EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0002

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2 (2018. gada 11. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

PE/61/2018/REV/1

OV L 11, 14.1.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2/oj

14.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2

(2018. gada 11. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 (3) ietverti noteikumi, kas atļauj slēgt nolīgumus par trešās valstīs reģistrētu gaisa kuģu nomāšanu, jo īpaši nolīgumus par nomāšanu ar apkalpi.

(2)

Minētie nolīgumi ir atļauti ārkārtas apstākļos, piemēram, ja Savienības tirgū trūkst piemērotu gaisa kuģu. To darbības laiks būtu stingri jāierobežo un būtu jānodrošina atbilstība drošības standartiem, kas ir līdzvērtīgi Savienības un valstu tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem par drošību.

(3)

Gaisa transporta nolīgums (4) starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, (GTN) tika parakstīts 2007. gada 25. aprīlī un pēc tam tika grozīts ar 2010. gada 24. jūnija protokolu. GTN atspoguļo tā pušu apņemšanos īstenot kopīgu mērķi – turpināt likvidēt šķēršļus tirgus pieejamībai, lai dotu pēc iespējas lielāku labumu patērētājiem, aviokompānijām, darbaspēkam un sabiedrībai abās Atlantijas okeāna pusēs.

(4)

GTN paredz atvērtu režīmu gaisa kuģu nomāšanai ar apkalpi starp tā pusēm. Attiecīgie noteikumi, kas ietverti GTN 10. pantā, ļauj slēgt nolīgumus par nomāšanu ar apkalpi starptautiskajos gaisa pārvadājumos ar noteikumu, ka visām šādu nolīgumu pusēm ir atbilstīgas pilnvaras un ka tās atbilst normatīvajos aktos paredzētajiem nosacījumiem, kādus GTN puses parasti piemēro.

(5)

Situācijas attīstība un iepriekšējās diskusijas ar GTN izveidotajā apvienotajā komitejā liecina, ka GTN puses gūtu labumu no īpaša nolīguma par nomāšanu ar apkalpi, kurā būtu precizēti attiecīgie GTN noteikumi.

(6)

Šāds nolīgums par nomāšanu ar apkalpi ietvertu esošo laika ierobežojumu mazināšanu, tāpēc tas ietekmētu Regulu (EK) Nr. 1008/2008, kurā paredzēti laika ierobežojumi gadījumos, kad Savienības pārvadātāji nomā gaisa kuģus ar apkalpi no trešo valstu pārvadātājiem.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1008/2008 ir jāgroza, lai ļautu mazināt laika ierobežojumus gaisa kuģu nomāšanai ar apkalpi, par ko jāvienojas starptautiskos nolīgumos, kurus Savienība slēdz ar trešām valstīm.

(8)

Ņemot vērā to, ka Komisija pašreiz pārskata Regulu (EK) Nr. 1008/2008, tostarp tās noteikumus par gaisa kuģu nomāšanu ar apkalpi un to iespējamo ietekmi uz darba ņēmējiem un patērētājiem, un to, ka minētais Komisijas pārskats varētu būt par pamatu Regulas (EK) Nr. 1008/2008 vispārējai pārskatīšanai, šī regula ir paredzēta tikai tam, lai Regulu (EK) Nr. 1008/2008 saskaņotu ar attiecīgajām starptautiskajām saistībām. Starptautiskajā nolīgumā par gaisa kuģu nomāšanu ar apkalpi būtu jāiekļauj abu pušu savstarpējās tiesības un pienākumi, un tas būtu jābalsta uz spēkā esošu gaisa transporta nolīgumu.

(9)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1008/2008,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1008/2008 13. panta 3. punkta b) apakšpunkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“ja vien Savienības parakstītā starptautiskā nolīgumā par gaisa kuģu nomāšanu ar apkalpi, kas ir balstīts uz gaisa transporta nolīgumu, kura puse ir Savienība un kurš tika parakstīts pirms 2008. gada 1. janvāra, nav paredzēts citādi, ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2018. gada 11. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  OV C 345, 13.10.2017., 126. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2018. gada 6. decembra lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.).

(4)  OV L 134, 25.5.2007., 4. lpp.


Top