EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2268

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2268 (2021. gada 6. septembris), ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/6325

OJ L 455I , 20.12.2021, p. 1–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2268/oj

20.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 455/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2268

(2021. gada 6. septembris),

ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu un 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Pieredze, kas gūta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/653 (2) pirmajos piemērošanas gados, liecina, ka jāpārstrādā noteikti pamatinformācijas dokumentu noformējuma un satura elementi. Šāda pārstrādāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka privātiem ieguldītājiem arī turpmāk tiek sniegta atbilstoša informācija par dažādu veidu komplektētajiem privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktiem (PRIIP) neatkarīgi no konkrētā tirgus apstākļiem un jo īpaši ilgstošos pozitīvu tirgus darbības rezultātu laikposmos.

(2)

Lai privātajiem ieguldītājiem sniegtu informāciju, kas ir saprotama, nav maldinoša un ir atbilstoša dažādu veidu PRIIP, pamatinformācijas dokumentos attēlotajiem darbības rezultātu scenārijiem nevajadzētu sniegt pārāk pozitīvu kopskatu uz potenciālo atdevi nākotnē. Pamatā esošo ieguldījumu darbības rezultāti un nestrukturēto ieguldījumu fondu un citu līdzīgu PRIIP darbības rezultāti ir tieši saistīti. Līdz ar to pamatā esošā metodika, kas attiecas uz darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, būtu jāpielāgo tā, lai novērstu paļaušanos uz statistisku metodi, ar ko tiek izveidoti darbības rezultātu scenāriji, kuros novērotā atdeve varētu tikt palielināta. Tāpat pamatā esošo darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanas metodika būtu jāpielāgo, nodrošinot, ka šo scenāriju pamatā ir ilgākā laikposmā novērota atdeve, kurā ietverti gan pozitīvas, gan negatīvas izaugsmes laikposmi, tā laika gaitā sniedzot stabilākus darbības rezultātu scenārijus un mazinot prociklisku iznākumu. Darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanas metodikas spēja sniegt atbilstošas un uz nākotni vērstas aplēses ir pierādīta, izmantojot atpakaļejošas pārbaudes, kurās salīdzināts šīs metodikas iznākums un faktiskie novērotie PRIIP darbības rezultāti.

(3)

Lai novērstu to, ka darbības rezultātu scenārijus uzskata par labākajām aplēšu prognozēm, ir jānosaka pamanāmāki brīdinājumi par šiem scenārijiem. Vienkāršiem vārdiem sakot, papildu informācijas izpaušanai par pieņēmumiem, saskaņā ar kuriem ir izveidoti šie scenāriji, arī būtu jāmazina risks piedzīvot neatbilstošas iespējamās turpmākās atdeves prognozes.

(4)

Informācija par izmaksām ir būtiska privātajiem ieguldītājiem dažādu PRIIP salīdzināšanas laikā. Lai privātie ieguldītāji labāk saprastu dažādos atšķirīgu PRIIP izmaksu struktūru veidus un šo struktūru atbilstību saviem individuālajiem apstākļiem, pamatinformācijas dokumentos informācijā par izmaksām būtu jāiekļauj galveno izmaksu elementu apraksts. Turklāt, lai veicinātu konsultācijas par PRIIP un PRIIP pārdošanu, individuālu izmaksu elementu rādītājiem vajadzētu būt salāgotiem ar informāciju, kas izpausta atbilstoši Savienības nozaru tiesību aktiem, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/65/ES (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/97 (4). Vienlaikus jānodrošina visu veidu PRIIP kopējo izmaksu salīdzināšanas iespējas. Izmaksu kopsavilkuma rādītāju nozīme pamatinformācijas dokumentos būtu jāprecizē, lai privātie ieguldītāji labāk saprastu šos izmaksu kopsavilkuma rādītājus.

