EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0087

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai

COM/2016/087 final

Briselē, 26.2.2016

COM(2016) 87 final

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI

ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai

{SWD(2016) 38 final}


KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI

ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai

1. Konteksts

Savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīga tirdzniecība 1 ir kļuvusi par vienu no pasaulē ienesīgākajiem organizētās noziedzības veidiem. Precīzo apjomu ir grūti aprēķināt, bet dažādos avotos 2 sniegtās aplēses par peļņu no šādas nelikumīgas tirdzniecības ir no EUR 8 līdz EUR 20 miljardiem gadā. Tā aptver plašu aizsargāto sugu diapazonu, tostarp ziloņus un degunradžus, koraļļus, ķirzakas, tīģerus un cilvēkveidīgos pērtiķus.

Aizvien lielāka problēma visā pasaulē...

Ziloņkaula nelikumīga tirdzniecība kopš 2007. gada ir palielinājusies vairāk nekā divas reizes un vairāk nekā trīs reizes pārsniedz 1998. gada apjomu. Laikā no 2007. līdz 2013. gadam degunradžu malumedniecība Dienvidāfrikā palielinājās par 7000 %, apdraudot šīs sugas pastāvēšanu 3 . Laikā no 2013. gada novembra līdz 2014. gada aprīlim vien iestādes dažādās tranzītvalstīs un galamērķa valstīs konfiscēja vairāk nekā 4000 tonnu ļoti apdraudētā palisandra, kas, iespējams, bija nelegāli eksportēts no Madagaskaras.

ES ir svarīga nozīme šīs nelikumīgās tirdzniecības apkarošanā, jo Eiropa pašlaik ir galamērķa tirgus un nelikumīgās tirdzniecības centrs tranzītam uz citiem reģioniem. Tā ir arī izcelsmes reģions, no kura konkrētas sugas nonāk nelegālajā tirdzniecībā. Pēdējos gados dalībvalstis ir ziņojušas jo īpaši par tranzītā sūtīta ziloņkaula un degunradžu ragu konfiskācijas gadījumiem un dzīvu reptiļu un eksotisku putnu nelikumīgu importu, turpretim Āzijai no ES ir nelikumīgi pārdotas vairākas tonnas ļoti apdraudēto zušu.

... kas ievērojami ietekmē tiesiskumu, noziedzību un drošību

Savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīga tirdzniecība postoši ietekmē bioloģisko daudzveidību, draudot ar iznīcību dažām sugām. Turklāt tā, no vienas puses, stimulē korumpētu rīcību un, no otras puses, dara to iespējamu, tādējādi apdraudot tiesiskumu. Īpaši dažos Āfrikas reģionos tai ir ļoti negatīva ietekme uz ekonomiskās attīstības potenciālu 4 .

Nelikumīga tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem ir ļoti pievilcīga noziedzniekiem, jo tā ir ļoti ienesīga un lielākajā daļā valstu – zema prioritāte tiesībaizsardzības iestādēm, salīdzinot ar citiem nelikumīgas tirdzniecības veidiem, tāpēc risks, ka viņus varētu atklāt un sodīt, ir ļoti ierobežots. Regulāri tiek saņemti ziņojumi par saistību ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citiem organizētās noziedzības veidiem, piemēram, narkotiku un šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību 5 . ANO Drošības padome ir atzinusi, ka savvaļas augu un dzīvnieku nelikumīga tirdzniecība Centrālāfrikā stimulē konfliktus un apdraud reģiona un valsts drošību, nodrošinot finansējumu militāriem grupējumiem 6 .

Lielāka ievērība no starptautiskās sabiedrības puses...

Nelikumīgai tirdzniecībai ar savvaļas dzīvniekiem un augiem pēdējos gados tiek pievērsta lielāka uzmanība starptautiskajā politiskajā līmenī šīs tirdzniecības straujā kāpuma un ietekmes dēļ. ANO Ģenerālā asambleja 2015. gada jūlijā pieņēma pirmo rezolūciju par šo konkrēto tematu, ko atbalstīja visas ES dalībvalstis 7 . Šim jautājumam tika jo īpaši pievērsta uzmanība citos svarīgos nesen notikušos starptautiskos pasākumos, piemēram, augsta līmeņa konferencē Kasanē, Botsvānā 2015. gada martā 8 un G7 samitā 2015. gada jūnijā 9 . Rezultātā starptautiskā sabiedrība, tostarp ES un tās dalībvalstis, kopīgi apņēmās pastiprināt rīcību nelikumīgās tirdzniecības apkarošanai.

Daudzi pasākumi nelikumīgās tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanai ir pieņemti saskaņā ar Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) – vienu no galvenajiem starptautiskajiem nolīgumiem, kurš reglamentē starptautisko tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem un kuram ES pievienojās 2015. gadā. Amerikas Savienotajās Valstīs ir izveidota Prezidenta darba drupa un apstiprināta valsts stratēģija pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem. Aizvien vairāk iesaistās valstis, kurās ir galvenie noieta tirgi, piemēram, Ķīna, jo īpaši pastiprinot tiesībaizsardzības pasākumus un izrādot vēlmi ciešāk sadarboties ar ES šajos jautājumos. Āfrikas Savienība ir sākusi īstenot kontinentu aptverošu stratēģiju.

...kas jāpārveido praktiskā rīcībā

ES jau ir parādījusi savu vadošo lomu nelikumīgas tirdzniecības ar dabas resursiem apkarošanā, pieņemot vērienīgu politiku koksnes un zivsaimniecības produktu jomā. Šis ES rīcības plāns pierāda, ka ES ir gatava izpildīt starptautiskās saistības un apņemšanos, un paaugstina savus mērķus attiecībā uz rīcību nelikumīgās tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanai. Tas arī palīdzēs nodrošināt, lai pēdējo gadu desmitu laikā veiktās ievērojamās investīcijas attīstībai paredzētā ES atbalsta veidā savvaļas dzīvnieku un augu saglabāšanai visā pasaulē nezaudētu savu nozīmi noziedzīgu nodarījumu rezultātā.

