EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0572

KOMISIJAS ZIŅOJUMS PAR KOMITEJU DARBU 2013. GADĀ

/* COM/2014/0572 final */

52014DC0572

KOMISIJAS ZIŅOJUMS PAR KOMITEJU DARBU 2013. GADĀ /* COM/2014/0572 final */


KOMISIJAS ZIŅOJUMS

PAR KOMITEJU DARBU 2013. GADĀ

Saskaņā ar 10. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu[1] (turpmāk “Komitoloģijas regula”), Komisija ar šo iesniedz ikgadējo ziņojumu par komiteju darbu 2013. gadā.

Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par 2013. gada notikumiem komitoloģijas sistēmā un kopsavilkums par komiteju darbību. Tam ir pievienots Komisijas dienestu darba dokuments, kas ietver detalizētu statistiku par atsevišķu komiteju darbu.

1.            Pārskats par 2013. gada notikumiem komitoloģijas sistēmā

1.1.        Vispārīgā attīstība

Kā norādīts 2012. gada ziņojumā[2], visas “vecajā” Komitoloģijas lēmumā[3] paredzētās komitoloģijas procedūras, izņemot regulatīvo kontroles procedūru (RPS), tika automātiski pielāgotas jaunajām komitoloģijas procedūrām, kas izklāstītas Komitoloģijas regulā.

Tādēļ 2013. gadā komitoloģijas komitejas darbojās saskaņā ar procedūrām, kas ir izklāstītas Komitoloģijas regulā, proti, konsultēšanās procedūru (4. pants), pārbaudes procedūru (5. pants) un RPS, kas izklāstīta Komitoloģijas lēmuma 5.a pantā.

Saskaņā ar Komitoloģijas regulas pieņemšanas laikā publiskoto paziņojumu[4], ka visas RPS normas spēkā esošajos pamataktos tiks pielāgotas Līgumā noteiktajiem kritērijiem, Komisija 2013. gadā (pēc iepriekšējas pārbaudes 2012. gadā) pieņēma trīs priekšlikumus[5] par kopumā 200 pamataktu saskaņošanu ar LESD 290. un 291. pantu. Pašlaik šie priekšlikumi tiek izskatīti parastās likumdošanas procedūras kārtībā.

1.2.        Pārsūdzības komitejas reglamenta pārskatīšana

Pārsūdzības komitejas reglaments, kas tika pieņemts 2011. gada 29. martā[6], ietver pārskatīšanas klauzulu (14. pants), kas paredz, ka Komisija līdz 2014. gada aprīlim sniedz novērtējumu par to, kā šie noteikumi ir darbojošies praksē. Šī pārskatīšana attiecas vienīgi uz reglamentu, nevis uz pašas Regulas (ES) Nr. 182/2011 normām, kas ir pārskatāma līdz 2016. gada 1. martam.

Kopš Regulas (ES) Nr. 182/2011 stāšanās spēkā 2011. gada 1. martā līdz 2013. gada beigām pārsūdzības komiteja galvenokārt tika sasaukta saistībā ar vienu politikas jomu, proti, veselību un patērētāju tiesību aizsardzību, konkrētāk, saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību, kā arī augu aizsardzības līdzekļiem. Komisija 23 īstenošanas aktu projektu gadījumā vērsās pārsūdzības komitejā, kurai kopš tās izveides ir notikušas 15 sanāksmes. To aktu projektu vidū, ar kuriem Komisija bija vērsusies pārsūdzības komitejā, tikai divi attiecās uz citu jomu (muitu un vidi), nevis veselību un patērētāju tiesību aizsardzību.

Lielākajā daļā gadījumu pārsūdzības komiteja tika sasaukta tādēļ, ka attiecīgā komiteja nebija sniegusi savu atzinumu. Viens no galvenajiem tā iemesliem ir minēts Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta otrajā daļā, kurā ir noteikts, ka īstenošanas aktu nevar pieņemt, ja cilvēku, dzīvnieku vai augu veselības un drošuma jomā nav ticis sniegts atzinums.[7] Ja īstenošanas akts tiek uzskatīts par nepieciešamu, pastāv iespēja izvēlēties – tai pašai komitejai iesniegt tiesību akta grozītu versiju vai viena mēneša laikā īstenošanas akta projektu iesniegt pārsūdzības komitejai. Tādos gadījumos kā, piemēram, atļaujas izsniegšana par ģenētiski modificētu pārtiku vai barību šādu grozījumu tvērums ir ierobežots, un tādēļ ir maz ticams, ka ar atkārtotu iesniegšanu komitejai tiks panākts citāds rezultāts. Tādēļ Komisijas dienesti izvēlējās īstenošanas aktu iesniegt pārsūdzības komitejai. Lielākajā daļā gadījumu arī pārsūdzības komiteja nesniedza atzinumu, un Komisija aktu pieņēma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 6. panta 3. punktu.

