EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0340

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 groza attiecībā uz energomarķējuma prasībām elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/8787

OJ L 68, 26.2.2021, p. 62–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/340/oj

26.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 68/62


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/340

(2020. gada 17. decembris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 groza attiecībā uz energomarķējuma prasībām elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (1), un jo īpaši tās 11. panta 5. punktu un 16. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2017/1369 Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus.

(2)

Energomarķējuma prasības elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju ir noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/2013 (2), (ES) 2019/2014 (3), (ES) 2019/2015 (4), (ES) 2019/2016 (5), (ES) 2019/2017 (6) un (ES) 2019/2018 (7) (turpmāk “grozītās regulas”).

(3)

Lai ražotājiem un valstu tirgus uzraudzības iestādēm nerastos pārpratumi par tehniskajā dokumentācijā iekļaujamajām, ražojumu datubāzē lejupielādējamajām vērtībām un saistībā ar verifikācijas pielaidēm, būtu jāpievieno deklarēto vērtību definīcija.

(4)

Tehniskajai dokumentācijai vajadzētu būt pietiekamai, lai tirgus uzraudzības iestādēm ļautu pārbaudīt vērtības, kas norādītas uz marķējuma un ražojuma informācijas lapā. Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1369 12. pantu deklarētās modeļa vērtības būtu jāievada ražojumu datubāzē.

(5)

Attiecīgie ražojuma parametri būtu jāmēra vai jāaprēķina, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes. Šajās metodēs būtu jāņem vērā atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, t. sk., ja ir pieejami, harmonizētie standarti, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas organizācijas, kuras uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (8) I pielikumā.

(6)

Ražojumi, kuros ir gaismas avoti un no kuriem šos gaismas avotus verificēšanas nolūkā nevar izņemt, nesabojājot kādu no tiem, atbilstības novērtēšanas un verificēšanas nolūkā būtu jātestē kā gaismas avoti.

(7)

Attiecībā uz elektroniskajiem displejiem harmonizētie standarti vēl nav izstrādāti, un attiecīgie esošie standarti neaptver visus nepieciešamos regulētos parametrus, īpaši attiecībā uz plašu dinamisko diapazonu un automātisku spilgtuma regulēšanu. Kamēr Eiropas standartizācijas organizācijas par minētajām ražojumu grupām nav pieņēmušas harmonizētus standartus, mērījumu un aprēķinu salīdzināmības nodrošināšanai būtu jāizmanto šajā regulā noteiktās pagaidu testēšanas metodes vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kuras ir vispāratzītas un mūsdienīgas.

(8)

Vertikālas konstrukcijas statiskās dzesēšanas aukstumskapji ar necaurredzamām durvīm ir profesionālas aukstumiekārtas, kas definētas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/1094 (9), tāpēc tie būtu jāizslēdz no Deleģētās regulas (ES) 2019/2018.

(9)

Regulā (ES) 2019/2018 izmantotā terminoloģija un testēšanas metodes ir saderīgas ar terminoloģiju un testēšanas metodēm, kas noteiktas standartos EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 un EN 16838.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi tika pārrunāti Apspriežu forumā un ar dalībvalstu ekspertiem saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1369 14. un 17. pantu,

(11)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/2013

Deleģēto regulu (ES) 2019/2013 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 2. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

elektroniskajiem displejiem, kas ir sastāvdaļas vai mezgli, kā definēts Direktīvas 2009/125/EK 2. panta 2. punktā;”;

2)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 10. punktu aizstāj ar šādu:

“10)

HiNA” ir “augsta tīkla izmantojamība”, kā definēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1275/2008 2. pantā (*1);

(*1)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1275/2008 (2008. gada 17. decembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/32/EK iestrādātās ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko un elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā (OV L 339, 18.12.2008., 45. lpp.).”;"

b)

panta 17. punktu svītro;

3)

regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;”;

4)

I, II, III, IV, V, VI un IX pielikumu groza, kā izklāstīts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/2014

Deleģēto regulu (ES) 2019/2014 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;”;

2)

I, IV, V, VI, VIII, IX un X pielikumu groza, kā izklāstīts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/2015

Deleģēto regulu (ES) 2019/2015 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3)

“saturošais ražojums” ir ražojums, kas satur vienu vai vairākus gaismas avotus un/vai atsevišķus vadības blokus, t. sk., bet ne tikai, gaismekļi, kurus var izjaukt, lai varētu veikt tajos esošo gaismas avotu atsevišķu verifikāciju, mājsaimniecības iekārtas, kas satur gaismas avotus, mēbeles (plaukti, spoguļi, vitrīnas), kas satur gaismas avotus.”;

2)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;”;

b)

panta 1. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“i)

atkāpjoties no Regulas (ES) 2017/1369 11. panta 13. punkta b) apakšpunkta, pēc tirgotāju pieprasījuma un saskaņā ar 4. panta e) punktu ražojumu marķējuma skalas atjaunināšanai tiek nodrošināts drukāts marķējums tādas uzlīmes veidā, kas ir tikpat liela kā uz ražojuma jau esošais marķējums.”;

c)

pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a   Atkāpjoties no Regulas (ES) 2017/1369 11. panta 13. punkta a) apakšpunkta, piegādātājs, laižot gaismas avotu tirgū, līdz 2021. gada 31. augustam nodrošina tam esošo marķējumu un no 2021. gada 1. septembra – marķējumu ar atjauninātu skalu. Piegādātājs var izvēlēties jau nodrošināt marķējumu ar atjauninātu skalu gaismas avotiem, ko laiž tirgū periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. augustam, ja neviens pie tā paša modeļa vai līdzvērtīgiem modeļiem piederošs gaismas avots pirms 2021. gada 1. jūlija nav laists tirgū. Šādā gadījumā tirgotājs šos gaismas avotus pārdošanai nepiedāvā pirms 2021. gada 1. septembra. Piegādātājs pēc iespējas drīz par šīm sekām informē attiecīgo tirgotāju, arī gadījumos, kad tas šādus gaismas avotus iekļauj savos piedāvājumos tirgotājiem.”;

3)

regulas 4. panta e) punktu aizstāj ar šādu:

“e)

atkāpjoties no Regulas (ES) 2017/1369 11. panta 13. punkta, esošo marķējumu uz gaismas avotiem tirdzniecības vietās aizstāj ar marķējumu ar atjauninātu skalu tā, lai nosegtu esošo marķējumu, arī tad, ja tas uzdrukāts uz iepakojuma vai piestiprināts pie tā, astoņpadsmit mēnešu laikā no šīs regulas piemērošanas dienas, un marķējumus ar atjauninātu skalu pirms minētās dienas neizmanto.”;

4)

regulas 10. panta pēdējo daļu groza šādi:

“To piemēro no 2021. gada 1. septembra. Tomēr 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu piemēro no 2021. gada 1. maija un 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu piemēro no 2022. gada 1. marta.”;

5)

I, III, IV, V, VI un IX pielikumu groza, kā izklāstīts šīs regulas III pielikumā.

4. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/2016

Deleģēto regulu (ES) 2019/2016 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 31. punktu aizstāj ar šādu:

“31)

“mobila aukstumiekārta” ir aukstumiekārta, ko var izmantot vietās, kur nav piekļuves elektrotīklam, un kas kā enerģijas avotu atdzesēšanas funkcijai izmanto sevišķi zema sprieguma elektroenerģiju (< 120 V DC) un/vai degvielu, t. sk. aukstumiekārta, ko papildus sevišķi zema sprieguma elektroenerģijai un/vai degvielai var darbināt, pieslēgtu pie elektrotīkla, izmantojot ārēju maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju, kurš jāiegādājas atsevišķi. Iekārta, kas tirgū laista ar maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju, nav mobila aukstumiekārta;”;

2)

regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;”;

3)

regulas 11. panta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro no 2021. gada 1. marta. Tomēr 10. pantu piemēro no 2019. gada 25. decembra, 3. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu piemēro no 2020. gada 1. novembra un pienākumu norādīt energoefektivitātes klasi attiecībā uz V pielikuma 6. tabulā minētajiem gaismas avota parametriem piemēro no 2022. gada 1. marta.”;

4)

I, II, IV, V, VI un IX pielikumu groza, kā izklāstīts šīs regulas IV pielikumā.

5. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/2017

Deleģēto regulu (ES) 2019/2017 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;”;

2)

I, II, IV, V, VI un IX pielikumu groza, kā izklāstīts šīs regulas V pielikumā.

6. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/2018

Deleģēto regulu (ES) 2019/2018 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 2. punkta j) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“j)

stūra/izliekti aukstumskapji un karuseļveida aukstumskapji;”;

2)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 15. punktu aizstāj ar šādu:

“15)

“stūra/izliekts aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, ko izmanto ģeometriskas nepārtrauktības nodrošināšanai starp diviem lineāriem aukstumskapjiem, kas viens pret otru izvietoti leņķī un/vai veido izliekumu. Stūra/izliektam aukstumskapim nav identificējamas garenass vai garuma, jo tā forma (ķīļveida u. tml.) ir domāta tikai tukšuma aizpildīšanai un to nav paredzēts ekspluatēt kā savrupu aukstumiekārtu. Stūra/izliekta aukstumskapja divas malas veido 30–90° leņķi;”;

b)

pievieno 25. punktu:

“25)

“karuseļveida aukstumskapis” ir apaļas/apļveida formas lielveikala aukstumskapis, ko var uzstādīt kā savrupu iekārtu vai kā iekārtu, kas savieno divus lineārus lielveikala aukstumskapjus. Karuseļveida aukstumskapji var arī būt aprīkoti ar griešanās sistēmu, kas ļauj pārtikas produktus izstādīt, lai tie būtu redzami 360 ° leņķī;”;

c)

pievieno 26. punktu:

“26)

“lielveikala aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas paredzēta pārtikas produktu un citu preču pārdošanai un izstādīšanai mazumtirdzniecībā, piemēram, lielveikalos. Par lielveikala aukstumskapjiem neuzskata dzērienu dzesētājus, atdzesētu produktu tirdzniecības automātus, sveramā saldējuma vitrīnas un saldējuma saldēšanas lādes.”;

3)

regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;”;

4)

regulas 9. panta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro no 2021. gada 1. marta, izņemot pienākumu norādīt energoefektivitātes klasi attiecībā uz V pielikuma 10. tabulas 5. iedaļā minētajiem gaismas avota parametriem, ko piemēro no 2022. gada 1. marta.”;

5)

I, III, IV, V, VI un IX pielikumu groza, kā izklāstīts šīs regulas VI pielikumā.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 4. punktu, 2. panta 2. punktu, 4. panta 4. punktu, 5. panta 2. punktu un 6. panta 5. punktu piemēro no 2021. gada 1. maija. Regulas 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu piemēro no 2021. gada 1. maija. Regulas 3. panta 2. punkta c) apakšpunktu piemēro no 2021. gada 1. jūlija. Regulas 3. panta 1. punktu, 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 3. panta 3. punktu un 3. panta 5. punktu piemēro no 2021. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2013 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2010 (OV L 315, 5.12.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2014 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 un Komisijas Direktīvu 96/60/EK (OV L 315, 5.12.2019., 29. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2015 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012 (OV L 315, 5.12.2019., 68. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2016 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1060/2010 (OV L 315, 5.12.2019., 102. lpp.).

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2017 (2019. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010 (OV L 315, 5.12.2019., 134. lpp.).

(7)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2018 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju energomarķējumu (OV L 315, 5.12.2019., 155. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

(9)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1094 (2015. gada 5. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz profesionālo aukstumiekārtu energomarķējumu (OV L 177, 8.7.2015., 2. lpp.).


I PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2019/2013 I, II, III, IV, V, VI un IX pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumā pievieno šādu 29. un 30. punktu:

“29)

deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes;

30)

garantija” ir jebkādas mazumtirgotāja vai piegādātāja saistības pret patērētāju:

a)

atlīdzināt samaksāto cenu; vai

b)

jebkādā veidā nomainīt vai saremontēt elektroniskos displejus vai rīkoties ar tiem, ja tie neatbilst garantijas paziņojumā vai attiecīgajā reklāmā norādītajām specifikācijām.”;

2)

II pielikuma B iedaļas beigās pievieno šādu daļu:

“EEI aprēķināšanā izmanto deklarētās vērtības, kas noteiktas aktīvajam režīmam (Pmeasured ) un redzamajam laukumam (A), kā norādīts VI pielikuma 5. tabulā.”;

3)

III pielikuma 2. iedaļas f) punkta 10. apakšpunkta beigās pievieno šādu daļu:

“Ja elektroniskais displejs neatbalsta HDR, tad HDR piktogrammu un energoefektivitātes klašu burtus nenorāda. Ekrāna piktogramma, kas norāda ekrāna izmēru un izšķirtspēju, ir vertikāli centrēta zem enerģijas patēriņa norādes.”;

4)

IV pielikumu groza šādi:

a)

pievieno šādu otro daļu:

“Ja attiecīgo standartu nav un līdz brīdim, kad atsauces uz attiecīgajiem harmonizētajiem standartiem ir publicētas Oficiālajā Vēstnesī, izmanto pagaidu testēšanas metodes, kuras izklāstītas Komisijas Regulas (ES) 2019/2021, ar ko nosaka ekodizaina prasības elektroniskajiem displejiem, IIIa pielikumā, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kuras ir mūsdienīgas un vispāratzītas.”;

b)

pielikuma beigās pievieno šādu tekstu:

“Standarta dinamiskā diapazona mērījumu, plaša dinamiskā diapazona mērījumu, ekrāna spožuma mērījumu automātiskai spilgtuma regulēšanai, maksimumbaltā spožuma attiecības un citus spožuma mērījumus veic, kā izklāstīts Komisijas Regulas (ES) 2019/2021 III pielikuma 3.a tabulā.”;

5)

V pielikuma 4. tabulu aizstāj ar šādu:

 

Parametrs

Parametra vērtība un precizitāte

Mērvienība

Piezīmes

1.

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme (2)  (3)

 

TEKSTS

 

 

Piegādātāja adrese (2)  (3)  (4)

 

 

Ražojumu datubāzē pieejamā informācija par piegādātāja reģistrāciju.

2.

Modeļa identifikators (2)

 

TEKSTS

 

3.

Energoefektivitātes klase standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Aktīvā režīmā pieprasītā jauda standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)

X,X

W

Noapaļota līdz vienai zīmei aiz komata jaudas vērtībām, kas mazākas par 100 W, un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim jaudas vērtībām, kas vienādas ar 100 W vai lielākas.

5.

Energoefektivitātes klase (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] vai nepiemēro

 

Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus neievada. Ja HDR nav, norāda “nepiemēro”.

6.

Aktīvā režīmā pieprasītā jauda plašā dinamiskajā diapazonā (HDR), ja ir

X,X

W

Noapaļota līdz vienai zīmei aiz komata jaudas vērtībām, kas mazākas par 100 W, un noapaļota līdz veselam skaitlim jaudas vērtībām, sākot no 100 W (“nepiemēro” gadījumā vērtība ir 0 (nulle)).

7.

Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro

X,X

W

 

8.

Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā, ja piemēro

X,X

W

 

9.

Pieprasītā jauda tīklierosas gaidstāves režīmā, ja piemēro

X,X

W

 

10.

Elektroniskā displeja kategorija

[televizors / monitors / informatīvais displejs /cits]

 

Izvēlēties vienu.

11.

Platuma/augstuma samērs

X

:

Y

vesels skaitlis

Piemēram, 16:9, 21:9 utt.

12.

Ekrāna izšķirtspēja

X

×

Y

pikseļi

Pikseļu skaits pa horizontāli un vertikāli.

13.

Ekrāna izmērs pa diagonāli

X,X

cm

Noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata.

14.

Ekrāna izmērs pa diagonāli

X

collas

Pēc izvēles, collās, noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

15.

Ekrāna redzamais laukums

X,X

dm2

Noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata.

16.

Izmantotā paneļu tehnoloģija

TEKSTS

 

Piemēram, LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD utt.

17.

Ir pieejama automātiska spilgtuma regulēšana (ABC)

[JĀ/NĒ]

 

Jāaktivizē pēc noklusējuma (ja JĀ).

18.

Ir pieejams balss atpazīšanas sensors

[JĀ/NĒ]

 

 

19.

Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors

[JĀ/NĒ]

 

Jāaktivizē pēc noklusējuma (ja JĀ).

20.

Attēla atsvaidzes intensitāte (parastā konfigurācija)

X

Hz

 

21.

Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) (2)  (3)

X

gadi

Kā noteikts Komisijas Regulas (ES) 2019/2021 II pielikuma E iedaļas 1. punktā (1)

22.

Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) (2)  (3)

X

gadi

Kā noteikts Komisijas Regulas (ES) 2019/2021 II pielikuma E iedaļas 1. punktā.

23.

Minimālais garantētais ražojumu atbalsts (2)  (3)

X

gadi

Kā noteikts Komisijas Regulas (ES) 2019/2021 II pielikuma E iedaļas 1. punktā.

 

Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums (2)  (3)

X

gadi

 

24.

Barošanas avota tips

Iekšējais / ārējais / standartizēts ārējais

 

Izvēlēties vienu.

25.

Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un iekļauts ražojuma komplektācijā)

i

 

TEKSTS

Apraksts

 

ii

Ieejas spriegums

X

V

 

iii

Izejas spriegums

X,X

V

 

26.

Standartizēts ārējais barošanas avots (vai atbilstošs, ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)

i

Atbalstītā standarta nosaukums vai saraksts

TEKSTS

 

ii

Vajadzīgais izejas spriegums

X,X

V

 

iii

Vajadzīgais strāvas stiprums (minimālais)

X,X

A

 

iv

Vajadzīgā strāvas frekvence

XX

Hz

 

6)

VI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.–5. punktu aizstāj ar šādiem:

“1)

vispārīgs modeļa apraksts, kas ļauj to nepārprotami un viegli identificēt;

2)

atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem vai citiem izmantotajiem mērījumu standartiem;

3)

īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro, modeli montējot, uzstādot, veicot tā tehnisko apkopi vai testēšanu;

4)

tehnisko parametru vērtības, kas noteiktas 5. tabulā; IX pielikumā paredzētās verifikācijas procedūras vajadzībām šīs vērtības uzskata par deklarētajām vērtībām;

5)

saskaņā ar IV pielikumu veikto aprēķinu detaļas un rezultāti;

6)

testēšanas apstākļi, ja tie nav pietiekami aprakstīti 2. punktā;

7)

ekvivalentie modeļi, ja ir, t. sk. modeļu identifikatori.

Šie elementi ir arī tehniskās dokumentācijas obligātās konkrētās daļas, ko piegādātājs ievada datubāzē un kas norādītas Regulas (ES) 2017/1369 12. panta 5. punktā.”;

b)

pielikuma 5. tabulu aizstāj ar šādu:

“5. tabula

Modeļa tehniskie parametri un deklarētās vērtības

 

Parametrs

Parametra vērtība un precizitāte

Mērvienība

Deklarētā vērtība

Vispārīgie parametri

1.

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

TEKSTS

 

 

2.

Modeļa identifikators

TEKSTS

 

 

3.

Energoefektivitātes klase standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

A – G

 

4.

Aktīvā režīmā pieprasītā jauda standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)

XXX,X

W

 

5.

Energoefektivitātes klase HDR (plašs dinamiskais diapazons), ja ir

[A/B/C/D/E/F/G] vai nepiemēro

A – G

 

6.

Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR (plašs dinamiskais diapazons)

XXX,X

W

 

7.

Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā

X,X

W

 

8.

Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā

X,X

W

 

9.

Pieprasītā jauda tīklierosas gaidstāves režīmā

X,X

W

 

10.

Elektroniskā displeja kategorija

[televizors / monitors / informatīvais displejs / cits]

TEKSTS

 

11.

Platuma/augstuma samērs

XX

:

XX

 

 

12.

Ekrāna izšķirtspēja (pikseļos)

X

×

X

 

 

13.

Ekrāna izmērs pa diagonāli

XXX,X

cm

 

14.

Ekrāna izmērs pa diagonāli

XX

collas

 

15.

Ekrāna redzamais laukums

XXX,X

dm2

 

16.

Izmantotā paneļu tehnoloģija

TEKSTS

 

 

17.

Ir pieejama automātiska spilgtuma regulēšana (ABC)

[JĀ/NĒ]

 

 

18.

Ir pieejams balss atpazīšanas sensors

[JĀ/NĒ]

 

 

19.

Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors

[JĀ/NĒ]

 

 

20.

Attēla atsvaidzes intensitāte (parastā konfigurācija)

XXX

Hz

 

21.

Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) 2019/2021 II pielikuma E iedaļas 1. punktā)

XX

gadi

 

22.

Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) 2019/2021 II pielikuma E iedaļas 1. punktā)

XX

gadi

 

23.

Minimālais garantētais ražojumu atbalsts (no tirgū laišanas beigu dienas, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) 2019/2021 II pielikuma E iedaļas 1. punktā)

XX

gadi

 

 

Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums

XX

gadi

 

Aktīvajam režīmam

24.

Maksimumbaltā spožums aktīvā režīma spilgtākajā konfigurācijā

XXXX

cd/m2

 

25.

Maksimumbaltā spožums parastajā konfigurācijā

XXXX

cd/m2

 

26.

Maksimumbaltā spožuma attiecība (aprēķina,

vērtību “Maksimumbaltā spožums parastajā konfigurācijā” dalot ar vērtību “Maksimumbaltā spožums aktīvā režīma spilgtākajā konfigurācijā” un rezultātu reizinot ar 100)

XX,X

%

 

Automātiskās izslēgšanas (APD) režīmam

27.

Aktīvā režīma stāvokļa ilgums, pirms elektroniskais displejs automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu, izslēgtu režīmu vai citu stāvokli, kas nepārsniedz piemērojamās jaudas izmantojuma prasības izslēgtam režīmam vai gaidstāves režīmam

XX:XX

mm:ss

 

28.

Televizoriem: laika ilgums pēc lietotāja pēdējās iejaukšanās, pirms televizors automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu, izslēgtu režīmu vai citu stāvokli, kas nepārsniedz piemērojamās jaudas izmantojuma prasības izslēgtam režīmam vai gaidstāves režīmam

XX:XX

mm:ss

 

29.

Ar klātbūtnes sensoru aprīkotiem televizoriem: laika ilgums, kad nav detektēta klātbūtne, pirms televizors automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu, izslēgtu režīmu vai citu stāvokli, kas nepārsniedz piemērojamās jaudas izmantojuma prasības izslēgtam režīmam vai gaidstāves režīmam

XX:XX

mm:ss

 

30.

Citiem elektroniskiem displejiem, izņemot televizorus un apraides displejus: laika ilgums, kad nav detektēta ievade, pirms elektroniskais displejs automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu, izslēgtu režīmu vai citu stāvokli, kas nepārsniedz piemērojamās jaudas izmantojuma prasības izslēgtam režīmam vai gaidstāves režīmam

XX:XX

mm:ss

 

ABC

Ja pieejams un aktivizēts pēc noklusējuma

31.

Procentuālais jaudas samazinājums, kas panākams ar ABC, ja apkārtējās gaismas intensitāte samazinās no 100 lx līdz 12 lx

XX,X

%

 

32.

Aktīvā režīma jauda, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 100 lx, pie ABC devēja

XXX,X

W

 

33.

Aktīvā režīma jauda, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 12 lx, pie ABC devēja

XXX,X

W

 

34.

Ekrāna spožums, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 100 lx, pie ABC devēja (*1)

XXX

cd/m2

 

35.

Ekrāna spožums, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 60 lx, pie ABC devēja (*1)

XXX

cd/m2

 

36.