Rīcības plāns ir svarīgs ieguldījums ilgtspējīgas attīstības mērķos, kas noteikti 2030. gada Ilgtspējīgas attīstības programmā, par kuru vienojušies valstu vadītāji ANO samitā 2015. gada septembrī. Ar bioloģisko daudzveidību saistītajā 15. mērķī ir noteikts, ka “jāveic steidzama rīcība aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu malumedniecības un nelikumīgas tirdzniecības izbeigšanai un jāapkaro gan pieprasījums pēc nelikumīgi iegūtiem savvaļas dabas produktiem, gan to piedāvājums” 10 . 

Eiropas Parlaments 2014. gada janvārī pieņemtajā rezolūcijā 11 , aicināja izstrādāt rīcības plānu. ES Rīcības plānu atbalstīja arī daudzas ES dalībvalstis, starptautiskās organizācijas, NVO un attiecīgie uzņēmumi ieinteresēto personu apspriešanā par ES pieeju nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanā, ko Eiropas Komisija sāka 2014. gada februārī 12 .

ES un tās dalībvalstīm problēma jārisina kopīgi. ES mēroga noteikumi, kas reglamentē tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem, īstenojot CITES, ir spēkā visās dalībvalstīs kopš 1983. gada 13 , un Komisija 2007. gadā izdeva ieteikumu par izpildi 14 .

Tomēr ziņojumi 15 liecina, ka pastāv ievērojamas atšķirības veidā, kā dalībvalstis īsteno un izpilda šos kopīgos noteikumus. Tas rada ievērojamu risku; noziedznieki šo situāciju var viegli izmantot, atbilstoši novirzot tirdzniecības ceļus, kā to parādījuši vairāki gadījumi pēdējos gados. Vairākos ziņojumos un ieinteresēto personu apspriešanās laikā ir atklājies arī tas, ka nepietiekama informētība un politiskā iesaistīšanās arī rada ievērojamus šķēršļus nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem efektīvai apkarošanai.

ES un tās dalībvalstu kopīga apņemšanās rīcības plāna veidā veikt virkni pasākumu, īstenot kopīgas starptautiskās saistības un politiskā līmenī atzīt problēmas risināšanas svarīgumu ir veids, kā nodrošināt noteikumu vienādāku izpildi visā ES. Tas visā pasaulē palīdzēs vairot uzticību ES, kad tā saviem globāliem partneriem pieprasa stingrāku rīcību pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem.

Īstenojot šo rīcības plānu, būs svarīgi cieši strādāt kopā ar ieinteresētajām personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un attiecīgajām uzņēmējdarbības nozarēm, pie daudziem konkrētiem pasākumiem, lai maksimāli izmantotu pieejamo kompetenci un zināšanas un nodrošinātu pēc iespējas lielāku ietekmi.

2. Rīcības plāna elementi

ES rīcības plāns aptver virkni pasākumu, kuri jāveic ES iestādēm un/vai dalībvalstīm. Tie ir izklāstīti šī paziņojuma pielikumā.

Ir skaidrs, ka šo pasākumu atbalstīšanai būs nepieciešami pietiekami finanšu līdzekļi un cilvēkresursi. Šis rīcības plāns dod stimulu un satvaru esošo ES resursu labākai izmantošanai. Pasākumi ir galvenokārt paredzēti sadarbības uzlabošanai starp visām iesaistītajām personām, esošo instrumentu un politikas efektīvākai izmantošanai un sinerģijas nostiprināšanai starp tiem, lai labāk apkarotu nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem visā ES un pasaules mērogā.

Pasākumi, kuru mērķis ir holistiska risinājuma rašana sarežģītai problēmai, iesaistot visas attiecīgās organizācijas, pamatojas uz trim prioritātēm:
1) nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem nepieļaušana un tās pamatcēloņu novēršana;
2) esošo noteikumu ieviešana un izpilde un pret savvaļas dabu vērstās organizētās noziedzības efektīvāka apkarošana, un
3) izcelsmes, patēriņa un tranzīta valstu globālās partnerības nostiprināšana pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem.

Katrai prioritātei noteiktie uzdevumi un ar to saistītās darbības ir sīki izklāstītas pielikuma tabulā.

1. prioritāte. Nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem nepieļaušana un tās pamatcēloņu novēršana

Tiks veltītas pūles pieprasījuma pēc nelikumīgi iegūtiem savvaļas dzīvnieku un augu produktiem un to piedāvājuma samazināšanai gan ES, gan visā pasaulē, izmantojot pieejamos daudzpusējos (CITES) un īpašos ES instrumentus, atbalstot konkrētas kampaņas un vēl vairāk ierobežojot tirdzniecību ar ziloņkaulu Eiropas Savienībā un no tās (1.1. mērķis, skatīt tabulu pielikumā). Būtisks veids, kā novērst pamatcēloņus nelikumīgai tirdzniecībai ar savvaļas dzīvniekiem un augiem, ir nodrošināt, lai lauku kopienas izcelsmes valstīs būtu vairāk iesaistītas savvaļas dzīvnieku un augu saglabāšanā un gūtu no tās lielāku labumu (1.2. mērķis).