Līdzšinējā pieredze, kas gūta, vēršoties pie pārsūdzības komitejas, ir ļāvusi apzināt problēmas saistībā ar sanāksmes datuma un pārstāvības līmeņa noteikšanu, iespējām veicināt kompromisu un rakstveida procedūras izmantošanu.

1.2.1. Sanāksmes datums un pārstāvības līmenis

Regulas (ES) Nr. 182/2011 3. panta 7. punktā ir noteikts, ka “priekšsēdētājs nosaka pārsūdzības komitejas sanāksmes datumu, cieši sadarbojoties ar komitejas locekļiem, lai dalībvalstis un Komisija varētu nodrošināt pienācīgu pārstāvības līmeni”. Tas ir atspoguļots reglamenta 1. panta 5. punktā, kurā noteikts, ka Komisijai ir “jāapspriežas ar dalībvalstīm par vairākiem” sanāksmes datuma variantiem un ka dalībvalstis var ierosināt savus variantus. Tā nolūks ir nodrošināt pietiekami augstu pārstāvības līmeni (parasti ne zemāku par Pastāvīgo pārstāvju komitejas dalībnieku līmeni), lai izvairītos no attiecīgās komitejas apspriedēs notikušās diskusijas atkārtošanās.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 3. panta 7. punktu sanāksmei jānotiek, vēlākais, sešas nedēļas pēc vēršanās pārsūdzības komitejā, piemērota datuma saskaņošana var būt saistīta ar praktiskām problēmām, tomēr ikvienā gadījumā tika rasts piemērots risinājums. Attiecībā uz pārstāvības līmeni līdzšinējā pieredze liecina, ka parasti pārstāvība tiek īstenota nevis ministra, bet gan pastāvīgā pārstāvja līmenī. Dalībvalstis lemj par savu pārstāvi pārsūdzības komitejā, un reglamenta 1. panta 5. punkta formulējums pieļauj pietiekamu elastību, lai pārstāvības līmeni pielāgotu konkrētajam gadījumam.

1.2.2. Kompromisa veicināšana 

Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir skaidri noteikts, ka īstenošanas akta projekts ir jāiesniedz pārsūdzības komitejai. Tādēļ nav iespējams iesniegt grozītu versiju. Tomēr saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 6. panta 2. punktu līdz atzinuma iesniegšanai ikviens pārsūdzības komitejas dalībnieks var ierosināt īstenošanas akta projekta grozījumus, savukārt priekšsēdētājs var lemt, vai tas tiks grozīts. Tas ir atspoguļots reglamenta 4. panta 2. punktā. Tādēļ pašlaik priekšsēdētājam ir iespējams veicināt kompromisa panākšanu, piemēram, sanāksmes laikā piekrītot vai ierosinot izdarīt grozījumus.

1.2.3. Rakstveida procedūra

Konkrētās politikas jomās (piemēram, ģenētiski modificēta pārtika un barība, kā arī augu aizsardzības līdzekļi) pārsūdzības komiteja kompromisu nepanāca tēmas būtības dēļ. Pārsūdzības komitejas sanāksmes bieži vien ir īsas, un tajās tiek atkārtots attiecīgās komitejas darba iznākums, un atzinums netiek sniegts. Tādēļ vairākkārt ir ticis ierosināts šādos konkrētos gadījumos jau no paša sākuma izmantot rakstveida procedūru. Rakstveida procedūras izmantošanas iespējas un nosacījumi ir izklāstīti Regulas (ES) Nr. 182/2011 3. panta 5. punktā un minēti reglamenta 7. pantā, saskaņā ar ko priekšsēdētājs rakstveida procedūru var izmantot it īpaši tad, ja projekts jau ir ticis apspriests pārsūdzības komitejas sanāksmē. Šis formulējums neizslēdz iespēju (ja tas ir pamatoti) no paša sākuma izmantot rakstveida procedūru. Tomēr saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 3. panta 5. punktu sapulce ir jāsasauc tad, ja to lūdz kāds komitejas dalībnieks, un līdz šim šādi lūgumi vienmēr ir tikuši izteikti.

