290490100

290490900

290511900

290512900

290513900

290514900

290515900

290516900

290517900

290519100

290519900

290522900

290529900

290531900

290532900

290539900

290541900

290542900

290549900

290550100

290550900

290611000

290612000

290613000

290614000

290619000

290621000

290629900

290711000

290712000

290713000

290714000

290715000

290719000

290721000

290722000

290723000

290729900

290730000

290919900

290920900

290930900

290941900

290942900

290943900

290944900

290949900

290950900

290960900

291010000

291020000

291030000

291090000

291100000

291211900

291212900

291213900

291219900

291221900

291229900

291230900

291241900

291242900

291249900

291250900

291260900

291300000

291411900

291412900

291413900

291419900

291421900

291422900

291423900

291429900

291431900

291439900

291440900

291450900

291461900

291469900

291470900

291511900

291512900

291513900

291521900

291522900

291523900

291524900

291529900

291531900

291532900

291533900

291534900

291535900

291539900

291540900

291550900

291560900

291570900

291590900

291611900

291612900

291613900

291614900

291615900

291619900

291620900

291631900

291632900

291634900

291635900

291639900

291711100

291711990

291712100

291712990

291713100

291713990

291714900

291719100

291719990

291720100

291720990

291731100

291731990

291732100

291732990

291733100

291733990

291734100

291734990

291735900

291736100

291736990

291737100

291737990

291739100

291739990

291811900

291812900

291813900

291814000

291815900

291816900

291817900

291819100

291819900

291822900

291823900

291829900

291830900

291890900

291900900

291921900

292010900

292090100

292090200

292090300

292090400

292090900

292111900

292112900

292119100

292119200

292119300

292119400

292119900

292121900

292122900

292129900

292130900

292143900

292144900

292145900

292149100

292149200

292149300

292149400

292149500

292149600

292149700

292149800

292149910

292149990

292151900

292159900

292211000

292212000

292213100

292213900

292219110

292219120

292219190

292219200

292219300

292219400

292219900

292221000

292222000

292229900

292230100

292230200

292230300

292230900

292241000

292242000

292243000

292249100

292249900

292250000

292310000

292320000

292390000

292410100

292410900

292421190

292421910

292421990

292422000

292429100

292429900

292511900

292519100

292519900

292520000

292610000

292620000

292690100

292690200

292690900

292700900

292800900

293010900

293020900

293030900

293040900

293090900

293100000

293211900

293212900

293213900

293219900

293221900

293229900

293291900

293292900

293293900

293294900

293299100

293299900

293311900

293319900

293321000

293329900

293331900

293332900

293339100

293339200

293339900

293340100

293340900

293351900

293359100

293359200

293359300

293359400

293359900

293361900

293369900

293371900

293379100

293379200

293379900

293390900

293410900

293420900

293430900

293490100

293490990

293500000

293610900

293621900

293622900

293623900

293624900

293625900

293626900

293627900

293628900

293629900

293690900

293710000

293721000

293722000

293729000

293791000

293792000

293799000

293810000

293890000

293910000

293929900

293930000

293941000

293942000

293949100

293949900

293950100

293950900

293961000

293962000

293963000

293969000

293970000

293990100

293990200

293990300

293990400

293990500

293990900

294000000

294200000

300110000

300120000

300190000

300510000

300590000

300610000

300620000

300630000

300640000

300650000

310110900

310430100

310490100

310510100

310510200

310510300

320120900

320190900

320210000

320290000

320300990

320411900

320412900

320413900

320414900

320415900

320416900

320417900

320419900

320420900

320490900

320611900

320619900

320620900

320630900

320641900

320642900

320643900

320649900

320650900

320710900

320720900

320730900

320740900

320810100

320810900

320820100

320820900

320890100

320890900

320910900

320990900

321000200

321000900

321100900

321290100

321290200

321290900

321310000

321390000

321410000

321490000

330111000

330112000

330113000

330114000

330119000

330121000

330122000

330123000

330124000

330125000

330126000

330129000

330130000

330210100

330290000

330300000

330410000

330420000

330430000

330491000

330499000

330510000

330520000

330530000

330590000

330610000

330620000

330690000

330710000

330720000

330730000

330741000