(5)

Lai labāk ņemtu vērā noteiktu aktīvu kategoriju ekonomiskās īpašības un to PRIIP ekonomiskās īpašības, kas neveido pietiekami daudz darījumu, lai mazinātu izmaiņas tirgū ar pietiekamu statistisko noteiktību, pārstrādātajā metodikā darījuma izmaksu aprēķināšanai būtu jāizmanto diferencētāka un proporcionālāka pieeja. Šai metodikai būtu arī jāmazina iespējamā negatīvu darījumu izmaksu rašanās, lai novērstu neskaidrības risku privāto ieguldītāju vidū.

(6)

Attiecībā uz PRIIP ar vairāku ieguldījumu iespēju piedāvājumu, būtu jāparedz pielāgots izmaksu informācijas atspoguļojums, lai uzlabotu privāto ieguldītāju izpratni par šo dažādo ieguldījumu iespēju izmaksu ietekmi.

(7)

Lai privātie ieguldītāji varētu novērot, saprast un salīdzināt lineāru PRIIP un lineāru pamatā esošo ieguldījumu iespēju atdeves svārstīguma rašanos, kā arī iepriekšējos darbības rezultātus noteiktos tirgus apstākļos, Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 jāparedz noteiktas prasības par standartizētu līdzšinējo darbības rezultātu saturu un noformējumu, tajā iestrādājot un pielāgojot konkrētus noteikumus, kas paredzēti Komisijas Regulā (ES) Nr. 583/2010 (5). Standartizētajam līdzšinējo darbības rezultātu saturam un noformējumam būtu jāpapildina darbības rezultātu scenārijos norādītā informācija. Šo lineāro PRIIP un lineāro pamatā esošo ieguldījumu iespēju pamatinformācijas dokumentu iedaļā “Cita svarīga informācija” būtu jāiekļauj mijnorādes uz atsevišķiem dokumentiem vai tīmekļa vietnēm ar informāciju par līdzšinējiem darbības rezultātiem.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. panta 1. punktu pārvaldības sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības un personas, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, ir atbrīvotas no šajā regulā minētajiem pienākumiem līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (6) 78.–81. pantā minētos noteikumus par pamatinformācijas dokumenta formātu un saturu dalībvalsts piemēro ne-PVKIU fondiem, kas tiek piedāvāti privātajiem ieguldītājiem, Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. panta 1. punktā minētais atbrīvojums attiecas uz pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas privātajiem ieguldītājiem sniedz konsultācijas par šādu fondu sertifikātiem vai pārdod tos. Lai šiem fondiem nodrošinātu saskaņotu pārejas posma tiesisko režīmu, Deleģētās regulas (ES) 2017/653 14. panta 2. punkts, kuru saskaņā ar minētās deleģētās regulas 18. pantu piemēro līdz 2021. gada 31. decembrim, ļauj komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izveidotājiem (“PRIIP izveidotāji”) turpināt izmantot šādus dokumentus, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 78.–81. pantu, ja vismaz viena no pamatā esošajām ieguldījumu iespējām ir PVKIU vai ne-PVKIU fonds. Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (7), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014, ierosina pagarināt šīs regulas 32. pantā minētos pārejas noteikumus līdz 2022. gada 30. jūnijam. Ir vajadzīgs nodrošināt, ka PRIIP izveidotāji turpina izmantot dokumentus, kuri sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 78. līdz 81. pantu, tikmēr, kamēr minētie pārejas noteikumi ir spēkā.

(9)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2017/653.

(10)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (turpmāk “Eiropas uzraudzības iestādes”).

(11)

Eiropas uzraudzības iestādes veica atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtēja potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūdza atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu (8), no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 37. pantu (9), un no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu (10).

(12)

Ņemot vērā faktu, ka regulatīvie tehniskie standarti ir cieši saistīti, un lai nodrošinātu, ka ar tiem ieviestās prasības ir pilnībā atbilstošas, ir lietderīgi pieņemt vienu tiesību aktu, ar ko groza Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus.

