EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2282

Komisijas Regula (ES) 2016/2282 (2016. gada 30. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1275/2008, (EK) Nr. 107/2009, (EK) Nr. 278/2009, (EK) Nr. 640/2009, (EK) Nr. 641/2009, (EK) Nr. 642/2009, (EK) Nr. 643/2009, (ES) Nr. 1015/2010, (ES) Nr. 1016/2010, (ES) Nr. 327/2011, (ES) Nr. 206/2012, (ES) Nr. 547/2012, (ES) Nr. 932/2012, (ES) Nr. 617/2013, (ES) Nr. 666/2013, (ES) Nr. 813/2013, (ES) Nr. 814/2013, (ES) Nr. 66/2014, (ES) Nr. 548/2014, (ES) Nr. 1253/2014, (ES) 2015/1095, (ES) 2015/1185, (ES) 2015/1188, (ES) 2015/1189 un (ES) 2016/2281 attiecībā uz pielaižu izmantošanu verifikācijas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ )

C/2016/7767

OJ L 346, 20.12.2016, p. 51–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2282/oj

20.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/51


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2282

(2016. gada 30. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1275/2008, (EK) Nr. 107/2009, (EK) Nr. 278/2009, (EK) Nr. 640/2009, (EK) Nr. 641/2009, (EK) Nr. 642/2009, (EK) Nr. 643/2009, (ES) Nr. 1015/2010, (ES) Nr. 1016/2010, (ES) Nr. 327/2011, (ES) Nr. 206/2012, (ES) Nr. 547/2012, (ES) Nr. 932/2012, (ES) Nr. 617/2013, (ES) Nr. 666/2013, (ES) Nr. 813/2013, (ES) Nr. 814/2013, (ES) Nr. 66/2014, (ES) Nr. 548/2014, (ES) Nr. 1253/2014, (ES) 2015/1095, (ES) 2015/1185, (ES) 2015/1188, (ES) 2015/1189 un (ES) 2016/2281 attiecībā uz pielaižu izmantošanu verifikācijas procedūrās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Ekodizaina apspriežu forumu,

tā kā:

(1)

Pieredze, kas gūta, īstenojot tās Komisijas regulas par ekodizaina prasībām, kuras pieņemtas, pamatojoties uz Direktīvu 2009/125/EK, liecina, ka šādos īstenošanas pasākumos noteiktās verifikācijas pielaides, kuras paredzētas tikai tirgus uzraudzības iestāžu vajadzībām, daži ražotāji un importētāji ir izmantojuši, lai noteiktu vērtības, kas jāuzrāda tehniskajā dokumentācijā, vai lai interpretētu šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai uzrādīt saviem ražojumiem labāku veiktspēju

(2)

Verifikācijas pielaides ir paredzētas, lai ņemtu vērā variācijas, kas rodas verifikācijas testu laikā veiktajos mērījumos un kuru cēlonis ir ražotāju, importētāju un uzraudzības iestāžu visā Savienībā izmantoto mēriekārtu atšķirības. Ražotājiem vai importētājiem nevajadzētu izmantot verifikācijas pielaides, lai noteiktu tehniskajā dokumentācijā uzrādāmās vērtības vai lai interpretētu šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību ekodizaina noteikumiem vai uzrādīt veiktspēju, kas ir labāka par faktiski izmērīto un aprēķināto. Ražotāja vai importētāja deklarētie vai publicētie parametri nedrīkstētu būt izdevīgāki ražotājam vai importētājam nekā tehniskajā dokumentācijā ietvertās vērtības.

(3)

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, panāktu enerģijas ietaupījumu, kas ir šo regulu pieņemšanas mērķis, un sniegtu patērētājiem precīzu informāciju par ražojumu vidisko un funkcionālo veiktspēju, būtu jāprecizē, ka īstenošanas pasākumos noteiktās verifikācijas pielaides atbilstības verificēšanas vajadzībām drīkst izmantot tikai dalībvalstu iestādes.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Regula (EK) Nr. 1275/2008 (2), (EK) Nr. 107/2009 (3), (EK) Nr. 278/2009 (4), (EK) Nr. 640/2009 (5), (EK) Nr. 641/2009 (6), (EK) Nr. 642/2009 (7), (EK) Nr. 643/2009 (8), (ES) Nr. 1015/2010 (9), (ES) Nr. 1016/2010 (10), (ES) Nr. 327/2011 (11), (ES) Nr. 206/2012 (12), (ES) Nr. 547/2012 (13), (ES) Nr. 932/2012 (14), (ES) Nr. 617/2013 (15), (ES) Nr. 666/2013 (16), (ES) Nr. 813/2013 (17), (ES) Nr. 814/2013 (18), (ES) Nr. 66/2014 (19), (ES) Nr. 548/2014 (20), (ES) Nr. 1253/2014 (21), (ES) 2015/1095 (22), (ES) 2015/1185 (23), (ES) 2015/1188 (24), (ES) 2015/1189 (25) un (ES) 2016/2281 (26).

(5)

Apgaismes nozares dalībnieku sniegtie dati liecina, ka daudzi lampu tipi, kas paredzēti kā alternatīvas visneefektīvākajiem aizliegtajiem tipiem (piemēram, maiņstrāvas tīkla sprieguma halogēnspuldzes, ar kurām paredzēts aizstāt kvēlspuldzes), būtu pilnībā jāizņem no tirgus atbilstoši Regulas (EK) Nr. 244/2009 (27), (EK) Nr. 245/2009 (28) un (ES) Nr. 1194/2012 (29) prasībām, ja ražotājiem tiktu aizliegts izmantot mērījumu standartos aprakstīto pieeju datu un informācijas deklarēšanai, kas atbalsta minētajās regulās noteikto verifikācijas pielaižu izmantošanu tādā veidā, kā tas patlaban tiek praktizēts visā nozarē. Tāpēc ir lietderīgi minētās trīs regulas ar šo regulu negrozīt, bet gan precizēt pielaižu paredzēto lietojumu un atkārtoti izvērtēt attiecīgās minimālās prasības, kad šīs regulas tiks nākamreiz pārskatītas.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 19. panta 1. punktam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1275/2008

Regulas (EK) Nr. 1275/2008 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 107/2009

Regulas (EK) Nr. 107/2009 I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 278/2009

Regulas (EK) Nr. 278/2009 I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

4. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 640/2009

Regulas (EK) Nr. 640/2009 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

5. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 641/2009

Regulas (EK) Nr. 641/2009 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu.

6. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 642/2009

Regulas (EK) Nr. 642/2009 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu.

7. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 643/2009

Regulas (EK) Nr. 643/2009 V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VII pielikumu.

8. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1015/2010

Regulas (ES) Nr. 1015/2010 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VIII pielikumu.

9. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1016/2010

Regulas (ES) Nr. 1016/2010 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IX pielikumu.

10. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 327/2011

Regulas (ES) Nr. 327/2011 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas X pielikumu.

11. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 206/2012

Regulas (ES) Nr. 206/2012 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XI pielikumu.

12. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 547/2012

Regulas (ES) Nr. 547/2012 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XII pielikumu.

13. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 932/2012

Regulas (ES) Nr. 932/2012 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XIII pielikumu.

14. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 617/2013

Regulu (ES) Nr. 617/2013 groza šādi:

1)

ar šādu tekstu aizvieto 2. panta 20. punkta otro e) apakšpunktu:

“e)

dalot ar 1 000, mega- tiek pārveidoti giga-;”;

2)

regulas I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XIV pielikumu.

15. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 666/2013

Regulas (ES) Nr. 666/2013 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XV pielikumu.

16. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 813/2013

Regulas (ES) Nr. 813/2013 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XVI pielikumu.

17. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 814/2013

Regulas (ES) Nr. 814/2013 V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XVII pielikumu.

18. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 66/2014

Regulas (ES) Nr. 66/2014 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XVIII pielikumu.

19. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 548/2014

Regulas (ES) Nr. 548/2014 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XIX pielikumu.

20. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1253/2014

Regulas (ES) Nr. 1253/2014 VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XX pielikumu.

21. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2015/1095

Regulas (ES) 2015/1095 IX, X un XI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XXI pielikumu.

22. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2015/1185

Regulas (ES) 2015/1185 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XXII pielikumu.

23. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2015/1188

Regulas (ES) 2015/1188 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XXIII pielikumu.

24. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2015/1189

Regulas (ES) 2015/1189 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XXIV pielikumu.

25. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2016/2281

Regulas (ES) 2016/2281 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XXV pielikumu.

26. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1275/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/32/EK iestrādātās ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā (OV L 339, 18.12.2008., 45. lpp.).

(3)  Komisijas 2009. gada 4. februāra Regula (EK) Nr. 107/2009, ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām vienkāršajām televizora papildierīcēm īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (OV L 36, 5.2.2009., 8. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 6. aprīļa Regula (EK) Nr. 278/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par ārējo barošanas avotu patērēto jaudu bezslodzes režīmā un vidējo aktīvo efektivitāti (OV L 93, 7.4.2009., 3. lpp.).

(5)  Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 640/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām elektromotoriem (OV L 191, 23.7.2009., 26. lpp.).

(6)  Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 641/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem (OV L 191, 23.7.2009., 35. lpp.).

(7)  Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 642/2009, ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām televizoriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (OV L 191, 23.7.2009., 42. lpp.).

(8)  Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 643/2009, ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (OV L 191, 23.7.2009., 53. lpp.).

(9)  Komisijas 2010. gada 10. novembra Regula (ES) Nr. 1015/2010, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām (OV L 293, 11.11.2010., 21. lpp.).

(10)  Komisijas 2010. gada 10. novembra Regula (ES) Nr. 1016/2010, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām (OV L 293, 11.11.2010., 31. lpp.).

(11)  Komisijas 2011. gada 30. marta Regula (ES) Nr. 327/2011 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilatoriem, kurus darbina motori ar elektrisko ieejas jaudu no 125 W līdz 500 kW (OV L 90, 6.4.2011., 8. lpp.).

(12)  Komisijas 2012. gada 6. marta Regula (ES) Nr. 206/2012, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem (OV L 72, 10.3.2012., 7. lpp.).

(13)  Komisijas 2012. gada 25. jūnija Regula (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem (OV L 165, 26.6.2012., 28. lpp.).

(14)  Komisijas 2012. gada 3. oktobra Regula (ES) Nr. 932/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem (OV L 278, 12.10.2012., 41. lpp.).

(15)  Komisijas 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 617/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām datoriem un datoru serveriem (OV L 175, 27.6.2013., 13. lpp.).

(16)  Komisijas 2013. gada 8. jūlija Regula (ES) Nr. 666/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām putekļsūcējiem (OV L 192, 13.7.2013., 24. lpp.).

(17)  Komisijas 2013. gada 2. augusta Regula (ES) Nr. 813/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem (OV L 239, 6.9.2013., 136. lpp.).

(18)  Komisijas 2013. gada 2. augusta Regula (ES) Nr. 814/2013 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssildītājiem un karstā ūdens tvertnēm (OV L 239, 6.9.2013., 162. lpp.).

(19)  Komisijas 2014. gada 14. janvāra Regula (ES) Nr. 66/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves cepeškrāsnīm, plītsvirsmām un tvaika nosūcējiem (OV L 29, 31.1.2014., 33. lpp.).

(20)  Komisijas 2014. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 548/2014, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz maziem, vidējiem un lieliem spēka transformatoriem (OV L 152, 22.5.2014., 1. lpp.).

(21)  Komisijas 2014. gada 7. jūlija Regula (ES) Nr. 1253/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilācijas iekārtām (OV L 337, 25.11.2014., 8. lpp.).

(22)  Komisijas 2015. gada 5. maija Regula (ES) 2015/1095, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām profesionālām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, kondensācijas iekārtām un procesa dzesinātājiem (OV L 177, 8.7.2015., 19. lpp.).

(23)  Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Regula (ES) 2015/1185, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem (OV L 193, 21.7.2015., 1. lpp.).

(24)  Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regula (ES) 2015/1188, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām lokālajiem telpu sildītājiem (OV L 193, 21.7.2015., 76. lpp.).

(25)  Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regula (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem (OV L 193, 21.7.2015., 100. lpp.).

(26)  Komisijas 2016. gada 30. novembra Regula (ES) 2016/2281, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, īsteno attiecībā uz gaisa sildīšanas iekārtām, dzesēšanas iekārtām, augsttemperatūras procesdzesinātājiem un ventilatorkonvektoriem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi).

(27)  Komisijas 2009. gada 18. marta Regula (EK) Nr. 244/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām (OV L 76, 24.3.2009., 3. lpp.).

(28)  Komisijas 2009. gada 18. marta Regula (EK) Nr. 245/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu (OV L 76, 24.3.2009., 17. lpp.).