Ekrāna spožums, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 35 lx, pie ABC devēja (*1)

XXX

cd/m2

 

37.

Ekrāna spožums, ja apkārtējās gaismas intensitāte ir 12 lx, pie ABC devēja (*1)

XXX

cd/m2

 

Barošanas avotiem

38.

Barošanas avota tips

Iekšējais/ārējais

 

 

39.

Atsauces uz standartu (attiecīgā gadījumā)

 

TEKSTS

 

40.

Ieejas spriegums

XXX,X

V

 

41.

Izejas spriegums

XXX,X

V

 

42.

Ieejas strāva (maks.)

XXX,X

A

 

43.

Izejas strāva (min.)

XXX,X

A

 

c)

pielikuma 6. punktu pārnumurē par 9. punktu;

d)

pielikuma 7. punktu pārnumurē par 10. punktu;

e)

pielikuma 8. punktu pārnumurē par 11. punktu;

7)

IX pielikumu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz deklarēto vērtību verifikāciju, ko veic dalībvalsts iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā vai arī interpretējot šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju. Uz marķējuma vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nedrīkst būt izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā deklarētās vērtības.”;

b)

trešajā daļā vārdu “Verificējot” aizstāj ar vārdiem “Verifikācijas procesa ietvaros pārliecinoties par”;

c)

pielikuma 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7)

Ja saskaņā ar šā pielikuma 3. punktu, 6. punktu vai otro daļu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.”;

d)

pielikuma 6. tabulu aizstāj ar šādu:

“6. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametrs

Verifikācijas pielaides

Pieprasītā jauda aktīvā režīmā (Pmeasured , W)

Noteiktā vērtība (*3) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 7 %.

Attiecīgi – izslēgta režīma, gaidstāves režīma un tīklierosas gaidstāves režīma pieprasītā jauda

Noteiktā vērtība (*3) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka, vai par vairāk kā 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W.

Ekrāna redzamais laukums

Noteiktā vērtība (*2) ir ne vairāk kā par 1 % vai 0,1 dm2 zemāka par deklarēto vērtību, atkarībā no tā, kura vērtība ir mazāka.

Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli centimetros

Noteiktā vērtība (*2) neatšķiras no deklarētās vērtības par vairāk kā 1 cm.

Ekrāna izšķirtspēja, norādot pikseļu skaitu pa horizontāli un vertikāli

Noteiktā vērtība (*2) neatšķiras no deklarētās vērtības.

Maksimumbaltā spožums

Noteiktā vērtība (*3) ir ne vairāk kā par 8 % zemāka par deklarēto vērtību.

Aktīvā režīma stāvokļa ilgums, pirms elektroniskais displejs automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu, izslēgtu režīmu vai citu stāvokli, kas nepārsniedz piemērojamās jaudas izmantojuma prasības izslēgtam režīmam vai gaidstāves režīmam

Noteiktā vērtība (*2) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 5 sekundēm.

Televizoriem: laika ilgums pēc lietotāja pēdējās iejaukšanās, pirms televizors automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu, izslēgtu režīmu vai citu stāvokli, kas nepārsniedz piemērojamās jaudas izmantojuma prasības izslēgtam režīmam vai gaidstāves režīmam

Noteiktā vērtība (*2) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 5 sekundēm.

Ar klātbūtnes sensoru aprīkotiem televizoriem: laika ilgums, kad nav detektēta klātbūtne, pirms televizors automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu, izslēgtu režīmu vai citu stāvokli, kas nepārsniedz piemērojamās jaudas izmantojuma prasības izslēgtam režīmam vai gaidstāves režīmam

Noteiktā vērtība (*2) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 5 sekundēm.

Citiem elektroniskiem displejiem, izņemot televizorus un apraides displejus: laika ilgums, kad nav detektēta ievade, pirms elektroniskais displejs automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu, izslēgtu režīmu vai citu stāvokli, kas nepārsniedz piemērojamās jaudas izmantojuma prasības izslēgtam režīmam vai gaidstāves režīmam

Noteiktā vērtība (*2) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 5 sekundēm.


(1)  Komisijas Regula (ES) 2019/2021 (2019. gada 1. oktobris), ar ko nosaka ekodizaina prasības elektroniskajiem displejiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 642/2009 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 241. lpp.).

(2)  Šo pozīciju neuzskata par būtisku Regulas (ES) 2017/1369 2. panta 6. punkta nozīmē.

(3)  Izmaiņas šajā pozīcijā neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(4)  Ja šos datus par katru modeli automātiski nodrošina datubāze, piegādātājs tos neievada.”;

(*1)  Ar ABC spožumu saistīto parametru vērtības ir indikatīvas, un verifikāciju veic saskaņā ar attiecīgajām prasībām, ko piemēro ABC.”;

(*2)  Ja vienas vienības noteiktā vērtība neatbilst, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.

(*3)  Ja testē trīs papildu vienības, kā aprakstīts 4. punktā, noteiktā vērtība ir šīm trim papildu vienībām noteiktā vidējā aritmētiskā vērtība.”


II PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2019/2014 I, IV, V, VI, VIII, IX un X pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumā pievieno šādu 33. punktu:

“33)

“deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes.”;

2)

IV pielikumu groza šādi:

a)

aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Ja parametrs ir deklarēts uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar VI pielikuma 7. tabulu attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām vai VI pielikuma 8. tabulu attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, šajā pielikumā minēto aprēķinu vajadzībām piegādātājs izmanto tā deklarēto vērtību.”;

b)

pielikuma 1. iedaļu aizstāj ar šādu:

“1.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS MAŠĪNU NOMINĀLĀ IETILPĪBA

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu nominālā ietilpība ir mazgāšanas un žāvēšanas cikla nominālā ietilpība.

Ja sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna nodrošina nepārtrauktu ciklu, šā cikla nominālā ietilpība ir mazgāšanas un žāvēšanas cikla nominālā ietilpība.

Ja sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna nepārtrauktu ciklu nenodrošina, mazgāšanas un žāvēšanas cikla nominālā ietilpība ir zemākā no šādām divām vērtībām: programmas “eco 40-60” nominālā mazgāšanas ietilpība un tāda žāvēšanas cikla nominālā žāvēšanas ietilpība, kurā tiek sasniegts stāvoklis “gatavs ievietošanai skapī.””;

c)

pielikuma 3. un 4. iedaļu aizstāj ar šādām:

“3.   MAZGĀŠANAS EFEKTIVITĀTES INDEKSS

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla mazgāšanas efektivitātes indeksu (Iw) un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu pilna cikla mazgāšanas efektivitātes indeksu (Jw) aprēķina, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemta vērā vispāratzīta mūsdienīga prakse, un rezultātu noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, un tādu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklam, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, ražojuma informācijas lapā norādītais IW ir zemākā no šādām vērtībām: mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās mazgāšanas ietilpības, puse no nominālās mazgāšanas ietilpības un ceturtdaļa no nominālās mazgāšanas ietilpības.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, un tādu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklam, kuru nominālā ietilpība ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, ražojuma informācijas lapā norādītais IW ir mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās mazgāšanas ietilpības.

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, ražojuma informācijas lapā norādītais JW ir zemākā no šādām vērtībām: mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās ietilpības un puse no nominālās ietilpības.

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, ražojuma informācijas lapā norādītais JW ir mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās ietilpības.

4.   SKALOŠANAS EFEKTIVITĀTE

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla skalošanas efektivitāti (IR) un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu pilna cikla skalošanas efektivitāti (JR) aprēķina, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citu ticamu, precīzu un reproducējamu metodi, kuras pamatā ir lineārā alkilbenzola sulfonāta (LAS) marķiera detektēšana, un rezultātu noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, un tādu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklam, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, ražojuma informācijas lapā norādītais IR ir lielākā no šādām vērtībām: skalošanas efektivitāte pie nominālās mazgāšanas ietilpības, puse no nominālās mazgāšanas ietilpības un ceturtdaļa no nominālās mazgāšanas ietilpības.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, un tādu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklam, kuru nominālā ietilpība mazāka par vai vienāda ar 3 kg, ražojuma informācijas lapā IR vērtību nenorāda.

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, ražojuma informācijas lapā norādītais JR ir augstākā no šādām vērtībām: skalošanas efektivitāte pie nominālās ietilpības un puse no nominālās ietilpības.

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, ražojuma informācijas lapā JR vērtību nenorāda.”;

d)

pielikuma 6. punkta 2. apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, mazgāšanas un žāvēšanas cikla svērtais ūdens patēriņš ir ūdens patēriņš pie nominālās ietilpības, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim.”;

e)

pielikuma 7. iedaļu aizstāj ar šādu:

“7.   ATLIKUŠAIS MITRUMA SATURS

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla svērto atlikušo mitruma saturu pēc mazgāšanas (D) aprēķina procentos (noapaļojot līdz vienai zīmei aiz komata) šādi:

Image 1

kur:

Dfull ir programmas “eco 40-60” atlikušais mitruma saturs procentos pie nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata;

D1/2 ir programmas “eco 40-60” atlikušais mitruma saturs procentos pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata;

D1/4 ir programmas “eco 40-60” atlikušais mitruma saturs procentos pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata;

A, B un C ir svēruma koeficienti, kas aprakstīts 2. punkta 1. apakšpunkta c) punktā.”;

f)

pielikuma 9. iedaļu aizstāj ar šādu:

“9.   MAZJAUDAS REŽĪMI

Attiecīgā gadījumā mēra jaudas izmantojumu izslēgtā režīmā (Po), gaidstāves režīmā (Psm) un palaides atlikšanas režīmā (Pds), izsaka vatos un noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

Mērot jaudas izmantojumu mazjaudas režīmos, pārbauda un reģistrē:

vai tiek attēlota informācija,

vai tiek aktivēts tīkla pieslēgums.

Ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīna vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna nodrošina pretburzīšanās funkciju, 15 minūtes pirms jaudas izmantojuma mērīšanas šo darbību pārtrauc, atverot sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas durvis vai izpildot kādu citu intervences darbību.”;

g)

beigās pievieno šādu 11. iedaļu:

“11.   CENTRIFŪGAS ĀTRUMS

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla centrifūgas ātrumu mēra vai aprēķina programmas “eco 40-60” lielākajā centrifūgas ātrumā, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemta vērā vispāratzīta mūsdienīga prakse, un rezultātu noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.”;

3)

V pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 5. tabulu aizstāj ar šādu:

“5. tabula

Ražojuma informācijas lapā iekļaujamās informācijas saturs, kārtība un formāts

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme  (1),  (3)

Piegādātāja adrese  (1),  (3):

Modeļa identifikators  (1):

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Nominālā ietilpība (2) (kg)

x,x

Izmēri cm (1),  (3)

Augstums

x

Platums

x

Dziļums

x

Energoefektivitātes indekss (2) (EEIW)

x,x

Energoefektivitātes klase (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Mazgāšanas efektivitātes indekss (2)

x,xxx

Skalošanas efektivitāte (g/kg) (2)

x,x

Elektroenerģijas patēriņš (kWh) uz ciklu programmā “eco 40-60” pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota.

x,xxx

Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco 40-60” pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības

x

Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos (2)

Nominālā ietilpība

x

Svērtais atlikušais mitruma saturs (2) (%)

x,x

Puse

x

Ceturtdaļa

x

Centrifūgas ātrums (2) (apgr./min)

Nominālā ietilpība

x

Centrifugēšanas efektivitātes klase (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Puse

x

Ceturtdaļa

x

Programmas ilgums (2)(h:min)

Nominālā ietilpība

x:xx

Veids

[iebūvējama/brīvstāvoša]

Puse

x:xx

Ceturtdaļa

x:xx

Gaisvadītā trokšņa emisijas centrifugēšanas fāzē (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Gaisvadītā trokšņa emisijas klase (2) (centrifugēšanas fāzē)

[A/B/C/D] (4)

Izslēgtais režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Palaides atlikšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Tīklierosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums  (1),  (3):

Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni

[JĀ/NĒ]

Papildu informācija  (1),  (3):

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2023 (1) II pielikuma 9. punktā minētā informācija

b)

pielikuma 6. tabulu aizstāj ar šādu:

“6. tabula

Ražojuma informācijas lapā iekļaujamās informācijas saturs, kārtība un formāts

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme  (5),  (8):

Piegādātāja adrese  (5),  (8):

Modeļa identifikators  (5):

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Nominālā ietilpība (kg)

Nominālā ietilpība (7)

x,x

Izmēri cm (5),  (8)

Augstums

x

Nominālā mazgāšanas ietilpība (6)

x,x

Platums

x

Dziļums

x

Energoefektivitātes indekss

EEIW  (6)

x,x

Energoefektivitātes klase

EEIW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

EEIWD  (7)

x,x

EEIWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Mazgāšanas efektivitātes indekss

IW  (6)

x,xxx

Skalošanas efektivitāte (grami uz kg sausa tekstilmateriāla)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš kWh vienā ciklā, izmantojot programmu “eco 40-60”, pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota

x,xxx

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla “mazgāšana un žāvēšana” enerģijas patēriņš kWh vienā ciklā pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota

x,xxx

Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco 40-60” pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības

x

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla “mazgāšana un žāvēšana” ūdens patēriņš litros uz ciklu pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības

x

Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, izmantojot programmu “eco 40-60”

Nominālā mazgāšanas ietilpība

x

Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, izmantojot ciklu “mazgāšana un žāvēšana”

Nominālā ietilpība

x

Puse

x

Ceturtdaļa

x

Puse

x

Centrifūgas ātrums (6) (apgr./min)

Nominālā mazgāšanas ietilpība

x

Svērtais atlikušais mitruma saturs (6) (%)

x,x

Puse

x

Ceturtdaļa

x

Programmas “eco 40-60” ilgums (h:min)

Nominālā mazgāšanas ietilpība

x:xx

Centrifugēšanas efektivitātes klase (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Puse

x:xx

Ceturtdaļa

x:xx

Gaisvadītā trokšņa emisijas programmas “eco 40-60” mazgāšanas cikla centrifugēšanas fāzē pie nominālās mazgāšanas ietilpības (dB(A) re 1 pW)

x

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgums (h:min)

Nominālā ietilpība

x:xx

Puse

x:xx

Veids

[iebūvējama/brīvstāvoša]

Programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzes gaisvadītā trokšņa emisijas klase pie nominālās mazgāšanas ietilpības

[A/B/C/D] (9)

Izslēgtais režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Palaides atlikšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Tīklierosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums  (5),  (8):

Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni

[JĀ/NĒ]

Papildu informācija  (5),  (8):

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Regulas (ES) 2019/2023 II pielikuma 9. punktā minētā informācija

4)

VI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a)

vispārīgs modeļa apraksts, kas ļauj to nepārprotami un viegli identificēt;

b)

atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem vai citiem izmantotajiem mērījumu standartiem;

c)

īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro, modeli montējot, uzstādot, veicot tā tehnisko apkopi vai testēšanu;

d)

tehnisko parametru vērtības, kas noteiktas 7. tabulā; IX pielikumā paredzētās verifikācijas procedūras vajadzībām šīs vērtības uzskata par deklarētajām vērtībām;

e)

saskaņā ar IV pielikumu veikto aprēķinu detaļas un rezultāti;

f)

testēšanas apstākļi, ja tie nav pietiekami aprakstīti b) apakšpunktā;

g)

ekvivalentie modeļi, ja ir, t. sk. modeļu identifikatori.

Šie elementi ir arī tehniskās dokumentācijas obligātās konkrētās daļas, ko piegādātājs ievada datubāzē un kas norādītas Regulas (ES) 2017/1369 12. panta 5. punktā.

7. tabula

Modeļa tehniskie parametri un to deklarētās vērtības attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām

PARAMETRS

DEKLARĒTĀ VĒRTĪBA

MĒRVIENĪBA

Nominālā ietilpība programmā “eco 40-60”, ar 0,5 kg intervāliem (c)

X,X

kg

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie nominālās ietilpības (EW,full)

X,XXX

kWh/ciklā

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās ietilpības (EW,½)

X,XXX

kWh/ciklā

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (EW,1/4)

X,XXX

kWh/ciklā

Svērtais enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” (EW)

X,XXX

kWh/ciklā

Standarta enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” (SCEW)

X,XXX

kWh/ciklā

Energoefektivitātes indekss (EEIW)

X,X

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie nominālās ietilpības (WW,full)

X,X

l uz ciklu

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās ietilpības (WW,½)

X,X

l uz ciklu

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (WW,1/4)

X,X

l uz ciklu

Svērtais ūdens patēriņš (WW)

X

l uz ciklu

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās ietilpības (IW)

X,XXX

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie puses no nominālās ietilpības (IW)

X,XXX

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (IW)

X,XXX

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie nominālās ietilpības (IR)

X,X

g/kg

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie puses no nominālās ietilpības (IR)

X,X

g/kg

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (IR)

X,X

g/kg

Programmas “eco 40-60” ilgums pie nominālās ietilpības (tw)

X:XX

h:min

Programmas “eco 40-60” ilgums pie puses no nominālās ietilpības (tw)

X:XX

h:min

Programmas “eco 40-60” ilgums pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (tw)

X:XX

h:min

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie nominālās ietilpības (T)

X

°C

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie puses no nominālās ietilpības (T)

X

°C

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (T)

X

°C

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie nominālās ietilpības (S)

X

apgr./min

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie puses no nominālās ietilpības (S)

X

apgr./min

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (S)

X

apgr./min

Svērtais atlikušais mitruma saturs (D)

X,X

%

Gaisvadītā trokšņa emisijas programmā “eco 40-60” (centrifugēšanas fāzē)

X

dB(A) re 1 pW

Jaudas izmantojums izslēgtā režīmā (Po) (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm) (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W

Vai gaidstāves režīms ietver informācijas attēlošanu?

Jā/Nē

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm) tīklierosas gaidstāves stāvoklī (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W

Jaudas izmantojums palaides atlikšanas režīmā (Pds) (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W”;

b)

pielikuma 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a)

vispārīgs modeļa apraksts, kas ļauj to nepārprotami un viegli identificēt;

b)

atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem vai citiem izmantotajiem mērījumu standartiem;

c)

īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro, modeli montējot, uzstādot, veicot tā tehnisko apkopi vai testēšanu;

d)

tehnisko parametru vērtības, kas noteiktas 8. tabulā; IX pielikumā paredzētās verifikācijas procedūras vajadzībām šīs vērtības uzskata par deklarētajām vērtībām;

e)

saskaņā ar IV pielikumu veikto aprēķinu detaļas un rezultāti;

f)

testēšanas apstākļi, ja tie nav pietiekami aprakstīti b) apakšpunktā;

g)

ekvivalentie modeļi, ja ir, t. sk. modeļu identifikatori.

Šie elementi ir arī tehniskās dokumentācijas obligātās konkrētās daļas, ko piegādātājs ievada datubāzē un kas norādītas Regulas (ES) 2017/1369 12,5. panta 5. punktā.

8. tabula

Modeļa tehniskie parametri un to deklarētās vērtības attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām

PARAMETRS

DEKLARĒTĀ VĒRTĪBA

MĒRVIENĪBA

Mazgāšanas cikla nominālā ietilpība ar 0,5 kg intervāliem (c)

X,X

kg

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” nominālā ietilpība ar 0,5 kg intervāliem (d)

X,X

kg

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības (EW,full)

X,XXX

kWh/ciklā

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (EW,½)

X,XXX

kWh/ciklā

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (EW,1/4)

X,XXX

kWh/ciklā

Svērtais enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” (EW)

X,XXX

kWh/ciklā

Standarta enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” (SCEW)

X,XXX

kWh/ciklā

Mazgāšanas cikla energoefektivitātes indekss (EEIW)

X,X

Enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības (EWD,full)

X,XXX

kWh/ciklā

Enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie puses no nominālās ietilpības (EWD,½)

X,XXX

kWh/ciklā

Svērtais enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” (EWD)

X,XXX

kWh/ciklā

Standarta enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” (SCEWD)

X,XXX

kWh/ciklā

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” energoefektivitātes indekss (EEIWD)

X,X

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības (WW,full)

X,X

l uz ciklu

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (WW,½)

X,X

l uz ciklu

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (WW,1/4)

X,X

l uz ciklu

Svērtais ūdens patēriņš mazgāšanas ciklā (WW)

X

l uz ciklu

Ūdens patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības (WWD,full)

X,X

l uz ciklu

Ūdens patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie puses no nominālās ietilpības (WWD,½)

X,X

l uz ciklu

Svērtais ūdens patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” (WWD)

X

l uz ciklu

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās mazgāšanas ietilpības (IW)

X,XXX

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (IW)

X,XXX

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (IW)

X,XXX

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās ietilpības (Jw)

X,XXX

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” mazgāšanas efektivitātes indekss pie puses no nominālās ietilpības (Jw)

X,XXX

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie nominālās mazgāšanas ietilpības (IR)

X,X

g/kg

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (IR)

X,X

g/kg

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (IR)

X,X

g/kg

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” skalošanas efektivitāte pie nominālās ietilpības (JR)

X,X

g/kg

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” skalošanas efektivitāte pie puses no nominālās ietilpības (JR)

X,X

g/kg

Programmas “eco 40-60” ilgums pie nominālās mazgāšanas ietilpības (tw)

X:XX

h:min

Programmas “eco 40-60” ilgums pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (tw)

X:XX

h:min

Programmas “eco 40-60” ilgums pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (tw)

X:XX

h:min

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgums pie nominālās ietilpības (tWD)

X:XX

h:min

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgums pie puses no nominālās ietilpības (tWD)

X:XX

h:min

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie nominālās mazgāšanas ietilpības (T)

X

°C

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (T)

X

°C

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (T)

X

°C

Temperatūra, kas ievietotajā veļā ciklā “mazgāšana un žāvēšana” sasniegta mazgāšanas ciklā vismaz 5 minūtes pie nominālās ietilpības (T)

X

°C

Temperatūra, kas ievietotajā veļā ciklā “mazgāšana un žāvēšana” sasniegta mazgāšanas ciklā vismaz 5 minūtes pie puses no nominālās ietilpības (T)

X

°C

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie nominālās mazgāšanas ietilpības (S)

X

apgr./min

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (S)

X

apgr./min

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (S)

X

apgr./min

Svērtais atlikušais mitruma saturs pēc mazgāšanas (D)

X,X

%

Galīgais mitruma saturs pēc žāvēšanas

X,X

%

Gaisvadītā trokšņa emisijas programmā “eco 40-60” (centrifugēšanas fāzē)

X

dB(A) re 1 pW

Jaudas izmantojums izslēgtā režīmā (Po) (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm) (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W

Vai gaidstāves režīms ietver informācijas attēlošanu?

Jā/Nē

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm) tīklierosas gaidstāves stāvoklī (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W

Jaudas izmantojums palaides atlikšanas režīmā (Pds) (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W”;

5)

VIII pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Attiecīgais marķējums, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta g) apakšpunktu, ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmēram jābūt tādam, lai marķējums būtu skaidri redzams un salasāms, kā arī proporcionālam III pielikumā norādītajam izmēram. Marķējumu var parādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, un tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu marķējumam, jāatbilst šā pielikuma 2. punktā noteiktajām specifikācijām. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, marķējums parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.”;

6)

IX pielikumu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz deklarēto vērtību verifikāciju, ko veic dalībvalsts iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā vai arī interpretējot šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju. Uz marķējuma vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nedrīkst būt izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā deklarētās vērtības.”;

b)

trešajā daļā vārdu “Verificējot” aizstāj ar vārdiem “Verifikācijas procesa ietvaros pārliecinoties par”;

c)

pielikuma 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Ja saskaņā ar šā pielikuma 3. punktu, 6. punktu vai otro daļu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.”;

d)

pielikuma 9. tabulu aizstāj ar šādu:

“9. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametrs

Verifikācijas pielaides

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full un EWD,½ attiecīgo deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %.