1.2.4. Secinājums

Līdzšinējā pārsūdzības komitejas darbības pieredze apliecina, ka reglamentā ir labi atspoguļotas Regulas (ES) Nr. 182/2011 normas, ka tas ir efektīvs pamats pārsūdzības komitejas darbam un ka tādēļ pagaidām nav nepieciešami reglamenta grozījumi. Ja tādi kļūs nepieciešami, 2016. gadā paredzētā Regulas (ES) Nr. 182/2011 pārskatīšana būs laba iespēja no jauna izskatīt šo jautājumu.

1.3.        Judikatūras attīstība

Ar savu spriedumu lietā C‑427/12 Komisija / Parlaments un Padome (turpmāk “biocīdu lieta”) Tiesa 2014. gada 18. martā pirmoreiz sprieda par deleģēto aktu un īstenošanas aktu norobežošanu. Savā pieteikumā biocīdu lietā Eiropas Komisija lūdza atcelt normu, kas paredz, ka pasākumi par Eiropas Ķimikāliju aģentūrai maksājamu maksu noteikšanu tiek pieņemti īstenošanas akta formā. Komisija uzskatīja, ka šīs maksas būtu jānosaka deleģētos aktos. Tiesa Komisijas pieteikumu noraidīja kā nepamatotu. Lai gan nešķiet, ka Tiesa būtu apšaubījusi, ka LESD 290. un 291. pantam ir atšķirīgas darbības jomas, tā atzina, ka likumdevējam ir rīcības brīvība lemt par Komisijai piešķiramām deleģētām pilnvarām (saskaņā ar LESD 290. panta 1. punktu) vai īstenošanas pilnvarām (saskaņā ar LESD 291. panta 2. punktu). Līdz ar to Tiesa atzina, ka Tiesa var veikt pārbaudi vienīgi tad, ja runa ir par acīmredzamām kļūdām.

Divos Tiesas 2013. gada spriedumos tika precizēti daži Lēmumā 1999/468/EK[8] paredzētās regulatīvās kontroles procedūras aspekti. Šajās lietās runa bija par situācijām, kurās regulatīvā komiteja bija balsojusi pirms Regulas (ES) Nr. 182/2011 stāšanās spēkā, un tādēļ procedūra bija uzskatāma par vēl nepabeigtu (minētās regulas 14. panta izpratnē), un tā bija jānoslēdz saskaņā ar Lēmumā 1999/468/EK ietvertajiem noteikumiem.

2.            Darbības pārskats

2.1.        Komiteju un sanāksmju skaits

Ir būtiski nošķirt komitoloģijas komitejas, no vienas puses, un citas struktūras, it īpaši pašas Komisijas izveidotās “ekspertu grupas”, no otras puses. Ekspertu grupas Komisijai sniedz zināšanas[9] par politikas un deleģēto aktu sagatavošanu un īstenošanu, savukārt komitoloģijas komitejas palīdz Komisijai izmantot īstenošanas pilnvaras, kas tai piešķirtas tiesību pamataktos. Šajā ziņojumā uzmanība ir pievērsta vienīgi komitoloģijas komitejām. Komitoloģijas komiteju skaits uz 2013. gada 31. decembri ir aprēķināts sadalījumā pa darbības nozarēm (sk. I tabulu). Salīdzinājumam ir norādīti arī iepriekšējā gada rādītāji (uz 2012. gada 31. decembri). Specializētās nodaļas un citi sastāvi nav atsevišķi uzskaitīti, jo tie ietilpst attiecīgajā komitejā.

I TABULA – Komiteju kopskaits (2013. g.)

Politikas nozare || 2012. || 2013.