(13)

Lai PRIIP izveidotājiem un personām, kas sniedz konsultācijas par PRIIP vai pārdod PRIIP, būtu pietiekams laiks sagatavoties pienākumam izveidot PID atbilstoši jaunajām prasībām, šī regula būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. jūlija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2017/653 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

pirmajā daļā pievieno šādu f)–i) apakšpunktu:

“f)

gadījumos, kad PRIIP izveidotājs ir sabiedrību grupas daļa juridiskiem, administratīviem vai tirdzniecības mērķiem, šādas grupas nosaukums;

g)

ja PRIIP ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU) vai alternatīvu ieguldījumu fonds (AIF), PVKIU vai AIF identifikācija, tostarp akciju kategorija vai ieguldījumu nodalījums (norādāms pamanāmi);

h)

attiecīgā gadījumā informācija par darbības atļauju;

i)

ja PRIIP ir PVKIU vai AIF un ja PVKIU pārvaldību nodrošina pārvaldības sabiedrība, kā noteikts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, vai ja tā ir ieguldījumu sabiedrība, kā norādīts minētās direktīvas 27. pantā (kopā “PVKIU pārvaldības sabiedrība”), kas attiecībā uz šo PVKIU īsteno tiesības, kuras noteiktas minētās direktīvas 16. pantā, vai ja AIF pārvaldību nodrošina alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks (AIFP), kas attiecībā uz konkrēto AIF īsteno tiesības, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES (*1) 31., 32. un 33. pantā, papildu paziņojums par šo faktu.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).”;"

b)

pievieno šādu daļu:

“Pirmās daļas g) apakšpunkta vajadzībām ieguldījumu nodalījuma vai akciju kategorijas gadījumā PVKIU vai AIF nosaukumu norāda aiz ieguldījumu nodalījuma vai akciju kategorijas nosaukuma. Ja pastāv PVKIU vai AIF, ieguldījumu nodalījuma vai akciju kategorijas identifikācijas koda numurs, tas ir daļa no PVKIU vai AIF identifikācijas.”;

2)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu 2.a, 2.b un 2.c punktu:

“2.a.   Ja PRIIP ir PVKIU vai AIF, pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” informācija aptver šīs būtiskās PVKIU vai AIF pazīmes, par kurām informē privāto ieguldītāju, pat tad, ja šī pazīmes neveido mērķu un ieguldījumu politikas aprakstu PVKIU prospektā, kā norādīts Direktīvas 2009/65/EK 68. pantā, vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstu, kā norādīts Direktīvas 2011/61/ES 23. panta 1. punkta a) apakšpunktā, tostarp:

a)

atbilstīgo finanšu instrumentu pamatkategorijas, kas ir ieguldījumu priekšmets;

b)

iespēju, ka privātais ieguldītājs var atpirkt PVKIU vai AIF sertifikātus pēc pieprasījuma, šo paziņojumu papildinot ar norādi par sertifikātu darījumu biežumu vai attiecīgā gadījumā papildinot paziņojumu ar informāciju, ka nav iespējams izpirkt sertifikātus pēc pieprasījuma;

c)

to, vai PVKIU vai AIF ir konkrēts mērķis attiecībā uz kādām rūpnieciskajām, ģeogrāfiskajām vai citām tirgus nozarēm vai īpašām aktīvu kategorijām;

d)

to, vai PVKIU vai AIF pieļauj izvēles iespējas attiecībā uz konkrētajiem veicamajiem ieguldījumiem un vai šāda pieeja ietver vai netieši ietver atsauci uz etalonu, un, ja tā ir, norāda to;

e)

to, vai ieņēmumi no dividendēm tiek sadalīti vai ieguldīti atkārtoti.

Attiecībā uz pirmās daļas d) apakšpunktu, ja ir atsauce uz etalonu, norāda rīcības brīvības pakāpi attiecībā uz šo etalonu, un, ja PVKIU vai AIF mērķis ir sekot kādam noteiktam indeksam, to attiecīgi norāda.