Aktīvāka sadarbība ar attiecīgajām uzņēmējdarbības nozarēm, sākot no tām, kuras aktīvi nodarbojas ar savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību vai izmanto savvaļas dzīvnieku vai augu produktus, līdz tām, kuras sniedz pakalpojumus šādai tirdzniecībai, ir vēl viena joma, kurai jāpievērš uzmanība. Tas atspoguļo ES apņemšanos attiecībā uz globālo piegādes ķēžu atbildīgu vadību 16 (1.3. mērķis). Visbeidzot, tiks veikti daudzpusēji un divpusēji pasākumi, lai novērstu korupciju, t. i., izšķirošu faktoru tiesībaizsardzības iestāžu ķēdē, bez kura nelikumīga tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem nebūtu iespējama (1.4. mērķis).

2. prioritāte. Esošo noteikumu ieviešana un izpilde un pret savvaļas dabu vērstās organizētās noziedzības efektīvāka apkarošana

Kaut arī esošie starptautiskie un ES noteikumi par tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem kopumā ir atbilstīgi, daudzi pētījumi un ziņojumi norāda 17 , ka to īstenošana un izpilde rada ievērojamas grūtības. Tas jo īpaši attiecas uz tādu samērā jaunu parādību kā pret savvaļas dabu vērsta organizētā noziedzība. Jāveic izpēte par trūkumiem noteikumu īstenošanā visās dalībvalstīs un jāizstrādā stratēģijas šo trūkumu novēršanai, lai nodrošinātu lielāku konsekvenci esošo noteikumu izpildē visā ES (2.1. mērķis).

Izpildes prioritāšu kopīga noteikšana un Eiropola un Eurojust mērķtiecīgs atbalsts pārrobežu lietās palīdzēs stratēģiskāk veikt pārbaudes un nodrošināt noteikumu izpildi. Atbilstīgi ES Drošības programmai 2016. gadā tiks sākta pārskatīšana, lai novērtētu, vai pašreizējais ES tiesiskais regulējums pret vidi vērsto noziedzīgo nodarījumu, jo īpaši pret savvaļas dabu vērstās organizētās noziedzības, novēršanai ir šim mērķim piemērots.

2.2. mērķa nolūks ir palielināt kapacitāti visos tiesībaizsardzības iestāžu ķēdes posmos un panākt, lai tiesu sistēma efektīvi vērstos pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem Eiropas Savienībā. Tam ir vajadzīga rīcība valsts līmenī, lai uzlabotu organizāciju sadarbību un to darba koordināciju, saziņu un datu plūsmu, apmainoties ar paraugpraksi ES līmenī. Jāuzlabo zināšanu bāze par nelikumīgas tirdzniecības gadījumiem ar savvaļas dzīvniekiem un augiem, un svarīga ir apmācība.

Efektīvākai cīņai pret organizēto noziedzību (2.3. mērķis) nelikumīgas tirdzniecības jomā ar savvaļas dzīvniekiem un augiem vajadzīga mērķtiecīga informētības paaugstināšana starp speciālistiem par organizēto noziedzību, kibernoziedzību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Papildus tam visām dalībvalstīm jāīsteno starptautiskās saistības, ko tās uzņēmušās, lai nodrošinātu, ka to tiesību aktos, kas vērsti pret organizēto noziedzību, ir aptverta nelikumīga tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem, un par šo nelikumīgo tirdzniecību var atbilstīgi sodīt. Visbeidzot, jāuzlabo starptautiskā sadarbība tiesībaizsardzības iestāžu starpā (2.4. mērķis), piedaloties starptautiskajās tiesībaizsardzības operācijās, nodrošinot tehnisku palīdzību un mērķtiecīgu finanšu atbalstu.

3. prioritāte. Izcelsmes, patēriņa un tranzīta valstu globālās partnerības nostiprināšana pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem

Tiks veikti dažādi pasākumi, lai palielinātu finansējumu jaunattīstības valstu atbalstam to centienos apkarot nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem, palielinātu atbalsta efektivitāti un izmantotu to stratēģiskāk. Tas tiks darīts, visaptveroši novērtējot vajadzības un efektīvāk koordinējot atbalstu ar citiem donoriem (3.1. mērķis). Lai nostiprinātu globālo partnerību cīņā pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem, efektīvāk jāizmanto ES un tās dalībvalstu diplomātiskais arsenāls un citi līdzekļi, jo īpaši ES tirdzniecības politika, attiecībās ar galvenajām izcelsmes, tranzīta un patēriņa valstīm un attiecīgajām reģionālajām organizācijām (3.2. mērķis).

Jāizveido labāki instrumenti, lai cīnītos pret saiknēm, kas dažos reģionos ir starp nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem un drošību (3.3. mērķis). Visbeidzot, starptautisko nolīgumu un forumu veidā esošie daudzpusējie procesi jāizmanto, lai jautājumu turpinātu aktualizēt globālā mērogā, saglabātu politiskās saistības un uzraudzītu to izpildi. Nākošā CITES pušu konference 2016. gada septembrī būs šai nolūkā īpaši svarīga (3.4. mērķis).

3. Uzraudzība un novērtēšana

Rīcības plāns aptver piecu gadus no 2016. līdz 2020. gadam. Pielikumā pievienotajā tabulā katram pasākumam ir pievienots atbildīgais no ES (Komisijas dienesti, EĀDD, Eiropols, Eurojust) un/vai dalībvalstis un norādīts tā īstenošanas laiks. Komisijas dienesti un EĀDD fiksēs rezultātus, lai uzraudzītu īstenošanu.

Par savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību atbildīgajai ES kontroles grupai, kura izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97 un kurā ir ES dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji, divreiz gadā jāpārbauda panāktais progress. Komisija līdz 2018. gada jūlijam ziņos Padomei un Eiropas Parlamentam par progresu rīcības plāna īstenošanā un to, vai plāna prioritātes un mērķi ir atbilstoši un būtiski. Rīcības plāna īstenošanā sasniegto progresu un gūtos panākumus nelikumīgās tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem mazināšanā izvērtēs 2020. gadā. Pamatojoties uz šo vērtējumu, Komisija apsvērs, kādām jābūt turpmākajām darbībām.