(29)  Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1194/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām (OV L 342, 14.12.2012., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Grozījumi Regulas (EK) Nr. 1275/2008 III pielikumā

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

1.   VERIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas turpmākajā tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim ierīcēm noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas turpmākajā tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikuma 8. punktā un šā pielikuma 2. daļā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes. Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai turpmākajā tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

Verifikācijas pielaides

Prasības veids

Kategorija

Pielaide

II pielikuma 1. punkta a) un b) apakšpunkts vai 2. punkta a) un b) apakšpunkts

Prasības attiecībā uz jaudas patēriņu, kas pārsniedz 1,00 W

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 %.

Prasības attiecībā uz jaudas patēriņu, kas ir 1,00 W vai mazāks

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W.

II pielikuma 3. punkta c) apakšpunkts un 4. punkta a) apakšpunkts

neattiecas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 %.

2.   TĪKLĀ SAVIENOJAMU IEKĀRTU TESTA PROCEDŪRA

Lai pārbaudītu atbilstību prasībām, kas noteiktas II pielikuma 3. punkta c) apakšpunktā un 4. punkta a) apakšpunktā, dalībvalstu iestādes izmanto procedūru, kas izklāstīta šā pielikuma 1. daļā, pirms tam deaktivizējot un/vai atvienojot (atkarībā no iekārtas) visas iekārtas tīkla pieslēgvietas.

Lai pārbaudītu atbilstību citām prasībām, kas noteiktas II pielikuma 3. un 4. punktā, dalībvalstu iestādes testē vienu atsevišķu iekārtu šādā veidā.

Ja iekārtai saskaņā ar tās tehnisko dokumentāciju ir viena tipa tīkla pieslēgvieta un ja ir pieejamas šāda tipa divas vai vairākas pieslēgvietas, pēc nejaušības principa izvēlas vienu no šīm pieslēgvietām un to pieslēdz attiecīgajam tīklam, kas atbilst pieslēgvietas specifikācijā norādītajiem maksimālajiem parametriem. Ja ir vairākas viena tipa bezvadu tīkla pieslēgvietas, pārējās tīkla pieslēgvietas, ja iespējams, deaktivizē. Ja ir vairākas viena tipa vadu tīkla pieslēgvietas, tad, lai verificētu atbilstību II pielikuma 3. punkta prasībām, pārējās tīkla pieslēgvietas, ja iespējams, deaktivizē. Ja ir pieejama tikai viena tīkla pieslēgvieta, to pieslēdz attiecīgajam tīklam, kas atbilst pieslēgvietas specifikācijā norādītajiem maksimālajiem parametriem.

Iekārtu ieslēdz. Kad iekārta ieslēgtā režīmā pienācīgi darbojas, tai ļauj pāriet tīklierosas gatavības režīmā, un mēra jaudas patēriņu. Tad iekārtai caur tīkla pieslēgvietu dot attiecīgu trigeri un pārbauda, vai iekārta ir reaktivizēta.

Ja iekārtai saskaņā ar tehnisko dokumentāciju ir vairāk nekā viena tipa tīkla pieslēgvietas, katram tīkla pieslēgvietas tipam atkārto šādu procedūru. Ja ir pieejamas divas vai vairākas viena tipa tīkla pieslēgvietas, pēc nejaušības principa izvēlas vienu katra tipa pieslēgvietu un to pieslēdz attiecīgajam tīklam, kas atbilst pieslēgvietas specifikācijā norādītajiem maksimālajiem parametriem.

Ja ir pieejama tikai viena kāda konkrēta tipa tīkla pieslēgvieta, to pieslēdz attiecīgajam tīklam, kas atbilst pieslēgvietas specifikācijā norādītajiem maksimālajiem parametriem. Neizmantotās bezvadu pieslēgvietas, ja iespējams, deaktivizē. Ja verificē atbilstību II pielikuma 3. punktā noteiktajām prasībām, neizmantotās vadu tīkla pieslēgvietas, ja iespējams, tiek deaktivizētas.

Iekārtu ieslēdz. Kad iekārta ieslēgtā režīmā pienācīgi darbojas, tai ļauj pāriet tīklierosas gatavības režīmā, un mēra jaudas patēriņu. Tad iekārtai caur tīkla pieslēgvietu dot attiecīgu trigeri un pārbauda, vai iekārta ir reaktivizēta. Ja vienu tīkla fizisko pieslēgvietu izmanto divu vai vairāku tipu tīkla (loģiskās) pieslēgvietas, šo procedūru atkārto katrai tīkla loģiskajai pieslēgvietai, pārējām tīkla loģiskajām pieslēgvietām šajā laikā atrodoties loģiski atvienotā stāvoklī.”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 107/2009 I un II pielikuma grozījumi

1.

Regulas I pielikuma 5. punkta otro daļu svītro.

2.

Regulas II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim ierīcēm noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto I pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Attiecīgi – noteikumi I pielikuma 1. un 2. punktā

Verifikācijas pielaides

Attiecībā uz jaudas patēriņu, kas pārsniedz 1,00 W

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 %.

Attiecībā uz jaudas patēriņu, kas ir 1,00 W vai mazāks

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W.”


III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 278/2009 I un II pielikuma grozījumi

1.

Regulas I pielikuma 2. punkta otro daļu svītro.

2.

Regulas II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas turpmākajā tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim ierīcēm noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas turpmākajā tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto I pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai turpmākajā tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Bezslodzes režīms

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W.

I pielikumā definētā 1.–4. slodzes režīma efektivitātes vidējā aritmētiskā vērtība

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā vērtība.”


IV PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 640/2009 III pielikuma grozījumi

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības), tostarp svarīgākā efektivitātes kritērija – kopējo zudumu (1-η) – vērtības, atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 3. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts:

a)

ja modeļa ražošanas apjoms ir mazāks par piecām vienībām gadā, uzskata, ka tas neatbilst šīs regulas prasībām;

b)

ja modeļa ražošanas apjoms ir piecas vai vairāk vienības gadā, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim ierīcēm noteikto vērtību, tostarp svarīgākā efektivitātes kritērija – kopējo zudumu (1-η) – vērtības, vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 3. tabulā.

5.

Ja netiek iegūts 4. punkta b) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

6.

Ja saskaņā ar 3. punktu, 4. punkta b) apakšpunktu un 5. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 3. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 6. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

3. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Motori ar jaudu intervālā no 0,75 līdz 150 kW

Motori ar jaudu intervālā no 150 līdz 375 kW

Kopējie zudumi (1-η)

Ne vairāk kā par 15 % lielāki nekā vērtības, kas atbilstoši I pielikumam iegūtas no deklarētajām vērtībām

Ne vairāk kā par 10 % lielāki nekā vērtības, kas atbilstoši I pielikumam iegūtas no deklarētajām vērtībām”


V PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 641/2009 III pielikuma grozījumi

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametrs

Verifikācijas pielaide

Energoefektivitātes indekss

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 7 %.”


