EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0830

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2015/3522

OJ L 132, 29.5.2015, p. 8–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/830/oj

29.5.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/8


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/830

(2015. gada 28. maijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 131. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumā noteiktas prasības drošības datu lapu sastādīšanai, ko izmanto, lai sniegtu informāciju par ķīmiskām vielām un maisījumiem Eiropas Savienībā.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrā izstrādātajā Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņotajā sistēmā (GHS) ir noteikti starptautiski saskaņoti kritēriji ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai un noteikumi drošības datu lapām.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma prasības drošības datu lapām būtu jāpielāgo atbilstoši GHS noteikumu par drošības datu lapām piektajai pārskatīšanai.

(4)

2015. gada 1. jūnijā vienlaikus stāsies spēkā divi pretrunīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma grozījumi, proti – grozījumi, kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2) 59. panta 5. punktu, un grozījumi, kas izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 453/2010 (3). Lai izvairītos no pārpratumiem, kuru II pielikuma versiju piemērot, minēto pielikumu tā grozītajā redakcijā nepieciešams aizstāt ar jaunu II pielikumu.

(5)

Ja ekonomikas dalībniekiem, kuri jau sastādījuši drošības datu lapas, prasītu tās nekavējoties atjaunināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 grozīto II pielikumu, tas radītu neproporcionālu slogu. Attiecīgi uzņēmējiem būtu jāļauj konkrētu laikposmu turpināt izmantot drošības datu lapas, kas jebkuram saņēmējam izsniegtas līdz 2015. gada 1. jūnijam.

(6)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu, kas grozīts ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 59. panta 5. punktu un ar Regulu (ES) Nr. 453/2010, aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Neskarot Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. panta 9. punktu, drīkst turpināt izmantot drošības datu lapas, kas jebkuram saņēmējam izsniegtas līdz 2015. gada 1. jūnijam, un līdz 2017. gada 31. maijam tās var neatbilst šīs regulas pielikumam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 28. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2010. gada 20. maija Regula (ES) Nr. 453/2010, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 133, 31.5.2010., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

PRASĪBAS DROŠĪBAS DATU LAPU SASTĀDĪŠANAI

A DAĻA

0.1.   Ievads

0.1.1.   Šajā pielikumā iekļautas prasības, kuras piegādātājs izpilda, sastādot drošības datu lapu, kas saskaņā ar 31. pantu paredzēta vielai vai maisījumam.

0.1.2.   Drošības datu lapā sniegtā informācija atbilst informācijai ķīmiskās drošības ziņojumā, ja tāds ir vajadzīgs. Ja ir sastādīts ķīmiskās drošības ziņojums, attiecīgo(-os) iedarbības scenāriju(-us) ietver drošības datu lapas pielikumā.

0.2.   Vispārīgas prasības drošības datu lapas sastādīšanai

0.2.1.   Drošības datu lapa ļauj lietotājiem veikt vajadzīgos darba ņēmēju drošības un cilvēka veselības aizsardzības pasākumus darba vietā, kā arī vides aizsardzības pasākumus. Drošības datu lapas sastādītājs ņem vērā, ka drošības datu lapā lasītājam jāsaņem informācija par vielas vai maisījuma bīstamību, kā arī ziņas par vielas vai maisījuma drošu uzglabāšanu, lietošanu un iznīcināšanu.

0.2.2.   Informācija drošības datu lapā atbilst Direktīvā 98/24/EK noteiktajām prasībām. Konkrēti drošības datu lapas darba devējiem ļauj noteikt, vai darba vietā ir kādas bīstamas ķīmiskās vielas, un izvērtēt ikvienu risku darba ņēmēju veselībai un drošībai, ko rada tādu vielu lietošana.

0.2.3.   Informācija drošības datu lapā ir izklāstīta īsi un skaidri. Drošības datu lapas sastāda kompetenta persona, kas ņem vērā konkrētas lietotāju vajadzības, ciktāl tās ir zināmas. Vielu un maisījumu piegādātāji nodrošina šo kompetento personu pienācīgu sagatavošanu, tostarp sagatavošanu kvalifikācijas celšanas kursos.

0.2.4.   Drošības datu lapā lietotā valoda ir vienkārša, skaidra un precīza, bez žargona un saīsinājumiem. Neizmanto tādus apzīmējumus kā “var būt bīstams”, “neietekmē veselību”, “lielākoties izmantošanas apstākļos drošs” vai “nekaitīgs”, kā arī citus apzīmējumus, kas norāda, ka viela vai maisījums nav bīstami, vai arī citus ar konkrētās vielas vai maisījuma klasifikāciju nesaderīgus apzīmējumus.

0.2.5.   Drošības datu lapas pirmajā lappusē norāda sastādīšanas datumu. Pārskatot drošības datu lapu un nododot jauno – pārskatīto – versiju, par grozījumiem saņēmējus informē drošības datu lapas 16. iedaļā, ja vien grozījumi nav norādīti citur. Pārskatītajā drošības datu lapā sastādīšanas datumu apzīmē “Labojums: (datums)”, kā arī pirmajā lappusē norāda versijas numuru, labojuma numuru, aizstāto numuru vai kādu citu norādi uz to, kura versija tiek aizstāta.

0.3.   Drošības datu lapas formāts

0.3.1.   Drošības datu lapa ir neierobežota garuma dokuments. Drošības datu lapas garums ir proporcionāls vielas vai maisījuma bīstamībai un pieejamajai informācijai.

0.3.2.   Visas drošības datu lapas lappuses, tostarp pielikumos, ir numurētas un uz tām norādīts drošības datu lapas garums (piemēram, “1. lpp. no 3”) vai norāde, ka seko vai neseko lappuse, piemēram, “turpinājums nākamajā lappusē” vai “drošības datu lapas beigas”.

0.4.   Drošības datu lapas saturs

Šajā pielikumā prasīto informāciju, vajadzības gadījumā un ja tā ir pieejama, iekļauj drošības datu lapā – attiecīgajā B daļā noteiktajā apakšiedaļā. Drošības datu lapā neatstāj neaizpildītas apakšiedaļas.

0.5.   Citas informācijas prasības

Ņemot vērā vielas vai maisījuma īpašību plašo diapazonu, atsevišķos gadījumos attiecīgajās apakšiedaļās var būt vajadzīga papildu informācija, kas ir būtiska un pieejama.

Lai risinātu jūrnieku un citu transporta nozares darba ņēmēju vajadzības bīstamu beramkravu pārvadājumu nozarē jūras vai iekšzemes ūdensceļu beramkravu kuģos vai tankkuģos saskaņā ar Starptautiskās jūrniecības organizācijas (SJO) vai valsts tiesību aktiem, ir vajadzīga papildu drošības un vides aizsardzības informācija. 14.7. apakšiedaļā ir ieteikts iekļaut pamatinformāciju, ja šāda krava tiek pārvadāta bez taras saskaņā ar II pielikumu 1973. gada Starptautiskajai konvencijai par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu, kas grozīta ar attiecīgo 1978. gada protokolu (MARPOL) (1), un Starptautiskajam kodeksam par tādu kuģu būvniecību un aprīkošanu, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas bez taras (Starptautiskais ķimikāliju pārvadāšanas kodekss) (IBC kodekss) (2). Turklāt kuģiem, kuri pārvadā beztaras naftu vai naftas degvielu, kā noteikts MARPOL Konvencijas I pielikumā, bez taras vai flotes degvielu, pirms iekraušanas nepieciešams sniegt “materiālu drošības datu lapu” saskaņā ar SJO Kuģošanas drošības komitejas (MSC) rezolūciju “Ieteikumi par materiālu drošības datu lapu (MSDS) MARPOL konvencijas I pielikuma naftas kravām un degvielai” (MSC. 286 (86)). Tādēļ, lai nodrošinātu vienas saskaņotas drošības datu lapas izmantošanu jūrniecībā un ar jūrniecību nesaistītā jomā, drošības datu lapā vajadzības gadījumā attiecībā uz MARPOL Konvencijas I pielikuma naftas kravām un flotes degvielu jūras transportu var iekļaut Rezolūcijas MSC. 286 (86) papildu noteikumus.

0.6.   Vienības

Izmanto Padomes Direktīvā 80/181/EEK (3) noteiktās mērvienības.

0.7.   Īpaši gadījumi

Drošības datu lapas sastāda arī īpašajos gadījumos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 1.3. punktā, uz kuriem attiecas atkāpes no marķēšanas noteikumiem.

1.    1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

Šajā drošības datu lapas iedaļā noteikts, kā identificēt vielu vai maisījumu un kā drošības datu lapā norādīt apzināto attiecīgo lietošanas veidu, vielas vai maisījuma piegādātāja nosaukumu un vielas vai maisījuma piegādātāja kontaktinformāciju, tostarp kontaktinformāciju ārkārtas situācijā.

1.1.   Produkta identifikators

Produkta identifikatoru norāda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 18. panta 2. punktu vielai un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 18. panta 3. punkta a) apakšpunktu maisījumam un uz etiķetes to norāda tās (to) dalībvalsts(-u) oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā(-ās) viela vai maisījums ir laists tirgū, ja vien attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) nav noteikusi(-ušas) citādi.

Vielām, kas jāreģistrē, produkta identifikators atbilst reģistrācijā izmantotajam un norāda arī reģistrācijas numuru, kas piešķirts saskaņā ar šīs regulas 20. panta 3. punktu.

