EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1545

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1545 (2017. gada 13. septembris), ar kuru groza Lēmumu Nr. 445/2014/ES, ar ko nosaka Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam (Dokuments attiecas uz EEZ. )

OJ L 237, 15.9.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1545/oj

15.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 237/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/1545

(2017. gada 13. septembris),

ar kuru groza Lēmumu Nr. 445/2014/ES, ar ko nosaka Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 167. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 445/2014/ES (2) mērķis ir aizsargāt un veicināt kultūru bagātību un daudzveidību Eiropā un izgaismot to kopīgās iezīmes, kā arī vairot iedzīvotāju piederības izjūtu kopējai kultūras telpai, tādējādi sekmējot savstarpēju izpratni un starpkultūru dialogu un izvirzot priekšplānā kopīgo kultūras mantojumu. Minētā lēmuma mērķis ir arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā, kurā var iesaistīt arī to apkārtējās teritorijas, saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm, lai atbalstītu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

(2)

Eiropas kultūras galvaspilsētas sniedz ārkārtīgi būtisku ieguldījumu, lai popularizētu Eiropas Savienības vērtības.

(3)

Būtu vēl vairāk jāveicina sadarbības tīklu veidošana starp pilsētām, kurām ir bijis, ir vai turpmāk tiks piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums, lai sekmētu pieredzes un labas prakses apmaiņu.

(4)

Lēmumā Nr. 445/2014/ES paredzēts, ka Savienības rīcībā “Eiropas kultūras galvaspilsētas” (“rīcība”) var piedalīties tikai pilsētas no dalībvalsts, no kandidātvalsts vai no iespējamās kandidātes, vai – ievērojot minētajā lēmumā paredzētos nosacījumus – no valsts, kas pievienojas Savienībai.

(5)

Lai stiprinātu kultūras saites starp Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kuras ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu puses (3) (“EBTA/EEZ valstis”), un Eiropas Savienību, rīcība saskaņā ar dažiem nosacījumiem būtu jādara pieejama arī minēto valstu pilsētām saskaņā ar minēto nolīgumu.

(6)

Tomēr, lai nodrošinātu līdztiesību ar dalībvalstu pilsētām, kuras piedalās rīcībā laikposmā, uz kuru attiecas Lēmums Nr. 445/2014/ES, proti, no 2020. līdz 2033. gadam, EBTA/EEZ valstu pilsētām būtu jāļauj piedalīties tikai vienā konkursā par nosaukumu. Lai nodrošinātu līdztiesību ar dalībvalstīm, minētajā laikposmā katrai EBTA/EEZ valstij būtu jāļauj būt pasākuma norises vietai tikai vienu reizi, kā tas ir attiecībā uz kandidātvalstīm un iespējamām kandidātēm.

(7)

Tā kā uzaicinājumi iesniegt pieteikumus ir jāpublicē vēlākais sešus gadus pirms pasākuma norises gada, kandidātvalstij, iespējamai kandidātei vai EBTA/EEZ valstij būtu jārīko “Eiropas kultūras galvaspilsētas” pasākums 2028. gadā, nevis 2027. gadā, lai šīs valstis varētu risināt sarunas par dalību Savienības kultūras atbalsta programmā, kas sekos programmai “Radošā Eiropa” laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam.

(8)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums Nr. 445/2014/ES,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu Nr. 445/2014/ES groza šādi:

1)

lēmuma 3. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Vienā gadā (“nosaukuma gads”) nosaukumu piešķir ne vairāk kā trim pilsētām.

Nosaukumu katru gadu piešķir ne vairāk kā vienai pilsētai katrā no divām dalībvalstīm, kas norādītas pielikumā iekļautajā kalendārā (“kalendārs”), un attiecīgos gados – vienai pilsētai no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kuras ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu puses (“EBTA/EEZ valstis”), kandidātvalsts vai iespējamās kandidātes, vai vienai pilsētai no valsts, kas pievienojas Savienībai 5. punktā izklāstītajos apstākļos.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   EBTA/EEZ valstu, kandidātvalstu un iespējamo kandidāšu pilsētas, kuras 10. panta 2. punktā minētā uzaicinājuma iesniegt pieteikumus publicēšanas dienā piedalās programmā “Radošā Eiropa” vai turpmākās Savienības kultūras atbalsta programmās, var kandidēt uz nosaukumu uz vienu gadu atklātā konkursā, ko rīko saskaņā ar pielikumā iekļauto kalendāru.