Svērtais enerģijas patēriņš (EW un EWD)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz EW un attiecīgi EWD deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full un WWD,½ attiecīgo deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %.

Svērtais ūdens patēriņš (WW un WWD)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz WW un attiecīgi WWD deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %.

Mazgāšanas efektivitātes indekss (IW un JW) visos attiecīgajos noslogojumos

Noteiktā vērtība (*1) nav mazāka par IW un attiecīgi JW deklarēto vērtību par vairāk kā 8 %.

Skalošanas efektivitāte (IR un JR) visos attiecīgajos noslogojumos

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz IR un attiecīgi JR deklarēto vērtību par vairāk kā 1,0 g/kg.

Programmas vai cikla ilgums (tW un tWD) visos attiecīgajos noslogojumos

Programmas vai cikla darbības ilguma noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz tW un attiecīgi tWD deklarēto vērtību par vairāk kā 5 % vai par vairāk kā 10 minūtēm, atkarībā no tā, kura vērtība ir mazāka.

Maksimālā temperatūra veļā (T) mazgāšanas cikla laikā visos attiecīgajos noslogojumos

Noteiktā vērtība (*1) ir ne vairāk kā par 5 K mazāka nekā T deklarētā vērtība, un tā nepārsniedz T deklarēto vērtību par vairāk kā 5 K.

Svērtais atlikušais mitruma saturs pēc mazgāšanas (D)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz D deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %.

Galīgais mitruma saturs pēc žāvēšanas visos attiecīgajos noslogojumos

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz 3,0 %.

Centrifugēšanas ātrums (S) visos attiecīgajos noslogojumos

Noteiktā vērtība (*1) nav mazāka par S deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %.

Jaudas izmantojums izslēgtā režīmā (Po)

Jaudas izmantojuma Po noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 0,10 W.

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm)

Jaudas izmantojuma Psm noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W, vai par vairāk kā 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka.

Jaudas izmantojums palaides atlikšanas režīmā (Pds)

Jaudas izmantojuma Pds noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W, vai par vairāk kā 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka.

Gaisvadītā trokšņa emisijas

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 2 dB(A) re 1 pW.

7)

X pielikuma f) punktu aizstāj ar šādu:

“f)

atlikušo mitruma saturu pēc mazgāšanas aprēķina kā vidējo svērto lielumu atbilstoši katra cilindra nominālajai ietilpībai;”.(1)  Šo pozīciju neuzskata par būtisku Regulas (ES) 2017/1369 2. panta 6. punkta nozīmē.

(2)  Programmai “eco 40-60”.

(3)  Izmaiņas šajā pozīcijā neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(4)  Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus neievada.

(5)  Šo pozīciju neuzskata par būtisku Regulas (ES) 2017/1369 2. panta 6. punkta nozīmē.

(6)  Programmai “eco 40-60”.

(7)  Ciklam “mazgāšana un žāvēšana”.

(8)  Izmaiņas šajā pozīcijā neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(9)  Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus neievada.”;

(*1)  Ja testē trīs papildu vienības, kā aprakstīts 4. punktā, noteiktā vērtība ir šīm trim papildu vienībām noteiktā vidējā aritmētiskā vērtība.”;


III PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2019/2015 I, III, IV, V, VI un IX pielikumu groza šādi:

1)

I pielikuma 42. punktu aizstāj ar šādu:

“42)

“deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes;”;

2)

III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. iedaļas trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Marķējuma izmēri:

standarta izmēra marķējumam – platums vismaz 36 mm un augstums vismaz 72 mm,

maza izmēra marķējumam (platums mazāks nekā 36 mm) – platums vismaz 20 mm un augstums vismaz 54 mm.”;

b)

pielikuma 2.3. punkta e) apakšpunkta 6. aizzīmi aizstāj ar šādu:

“6.

marķējuma taisnstūrveida apmales un iekšējo sadalošo līniju biezums ir 0,5 pt, un tās ir 100 % melnā krāsā;”;

3)

IV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

radioloģiskās un kodolmedicīnas iekārtās, uz kurām attiecas drošības standarti aizsardzībai pret starojumu, kas izklāstīti Padomes Direktīvā 2013/59/Euratom (1);

(1)  Padomes Direktīva 2013/59/Euratom (2013. gada 5. decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem (OV L 13, 17.1.2014., 1. lpp.).”;"

b)

pielikuma 3. punktam pievieno šādu l) apakšpunktu:

“l)

kvēles gaismas avoti ar asmens veida kontakta, metāla uzgaļa, kabeļa, licendrāts (Litz vada), metriskās vītnes, kontakttapiņu cokola vai nestandarta pielāgotu elektrisko saskarni, kuru apvalks izgatavots no kvarca stikla caurulēm un kuri īpaši konstruēti un tirgoti vienīgi rūpniecisko vai profesionālo elektrisko sildīšanas iekārtu vajadzībām (piemēram, pneimoveidošanas process PET rūpniecībā, 3D drukāšana, fotoelementu un elektroniskās ražošanas procesi, līmes, tintes, krāsas vai pārklājuma žāvēšana vai cietināšana).”;

c)

pievieno šādu 4. punktu:

“4.

Gaismas avotus, kas īpaši konstruēti un pārdoti vienīgi izmantošanai ražojumos, uz kuriem attiecas Komisijas Regula (ES) 2019/2023, (ES) 2019/2022, (ES) Nr. 932/2012 un (ES) 2019/2019, atbrīvo no šīs regulas VI pielikuma 1. punkta e) apakšpunkta 7.b, 7.c un 7.d punkta prasībām.”;

4)

V pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3. tabulu aizstāj ar šādu:

3. tabula

Ražojuma informācijas lapa

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme  (1),  (5):

Piegādātāja adrese  (1),  (5):

Modeļa identifikators  (5):

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/citi FL/HPS/MH/citi HID/LED/OLED/jaukti/citi]

Kliedēta vai virzīta gaisma:

[NDLS/DLS]

Gaismas avota cokola tips

(vai cita elektriskā saskarne)

[teksts brīvā formā]

 

 

Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:

[MLS/NMLS]

Savienots gaismas avots (CLS):

[jā/nē]

Regulējamas krāsas gaismas avots:

[jā/nē]

Apvalks:

[nav / otrais apvalks / necaurspīdīgs apvalks]

Ļoti spilgts gaismas avots:

[jā/nē]

 

 

Pretapžilbes aizsargs:

[jā/nē]

Regulējams spilgtums:

[jā / tikai ar īpašiem gaismmaiņiem / nē]

Ražojuma parametri

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Vispārējie ražojuma parametri:

Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1 000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim

x

Energoefektivitātes klase

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Lietderīgā gaismas plūsma (Φuse) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)

x [sfērā / platā konusā / šaurā konusā]

Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt

[x/x…x/x vai x (vai x…)]

Jauda aktīvā režīmā (Pon), izteikta vatos (W)

x,x

Jauda gaidstāves režīmā (Psb), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata

x,xx

Jauda tīklierosas gaidstāves režīmā (Pnet) CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata

x,xx

Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt

[x/x…x]

Ārējie izmēri (1),  (5)

bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)

Augstums

x

Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu

[attēls]

Platums

x

Dziļums

x

Norāde par ekvivalento jaudu (3)

[jā/–]

Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)

x

 

 

Hromatiskuma koordinātas (x un y)

0,xxx

0,xxx

Virzītas gaismas avotu parametri:

Maksimālais gaismas stiprums (cd)

x

Gaismas kūļa leņķis grādos vai gaismas kūļa leņķu diapazons, ko var iestatīt

[x/x…x]

LED un OLED gaismas avotu parametri:

R9 krāsu atveides indeksa vērtība

x

Ilgizturības koeficients

x,xx

Gaismas plūsmas noturības koeficients

x,xx

 

 

LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:

Nobīdes koeficients (cos φ1)

x,xx

Krāsas konsekvence Makadama elipsēs

x

Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminiscences gaismas avotu bez iebūvētas droseles

[jā/–] (4)

Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)

x

Mirgoņas rādītājs (Pst LM)

x,x

Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)

x,x

b)

pielikuma 7. tabulu aizstāj ar šādu:

“7. tabula

Norādes par ekvivalenci kliedētas gaismas avotiem

Gaismas avota nominālā gaismas plūsma Φ (lm)

Norādītā ekvivalentā kvēles gaismas avota jauda (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200”;

5)

VI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

deklarētās vērtības šādiem tehniskajiem parametriem; IX pielikumā paredzētās verifikācijas procedūras vajadzībām šīs vērtības uzskata par deklarētajām vērtībām:

1)

lietderīgā gaismas plūsma (Φuse), izteikta lm;

2)

krāsu atveides indekss (CRI);

3)

jauda aktīvā režīmā (Pon), izteikta W;

4)

gaismas kūļa leņķis grādos virzītas gaismas avotiem (DLS);

4a)

maksimālais gaismas stiprums virzītas gaismas avotiem (DLS), izteikts cd;

5)

korelētā krāsas temperatūra (CCT), izteikta K;

6)

jauda gaidstāves režīmā (Psb), izteikta W, arī ja tā atbilst nullei;

7)

jauda tīklierosas gaidstāves režīmā (Pnet) savienotiem gaismas avotiem (CLS), izteikta W;

7a)

R9 krāsu atveides indeksa vērtība LED un OLED gaismas avotiem;

7b)

ilgizturības koeficients LED un OLED gaismas avotiem;

7c)

gaismas plūsmas noturības koeficients LED un OLED gaismas avotiem;

7d)

indikatīvais kalpošanas laiks L70B50 LED un OLED gaismas avotiem;

8)

nobīdes koeficients (cos φ1) LED un OLED no elektrotīkla darbināmiem gaismas avotiem;

9)

krāsas konsekvence Makadama elipses standartnovirzēs LED un OLED gaismas avotiem;

10)

HLLS spilgtums, cd/mm2 (tikai attiecībā uz HLLS);

11)

mirgoņas rādītājs (PstLM) LED un OLED gaismas avotiem;

12)

stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM) LED un OLED gaismas avotiem;

13)

tikai CTLS – spektrālās krāsas tīrība šādām krāsām un dominējošajam viļņa garumam norādītajā diapazonā:

Krāsa

Dominējošā viļņa garuma diapazons

Zila

440 nm – 490 nm

Zaļa

520 nm – 570 nm

Sarkana

610 nm – 670 nm”;

b)

pievieno šādu 2. punktu:

“2.

Šā pielikuma 1. punktā norādītie elementi ir arī tehniskās dokumentācijas obligātās konkrētās daļas, ko piegādātājs ievada datubāzē un kas norādītas Regulas (ES) 2017/1369 12. panta 5. punktā.”;

6)

IX pielikumu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz deklarēto vērtību verifikāciju, ko veic dalībvalsts iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā vai arī interpretējot šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju. Uz marķējuma vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nedrīkst būt izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā deklarētās vērtības.

Ja modeļa konstrukcija ir tāda, ka modelis spēj detektēt, ka tiek testēts (piemēram, atpazīt testēšanas apstākļus vai testēšanas ciklu), un attiecīgi reaģēt, proti, testa laikā automātiski mainīt savu veiktspēju nolūkā sasniegt vēlamāku to parametru līmeni, kas norādīti šajā regulā vai iekļauti ražojumam pievienotajā tehniskajā dokumentācijā vai jebkādā citā dokumentācijā, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par neatbilstošiem.”;

b)

trešajā daļā vārdu “Verificējot” aizstāj ar vārdiem “Verifikācijas procesa ietvaros pārliecinoties par”;

c)

pielikuma 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šā pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta gadījumā dalībvalsts iestādes verificē 10 gaismas avota modeļa vienības. Verifikācijas pielaides ir noteiktas šā pielikuma 9. tabulā.”;

d)

pielikuma 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētie rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.”;

e)

pielikuma 9. tabulu aizstāj ar šādu:

“9. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametrs

Paraugu skaits

Verifikācijas pielaides

Pilna jauda aktīvā režīmā Pon [W]:

 

 

Pon ≤ 2 W

10

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 0,20 W.