Starpdienestu grupa Komisijā koordinēs darbības attiecīgajās jomās un nodrošinās, ka visi attiecīgie Komisijas dienesti un EĀDD izpilda tiem piešķirtos uzdevumus.

4. Saistība ar citām ES iniciatīvām un politiku

Rīcības plāns aizstās Komisijas Ieteikumu Nr. 2007/425/EK, kurā ir noteikts darbību kopums, lai izpildītu Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību.

Rīcības plāns tiks īstenots tā, lai nodrošinātu atbilstību pašreizējai ES politikai attiecībā uz nelikumīgu tirdzniecību ar dabas resursiem. Tā ietver ES Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT), ES politiku pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju un ES iniciatīvas pret atkritumu, narkotiku, viltotu preču, šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību un cilvēku tirdzniecību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nelikumīgām finanšu plūsmām.

   

PIELIKUMS. Darbību saraksts

I prioritāte. Nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem nepieļaušana un tās pamatcēloņu novēršana

Darbības

Atbildīgais

Sagaidāmie rezultāti

Izpildes laiks

1.1. mērķis.

Samazināt pieprasījumu pēc nelikumīgi iegūtiem savvaļas dzīvnieku un augu produktiem un to piedāvājumu

1. Palielināt atbalstu informētības palielināšanai un mērķtiecīgi veiktām kampaņām pieprasījuma samazināšanai Eiropas Savienībā un pasaulē

KOM/

APPV 18 /

DV

Veikta rīcība un nodrošināts finansējums informētības palielināšanai un pieprasījuma samazināšanai pēc nelikumīgi iegūtiem savvaļas dzīvnieku un augu produktiem būtiskajās valstīs ārpus ES un ES valstīs, jo īpaši pēc sugām, kuras lielos apjomos nelegāli tirgo Eiropas Savienībā

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

KOM/

DV

Apmaiņa starp dalībvalstīm ar esošajiem informētības palielināšanai paredzētajiem instrumentiem un materiāliem

2016. gada beigas

2. Vēl vairāk ierobežot tirdzniecību ar ziloņkaulu Eiropas Savienībā un no tās

KOM

Izdotas Komisijas pamatnostādnes ES noteikumu vienotas interpretācijas nodrošināšanai, lai apturētu neapstrādāta “pirmskonvencijas” ziloņkaula eksportu un garantētu, ka Eiropas Savienībā tiek tirgoti tikai likumīgi iegūti seni ziloņkaula izstrādājumi.

2016. gada beigas

DV

Dalībvalstis neizsniedz neapstrādāta “pirmskonvencijas” ziloņkaula eksportam un reeksportam vajadzīgos dokumentus

Dalībvalstis izdod tikai ES teritorijā derīgus tirdzniecības sertifikātus seniem ziloņkaula izstrādājumiem, pamatojoties uz pamatnostādnēs noteiktajiem kritērijiem.

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

3. Samazināt vai aizliegt apdraudētu sugu neilgtspējīgu importu Eiropas Savienībā, ierosinot, lai tās (piemēram, retas rāpuļu sugas) tiek uzskaitītas CITES papildinājumos

KOM

Jauni priekšlikumi par sarakstiem iesniegti apspriešanai CITES pušu konferencēs

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada aprīlī

1.2. mērķis.

Nodrošināt, lai lauku kopienas izcelsmes valstīs būtu iesaistītas savvaļas dzīvnieku un augu saglabāšanā un gūtu no tās labumu

4. Nostiprināt lauku kopienu iesaistīšanos savvaļas dzīvnieku un augu apsaimniekošanā un saglabāšanā

KOM/

DV

Vajadzība pienācīgi iesaistīt lauku kopienas to pasākumu plānošanā un īstenošanā, kas vērsti pret savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību, ir noteikta par prioritāti attiecīgajā ES un dalībvalstu politikā un finansējuma piešķiršanā

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

5. Atbalstīt ilgtspējīgas un alternatīvas iztikas veidošanu kopienām, kas mīt savvaļas dzīvnieku un augu dzīvotnēs un to tuvumā

KOM/

APPV/

DV

Atbalsts ilgtspējīgām ekonomiskām darbībām, no kurām labumu gūst savvaļas dzīvnieku un augu dzīvotnēs un to tuvumā mītošās lauku kopienas, ir noteikts par prioritāti ES un dalībvalstu politikā par finanšu atbalstu lauku teritorijām izcelsmes valstīs

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

1.3. mērķis.

Palielināt uzņēmējdarbības nozares iesaistīšanos savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanā un veicināt savvaļas dzīvnieku un augu produktu ilgtspējīgu izcelsmi

6. Palielināt informētību uzņēmējdarbības nozarēs, kas nodarbojas ar savvaļas dzīvnieku un augu produktu tirdzniecību Eiropas Savienībā un no tās vai veicina šādu tirdzniecību.

KOM

Noteikti galvenie ar savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību saistīto uzņēmējdarbības nozaru dalībnieki ES līmenī un starp tiem un Komisiju izveidoti pastāvīgas komunikācijas kanāli par jautājumiem, kas saistīti ar savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību

2016. gada beigas

KOM

Organizētas Par savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību atbildīgās ES kontroles grupas sēdes ar uzņēmējiem īpašu jautājumu (piemēram, ķīniešu tradicionālās medicīnas, eksotisko lolojumdzīvnieku, luksusnozaru, ar medībām saistītā tūrisma, pārvadājumu, kurjeruzņēmumu, tiešsaistes tirdzniecības) apspriešanai

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

7. Atbalstīt privātā sektora iniciatīvas nelikumīgās tirdzniecības mazināšanai ar savvaļas dzīvniekiem un augiem un veicināt savvaļas dzīvnieku un augu produktu Eiropas Savienībā un no tās ilgtspējīgu izcelsmi

KOM/

DV

Sniegts atbalsts esošajām privātajām iniciatīvām un privātā un publiskā sektora partnerībai un notikusi apmaiņa ar paraugpraksi jaunu iniciatīvu veicināšanai

2017. gada beigas

1.4. mērķis.