Neskarot šīs regulas 39. pantā noteiktās pakārtotā lietotāja saistības, piegādātājs, kas ir izplatītājs vai pakārtotais lietotājs, var izlaist reģistrācijas numura daļu, kas attiecas uz individuālu reģistrētāju kopīgas informācijas iesniegšanā, ja:

a)

minētais piegādātājs īstenošanas vajadzībām apņemas sniegt pilnu reģistrācijas numuru pēc pieprasījuma vai, ja viņam nav pieejams pilns reģistrācijas numurs, pārsūtīt pieprasījumu savam piegādātājam atbilstoši b) apakšpunktam; un

b)

minētais piegādātājs sniedz pilnu reģistrācijas numuru par īstenošanu atbildīgajai dalībvalsts iestādei (turpmāk “īstenošanas iestāde”) septiņu dienu laikā pēc pieprasījuma, kas vai nu saņemts tieši no īstenošanas iestādes, vai ko pārsūtījis saņēmējs, vai, ja viņam nav pieejams pilns reģistrācijas numurs, minētais piegādātājs septiņu kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas pārsūta šo pieprasījumu savam piegādātājam, vienlaikus par to informējot īstenošanas iestādi.

Vienai vai vairākām vielām vai maisījumiem var sniegt vienu drošības datu lapu, ja tajā sniegtā informācija par katru no šīm vielām vai maisījumiem atbilst šā pielikuma prasībām.

Citi identifikācijas līdzekļi

Var norādīt citus nosaukumus vai sinonīmus, kuri iekļauti vielas vai maisījuma marķējumā vai pēc kuriem tie plašāk zināmi, piemēram, alternatīvo nosaukumu, numurus, uzņēmuma produkta kodu vai citus unikālus identifikatorus.

1.2.   Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Norāda vismaz uz vielas vai maisījuma saņēmēju(-iem) attiecināmos noteiktos lietošanas veidus. Sniedz īsu aprakstu par to, kam viela vai maisījums paredzēts, piemēram, “ugunsdzēsības līdzeklis”, “antioksidants”.

Vajadzības gadījumā norāda lietošanas veidu, kuru piegādātājs neiesaka izmantot, un pamatojumu tam. Saraksts var būt nepilnīgs.

Ja vajadzīgs ķīmiskās drošības ziņojums, šajā drošības datu lapas apakšiedaļā norādītā informācija atbilst apzinātajiem lietošanas veidiem ķīmiskās drošības ziņojumā un iedarbības scenārijiem ķīmiskās drošības ziņojumā, kas iekļauts drošības datu lapas pielikumā.

1.3.   Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Identificē piegādātāju neatkarīgi no tā, vai tas ir ražotājs, importētājs, pārstāvis, pakārtotais lietotājs vai izplatītājs. Norāda piegādātāja pilnu adresi un tālruņa numuru, kā arī par drošības datu lapu atbildīgās kompetentās personas e-pasta adresi.

Ja piegādātājs neatrodas tajā dalībvalstī, kurā vielu vai maisījumu laiž tirgū, un viņš ir norādījis par šo tirgu atbildīgo personu, papildus norāda minētās atbildīgās personas pilnu adresi un tālruņa numuru.

Informācija par reģistrētājiem atbilst reģistrācijā sniegtajai informācijai par ražotāja vai importētāja identitāti.

Ja iecelts vienīgais pārstāvis, var sniegt informāciju arī par ārpussavienības ražotāju vai sintezētāju.

1.4.   Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Norāda ārkārtas situāciju informācijas dienestus. Ja dalībvalstī, kurā viela vai maisījums laists tirgū, pastāv oficiāla padomdevēja struktūra (kas var būt struktūra, kura atbild par Regulas (EK) Nr. 1272/2008 45. pantā minētās informācijas saņemšanu veselības jomā), norāda tālruņa numuru, un ar to pietiek. Skaidri norāda visus šādu pakalpojumu pieejamības ierobežojumus, piemēram, darba laiku vai to, ka īpaši sniegtās informācijas veidi ir ierobežoti.

2.    2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

Šajā drošības datu lapas iedaļā norāda vielu vai maisījumu bīstamību un atbilstošu ar šādu bīstamību saistītu brīdinājuma informāciju.

2.1.   Vielas vai maisījuma klasificēšana

Norāda vielas vai maisījuma klasifikāciju, kas izriet no klasificēšanas kritērijiem Regulā (EK) Nr. 1272/2008. Ja piegādātājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 40. pantu klasificēšanas un marķēšanas sarakstā norādījis informāciju par vielu, drošības datu lapā norādītā klasifikācija atbilst paziņojumā norādītajai klasifikācijai.

Skaidri norāda, ja maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

Informāciju par vielu maisījumā sniedz 3.2. apakšiedaļā.

Ja klasifikācija, tostarp bīstamības apzīmējumi, nav norādīti pilnībā, atsaucas uz 16. iedaļu, kurā norāda katras klasifikācijas, tostarp katra bīstamības apzīmējuma, pilnu tekstu.

Atbilstoši drošības datu lapas 9. un 12. iedaļai norāda svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes, kādas vielas fizikālajām īpašībām ir uz cilvēka veselību un vidi, lai nespeciālistam būtu iespējams apzināt vielas vai maisījuma bīstamību.

2.2.   Etiķetes elementi

Pamatojoties uz klasifikāciju, norāda vismaz šādus elementus, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 atrodas uz etiķetes: bīstamības piktogrammu(-as), signālvārdu(-us), bīstamības apzīmējumu(-us) un drošības prasību apzīmējumu(-us). Grafisku attēlu kā visas melnbaltās bīstamības piktogrammas vai tikai grafisko simbolu var aizstāt ar Regulā (EK) Nr. 1272/2008 norādīto krāsaino piktogrammu.

Norāda piemērojamos etiķetes elementus atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1272/2008 25. pantam un 32. panta 6. punktam.

2.3.   Citi apdraudējumi

Norāda, vai saskaņā ar XIII pielikumu viela vai maisījums atbilst PBT vai vPvB kritērijiem.

Norāda informāciju par citiem apdraudējumiem, kuri neatspoguļojas klasifikācijā, taču var veicināt kopējo vielas vai maisījuma bīstamību, piemēram, gaisa piesārņojums sacietēšanas vai lietošanas laikā, putekļainība, sprādzienbīstamība, kas neatbilst Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 2.1. iedaļas 2. daļas klasificēšanas kritērijiem, sprādzienbīstamu putekļu izdalīšana, vispārēja sensibilizācija, slāpšana, salšana, lielas iespējas izraisīt īpašu smaku vai garšu vai ietekme uz vidi, piemēram, augsnē dzīvojošu organismu apdraudējums, spēja fotoķīmiski radīt ozonu. Attiecībā uz putekļu sprādzienbīstamību ir piemērots apzīmējums “Izkliedējot var veidot sprādzienbīstamu putekļu un gaisa maisījumu”.

3.    3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

Šajā drošības datu lapas iedaļā sniedz informāciju par vielas vai maisījuma sastāvdaļas(-u) ķīmisko identitāti, tostarp par piemaisījumiem un stabilizējošām piedevām, kā norādīts tālāk tekstā. Norāda atbilstošo un pieejamo drošības informāciju par virsmu ķīmiju.

3.1.   Vielas

Vielas galvenās sastāvdaļas ķīmisko identitāti norāda vismaz ar produkta identifikatoru vai kādu no 1.1. apakšiedaļā sniegtajiem citiem identificēšanas paņēmieniem.

Ķīmisko identitāti ikvienam piemaisījumam, stabilizējošai piedevai vai atsevišķai sastāvdaļai, kura nav galvenā sastāvdaļa, kas ir klasificēta un kas jāņem vērā, vielu klasificējot, norāda šādi:

a)

produkta identifikators saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 18. panta 2. punktu;

b)

ja produkta identifikators nav pieejams, kāds no citiem nosaukumiem (parastais nosaukums, tirdzniecības nosaukums, saīsinājums) vai identifikācijas numurs.

Vielas piegādātāji var papildus norādīt visas sastāvdaļas, tostarp arī neklasificētās.

Šajā apakšiedaļā var norādīt arī ziņas par daudzkomponentu vielām.

3.2.   Maisījumi

Vismaz visām 3.2.1. un 3.2.2. punktā minētajām vielām norāda produkta identifikatoru, koncentrāciju vai koncentrācijas diapazonus un klasifikācijas. Maisījuma piegādātājs var papildus norādīt visas maisījuma sastāvdaļas, tostarp vielas, kas neatbilst klasificēšanas kritērijiem. Sniegtā informācija saņēmējam ļauj viegli apzināt maisījuma vielu bīstamību. Paša maisījuma bīstamība norādīta 2. iedaļā.

Vielu koncentrāciju maisījumā izsaka vienā no šādiem variantiem:

a)

precīzi procentuāli dilstošā kārtībā pēc masas vai tilpuma, ja tas tehniski iespējams;

b)

procentu diapazonos dilstošā kārtībā pēc masas vai tilpuma, ja tas tehniski iespējams.

Izmantojot procentu diapazonu, katras sastāvdaļas augstākās koncentrācijas iedarbību raksturo apdraudējums veselībai un videi.

Ja pieejama informācija par visa maisījuma iedarbību, to iekļauj 2. iedaļā.

Ja atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1272/2008 24. pantam pieļaujams alternatīvā ķīmiskā nosaukuma lietojums, lieto šo nosaukumu.

