EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0592

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/592 (2019. gada 10. aprīlis), ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Regulu (ES) 2018/1806, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas

PE/71/2019/REV/1

OJ L 103I , 12.4.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/592/oj

12.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 103/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/592

(2019. gada 10. aprīlis),

ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Regulu (ES) 2018/1806, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu, iesniedza Eiropadomei paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības. 2019. gada 21. martā Eiropadome piekrita pagarināt LES 50. panta 3. punktā paredzēto laikposmu līdz 2019. gada 22. maijam – ar nosacījumu, ka Apvienotās Karalistes Pārstāvju palāta apstiprina Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2) (“Izstāšanās līgums”). Gadījumā, ja Apvienotās Karalistes Pārstāvju palāta neapstiprina Izstāšanās līgumu, Eiropadome piekrita pagarinājumam līdz 2019. gada 12. aprīlim.

(2)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 21. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/38/EK (3) Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, tostarp tiesības ieceļot dalībvalstu teritorijā bez vīzas vai līdzvērtīgām formalitātēm.

(3)

Tā kā Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības, Līgumi un Direktīva 2004/38/EK, kā arī tiesības ieceļot dalībvalstu teritorijā bez vīzas vai līdzvērtīgām formalitātēm vairs nebūs piemērojami Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem, kas ir Lielbritānijas pilsoņi. Tāpēc Apvienotā Karaliste ir jāiekļauj vienā no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1806 (4) pielikumiem. Minētās regulas I pielikumā uzskaitītas trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzai, un II pielikumā uzskaitītas trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas.

(4)

Gibraltārs nav Apvienotās Karalistes sastāvdaļa. Savienības tiesības Gibraltārā ir bijušas piemērojamas tādā apmērā, kā paredzēts 1972. gada Pievienošanās aktā, vienīgi pamatojoties uz LESD 355. panta 3. punktu. Apvienotās Karalistes pievienošana Regulas (ES) 2018/1806 II pielikuma 1. daļai neattieksies uz Lielbritānijas aizjūras teritoriju pilsoņiem, kas pilsonību ieguvuši no saiknes ar Gibraltāru. Tādēļ Gibraltārs būtu jāuzskaita līdz ar citām Lielbritānijas aizjūras teritorijām Regulas (ES) 2018/1806 II pielikuma 3. daļā.

(5)

Kritēriji, kas būtu jāņem vērā, uz katra atsevišķā novērtējuma pamata nosakot trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem ir jābūt vīzai, vai trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas, ir noteikti Regulas (ES) 2018/1806 1. pantā. Minētie kritēriji ietver nelikumīgo imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, ekonomisko ieguvumu, jo īpaši tūrisma un ārējās tirdzniecības jomā, kā arī Savienības ārējās attiecībās ar attiecīgajām trešām valstīm, jo īpaši tajās ņemot vērā arī apsvērumus par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kā arī sekas, kas tiks radītas attiecībā uz reģionālo vienotību un savstarpību.

(6)

Ņemot vērā visus kritērijus, kas uzskaitīti Regulas (ES) 2018/1806 1. pantā, ir lietderīgi atbrīvot no vīzas prasības Apvienotās Karalistes valstspiederīgos, kas ir Lielbritānijas pilsoņi, ja viņi ceļo uz dalībvalstu teritoriju. Ņemot vērā ģeogrāfisko tuvumu, saikni starp ekonomikām, tirdzniecības līmeni un to, cik lielā apmērā starp Apvienoto Karalisti un Savienību notiek personu īstermiņa pārvietošanās darījumdarbības, atpūtas vai citos nolūkos, bezvīzu ceļošanai būtu jāveicina tūrisms un saimnieciskā darbība, tādējādi sniedzot labumu Savienībai.

(7)

Tāpēc Apvienotā Karaliste būtu jāiekļauj Regulas (ES) 2018/1806 II pielikumā attiecībā uz Lielbritānijas pilsoņiem.