VI PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 642/2009 II un III pielikuma grozījumi

1.

II pielikuma 1. daļas c) punkta ceturto ievilkumu svītro.

2.

III pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu: “Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija”.

3.

III pielikuma A daļu aizstāj ar šādu:

“A.

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tālāk aprakstīto procedūru. 2. punkta a) apakšpunktā, 2. punkta b) apakšpunktā un 3. punktā noteiktās darbības izmanto arī šā pielikuma B daļā noteiktās verifikācijas procedūras laikā.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim ierīcēm noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto I pielikumā noteiktās aprēķinu metodes un II pielikumā noteiktos mērījumu nosacījumus.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš, kas norādīts I pielikuma 1. daļas 1. un 2. punktā

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 7 %.

Izslēgta režīma/gatavības režīma (pēc vajadzības) robežvērtības, kas norādītas I pielikuma 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 2. daļas 2. punkta a) un b) apakšpunktā

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Maksimālā spilgtuma koeficients, kas norādīts I pielikuma 5. daļā

Noteiktā vērtība nav mazāka par 60 % no tā maksimālā spilgtuma, ko televizors nodrošina spilgtākā aktīvā režīma stāvoklī.”

4.

III pielikuma B daļas 9., 10., 11. un 12. rindkopu aizstāj ar šādām:

“Uzskata, ka modelis atbilst šīs regulas prasībām, ja katram tīkla pieslēgvietas tipam iegūtie rezultāti nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 7 %.

Pretējā gadījumā testē vēl trīs ierīces. Uzskata, ka modelis atbilst šīs regulas prasībām, ja noteikto vērtību vidējā aritmētiska vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 7 %.

Pretējā gadījumā uzskata, ka modelis ir neatbilstīgs.

Pēc tam, kad pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz testu rezultātus un citādu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.”


VII PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 643/2009 V pielikuma grozījumi

Regulas V pielikumu aizstāj ar šādu:

“V PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti mājsaimniecībā lietojami aukstumiekārtas modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti mājsaimniecībā lietojami aukstumiekārtas modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III un IV pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Bruto tilpums

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 3 % vai 1 l mazāka nekā deklarētā vērtība – lielāko no šīm vērtībām.

Uzglabāšanas tilpums

Noteiktā vērtība nav mazāka par deklarēto vērtību vairāk kā par 3 % vai 1 l – lielāko no šīm vērtībām. Ja pieliekamā nodalījuma un svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma tilpumus lietotājs var regulēt attiecībā vienu pret otru, tilpumu testē, kad pieliekamais nodalījums ir noregulēts līdz tā minimālajam tilpumam.

Saldēšanas jauda

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % mazāka nekā deklarētā vērtība.

Enerģijas patēriņš

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību (E24 h ) vairāk kā par 10 %.

Enerģijas patēriņš aukstumiekārtām ar uzglabāšanas tilpumu līdz 10 litriem

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Vīna uzglabāšanas iekārtu mitrums

Noteiktā relatīvā mitruma vērtība nepārsniedz deklarēto diapazonu vairāk kā par 10 % jebkurā virzienā.”


VIII PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1015/2010 III pielikuma grozījumi

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā līdzvērtīgi sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā līdzvērtīgi modeļi.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā līdzvērtīgi sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto mērījumu procedūras, kas pamatojas uz atzītām mūsdienīgām mērīšanas metodēm, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodēm, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Gada enerģijas patēriņš (AE C)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto AE C vērtību vairāk kā par 10 %.

Mazgāšanas efektivitātes indekss (I W)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 4 % mazāka nekā deklarētā I W vērtība.

Enerģijas patēriņš (E t)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto E t vērtību vairāk kā par 10 %. Ja ir jāizvēlas vēl trīs iekārtas, šīm trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība nepārsniedz deklarēto E t vērtību vairāk kā par 6 %.

Programmas laiks (T t)

Noteiktās vērtības nepārsniedz deklarētās T t vērtības vairāk kā par 10 %.

Ūdens patēriņš (W t)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto W t vērtību vairāk kā par 10 %.

Jaudas patēriņš izslēgtajā un ieslēgtajā režīmā (P o un P l)

Jaudas patēriņa noteiktās vērtības P o un P l, kas pārsniedz 1,00 W, nepārsniedz deklarēto P o un P l vērtību vairāk kā par 10 %. Jaudas patēriņa noteiktās vērtības P o un P l, kas mazākas par vai vienādas ar 1,00 W, nepārsniedz deklarēto P o un P l vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Ieslēgtā režīma ilgums (T l)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto T l vērtību vairāk kā par 10 %.”


IX PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1016/2010 III pielikuma grozījumi

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā līdzvērtīgi sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā līdzvērtīgi modeļi.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā līdzvērtīgi sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto mērījumu procedūras, kas pamatojas uz atzītām mūsdienīgām mērīšanas metodēm, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodēm, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Enerģijas patēriņš gadā (AE C)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto AEC vērtību vairāk kā par 10 %.

Mazgāšanas efektivitātes indekss (I C)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % mazāka nekā deklarētā IC vērtība.

Žāvēšanas efektivitātes indekss (I D)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 19 % mazāka nekā deklarētā ID vērtība.

Enerģijas patēriņš (E t)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto Et vērtību vairāk kā par 10 %. Ja ir jāizvēlas vēl trīs iekārtas, šīm trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība nepārsniedz deklarēto E t vērtību vairāk kā par 6 %.

Programmas laiks (T t)

Noteiktās vērtības nepārsniedz deklarētās Tt vērtības vairāk kā par 10 %.

Patērētā jauda izslēgtajā režīmā un ieslēgtajā režīmā (P o un P l)

Patērētās jaudas noteiktās vērtības P o un P l, kas pārsniedz 1,00 W, nepārsniedz deklarēto P o un P l vērtību vairāk kā par 10 %. Patērētās jaudas noteiktās vērtības P o un P l, kas mazākas par vai vienādas ar 1,00 W, nepārsniedz P o un P l deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Ieslēgtā režīma ilgums (T l)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto Tl vērtību vairāk kā par 10 %.”


X PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 327/2011 III pielikuma grozījumi

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 3. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts:

a)

ja modeļa ražošanas apjoms ir mazāks par piecām vienībām gadā, uzskata, ka tas neatbilst šīs regulas prasībām;

b)

ja modeļa ražošanas apjoms ir piecas vai vairāk vienības gadā, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 3. tabulā.

5.

Ja netiek iegūts 4. punkta b) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

6.

Ja saskaņā ar 3. punktu, 4. punkta a) apakšpunktu un 5. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 3. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 6. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

3. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametrs

Verifikācijas pielaide

Vispārējā efektivitāte (η e)

Noteiktā vērtība nav zemāka kā vērtība, kas atbilst 90 % no attiecīgās deklarētās vērtības.”


XI PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 206/2012 III pielikuma grozījumi

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim ierīcēm noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Sezonas energoefektivitātes koeficients (SEER)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 8 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Sezonas efektivitātes koeficients (SCOP)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 8 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par10 %.

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 %.

Energoefektivitātes koeficients (EER rated)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Efektivitātes koeficients (COP rated)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Akustiskās jaudas līmenis

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 2 dB(A).”


XII PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 547/2012 IV pielikuma grozījumi

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šādu:

“IV PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šīs regulas II pielikumā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 2. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim ierīcēm noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 2. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 2. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

2. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Efektivitāte optimālajā darba punktā (BEP) (ηΒΕΡ)

Noteiktā vērtība nav vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Efektivitāte pie daļējas slodzes (PL) (ηΡ L)

Noteiktā vērtība nav vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Efektivitāte pie pārslodzes (OL) (ηΟ L)

Noteiktā vērtība nav vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā vērtība.”


XIII PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 932/2012 III pielikuma grozījumi

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā līdzvērtīgi mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā līdzvērtīgi modeļi.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā līdzvērtīgi mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto mērījumu procedūras, kas pamatojas uz atzītām mūsdienīgām mērīšanas metodēm, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodēm, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Svērtais energopatēriņš gadā (AE C)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto AEC vērtību vairāk kā par 6 %.

Svērtais energopatēriņš (E t)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto Et vērtību vairāk kā par 6 %.

Svērtā kondensācijas efektivitāte (C t)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 6 % mazāka nekā deklarētā Ct vērtība.

Svērtais programmas laiks (T t)

Noteiktās vērtības nepārsniedz deklarētās Tt vērtības vairāk kā par 6 %.

Energopatēriņš izslēgtajā režīmā un ieslēgtajā režīmā (P o un P l)

Energopatēriņa noteiktās vērtības P o un P l, kas pārsniedz 1,00 W, nepārsniedz deklarēto P o un P l vērtību vairāk kā par 6 %. Energopatēriņa noteiktās vērtības P o un P l, kas mazākas par vai vienādas ar 1,00 W, nepārsniedz deklarēto P o un P l vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Ieslēgtā režīma ilgums (T l)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto Tl vērtību vairāk kā par 6 %.”


XIV PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 617/2013 II un III pielikuma grozījumi

1.

Regulas II pielikuma 6.2.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“6.2.1.

Pārejot uz miega režīmu vai izslēgtu režīmu ar WOL, dators samazina jebkuru aktīvo 1 gigabita sekundē (Gb/s) vai ātrāku Ethernet tīkla savienojumu datu pārraides ātrumu.”

2.

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktie mērījumi un tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

1.   MĒRĪJUMI

Nolūkā nodrošināt atbilstību un verificēt atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot saskaņotos standartus, kuru atsauces numuri ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kuras ir mūsdienīgas un vispāratzītas un ar kurām iegūto rezultātu nenoteiktība ir uzskatāma par zemu.

Datorus, ko laiž tirgū bez operētājsistēmas, kura spēj atbalstīt uzlabotās konfigurācijas un barošanas bloka saskarnes (ACPI) vai līdzīgu sistēmu, testē ar operētājsistēmu, kas atbalsta ACPI (vai līdzīgu) sistēmu.

2.   TIRGUS UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU VEIKTĀ RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS VERIFIKĀCIJA

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šīs regulas II pielikumā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces vai modeļa konfigurācijas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis vai modeļa konfigurācija atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci vai modeļa konfigurāciju saskaņā ar šā pielikuma 3. līdz 5. daļu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas šā pielikuma 3. un 4. daļā, un ierīce atbilst energopatēriņa vadības iespējošanas prasībām, kas norādītas šā pielikuma 5. daļā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visas modeļa konfigurācijas, uz kurām attiecas tā pati informācija par ražojumu (saskaņā ar II pielikuma 7.1.2. un 7.3.2. punktu), neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces vai vienu vai vairākas modeļa konfigurācijas, uz kuru(-ām) attiecas tā pati informācija par ražojumu (saskaņā ar II pielikuma 7.1.2. un 7.3.2. punktu).

5.

Uzskata, ka modelis vai modeļa konfigurācija atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām pielaidēm, kas norādītas šā pielikuma 3. un 4. daļā, un ja visas ierīces atbilst energopatēriņa vadības iespējošanas prasībām, kas noteiktas šā pielikuma 5. daļā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visas modeļa konfigurācijas, uz kurām attiecas tā pati informācija par ražojumu (kas sniegta atbilstoši II pielikuma 7.1.2. un 7.3.2. punktam), neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto šajā pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai šā pielikuma 3. un 4. daļā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides.

3.   GADA KOPĒJAIS ENERGOPATĒRIŅŠ (ETEC), MIEGA REŽĪMS, IZSLĒGTS REŽĪMS UN MINIMĀLĀS JAUDAS REŽĪMS

1.

Attiecībā uz jaudas patēriņa prasībām, kas pārsniedz 1,00 W, vai gadījumā, ja TEC energopatēriņa prasību rezultātā jaudas patēriņa prasība pārsniedz 1,00 W vismaz vienā no jaudas patēriņa režīmiem, uzskata, ka modeļa konfigurācija atbilst II pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.2. un 2.3. punktā noteiktajām piemērojamām prasībām, ja testa rezultāti nepārsniedz attiecīgās verifikācijas pielaides, kas noteiktas turpmākajā tabulā.

Verifikācijas pielaides attiecībā uz jaudas patēriņa prasībām, kas pārsniedz 1,00 W

Prasības noteiktas

Verifikācijas pielaides

II pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 2.3. punktā

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 7 %.

II pielikuma 2.2. punktā (ar 2.4. punktā minēto papildu kvotu vai bez tās)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 7 %.