3.2.1.   Maisījumiem, kuri atbilst klasificēšanas kritērijiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, norāda šādas vielas un to koncentrāciju vai koncentrācijas diapazonu maisījumā:

a)

veselībai un videi bīstamas vielas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 nozīmē, ja šādu vielu koncentrācija ir vienāda ar vai ir lielāka par mazāko no:

ia)

vispārējām robežvērtībām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 1.1. tabulā;

ib)

vispārējām robežkoncentrācijām, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 3. līdz 5. daļā, ņemot vērā koncentrāciju, kas norādīta konkrētu 3. daļas tabulu piezīmēs saistībā ar pienākumu pēc pieprasījuma darīt pieejamu maisījuma drošības datu lapu, un attiecībā uz bīstamību ieelpojot (Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 3.10. iedaļā) ≥ 10 %.

Tāds bīstamības klašu, bīstamības kategoriju un robežkoncentrāciju saraksts, kā dēļ vielu kā maisījuma sastāvā esošu vielu norāda 3.2. apakšiedaļā

1.1.

Bīstamības klase un kategorija

Robežkoncentrācija

(%)

Akūts toksiskums, 1., 2. un 3. kategorija

≥ 0,1

Akūts toksiskums, 4. kategorija

≥ 1

Kodīgs/kairinošs ādai, 1. kategorija,1.A, 1.B, 1.C apakškategorija un 2. kategorija

≥ 1

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 1. un 2. kategorija

≥ 1

Sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu

≥ 0,1

Cilmes šūnu mutācijas, 1.A un 1.B kategorija

≥ 0,1

Cilmes šūnu mutācijas, 2. kategorija

≥ 1

Kancerogenitāte, 1.A, 1.B un 2. kategorija

≥ 0,1

Toksisks reproduktīvajai sistēmai, 1.A, 1.B, 2. kategorija un ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību

≥ 0,1

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), 1. un 2. kategorija

≥ 1

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot), 1. un 2. kategorija

≥ 1

Bīstamība ieelpojot

≥ 10

Bīstamība ūdens videi – akūta, 1. kategorija

≥ 0,1

Bīstamība ūdens videi – hroniska, 1. kategorija

≥ 0,1

Bīstamība ūdens videi – hroniska, 2., 3. un 4. kategorija

≥ 1

Bīstamība ozona slānim

≥ 0,1

ii)

specifiskajām robežkoncentrācijām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā;

iii)

ja Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā noteikts m koeficients, tad – minētās regulas I pielikuma 1.1. tabulā noteiktajām vispārējām robežvērtībām, kas pielāgotas, izmantojot minētās regulas I pielikuma 4.1. iedaļā noteikto aprēķinu;

iv)

specifiskajām robežkoncentrācijām, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izveidotajā klasifikācijas un marķējuma sarakstā;

v)

specifiskajām robežkoncentrācijām, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 II pielikumā;

vi)

ja ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izveidotajam klasifikācijas un marķējuma sarakstam noteikts m koeficients, tad – minētās regulas I pielikuma 1.1. tabulā noteiktajām vispārējām robežvērtībām, kas pielāgotas, izmantojot minētās regulas I pielikuma 4.1. iedaļā noteikto aprēķinu;

b)

vielas, kurām konkretizētas Savienības arodekspozīcijas robežvērtības, kuras nav iekļautas a) apakšpunktā;

c)

noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas saskaņā ar XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem vai vielas, kas iekļautas saskaņā ar 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā citu iemeslu, nevis a) apakšpunktā minētās bīstamības dēļ, ja atsevišķas vielas koncentrācija ir vismaz 0,1 %.

3.2.2.   Maisījumiem, kuri neatbilst klasificēšanas kritērijiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, norāda vielas, kuru atsevišķā koncentrācija ir vienāda ar vai lielāka par šādu koncentrāciju, kā arī norāda to koncentrāciju vai koncentrācijas diapazonu maisījumā:

a)

1 svara % maisījumos, kas nav gāzveida maisījumi, un 0,2 tilpuma % gāzveida maisījumos attiecībā uz:

i)

veselībai un videi bīstamām vielām Regulas (EK) Nr. 1272/2008 nozīmē; vai

ii)

vielām, kurām konkretizēta Savienības arodekspozīcijas robežvērtība;

b)

0,1 svara % noturīgām, bioakulumatīvām un toksiskām vielām atbilstoši XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem, ļoti noturīgām, ļoti bioakumulatīvām vielām atbilstoši XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem vai vielām, kas iekļautas saskaņā ar 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā citu iemeslu, nevis a) apakšpunktā minētās bīstamības dēļ.

3.2.3.   Vielām, kas norādītas 3.2. apakšiedaļā, norāda arī vielas klasifikāciju atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008, tostarp minētās regulas VI pielikuma 1.1. tabulā norādītās bīstamības klasi(-es) un kategoriju kodu(-us), kā arī bīstamības apzīmējumus, kurus piešķir atbilstoši fiziskajiem, cilvēku veselības un vides apdraudējumiem. Bīstamības apzīmējumus un šajā iedaļā var nerakstīt pilnā apjomā – pietiek ar kodiem. Ja tie nav norādīti pilnībā, atsaucas uz 16. iedaļu, kurā iekļauj katra bīstamības apzīmējuma pilnu tekstu. Ja viela neatbilst klasifikācijas kritērijiem, norāda iemeslu, kāpēc tā iekļauta 3.2. apakšiedaļā, piemēram, “neklasificēta vPvB viela” vai “viela, kam konkretizēta Savienības arodekspozīcijas robežvērtība”.

3.2.4.   Vielām, kuras minētas 3.2. apakšiedaļā, norāda nosaukumu un, ja ir pieejams, reģistrācijas numuru, kas piešķirts saskaņā ar šīs regulas 20. panta 3. punktu.

Neietekmējot šīs regulas 39. pantā noteiktos pakārtoto lietotāju pienākumus, maisījuma piegādātājs var izlaist reģistrācijas numura daļu, kas attiecas uz individuālu reģistrētāju kopīgas informācijas iesniegšanā, ja:

a)

minētais piegādātājs īstenošanas vajadzībām apņemas sniegt pilnu reģistrācijas numuru pēc pieprasījuma vai, ja viņam nav pieejams pilns reģistrācijas numurs, pārsūtīt pieprasījumu savam piegādātājam atbilstoši b) apakšpunktam; un

b)

minētais piegādātājs sniedz pilnu reģistrācijas numuru par īstenošanu atbildīgajai dalībvalsts iestādei (turpmāk “īstenošanas iestāde”) septiņās dienās pēc pieprasījuma, kas vai nu saņemts tieši no īstenošanas iestādes, vai ko pārsūtījis saņēmējs, vai, ja viņam nav pieejams pilns reģistrācijas numurs, minētais piegādātājs septiņās kalendārajās dienās no pieprasījuma saņemšanas pārsūta šo pieprasījumu savam piegādātājam, vienlaikus par to informējot īstenošanas iestādi.

Ja pieejams, norāda EK numuru atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008. Var norādīt arī CAS numuru un IUPAC nosaukumu (ja tādi ir pieejami).

Vielām, kuras šajā apakšiedaļā norādītas ar alternatīvo ķīmisko nosaukumu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1272/2008 24. pantam, reģistrācijas numuru, EK numuru un citus precīzus ķīmisko identifikatorus var nenorādīt.

4.    4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

Šajā drošības datu lapas iedaļā sniegta informācija par pirmo palīdzību tā, lai to var saprast un sniegt neapmācīts cilvēks, neizmantojot sarežģītu aprīkojumu un ar ierobežotu ārstniecības līdzekļu klāstu. Pamācībā norāda, vai un cik steidzami vajadzīga medicīniskā palīdzība.

4.1.   Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

4.1.1.   Pirmās palīdzības instrukcijas sniedz atkarībā no attiecīgiem iedarbības veidiem. Informāciju grupē pa apakšpozīcijām, norādot procedūras katram iedarbības veidam, piemēram, ieelpošanai, saskarei ar ādu, acīm vai norīšanai.

4.1.2.   Norāda:

a)

vai nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība un vai pēc iedarbības iespējama aizkavēta ietekme;

b)

vai cietušais jāpārvieto no notikuma vietas svaigā gaisā;

c)

vai jānovelk cietušā drēbes un apavi un kā ar tiem rīkoties; un

d)

vai pirmās palīdzības sniedzējam jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi.

4.2.   Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Sniedz īsu informāciju par svarīgākajiem iedarbības izraisītiem simptomiem un ietekmi – gan akūtu, gan aizkavētu.

4.3.   Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Pēc vajadzības sniedz informāciju par aizkavētas ietekmes klīnisku testēšanu un medicīnisku uzraudzību, papildu informāciju par pretlīdzekļiem (ja tādi ir) un kontrindikācijām.

Dažām vielām vai maisījumiem var būt svarīgi uzsvērt, ka darba vietā jābūt īpašiem līdzekļiem konkrētas un tūlītējas palīdzības sniegšanai.

5.    5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

Šajā drošības datu lapas iedaļā aprakstītas prasības tādu ugunsgrēku dzēšanai, kuru cēlonis ir viela vai maisījums vai kuri izceļas tā tiešā tuvumā.

5.1.   Ugunsdzēsības līdzekļi

 

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

norāda informāciju par piemērotiem ugunsdzēsības līdzekļiem.