330749000

330790100

330790900

340111000

340119000

340120000

340211900

340212900

340213900

340219900

340220000

340290900

340311000

340319000

340351000

340359000

340391000

340391000

340399000

340399000

340410000

340411000

340419000

340420000

340420000

340490000

340510000

340520000

340530000

340540000

340590000

340600000

340700100

340700910

340700920

340700990

350211000

350219000

350220000

350290000

350300100

350300900

350400000

350610000

350691000

350699000

360200000

360410000

360490000

360500000

360610000

360690100

360690900

370120000

370130900

370191000

370199900

370220000

370231000

370232000

370239000

370241000

370242000

370243000

370244000

370251000

370252000

370253000

370254000

370255000

370256000

370291000

370292000

370293000

370294000

370295000

370310000

370320000

370390000

370400000

370510900

370520900

370590900

370610900

370690900

370710100

370710900

370790000

380120290

380130900

380190900

380300000

380400000

380510000

380520000

380590100

380590900

380610000

380620000

380630100

380630290

380690100

380690290

380700000

380810100

380810200

380820100

380830100

380840100

380890100

380991900

380992900

380993900

381010000

381090000

381111000

381119000

381121000

381129000

381190000

381400100

381400900

381511900

381512900

381519900

381590900

381600900

381710900

381720900

381800900

381900000

382000000

382410900

382420900

382430900

382440900

382450900

382471900

382479900

382490900

390410100

390421100

390422100

390430100

390440100

390450100

390750000

391610990

391620990

391690990

391710100

391710900

391721000

391722000

391723000

391729000

391731000

391732000

391733000

391739000

391740000

391810100

391810900

391890100

391890900

391910100

391910900

391990900

392010100

392010990

392020100

392020990

392030900

392041900

392042900

392051900

392059900

392061900

392062900

392063900

392069900

392071100

392071900

392072900

392073100

392073990

392079100

392079990

392091000

392092900

392093900

392094900

392099100

392099990

392111000

392112000

392113000

392114000

392119100

392119900

392190190

392190990

392210000

392220000

392290000

392310000

392321900

392329900

392330100

392330900

392340900

392350000

392390100

392390900

392410000

392490000

392510000

392520000

392530000

392590000

392610000

392620000

392630000

392640000

392690300

392690500

392690700

392690800

392690900

400129200

400129900

400130100

400130200

400211100

400219190

400219200

400220190

400220200

400231190

400231200

400239190

400239200

400241100

400249190

400249200

400251100

400259190

400259200

400260190

400260200

400270190

400270200

400280190

400280200

400291100

400299190

400299200

400510200

400510900

400520100

400520900

400591900

400599190

400690900

400700900

400811900

400819900

400821100

400821900

400829100

400829900

400910900

400920900

400930900

400940900

400950900

401011000

401012000

401013000

401019000

401021000

401022000

401023000

401024000

401029000

401110000

401120000

401130000

401140000

401150000

401191000

401199000

401210000

401220900

401290000

401310000

401320000

401390000

401410000

401490000

401511000

401519000

401590000

401610900

401691000

401692000

401693000

401694000

401695100

401695900

401699900

401700200

401700900

410410000

410421000

410422000

410429000

410431000

410439000

410511000

410512000

410519000

410520000

410611000

410612000

410619000

410620000

410710000

410721000

410729000

410790000

410800000

410900000

411000000

411100000

420100000

420211000

420212000

420219000

420221000

420222000

420229000

420231000

420232000

420239000

420291000

420292000

420299000

420310000

420321000

420329000

420330000

420340000

420400100

420400900

420500000

420610000

420690000

430211000

430212000

430213000

430219000

430220000

430230000

430310000

430390000

430400000

440121000

440122000

440310000

440320900

440341900

440349900

440391900

440392900

440399900

440410000

440420000

440710000

440724000

440725000

440726000

440729000

440791000

440792000

440799000

440810000

440831000

440839000

440890000

440910000

440920000

441011000

441019000

441090000

441111000

441119000

441121000

441129000

441131000

441139000

441191000

441199000

441213000

441214000

441219000

441222000

441223000

441229000

441292000

441293000

441299000

441300000

441400000

441510900

441520900

441600000