2.b.   Informācija, kas minēta 2.a punktā, attiecīgā gadījumā ietver šādu informāciju:

a)

ja PVKIU vai AIF iegulda parāda vērtspapīros, norāda, vai šos parāda vērtspapīrus emitē uzņēmumi, valdības vai citas struktūras, un – attiecīgā gadījumā – visas prasības attiecībā uz minimālo kredītvērtējumu;

b)

ja PVKIU vai AIF ir strukturēts ieguldījumu fonds, vienkāršā valodā izskaidro visus elementus, kas vajadzīgi, lai varētu pareizi izprast izmaksājamo summu un faktorus, kuriem paredzama ietekme uz darbības rezultātiem, vajadzības gadījumā iekļauj atsauces uz PVKIU prospektā vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstā ietverto detalizēto informāciju par algoritmu un tā darbības principu;

c)

ja aktīvu izvēli nosaka konkrēti kritēriji, izskaidro šos kritērijus, piemēram, “pieaugums”, “vērtība” vai “augstas dividendes”;

d)

ja izmanto īpašus aktīvu pārvaldības paņēmienus, kas var ietvert riska ierobežošanu, arbitrāžu vai sviras efekta izmantošanu, vienkāršā valodā izskaidro paredzamos faktorus, kas varētu noteikt PVKIU vai AIF darbības rezultātus.

2.c.   Informācijā, kas minēta 2.a un 2.b punktā, nošķir ieguldījumu vispārīgās kategorijas, kas norādītas 2.a punkta a) un c) apakšpunktā un 2.b punkta a) apakšpunktā, un pieeju šiem ieguldījumiem, kas jāpieņem PVKIU pārvaldības sabiedrībai vai AIFP, kā noteikts 2.a punkta d) apakšpunktā un 2.b punkta b), c) un d) apakšpunktā.

Pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” var iekļaut citus aspektus, kas nav uzskaitīti 2.a un 2.b punktā, tostarp PVKIU vai AIF ieguldījumu stratēģijas aprakstu, ja šādi aspekti ir vajadzīgi, lai pienācīgi raksturotu PVKIU vai AIF mērķus un ieguldījumu politiku.”;

b)

pievieno šādu 6. un 7. punktu:

“6.   Ja PRIIP ir PVKIU vai AIF, šīs regulas II un III pielikumā minēto risku identifikācija un skaidrojums ir atbilstošs iekšējam riska identificēšanas, vērtēšanas, pārvaldības un uzraudzības procesam, ko pieņēmusi PVKIU pārvaldības sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK vai AIFP saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES. Ja pārvaldības sabiedrība pārvalda vairāk nekā vienu PVKIU vai ja AIFP pārvalda vairāk nekā vienu AIF, riskus identificē un izskaidro vienotā veidā.

7.   Ja PRIIP ir PVKIU vai AIF, pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” iekļauj šādu informāciju par katru dalībvalsti, kuras tirgū darbojas PVKIU vai AIF:

a)

depozitārija nosaukums;

b)

kur un kā iegūt papildu informāciju par PVKIU vai AIF, PVKIU prospektu kopijas vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstu kopijas, pēdējo PVKIU gada pārskatu un jebkuru nākamo pusgada pārskatu, kā norādīts Direktīvas 2009/65/EK 68. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, vai pēdējo AIF gada pārskatu, kā norādīts Direktīvas 2011/61/ES 22. pantā, norādot, kurā valodā vai valodās dokumenti ir pieejami un ka tos var saņemt bez maksas;

c)

kur un kā var iegūt citu praktisku informāciju un kur atrast informāciju par jaunākajām sertifikātu cenām.”;