 

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

norāda, vai kāds no ugunsdzēsības līdzekļiem nav piemērots konkrētā ar vielu vai maisījumu saistītā situācijā (piemēram, izvairīties no augsta spiediena līdzekļiem, kas varētu veidot potenciāli sprādzienbīstamu putekļu un gaisa maisījumu).

5.2.   Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Sniedz informāciju par vielas vai maisījuma izraisītu bīstamību, piemēram, par sadegšanas produktiem, kas rodas, vielai vai maisījumam degot, tā varētu būt šāda: “degot var izdalīt toksiskus oglekļa monoksīda izdalījumus” vai “sadegot rada sēra un slāpekļa oksīdus”.

5.3.   Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Sniedz ieteikumus par visiem ugunsdzēšanas laikā veicamajiem aizsargpasākumiem, piemēram, “dzesēt tvertnes ar ūdens strūklu”, un par īpašiem ugunsdzēsēju aizsardzības līdzekļiem, piemēram, zābakiem, kombinezoniem, cimdiem, acu un sejas aizsargiem un elpošanas aparātiem.

6.    6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

Šajā drošības datu lapas iedaļā ieteic atbilstošu rīcību situācijās, kad produkts izlijis, radusies sūce vai notikusi noplūde, lai nepieļautu vai mazinātu nelabvēlīgu ietekmi uz personām, īpašumu un vidi. Situācijās, kad izlijušās vielas daudzums būtiski ietekmē bīstamības līmeni, liela un maza apjoma izlīšanas gadījumos paredz atšķirīgu rīcību. Ja ierobežošanas un likvidācijas procedūrās norādīts, ka vajadzīgi dažādi paņēmieni, tos norāda drošības datu lapā.

6.1.   Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

6.1.1.   Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Sniedz tādus ieteikumus par vielas vai maisījuma netīšiem izlīšanas vai noplūdes gadījumiem kā:

a)

atbilstošu aizsardzības līdzekļu (tostarp drošības datu lapas 8. iedaļā minēto individuālās aizsardzības līdzekļu) lietojums, lai novērstu vielas vai maisījuma nokļūšanu uz ādas, acīs vai uz apģērba;

b)

aizdegšanās avotu likvidācija, pietiekamas ventilācijas nodrošināšana, putekļu daudzuma pārvaldība; un

c)

ārkārtas procedūras, piemēram, nepieciešamība evakuēt bīstamās zonas vai konsultēties ar ekspertu.

6.1.2.   Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

Sniedz ieteikumus par atbilstošu audumu individuālās aizsardzības apģērbam (piemēram, “atbilstošs: butilēns”; “neatbilstošs: polivinilhlorīds (PVC)”).

6.2.   Vides drošības pasākumi

Sniedz ieteikumus par visiem veicamajiem vides drošības pasākumiem saistībā ar netīšu vielas vai maisījuma izlīšanu vai noplūdi, piemēram, nenovadīšanu kanalizācijā, aizsargpasākumiem pret nokļūšanu atklātās ūdenskrātuvēs un gruntsūdeņos.

6.3.   Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

6.3.1.   Sniedz atbilstošus ieteikumus, kā ierobežot izlijušu vielu vai maisījumu. Atbilstoši ierobežošanas paņēmieni var būt:

a)

kanalizācijas aizsprostošana vai aizklāšana;

b)

noslēgšanas paņēmieni.

6.3.2.   Sniedz atbilstošus ieteikumus, kā savākt izlijušu vielu vai maisījumu. Atbilstoši savākšanas paņēmieni var būt:

a)

neitralizēšanas paņēmieni;

b)

attīrīšanas paņēmieni;

c)

absorbējoši materiāli;

d)

tīrīšanas paņēmieni;

e)

uzsūkšanas paņēmieni;

f)

ierobežošanai/savākšanai vajadzīgie līdzekļi (tostarp vajadzības gadījumā nedzirksteļojošu instrumentu un aprīkojuma izmantošana).

6.3.3.   Norāda visu citu informāciju par vielu vai maisījumu izlīšanu un noplūdēm, tostarp ieteikumus par nepiemērotiem ierobežošanas vai savākšanas paņēmieniem, piemēram, tādas norādes kā “nekādā gadījumā nelietot …”.

6.4.   Atsauce uz citām iedaļām

Vajadzības gadījumā atsaucas uz 8. un 13. iedaļu.

7.    7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

Šajā drošības datu lapā sniedz ieteikumus par drošu lietošanu. Tajā uzsver piesardzību, kas jāievēro attiecībā uz 1.2. apakšiedaļā norādītajiem lietošanas veidiem, kā arī attiecībā uz vielas vai maisījuma unikālajām īpašībām.

Šajā drošības datu lapas iedaļā sniegtā informācija attiecas uz cilvēka veselības aizsardzību, drošību un vides aizsardzību. Tā palīdz darba devējam izstrādāt piemērotas darba procedūras un organizatoriskus pasākumus saskaņā ar Direktīvas 98/24/EK 5. pantu un Direktīvas 2004/37/EK 5. pantu.

Ja vajadzīgs ķīmiskās drošības ziņojums, šajā drošības datu lapas iedaļā sniegtā informācija atbilst informācijai par apzinātajiem lietošanas veidiem ķīmiskās drošības ziņojumā un iedarbības scenārijiem, norādot riska pārvaldību, ķīmiskās drošības ziņojumā, kas iekļauts drošības datu lapas pielikumā.

Atbilstoša informācija papildus šajā iedaļā sniegtajai pieejama 8. iedaļā.

7.1.   Piesardzība drošai lietošanai

7.1.1.   Ieteikumi tiek izstrādāti, lai:

a)

atļautu vielas vai maisījuma drošu lietošanu, piemēram, ierobežošanu un pasākumus ugunsgrēka, kā arī aerosola un putekļu radīšanas novēršanai;

b)

novērstu nesaderīgu vielu vai maisījumu lietošanu;

c)

vērstu uzmanību uz darbībām un apstākļiem, kas, izmainot vielas vai maisījuma unikālās īpašības, rada jaunus riskus, kā arī uz atbilstošiem pretpasākumiem; un

d)

samazinātu vielas vai maisījuma izdalīšanos vidē, piemēram, izvairītos no izliešanas un novadīšanas kanalizācijā.

7.1.2.   Sniedz tādus vispārējās darba higiēnas ieteikumus kā:

a)

darba vietā neēst, nedzert un nesmēķēt;

b)

pēc lietošanas mazgāt rokas; un

c)

pirms ienākšanas ēšanai paredzētās zonās novilkt piesārņoto apģērbu un aizsardzības līdzekļus.

7.2.   Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Sniegtie ieteikumi atbilst drošības datu lapas 9. iedaļā minētajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām. Pēc vajadzības sniedz ieteikumus par īpašām glabāšanas prasībām:

a)

kā rīkoties attiecībā uz apdraudējumu saistībā ar:

i)

sprādzienbīstamu atmosfēru;

ii)

koroziju veicinošiem apstākļiem;

iii)

uzliesmošanas bīstamību;

iv)

nesaderīgām vielām vai maisījumiem;

v)

gaistošiem apstākļiem un

vi)

iespējamiem aizdegšanās avotiem (tostarp elektroiekārtām);

b)

kā pārvaldīt ietekmi, ko izraisījuši:

i)

laika apstākļi;

ii)

apkārtējais spiediens;

iii)

temperatūra;

iv)

saules gaisma;

v)

mitrums un

vi)

vibrācija;

c)

kā saglabāt vielas vai maisījuma integritāti, izmantojot:

i)

stabilizētājus un

ii)

antioksidantus;

d)

citi ieteikumi, tostarp:

i)

ventilācijas prasības;

ii)

īpašu noliktavas telpu vai tvertņu konstrukcija (tostarp izolācijas norobežojumi un ventilācija);

iii)

glabāšanas apstākļos maksimālais pieļaujamais skaits (pēc vajadzības) un

iv)

iepakojumu saderība.

7.3.   Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Attiecībā uz vielām un maisījumiem, kas paredzēti konkrētam(-iem) lietošanas veidam(-iem), ieteikumos norāda 1.2. apakšiedaļā minēto(-os) apzināto(-os) lietošanas veidu(-us), un ieteikumi ir sīki izstrādāti un viegli izpildāmi. Ja pievieno iedarbības scenāriju, var uz to atsaukties, vai norādīt 7.1. un 7.2. apakšiedaļā prasīto informāciju. Ja piegādes ķēdes dalībnieks veicis maisījuma ķīmiskās drošības novērtējumu, pietiek, ka drošības datu lapa un iedarbības scenāriji atbilst maisījuma ķīmiskās drošības ziņojumam un nevis katras maisījuma sastāvā esošas vielas ķīmiskās drošības ziņojumam. Ja pieejamas nozarei vai sektoram specifiskas vadlīnijas, var uz tām detalizēti atsaukties (norādot avotu un izdošanas datumu).

8.    8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

Šajā drošības datu lapas iedaļā apraksta piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības un vajadzīgos riska pārvaldības pasākumus.

Ja vajadzīgs ķīmiskās drošības ziņojums, šajā drošības datu lapas iedaļā sniegtā informācija atbilst informācijai par apzinātajiem lietošanas veidiem ķīmiskās drošības ziņojumā un iedarbības scenārijiem, norādot riska pārvaldību, ķīmiskās drošības ziņojumā, kas iekļauts drošības datu lapas pielikumā.