441700900

441810000

441820000

441830000

441840000

441850000

441890100

441890900

441900000

442010000

442090100

442090900

442110000

442190900

450200900

450390900

450410900

450490900

460120000

460191000

460199000

460210200

460210900

460290300

460290900

480100000

480210000

480220000

480230000

480240000

480251900

480252200

480252300

480252900

480253200

480253900

480260200

480260300

480260400

480260500

480260900

480300000

480411100

480411200

480411900

480419100

480419200

480419900

480431100

480431200

480431900

480439100

480439200

480439900

480441100

480441200

480441900

480442100

480442200

480442900

480449100

480449200

480449900

480451100

480451200

480451900

480452100

480452200

480452900

480459100

480459200

480459900

480510100

480510900

480521100

480521900

480522100

480522900

480523100

480523900

480529100

480529900

480530000

480540000

480550000

480560100

480560200

480560900

480570100

480570900

480580100

480580900

480610000

480620000

480630000

480640000

480710000

480790000

480810000

480830100

480830900

480890100

480890900

480910000

480920000

480990000

481011100

481011200

481011900

481012000

481021100

481021900

481029100

481029900

481031000

481032000

481039900

481091200

481091900

481099900

481110000

481121000

481129000

481131000

481139000

481140900

481190000

481200000

481310000

481320000

481390100

481390900

481410000

481420000

481430000

481490100

481490900

481500000

481610000

481620000

481630000

481690000

481710000

481720000

481730000

481810000

481820000

481830000

481840000

481850000

481890000

481910200

481910900

481920100

481920900

481930900

481940900

481950000

481960000

482010000

482020900

482030000

482040000

482050000

482090100

482090900

482110000

482190000

482311000

482319000

482320000

482340000

482351000

482359100

482359900

482360000

482370000

482390300

482390400

482390990

490700100

490810000

490890000

490900000

491000000

491191000

491199900

500600000

500710000

500720000

500790000

510910000

510990000

511000100

511111000

511119000

511120000

511130000

511190000

511211000

511219000

511220000

511230000

511290000

511300900

520420000

520710000

520790000

520811000

520812000

520813000

520819000

520821000

520822000

520823000

520829000

520831000

520832000

520833000

520839000

520841000

520842000

520843000

520849000

520851000

520852000

520853000

520859000

520911000

520912000

520919000

520921000

520922000

520929000

520931000

520932000

520939000

520941000

520942000

520943000

520949000

520951000

520952000

520959000

521011000

521012000

521019000

521021000

521022000

521029000

521031000

521032000

521039000

521041000

521042000

521049000

521051000

521052000

521059000

521111000

521112000

521119000

521121000

521122000

521129000

521131000

521132000

521139000

521141000

521142000

521143000

521149000

521151000

521152000

521159000

521211000

521212000

521213000

521214000

521215000

521221000

521222000

521223000

521224000

521225000

530911000

530919000

530921000

530929000

531010900

531090900

531100000

540110100

540120100

540490100

540500100

540610000

540620000

540710000

540720900

540730000

540741000

540742000

540743000

540744000

540751000

540752000

540753000

540754000

540761000

540769000

540771000

540772000

540773000

540774000

540781000

540782000

540783000

540784000

540791900

540792000

540793000

540794000

540810000

540821000

540822000

540823000

540824000

540831000

540832000

540833000

540834000

550610900

550620900

550630900

550690000

550700900

550810100

550820100

551110000

551120000

551130000

551211000

551219000

551221000

551229000

551291000

551299000

551311000

551312000

551313000

551319000

551321000

551322000

551323000

551329000

551331000

551332000

551333000

551339000

551341000

551342000

551343000

551349000

551411000

551412000

551413000

551419000

551421000

551422000

551423000

551429000

551431000

551432000

551433000

551439000

551441000

551442000

551443000

551449000

551511000

551512000

551513000

551519000

551521000

551522000

551529000

551591000

551592000

551599000

551611000

551612000

551613000

551614000

551621000

551622000

551623000

551624000

551631000

551632000

551633000

551634000

551641000

551642000

551643000

551644000

551691000

551692000

551693000

551694000

560110000

560121000

560122000

560129000

560130000

560210000

560221000

