EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0634

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/634 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko attiecībā uz pārejas pasākumiem, ierakstiem par Apvienoto Karalisti un kroņa teritorijām Gērnsiju, Menas Salu un Džērsiju un to trešo valstu sarakstu, no kurām atļauts Savienībā ievest piena produktus, kam jāveic specifiska risku mazinoša apstrāde pret mutes un nagu sērgu, groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/404 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/2663

OJ L 132, 19.4.2021, p. 108–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/634/oj

19.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/108


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/634

(2021. gada 15. aprīlis),

ar ko attiecībā uz pārejas pasākumiem, ierakstiem par Apvienoto Karalisti un kroņa teritorijām Gērnsiju, Menas Salu un Džērsiju un to trešo valstu sarakstu, no kurām atļauts Savienībā ievest piena produktus, kam jāveic specifiska risku mazinoša apstrāde pret mutes un nagu sērgu, groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/404

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 230. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 cita starpā nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, un to piemēro no 2021. gada 21. aprīļa. Viena no dzīvnieku veselības prasībām ir tāda, ka šiem sūtījumiem jābūt no kādas trešās valsts vai teritorijas vai to zonas vai nodalījuma atbilstoši minētās regulas 230. panta 1. punktam.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2) Regulu (ES) 2016/429 papildina ar dzīvnieku veselības prasībām, kuras attiecas uz noteiktu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā no trešām valstīm, teritorijām vai to zonām vai – attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem – nodalījumiem. Deleģētās regulas (ES) 2020/692 3. panta pirmās daļas a) punkts paredz, ka minētās regulas tvērumā esošu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus drīkst atļaut ievest Savienībā tikai tad, ja sūtījumi ir no tādas trešās valsts, teritorijas vai to zonas vai nodalījuma, kas attiecībā uz konkrēto dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sugu ir norādīti sarakstā saskaņā ar minētajā deleģētājā regulā noteiktajām dzīvnieku veselības prasībām.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/404 (3) nosaka to trešo valstu, teritoriju vai to zonu vai – attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem – nodalījumu sarakstu, no kuriem Savienībā atļauts ievest šādu sugu un kategoriju dzīvniekus un šādu kategoriju reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus, kas ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 tvērumā.

(4)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 paredz pārejas noteikumus attiecībā uz tādu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā no trešām valstīm, teritorijām vai to zonām, kurus atļauts ievest Savienībā saskaņā ar Komisijas aktiem, ko no 2021. gada 21. aprīļa vairs nepiemēros, un kuriem pievienots attiecīgs saskaņā ar minētajiem Komisijas aktiem izdots sertifikāts. Minētajos pārejas noteikumos būtu jāprecizē, ka atsauces uz atceltu aktu noteikumiem attiecīgā gadījumā būtu jāuzskata par atsaucēm uz attiecīgajiem aizstājošajiem noteikumiem un ka tās būtu jālasa saskaņā ar atbilstības tabulām.

(5)

Apvienotā Karaliste un kroņa teritorijas Gērnsija, Menas Sala un Džērsija būtu jāiekļauj Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 II–XVII pielikumā un XIX, XXI un XXII pielikumā, neskarot Savienības tiesību piemērošanu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu.

(6)

Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noteiktais pārejas periods beidzās 2020. gada 31. decembrī. Liellopu, aitu, kazu, cūku un zirgu reproduktīvajiem produktiem, kuri ievākti vai radīti, apstrādāti vai glabāti Apvienotajā Karalistē pirms 2021. gada 1. janvāra un kuri paredzēti ievešanai Savienībā no 2021. gada 21. aprīļa, būtu jāpievieno sertifikāti, kas sagatavoti uz to Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/403 (4) I pielikumā sniegto sertifikātu paraugu pamata, kuri paredzēti reproduktīvo produktu sūtījumiem, ko pārvieto pa Savienību. Tāpēc šis īpašais nosacījums būtu jāparedz to trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksta attiecīgajā ailē, no kurām ir atļauts Savienībā ievest liellopu, aitu, kazu, cūku un zirgu reproduktīvos produktus.