3)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Attiecīgos gadījumos pievieno pamanāmu brīdinājumu par papildu izmaksām, ko var iekasēt personas, kas sniedz konsultācijas par PRIIP vai kas pārdod PRIIP.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Pamatinformācijas dokumenta iedaļas “Kādas ir izmaksas?” tabulā “Izmaksu sastāvs”PRIIP izveidotāji norāda šādu izmaksu veidu kopsavilkuma rādītājus:

a)

jebkuras vienreizējas izmaksas, piemēram, ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas un ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas;

b)

jebkuras atkārtotas izmaksas, nodalot portfeļa darījumu izmaksas un citas atkārtotas izmaksas;

c)

jebkuras nejaušas izmaksas, piemēram, no darbības rezultātiem atkarīgas maksas vai peļņas procentuālā daļa.”;

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   PRIIP izveidotāji raksturo katru no dažādajām izmaksām, kas iekļautas pamatinformācijas dokumenta iedaļas “Kādas ir izmaksas?” tabulā “Izmaksu sastāvs”, atbilstoši VII pielikumam un norāda, kur un kā šīs izmaksas var atšķirties no faktiskajām izmaksām, kas var rasties privātajiem ieguldītājam, un kur un kā šādas izmaksas var būt atkarīgas no tā, vai privātais ieguldītājs izmanto vai neizmanto noteiktas iespējas.”;

4)

regulas 8. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Attiecībā uz VIII pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajiem PVKIU, minētā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem AIF vai minētā pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem tirgum piesaistītajiem apdrošināšanas ieguldījumu produktiem pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Cita svarīga informācija” norāda:

a)

saiti uz tīmekļa vietni vai atsauci uz dokumentu, kurā publicēta tāda informācija par līdzšinējiem darbības rezultātiem, ko publicējis PRIIP izveidotājs saskaņā ar VIII pielikumu;

b)

to gadu skaitu, par kuriem līdzšinējie darbības rezultāti dati tiek norādīti.

Attiecībā uz II pielikuma 1. daļas 5. punktā minētajiem PRIIP, kas ir kopieguldījumu fondi, vai uz PRIIP, kam var pieteikties, iepriekšējos darbības rezultātu scenārijus publicē katru mēnesi un iedaļā “Cita svarīga informācija” norāda, kur meklējami šie aprēķini.”;

5)

regulas II nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“II NODAĻA

SPECIĀLI NOTEIKUMI PAR PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTU, KO SAGATAVO PRIIP AR VAIRĀKU IEGULDĪJUMU IESPĒJU PIEDĀVĀJUMU”;

6)

regulas 10. panta a) un b) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

pamatinformācijas dokuments par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju PRIIP ietvaros saskaņā ar I nodaļu, tai skaitā informācija par PRIIP kopumā, katrā pamatinformācijas dokumentā atspoguļojot gadījumu, kad privātais ieguldītājs iegulda tikai vienā ieguldījumu iespējā;

b)

vispārīgs pamatinformācijas dokuments, kurā PRIIP aprakstīts saskaņā ar I nodaļu, ja vien 11.–14. pantā nav noteikts citādi, tostarp aprakstot, kur atrodama konkrēta informācija par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju.”;

7)

regulas 11. pantā svītro c) punktu;

8)

regulas 12. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta d) apakšpunktu svītro;

b)

panta 2. punktu svītro;

9)

regulas 13. un 14. pantu aizstāj ar šādiem:

“13. pants

Vispārīgā pamatinformācijas dokumenta iedaļa “Kādas ir izmaksas?”

Iedaļā “Kādas ir izmaksas?”PRIIP izveidotāji, atkāpjoties no 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, norāda šādu informāciju:

a)

ja PRIIP izmaksas, kas nav izmaksas par pamatā esošo ieguldījumu iespēju, nevar norādīt ar vienu skaitli, tostarp arī tad, ja šīs izmaksas atšķiras atkarībā no izvēlētās pamatā esošās ieguldījumu iespējas:

i)

ar PRIIP saistīto izmaksu diapazons VII pielikumā ietvertajās tabulās “Izmaksas laika gaitā” un “Izmaksu sastāvs”;

ii)