Papildu kvotas, kas paredzētas II pielikuma 2.4. punktā, var pieskaitīt 2.2. punktā noteiktajai prasībai, ja modeļa konfigurāciju laiž tirgū ar iespējotu WOL funkciju miega režīmā. Modeļa konfigurācija būtu jātestē gan ar iespējotu, gan atspējotu WOL funkciju, un tai būtu jāatbilst abām prasībām. Modeļa konfigurāciju, ko laiž tirgū bez spējas izmantot Ethernet, testē ar atspējotu WOL.

2.

Attiecībā uz jaudas patēriņa prasībām, kas mazākas par vai vienādas ar 1,00 W, uzskata, ka modeļa konfigurācija atbilst II pielikuma 3.1. un 4.1. punktā noteiktajām piemērojamajām prasībām, ja testa rezultāti nepārsniedz attiecīgās verifikācijas pielaides, kas noteiktas turpmākajā tabulā.

Verifikācijas pielaides attiecībā uz jaudas patēriņa prasībām, kas ir 1,00 W vai mazākas

Prasības noteiktas

Verifikācijas pielaides

II pielikuma 3.1. punktā (ar 3.3. punktā minēto papildu kvotu vai bez tās)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W.

II pielikuma 4.1. punktā (ar 4.3. punktā minēto papildu kvotu vai bez tās)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Papildu kvotu, kas paredzēta II pielikuma 3.3. punktā, var pieskaitīt 3.1. punktā noteiktajai prasībai, ja modeļa konfigurāciju laiž tirgū ar “informācijas vai statusa vizualizēšanu”.

Papildu kvotu, kas paredzēta II pielikuma 4.3. punktā, var pieskaitīt 4.1. punktā noteiktajai prasībai, ja modeļa konfigurāciju laiž tirgū ar iespējotu WOL funkciju izslēgtā režīmā. Modeļa konfigurācija būtu jātestē gan ar iespējotu, gan atspējotu WOL funkciju, un tai būtu jāatbilst abām prasībām. Modeļa konfigurāciju, ko laiž tirgū bez spējas izmantot Ethernet, testē ar atspējotu WOL.

4.   IEKŠĒJĀ BAROŠANAS AVOTA EFEKTIVITĀTE

Uzskata, ka modelis atbilst II pielikuma 5. punktā noteiktajām prasībām, ja testa rezultāti nepārsniedz attiecīgās verifikācijas pielaides, kas noteiktas turpmākajā tabulā.

Verifikācijas pielaides attiecībā uz iekšējā barošanas avota efektivitāti

Prasības noteiktas

Verifikācijas pielaides

II pielikumā noteiktajos slodzes apstākļos efektivitātes vidējā aritmētiskā vērtība ir zemāka par vidējai aktīvajai efektivitātei piemērojamajām prasībām.

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 2 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

II pielikumā noteiktajos slodzes apstākļos efektivitātes vidējā aritmētiskā vērtība ir zemāka par vidējai aktīvajai efektivitātei piemērojamajām prasībām.

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

5.   ENERGOPATĒRIŅA VADĪBAS IESPĒJOŠANA

Verificējot atbilstību II pielikuma 6.1. punktā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes izmanto piemērojamo procedūru, lai izmērītu jaudas patēriņu pēc tam, kad energopatēriņa vadības vai līdzīga funkcija ir iekārtu pārslēgusi piemērojamā jaudas patēriņa režīmā.

Verificējot atbilstību prasībām, kas noteiktas II pielikuma 6.2.1. līdz 6.2.6. punktā, uzskata, ka modeļa konfigurācija atbilst piemērojamajām prasībām, kuras noteiktas:

6.2.1. punktā, ja jebkura aktīva 1 gigabitu sekundē (Gb/s) vai ātrāka Ethernet tīkla savienojuma datu pārraides ātrums tiek samazinās, kad galddators, integrētais galddators vai piezīmjdators pāriet uz miega režīmu vai izslēgtu režīmu ar WOL;

6.2.2. punktā, ja galddators, integrētais galddators vai piezīmjdators kļūst pilnībā izmantojams, tostarp pievienotā displejā atainojot informāciju, 5 sekunžu laikā pēc aktivizēšanas notikuma iniciēšanas miega režīma laikā;

6.2.3. punktā, ja ar galddatoru, integrēto galddatoru vai piezīmjdatoru savienots displejs pārslēdzas uz miega režīmu 10 minūšu laikā pēc tam, kad lietotājs pārtrauc veikt jebkādas darbības;

6.2.4. punktā, ja miega un izslēgtam režīmam WOL funkciju var gan iespējot, gan atspējot;

6.2.5. punktā, ja galddators, integrētais galddators vai piezīmjdators pārslēdzas uz miega režīmu 30 minūšu laikā pēc tam, kad lietotājs pārtrauc veikt jebkādas darbības;

6.2.6. punktā, ja lietotāji var viegli aktivēt un deaktivēt jebkādus bezvadu tīkla savienojumus un ja lietotājiem ar simbola, indikatora vai līdzvērtīga līdzekļa starpniecību tiek nepārprotami norādīts, ka bezvadu tīkla savienojumi ir aktivēti vai deaktivēti.”


XV PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 666/2013 III pielikuma grozījumi

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti putekļsūcēju modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces. Tomēr šīs minētās trīs ierīces drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti putekļsūcēji.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti putekļsūcēja modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Gada enerģijas patēriņš

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 %.

Mīkstā seguma atputekļošanas rādītājs

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 0,03 zemāka nekā deklarētā vērtība.

Cietā seguma atputekļošanas rādītājs

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 0,03 zemāka nekā deklarētā vērtība.

Putekļu izdalīšanās rādītājs

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 15 %.

Akustiskās jaudas līmenis

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību.

Darba motora darbmūžs

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā vērtība.”


XVI PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 813/2013 IV pielikuma grozījumi

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šādu:

“IV PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 8. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces. Tomēr šīs minētās trīs ierīces drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem ekvivalentiem modeļiem.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 8. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 8. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

8. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte η s

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 8 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte η wh

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 8 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Akustiskās jaudas līmenis L WA

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 2 dB(A).

Slāpekļa oksīdu emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 20 %.”


XVII PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 814/2013 V pielikuma grozījumi

Regulas V pielikumu aizstāj ar šādu:

“V PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 7. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti ūdenssildītāju vai karstā ūdens tvertņu modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces. Tomēr šīs minētās trīs ierīces drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 7. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti ūdenssildītāju vai karstā ūdens tvertņu modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III un IV pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 7. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

7. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Dienas elektroenerģijas patēriņš Q elec

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Akustiskās jaudas līmenis L WA, telpās un/vai ārpus telpām

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 2 dB.