(7)

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XVIII pielikumā ir sniegts to trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām no 2021. gada 21. aprīļa ir atļauts Savienībā ievest piena produktus, ja attiecībā uz minētajiem piena produktiem ir veikta specifiska risku mazinoša apstrāde pret mutes un nagu sērgu. Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XVIII pielikumā paredzētajā sarakstā būtu jāatspoguļo saraksts, kas sniegts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 605/2010 (5) I pielikuma C ailē un kas ir piemērojams līdz 2021. gada 20. aprīlim. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XVIII pielikums būtu attiecīgi jāgroza, iekļaujot tajā Meksiku, Namībiju, Nikaragvu, Panamu, Paragvaju, Krieviju un Singapūru.

(8)

Lai izvairītos no neskaidrībām starp sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz noteiktu lietošanai pārtikā paredzētu dzīvu ūdensdzīvnieku ievešanu Savienībā, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XXI pielikuma 3. daļā paredzētie īpašie nosacījumi attiecībā uz Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 (6) III pielikuma 31. nodaļā sniegtā oficiālā sertifikāta parauga “MOL-HC” izmantošanu, būtu jāgroza, lai precizētu, ka lietošanai pārtikā paredzētu dzīvu ūdensdzīvnieku sūtījumus, kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 (7) III pielikuma V nodaļas VII iedaļai un kritērijiem, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 (8) I pielikuma I nodaļas 1.17. un 1.25. punktā, Savienībā var ievest tikai tad, ja tiem ir pievienots sertifikāts, kurš atbilst minētajam oficiālā sertifikāta paraugam.

(9)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2021/404 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Juridiskās noteiktības labad šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2021/404 groza šādi:

1)

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Pārejas noteikumi

1.   Līdz 2021. gada 20. oktobrim Savienībā no trešām valstīm, teritorijām vai to daļām, no kurām saskaņā ar šādiem zemāk minētajiem aktiem ir atļauta ievešana Savienībā, ir atļauts ievest tādus dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, kam pievienots attiecīgs sertifikāts, kurš izdots saskaņā ar minētajiem aktiem, ja vien šo sertifikātu pirms 2021. gada 21. augusta parakstījusi persona, kuru šā sertifikāta parakstīšanai pilnvaro kāds no šādiem aktiem:

Regula (EK) Nr. 798/2008;

Regula (EK) Nr. 1251/2008;

Regula (ES) Nr. 206/2010;

Regula (ES) Nr. 605/2010;

Īstenošanas regula (ES) Nr. 139/2013;

Īstenošanas regula (ES) 2016/759;

Īstenošanas regula (ES) 2018/659;

Lēmums 2006/168/EK;

Lēmums 2007/777/EK;

Lēmums 2008/636/EK;

Lēmums 2010/472/ES;

Lēmums 2011/630/ES;

Īstenošanas lēmums 2012/137/ES;

Lēmums (ES) 2019/294.

2.   Sertifikātos, kas minēti 1. punktā, atsauces uz atceltu aktu noteikumiem attiecīgā gadījumā uzskata par atsaucēm uz attiecīgajiem aizstājošajiem noteikumiem un lasa saskaņā ar atbilstības tabulām.”

2)

regulas I–XIX pielikumu un XXI un XXII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 03.06.2020., 379. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus (OV L 114, 31.3.2021., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/403 (2021. gada 24. marts), ar ko attiecībā uz tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti noteiktu kategoriju sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai starp dalībvalstīm, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Lēmumu 2010/470/ES (OV L 113, 31.3.2021., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (ES) Nr. 605/2010 (2010. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu ievešanai Eiropas Savienībā (OV L 175, 10.7.2010., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2235 (2020. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz tādu veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai pa to, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 599/2004, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 636/2014 un (ES) 2019/628, Direktīvu 98/68/EK un Lēmumu 2000/572/EK, 2003/779/EK un 2007/240/EK (OV L 442, 30.12.2020., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(8)  Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 (2005. gada 15. novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 I–XIX pielikumu un XXI un XXII pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumā pievieno šādu punktu:

“12)

Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu, II–XXII pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”

2)

II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Čīli iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-1

Liellopi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

BOV-X

 

BRU, EBL

 

 

 