paziņojums par to, ka izmaksas privātajiem ieguldītājiem var būt dažādas atkarībā no pamatā esošajām ieguldījumu iespējām;

b)

ja PRIIP izmaksas, kas nav izmaksas par pamatā esošajām ieguldījumu iespējām, var norādīt ar vienu skaitli:

i)

izmaksas, kas norādītas atsevišķi no PRIIP piedāvāto pamatā esošo ieguldījumu iespēju izmaksu diapazona VII pielikumā ietvertajās tabulās “Izmaksas laika gaitā” un “Izmaksu sastāvs”;

ii)

paziņojums par to, ka kopējās privātā ieguldītāja izmaksas veido izvēlēto pamatā esošo ieguldījumu iespēju izmaksu un PRIIP citu izmaksu kombinācija un ka tās atšķiras atkarībā no pamatā esošajām ieguldījumu iespējām.

14. pants

Konkrēta informācija par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju

Konkrēta informācija par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju, kā norādīts 10. panta b) punktā, tiek sniegta noteiktā informācijas dokumentā, kas pievienots vispārīgajam pamatinformācijas dokumentam. PRIIP izveidotāji par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju norāda šādu informāciju:

a)

attiecīgā gadījumā izpratnes brīdinājums;

b)

ieguldījumu mērķi, to sasniegšanas līdzekļi un plānotais mērķtirgus, kā norādīts 2. panta 2. un 3. punktā;

c)

risku kopsavilkuma rādītājs, apraksts un darbības rezultātu scenāriji, kā norādīts 3. pantā;

d)

izmaksu atspoguļojums saskaņā ar 5. pantu, tostarp paziņojums par to, vai šajās izmaksās iekļautas visas PRIIP izmaksas, ja privātais ieguldītājs iegulda tikai attiecīgajā ieguldījumu iespējā;

e)

attiecībā uz pamatā esošajām ieguldījumu iespējām, kas ir PVKIU, kā norādīts VIII pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā, AIF, kā norādīts minētā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā, vai tirgum piesaistīti apdrošināšanas ieguldījumu produkti, kā norādīts minētā pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā, – informācija par līdzšinējiem darbības rezultātiem, kā to nosaka 8. panta 3. punkts.

Šā punkta a)–e) apakšpunktā minētās informācijas izklāstā ievēro I pielikumā norādītās veidnes atbilstošo daļu struktūru.”;

10)

regulā iekļauj šādu II.a nodaļu:

“II.a NODAĻA

SPECIĀLI NOTEIKUMI PAR PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTIEM KONKRĒTIEM PVKIU UN AIF

14.a pants

PVKIU vai AIF ieguldījumu nodalījumi

1.   Ja PVKIU vai AIF veido divi vai vairāki ieguldījumu nodalījumi, izstrādā atsevišķu pamatinformācijas dokumentu par katru nodalījumu.

2.   Katra 1. punktā minētajā pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” norāda šādu informāciju:

a)

paziņojums par to, ka pamatinformācijas dokumentā raksturots PVKIU vai AIF nodalījums un ka attiecīgos gadījumos PVKIU prospekts vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu apraksts un periodiskie pārskati tiek sagatavoti visam PVKIU vai AIF, kas minēts pamatinformācijas dokumenta sākumā;

b)

tas, vai katra nodalījuma aktīvi un saistības tiek nošķirtas ar likumu un kā tas varētu ietekmēt ieguldītāju;

c)

tas, vai privātajam ieguldītājam ir tiesības apmainīt savu ieguldījumu viena nodalījuma sertifikātos pret sertifikātiem citā nodalījumā, un, ja ir, kur var saņemt informāciju par to, kā šādas tiesības ir īstenojamas.

3.   Ja PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP piemēro privātajam ieguldītājam maksu par viņa ieguldījuma apmaiņu saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu un ja šāda maksa atšķiras no standarta maksas par sertifikātu pirkšanu vai pārdošanu, šādu maksu norāda atsevišķi pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādas ir izmaksas?”.