Dienas kurināmā patēriņš Q fuel

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Slāpekļa oksīdu emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 20 %.

Nedēļas kurināmā patēriņš ar viedregulatoriem Q fuel,week,smart

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Nedēļas elektroenerģijas patēriņš ar viedregulatoriem Q elec,week,smart

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Nedēļas kurināmā patēriņš bez viedregulatoriem Q fuel,week

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Nedēļas elektroenerģijas patēriņš bez viedregulatoriem Q elec,week

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Glabāšanas tilpums V

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 2 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Sajaukts ūdens 40 °C temperatūrā V40

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 3 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Kolektora apertūras laukums A sol

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 2 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Sūkņa jauda solpump

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 3 %.

Jauda gaidstāves režīmā solstandby

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Pastāvīgie zudumi S

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.”


XVIII PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 66/2014 III pielikuma grozījumi

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 7. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces. Tomēr šīs minētās trīs ierīces drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 7. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 7. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

7. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Sadzīves cepeškrāsns masa M

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto M vērtību vairāk kā par 5 %.

Sadzīves cepeškrāsns kameras tilpums V

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā V vērtība.

EC electric cavity, EC gas cavity

Noteiktā vērtība nepārsniedz EC electric cavity un EC gas cavity deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

ECelectric hob

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto EC electric hob vērtību vairāk kā par 5 %.

EEgas hob

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā EE gas hob vērtība.

W BEP, W L

Noteiktās vērtības nepārsniedz deklarēto W BEP un W L vērtību vairāk kā par 5 %.

Q BEP, P BEP

Noteiktās vērtības nav vairāk kā par 5 % zemākas nekā deklarētā Q BEP un P BEP vērtība.

Qmax

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto Q max vērtību vairāk kā par 8 %.

Emiddle

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā E middle vērtība.

Akustiskās jaudas līmenis L WA

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto L WA vērtību.

P o, P s

Jaudas patēriņa noteiktās vērtības Po un Ps nepārsniedz deklarēto Po un Ps vērtību vairāk kā par 10 %. Jaudas patēriņa noteiktās vērtības Po un Ps, kas mazākas par vai vienādas ar 1,00 W, nepārsniedz deklarēto Po un Ps vērtību vairāk kā par 0,10 W.”


XIX PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 548/2014 III pielikuma grozījumi

Regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā un tās pielikumos noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību. Ņemot vērā masas un izmēra ierobežojumus, kas saistīti ar vidēju un lielu spēka transformatoru transportēšanu, dalībvalstis drīkst pieņemt lēmumu veikt verifikācijas procedūru pie ražotāja pirms ražojumu nodošanas ekspluatācijā uzstādīšanas vietā.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja saskaņā ar 3. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 4. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Īsslēguma zudumi

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Tukšgaitas zudumi

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Dzesēšanas sistēmas elektriskā jauda transformatora tukšgaitas režīmā

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.”


XX PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1253/2014 VI pielikuma grozījumi

Regulas VI pielikumu aizstāj ar šādu:

“VI PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi ekvivalentie ventilācijas iekārtu modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts:

a)

ja modeļa ražošanas apjoms ir mazāks par piecām vienībām gadā, uzskata, ka tas neatbilst šīs regulas prasībām;

b)

ja modeļa ražošanas apjoms ir piecas vai vairāk vienības gadā, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

5.

Ja netiek iegūti 4. punkta b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi ekvivalentie ventilācijas iekārtu modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

6.

Ja saskaņā ar 3. punktu, 4. punkta a) apakšpunktu un 5. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto VIII un IX pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 6. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

ĪIJ

Noteiktā vērtība nav lielāka kā deklarētās vērtības reizinājums ar 1,07.

DĒVI un NDĒVI siltuma utilizācijas sistēmas termiskais lietderības koeficients

Noteiktā vērtība nav mazāka kā deklarētās vērtības reizinājums ar 0,93.

VĪJint

Noteiktā vērtība nav lielāka kā deklarētās vērtības reizinājums ar 1,07.

VVI ventilatora lietderības koeficients nedzīvojamo ēku iekārtām

Noteiktā vērtība nav mazāka kā deklarētās vērtības reizinājums ar 0,93.

Akustiskās jaudas līmenis DĒVI

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību, kurai pieskaitīti 2 dB.

Akustiskās jaudas līmenis NDĒVI

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību, kurai pieskaitīti 5 dB.”


XXI PIELIKUMS

Regulas (ES) 2015/1095 IX, X un XI pielikuma grozījumi

1.

Regulas IX pielikumu aizstāj ar šādu:

“IX PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija profesionālām aukstumiekārtām

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 8. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visas ekvivalentās profesionālās aukstumiekārtas, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitītas kā ekvivalenti ražojumi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti ražojumi.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 8. tabulā.

6.

Ja netiek iegūti 5. punktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visas ekvivalentās profesionālās aukstumiekārtas, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitītas kā ekvivalenti ražojumi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III un IV pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 8. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

8. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Neto tilpums

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 3 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Enerģijas patēriņš (E 24 h)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 %.”

2.

Regulas X pielikumu aizstāj ar šādu:

“X PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija kondensācijas iekārtām

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 9. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 9. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto VI pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 9. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

9. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Kondensācijas iekārtu, kuru nominālā dzesēšanas jauda ir lielāka par 2 kW zemā temperatūrā un 5 kW vidējā temperatūrā, sezonas enerģijas pārveides koeficients (SEPR)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība, vērtību punktā A mērot pie nominālās dzesēšanas jaudas.

Kondensācijas iekārtu, kuru nominālā dzesēšanas jauda ir mazāka par 2 kW zemā temperatūrā un 5 kW vidējā temperatūrā, nominālais lietderības koeficients (COP A)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība, to mērot pie nominālās dzesēšanas jaudas.

Kondensācijas iekārtu, kuru nominālā dzesēšanas jauda ir lielāka par 2 kW zemā temperatūrā un 5 kW vidējā temperatūrā, lietderības koeficienti COP B, COP C un COP D

Noteiktās vērtības ir ne vairāk kā par 10 % zemākas nekā deklarētā vērtība, to mērot pie nominālās dzesēšanas jaudas.”

3.

Regulas XI pielikumu aizstāj ar šādu:

“XI PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija procesdzesinātājiem

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 10. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 10. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto VIII pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 10. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

10. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Sezonas enerģijas pārveides koeficients (SEPR)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība, vērtību punktā A mērot pie nominālās dzesēšanas jaudas.