560229000

560290000

560311900

560312900

560313900

560314900

560391900

560392900

560393900

560394900

560410900

560420100

560420990

560490990

560500100

560600000

560721000

560741000

560749000

560750000

560811000

560819000

560890000

560900000

570232000

570242000

570252000

570292000

570320000

570330000

570490000

580110000

580121000

580122000

580123000

580124000

580125000

580126000

580131000

580132000

580133000

580134000

580135000

580136000

580190000

580211000

580219000

580220000

580230000

580310900

580390900

580410000

580421000

580429000

580430000

580500000

580610000

580620000

580631900

580632900

580639900

580640000

580710000

580790000

580810000

580890000

580900000

581010000

581091000

581092000

581099000

581100100

581100900

590110000

590190000

590210000

590220000

590290000

590310900

590320900

590390900

590410000

590491000

590492000

590500000

590610000

590691000

590699000

590700000

590800000

590900000

591000000

591110000

591120000

591140900

591190900

600110000

600121000

600122000

600129000

600191000

600192000

600199000

600210000

600220000

600230000

600241000

600242000

600243000

600249000

600291000

600292000

600293000

600299000

610120000

610130000

610220000

610311000

610331000

610332000

610333000

610341000

610342000

610343000

610411000

610419000

610421000

610422000

610432000

610433000

610441000

610442000

610443000

610451000

610452000

610453000

610462000

610463000

610510000

610520000

610590000

610620000

610690000

610711000

610712000

610719000

610721000

610722000

610729000

610791000

610792000

610799000

610821000

610822000

610831000

610891000

610892000

610910000

610990000

611010000

611020000

611030000

611110000

611120000

611130000

611211000

611212000

611219000

611420000

611430000

611511900

611512900

611519900

611520900

611591900

611592900

611593900

620111000

620112000

620191000

620192000

620193000

620211000

620212000

620213000

620292000

620293000

620311000

620312000

620319000

620321000

620322000

620323000

620329000

620331000

620332000

620333000

620339000

620341000

620342000

620343000

620349000

620411000

620412000

620413000

620419000

620421000

620422000

620423000

620429000

620431000

620432000

620433000

620439000

620441000

620442000

620443000

620444000

620449000

620451000

620452000

620453000

620459000

620461000

620462000

620463000

620469000

620510000

620520000

620530000

620620000

620630000

620721000

620791000

620920000

620930000

621020000

621030000

621132000

621142000

621210000

621410000

621420000

621430000

621440000

621490000

621510000

621520000

621590000

630110000

630120000

630130000

630140000

630190000

630210000

630221000

630222000

630229000

630231000

630232000

630239000

630240000

630251000

630252000

630253000

630259000

630260000

630291000

630292000

630293000

630299000

630311000

630312000

630319000

630391000

630392000

630399000

630411000

630419000

630491000

630492000

630493000

630499000

630510900

630520000

630532000

630533000

630539000

630590000

630611000

630612000

630619000

630621000

630622000

630629000

630631000

630639000

630641000

630649000

630691000

630699000

630710000

630720000

630790100

630790900

630800000

631010000

631090000

640312000

640319000

640320000

640330000

640340000

650100000

650200000

650300000

650400000

650510000

650590000

650610000

650691000

650692000

650699000

650700000

660110000

660191000

660199000

660200000

660310000

660320000

660390000

670100000

670210000

670290000

670300000

670411000

670419000

670420000

670490000

680100000

680210000

680221000

680222000

680223000

680229000

680291000

680292000

680293000

680299000

680300000

680410900

680421000

680422000

680423900

680430000

680510000

680520000

680530000

680610100

680610900

680620000

680690100

680690900

680710000

680790000

680800000

680911000

680919000

680990100

680990200

680990900

681011000

681019000

681091000

681099000

681110000

681120000

681130000

681190000

681240000

681250900

681260000

681270000

681290100

681290900

681310000

681390000

681410000

681490000

681510000

681520000

681591000

681599000

690100000

690210100

690210900

690220100

690220900

690290100

690290900

690310900

690320900

690390900

690410000

690490000

690510000

690590000

690600000

690710000

690790000

690810000

690890000

690990000

691010000

691090000

691110000

691190000

691200000