8.1.   Pārvaldības parametri

8.1.1.   Ja ir pieejamas, katrai vielai vai maisījuma sastāvā esošajai vielai norāda turpmāk minētās valsts robežvērtības, tostarp to atbilstošo juridisko pamatu, kas piemērojamas dalībvalstī, kurā sagatavo drošības datu lapu. Norādot arodekspozīcijas robežvērtības, lieto ķīmisko identitāti, kā norādīts 3. iedaļā.

8.1.1.1.

Valstu arodekspozīcijas robežvērtības, kas atbilst Savienības arodekspozīcijas robežvērtībām saskaņā ar Direktīvu 98/24/EK, kā arī Komisijas Lēmuma 2014/113/ES (4) 2. panta 3. punktā minētās atzīmes;

8.1.1.2.

valstu arodekspozīcijas robežvērtības, kas atbilst Savienības robežvērtībām saskaņā ar Direktīvu 2004/37/EK, kā arī Lēmuma 2014/113/ES 2. panta 3. punktā minētās atzīmes;

8.1.1.3.

visas citas valstu arodekspozīcijas robežvērtības;

8.1.1.4.

valstu bioloģiskās robežvērtības, kas atbilst Savienības bioloģiskajām robežvērtībām saskaņā ar Direktīvu 98/24/EK, kā arī Lēmuma 2014/113/ES 2. panta 3. punktā minētās atzīmes;

8.1.1.5.

visas citas valstu bioloģiskās robežvērtības.

8.1.2.   Informē par jaunākajām ieteicamajām pārraudzības procedūrām vismaz attiecībā uz būtiskākajām vielām.

8.1.3.   Ja, lietojot vielu vai maisījumu paredzētajā lietošanas veidā, rodas gaisa piesārņojums, norāda tam piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības un/vai bioloģiskās robežvērtības.

8.1.4.   Ja vajadzīgs ķīmiskās drošības ziņojums vai ja pieejams I pielikuma 1.4. iedaļā minētais DNEL un I pielikuma 3.3. iedaļā minētais PNEC, drošības datu lapas pielikumā ķīmiskās drošības ziņojumā minētajiem iedarbības scenārijiem vielai norāda attiecīgos DNEL un PNEC.

8.1.5.   Gadījumos, kad, lai izlemtu par riska pārvaldības pasākumiem attiecībā uz īpašiem lietošanas veidiem, izmanto riska līmeņu pārvaldību jeb control banding pieeju, norāda pietiekami detalizētu informāciju, lai varētu efektīvi pārvaldīt risku. Skaidri norāda riska līmeņu pārvaldības ieteikuma kontekstu un ierobežojumus.

8.2.   Iedarbības pārvaldība

Šajā apakšiedaļā prasīto informāciju norāda tad, ja šāda informācija jau nav norādīta drošības datu lapai pievienotajā iedarbības scenārijā.

Gadījumos, kad piegādātājs ir atcēlis pārbaudi saskaņā ar XI pielikuma 3. iedaļu, norāda īpašos lietošanas nosacījumus, uz kuriem viņš paļāvies, lai pamatotu atcelšanu.

Gadījumos, kad viela reģistrēta kā izolēts starpprodukts (ražotnē vai transportēts), piegādātājs norāda, ka šī drošības datu lapa atbilst īpašajiem nosacījumiem, ar ko pamatota reģistrācija atbilstoši 17. vai 18. pantam.

8.2.1.   Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Atbilstošas iedarbības pārvaldības pasākumu apraksts ir saistīts ar 1.2. apakšiedaļā minēto vielas vai maisījuma apzināto(-ajiem) lietošanas veidu(-iem). Darba devējam pēc vajadzības pietiek ar šo informāciju, lai varētu novērtēt darbinieku drošības un veselības risku, kuru izraisījusi vielas vai maisījuma klātbūtne, saskaņā ar Direktīvas 98/24/EK 4. līdz 6. pantu un Direktīvas 2004/37/EK 3. līdz 5. pantu.

Ar šo informāciju papildina 7. iedaļā jau sniegto informāciju.

8.2.2.   Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi

8.2.2.1.   Informācija par individuālās aizsardzības līdzekļu izmantošanu atbilst labai arodhigiēnai un ir saderīga ar citiem pārvaldības pasākumiem, tostarp tehnisko kontroli, ventilāciju un izolāciju. Pēc vajadzības norāda, ka ieteikumi par īpašiem ugunsdrošības/ķīmiskās individuālās aizsardzības līdzekļiem pieejami 5. iedaļā.

8.2.2.2.   Ņemot vērā Padomes Direktīvu 89/686/EEK (5) un atsaucoties uz atbilstošajiem CEN standartiem, sniedz sīki izstrādātas norādes, konkrēti kam ar līdzekļiem tiks nodrošinātas atbilstoša un piemērota aizsardzība, tostarp:

a)

acu/sejas aizsardzība

Pamatojoties uz vielas vai maisījuma bīstamību un saskares iespēju, norāda, kāds acu/sejas aizsardzības līdzeklis vajadzīgs, piemēram, aizsargstikli, aizsargbrilles, sejsargs;

b)

ādas aizsardzība:

i)

roku aizsardzība

Pamatojoties uz vielas vai maisījuma bīstamību un potenciālo nonākšanu saskarē, kā arī ņemot vērā šādas saskares ar ādu apjomu un ilgumu, skaidri norāda, kādi cimdi jāvalkā, strādājot ar vielu vai maisījumu, tostarp:

materiāla veidu un biezumu,

cimdu materiāla ierasto vai minimālo izturības ilgumu.

Vajadzības gadījumā norāda roku papildu aizsardzības pasākumus;

ii)

citi

Ja vajag aizsargāt citu ķermeņa daļu, nevis rokas, pamatojoties uz ar vielu vai maisījumu saistīto bīstamību vai uz saskares iespējamību, norāda aizsardzības līdzekļu veidu un kvalitāti, piemēram, cimdi ar atlokiem, zābaki, ķermeņa aizsargtērps.

Vajadzības gadījumā norāda papildu ādas aizsardzības pasākumus un īpašus higiēnas pasākumus;

c)

elpošanas aizsardzība

Izmantojamo aizsardzības līdzekli pret gāzēm, tvaikiem, miglu vai putekļiem norāda, pamatojoties uz bīstamību un iedarbības iespējamību, tostarp gaisu attīroši respiratori, norādot pareizo attīrīšanas elementu (kasetni vai tvertni), konkrēti atbilstošie filtri un atbilstošas maskas vai autonomi elpošanas aparāti;

d)

termiska bīstamība

Norādot aizsardzības līdzekļus, kas lietojami attiecībā uz termiski bīstamām vielām, īpašu uzmanību pievērš individuālās aizsardzības līdzekļu uzbūvei.

8.2.3.   Vides riska pārvaldība

Konkretizē informāciju, kas vajadzīga darba devējam, lai ievērotu Savienības tiesību aktu noteiktos pienākumus vides aizsardzības jomā.

Ja vajadzīgs ķīmiskās drošības ziņojums, sniedz kopsavilkumu par riska pārvaldības pasākumiem, ar kuriem pienācīgi kontrolē vides ietekmi uz vielu, sagatavotu iedarbības scenārijus ķīmiskās drošības ziņojumā, kas iekļauti drošības datu lapas pielikumā.

9.    9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Šajā drošības datu lapas iedaļā sniegta informācija par vielas vai maisījuma empīriskajiem datiem. Piemēro Regulas (EK) Nr. 1272/2008 8. panta 2. punktu. Informācija šajā iedaļā atbilst vajadzības gadījumā reģistrācijai iesniegtajai informācijai un/vai vajadzības gadījumā ķīmiskās drošības ziņojumā ietvertajai informācijai, kā arī vielas vai maisījuma klasifikācijai.

9.1.   Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Skaidri norāda šādas īpašības, tostarp pēc iespējas atsauces uz izmantotajām pārbaudes metodēm un atbilstošās mērvienības specifikācijas un/vai atsauces nosacījumus. Ja tā attiecas uz skaitliskās vērtības interpretāciju, norāda noteikšanas metodi (piemēram, uzliesmošanas temperatūras metodi, atvērtā tīģeļa/slēgtā tīģeļa metodi):

a)

izskats

Norāda vielas vai maisījuma agregātstāvokli (cieta viela (tostarp pieejamo drošības informāciju par granulometriju un īpašo virsmas laukumu, ja tas jau nav norādīts citur drošības datu lapā), šķidrums, gāze) un krāsu tajā formā, kādā to piegādā;

b)

smarža

Ja smarža ir jūtama, to īsi raksturo;

c)

smaržas slieksnis;

d)

pH

Norāda piegādātās vielas vai maisījuma, vai ūdens šķīduma pH. Ūdens šķīdumam norāda koncentrāciju;

e)

kušanas/sasalšanas temperatūra;

f)

viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons;

g)

uzliesmošanas temperatūra;

h)

iztvaikošanas ātrums;

i)

uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm);

j)

augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas;

k)

tvaika spiediens;

l)

tvaika blīvums;

m)

relatīvais blīvums;

n)

šķīdība;

o)

sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens;

p)

pašaizdegšanās temperatūra;

q)

noārdīšanās temperatūra;

r)

viskozitāte;

s)

sprādzienbīstamība;

t)

oksidēšanas īpašības.

Norāda iemeslus, ja minēts, ka īpašība nepiemīt vai ja nav pieejama informācija par konkrētu īpašību.

