EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1192

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2016/1192 (2016. gada 6. jūlijs) par to, lai Vispārējai tiesai nodotu kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Eiropas Savienību un tās darbiniekiem

OJ L 200, 26.7.2016, p. 137–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1192/oj

26.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/137


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, Euratom) 2016/1192

(2016. gada 6. jūlijs)

par to, lai Vispārējai tiesai nodotu kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Eiropas Savienību un tās darbiniekiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 256. panta 1. punktu, 257. panta pirmo un otro daļu un 281. panta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a panta 1. punktu,

ņemot vērā Tiesas lūgumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Protokola Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2015/2422 (3), 48. pantā ir paredzēts, ka Vispārējā tiesā, kuras sastāvā no 2015. gada 25. decembra ir 40 tiesneši, no 2016. gada 1. septembra jābūt 47 tiesnešiem un no 2019. gada 1. septembra – pa diviem tiesnešiem no katras dalībvalsts.

(2)

Kā norādīts Regulas (ES, Euratom) 2015/2422 9. apsvērumā, līdztekus tam, ka no 2016. gada 1. septembra Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu palielina par septiņiem tiesnešiem, Vispārējai tiesai būtu jānodod kompetence pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 270. pantu. Šī kompetences nodošana saskaņā ar LESD 256. panta 1. punktu nozīmē Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (“Civildienesta tiesa”) likvidēšanu.

(3)

Tādējādi kompetence pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp iestādēm un struktūrām, birojiem vai aģentūrām, no vienas puses, un to darbiniekiem, no otras puses, attiecībā uz kurām Eiropas Savienības Tiesai ir piešķirta jurisdikcija, būtu jānodod Vispārējai tiesai.

(4)

Tāpēc ir jāatceļ Padomes Lēmums 2004/752/EK, Euratom (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 979/2012 (5), kā arī jāgroza Protokols Nr. 3.

(5)

Vispārējai tiesai būtu jāizskata Eiropas Savienības civildienesta lietas, ņemot vērā domstarpību īpašās iezīmes minētajā jomā, tostarp jebkurā tiesvedības stadijā izvērtējot iespējas panākt izlīgumu.

(6)

Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu tiesvedības norisi lietās, kuru izskatīšana Civildienesta tiesā datumā, kad notiek nodošana, vēl nav pabeigta, un lai paredzētu noteikumus, kas piemērojami šajā datumā izskatāmajām vai vēlāk iesniegtajām apelācijām par Civildienesta tiesas nolēmumiem, būtu jāparedz atbilstoši pārejas noteikumi par kārtību, kādā Eiropas Savienības Vispārējai tiesai nodod civildienesta lietas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek atcelts Lēmums 2004/752/EK, Euratom un Regula (ES, Euratom) Nr. 979/2012.

2. pants

Protokolu Nr. 3 groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

“50.a pants

1.   Vispārējās tiesas kompetencē ir pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem, kā minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 270. pantā, tostarp domstarpības starp visām iestādēm un struktūrām, birojiem vai aģentūrām, no vienas puses, un to darbiniekiem, no otras puses, attiecībā uz kurām Eiropas Savienības Tiesai piešķirta jurisdikcija.

2.   Vispārējā tiesa jebkurā tiesvedības stadijā, tostarp pieteikuma iesniegšanas brīdī, var izvērtēt iespējas izšķirt domstarpības ar izlīgumu un var mēģināt veicināt šādu izlīgumu.”;

2)

protokola 62.c pantu aizstāj ar šādu:

“62.c pants

Noteikumus, kas attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 257. pantā paredzēto specializēto tiesu kompetenci, sastāvu, organizāciju un procedūru, izklāsta šo Statūtu pielikumā.”;

3)

dzēš I pielikumu.

3. pants

Lietas, kuru izskatīšana Civildienesta tiesā 2016. gada 31. augustā vēl nav pabeigta, nodod Vispārējai tiesai. Vispārējā tiesa turpina minētās lietas izskatīt tādā stāvoklī, kādā tās ir minētajā datumā, un saskaņā ar savu reglamentu. Ja lietu Vispārējai tiesai nodod pēc tiesvedības mutvārdu daļas pabeigšanas, minēto tiesvedības daļu atsāk.

4. pants

Neatkarīgi no šīs regulas 2. panta 3. punkta Protokola Nr. 3 I pielikuma 9.–12. pantu turpina piemērot apelācijām par Civildienesta tiesas nolēmumiem, kuras Vispārējā tiesā iesniegtas līdz 2016. gada 31. augustam vai pēc minētā datuma. Ja Vispārējā tiesa atceļ Civildienesta tiesas nolēmumu, bet uzskata, ka tiesvedības apstākļi neļauj nākt klajā ar lēmumu, tā nodod lietu citai palātai, bet ne tai, kura lēmusi par apelāciju.

5. pants

Šī regula stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2016. gada 6. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. KORČOK


(1)  2016. gada 22. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2016. gada 9. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2016. gada 24. jūnija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2015/2422 (2015. gada 16. decembris), ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (OV L 341, 24.12.2015., 14. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2004/752/EK, Euratom (2004. gada 2. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu (OV L 333, 9.11.2004., 7. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 979/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas aizstājējtiesnešiem (OV L 303, 31.10.2012., 83. lpp.).


Top