EBTA/EEZ valstu, kandidātvalstu un iespējamo kandidāšu pilsētām laikposmā no 2020. līdz 2033. gadam atļauj piedalīties tikai vienā konkursā.

Laikposmā no 2020. līdz 2033. gadam katrai EBTA/EEZ valstij, kandidātvalstij vai iespējamai kandidātei pasākumu ļauj rīkot tikai vienu reizi.”;

2)

lēmuma 10. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Priekšatlase un atlase EBTA/EEZ valstīs, kandidātvalstīs un iespējamās kandidātēs”;

b)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Komisija ir atbildīga par konkursa organizēšanu starp EBTA/EEZ valstu, kandidātvalstu un iespējamo kandidāšu pilsētām.”;

c)

panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“6.   Žūrija sniedz atlases ziņojumu par atlasīto kandidātpilsētu pieteikumiem kopā ar ieteikumu izraudzīties ne vairāk kā vienu pilsētu vienā EBTA/EEZ valstī, kandidātvalstī vai iespējamā kandidātē.”;

3)

lēmuma 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   EBTA/EEZ valstu, kandidātvalstu un iespējamo kandidāšu gadījumā Komisija izraugās vienu pilsētu, kurai piešķir nosaukumu attiecīgajos gados, pamatojoties uz žūrijas atlases ziņojumā izklāstītajiem ieteikumiem, un ne vēlāk kā četrus gadus pirms nosaukuma gada par šā nosaukuma piešķiršanu paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Reģionu komitejai.”;

4)

lēmuma 13. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Attiecīgā dalībvalsts, EBTA/EEZ valsts, kandidātvalsts vai iespējamā kandidāte var izvirzīt vienu novērotāju, kas piedalās minētajās sanāksmēs.”;

b)

panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Žūrija uzraudzības ziņojumus nosūta Komisijai, izraudzītajām pilsētām un to dalībvalstīm, kā arī izraudzītajām pilsētām un attiecīgajai EBTA/EEZ valstij, kandidātvalstij vai iespējamai kandidātei.”;

5)

pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2017. gada 13. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2017. gada 17. jūlija lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 445/2014/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam un atceļ Lēmumu Nr. 1622/2006/EK (OV L 132, 3.5.2014., 1. lpp.).

(3)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.


PIELIKUMS

“KALENDĀRS

2020

Horvātija

Īrija

 

2021

Rumānija

Grieķija

Kandidātvalsts vai iespējamā kandidāte

2022

Lietuva

Luksemburga

 

2023

Ungārija

Apvienotā Karaliste

 

2024

Igaunija

Austrija

EBTA/EEZ valsts, kandidātvalsts vai iespējamā kandidāte (1)

2025

Slovēnija

Vācija

 

2026

Slovākija

Somija

 

2027

Latvija

Portugāle

 

2028

Čehijas Republika

Francija

EBTA/EEZ valsts, kandidātvalsts vai iespējamā kandidāte

2029

Polija

Zviedrija

 

2030

Kipra

Beļģija

EBTA/EEZ valsts, kandidātvalsts vai iespējamā kandidāte

2031

Malta

Spānija

 

2032

Bulgārija

Dānija

 

2033

Nīderlande

Itālija

EBTA/EEZ valsts, kandidātvalsts vai iespējamā kandidāte


(1)  Ja vien šis lēmums stājas spēkā, pirms paredzēts publicēt uzaicinājumu iesniegt pieteikumus 2024. gada konkursam, t. i., sešus gadus pirms pasākuma norises gada.”


Top