EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1254

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1254 (2021. gada 21. aprīlis), ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2017/565, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/2618

OJ L 277, 2.8.2021, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1254/oj

2.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1254

(2021. gada 21. aprīlis),

ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2017/565, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1) un jo īpaši tās 16. panta 12. punktu un 27. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Deleģētās regulas (ES) 2017/565 (2) 1. panta 1. punktā bija kļūdas, jo tajā bija noteikts, ka jāpiemēro minētās regulas 59. panta 4. punkts, 60. pants un IV nodaļa, nevis 64. panta 4. punkts, 65. pants un VIII nodaļa.

(2)

Kļūdas tika konstatētas vairākās savstarpējās atsaucēs Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/565 I pielikumā, precīzāk, sadaļās “Klientu izvērtējums”, “Rīkojumu apstrāde”, “Klientu rīkojumi un darījumi”, “Klienta informēšana”, “Saziņa ar klientiem” un “Organizatoriskas prasības”.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jālabo Deleģētā regula (ES) 2017/565,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2017/565 labo šādi:

1)

regulas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Šīs regulas II nodaļu un 1. līdz 4. iedaļu, 64. panta 4. punktu, 65. pantu, III nodaļas 6. līdz 8. iedaļu un, ciktāl pastāv saistība ar šiem noteikumiem, I nodaļu un VIII nodaļu piemēro pārvaldības sabiedrībām, kad tās sniedz pakalpojumus, atbilstoši 6. panta 4. punktam Direktīvā 2009/65/EK un 6. panta 6. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/61/ES (*1).

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).”;"

2)

regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 21. aprīlī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 87, 31.3.2017., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Uzskaite

Minimālā uzskaite, ko veic ieguldījumu brokeru sabiedrības atkarībā no to veiktajām darbībām

Pienākuma būtība

Ieraksta veids

Satura kopsavilkums

Likumdošanas atsauces

Klienta izvērtējums

 

Informācija klientiem

Saturs atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punktam un šīs regulas 44.–51. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punkts.

Šīs regulas 44.–51. pants

 

Līgumi ar klientiem

Ieraksti, kas paredzēti Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 5. punktā

Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 5. punkts.

Šīs regulas 58. pants

 

Piemērotības un atbilstības novērtēšana

Saturs atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. un 3. punktam un šīs regulas 54., 55. un 60. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. un 3. punkts.

Šīs regulas 54., 55. un 56. pants

Rīkojumu apstrāde

 

Klientu rīkojumu apstrāde – Summētie darījumi

Ieraksti atbilstoši šīs regulas 67.–70. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 1. punkts un 28. panta 1. punkts.

Šīs regulas 67.–70. pants

 

Darījumu uz sava rēķina apvienošana un sadalīšana

Ieraksti atbilstoši šīs regulas 69. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 1. punkts un 28. panta 1. punkts.

Šīs regulas 69. pants

Klientu rīkojumi un darījumi

 

Klientu rīkojumu vai darījumu veikšanas lēmumu uzskaite

Ieraksti atbilstoši šīs regulas 74. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 6. punkts.

Šīs regulas 74. pants

 

Darījumu un rīkojumu apstrādes uzskaite

Ieraksti atbilstoši šīs regulas 75. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 6. punkts.

Šīs regulas 75. pants

Klienta informēšana

 

Saistības attiecībā uz klientiem sniegtajiem pakalpojumiem

Saturs atbilstoši šīs regulas 59. līdz 63. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 1. un 6. punkts un 25. panta 1. un 6. punkts.

Šīs regulas 59.–63. pants

Klienta aktīvu aizsardzība

 

Klienta finanšu instrumenti, kuru turētājs ir ieguldījumu brokeru sabiedrība

Ieraksti atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 8. punktam un Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 2. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 8. punkts.

Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 2. pants

 

Klienta naudas līdzekļi, kuru turētājs ir ieguldījumu brokeru sabiedrība

Ieraksti atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 9. punktam un Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 2. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 9. punkts.

Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 2. pants

 

Klientu finanšu instrumentu izmantošana

Ieraksti atbilstoši Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 5. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 8.,9. un 10. punkts.

Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 5. pants

Saziņa ar klientiem

 

Informācija par izmaksām un saistītām maksām

Saturs atbilstoši šīs regulas 50. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punkta c) apakšpunkts.

Šīs regulas 50. pants

 

Informācija par ieguldījumu brokeru sabiedrību un tās pakalpojumiem, finanšu instrumentiem un klientu aktīvu aizsardzību

Saturs atbilstoši šīs regulas 47., 48. un 49. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punkts.

Šīs regulas 47., 48. un 49. pants

 

Informācija klientiem

Ieraksti par paziņojumiem

Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 3. punkts.

Šīs regulas 46. pants

 

Mārketinga paziņojumi (izņemot mutiskos)

Ikviens mārketinga paziņojums (izņemot mutiskos), ko izdod ieguldījumu brokeru sabiedrība, atbilstoši šīs regulas 44. un 46. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 3. punkts.

Šīs regulas 44. un 46. pants

 

Ieguldījumu konsultācijas privātajiem klientiem

i) ieguldījumu konsultācijas fakts, laiks un datums; ii) ieteiktais finanšu instruments; iii) klientam piedāvātais piemērotības ziņojums

Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 6. punkts.

Šīs regulas 54. pants

 

Ieguldījumu izpēte

Ikviens ieguldījumu izpētes objekts, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība izdevusi uz pastāvīga informācijas nesēja

Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 3. punkts.

Šīs regulas 36. un 37. pants

Organizatoriskas prasības

 

Uzņēmuma komercdarbības un iekšējā organizācija

Ieraksti atbilstoši šīs regulas 21. panta 1. punkta f) apakšpunktam

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 2. līdz 10. punkts.

Šīs regulas 21. panta 1. punkta f) apakšpunkts

 

Atbilstības ziņojumi

Ikviens atbilstības ziņojums vadības struktūrai

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 2. punkts.

Šīs regulas 22. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 25. panta 2. punkts

 

Interešu konflikta ieraksti

Ieraksti atbilstoši šīs regulas 35. pantam

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 3. punkts.

Šīs regulas 35. pants

 

Pamudinājumi

Klientiem izpaustā informācija atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 9. punktam

Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 9. punkts.

Direktīvas (ES) 2017/593 11., 12. un 13. pants

 

Riska pārvaldības ziņojumi

Ikviens riska pārvaldības ziņojums augstākā līmeņa vadībai

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 5. punkts.

Šīs regulas 23. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 25. panta 2. punkts

 

Iekšējās revīzijas ziņojumi

Ikviens iekšējās revīzijas ziņojums augstākā līmeņa vadībai

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 5. punkts.

Šīs regulas 24. pants un 25. panta 2. punkts

 

Sūdzību izskatīšanas ieraksti

Ikviena sūdzība un sūdzības izskatīšanas pasākumi, kas veikti, lai novērstu sūdzību

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 2. punkts.

Šīs regulas 26. pants

 

Personīgo darījumu ieraksti

Ieraksti atbilstoši šīs regulas 29. panta 5. punkta c) apakšpunktam

Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 2. punkts.

Šīs regulas 29. panta 5. punkta c) apakšpunkts


Top