691310000

691390000

691410000

691490000

700210100

700220100

700231100

700232100

700239100

700312000

700319100

700319900

700320000

700330000

700420000

700490000

700510000

700521000

700529000

700530000

700600000

700711000

700719100

700719900

700721000

700729100

700729900

700800100

700800900

700910000

700991000

700992000

701010000

701091100

701092100

701093100

701094100

701200000

701310100

701310900

701321000

701329000

701331000

701332000

701339000

701391100

701391900

701399100

701399900

701400000

701510000

701590000

701610000

701690000

701710000

701720000

701790000

701810000

701820000

701890000

701931900

701932000

701939900

701940000

701951000

701952000

701959000

701990000

702000000

710610000

710692000

710700000

710811000

710812000

710813000

710820000

710900000

711011200

711019000

711021200

711029000

711031200

711039000

711041200

711049000

711100100

711100900

711311000

711319900

711320000

711411000

711419000

711420000

711510000

711590000

711610000

711620000

711711000

711719000

711790000

720310000

720390000

720450900

720521000

720529000

720610900

720690000

720711900

720712900

720719900

720720900

720810100

720810900

720825100

720825900

720826100

720826900

720827100

720827900

720836100

720836900

720837100

720837900

720838100

720838900

720839100

720839900

720840900

720851000

720852000

720853000

720854900

720890900

720915000

720916900

720917900

720918900

720925000

720926900

720927900

720928900

720990900

721011900

721012900

721020000

721030900

721041900

721049900

721050900

721061900

721069900

721070900

721090900

721113000

721114000

721119000

721123000

721129000

721190000

721210000

721220000

721230000

721240000

721250000

721260000

721310100

721310200

721310300

721310900

721320100

721320200

721320300

721320900

721391100

721391200

721391300

721391900

721399100

721399200

721399300

721399900

721410100

721410200

721410300

721410900

721420100

721420200

721420900

721430100

721430200

721430300

721430900

721491100

721491200

721491300

721491900

721499100

721499200

721499300

721499900

721510100

721510200

721510300

721510900

721550100

721550200

721550300

721550900

721590100

721590200

721590300

721590900

721610000

721621000

721622000

721631000

721632000

721633000

721640000

721650000

721665000

721669000

721691000

721699000

721710100

721710900

721720100

721720900

721730100

721730900

721790100

721790900

721810900

721891900

721899900

721911900

721912900

721913900

721914900

721921900

721922900

721923900

721924900

721931900

721932900

721933900

721934900

721935900

721990900

722011900

722012900

722020900

722090900

722100900

722211900

722219900

722220900

722230900

722240000

722300900

722410900

722490900

722511900

722519900

722520900

722530900

722540900

722550900

722591900

722592900

722599900

722611900

722619900

722620900

722691900

722692900

722693900

722694900

722699900

722710900

722720900

722790900

722810900

722820900

722830900

722840900

722850900

722860900

722870900

722880900

722910900

722920900

722990000

730110000

730120000

730300100

730300900

730410900

730421000

730429900

730431100

730431990

730439100

730439990

730441100

730441990

730449100

730449990

730451100

730451990

730459100

730459990

730490100

730490900

730531100

730539100

730590100

730610200

730610300

730610900

730620200

730620300

730620900

730630100

730630900

730640100

730640900

730650100

730650900

730660000

730690200

730690300

730690900

730711100

730711900

730719100

730719900

730721000

730722000

730723000

730729000

730791000

730792000

730793000

730799000

730810000

730820000

730830000

730840000

730890900

730900000

731010000

731021120

731021190

731021900

731029120

731029190

731029200

731029900

731210000

731290000

731300000

731412000

731413000

731414100

731414900

731419100

731419900

731420100

731420900

731431000

731439000

731441000

731442000

731449000

731450000

731511000

731512000

731519000

731520000

731581000

731582000

731589000

731590000

731600000

731700100

731700900

731811000

731812000

731813000

731814000

731815000

731816000

731819000

731821000

731822000

731823000

731824000

731829000

731910000

731920000

731930000

731990000

732010000

732020000

732090000

732111000

732112000

732113000

732181000

732182000

732183000

732190200

732190900

732211000

732219100

732219900