Aitas un kazas

Turēšanai paredzēti1 un kaujami dzīvnieki

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Cūkas

Turēšanai paredzēti1 un kaujami dzīvnieki

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Kamieļi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Brieži

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Citi nagaiņi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GB-2

Liellopi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

BOV-X

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Aitas un kazas

Turēšanai paredzēti1 un kaujami dzīvnieki

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Cūkas

Turēšanai paredzēti1 un kaujami dzīvnieki

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Kamieļi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Brieži

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Citi nagaiņi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GG

Gērnsija

GG-0

Liellopi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

BOV-X

 

 

 

 

 

Aitas un kazas

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

 

Cūkas

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

SUI-X

 

ADV

 

 

 

Citi nagaiņi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki1

RUM, RHINO, HIPPO”

 

 

 

 

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Grenlandi iekļauj šādu ierakstu:

IM

Menas Sala

IM-0

Liellopi

Turēšanai paredzēti1 un kaujami dzīvnieki

BOV-X,

BOV-Y

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Aitas un kazas

Turēšanai paredzēti1 un kaujami dzīvnieki

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU”

 

 

 

c)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Islandi iekļauj šādu ierakstu:

JE

Džērsija

JE-0

Liellopi

Turēšanai paredzēti1 un kaujami dzīvnieki

BOV-X,

BOV-Y

 

EBL”

 

 

 

d)

pielikuma 2. daļu aizstāj ar šādu:

“2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Trešās valsts vai teritorijasnosaukums

Zonaskods

Zonas apraksts

Apvienotā Karaliste

GB-1

Anglija un Velsa

GB-2

Skotija”

3)

III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Folklenda (Malvinu) Salām iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GG

Gērnsija

GG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO”

 

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Izraēlu iekļauj šādu ierakstu:

IM

Menas Sala

IM-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO”

 

 

c)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Islandi iekļauj šādu ierakstu:

JE

Džērsija

JE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, ‘CONFINED-HIPPO”

 

 

4)

IV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Folklenda (Malvinu) Salām iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

A

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GG

Gērnsija

GG-0

A

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”

 

 

 

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Izraēlu iekļauj šādu ierakstu:

IM

Menas Sala

IM-0

A

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”

 

 

 

 

c)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Islandi iekļauj šādu ierakstu:

JE

Džērsija

JE-0

A

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”

 

 

 

 

5)

V pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Čīli iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

GB-1

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N

 

 

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N

 

 

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N

 

 

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N

 

 

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N

 

 

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

GB-2.2

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

GB-2.3

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

GB-2.4

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

GB-2.5

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

 

GB-2.6

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

GB-2.7

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

GB-2.8

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

GB-2.9

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

GB-2.10

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

GB-2.11

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

GB-2.12

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

GB-2.13

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

27.1.2021.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

27.1.2021.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

27.1.2021.

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

27.1.2021.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

27.1.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

27.1.2021.

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

27.1.2021.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

27.1.2021.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

27.1.2021.

 

GB-2.14

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P2

 

8.2.2021.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P2

 

8.2.2021.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P2

 

8.2.2021.

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P2

 

8.2.2021.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P2

 

8.2.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P2

 

8.2.2021.

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P2

 

8.2.2021.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P2

 

8.2.2021.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P2

 

8.2.2021.

 

GG

Gērnsija

GG-0

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N”

 

 

 

b)

pielikuma 2. daļā pēc aprakstiem par Kanādas zonām iekļauj šādus aprakstus:

“Apvienotā Karaliste

GB-1

Visa Apvienotā Karaliste, izņemot GB-2 apgabalu

GB-2

Apvienotās Karalistes teritorija, kas atbilst šādiem apgabaliem:

GB-2.1

Ziemeļjorkšīras grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N54.30 un W1.47

GB-2.2

Ziemeļjorkšīras grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N54.29 un W1.45

GB-2.3

Norfolkas grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N52.49 un E0.95

GB-2.4

Norfolkas grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N52.72 un E0.15

GB-2.5

Dārbišīras grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N52.93 un W1.57

GB-2.6

Ziemeļjorkšīras grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N54.37 un W2.16

GB-2.7

Orkneju salas:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N59.28 un W2.44