2 W < Pon ≤ 5 W

10

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %.

5 W < Pon ≤ 25 W

10

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 5 %.

25 W < Pon ≤ 100 W

10

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 5 %.

100 W < Pon

10

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 2,5 %.

Nobīdes koeficients [0-1]

10

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 0,1 vienību mazāka nekā deklarētā vērtība.

Lietderīgā gaismas plūsma (Φuse) [lm]

10

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % mazāka nekā deklarētā vērtība.

Jauda gaidstāves režīmā Psb un jauda tīklierosas gaidstāves režīmā Pnet [W]

10

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 0,10 W.

CRI un R9 [0-100]

10

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 2,0 vienībām mazāka nekā deklarētā vērtība.

Mirgoņa [Pst LM] un stroboskopiskais efekts [SVM]

10

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 0,1 vai par vairāk kā 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,0.

Krāsas konsekvence [Makadama elipses standartnovirzes]

10

Noteiktais standartnoviržu skaits nepārsniedz deklarēto standartnoviržu skaitu. Makadama elipses centrs ir piegādātāja deklarētais centrs ar pielaidi 0,005 vienību apmērā.

Gaismas kūļa leņķis (grādi)

10

Noteiktā vērtība neatšķiras no deklarētās vērtības par vairāk kā 25 %.

Kopējā elektrotīkla jaudas efektivitāte ηTM [lm/W]

10

Noteiktā vērtība (koeficients) ir ne vairāk kā par 5 % mazāka nekā deklarētā vērtība.

Gaismas plūsmas noturības koeficients (LED un OLED)

10

Parauga noteiktais XLMF% nedrīkst būt mazāks kā XLMF, MIN% saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2019/2020 (2) V pielikuma tekstu.

Ilgizturības koeficients

(LED un OLED)

10

Pēc Regulas (ES) 2019/2020 V pielikumā norādītā izturības testa pabeigšanas jādarbojas vismaz deviņiem testa parauga gaismas avotiem.

Spektrālās krāsas tīrība [%]

10

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 5 % mazāka nekā deklarētā vērtība.

Korelētā krāsas temperatūra [K]

10

Noteiktā vērtība neatšķiras no deklarētās vērtības par vairāk kā 10 %.

Maksimālais gaismas stiprums [cd]

10

Noteiktā vērtība neatšķiras no deklarētās vērtības par vairāk kā 25 %.

Attiecībā uz taisnlīniju formas gaismas avotiem, kas ir mērogojami, bet ļoti gari, piemēram, LED sloksnes vai virtenes, tirgus uzraudzības iestādes verifikācijas testos izmanto 50 cm garus gaismas avotus vai, ja gaismas avots nav mērogojams, tādus gaismas avotus, kuru garums ir vistuvāk 50 cm. Gaismas avota piegādātājs norāda, kurš vadības bloks ir piemērots šim garumam.

Verificējot, vai ražojums ir gaismas avots, tirgus uzraudzības iestādes hromatiskuma koordinātu (x un y), gaismas plūsmas, gaismas plūsmas blīvuma un krāsu atveides indeksa izmērītās vērtības salīdzina tieši ar robežvērtībām, kas noteiktas gaismas avota definīcijā šīs regulas 2. pantā, nepiemērojot pielaides. Ja kāda no parauga 10 vienībām atbilst nosacījumiem, lai to klasificētu kā gaismas avotu, ražojuma modeli uzskata par gaismas avotu.

Gaismas avotus, kas galalietotājam dod iespēju manuāli vai automātiski, tieši vai attālināti regulēt izstarotās gaismas stiprumu, krāsu, korelēto krāsas temperatūru, spektru un/vai gaismas kūļa leņķi, izvērtē, izmantojot regulēšanas standartiestatījumus.”


(1)  Padomes Direktīva 2013/59/Euratom (2013. gada 5. decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem (OV L 13, 17.1.2014., 1. lpp.).”;”


(1)  Izmaiņas šajās pozīcijās neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(2)  Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus neievada.

(3)  “–”: nepiemēro;

“jā”: norādi par ekvivalenci attiecībā uz aizstāta gaismas avota tipa jaudu drīkst sniegt tikai:

attiecībā uz virzītas gaismas avotiem – ja gaismas avota tips ir uzskaitīts 4. tabulā un gaismas avota gaismas plūsma 90° konusā (Φ90°) nav zemāka par attiecīgo atsauces gaismas plūsmu, kas norādīta 4. tabulā. Atsauces gaismas plūsmu reizina ar 5. tabulā norādīto korekcijas koeficientu. LED gaismas avotiem to papildus reizina ar 6. tabulā norādīto korekcijas koeficientu,

attiecībā uz kliedētas gaismas avotiem – ja norādītā ekvivalentā kvēles gaismas avota jauda (W, noapaļojot līdz veselam skaitlim) atbilst 7. tabulā norādītajai gaismas avota gaismas plūsmas jaudai.

Gaismas plūsmas un ekvivalentā gaismas avota uzrādītās jaudas starpvērtības (W, noapaļojot līdz veselam skaitlim) aprēķina ar lineāru interpolāciju starp divām blakusvērtībām.

(4)  ”–”: nepiemēro;

“jā”: norāde, ka LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminiscences gaismas avotu bez iebūvētas droseles. Šo norādi drīkst sniegt tikai tad, ja:

gaismas stiprums jebkurā virzienā ap caurules asi nenovirzās no vidējā gaismas stipruma ap cauruli par vairāk kā 25 %; un

LED gaismas avota gaismas plūsma nav mazāka par konkrētas jaudas luminiscences gaismas avota gaismas plūsmu. Luminiscences gaismas avota gaismas plūsmas vērtību iegūst, norādīto jaudu reizinot ar luminiscences gaismas avotam atbilstošo minimālo gaismas avota lietderības koeficienta vērtību, kā norādīts 8. tabulā; un

LED gaismas avota jauda nepārsniedz tā luminiscences gaismas avota jaudu, ko paredzēts aizstāt.

Tehniskajā dokumentācijā ir jāiekļauj dati, kas pamato minētās norādes.

(5)  Šo pozīciju neuzskata par būtisku Regulas (ES) 2017/1369 2. panta 6. punkta nozīmē.”;

(2)  Komisijas Regula (ES) 2019/2020 (2019. gada 1. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 244/2009, (EK) Nr. 245/2009 un (ES) Nr. 1194/2012 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 209. lpp.).


IV PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2019/2016 I, II, IV, V, VI un IX pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumā pievieno šādu 42. punktu:

“42)

“deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes.”;

2)

II pielikuma 1. tabulu aizstāj ar šādu:

“1. tabula

Aukstumiekārtu energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125”;

3)

IV pielikuma 1. punktu groza šādi:

a)

aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Ja parametrs ir deklarēts uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar VI pielikuma 7. tabulu, šajā pielikumā minēto aprēķinu vajadzībām piegādātājs izmanto tā deklarēto vērtību.”;

b)

punkta h) un i) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“h)

nodalījuma saldēšanas jaudu aprēķina, attiecīgā nodalījuma neliela objekta masu, kas dalīta ar saldēšanas laiku, kurš vajadzīgs, lai nelielā objekta temperatūru no +25 °C samazinātu līdz –18 °C apkārtējās vides temperatūrā 25 °C, reizinot ar 24, un izsaka kg/24 h un noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata;

i)

četru zvaigznīšu nodalījumiem saldēšanas laiks, kas vajadzīgs, lai neliela objekta temperatūru no +25 °C samazinātu līdz –18 °C apkārtējās vides temperatūrā 25 °C, ir tik ilgs, lai izrietošā saldēšanas jauda atbilstu I pielikuma 4. punkta prasībai;”;

c)

pievieno šādu k) apakšpunktu:

“k)

nelielā objekta masa katram četru zvaigznīšu nodalījumam ir:

3,5 kg/100 l no izvērtējamā četru zvaigznīšu nodalījuma tilpuma, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajiem 0,5 kg; un

2 kg, ja četru zvaigznīšu nodalījuma tilpums ir tāds, ka attiecības 3,5 kg/100 l vērtība ir mazāka nekā 2 kg;

ja aukstumiekārtai ir trīs un četru zvaigznīšu nodalījumu kombinācija, nelielo objektu masas summu palielina tā, lai visu četru zvaigznīšu nodalījumu nelielo objektu masas summa būtu:

3,5 kg/100 l no visu četru un trīs zvaigznīšu nodalījumu kopējā tilpuma, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajiem 0,5 kg; un

2 kg, ja visu četru un trīs zvaigznīšu nodalījumu kopējais tilpums ir tāds, ka attiecības 3,5 kg/100 l vērtība ir mazāka nekā 2 kg.”;

4)

V pielikuma 6. tabulu aizstāj ar šādu:

“6. tabula

Ražojuma informācijas lapa

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme  (2) ,  (4):

Piegādātāja adrese  (2) ,  (4):

Modeļa identifikators  (4):

Aukstumiekārtas veids:

Iekārta ar zemu trokšņa līmeni:

[jā/nē]

Konstrukcijas veids:

[iebūvēta/savrupa]

Vīna uzglabāšanas iekārta:

[jā/nē]

Cita veida aukstumiekārta:

[jā/nē]

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Kopējie izmēri (mm)  (2) ,  (4)

Augstums

x

Kopējais tilpums (dm3 vai l)

x

Platums

x

Dziļums

x

EEI

x

Energoefektivitātes klase

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW)

x

Gaisvadītā trokšņa emisijas klase

[A/B/C/D] (4)

Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)

x

Klimata klase:

[paplašinātā mērenā / mērenā / subtropu / tropu]

Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota

X(c)

Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota

x (3)

Ziemas slēdzis

[jā/nē]

 

Nodalījuma parametri:

Nodalījuma veids

Nodalījuma parametri un vērtības

Nodalījuma tilpums (dm3 vai l)

Ieteicamie temperatūras iestatījumi optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C).

Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma 3. tabulā noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem

Saldēšanas jauda (kg/24 h)

Atkausēšanas veids

(automātiska atkausēšana = A,

manuāla atkausēšana = M)

Pieliekamā nodalījums

[jā/nē]

x,x

x

[A/M]

Vīna uzglabāšanas nodalījums

[jā/nē]

x,x

x

[A/M]

Pagraba nodalījums

[jā/nē]

x,x

x

[A/M]

Svaigas pārtikas nodalījums

[jā/nē]

x,x

x

[A/M]

Dzesināšanas nodalījums

[jā/nē]

x,x

x

[A/M]

Bezzvaigznītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums

[jā/nē]

x,x

x

[A/M]

Vienas zvaigznītes nodalījums

[jā/nē]

x,x

x

[A/M]

Divu zvaigznīšu nodalījums

[jā/nē]

x,x

x

[A/M]

Trīs zvaigznīšu nodalījums

[jā/nē]

x,x

x

[A/M]

Četru zvaigznīšu nodalījums

[jā/nē]

x,x

x

x,x

[A/M]

Divu zvaigznīšu sekcija

[jā/nē]

x,x

x

[A/M]

Maināmas temperatūras nodalījums

nodalījumu veidi

x,x

x

x,x (četru zvaigznīšu nodalījumiem) vai –

[A/M]

Četru zvaigznīšu nodalījumiem:

Ātrās sasaldēšanas funkcija

[jā/nē]

Vīna uzglabāšanas iekārtām:

Standarta vīna pudeļu skaits

x

Gaismas avota parametri  (1) ,  (2):

Gaismas avota veids:

[Apgaismojuma tehnoloģija]

Energoefektivitātes klase

[A/B/C/D/E/F/G]

Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums  (2) ,  (4):

Papildu informācija  (2) ,  (4):

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 (2) II pielikuma 4. punktā minētā informācija

5)

VI pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ietver šādu informāciju:

a)

vispārīgs modeļa apraksts, kas ļauj to nepārprotami un viegli identificēt;

b)

atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem vai citiem izmantotajiem mērījumu standartiem;

c)

īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro, modeli montējot, uzstādot, veicot tā tehnisko apkopi vai testēšanu;

d)

tehnisko parametru vērtības, kas noteiktas 7. tabulā; IX pielikumā paredzētās verifikācijas procedūras vajadzībām šīs vērtības uzskata par deklarētajām vērtībām;

e)

saskaņā ar IV pielikumu veikto aprēķinu detaļas un rezultāti;

f)

testēšanas apstākļi, ja tie nav pietiekami aprakstīti b) apakšpunktā;

g)

ekvivalentie modeļi, ja ir, t. sk. modeļu identifikatori.

