EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Komisijas Regula (ES) 2018/675 (2018. gada 2. maijs), ar kuru attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma papildinājumus (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/4


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/675

(2018. gada 2. maijs),

ar kuru attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma papildinājumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 2. punktu un 131. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 28., 29. un 30. ieraksts aizliedz laist tirgū vai izmantot, lai piegādātu plašam patērētāju lokam, vielas, kas klasificētas par 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai funkcijai toksiskām vielām (CMR), un maisījumus, kas noteiktās koncentrācijās šādas vielas satur. Attiecīgās vielas ir uzskaitītas minētā pielikuma 1. līdz 6. papildinājumā.

(2)

Vielas klasificē par CMR saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2), un tās ir uzskaitītas minētās regulas VI pielikuma 3. daļā.

(3)

Kopš Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 1. līdz 6. papildinājums tika pēdējoreiz atjaunināts, lai ņemtu vērā, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par CMR ir klasificētas jaunas vielas, Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļa ir grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2017/776 (3).

(4)

Ar Regulu (ES) 2017/776 tika arī izdarītas izmaiņas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļas virsrakstos un numerācijā, tāpēc Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā 28. līdz 30. ieraksta 1. slejā atsauces uz minēto regulu būtu nepieciešams grozīt.

(5)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 605/2014 (4) viela formaldehīds tika klasificēta par 1.B kategorijas kancerogēnu vielu; tomēr Komisija izlēma, ka, kamēr Eiropas Ķimikāliju aģentūra (5) nebūs pārbaudījusi visus tās lietojumus, vielu pēdējā atjaunināšanā neiekļaus, lai, iespējams, vēlāk varētu noteikt īpašu ierobežojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. panta 1. punktu izveidotās komitejas sanāksmē, kas notika 2017. gada 16. martā, vairākums dalībvalstu atbalstīja priekšlikumu iekļaut formaldehīdu REACH Regulas XVII pielikuma 28. ierakstā neatkarīgi no jebkādiem turpmākiem konkrētiem ierosinājumiem vielu ierobežot, un Komisija piekrita to darīt, tiklīdz radīsies piemērota iespēja.

(6)

Operatori Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā sniegto harmonizēto klasifikāciju drīkst piemērot agrāk, tāpēc būtu jāparedz iespēja, ka brīvprātīgi šīs regulas noteikumus var piemērot agrāk.

(7)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2018. gada 1. decembra, bet, ciktāl pielikuma 2. punkts attiecas uz vielu “formaldehīds … %”, minēto punktu piemēro no regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 2. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2017. gada 4. maija Regula (ES) 2017/776, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 116, 5.5.2017., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 5. jūnija Regula (ES) Nr. 605/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, lai iekļautu tajā bīstamības apzīmējumus un drošības prasību apzīmējumus horvātu valodā un pielāgotu to zinātnes un tehnikas attīstībai (OV L 167, 6.6.2014., 36. lpp.).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 28. līdz 30. ieraksta 1. sleju aizstāj ar šādu:

“28.

Vielas, kas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnas vielas un ir uzskaitītas attiecīgi 1. vai 2. papildinājumā.

29.

Vielas, kas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas cilmes šūnu mutācijas izraisošas vielas un ir uzskaitītas attiecīgi 3. vai 4. papildinājumā.

30.

Vielas, kas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas un ir uzskaitītas attiecīgi 5. vai 6. papildinājumā.”

2)

pielikuma 2. papildinājuma tabulā šeit minēto indeksa numuru secībā iekļauj šādus ierakstus:

“2,3-epoksipropilmetakrilāts;

glicidilmetakrilāts

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

kadmija karbonāts

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmija hidroksīds; kadmija dihidroksīds

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmija nitrāts; kadmija dinitrāts

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehīds … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrahinons

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metilēndimorfolīns;

N,N′-metilēnbismorfolīns;

[no N,N′-metilēnbismorfolīna izdalīts formaldehīds];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

reakcijas produkti: paraformaldehīds un 2-hidroksipropilamīns (attiecībā 3:2);

[no 3,3′-metilēnbis[5-metiloksazolidīna] izdalīts formaldehīds;

no oksazolidīna izdalīts formaldehīds];

[MBO]

612-290-00-1

 

reakcijas produkti: paraformaldehīds un 2-hidroksipropilamīns (attiecībā 1:1);

[no α,α,α-trimetil-1,3,5-triazīn-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanola izdalīts formaldehīds];

[HPT]

612-291-00-7

 

metilhidrazīns

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3)

pielikuma 4. papildinājuma tabulā šeit minēto indeksa numuru secībā iekļauj šādus ierakstus:

“kadmija karbonāts

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmija hidroksīds; kadmija dihidroksīds

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmija nitrāts; kadmija dinitrāts

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4)

pielikuma 6. papildinājuma tabulā šeit minēto indeksa numuru secībā iekļauj šādus ierakstus:

“2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolīnpropān-1-ons

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoksipropilmetakrilāts;

glicidilmetakrilāts

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

ciprokonazols (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-hlorfenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butān-2-ols

650-032-00-X

94361-06-5

 

dibutilalvas dilaurāts; dibutil[bis(dodekanoiloksi)]stannāns

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

nonadekafluordekānskābe; [1]

amonija nonadekafluordekanoāts; [2]

nātrija nonadekafluordekanoāts [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenols (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-hlorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butān-2-ols;

α-terc-butil-β-(4-hlorfenoksi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanols

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

hinolīn-8-ols;

8-hidroksihinolīns

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiakloprīds (ISO);

(Z)-3-(6-hlor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidīn-2-ilidēnciānamīds;

{(2Z)-3-[(6-hlorpiridīn-3-il)metil]-1,3-tiazolidīn-2-ilidēn}ciānamīds

613-325-00-3

111988-49-9

 

karbetamīds (ISO);

(R)-1-(etilkarbamoil)etilkarbanilāts; (2R)-1-(etilamino)-1-oksopropān-2-ilfenilkarbamāts

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


Top