Ar savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību saistītās korupcijas novēršana

8. Atbalstīt iniciatīvas ar savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību saistītās korupcijas apkarošanai valsts, reģionālajā un starptautiskajā līmenī.

KOM/

APPV

Savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas iekļaušana ES politikā un līdzekļu arsenālā korupcijas novēršanai (jo īpaši veidojot dialogus ar galvenajām trešām valstīm, kas saņem budžeta atbalstu)

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

KOM/

APPV/

DV

Jautājums risināts divpusējās sanāksmēs ar svarīgākajām partnervalstīm un attiecīgajos daudzpusējos forumos, tostarp G7, G20 ANO Pretkorupcijas konvencijā

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

KOM/

DV

Attiecīgs priekšlikums par rezolūciju iesniegts apspriešanai CITES Pušu 17. konferencē

2016. gada aprīlis

2. prioritāte. Esošo noteikumu efektīvāka ieviešana un izpilde un efektīvāka pret savvaļas dabu vērstās organizētās noziedzības apkarošana

Darbības

Atbildīgais

Sagaidāmie rezultāti

Izpildes laiks

2.1. mērķis. Nodrošināt savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību reglamentējošo ES noteikumu viendabīgāku īstenošanu un izstrādāt stratēģiski pamatotāku pieeju pārbaudēm un pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem vērsto noteikumu izpildei ES līmenī

9. Izstrādāt stratēģijas, lai valstu līmenī uzlabotu ES tiesību aktu izpildi savvaļas dzīvnieku un augu jomā

KOM

Komisija novērtējusi trūkumus savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību reglamentējošo ES noteikumu īstenošanā katrā dalībvalstī un sniegusi ieteikumus par to, kā šos trūkumus novērst

2016. gada beigas

DV

Ieteikumi īstenoti dalībvalstīs

2017. gads

KOM

Veikta aktīva uzraudzība par to, kā tiek īstenoti reglamentējošie ES noteikumi par medību trofeju importu Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu, ka šo trofeju izcelsme ir legāla un ilgtspējīga

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

10. Uzlabot nelikumīgo darbību atklāšanas īpatsvaru

DV

Papildus pārbaudēm robežšķērsošanas punktos, kas prasītas Regulā (EK) Nr. 338/97, nodrošināta atbilstības uzraudzība un izpilde valstī, jo īpaši regulāri pārbaudot tirdzniecības un turēšanas vietas, piemēram, lolojumdzīvnieku tirdzniecības vietas, dzīvnieku un augu audzētavas

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

11. Veltīt lielākas pūles, lai nodrošinātu, ka tiek īstenots ES ceļvedis putnu nelikumīgas nogalināšanas, slazdošanas un tirdzniecības izskaušanai (attiecas arī uz 1. prioritāti)

KOM

Nodrošināts finansējums Starpvaldību darba grupai nelikumīgas putnu nogalināšanas izskaušanai Vidusjūras reģionā, kas izveidota saskaņā ar Konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību, un notikusi tās pirmā sanāksme

2016. gada vidus

KOM/

DV

Veikta rīcība, lai uzlabotu valstīs veikto atbilstības uzraudzību un izpildi

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

12. Regulāri noteikt un novērtēt prioritāros riskus

DV

Valsts līmenī noteiktas izpildes prioritātes kontrabandas apkarošanai attiecībā uz mērķsugām un produktiem (piemēram, zušiem, ziloņkaulu, degunradža ragiem, dzīviem rāpuļiem un putniem), to tirdzniecības ceļiem un nelikumīgas ievešanas metodēm

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

KOM/

Eiropols/DV

Pamatojoties uz to ES līmeņa prioritāšu kopīgu uz riska balstītu novērtējumu, par kurām sadarbībā ar Eiropolu vienojusies Par savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību atbildīgā ES kontroles grupa

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

13. Uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm lietās par nelikumīgu pārrobežu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem

KOM/

Eiropols/Eurojust

Eiropolā un Eurojust paredzēti pietiekami resursi darbam pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

Eiropols/Eurojust/DV

ES dalībvalstis regulāri veikušas kopīgas darbības, kas paredz pārrobežu sadarbību (ar Eiropola palīdzību)

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

Eiropols/Eurojust/DV

Izveidotas apvienotas izmeklēšanas grupas, kurās piedalās Eiropols un/vai Eurojust

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

14. Pārskatīt ES politiku un tiesisko regulējumu pret vidi vērsto noziedzīgo nodarījumu apkarošanai atbilstīgi ES Drošības programmai

KOM

Pārskatīta Direktīvas 2008/99 efektivitāte, tostarp par kriminālsodiem, kas piemērojami par nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem visā ES

2016. gads

2.2. mērķis. Palielināt visu tiesībaizsardzības iestāžu ķēdes posmu un tiesu sistēmas kapacitāti cīņai pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem

15. Uzlabot sadarbību, koordināciju, saziņu un datu plūsmu starp atbildīgajām tiesībaizsardzības iestādēm dalībvalstīs

DV

Katrā dalībvalstī ir izveidots koordinācijas mehānisms (piemēram, starporganizāciju darba grupa un/vai saprašanās memorands) starp attiecīgajām organizācijām (muitu, inspekcijas dienestiem, policiju, CITES vadību un tiesībaizsardzības iestādēm), un visām par šo jomu atbildīgajām iestādēm ir piekļuve attiecīgajiem saziņas kanāliem

2017. gada vidus

DV

Dalībvalstis ir pārskatījušas datu apmaiņas iespējas starp iestādēm, kurām valsts tiesību akti nosaka atbildību šajā jomā

2017. gada vidus

KOM/

DV

Tiek apkopota paraugprakse starporganizāciju sadarbībai un efektīvai atbilstības uzraudzībai un izpildei dalībvalstīs, un dalīšanās ar to notiek ES līmenī ar ES Kontroles grupas, kas atbildīga par savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību, starpniecību

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

16. Uzlabot zināšanu bāzi par pārbaudēm, izmeklēšanas darbībām, kriminālvajāšanu un tiesas procesiem nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanai

DV

Dalībvalstis sistemātiskāk nodrošina Komisijai attiecīgos kvalitatīvos un statistikas datus, tostarp datus par pārbaudēm, izmeklēšanas darbībām, konfiskāciju, saukšanu pie atbildības un spriedumiem, tostarp noteiktajām soda sankcijām, un Eiropolam sistemātiski tiek sniegta informācija par visiem organizētās noziedzības gadījumiem un/vai pārrobežu sekām

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

KOM/

DV

Datu vākšanas metodika attiecībā uz nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem optimizēta visā ES, un attiecīgās ekspertu grupas ir labāk informētas par noziedzības statistiku

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

KOM/

ENPE

ENPE tīklā 19 ir izveidota datubāze par tiesu praksi attiecībā uz nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem no dalībvalstīm, lai veicinātu zināšanu apmaiņu

2017. gada vidus

17. Veltīt vairāk pūļu apmācībai visos tiesībaizsardzības iestāžu ķēdes posmos, tostarp rīkojot kopīgus mācību pasākumus

KOM

Apmācība cīņai pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem ir iekļauta ES mācību iestāžu, piemēram, CEPOL, ERA un citu, programmā

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

KOM/

DV

Esošais mācību materiāls ir apkopots un tiek kopīgi izmantots Eiropas Savienībā

2016. gada beigas

KOM

Apmācība cīņai pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem var pretendēt uz finanšu atbalstu no dažādiem attiecīgajiem ES finanšu instrumentiem (LIFE, Iekšējās drošības fonda u. c.)

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

DV

Dalībvalstīs apmācība tiek regulāri nodrošināta visai tiesībaizsardzības/tiesu iestāžu ķēdei, tostarp organizējot kopīgas mācības, kurās kopīgi piedalās attiecīgās tiesībaizsardzības iestādes, prokurori un tiesneši

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

18. Nostiprināt vai vajadzības gadījumā izveidot praktiskā darba speciālistu tīklus valsts un reģionu līmenī un uzlabot sadarbību starp tiem

DV

Sniegts atbalsts attiecīgo valsts tīklu izveidošanai katrā dalībvalstī

2017. gada vidus

KOM

Organizētas attiecīgo ES tīklu kopīgas sanāksmes 20  

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

19. Uzlabot izņemto vai konfiscēto dzīvo dzīvnieku un augu aprūpi

DV

Visās dalībvalstīs ir ierīkotas vietas izņemto vai konfiscēto dzīvo eksemplāru pagaidu aprūpei un ir izveidoti mehānismi ilgtermiņa izmitināšanai vajadzības gadījumā. Tiek sniegta palīdzība citām dalībvalstīm

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

2.3. mērķis. Efektīvāk apkarot pret savvaļas dabu vērsto organizēto noziedzību

20. Regulāri novērtēt risku, ko rada organizēta nelegāla tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem Eiropas Savienībā

Eiropols

Smagas un organizētas noziedzības draudu izvērtējumos (SOCTA) ir iekļauts nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem draudu novērtējums, pamatojoties uz datiem un, ja iespējams, valsts veiktajiem draudu novērtējumiem, ko nodrošina dalībvalstis

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2017. gada pirmajā pusē

21. Palielināt attiecīgo ekspertu spēju apkarot nelikumīgās tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem saiknes ar organizēto noziedzību, tostarp kibernoziedzību un ar to saistītajām nelegālajām naudas plūsmām

KOM/

DV

Attiecīgajos forumos (REFCO, Organizētās noziedzības jomā specializēto prokuroru tīklā, organizētās noziedzības, kibernoziegumu un finanšu noziegumu izmeklēšanas vienībās valsts līmenī) veikti pasākumi informētības palielināšanai

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

DV

Palielināta attiecīgo ekspertu spēja apkarot nelikumīgo tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem tiešsaistē un nodrošināts, ka ir līdzekļi, kā konkrētos gadījumos saņemt palīdzību no specializētajām vienībām kibernoziegumu novēršanai (piemēram, izmeklēšana "tumšajā tīkla daļā", virtuālo naudas līdzekļu ļaunprātīga izmantošana)

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

KOM/

DV

Jautājums iekļauts FATF 21 , CARIN 22 un finanšu izlūkošanas vienību EGMONT grupas dienaskārtībā

2016. gada beigas

KOM/

DV

Nosūtīts pieprasījums FATF sagatavot norādījumus par saiknēm starp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem

2016. gada beigas

DV

Organizēta apmācība par tādu nelikumīgo finanšu plūsmu izmeklēšanu, kas saistītas ar nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

22. Dalībvalstis atbilstoši savām starptautiskajām saistībām nodrošina, ka organizēta nelikumīga tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem visā ES tiek kvalificēta kā smags noziegums saskaņā ar ANO Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību, t. i., par to nosakāma brīvības atņemšana ne mazāk kā uz četriem gadiem