Šie elementi ir arī tehniskās dokumentācijas obligātās konkrētās daļas, ko piegādātājs ievada datubāzē un kas norādītas Regulas (ES) 2017/1369 12. panta 5. punktā.

7. tabula

Aukstumiekārtas modeļa tehniskie parametri un to deklarētās vērtības

Vispārīgs aukstumiekārtas modeļa apraksts, kas ļauj to nepārprotami un viegli identificēt:

Ražojuma specifikācijas:

 

Vispārīgas ražojuma specifikācijas:

 

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)

x,xx

EEI (%)

x,x

Enerģijas standarta patēriņš gadā (kWh/gadā)

x,xx

Kombinētais parametrs

x,xx

Temperatūras paaugstināšanās laiks (h)

x,xx

Slodzes koeficients

x,x

Koeficients, kas atspoguļo siltuma zudumu caur durvīm

x,xxx

Klimata klase

[paplašinātā mērenā / mērenā / subtropu/tropu]

Antikondensācijas sildītāja veids

[manuāli ieslēdzams un izslēdzams / apkārtējās vides apstākļu regulēts / cits / neviens]

Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW)

x

Papildu ražojuma specifikācijas aukstumiekārtām, izņemot aukstumiekārtas ar zemu trokšņa līmeni:

Parametrs

Vērtība

 

Enerģijas patēriņš dienā 32 °C temperatūrā (kWh/24 h)

x,xxx

Papildu ražojuma specifikācijas aukstumiekārtām ar zemu trokšņa līmeni:

Parametrs

Vērtība

 

Enerģijas patēriņš dienā 25 °C temperatūrā (kWh/24 h)

x,xxx

Papildu ražojuma specifikācijas vīna uzglabāšanas iekārtām:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Iekšējais mitrums (%)

[diapazons]

Pudeļu skaits

X

Ja aukstumiekārtai ir vairāki viena veida nodalījumi, rindas par attiecīgajiem nodalījumiem ievada atkārtoti. Ja konkrēta nodalījuma veida nav, nodalījuma parametru vērtība ir “–”.

Nodalījuma specifikācijas:

 

Nodalījuma parametri un vērtības

Nodalījuma veids

Mērķtemperatūra (°C)

Nodalījuma tilpums (dm3 vai l)

Saldēšanas jauda (kg/24 h)

Termodinamiskais parametrs (rc )

Nc

M c

Atkausēšanas koeficients (Ac )

Iebūves koeficients (Bc )

Pieliekamā nodalījums

+ 17

x,x

0,35

75

0,12

1,00

x,xx

Vīna uzglabāšanas nodalījums

+ 12

x,x

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Pagraba nodalījums

+ 12

x,x

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Svaigas pārtikas nodalījums

+ 4

x,x

1,00

75

0,12

1,00

x,xx

Dzesināšanas nodalījums

+ 2

x,x

1,10

138

0,12

1,00

x,xx

Bezzvaigznītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums

0

x,x

1,20

138

0,15

x,xx

x,xx

Vienas zvaigznītes nodalījums

– 6

x,x

1,50

138

0,15

x,xx

x,xx

Divu zvaigznīšu nodalījums

– 12

x,x

1,80

138

0,15

x,xx

x,xx

Trīs zvaigznīšu nodalījums

– 18

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Četru zvaigznīšu nodalījums

– 18

x,x

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Divu zvaigznīšu sekcija

– 12

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Maināmas temperatūras nodalījums

X

x,x

x,x (četru zvaigznīšu nodalījumiem) vai –

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Dzesināšanas nodalījuma(-u) un nesasaldētu produktu nodalījuma(-u) tilpumu summa

(l vai dm3)

 

x

 

 

 

 

 

 

Saldētu produktu nodalījumu tilpumu summa (l vai dm3)

 

X”;

 

 

 

 

 

 

6)

IX pielikumu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz deklarēto vērtību verifikāciju, ko veic dalībvalsts iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā vai arī interpretējot šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju. Uz marķējuma vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nedrīkst būt izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā deklarētās vērtības.”;

b)

trešajā daļā vārdu “Verificējot” aizstāj ar vārdiem “Verifikācijas procesa ietvaros pārliecinoties par”;

c)

pielikuma 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Ja saskaņā ar šā pielikuma 3. punktu, 6. punktu vai otro daļu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.”;

d)

pielikuma 8. tabulu aizstāj ar šādu:

8. tabula

Izmērīto parametru verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Kopējais tilpums un nodalījuma tilpums

Noteiktā vērtība (a) ir ne vairāk kā par 3 % vai 1 litru (atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka) mazāka par deklarēto vērtību.

Saldēšanas jauda

Noteiktā vērtība (a) ir ne vairāk kā par 10 % mazāka par deklarēto vērtību.

E32

Noteiktā vērtība (a) ir ne vairāk kā par 10 % lielāka par deklarēto vērtību.

Enerģijas patēriņš gadā

Noteiktā vērtība (a) ir ne vairāk kā par 10 % lielāka par deklarēto vērtību.

Vīna uzglabāšanas iekārtu iekšējais mitrums (%)

Noteiktā vērtība (a) neatšķiras no deklarēto vērtību diapazona par vairāk kā 10 %.

Gaisvadītā trokšņa emisijas

Noteiktā vērtība (a) ir ne vairāk kā par 2 dB(A) re 1 pW lielāka par deklarēto vērtību.

Temperatūras paaugstināšanās laiks

Noteiktā vērtība (a) ir ne vairāk kā par 15 % mazāka par deklarēto vērtību.(1)  Nosaka saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/2015 (1).

(2)  Izmaiņas šajā pozīcijā neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(3)  Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus neievada.

(4)  Šo pozīciju neuzskata par būtisku Regulas (ES) 2017/1369 2. panta 6. punkta nozīmē.

(a)  Ja testē trīs papildu iekārtas, kā aprakstīts 4. punktā, noteiktā vērtība ir šīm trim papildu iekārtām noteiktā vidējā aritmētiskā vērtība.”


V PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2019/2017 I, II, IV, V, VI un IX pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumā pievieno šādu 24. punktu:

“24)

“deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes.”;

2)

II pielikuma 1. tabulas virsrakstu aizstāj ar šādu: “Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energoefektivitātes klases”;

3)

IV pielikumu groza šādi:

a)

aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Ja parametrs ir deklarēts uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar VI pielikuma 4. tabulu, šajā pielikumā minēto aprēķinu vajadzībām piegādātājs izmanto tā deklarēto vērtību.”;

b)

pielikuma 2., 3. un 4. iedaļu aizstāj ar šādām:

“2.   MAZGĀŠANAS VEIKTSPĒJAS INDEKSS

Lai aprēķinātu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa mazgāšanas veiktspējas indeksu (IC), programmas “eco” mazgāšanas veiktspēju salīdzina ar references trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas veiktspēju.

IC aprēķina šādi un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata:

IC = exp (ln IC)

un

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i),

kur:

CT,i ir testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” mazgāšanas veiktspēja vienā testa atkārtojumā (i), noapaļota līdz trim zīmēm aiz komata;

CR,i ir standarta trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas veiktspēja vienā testa atkārtojumā (i), noapaļota līdz trim zīmēm aiz komata;

n ir testa atkārtojumu skaits.

3.   ŽĀVĒŠANAS VEIKTSPĒJAS INDEKSS

Lai aprēķinātu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa žāvēšanas veiktspējas indeksu (ID), programmas “eco” žāvēšanas veiktspēju salīdzina ar references trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas veiktspēju.

ID aprēķina šādi un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata:

ID = exp (ln ID)

un

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i),

kur:

ID,i ir testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” žāvēšanas veiktspējas indekss vienā testa atkārtojumā (i);

n ir kombinēto mazgāšanas un žāvēšanas testa atkārtojumu skaits.

ID,i aprēķina šādi un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t),

kur:

DT,i ir testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” vidējā žāvēšanas veiktspēja vienā testa atkārtojumā (i), noapaļota līdz trim zīmēm aiz komata;

DR,t ir references trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas mērķrezultāts, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata.

4.   MAZJAUDAS REŽĪMI

Attiecīgā gadījumā mēra jaudas izmantojumu izslēgtā režīmā (Po), gaidstāves režīmā (Psm) un palaides atlikšanas režīmā (Pds), izsaka vatos un noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

Mērot jaudas izmantojumu mazjaudas režīmos, pārbauda un reģistrē:

vai tiek attēlota informācija,

vai tiek aktivēts tīkla pieslēgums.”;

4)

V pielikuma 3. tabulu aizstāj ar šādu:

“3. tabula

Ražojuma informācijas lapā iekļaujamās informācijas saturs, kārtība un formāts

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme  (1) ,  (3):

Piegādātāja adrese  (1) ,  (3):

Modeļa identifikators  (1):

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Nominālā ietilpība (2) (ps)

x

Izmēri cm (1) ,  (3)

Augstums

x

Platums

x

Dziļums

x

EEI (2)

x,x

Energoefektivitātes klase (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Mazgāšanas veiktspējas indekss (2)

x,xxx

Žāvēšanas veiktspējas indekss (2)

x,xxx

Enerģijas patēriņš programmā “eco” kWh [uz ciklu], izmantojot aukstā ūdens padevi. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota

x,xxx

Ūdens patēriņš programmā “eco” litros [uz ciklu]. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības

x,x

Programmas ilgums (2)(h:min)

x:xx

Veids

[iebūvējama/brīvstāvoša]

Gaisvadītā trokšņa emisijas (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Gaisvadītā trokšņa emisijas klase (2)

[A/B/C/D] (4)

Izslēgtais režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Palaides atlikšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Tīklierosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums  (1) ,  (3):

Papildu informācija  (1) ,  (3):

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2022 (1) II pielikuma 6. punktā minētā informācija

5)

VI pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ietver šādu informāciju:

a)

vispārīgs modeļa apraksts, kas ļauj to nepārprotami un viegli identificēt;

b)

atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem vai citiem izmantotajiem mērījumu standartiem;

c)

īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro, modeli montējot, uzstādot, veicot tā tehnisko apkopi vai testēšanu;

d)

tehnisko parametru vērtības, kas noteiktas 4. tabulā; IX pielikumā paredzētās verifikācijas procedūras vajadzībām šīs vērtības uzskata par deklarētajām vērtībām;

e)

saskaņā ar IV pielikumu veikto aprēķinu detaļas un rezultāti;

f)

testēšanas apstākļi, ja tie nav pietiekami aprakstīti b) apakšpunktā;

g)

ekvivalentie modeļi, ja ir, t. sk. modeļu identifikatori.

Šie elementi ir arī tehniskās dokumentācijas obligātās konkrētās daļas, ko piegādātājs ievada datubāzē un kas norādītas Regulas (ES) 2017/1369 12. panta 5. punktā.

