EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0944

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/944 (2017. gada 18. maijs) par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Latvijā un ar ko aizstāj Lēmumu 2014/911/ES

OJ L 142, 2.6.2017, p. 87–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/944/oj

2.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 142/87


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/944

(2017. gada 18. maijs)

par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Latvijā un ar ko aizstāj Lēmumu 2014/911/ES

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (1), un jo īpaši tā 33. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu minētajā lēmumā paredzētā personas datu sniegšana nevar notikt, kamēr minētā lēmuma 6. nodaļā paredzētie vispārējie datu aizsardzības noteikumi nav īstenoti to dalībvalstu teritoriju tiesību aktos, kuras skar šī sniegšana.

(2)

Padomes Lēmuma 2008/616/TI (3) 20. pantā paredzēts, ka pārbaude, vai 1. apsvērumā minētais nosacījums ir ievērots attiecībā uz datu automatizētu apmaiņu saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 2. nodaļu, ir jāveic saskaņā ar izvērtējuma ziņojumu, kura pamatā ir anketa, izvērtējuma inspekcija un izmēģinājuma darbības.

(3)

Padomei ir iesniegts vispārējs izvērtējuma ziņojums, kurā apkopoti anketas, izvērtējuma inspekcijas un izmēģinājuma darbību rezultāti attiecībā uz daktiloskopijas datu apmaiņu Latvijā.

(4)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2014/911/ES (4), Padome secināja, ka Latvija ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 9. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2014. gada 4. decembra, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(5)

Ar šo lēmumu aizstāj Lēmumu 2014/911/ES, kuru atcēla Eiropas Savienības Tiesa (“Tiesa”) ar savu 2016. gada 22. septembra spriedumu apvienotajās lietās C-14/15 un C-116/15. Minētajā spriedumā Tiesa nolēma, ka Lēmuma 2014/911/ES spēkā esamība tiek saglabāta līdz brīdim, kad būs stājies spēkā jauns akts, kas paredzēts, lai aizstātu minēto lēmumu. Tādēļ līdz ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu izbeidzas Lēmuma 2014/911/ES spēkā esamība.

(6)

Lai nodrošinātu personas datu saņemšanas un sniegšanas nepārtrauktību, ievērojot Lēmuma 2008/615/TI 9. pantu, tam, ka šis lēmums stājies spēkā, nebūtu jāskar tās datu automatizētas apmaiņas derīgumu, ko dalībvalstis veic, ievērojot Lēmumu 2014/911/ES. Tām dalībvalstīm, kuras saņēmušas personas datus, ievērojot Lēmumu 2014/911/ES, arī turpmāk vajadzētu būt tiesībām turpināt apstrādāt minētos datus valsts līmenī vai starp dalībvalstīm Lēmuma 2008/615/TI 26. pantā izklāstītajiem mērķiem.

(7)

Ar Lēmuma 2008/615/TI 33. pantu Padomei ir piešķirtas īstenošanas pilnvaras, lai pieņemtu pasākumus, kas vajadzīgi minētā lēmuma īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz minētajā lēmumā paredzēto personas datu saņemšanu un sniegšanu. Tā kā nosacījumi šādu īstenošanas pilnvaru iedarbināšanai ir izpildīti un attiecīgā procedūra ir ievērota, būtu jāpieņem īstenošanas lēmums par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu attiecībā uz Latviju, lai aizstātu atcelto Lēmumu 2014/911/ES un dotu iespēju minētajai dalībvalstij arī turpmāk saņemt un sniegt personas datus, ievērojot Lēmuma 2008/615/TI 9. pantu.

(8)

Dānijai Lēmums 2008/615/TI ir saistošs, un tāpēc tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(9)

Apvienotajai Karalistei un Īrijai Lēmums 2008/615/TI ir saistošs, un tāpēc tās piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā un piemērošanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai veiktu daktiloskopijas datu automatizētu meklēšanu, Latvijai arī turpmāk ir tiesības saņemt un sniegt personas datus, ievērojot Lēmuma 2008/615/TI 9. pantu.

2. pants

1.   Līdz ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu izbeidzas Lēmuma 2014/911/ES spēkā esamība, neskarot tās datu automatizētas apmaiņas derīgumu, ko dalībvalstis veic, ievērojot minēto lēmumu.

2.   Dalībvalstīm, kuras saņēmušas personas datus, ievērojot Lēmumu 2014/911/ES, arī turpmāk ir tiesības turpināt apstrādāt minētos datus valsts līmenī vai starp dalībvalstīm Lēmuma 2008/615/TI 26. pantā izklāstītajiem mērķiem.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2017. gada 18. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. ABELA


(1)  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

(2)  2017. gada 5. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2014/911/ES (2014. gada 4. decembris) par to, lai Latvija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (OV L 360, 17.12.2014., 28. lpp.).


Top