732290000

732310100

732310900

732391000

732392000

732393000

732394000

732399000

732410000

732421000

732429000

732490000

732510100

732510300

732510900

732591000

732599100

732599300

732599900

732611000

732619100

732619300

732619900

732620000

732690100

732690300

732690900

740500100

740610000

740620000

740710100

740710900

740721100

740721900

740722100

740722900

740729100

740729900

740811100

740811900

740819100

740819900

740821100

740821910

740821990

740822100

740822910

740822990

740829100

740829910

740829990

740911900

740919000

740921900

740929000

740931900

740939000

740940900

740990900

741011000

741012000

741021000

741022000

741110900

741121900

741122900

741129900

741210000

741220000

741300000

741420000

741490000

741510000

741521000

741529000

741531000

741532000

741539000

741600000

741700900

741811000

741819000

741820000

741910000

741991100

741991200

741991300

741991900

741999100

741999200

741999300

741999900

750400000

750511000

750512000

750521000

750522000

750610000

750620000

750711000

750712000

750720000

750810000

750890100

750890200

750890300

750890400

750890900

760310000

760320000

760410100

760410900

760421100

760421900

760429000

760511100

760511900

760519100

760519900

760521100

760521900

760529100

760529900

760611900

760612900

760691900

760692900

760711200

760711900

760719200

760719900

760720200

760720900

760810100

760810900

760820100

760820900

760900000

761010000

761090000

761100000

761210000

761290900

761410000

761490000

761511000

761519100

761519200

761519800

761519900

761520000

761610000

761691000

761699100

761699200

761699300

761699400

761699900

780110100

780191100

780199100

780300000

780411000

780419000

780420000

780500000

780600900

790310000

790390900

790400000

790500900

790600000

790700100

790700900

800300100

800300900

800400000

800500000

800600000

800700900

810110000

810192000

810193000

810199000

810210000

810292000

810293000

810299000

810310900

810390000

810430000

810490000

810510900

810590000

810600900

810710900

810790000

810810900

810890000

810910900

810990000

811000900

811100900

811211000

811219000

811220900

811230900

811240900

811291900

811299000

811300900

820110000

820130000

820140000

820231000

820239000

820291000

820299100

820299900

820551000

820590100

820600000

820830000

820900000

821000000

821110000

821191000

821192900

821193900

821194000

821195000

821210000

821220100

821220900

821290000

821300000

821410000

821420000

821490000

821510000

821520000

821591000

821599000

830110000

830120000

830130000

830140900

830150900

830160000

830170000

830210000

830220000

830230000

830241000

830242000

830249000

830250000

830260000

830300000

830400100

830400900

830510000

830520000

830590000

830610000

830621000

830629000

830630000

830710100

830710900

830790000

830820000

830890200

830890900

830910000

830990100

830990900

831000000

831110000

831120000

831130000

831190000

840310000

840390000

840410900

840490900

840721100

840721200

840729100

840729200

840731100

840731200

840732100

840732200

840733100

840733200

840734100

840734200

840790910

840790920

840820100

840820200

840890910

840890920

840910100

840910200

840991100

840991200

840999100

840999200

841111900

841121900

841181900

841191900

841199900

841210900

841229900

841231900

841239900

841280900

841290900

841319100

841330000

841381100

841391100

841420000

841440000

841451000

841459100

841459900

841460900

841480110

841480190

841480990

841490900

841510000

841520100

841520900

841581000

841582000

841583000

841590000

841610000

841620900

841690100

841690900

841790900

841810900

841821000

841822000

841829000

841830900

841840900

841850900

841861100

841861900

841869100

841869900

841891000

841899900

841911100

841919900

841939900

841940900

841950900

841981000

841989900

841990190

841990990

842111900

842112000

842119900

842121900

842123000

842129900

842131000

842139900

842191900

842199900

842211000

842290100

842310000

842381000

842382100

842389100

842390000

842420900

842481100

842489900

842490900

842511900

842519900

842531990

842539990

842542100

842542990

842611900

842620900

842630900

842810100

842840000

843110000

843120000

843131000

843139000

843141000

843142000

843143000

843149100

843149900

844110100

844190100

845011000

845012000

845019000

845020000

845090000