Lauksaimniecība un lauku attīstība (AGRI) || 15 || 20

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) || 1 || 1

Budžets (BUDG) || 2 || 2

Klimata politika (CLIMA) || 4 || 4

Komunikācija (COMM) || 1 || 1

Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija (CNECT) || 6 || 6

Attīstība un sadarbība – EuropeAid (DEVCO) || 6 || 6

Ekonomika un finanšu lietas (ECFIN) || 1 || 2

Izglītība un kultūra (EAC) || 7 || 8

Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība (EMPL) || 3 || 4

Enerģētika (ENER) || 16 || 18

Paplašināšanās (ELARG) || 4 || 4

Uzņēmējdarbība un rūpniecība (ENTR) || 30 || 33

Vide (ENV) || 31 || 33

Veselība un patērētāji (SANCO) || 24 || 26

Iekšlietas (HOME) || 11 || 13

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība (ECHO) || 2 || 3

Informātika (DIGIT) || 1 || 1

Iekšējais tirgus (MARKT) || 15 || 15

Tieslietas (JUST) || 14 || 17

Jūrlietas un zivsaimniecība (MARE) || 4 || 4

Mobilitāte un transports (MOVE) || 31 || 32

Reģionālā politika (REGIO) || 1 || 2

Pētniecība (RTD) || 6 || 8

Ģenerālsekretariāts (SG) || 2* || 2*

Ārpolitikas instrumentu dienests (FPI) || 4 || 4

Statistika (ESTAT) || 7 || 7

Nodokļu politika un muitas savienība (TAXUD) || 11 || 13

Tirdzniecība (TRADE) || 11 || 13

KOPĀ: || 271 || 302

* Tostarp pārsūdzības komiteja (komitoloģijas reģistra vajadzībām pārsūdzības komiteja ir reģistrēta kā ģenerālsekretariāta atbildības jomā ietilpstoša komiteja, taču praksē tās vadību nodrošina visi attiecīgie dienesti).

Vispār komitoloģijas komitejas 2013. gadā varēja klasificēt pēc procedūras veida, saskaņā ar kuru tās strādāja (konsultēšanās procedūra, pārbaudes procedūra, regulatīvā kontroles procedūra – sk. II tabulu). Dažas komitejas, kas izmantoja vairākas procedūras, ir nodalītas no komitejām, kas darbojās saskaņā ar vienu procedūru.

II TABULA – Komiteju skaits sadalījumā pa procedūras veidiem (2013. g.)

|| Procedūras veids ||

Konsultēšanās || Pārbaude || Regulatīvā kontrole || Vairākas procedūras || KOPĀ:

AGRI || 0 || 15 || 0 || 5 || 20

BUDG || 1 || 1 || 0 || 0 || 2

CLIMA || 0 || 0 || 0 || 4 || 4

CNECT || 0 || 2 || 0 || 4 || 6

COMM || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

DEVCO || 0 || 5 || 0 || 1 || 6

DIGIT || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

EAC || 1 || 2 || 0 || 5 || 8

ECFIN || 1 || 0 || 0 || 1 || 2

ECHO || 0 || 2 || 0 || 1 || 3

ELARG || 1 || 3 || 0 || 0 || 4

EMPL || 0 || 0 || 2 || 2 || 4

ENER || 3 || 8 || 1 || 6 || 18

ENTR || 6 || 6 || 4 || 17 || 33

ENV || 0 || 6 || 5 || 22 || 33

ESTAT || 0 || 3 || 0 || 4 || 7

FPI || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

HOME || 1 || 6 || 0 || 6 || 13

JUST || 3 || 4 || 4 || 6 || 17

MARE || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

MARKT || 0 || 2 || 4 || 9 || 15

MOVE || 3 || 7 || 4 || 18 || 32

OLAF || 0 || 0 || 0 || 1 || 1

REGIO || 0 || 0 || 0 || 2 || 2

RTD || 0 || 6 || 0 || 2 || 8

SANCO || 1 || 9 || 1 || 15 || 26

SG || 0 || 2 || 0 || 0 || 2

TAXUD || 1 || 11 || 0 || 1 || 13

TRADE || 3 || 6 || 0 || 4 || 13

KOPĀ: || 25 || 116 || 25 || 136 || 302

* Tostarp pārsūdzības komiteja.

Komiteju skaits nav vienīgais komitoloģijas līmeņa darba aktivitātes rādītājs. Arī 2013. gadā notikušo sanāksmju skaits un izmantoto rakstveida procedūru skaits[10] atspoguļo vispārējo darba intensitāti gan nozares līmenī, gan atsevišķās komitejās (sk. III tabulu).