GB-2.8

Dorsetas grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N51.06 un W2.27

GB-2.9

Norfolkas grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N52.52 un E0.96

GB-2.10

Norfolkas grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N52.52 un E0.95

GB-2.11

Norfolkas grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10,4 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N52.53 un E0.66

GB-2.12

Devonas grāfiste:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N50.70 un W3.36

GB-2.13

Netālu no Amlwch, Englsi sala, Velsa:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N53.38 un W4.30

GB-2.14

Netālu no Redkāras, Redkāra un Klīvlenda, Anglija:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N54.57 un W1.07”

6)

VI pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Čīli iekļauj šādu ierakstu:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Nebrīvē turēti putni

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS”

 

 

 

 

 

7)

VII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Kostariku iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

GG

Gērnsija

GG-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE”

 

 

 

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Izraēlu iekļauj šādus ierakstus:

IM

Menas Sala

IM-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

JE

Džērsija

JE-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE”

 

 

 

 

8)

VIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Fēru Salām iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

DOCAFE

 

 

 

 

GG

Gērnsija

GG-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

DOCAFE”

 

 

 

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Izraēlu iekļauj šādu ierakstu:

IM

Menas Sala

IM-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

DOCAFE”

 

 

 

 

c)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Islandi iekļauj šādu ierakstu:

JE

Džērsija

JE-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

DOCAFE”

 

 

 

 

9)

IX pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Čīli iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

GG

Gērnsija

GG-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra”

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Islandi iekļauj šādus ierakstus:

IM

Menas Sala

IM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

JE

Džērsija

JE-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra”

 

c)

pielikuma 3. daļu aizstāj ar šādu:

“3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. slejā minētie īpašie nosacījumi

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

Sertifikātu paraugi, kas jāizmanto tādas spermas, oocītu un embriju ievešanai Savienībā no 1. daļas tabulas 2. slejā minētās zonas, kas ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) pirms 2021. gada 1. janvāra, ir noteikti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/403 (*1) I pielikuma 24., 25., 27., 28. un 29. nodaļā.

10)

X pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Čīli iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

GG

Gērnsija

GG-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra”

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Grenlandi iekļauj šādu ierakstu:

IM

Menas Sala

IM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra”

 

c)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Islandi iekļauj šādu ierakstu:

JE

Džērsija

JE-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra”

 

d)

pielikuma 3. daļu aizstāj ar šādu:

“3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. slejā minētie īpašie nosacījumi

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

Sertifikātu paraugi, kas jāizmanto tādas spermas, oocītu un embriju ievešanai Savienībā no 1. daļas tabulas 2. slejā minētās zonas, kas ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) pirms 2021. gada 1. janvāra, ir noteikti Īstenošanas regulas (ES) 2021/403 I pielikuma 31., 32. un 34.–37. nodaļā.”

11)

XI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Šveici iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

GG

Gērnsija

GG-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

IM

Menas Sala

IM-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

JE

Džērsija

JE-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra”

 

b)

pielikuma 3. daļu aizstāj ar šādu:

“3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. slejā minētie īpašie nosacījumi

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

Sertifikātu paraugi, kas jāizmanto tādas spermas, oocītu un embriju ievešanai Savienībā no 1. daļas tabulas 2. slejā minētās zonas, kas ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) pirms 2021. gada 1. janvāra, ir noteikti Īstenošanas regulas (ES) 2021/403 I pielikuma 39. un 41.–44. nodaļā.”

12)

XII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Šveici iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

GG

Gērnsija

GG-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra”

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Izraēlu iekļauj šādu ierakstu:

IM

Menas Sala

IM-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra”

 

c)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Islandi iekļauj šādu ierakstu:

JE

Džērsija

JE-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra”

 

d)

pielikuma 3. daļu aizstāj ar šādu:

“3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. slejā minētie īpašie nosacījumi

Laikposms pirms 2021. gada 1. janvāra

Sertifikātu paraugi, kas jāizmanto tādas spermas, oocītu un embriju ievešanai Savienībā no 1. daļas tabulas 2. slejā minētās zonas, kas ievākta(-i) vai radīti, apstrādāta(-i) un glabāta(-i) pirms 2021. gada 1. janvāra, ir noteikti Īstenošanas regulas (ES) 2021/403 I pielikuma 46., 47., 48. un 50.–54. nodaļā.”