4. tabula

Modeļa tehniskie parametri un to deklarētās vērtības attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu

PARAMETRS

DEKLARĒTĀ VĒRTĪBA

MĒRVIENĪBA

Trauku komplektu nominālā ietilpība

X

Programmas “eco” enerģijas patēriņš (EPEC), noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata

X,XXX

kWh/ciklā

Standarta programmas ūdens patēriņš (SPEC), noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata

X,XXX

kWh/ciklā

Energoefektivitātes indekss (EEI)

X,X

Programmas “eco” ūdens patēriņš (EPWC), noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata

X,X

l uz ciklu

Mazgāšanas veiktspējas indekss (IC)

X,XXX

Žāvēšanas veiktspējas indekss (ID)

X,XXX

Programmas “eco” ilgums (Tt), noapaļots līdz tuvākajai pilnajai minūtei

X:XX

h:min

Jaudas izmantojums izslēgtajā režīmā (Po), noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm), noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W

Vai gaidstāves režīms ietver informācijas attēlošanu?

Jā/Nē

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm) tīklierosas gaidstāves stāvoklī (attiecīgā gadījumā), noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata

X,XX

W

Jaudas izmantojums palaides atlikšanas režīmā (Pds) (attiecīgā gadījumā), noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata

X,XX

W

Gaisvadītā trokšņa emisijas

X

dB(A) re 1 pW”;

6)

IX pielikumu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz deklarēto vērtību verifikāciju, ko veic dalībvalsts iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā vai arī interpretējot šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju. Uz marķējuma vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nedrīkst būt izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā deklarētās vērtības.”;

b)

trešajā daļā vārdu “Verificējot” aizstāj ar vārdiem “Verifikācijas procesa ietvaros pārliecinoties par”;

c)

pielikuma 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7)

Ja saskaņā ar šā pielikuma 3. punktu, 6. punktu vai otro daļu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.”(1)  Šo pozīciju neuzskata par būtisku Regulas (ES) 2017/1369 2. panta 6. punkta nozīmē.

(2)  Programmai “eco”.

(3)  Izmaiņas šajā pozīcijā neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(4)  Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus neievada.


VI PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2019/2018 I, III, IV, V, VI un IX pielikumu groza šādi:

1)

I pielikuma 18. punktu aizstāj ar šādu:

“18)

“deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes;”;

2)

IV pielikumu groza šādi:

a)

aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Ja parametrs ir deklarēts uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar VI pielikuma 11. tabulu, šajā pielikumā minēto aprēķinu vajadzībām piegādātājs izmanto tā deklarēto vērtību.”;

b)

pielikuma 4. tabulas a) daļā pievieno šādas rindas:

“Vertikālas un kombinētas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

M0

≤ + 4

≥ –1

nepiemēro

1,30

Horizontālas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

M0

≤ + 4

≥ –1

nepiemēro

1,13”;

c)

pirmo piezīmi 4. tabulas beigās aizstāj ar šādu:

“(*)

Multitemperatūras tirdzniecības automātos TV ir TV1 (maksimālā izmērītā produkta temperatūra vissiltākajā nodalījumā) un TV2(maksimālā izmērītā produkta temperatūra visaukstākajā nodalījumā) vidējā vērtība, kas noapaļota līdz vienai zīmei aiz komata.”;

d)

V pielikuma 10. tabulu aizstāj ar šādu:

“10. tabula

Ražojuma informācijas lapa

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme  (2),  (5):

Piegādātāja adrese  (2),  (5):

Modeļa identifikators  (5):

Izmantošana:

Izstādīšana un pārdošana

Aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju veids:

[Dzērienu dzesētāji / saldējuma saldēšanas lādes / sveramā saldējuma vitrīnas / lielveikala aukstumskapji / atdzesētu produktu tirdzniecības automāti]

Aukstumskapja saimes kods atbilstoši harmonizētajiem standartiem vai citām ticamām, precīzām un reproducējamām metodēm saskaņā ar IV pielikumu.

Piemēram: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Specifiskie ražojuma parametri

(Dzērienu dzesētāji: aizpildīt 1. punktu; saldējuma saldēšanas lādes: aizpildīt 2. punktu; sveramā saldējuma vitrīnas: aizpildīt 3. punktu; lielveikala aukstumskapji: aizpildīt 4. punktu; atdzesētu produktu tirdzniecības automāti: aizpildīt 5. punktu. Ja aukstumiekārtai ar tiešās pārdošanas funkciju ir nodalījumi, kas darbojas dažādās temperatūrās, vai nodalījums, ko var iestatīt dažādās temperatūrās, rindas atkārto katram nodalījumam vai temperatūras iestatījumam):

1.

Dzērienu dzesētāji:

bruto tilpums (dm3 vai l)

Apkārtnes apstākļi, kam iekārta ir piemērota (saskaņā ar 6. tabulu)

Vissiltākā temperatūra (°C)

Relatīvais mitrums (%)

x

x

x

2.

Saldējuma saldēšanas lādes ar [caurredzamu vāku / necaurredzamu vāku]:

Neto tilpums (dm3 vai l)

Apkārtnes apstākļi, kam iekārta ir piemērota (saskaņā ar 8. tabulu)

Temperatūras diapazons (°C)

Relatīvā mitruma diapazons (%)

min.

maks.

min.

maks.

x

x

x

x

x

3.

Sveramā saldējuma vitrīnas:

Kopējais preču izstādīšanas laukums (m2)

Temperatūras klase (saskaņā ar 4. tabulas b) punktu)

x,xx

[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S]

4.

[Integrāli/atstati] [horizontālas konstrukcijas / vertikālas konstrukcijas (izņemot daļēji vertikālas konstrukcijas) / daļēji vertikālas konstrukcijas / kombinētas konstrukcijas] lielveikala aukstumskapji, riteņplauktu: [jā/nē]

Kopējais preču izstādīšanas laukums (m2)

Temperatūras klase (saskaņā ar 4. tabulas a) punktu)

x,xx

[atdzesēšanas skapis: [M2/H1/H2/M1]/saldēšanas skapis: [L1/L2/L3]]

5

Atdzesētu produktu tirdzniecības automāti, [atdzesētu skārdeņu un pudeļu automāti ar necaurredzamu priekšējo daļu, kuros produkti ir sakrauti cits uz cita / atdzesētu [skārdeņu un pudeļu, konditorejas izstrādājumu un uzkodu / ātrbojīgu pārtikas produktu] automāti ar caurredzamu priekšējo daļu / multitemperatūras automāti [norādīt paredzēto pārtikas produktu veidu] / kombinēti automāti, ko veido dažādu kategoriju automāti, kuri apvienoti vienā korpusā un kurus darbina viens dzesinātājs [norādīt paredzēto pārtikas produktu veidu]]:

Tilpums (dm3 vai l)

Temperatūras klase (saskaņā ar 4. tabulas c) punktu)

x

kategorija [1/2/3/4/6]

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)  (4)

x,xx

Ieteicamā(-ās) temperatūra(-as) optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C) (šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma attiecīgi 4., 5. vai 6. tabulā noteiktajiem temperatūras apstākļiem)

x

EEI

x,x

Energoefektivitātes klase

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Gaismas avota parametri  (1),  (2):

Gaismas avota veids

[Apgaismojuma tehnoloģija]

Energoefektivitātes klase

[A/B/C/D/E/F/G]

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums  (2),  (5):

Papildu informācija  (2),  (5):

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2024 (2) II pielikuma 3. punktā minētā informācija

3)

VI pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ietver šādu informāciju:

a)

vispārīgs modeļa apraksts, kas ļauj to nepārprotami un viegli identificēt;

b)

atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem vai citiem izmantotajiem mērījumu standartiem;

c)

īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro, modeli montējot, uzstādot, veicot tā tehnisko apkopi vai testēšanu;

d)

tehnisko parametru vērtības, kas noteiktas 11. tabulā; IX pielikumā paredzētās verifikācijas procedūras vajadzībām šīs vērtības uzskata par deklarētajām vērtībām;

e)

saskaņā ar IV pielikumu veikto aprēķinu detaļas un rezultāti;

f)

testēšanas apstākļi, ja tie nav pietiekami aprakstīti b) apakšpunktā;

g)

ekvivalentie modeļi, ja ir, t. sk. modeļu identifikatori.

Šie elementi ir arī tehniskās dokumentācijas obligātās konkrētās daļas, ko piegādātājs ievada datubāzē un kas norādītas Regulas (ES) 2017/1369 12. panta 5. punktā.

11. tabula

Aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju modeļa tehniskie parametri un to deklarētās vērtības

Vispārīgs aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju modeļa apraksts, kas ļauj to nepārprotami un viegli identificēt:

Ražojuma specifikācijas

Vispārīgas ražojuma specifikācijas:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)

x,xx

Enerģijas standarta patēriņš gadā (kWh/gadā)

x,xx

Enerģijas patēriņš dienā (kWh/24 h)

x,xxx

Apkārtnes apstākļi

[1. iestatījums / 2. iestatījums]

M

x,x

N

x,xxx

Temperatūras koeficients (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Mērķtemperatūra (Tc) (°C)*

x,x

Klimata klases koeficients (CC)*

x,xx

 

 

Papildu informācija:

Atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem vai citām ticamām, precīzām un reproducējamām metodēm:

Attiecīgā gadījumā tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā:

Visu ekvivalento modeļu saraksts, t. sk. modeļu identifikatori:

* Tikai attiecībā uz dzērienu dzesētājiem un saldējuma saldēšanas lādēm.

Papildu ražojuma specifikācijas dzērienu dzesētājiem:

Parametrs

Vērtība

Bruto tilpums (dm3 vai l)

x

Apkārtnes apstākļi, kam iekārta ir piemērota (saskaņā ar 6. tabulu)

Vissiltākā temperatūra (°C)

x

Relatīvais mitrums (%)

x

Papildu ražojuma specifikācijas saldējuma saldēšanas lādēm ar [caurredzamu vāku/necaurredzamu vāku]:

Parametrs

Vērtība

Neto tilpums (dm3 vai l)

x

Apkārtnes apstākļi, kam iekārta ir piemērota (saskaņā ar 8. tabulu)

Temperatūras diapazons (°C)

min.

x

maks.

x

Relatīvā mitruma diapazons (%)

min.

x

maks.

x

Papildu ražojuma specifikācijas sveramā saldējuma vitrīnām

Parametrs

Vērtība

Kopējais preču izstādīšanas laukums (m2)

x,xx

Temperatūras klase

XY

Papildu ražojuma specifikācijas lielveikala aukstumskapjiem

Parametrs

Vērtība

Kopējais preču izstādīšanas laukums (m2)

x,xx

Temperatūras klase

XY

Papildu ražojuma specifikācijas atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem

Parametrs

Vērtība

Temperatūras klase

XY

Tilpums (dm3 vai l)

X”;

4)

IX pielikumu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz deklarēto vērtību verifikāciju, ko veic dalībvalsts iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā vai arī interpretējot šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju. Uz marķējuma vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nedrīkst būt izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā deklarētās vērtības.”;

b)

trešajā daļā vārdu “Verificējot” aizstāj ar vārdiem “Verifikācijas procesa ietvaros pārliecinoties par”;

c)

pielikuma 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Ja saskaņā ar šā pielikuma 3. punktu, 6. punktu vai otro daļu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.”(1)  Nosaka saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/2015 (1).

(2)  (b) Izmaiņas šajā pozīcijā neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(3)  (c) Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus neievada.

(4)  (d) Ja aukstumiekārtai ar tiešās pārdošanas funkciju ir dažādi nodalījumi, kas darbojas dažādās temperatūrās, jānorāda integrētās iekārtas enerģijas patēriņš gadā. Ja tās pašas iekārtas atsevišķus nodalījumus dzesē atsevišķas atdzesēšanas sistēmas, jānorāda arī enerģijas patēriņš katrai apakšsistēmai (ja iespējams).

(5)  (e) Šo pozīciju neuzskata par būtisku Regulas (ES) 2017/1369 2. panta 6. punkta nozīmē.


Top