III TABULA – Sanāksmju un rakstveida procedūru skaits (2013. g.)

|| Komiteju skaits || Sanāksmes || Rakstveida procedūras

2012. || 2013. || 2012. || 2013.

AGRI || 20 || 134 || 132 || 3 || 3

BUDG || 2 || 5 || 6 || 0 || 1

CLIMA || 4 || 16 || 13 || 0 || 3

CNECT || 6 || 26 || 16 || 7 || 12

COMM || 1 || 1 || 2 || 2 || 4

DEVCO || 6 || 24 || 20 || 28 || 48

DIGIT || 1 || 2 || 2 || 0 || 0

EAC || 9 || 14 || 9 || 53 || 59

ECFIN || 2 || 1 || 0 || 0 || 0

ECHO || 3 || 4 || 5 || 6 || 5

ELARG || 4 || 5 || 4 || 22 || 10

EMPL || 4 || 2 || 2 || 6 || 15

ENER || 18 || 27 || 33 || 9 || 2

ENTR || 33 || 51 || 56 || 25 || 29

ENV || 33 || 46 || 42 || 14 || 18

ESTAT || 7 || 12 || 12 || 6 || 4

FPI || 4 || 7 || 4 || 7 || 7

HOME || 13 || 31 || 21 || 40 || 15

JUST || 17 || 7 || 4 || 18 || 11

MARE || 4 || 11 || 8 || 8 || 15

MARKT || 15 || 11 || 9 || 7 || 6

MOVE || 32 || 50 || 52 || 22 || 16

OLAF || 1 || 4 || 2 || 0 || 0

REGIO || 2 || 7 || 7 || 6 || 3

RTD || 8 || 56 || 23 || 227 || 240

SANCO || 26 || 144 || 127 || 354 || 403

SG || 2 || 3* || 7* || 0 || 0

TAXUD || 13 || 81 || 81 || 14 || 32

TRADE || 13 || 15 || 19 || 5 || 9

KOPĀ: || 302 || 797 || 718 || 889 || 970

* Tostarp pārsūdzības komitejas sēdes (7).

2.2.        Atzinumu un īstenošanas aktu/pasākumu skaits

Tāpat kā iepriekšējos ziņojumos arī šajā ziņojumā ir norādīts komiteju sniegto formālo atzinumu un pēc tam Komisijā pieņemto īstenošanas aktu/pasākumu kopskaits.[11] Šie skaitļi norāda uz komiteju darba taustāmo rezultātu (sk. IV tabulu).

IV TABULA – Pieņemto atzinumu un īstenošanas aktu/pasākumu skaits (2013. g.)

|| Atzinumi || Pieņemtie akti || Pasākumi, kas apstiprināti saskaņā ar RPS

AGRI || 189 || 202 || 1

BUDG || 9 || 9 || 0

CLIMA || 11 || 5 || 8

CNECT || 45 || 45 || 1

COMM || 4 || 4 || 0

DEVCO || 127 || 127 || 0

DIGIT || 1 || 1 || 0

EAC || 75 || 55 || 0

ECFIN || 0 || 1 || 0

ECHO || 6 || 7 || 0

ELARG || 35 || 39 || 0

EMPL || 14 || 14 || 0

ENER || 17 || 3 || 7

ENTR || 49 || 29 || 21

ENV || 60 || 36 || 25

ESTAT || 13 || 4 || 13

FPI || 6 || 6 || 0

HOME || 21 || 19 || 0

JUST || 11 || 12 || 0

MARE || 29 || 29 || 0

MARKT || 7 || 4 || 8

MOVE || 56 || 39 || 7

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 4 || 5 || 0

RTD || 250 || 250 || 0

SANCO || 709 || 605 || 80

SG || 9* || 8 || 0

TAXUD || 105 || 106 || 0

TRADE || 54 || 52 || 0

KOPĀ: || 1916 || 1716 || 171

* Tostarp pārsūdzības komitejas sniegtie atzinumi (9).