13)

XIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Folklenda (Malvinu) Salām iekļauj šādu ierakstu:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Cūkas

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW, SUW”

 

 

 

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Hondurasu iekļauj šādu ierakstu:

IM

Menas Sala

IM-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Cūkas

POR, SUI-MSM”

 

 

 

 

14)

XIV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Ķīnu iekļauj šādu ierakstu:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-1

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N

 

 

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N

 

 

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

6.1.2021.

GB-2.2

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

8.1.2021.

GB-2.3

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

10.1.2021.

GB-2.4

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

11.1.2021.

GB-2.5

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

17.1.2021.

GB-2.6

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

19.1.2021.

GB-2.7

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

GB-2.8

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

20.1.2021.

GB-2.9

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

23.1.2021.

GB-2.10

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

28.1.2021.

GB-2.11

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

7.2.2021.

GB-2.12

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

1.1.2021.

31.1.2021.”

GB-2.13

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

27.1.2021.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

27.1.2021.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

27.1.2021.

 

GB-2.14

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P2

 

8.2.2021.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P2

 

8.2.2021.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P2

 

8.2.2021.

 

b)

pielikuma 2. daļā pēc Ķīnas zonu apraksta iekļauj šādus aprakstus:

“Apvienotā Karaliste

GB-1

Visa Apvienotā Karaliste, izņemot GB-2 apgabalu

GB-2

Apvienotās Karalistes zonas, kas aprakstītas V pielikuma 2. daļā pie GB-2 koda”

15)

XV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļas A iedaļā pēc ieraksta par Etiopiju iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

A

A

A

A

A

A

A

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

MPNT**

MPST

 

GB-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT**

MPST

 

GB-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT**

MPST”

 

GG

Gērnsija

GG-0

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

 

 

b)

pielikuma 1. daļas A iedaļā pēc ieraksta par Izraēlu iekļauj šādu ierakstu:

IM

Menas Sala

IM-0

Nav atļauts

A

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

MPNT**

MPST”

 

c)

pielikuma 1. daļas A iedaļā pēc ieraksta par Indiju iekļauj šādu ierakstu:

JE

Džērsija

JE-0

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts

Nav atļauts”

 

 

d)

pielikuma 2. daļā pēc Ķīnas zonu apraksta iekļauj šādus aprakstus:

“Apvienotā Karaliste

GB-1

Visa Apvienotā Karaliste, izņemot GB-2 apgabalu

GB-2

Apvienotās Karalistes zonas, kas aprakstītas V pielikuma 2. daļā pie GB-2 koda”

16)

XVI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Kolumbiju iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Nagaiņi un mājputni

CAS

 

 

GG

Gērnsija

GG-0

Nagaiņi un mājputni

CAS

 

 

IM

Menas Sala

IM-0

Nagaiņi un mājputni

CAS”

 

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Indiju iekļauj šādu ierakstu:

JE

Džērsija

JE-0

Nagaiņi un mājputni

CAS”

 

 

17)

XVII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Čīli iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Nagaiņi

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

GG

Gērnsija

GE-0

Nagaiņi

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT”

 

 

 

 

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Grenlandi iekļauj šādu ierakstu:

JE

Džērsija

JE-0

Nagaiņi

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT”

 

 

 

 

18)

XVIII pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Maurīciju iekļauj šādus ierakstus:

MX

Meksika

MX-0

Nagaiņi

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NA

Namībija

NA-0

Nagaiņi

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NI

Nikaragva

NI-0

Nagaiņi

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PA

Panama

PA-0

Nagaiņi

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PY

Paragvaja

PY-0

Nagaiņi

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

RU

Krievija

RU-0

Nagaiņi

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

SG

Singapūra

SG-0

Nagaiņi

DAIRY-PRODUCTS-ST”

 

19)

XIX pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Ķīnu iekļauj šādu ierakstu:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Olas

E

 

 

 

 

Olu produkti

EP”

 

 

 

 

20)

XXI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Kuka Salām iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