14.b pants

PVKIU vai AIF akciju kategorijas

1.   Ja PVKIU vai AIF veido vairāk nekā viena sertifikātu vai akciju kategorija, pamatinformācijas dokumentu sagatavo par katru sertifikātu vai akciju kategoriju.

2.   Pamatinformācijas dokumentu, kas attiecas uz divām vai vairākām viena un tā paša PVKIU vai AIF akciju kategorijām, var apvienot vienā pamatinformācijas dokumentā, ja šis vienotais dokuments pilnībā atbilst visām prasībām par pamatinformācijas dokumenta garumu, valodu un noformējumu.

3.   PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP var izvēlēties vienu kategoriju, kas pārstāv vienu vai vairākas citas PVKIU vai AIF kategorijas, ja šāda izvēle ir patiesa, saprotama un nemaldinoša potenciālajiem privātajiem ieguldītājiem šajās citās kategorijās. Šādos gadījumos pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?” iekļauj skaidrojumu par būtisko risku, kas attiecināms uz jebkuru no pārējām pārstāvētajām kategorijām. Pamatinformācijas dokumentu, kas balstīts uz reprezentatīvo kategoriju, var iesniegt privātajiem ieguldītājiem, kas iegulda pārējās kategorijās.

4.   Atšķirīgas kategorijas neapvieno vienotā reprezentatīvā kategorijā, kas minēta 3. punktā.

5.   PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP pastāvīgi dokumentē, kuras citas kategorijas pārstāv 3. punktā minētā reprezentatīvā kategorija, un šādas izvēles pamatojumu.

6.   Attiecīgos gadījumos pamatinformācijas dokumenta iedaļu “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” papildina ar norādi par to, kura kategorija izraudzīta par reprezentatīvo kategoriju, izmantojot terminu, ar kādu tā apzīmēta PVKIU prospektā vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstā.

7.   Minētajā iedaļā arī norāda, kur privātie ieguldītāji var iegūt informāciju par pārējām PVKIU vai AIF kategorijām, kas tiek tirgotas viņu dalībvalstī.

14.c pants

PVKIU vai AIF kā fondu fonds

1.   Ja PVKIU ievērojamu savu aktīvu daļu iegulda citos PVKIU vai citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kas minēti Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta e) apakšpunktā, konkrētā PVKIU mērķu un ieguldījumu politikas aprakstā, kas ietverts pamatinformācijas dokumentā, iekļauj īsu skaidrojumu par to, kā pastāvīgi jāizvēlas pārējie kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi. Ja PVKIU ir riska ieguldījumu fondu fonds, pamatinformācijas dokumentā iekļauj informāciju par ārpus ES esošu, neuzraudzītu AIF pirkšanu.

2.   Ja AIF būtisku savu aktīvu daļu iegulda citos PVKIU vai AIF, mutatis mutandis piemērojams 1. un 2. punkts.

14.d pants

Pakārtotais PVKIU

1.   Attiecībā uz pakārtoto PVKIU, kā noteikts Direktīvas 2009/65/EK 58. pantā, pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” iekļauj šādu informāciju, kas attiecas uz pakārtoto PVKIU:

a)

paziņojums par to, ka galvenā PVKIU prospekts, pamatinformācijas dokuments un periodiskie pārskati un atskaites ir pieejamas pakārtotā PVKIU privātajiem ieguldītājiem pēc pieprasījuma, norādot, kā un kādā(-ās) valodā(-ās) tos var iegūt;

b)

norāde par to, vai šā punkta a) apakšpunktā uzskaitītie dokumenti ir pieejami tikai papīra formātā vai citā pastāvīgā informācijas nesējā un vai par dokumentiem, kas netiek nodrošināti bez maksas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 63. panta 5. punktu, ir jāmaksā kāda maksa;

c)