Lai varētu veikt atbilstošu kontroli, par vielu vai maisījumu sniedz visu attiecīgo informāciju. Informācija šajā iedaļā atbilst reģistrācijā sniegtajai informācijai, ja tāda ir vajadzīga.

Attiecībā uz maisījumiem ierakstos skaidri norāda, uz kuru maisījuma sastāvā esošo vielu attiecas sniegtie dati, ja vien tie nav piemērojami visam maisījumam.

9.2.   Cita informācija

Pēc vajadzības norāda citus fizikālos un ķīmiskos parametrus, piemēram, sajaukšanās spēju, šķīdību taukos (jānorāda šķīdināšanai lietotā eļļa), elektrovadītspēju vai gāzes grupu. Norāda atbilstošo un pieejamo drošības informāciju par redokspotenciālu, radikāļu veidošanās potenciālu un fotokatalītiskās īpašības.

10.    10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

Šajā drošības datu lapas iedaļā sniegta informācija par vielas vai maisījuma stabilitāti un bīstamu reakciju iespējamību dažos lietošanas apstākļos un ja viela vai maisījums noplūst vidē, vajadzības gadījumā norādot izmantotās pārbaudes metodes. Norāda iemeslus, ja minēts, ka īpašība nav piemērojama vai ja nav pieejama informācija par konkrētu īpašību.

10.1.   Reaģētspēja

10.1.1.   Apraksta vielas vai maisījuma reaģētspējas bīstamību. Ja ir pieejami, tad sniedz īpašus pārbaudes datus par vielu un maisījumu kopumā. Taču informāciju var pamatot arī ar vispārīgiem datiem par vielas vai maisījuma klasi vai ģinti, ja šādi dati atbilstoši raksturo vielas vai maisījuma paredzamo bīstamību.

10.1.2.   Ja nav pieejami dati par maisījumu, norāda datus par maisījuma sastāvā esošajām vielām. Nosakot nesaderību, ņem vērā vielas, tvertnes un piesārņotājus, ar kuriem maisījuma sastāvā esošā viela varētu saskarties transportējot, glabājot un lietojot.

10.2.   Ķīmiskā stabilitāte

Norāda, vai viela vai maisījums ir vai nav stabils normālos un paredzētajos glabāšanas un lietošanas temperatūras un spiediena apstākļos. Apraksta visus stabilizētājus, kurus lieto vai kuri var būt jālieto vielas vai maisījuma ķīmiskās stabilitātes uzturēšanā. Norāda visu vielas vai maisījuma fizikālā izskata izmaiņu drošības nozīmību.

10.3.   Bīstamu reakciju iespējamība

Ja nepieciešams, norāda, vai viela vai maisījums reaģēs vai polimerizēsies, izdalot pārmērīgu spiedienu vai karstumu vai radot citus bīstamus apstākļus. Apraksta apstākļus, pie kādiem var notikt bīstamas reakcijas.

10.4.   Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzskaita apstākļus, piemēram, temperatūru, spiedienu, gaismu, triecienu, statiskās enerģijas izlādi, vibrāciju vai citu fizikālo slodzi, kuru ietekmē var rasties bīstama situācija, vajadzības gadījumā sniedz īsu aprakstu par riska pārvaldības pasākumiem saistībā ar šādu apdraudējumu.

10.5.   Nesaderīgi materiāli

Norāda vielu un maisījumu grupas vai īpašas vielas, piemēram, ūdeni, gaisu, skābes, sārmus, oksidējošas vielas, ar kurām vielai vai maisījumam reaģējot var rasties bīstama situācija (piemēram, sprādziens, toksisku vai uzliesmojošu materiālu noplūde vai pārmērīgs karstums), un vajadzības gadījumā sniedz īsu aprakstu par riska pārvaldības pasākumiem saistībā ar šādu risku.

10.6.   Bīstami noārdīšanās produkti

Norāda zināmos un iespēju robežās paredzamos bīstamos noārdīšanās produktus, kas rodas lietošanā, glabāšanā, izlīšanas gadījumā un karsēšanā. Bīstamus sadegšanas produktus norāda drošības datu lapas 5. iedaļā.

11.    11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

Šajā drošības datu lapas iedaļā sniegtā informācija paredzēta lietošanai pirmām kārtām medicīnas speciālistiem, arodveselības un darba drošības speciālistiem un toksikologiem. Norāda īsu, bet pilnīgu un saprotamu dažādu toksikoloģisko ietekmju (uz veselību) aprakstu un pieejamos datus, kuri izmantoti, lai minētās ietekmes noteiktu, tostarp pēc vajadzības informāciju par toksikokinētiku, vielmaiņu un izplatīšanu. Informācija šajā iedaļā atbilst reģistrācijai iesniegtajai informācijai un/vai vajadzības gadījumā ķīmiskās drošības ziņojumā ietvertajai informācijai, kā arī vielas vai maisījuma klasifikācijai.

11.1.   Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Norāda informāciju par šādām atbilstošām klasēm:

a)

akūts toksiskums;

b)

kodīgs/kairinošs ādai;

c)

nopietns acu bojājums/kairinājums;

d)

elpceļu vai ādas sensibilizācija;

e)

cilmes šūnu mutācija;

f)

kancerogenitāte;

g)

toksisks reproduktīvajai sistēmai;

h)

toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība;

i)

toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība;

j)

bīstamība ieelpojot.

Šīs bīstamības vienmēr norāda drošības datu lapā.

Vielām, kas jāreģistrē, sniedz informācijas kopsavilkumu, kas izriet no VII līdz XI pielikuma piemērošanas, vajadzības gadījumā norāda arī pārbaude metodes. Informācijā par vielām, kas jāreģistrē, iekļauj arī pieejamo datu salīdzinājumu ar Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par CMR dotajiem kritērijiem – 1.A un 1.B kategorijā –, ievērojot šīs regulas I pielikuma 1.3.1. punktu.

11.1.1.   Norāda informāciju par katru bīstamības klasi vai diferenciāciju. Ja noteikts, ka viela vai maisījums nav klasificēts konkrētā bīstamības klasē vai diferenciācijā, drošības datu lapā skaidri norāda, vai iemesls ir datu trūkums, tehniska nespēja datus saņemt, nepārliecinoši dati vai pārliecinoši dati, taču ar tiem klasificēšanai nepietiek; minētajā gadījumā drošības datu lapā norāda “pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem”.

11.1.2.   Šajā apakšiedaļā iekļautie dati attiecas uz tirgū laisto vielu vai maisījumu. Ja vien nepiemēro Regulas (EK) Nr. 1272/2008 6. panta 3. punktu, maisījumiem norāda datus par toksikoloģiskajām īpašībām visam maisījumam kopumā. Ja ir pieejama informācija, tad norāda maisījuma sastāvā esošās bīstamās vielas atbilstošās toksikoloģiskās īpašības, piemēram, LD50, aprēķināto akūto toksiskumu vai LC50.

11.1.3.   Ja par vielu vai maisījumu pieejams pietiekams pārbaudes datu daudzums, var būt vajadzīgs apkopot izmantoto kritisko pētījumu rezultātus, piemēram, pēc iedarbības veida.

11.1.4.   Gadījumos, ja konstatēta neatbilstība konkrētas bīstamības klases klasificēšanas kritērijiem, sniedz šā secinājuma pamatojumu.

11.1.5.   Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem

Informē par iespējamajiem iedarbības veidiem un vielas vai maisījuma ietekmi katrā iespējamajā iedarbības veidā, t. i., apēdot (norijot), ieelpojot vai iedarbojoties uz ādu/acīm. Ja ietekme uz veselību nav zināma, to norāda.

11.1.6.   Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi

Norāda potenciāli nelabvēlīgu ietekmi uz veselību un simptomus, ko saista ar vielas vai maisījuma, tā sastāvdaļu vai apzināto blakusproduktu iedarbību. Norāda pieejamo informāciju par simptomiem saistībā ar vielas vai maisījuma fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām pēc iedarbības. Apraksta pirmos simptomus no zemas iedarbības līdz pat nopietnas iedarbības sekām, piemēram, “var novērot galvassāpes un reiboņus, kam var sekot samaņas zaudēšana un bezsamaņa; lielas devas var izraisīt komu vai nāvi”.

11.1.7.   Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība

Informē, vai pēc īslaicīgas vai ilgstošas iedarbības var novērot aizkavētu vai tūlītēju ietekmi. Norāda arī informāciju par akūtu un hronisku ietekmi uz veselību saistībā ar vielas vai maisījuma iedarbību uz cilvēku. Ja nav pieejami dati par cilvēkiem, apkopo datus par dzīvniekiem un skaidri norāda dzīvnieku sugas. Norāda, vai toksikoloģiskie dati balstīti uz datiem par cilvēkiem vai dzīvniekiem.

11.1.8.   Mijiedarbība

Ja ir atbilstoša un pieejama informācija par mijiedarbību, to norāda.

11.1.9.   Īpašu datu trūkums

Ne vienmēr iespējams iegūt informāciju par vielas vai maisījuma bīstamību. Gadījumos, kad dati par īpašu vielu vai maisījumu nav pieejami, var atbilstoši izmantot datus par līdzīgām vielām un maisījumiem, ja ir noteikta atbilstoša līdzīga viela vai maisījums. Gadījumos, kad īpašus datus neizmanto vai kad tādu nav, to skaidri norāda.