Visas sarakstā norādītās sugas

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

GG

Gērnsija

GG-0

Visas sarakstā norādītās sugas

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B”

b)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Izraēlu iekļauj šādus ierakstus:

IM

Menas Sala

IM-0

Visas sarakstā norādītās zivju sugas

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

JE

Džērsija

JE-0

Visas sarakstā norādītās sugas

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B”

c)

pielikuma 3. daļā īpašo nosacījumu “B” aizstāj ar šādu:

B

Ūdensdzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no ūdensdzīvniekiem, kas nav dzīvi ūdensdzīvnieki, uz kuriem attiecas oficiālā sertifikāta parauga MOL-HC II daļas II.2.4. punkts, jābūt no kādas šā pielikuma 1. daļas 2. slejā norādītās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma. Šo noteikumu visos gadījumos piemēro, neskarot Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/405 (*2).

Šo oficiālo sertifikātu drīkst izmantot tikai tādu lietošanai pārtikā paredzētu dzīvu ūdensdzīvnieku sūtījumu ievešanai Savienībā, kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/20049  (*3) III pielikuma VII sadaļas V nodaļai un kritērijiem, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 (*4) I pielikuma I nodaļas 1.17. un 1.25. punktā.

21)

XXII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Baltkrieviju iekļauj šādus ierakstus:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-0

 

Dzīvnieki un reproduktīvie produkti, uz kuriem attiecas Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (*5)

Sertifikātu paraugi pārvietošanai Savienībā

No dalībvalsts uz citām dalībvalstīm caur Apvienoto Karalisti vai tās kroņa teritorijām

 

 

GG

Gērnsija

GG-0

 

Dzīvnieki un reproduktīvie produkti, uz kuriem attiecas Deleģētā regula (ES) 2020/692

Sertifikātu paraugi pārvietošanai Savienībā

No dalībvalsts uz citām dalībvalstīm caur Apvienoto Karalisti vai tās kroņa teritorijām

 

 

IM

Menas Sala

IM-0

 

Dzīvnieki un reproduktīvie produkti, uz kuriem attiecas Deleģētā regula (ES) 2020/692

Sertifikātu paraugi pārvietošanai Savienībā

No dalībvalsts uz citām dalībvalstīm caur Apvienoto Karalisti vai tās kroņa teritorijām

 

 

JE

Džērsija

JE-0

 

Dzīvnieki un reproduktīvie produkti, uz kuriem attiecas Deleģētā regula (ES) 2020/692

Sertifikātu paraugi pārvietošanai Savienībā

No dalībvalsts uz citām dalībvalstīm caur Apvienoto Karalisti vai tās kroņa teritorijām

 

 

b)

pielikuma 3. daļā pēc ieraksta “No Krievijas uz Krieviju” iekļauj šādu īpašo nosacījumu:

No dalībvalsts uz citām dalībvalstīm caur Apvienoto Karalisti vai tās kroņa teritorijām

Tādu dzīvnieku un reproduktīvo produktu sūtījumus, uz kuriem attiecas Deleģētā regula (ES) 2020/692 un kuru izcelsme ir dalībvalstī, un kurus ieved Savienībā pēc tranzīta caur Apvienoto Karalisti vai tās kroņa teritorijām, Savienībā atļauj ievest ar noteikumu, ka tiem ir pievienots sertifikāts, kas atbilst sertifikātu paraugiem, kuri attiecībā uz dzīvnieku un reproduktīvo produktu pārvietošanu Savienībā noteikti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/2236 (*6) un Īstenošanas regulā (ES) 2021/403.


(*1)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/403 (2021. gada 24. marts), ar ko attiecībā uz tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti noteiktu kategoriju sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai starp dalībvalstīm, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Lēmumu 2010/470/ES (OV L 113, 31.3.2021., 1. lpp.).”

(*2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/405 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 atļauts Savienībā ievest noteiktus dzīvniekus un preces, kuri paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 114, 31.3.2021., 118. lpp.).

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(*4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 (2005. gada 15. novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.).”

(*5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).”

(*6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2236 (2020. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz tādu veterināro sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti ūdensdzīvnieku un noteiktu no tiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai pa to, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 1251/2008 (OV L 442, 30.12.2020., 410. lpp.).”


Top