(8)

Šī regula balstās uz to, ka tiek sagaidīts, ka ciešu attiecību saglabāšanas interesēs Apvienotā Karaliste visu dalībvalstu valstspiederīgajiem nodrošinās pilnīgu vīzu savstarpējību. Ja Apvienotā Karaliste turpmāk ieviesīs vīzas prasību vismaz vienas dalībvalsts valstspiederīgajiem, būtu jāpiemēro savstarpības mehānisms, kas paredzēts Regulas (ES) 2018/1806 7. pantā. Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm bez kavēšanās būtu jārīkojas, piemērojot savstarpības mehānismu. Komisijai būtu regulāri jāuzrauga savstarpības principa ievērošana un nekavējoties jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par jebkādiem notikumiem, kas varētu apdraudēt minētā principa ievērošanu.

(9)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (5), šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK (6) 1. panta B punktā.

(10)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (7), šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B un C punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2008/146/EK (8) 3. pantu.

(11)

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (9), šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B un C punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2011/350/ES (10) 3. pantu.

(12)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (11); tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(13)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (12); tādēļ Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un Īrijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(14)

Šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā attiecīgi noteikts 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 1. punktā, 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punktā un 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punktā.

(15)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad Savienības tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nav piemērojami.

(16)

Tāpēc būtu jāgroza Regula (ES) 2018/1806,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) 2018/1806 groza šādi:

1)

Regulas 6. panta 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

neskarot prasības, kas izriet no Strasbūrā 1959. gada 20. aprīlī parakstītā Eiropas Padomes Eiropas Līguma par vīzu atcelšanu bēgļiem, atzītus bēgļus, bezvalstniekus un citas personas, kam nav nevienas valsts valstspiederības, kas pastāvīgi uzturas Īrijā un kas ir tādu ceļošanas dokumentu turētāji, kuri izdoti Īrijā un kurus attiecīgā dalībvalsts atzīst.”;

2)

regulas II pielikuma 1. daļā iekļauj šādu tekstu:

“Apvienotā Karaliste (izņemot Lielbritānijas valstspiederīgos, kā minēts 3. daļā)”;

3)

regulas II pielikuma 3. daļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“LIELBRITĀNIJAS VALSTSPIEDERĪGIE, KAS NAV LIELBRITĀNIJAS PILSOŅI”;

4)

regulas II pielikuma 3. daļā pēc vārdiem “Lielbritānijas aizjūras teritoriju pilsoņi (BOTCBritish overseas territories citizens)” iekļauj šādu tekstu:

“Minētās teritorijas ietver Angilju, Bermudu Salas, Britu Antarktikas teritoriju, Britu Indijas Okeāna Teritoriju, Britu Virdžīnu Salas, Kaimanu Salas, Folklenda Salas, Gibraltāru (*1), Montserratu, Pitkērnu, Svētās Helēnas, Debesbraukšanas un Tristana da Kuņas Salas, Dienviddžordžiju un Dienvidsendviču Salas un Tērksas un Kaikosas Salas.

(*1)  Gibraltārs ir Britu Kroņa kolonija. Starp Spāniju un Apvienoto Karalisti pastāv pretrunas saistībā ar suverenitāti pār Gibraltāru – attiecībā uz šo teritoriju risinājums ir jārod, ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas attiecīgās rezolūcijas un lēmumus.”"

2. pants

Ja Apvienotā Karaliste ievieš vīzas prasību vismaz vienas dalībvalsts valstspiederīgajiem, piemēro savstarpības mehānismu, kas paredzēts Regulas (ES) 2018/1806 7. pantā. Eiropas Parlaments, Padome, Komisija un dalībvalstis bez kavēšanās rīkojas, piemērojot savstarpības mehānismu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad Savienības tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nav piemērojami.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2019. gada 10. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 9. aprīļa lēmums.

(2)  OV C 66 I, 19.2.2019., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1806 (2018. gada 14. novembris), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (OV L 303, 28.11.2018., 39. lpp.).

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(6)  Padomes Lēmums 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.).

(7)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(8)  Padomes Lēmums 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.).

(9)  OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.

(10)  Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).

(11)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(12)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).


Top