11.1.10.   Maisījumi

Konkrētai ietekmei uz veselību, ja maisījuma ietekme uz veselību nav pārbaudīta kopumā, norāda atbilstošu informāciju par attiecīgajām 3. iedaļā minētajām vielām.

11.1.11.   Informācija par maisījumu attiecībā pret informāciju par vielu

11.1.11.1.   Maisījuma sastāvā esošās vielas var ķermenī cita ar citu mijiedarboties, rezultātā iespējams atšķirīgs absorbcijas, metabolisma un ekskrēcijas līmenis. Iznākumā var mainīties toksiskās darbības un maisījuma vispārējais toksiskums var atšķirties no tā, kāds ir maisījuma sastāvā esošajām vielām. To ņem vērā, sniedzot toksikoloģisko informāciju šajā drošības datu lapas iedaļā.

11.1.11.2.   Jāizvērtē, vai katras vielas koncentrācija ir pietiekama, lai ietekmētu maisījuma vispārējo ietekmi uz veselību. Informāciju par toksisko ietekmi norāda katrai vielai, izņemot šādus gadījumus:

a)

ja informācija atkārtojas, to iekļauj tikai vienu reizi visam maisījumam, piemēram, kad abas vielas izraisa vemšanu un caureju;

b)

ja pastāv ļoti maza iespējamība, kā esošās koncentrācijas varētu radīt šādu ietekmi, piemēram, kad mērenu kairinātāju atšķaida nekairinošā šķīdumā zem konkrētas koncentrācijas līmeņa;

c)

gadījumos, kad nav pieejama informācija par vielu mijiedarbību maisījumā, neveic pieņēmumus, bet tā vietā atsevišķi norāda katras vielas ietekmi uz veselību.

11.1.12.   Cita informācija

Norāda arī citu atbilstošu informāciju par nevēlamu ietekmi uz veselību, pat ja tā nav prasīta klasificēšanas kritērijos.

12.    12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Šajā drošības datu lapas iedaļā sniegta informācija, kas ļauj izvērtēt vielas vai maisījuma ietekmi uz vidi gadījumos, kad notikusi noplūde vidē. Drošības datu lapas 12.1. līdz 12.6. apakšiedaļā sniegts īss datu kopsavilkums, tostarp, ja ir pieejami – attiecīgie pārbaudes dati un skaidri norādītas sugas, veidi, vienības, pārbaudes ilgums un pārbaudes apstākļi. Šāda informācija var noderēt vielu un maisījumu izlīšanas gadījumos un izvērtējot atkritumu apstrādes paņēmienus, noplūdes pārvaldību, pasākumus nejaušas noplūdes gadījumā un transportu. Norāda iemeslus, ja noteikts, ka īpašība nav piemērojama (jo pieejamie dati liecina, ka viela vai maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem), vai ja nav pieejama informācija par konkrētu īpašību. Turklāt, ja viela vai maisījums nav klasificēts citu iemeslu dēļ (piemēram, iemesls ir datu trūkums, tehniska nespēja datus saņemt vai nepārliecinoši dati), tas būtu skaidri jānorāda drošības datu lapā.

Dažas īpašības ir raksturīgas konkrētām vielām, proti, bioakumulācija, noturība un noārdīšanās spēja, un šādu informāciju pēc iespējas norāda katrai attiecīgajai maisījuma sastāvā esošajai vielai (t. i., tās, ko prasa iekļaut drošības datu lapas 3. iedaļā un ir bīstamas videi, vai PBT vai vPvB vielas). Tāpat norāda informāciju par bīstamiem pārveidošanas produktiem, kas rodas, vielām vai maisījumiem noārdoties.

Informācija šajā iedaļā atbilst vajadzības gadījumā reģistrācijai iesniegtajai informācijai un/vai vajadzības gadījumā ķīmiskās drošības ziņojumā ietvertajai informācijai, kā arī vielas vai maisījuma klasifikācijai.

12.1.   Toksiskums

Ja ir pieejama, tad norāda toksiskuma informāciju, izmantojot no ūdens un/vai sauszemes organismu pārbaudēm gūtus datus. Šajā punktā iekļauj pieejamos datus par akūto un hronisko toksiskumu ūdens vidē zivīm, vēžveidīgajiem, aļģēm un citiem ūdensaugiem. Turklāt sniedz pieejamos datus par toksiskumu augsnes mikroorganismiem un makroorganismiem, kā arī citiem videi svarīgiem organismiem, piemēram, putniem, bitēm un augiem. Ja viela vai maisījums inhibē mikroorganismu aktivitāti, min tā iespējamo ietekmi uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību.

Vielām, kas jāreģistrē, dod informācijas kopsavilkumu, kas izriet no šīs regulas VII līdz XI pielikuma piemērošanas.

12.2.   Noturība un spēja noārdīties

Noturība un spēja noārdīties ir vielas vai attiecīgo maisījuma sastāvā esošo vielu noārdīšanās potenciāls vidē – bionoārdīšanās procesos vai citādi, piemēram, oksidējoties vai hidrolizējoties. Ja ir pieejami, tad norāda pārbaužu rezultātus saistībā ar noturības un noārdīšanās spējas novērtēšanu. Ja minēti pussabrukšanas periodi, jānorāda, vai šie pussabrukšanas periodi attiecas uz mineralizāciju vai primāro noārdīšanos. Norāda arī vielas vai attiecīgo maisījuma sastāvā esošo vielu noārdīšanās potenciālu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Ja šāda informācija ir pieejama un ja ir lietderīgi, to sniedz par katru šā maisījuma sastāvā esošo atsevišķo vielu, ko prasa iekļaut drošības datu lapas 3. iedaļā.

12.3.   Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācijas potenciāls ir vielas vai konkrētu maisījuma sastāvā esošu vielu akumulācijas potenciāls dzīvos organismos un potenciāls nonākt pārtikas apritē. Norāda pārbaužu rezultātus saistībā ar bioakumulatīvā potenciāla novērtēšanu. Tostarp norāda oktanola-ūdens sadalīšanās koeficientu (Kow) un biokoncentrācijas faktoru (BCF), ja tas pieejams.

Ja šāda informācija ir pieejama un ja ir lietderīgi, to sniedz par katru šā maisījuma sastāvā esošo atsevišķo vielu, ko prasa iekļaut drošības datu lapas 3. iedaļā.

12.4.   Mobilitāte augsnē

Mobilitāte augsnē ir vielas vai maisījuma sastāvdaļu potenciāls noplūdes gadījumā dabas spēku ietekmē nokļūt gruntsūdeņos vai tālu no noplūdes vietas. Ja ir pieejama informācija, tad norāda potenciālu attiecībā uz mobilitāti augsnē. Informāciju par mobilitāti augsnē nosaka pēc atbilstošiem mobilitātes datiem, piemēram, adsorbcijas izpēti vai ekstrakcijas pētījumiem, zināmo vai iepriekš noteikto izplatību vides sektoros vai virsmas spraigumu. Piemēram, Koc vērtības var paredzēt pēc oktanola/ūdens sadalīšanas koeficienta (Kow). Ekstrakciju un mobilitāti var iepriekš noteikt pēc moduļiem.

Ja šāda informācija ir pieejama un ja ir lietderīgi, to sniedz par katru šā maisījuma sastāvā esošo atsevišķo vielu, ko prasa iekļaut drošības datu lapas 3. iedaļā.

Ja pieejami eksperimentāli dati, tos uzskata par uzticamākiem nekā moduļus un iepriekšējus paredzējumus.

12.5.    PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Ja vajadzīgs ķīmiskās drošības ziņojums, sniedz PBT un vPvB ekspertīzes rezultātus, kā norādīts ķīmiskās drošības ziņojumā.

12.6.   Citas nelabvēlīgas ietekmes

Iekļauj informāciju par citām nelabvēlīgām ietekmēm uz vidi, ja tāda ir pieejama, piemēram, uzvedību vidē (iedarbība), spēju fotoķīmiski veidot ozonu, spēju noārdīt ozonu, spēju noārdīt endokrīno sistēmu un/vai spēju veicināt globālu sasilšanu.

13.    13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

Šajā drošības datu lapas iedaļā sniegtā informācija attiecas uz atbilstošu vielas vai maisījuma un/vai tā tvertnes atkritumu apsaimniekošanu, lai palīdzētu noteikt drošas un videi labvēlīgākas atkritumu apsaimniekošanas iespējas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (6) prasībām dalībvalstī, kurā iesniedz drošības datu lapu. Informācija attiecībā uz personu drošību, kuras veic atkritumu apsaimniekošanu, papildina 8. iedaļā sniegto informāciju.

Ja vajadzīgs ķīmiskās drošības ziņojums un gadījumos, kad veikta atkritumu stadijas analīze, informācija par atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem atbilst apzinātajiem lietošanas veidiem ķīmiskās drošības ziņojumā un iedarbības scenārijiem ķīmiskās drošības ziņojumā, kas iekļauts drošības datu lapas pielikumā.

13.1.   Atkritumu apstrādes metodes

Šajā drošības datu lapas apakšiedaļā:

a)

norāda atkritumu apstrādes tvertnes un metodes, iekļaujot informāciju par atbilstošajām atkritumu apstrādes metodēm gan vielām vai maisījumiem, gan piesārņotajam iepakojumam (piemēram, sadedzināšana, pārstrāde, apglabāšana poligonā);

b)

norāda fizikālās/ķīmiskās īpašības, kuras var ietekmēt atkritumu apstrādes iespējas;

c)

izvairās no nopludināšanas kanalizācijā;

d)

vajadzības gadījumā norāda īpašus piesardzības pasākumus jebkurai ieteicamajai atkritumu apstrādes iespējai.