Nominālais energoefektivitātes koeficients (EER A)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība, to mērot pie nominālās dzesēšanas jaudas.”


XXII PIELIKUMS

Regulas (ES) 2015/1185 IV pielikuma grozījumi

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šādu:

“IV PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 4. tabulā. Iekārtu testē ar vienu vai vairākiem kurināmajiem, kura parametri ir tādā pašā diapazonā kā kurināmajam(-iem), ko ražotājs izmantojis, lai veiktu III pielikumā aprakstītos mērījumus.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 4. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 4. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

4. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte η s

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Daļiņu emisijas

Cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar vaļēju degkameru, cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar slēgtu degkameru, kuros izmanto cieto kurināmo, kas nav presēta koksne granulu veidā, un plītīm noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 20 mg/m3 pie O2 satura 13 %, mērījumus veicot ar III pielikuma 4. punkta a) apakšpunkta i) punkta 1) apakšpunktā aprakstīto metodi.

Cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar slēgtu degkameru, kuros izmanto presētu koksni granulu veidā, noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 mg/m3 pie O2 satura 13 %, mērījumus veicot ar III pielikuma 4. punkta a) apakšpunkta i) punkta 1) apakšpunktā aprakstīto metodi.

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 1 g/kg, mērījumus veicot ar III pielikuma 4. punkta a) apakšpunkta i) punkta 2) apakšpunktā aprakstīto metodi.

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,8 g/kg, mērījumus veicot ar III pielikuma 4. punkta a) apakšpunkta i) punkta 3) apakšpunktā aprakstīto metodi.

Organisku gāzveida savienojumu emisijas

Cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar vaļēju degkameru, cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar slēgtu degkameru, kuros izmanto cieto kurināmo, kas nav presēta koksne granulu veidā, un plītīm noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 25 mgC/m3 pie O2 satura 13 %.

Cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar slēgtu degkameru, kuros izmanto presētu koksni granulu veidā, noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 15 mgC/m3 pie O2 satura 13 %.

Oglekļa monoksīda emisijas

Cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar vaļēju degkameru, cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar slēgtu degkameru, kuros izmanto cieto kurināmo, kas nav presēta koksne granulu veidā, un plītīm noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 275 mg/m3 pie O2 satura 13 %.

Cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar slēgtu degkameru, kuros izmanto presētu koksni granulu veidā, noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 60 mg/m3 pie O2 satura 13 %.

Slāpekļa oksīdu emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 30 mg/m3, emisijas izsakot kā NO2 pie O2 satura 13 %.”


XXIII PIELIKUMS

Regulas (ES) 2015/1188 IV pielikuma grozījumi

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šādu:

“IV PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 9. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas, izņemot, ja testētā iekārta ir elektriskais lokālais telpu sildītājs. Šādu sildītāju uzskata par neatbilstošu bez turpmākiem testiem un piemēro 6. un 7. punktu. Citiem modeļiem minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 9. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 4. vai 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 9. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

9. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte η s elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem

Noteiktā vērtība nav zemāka par deklarēto vērtību pie iekārtas nominālās siltuma jaudas.

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte η s šķidrā un gāzveida kurināmā sadzīves lokālajiem telpu sildītājiem

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 8 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte η s lokālajiem telpu kvēlsildītājiem un cauruļveida lokālajiem telpu sildītājiem

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Slāpekļa oksīdu emisijas gāzveida un šķidrā kurināmā sadzīves lokālajiem telpu sildītājiem un lokālajiem telpu kvēlsildītājiem un cauruļveida lokālajiem telpu sildītājiem

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 %.”


XXIV PIELIKUMS

Regulas (ES) 2015/1189 IV pielikuma grozījumi

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šādu:

“IV PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 2. tabulā. Iekārtu testē ar vienu vai vairākiem kurināmajiem, kura parametri ir tādā pašā diapazonā kā kurināmajam(-iem), ko ražotājs izmantojis, lai veiktu III pielikumā aprakstītos mērījumus.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 2. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 2. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

2. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaide

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte η s

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 4 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Daļiņu emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 9 mg/m3.

Organisku gāzveida savienojumu emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 7 mg/m3.

Oglekļa monoksīda emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 30 mg/m3.

Slāpekļa oksīdu emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 30 mg/m3.”


XXV PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/2281 IV pielikuma grozījumi

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šādu:

“IV PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 30. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi citi modeļi, kuru tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija iegūta uz tāda paša pamata, neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja tādam gaisa sildīšanas iekārtas, dzesēšanas iekārtas, augsttemperatūras procesdzesinātāja vai ventilatorkonvektora modelim, kura nominālā sildīšanas, dzesēšanas vai atdzesēšanas jauda ir ≥ 70 kW vai kura ražošanas apjoms ir mazāks par 5 vienībām gadā, netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi citi modeļi, kuru tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija iegūta uz tāda paša pamata, neatbilst šīs regulas prasībām.

5.

Ja tādam gaisa sildīšanas iekārtas, dzesēšanas iekārtas, augsttemperatūras procesdzesinātāja vai ventilatorkonvektora modelim, kura nominālā sildīšanas, dzesēšanas vai atdzesēšanas jauda ir < 70 kW vai kura ražošanas apjoms ir 5 vienības gadā vai vairāk, netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas.

6.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 30. tabulā.

7.

Ja netiek iegūts 6. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi citi modeļi, kuru tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija iegūta uz tāda paša pamata, neatbilst šīs regulas prasībām.

8.

Ja saskaņā ar 3., 4. un 7. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 30. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 8. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

30. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaide

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (η s,h) gaisa sildīšanas iekārtām pie iekārtas nominālās sildīšanas jaudas

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 8 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte (η s,c) dzesēšanas iekārtām pie iekārtas nominālās dzesēšanas jaudas

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 8 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Akustiskās jaudas līmenis (L WA) gaisa sildīšanas iekārtām un dzesēšanas iekārtām

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 1,5 dB.

Slāpekļa oksīdu emisijas ar kurināmo darbināmām gaisa sildīšanas un dzesēšanas iekārtām, ko izsaka ar slāpekļa dioksīdu

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 20 %.

Sezonas enerģijas pārveides koeficients (SEPR) augsttemperatūras procesdzesinātājiem pie iekārtas nominālās atdzesēšanas jaudas

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Nominālais energoefektivitātes koeficients (EER A) augsttemperatūras procesdzesinātājiem pie iekārtas nominālās atdzesēšanas jaudas

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā vērtība.”


Top