attiecīgs paziņojums, ja galvenais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī, nevis pakārtotā PVKIU dalībvalstī, kā arī ja tas var ietekmēt pakārtotajam PVKIU piemērojamo nodokļu režīmu;

d)

informācija par pakārtotā PVKIU aktīvu daļu, kas ieguldīta galvenajā PVKIU;

e)

galvenā PVKIU mērķu un ieguldījumu politikas apraksts, attiecīgā gadījumā iekļaujot arī:

i)

norādi par to, ka pakārtotā PVKIU ieguldījumu atdeve būs ļoti līdzīga galvenā PVKIU ieguldījumu atdevei; vai

ii)

paskaidrojums par to, kā un kāpēc pakārtotā un galvenā PVKIU ieguldījumu atdeve var atšķirties.

2.   Ja pakārtotā PVKIU riska un ienesīguma profils kādā būtiskā aspektā atšķiras no galvenā PVKIU riska un ienesīguma profila, šo faktu un tā iemeslu izskaidro pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?”.

3.   Jebkādu likviditātes risku un saikni starp pirkšanas un dzēšanas kārtību attiecībā uz galveno un pakārtoto PVKIU izskaidro pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?”.

14.e pants

Strukturēts PVKIU vai AIF

Strukturēti ieguldījumu fondi ir PVKIU vai AIF, kas iepriekš noteiktos datumos izmaksā privātajiem ieguldītājiem uz algoritmu balstītu summu, kura saistīta ar finanšu aktīvu, indeksu vai atsauces portfeļu, vai PVKIU vai AIF ar līdzīgām iezīmēm darbības rezultātiem vai cenu izmaiņām, vai citu apstākļu īstenošanos.”;

11)

regulas 15. panta 2. punktu papildina ar šādu d) apakšpunktu:

“d)

vai etalons vai aizstājējs atbilst PRIIP mērķiem, ja darbības rezultātu scenāriju pamatā ir attiecīgi etaloni vai aizstājēji.”;

12)

iekļauj šādu IV.a nodaļu:

“IV.a NODAĻA

MIJNORĀDES

17.a pants

Mijnorādes uz citiem informācijas avotiem

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1286/2014 6. pantu, pamatinformācijas dokumentā var iekļaut mijnorādes uz citiem informācijas avotiem, tostarp prospektiem un gada vai pusgada pārskatiem, ja pašā pamatinformācijas dokumentā ir iekļauta visa informācija, kas ir svarīga, lai privātie ieguldītāji izprastu ieguldījuma būtiskos aspektus.

Ir pieļaujamas mijnorādes uz PRIIP vai PRIIP izveidotāja tīmekļa vietni, tostarp jebkuras šādas tīmekļa vietnes daļu, kurā atrodams prospekts un periodiskie pārskati.

Pirmajā daļā minētās mijnorādes novirza privāto ieguldītāju uz konkrēto attiecīgā informācijas avota iedaļu. Vienā pamatinformācijas dokumentā var izmantot vairākas atšķirīgas mijnorādes, bet to skaitu samazina līdz minimumam.”;

13)

regulas 18. panta trešo daļu aizstāj ar šādu: “Regulas 14. panta 2. punktu piemēro līdz 2022. gada 30. jūnijam.”;

14)

I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

15)

II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

16)

III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

17)

IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu;

18)

V pielikumu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu;

19)

VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu;

20)

VII pielikumu aizstāj ar šīs regulas VII pielikuma tekstu;

21)

šīs regulas VIII pielikumā izklāstīto tekstu pievieno kā VIII pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. jūlija. Taču 1. panta 13. punktu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 6. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (OV L 100, 12.4.2017., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/97 (2016. gada 20. janvāris) par apdrošināšanas izplatīšanu (OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (ES) Nr. 583/2010 (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un nosacījumiem, kuri jāievēro, nodrošinot ieguldītājiem pamatinformāciju vai prospektu pastāvīgā informācijas nesējā, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietnē (OV L 176, 10.7.2010., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(7)  COM(2021)397.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Top