EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1825

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1825 (2020. gada 2. decembris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 7. un 8. pantu groza attiecībā uz pagaidu pasākumiem konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanai vai pārvietošanai Savienības teritorijā

C/2020/8361

OV L 406, 3.12.2020, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1825/oj

3.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 406/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1825

(2020. gada 2. decembris),

ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 7. un 8. pantu groza attiecībā uz pagaidu pasākumiem konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanai vai pārvietošanai Savienības teritorijā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem (1) un jo īpaši tās 40. panta 2. punktu un 41. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 (2) 7. pants sasaistē ar minētās regulas VI pielikumu paredz Regulas (ES) 2016/2031 40. panta 2. punktā minēto sarakstu, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešana Savienības teritorijā ir aizliegta, kā arī trešās valstis, trešo valstu grupas vai konkrētas trešo valstu teritorijas, uz kurām attiecas aizliegums.

(2)

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 8. panta 1. punkts sasaistē ar minētās regulas VII pielikumu paredz Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktā minēto sarakstu, kurā norādīti trešo valstu izcelsmes augi, augu produkti un citi objekti un attiecīgās īpašās prasības to ievešanai Savienības teritorijā.

(3)

Turklāt Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 8. panta 2. punkts sasaistē ar minētās regulas VIII pielikumu paredz Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktā minēto sarakstu, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir Savienības teritorijā, un attiecīgās īpašās prasības to pārvietošanai Savienības teritorijā.

(4)

Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 pieņemšanas ir kļuvis skaidrs, ka, lai novērstu konkrētus fitosanitāros riskus, kas nav pietiekami novērtēti, dažos izņēmuma gadījumos saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1. punktu, 30. panta 1. punktu, 40. panta 2. punktu, 41. panta 2. punktu, 42. panta 3. un 4. punktu vai 49. panta 1. punktu ir jāpieņem konkrēti īstenošanas akti, ar kuriem nosaka pagaidu aizliegumus vai īpašas prasības konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanai vai pārvietošanai Savienības teritorijā. Tas ļaus sīkāk novērtēt fitosanitāros riskus, uz kuriem attiecas minētie aizliegumi vai īpašās prasības, un tā noteikt to fitosanitāro statusu.

(5)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 7. un 8. pantā būtu jāparedz, ka attiecīgos aizliegumus vai īpašās prasības piemēro, neskarot minētos aktus.

(6)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2019/2072

Īstenošanas regulu (ES) 2019/2072 groza šādi:

1)

regulas 7. pantā pievieno šādu daļu:

“Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 40. panta 2. punktu, 42. panta 3. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtos aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu Savienības teritorijā nosaka aizliegumus, kuriem ir pagaidu raksturs un ar kuriem novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.”;

2)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

“Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktu, 42. panta 4. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtus aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu Savienības teritorijā nosaka īpašas prasības, kurām ir pagaidu raksturs un ar kurām novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.”;

b)

panta 2. punktā pievieno šādu daļu:

“Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1. punktu, 30. panta 1. punktu, 41. panta 2. punktu, 42. panta 4. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtus aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu pārvietošanu Savienības teritorijā nosaka īpašas prasības, kurām ir pagaidu raksturs un ar kurām novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.”.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.).


Top