EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0601

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/601 (2023. gada 13. marts), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1668 groza attiecībā uz potenciāli sprādzienbīstamās vidēs lietojamu putekļsūcēju konstruēšanas un testēšanas saskaņotajiem standartiem un uzliesmojošu gāzu detektoru veiktspējas prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2023/1596

OJ L 79, 17.3.2023, p. 176–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/601/oj

17.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/176


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/601

(2023. gada 13. marts),

ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1668 groza attiecībā uz potenciāli sprādzienbīstamās vidēs lietojamu putekļsūcēju konstruēšanas un testēšanas saskaņotajiem standartiem un uzliesmojošu gāzu detektoru veiktspējas prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/34/ES (2) 12. pantu ražojumus, kas atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem minētās direktīvas II pielikumā izklāstītajām veselības un drošības pamatprasībām, uz kurām minētie standarti vai to daļas attiecas.

(2)

Ar 1994. gada 12. decembra vēstuli BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 Komisija Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejai (Cenelec) iesniedza pieprasījumu izstrādāt un pārskatīt saskaņotos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK (3) īstenošanas vajadzībām (turpmāk “pieprasījums”). Minētā direktīva tika aizstāta ar Direktīvu 2014/34/ES, nemainot Direktīvas 94/9/EK II pielikumā izklāstītās veselības un drošības pamatprasības. Minētās prasības pašlaik ir noteiktas Direktīvas 2014/34/ES II pielikumā.

(3)

Proti, CEN un Cenelec tika prasīts izstrādāt jaunus standartus par tādu iekārtu konstruēšanu un testēšanu, kas paredzētas lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē, uz ko norādīts pieprasījumam pievienotās standartizācijas programmas, par kuru vienojušās CEN, Cenelec un Komisija, I nodaļā. CEN un Cenelec tika prasīts arī pārskatīt pastāvošos standartus, lai tos pieskaņotu Direktīvā 94/9/EK noteiktajām veselības un drošības pamatprasībām.

(4)

Pamatojoties uz pieprasījumu, CEN izstrādāja saskaņoto standartu EN 17348:2022 “Prasības sprādzienbīstamās vidēs lietojamu putekļsūcēju konstrukcijai un testēšanai”. CEN arī grozīja šādu saskaņoto standartu, atsauce uz kuru ir publicēta ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1668 (4): EN 60079-29-1:2016, Sprādzienbīstamas vides. 29-1. daļa: Gāzes detektori. Uzliesmojošu gāzu detektoru veiktspējas prasības. Rezultātā tika pieņemti šādi divi grozījumi: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 un EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5)

Komisija kopā ar CEN ir novērtējusi, vai standarts EN 17348:2022, kā arī EN 60079-29-1:2016, kas grozīts ar EN 60079-29-1:2016/A1:2022 un EN 60079-29-1:2016/A11:2022, atbilst pieprasījumam.

(6)

Saskaņotais standarts EN 17348:2022 un saskaņotais standarts EN 60079-29-1:2016, kas grozīti ar EN 60079-29-1:2016/A1:2022 un EN 60079-29-1:2016/A11:2022, atbilst prasībām, kuras tiem jāaptver un kuras noteiktas Direktīvā 2014/34/ES. Tāpēc atsauci uz minētajiem standartiem un uz standarta EN 60079-29-1:2016 grozījumiem ir lietderīgi publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(7)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/1668 I pielikumā ir uzskaitītas atsauces uz saskaņotajiem standartiem, uz kuru pamata prezumē atbilstību Direktīvai 2014/34/ES. Lai nodrošinātu, ka atsauces uz saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2014/34/ES īstenošanas vajadzībām, ir uzskaitītas vienā tiesību aktā, minētajā pielikumā būtu jāiekļauj atsauces uz saskaņoto standartu EN 17348:2022 un EN 60079-29-1:2016, kas grozīts ar EN 60079-29-1:2016/A1:2022 un EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(8)

Tā kā saskaņotais standarts EN 60079-29-1:2016 ir grozīts, atsauce uz to no Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijas ir jāatsauc. Tāpēc ir lietderīgi minēto atsauci no Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/1668 I pielikuma svītrot.

(9)

Lai dotu ražotājiem pietiekamu laiku sagatavoties piemērot saskaņoto standartu EN 60079-29-1:2016, kas grozīts ar EN 60079-29-1:2016/A1:2022 un EN 60079-29-1:2016/A11:2022, ir nepieciešams atlikt atsauces uz saskaņoto standartu EN 60079-29-1:2016 atsaukšanu.

(10)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1668 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

No dienas, kad atsauce uz saskaņoto standartu publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, šā standarta ievērošana ļauj prezumēt atbilstību attiecīgajām Savienības saskaņošanas tiesību aktos noteiktajām pamatprasībām. Tāpēc šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/1668 I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

I pielikuma 1. punktu piemēro no 2024. gada 17. septembra.

Briselē, 2023. gada 13. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/34/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (OV L 96, 29.3.2014., 309. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/9/EK (1994. gada 23. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (OV L 100, 19.4.1994., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1668 (2022. gada 28. septembris) par saskaņotajiem standartiem, kuri attiecas uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē, un izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/34/ES īstenošanas vajadzībām (OV L 251, 29.9.2022., 6. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2022/1668 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 82. rindu svītro;

2)

iekļauj šādu rindu:

“82.a

EN 60079-29-1:2016

Sprādzienbīstamas vides. 29-1. daļa: Gāzes detektori. Uzliesmojošu gāzu detektoru veiktspējas prasības

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022”;

3)

pievieno šādu rindu:

“92.

EN 17348:2022

Prasības sprādzienbīstamās vidēs lietojamu putekļsūcēju konstrukcijai un testēšanai”.


Top