2.3.        Pārsūdzības komitejas sanāksmes

Pārsūdzības komiteja 2013. gadā rīkoja septiņas sanāksmes, kurās tika apspriesti kopumā deviņi īstenošanas aktu projekti, ar kuriem komitejā bija vērsusies Komisija (veselības un patērētāju tiesību aizsardzības politikas, muitas un vides jomā). Visos deviņos gadījumos pārsūdzības komiteja savu atzinumu nesniedza, un Komisija nolēma pieņemt astoņus no šiem īstenošanas aktiem.

2.4.        Regulatīvās kontroles procedūras (RPS) izmantošana

Kā minēts 1. sadaļā, 2011. gada komitoloģijas reforma neietekmēja RPS procedūru. Šo procedūru jaunos tiesību aktos vairs nevar izmantot, taču tā joprojām ir sastopama daudzos pastāvošajos pamataktos, un saskaņā ar šiem aktiem to joprojām piemēros, līdz tie tiks pielāgoti. 2013. gadā saskaņā ar RPS tika apstiprināts 171 pasākums (sk. IV tabulu). Veto tiesības tika izmantotas vienā gadījumā (ENV ĢD). Salīdzinājumam – 2012. gadā veto tiesības izmantotas netika.

V TABULA – Saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru (RPS) apstiprināto pasākumu skaits (2013. g.)

|| Pasākumi, kas apstiprināti saskaņā ar RPS || EP iebilda pret pasākumu projektu apstiprināšanu saskaņā ar RPS || Padome iebilda pret pasākumu projektu apstiprināšanu sask. ar RPS

AGRI || 1 || 0 || 1

BUDG || 0 || 0 || 0

CLIMA || 8 || 0 || 0

CNECT || 1 || 0 || 0

COMM || 0 || 0 || 0

DEVCO || 0 || 0 || 0

DIGIT || 0 || 0 || 0

EAC || 0 || 0 || 0

ECFIN || 0 || 0 || 0

ECHO || 0 || 0 || 0

ELARG || 0 || 0 || 0

EMPL || 0 || 0 || 0

ENER || 7 || 0 || 0

ENTR || 21 || 0 || 0

ENV || 25 || 1 || 0

ESTAT || 13 || 0 || 0

FPI || 0 || 0 || 0

HOME || 0 || 0 || 0

JUST || 0 || 0 || 0

MARE || 0 || 0 || 0

MARKT || 8 || 0 || 0

MOVE || 7 || 0 || 0

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 0 || 0 || 0

RTD || 0 || 0 || 0

SANCO || 80 || 0 || 0

SG || 0 || 0 || 0

TAXUD || 0 || 0 || 0

TRADE || 0 || 0 || 0

KOPĀ: || 171 || 1 || 1

3.            Detalizēta informācija par komiteju darbību

Šim ziņojumam pievienotajā darba dokumentā ir sniegta detalizēta informācija par atsevišķu komiteju darbu 2013. gadā sadalījumā pa attiecīgajiem Komisijas departamentiem.

[1]               OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

[2]               Komisijas ziņojums par komiteju darbu 2012. gadā, COM(2013) 701 final.

[3]               Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.), grozīts ar Padomes Lēmumu 2006/512/EK (OV C 255, 21.10.2006., 4. lpp.).

[4]               Šis paziņojums Oficiālajā Vēstnesī tika publicēts kopā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 (OV L 55, 28.2.2011., 19. lpp.).

[5]               COM(2013) 0451, 0452 un 0751.

[6]               OV C 183, 24.6.2011., 13. lpp.

[7]               Saskaņā ar 7. pantu tas neattiecas uz īstenošanas aktu pieņemšanu izņēmuma gadījumos.

[8]               Vispārējās tiesas 2013. gada 26. septembra spriedums lietā T‑164/10 Pioneer Hi-Bred International, Inc. / Komisija un 2013. gada 13. decembra spriedums lietā T‑240/10 Ungārija / Komisija.

[9]               Papildinformācija ir pieejama vietnē http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=LV

[10]             Balsošana komitejās var notikt kārtējā komitejas sanāksmē vai – pienācīgi pamatotos gadījumos – rakstveida procedūrā saskaņā ar Komitoloģijas regulas 3. panta 5. punktu.

[11]             Jāpiebilst, ka jebkurā attiecīgajā gadā var būt neatbilstība starp atzinumu skaitu un īstenošanas aktu/ pasākumu skaitu. Tās iemesli ir izskaidroti pievienotā dienestu darba dokumenta ievadā.

Top