DV

Pārskatīti attiecīgie valsts tiesību akti, vajadzības gadījumā veicot grozījumus

2017. gada beigas

23. Dalībvalstis atbilstīgi ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijai pārskata valsts tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, lai nodrošinātu, ka noziegumu saistībā ar nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem var uzskatīt par predikatīvu noziegumu un saskaņā ar valsts krimināltiesību aktiem var uzsākt tiesvedību

DV

Pārskatīti attiecīgie valsts tiesību akti, vajadzības gadījumā veicot grozījumus

2017. gada beigas

2.4. mērķis. Uzlabot starptautisko sadarbību tiesību aizsardzības jomā pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem

24. Pastiprināt sadarbību tiesību aizsardzības jomā starp dalībvalstu un ES tiesībaizsardzībā iesaistītajām pusēm un svarīgākajām valstīm ārpus ES, un citiem reģionālajiem tiesībaizsardzības iestāžu tīkliem savvaļas dabas aizsardzībai, attiecīgajiem globālajiem tīkliem (Starptautisko konsorciju nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanai (ICCWC) 23 un Starptautisko tīklu vides atbilstības nodrošināšanai un izpildei (INECE))

KOM/

Eiropols

Rīkotas kopīgas sanāksmes, kurās pārstāvēts Eiropols, Par savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību atbildīgā ES kontroles grupa un attiecīgie reģionālie tiesībaizsardzības iestāžu tīkli (piemēram, ASEAN-WEN un Lusakas nolīguma darba grupa), un INECE.

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

KOM

Veikta apmaiņa ar paraugpraksi tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībā

2016. gada beigas

DV/

Eiropols

Dalībvalstis, kurām palīdz Eiropols, piedalās kopīgās starptautiskās tiesībaizsardzības darbībās

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

25. Atbalsts tiesībaizsardzības iestāžu kapacitātes nostiprināšanai galvenajās dzīvnieku un augu izcelsmes un noieta valstīs, tostarp tiesībaizsardzības iestādes aizsargātajās teritorijās

KOM/

APPV/

DV

Pastāvīgs finanšu atbalsts ICCWC pasākumiem, tostarp tiesībaizsardzības sistēmu vērtēšana, pamatojoties uz ICCWC instrumentāriju pret savvaļas dabu un mežiem vērstu noziegumu novēršanai

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

KOM/

APPV/

DV

ICCWC instrumentārija ieteikumu rezultāti ņemti vērā, sniedzot mērķatbalstu trešām valstīm

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

3. prioritāte. Izcelsmes, patēriņa un tranzīta valstu globālās partnerības nostiprināšana pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem

Darbības

Atbildīgais

Sagaidāmie rezultāti

Izpildes laiks

3.1. mērķis.

Nodrošināt lielāku, efektīvāku un stratēģiski mērķtiecīgāku atbalstu jaunattīstības valstīm

26. Nodrošināt, ka tiek apsvērta ES finansējuma piešķiršana nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanai saskaņā ar attiecīgajām programmām dabas resursu apsaimniekošanas, vides, organizētās noziedzības novēršanas, drošības un pārvaldības jomā

KOM/

APPV

“Stratēģiska pieeja savvaļas dzīvnieku un augu saglabāšanai Āfrikā” 24 ir pamats attīstībai paredzētā atbalsta plānošanai

Tiek izstrādātas vēl citas reģionālās vai tematiskās stratēģiskās pieejas.

Pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem tiek mobilizētas attīstības sadarbībai paredzētās finanšu plūsmas, tostarp no Eiropas Attīstības fonda (EDF), Instrumenta sadarbībai attīstības jomā (DCI), Stabilitātes un miera instrumenta un citiem finanšu instrumentiem, piemēram, Partnerības instrumenta, saskaņā ar vienošanos par finanšu palīdzību no attiecīgajām programmām un tiek pētīti citi iespējamie finansēšanas avoti

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

27. Palielināt nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanai sniegtā finanšu atbalsta efektivitāti

KOM/

APPV/

DV

Svarīgākajās valstīs notiek regulāras sanāksmes donoru darbības koordinēšanai

Saņēmējām valstīm jāziņo par to, kā ES finansētie pasākumi nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanai palīdzējuši novērst problēmu (izmantojot rādītājus, piemēram, konfiskācijas gadījumu un rezultatīvu kriminālvajāšanas gadījumu skaitu)

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās 

3.2. mērķis. Nostiprināt un koordinēt efektīvāku rīcību pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem un tās pamatcēloņiem kopā ar attiecīgajām izcelsmes, tranzīta un noieta valstīm

28. Aktīvāk risināt dialogu ar galvenajām izcelsmes, tranzīta un noieta valstīm, tostarp dialogu ar vietējiem iedzīvotājiem, pilsonisko sabiedrību un privātsektoru

KOM/

APPV/

DV

Noteiktas prioritārās valstis

Izveidotas īpašas dialoga risināšanas un tehniskās sadarbības struktūras

Temats tiek sistemātiski iekļauts politisko un nozaru dialogu un augsta līmeņa sanāksmju dienaskārtībā ar svarīgākajām valstīm un reģioniem ārpus ES

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

APPV/

DV

Attiecīgajās valstīs izveidots kontaktpunktu tīkls delegācijās un vēstniecībās, attiecīgajos gadījumos izmantojot jau esošās struktūras, piemēram, Zaļās diplomātijas tīklu

2016. gada beigas

29. Aktīvi izmantot ES tirdzniecības politiku un instrumentus atbalstam rīcībai pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem

KOM/

APPV

ES ierosinājusi vērienīgas saistības nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanā turpmākajos Brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN), piemēram, ar Japānu un ASV (Transatlantiskā tirdzniecības un investīciju partnerība, TTIP)

Tiek aktīvi uzraudzīta saistību īstenošana nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanā, un nelikumīga tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem ir iekļauta esošajos BTN un GSP+ režīmā

Nelikumīga tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem ir iekļauta ES divpusējo tirdzniecības dialogu dienaskārtībā ar svarīgākajiem partneriem un PTO Tirdzniecības un vides komiteju

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

30. Nostiprināt pret nelikumīgu tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem vērsto sadarbību ar attiecīgajām reģionālajām organizācijām, piemēram, Āfrikas Savienību, Dienvidāfrikas Attīstības kopienu (SADC), Austrumāfrikas valstu kopienu, ASEAN un attiecīgajiem daudzpusējiem forumiem, piemēram, ASEM 

KOM/

APPV

Temats tiek regulāri iekļauts augsta līmeņa sanāksmju dienaskārtībā

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

3.3. mērķis. Risināt nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem drošības aspektu

31. Uzlabot zināšanu bāzi un izstrādāt stratēģijas, lai apkarotu saiknes starp nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem un drošību

KOM/

APPV

Uzsākts pētījums, lai uzlabotu zināšanu bāzi par saiknēm starp nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem un citiem organizētās noziedzības veidiem un militāro vai teroristisko grupu finansēšanu

2016. gada vidus

KOM/

APPV/

DV

Pamatojoties uz rezultātiem, attiecīgajos ES forumos panākta vienošanās par turpmākajiem pasākumiem

2017. gada vidus

KOM/

APPV/

DV

Nelikumīgās tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem drošības aspekts ir ņemts vērā ES veiktajos kopējās situācijas novērtējumos attiecīgajās valstīs ārpus ES

2016. gada beigas 

APPV/

DV

Pastiprināta ANO-ES sadarbība nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanai miera uzturēšanas un krīžu pārvarēšanas kontekstā

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

3.4. mērķis. Stiprināt daudzpusējos centienus nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanai

32. Atbalstīt stingru lēmumu, rezolūciju un politisko deklarāciju pieņemšanu un īstenošanu par nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem apkarošanu starptautiskajos instrumentos un daudzpusējos forumos

KOM/

APPV/

DV

Jautājums tiek risināts saskaņā ar

CITES, tostarp vajadzības gadījumā atbalstot tirdzniecības sankcijas, ja noteikumi netiek izpildīti

Konvencijas par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību – Tunisas Rīcības plānu 2013.-2020. gadam par savvaļas putnu nelikumīgas nogalināšanas, slazdošanas un tirdzniecības izskaušanu saskaņā ar Bernes Konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību

Attiecīgajām daudzpusējām globāla līmeņa iniciatīvām (ANO, Londonas un Kasanes uzraudzības procesi, G7, G20 utt.)

ES un tās dalībvalstis regulāri uzrauga šajos forumos pieņemto saistību īstenošanu

Pastāvīgi, pirmais atskaites punkts – 2016. gada beigās

(1)

     Definē kā savvaļas dzīvnieku un augu un no tiem atvasinātu produktu nelikumīgu starptautisku un iekšzemes tirdzniecību, kā arī ar to cieši saistītus noziedzīgus nodarījumus, piemēram, malumedniecību.

(2)

    https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/May/wildlife-crime-worth-8-10-billion-annually.html .
https://cites.org/eng/international_dimension_of_illegal_wildlife_trade .
http://www.gfintegrity.org/report/briefing-paper-transnational-crime/ .

(3)

     Šim paziņojumam pievienotajā Komisijas dienestu darba dokumentā (SWD (2016) 38) ir precīzāk parādīti savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apjomi visā pasaulē un ES nozīme nelikumīgās tirdzniecības apkarošanā.

(4)

     Skatīt SWD (2016) 38.

(5)

     Skatīt SWD (2016) 38.

(6)

     Rezolūcijas 2134 (2014) un 2136 (2014); “Ģenerālsekretāra ziņojums par stāvokli Centrālāfrikā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Centrālāfrikas reģionālā biroja darbību”, 2015. gada 30. novembris.

(7)

     Rezolūcija 69/314.

(8)

      https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417231/kasane-statement-150325.pdf

(9)

      https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschluss-eng_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3 , 11. lpp.

(10)

     15.7. mērķis.

(11)

     Sal. Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. janvāra Rezolūcija (2013/2747(RSP)).

(12)

     Skatīt COM (2014) 64 un SWD (2014) 347.

(13)

     Padomes Regula (EK) Nr. 338/97. 

(14)

     OV L 159, 20.6.2007., 45.–47. lpp.

(15)

     Skatīt SWD (2016) 38.

(16)

     Skatīt COM (2015) 497, Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku.

(17)

     Skatīt SWD (2016) 38.

(18)

     Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos/Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

(19)

     Eiropas Prokuroru tīkls vides jomā.

(20)

     Piemēram, Par savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību atbildīgā ES kontroles grupa, Eiropas Prokuroru tīkls vides jomā (ENPE), Eiropas Savienības Forums tiesnešiem vides jomā (EUFJE), IMPEL, Projektu grupa par darbības koordināciju veselības, kultūras mantojuma un vides aizsardzībai (PARCS), EnviCrimeNet.

(21)

     Finanšu darījumu darba grupa.

(22)

     Kamdenas līdzekļu atguves aģentūru tīkls.

(23)

     Tas aptver Interpolu, CITES sekretariātu, Pasaules Muitas organizāciju, UNODC un Pasaules Banku.

(24)

     Larger than elephants - Inputs for an EU strategic approach to wildlife conservation in Africa. Kopsavilkums, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2015.

Top