Atsaucas uz visiem atbilstošajiem Savienības noteikumiem par atkritumiem, vai, ja tādu nav, norāda visus attiecīgos valsts vai reģionālos spēkā esošos noteikumus.

14.    14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Šajā drošības datu lapas iedaļā norāda pamata klasificēšanas informāciju attiecībā uz 1. iedaļā minēto vielu vai maisījumu transportēšanu/sūtīšanu ar autotransportu, pa dzelzceļu, jūru, iekšējiem ūdensceļiem vai pa gaisu. Norāda arī, ja šāda informācija nav attiecināma vai nav pieejama.

Vajadzības gadījumā šajā iedaļā sniedz informāciju par transporta klasifikāciju atbilstīgi katriem ANO paraugnoteikumiem – Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (7), Noteikumiem par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID) (8) un Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem (ADN) (9) –, kuri visi īstenoti ar Direktīvu 2008/68/EK (10), kā arī Starptautiskajam jūras bīstamo kravu (IMDG) kodeksam (11) (jūra) un Tehniskajām instrukcijām bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu (ICAO) (12) (gaiss).

14.1.   ANO numurs

Norāda ANO numuru (t. i., vielas, maisījuma vai priekšmeta četrciparu identifikācijas numuru, kura priekšā atrodas burti “UN”) no ANO paraugnoteikumiem.

14.2.   ANO sūtīšanas nosaukums

Norāda ANO sūtīšanas nosaukumu no ANO paraugnoteikumiem, ja vien tas nav lietots 1.1. apakšiedaļā kā produkta identifikators.

14.3.   Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Norāda transportēšanas bīstamības klases (un papildriskus), kuri saistīti ar vielām vai maisījumiem, pamatojoties uz to dominējošo bīstamību saskaņā ar ANO paraugnoteikumiem.

14.4.   Iepakojuma grupa

Attiecīgā gadījumā norāda iepakojuma grupu no ANO paraugnoteikumiem. Iepakojuma grupas numuru piešķir konkrētām vielām atbilstoši to bīstamības pakāpei.

14.5.   Vides apdraudējumi

Norāda, vai viela vai maisījums ir videi bīstams atbilstoši ANO paraugnoteikumu kritērijiem (kā atspoguļots IMDG kodeksā, ADR, RID un AND) un/vai jūras piesārņotāju atbilstoši IMDG kodeksam. Ja atļauti vai paredzēti vielas vai maisījuma pārvadājumi pa iekšzemes ūdensceļiem tankkuģos, norāda, vai viela vai maisījums tankkuģos ir videi bīstams tikai atbilstoši ADN.

14.6.   Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Norāda visus īpašos piesardzības pasākumus, kurus lietotājam vajadzētu veikt vai kuri noteikti jāveic, vai kuri jāzina attiecībā uz pārvadāšanu un ievešanu vai izvešanu no savām telpām.

14.7.   Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam.

Šo apakšiedaļu piemēro tikai tad, kad paredzēts pārvadāt nefasētu kravu atbilstoši šādiem SJO dokumentiem: MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam.

Produkta nosaukumu (ja tas atšķiras no 1.1. apakšiedaļā dotā nosaukuma) norāda, kā noteikts nosūtīšanas dokumentā un saskaņā ar IBC kodeksa 17. vai 18. nodaļā iekļautajiem produktu nosaukumu sarakstiem vai SJO Jūras vides komisijas (MEPC) 2/apkārtraksta jaunāko izdevumu (13). Norāda vajadzīgo kuģa veidu un piesārņojuma kategoriju.

15.    15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

Šajā drošības datu lapas iedaļā sniedz informāciju par regulējumu vielai vai maisījumam, kas vēl nav iekļauta drošības datu lapā (piemēram, vai uz vielu vai maisījumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2009 (14), Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (15), vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 (16)).

15.1.   Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Norāda attiecīgo informāciju par Savienības ķīmiskās drošības, veselības jomas un vides noteikumiem (piemēram, Seveso kategoriju/Padomes Direktīvas 96/82/EK (17) I pielikumā minētās vielas) vai par valsts informāciju attiecībā uz vielas vai maisījuma regulējuma statusu (tostarp maisījuma sastāvā esošajām vielām), tostarp, kā jārīkojas saskaņā ar minētajiem noteikumiem. Pēc iespējas min tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā īsteno šos noteikumus, un visus citus saistītos valstu pasākumus.

Ja uz vielu vai maisījumu, par ko izdod drošības datu lapu, attiecas īpaši Savienības noteikumi saistībā ar cilvēka veselības vai vides aizsardzību (piemēram, saskaņā ar VII sadaļu piešķirtas atļaujas vai saskaņā ar VIII sadaļu noteikti ierobežojumi), šādus noteikumus norāda.

15.2.   Ķīmiskās drošības novērtējums

Šajā drošības datu lapas apakšiedaļā norāda, vai piegādātājs ir veicis vielas vai maisījuma ķīmiskās drošības novērtējumu.

16.    16. IEDAĻA: Cita informācija

Šajā drošības datu lapas iedaļā norāda citu informāciju, kuru nesniedz 1. līdz 15. iedaļā, ieskaitot informāciju par drošības datu lapas labošanu:

a)

gadījumā, ja drošības datu lapa ir labota, skaidri norāda, kur drošības datu lapas iepriekšējā variantā izdarītas izmaiņas, ja vien tas nav norādīts citur drošības datu lapā, ja iespējams, sniedz izmaiņu skaidrojumu. Vielas vai maisījuma piegādātājam jāspēj sniegt izmaiņu skaidrojums pēc pieprasījuma;

b)

drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu un akronīmu atšifrējums vai paskaidrojums;

c)

būtiskākās bibliogrāfiskās atsauces un datu avoti;

d)

maisījumiem norāda, kura no Regulas (EK) Nr. 1272/2008 9. pantā minētajām informācijas novērtēšanas metodēm izmantota klasificēšanai;

e)

attiecīgo bīstamības apzīmējumu un/vai piesardzības paziņojumu saraksts. Izraksta visu paziņojumu pilnu tekstu, kas nav izrakstīts pilnībā 2. līdz 15. iedaļā;

f)

ieteikumi par visām apmācībām, kas paredzētas darbiniekiem, lai nodrošinātu cilvēka veselības un vides aizsardzību.

B DAĻA

Drošības datu lapā iekļauj šādas 16 pozīcijas saskaņā ar 31. panta 6. punktu un papildus arī apakšpozīcijas, izņemot 3. iedaļā minētās, iekļaujot pēc vajadzības tikai 3.1. vai 3.2. apakšiedaļu:

1. IEDAĻA:

Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1.

Produkta identifikators

1.2.

Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

1.3.

Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

1.4.

Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

2. IEDAĻA:

Bīstamības apzināšana

2.1.

Vielas vai maisījuma klasificēšana

2.2.

Etiķetes elementi

2.3.

Citi apdraudējumi

3. IEDAĻA:

Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1.

Vielas

3.2.

Maisījumi

4. IEDAĻA:

Pirmās palīdzības pasākumi

4.1.

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

4.2.

Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

4.3.

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

5. IEDAĻA:

Ugunsdzēsības pasākumi

5.1.

Ugunsdzēsības līdzekļi

5.2.

Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

5.3.

Ieteikumi ugunsdzēsējiem

6. IEDAĻA:

Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1.

Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

6.2.

Vides drošības pasākumi

6.3.

Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

6.4.

Atsauce uz citām iedaļām

7. IEDAĻA:

Lietošana un glabāšana

7.1.

Piesardzība drošai lietošanai

7.2.

Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

7.3.

Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

8. IEDAĻA:

Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1.

Pārvaldības parametri

8.2.

Iedarbības pārvaldība

9. IEDAĻA:

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1.

Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

9.2.

Cita informācija

10. IEDAĻA:

Stabilitāte un reaģētspēja

10.1.

Reaģētspēja

10.2.

Ķīmiskā stabilitāte

10.3.

Bīstamu reakciju iespējamība

10.4.

Apstākļi, no kuriem jāvairās

10.5.

Nesaderīgi materiāli

10.6.

Bīstami noārdīšanās produkti

11. IEDAĻA:

Toksikoloģiskā informācija

11.1.

Informācija par toksikoloģisko ietekmi

12. IEDAĻA:

Ekoloģiskā informācija

12.1.

Toksiskums

12.2.

Noturība un spēja noārdīties

12.3.

Bioakumulācijas potenciāls

12.4.

Mobilitāte augsnē

12.5.

PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

12.6.

Citas nelabvēlīgas ietekmes

13. IEDAĻA:

Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1.

Atkritumu apstrādes metodes

14. IEDAĻA:

Informācija par transportēšanu

14.1.

ANO numurs

14.2.

ANO sūtīšanas nosaukums

14.3.

Transportēšanas bīstamības klase(-es)

14.4.

Iepakojuma grupa

14.5.

Vides apdraudējumi

14.6.

Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

14.7.

Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

15. IEDAĻA:

Informācija par regulējumu

15.1.

Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15.2.

Ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA:

Cita informācija

(1)  MARPOL – Konsolidētais izdevums 2006., London, SJO 2007., ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  IBC Code, 2007 edition, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Padomes 1979. gada 20. decembra Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām un par Direktīvas 71/354/EEK atcelšanu (OV L 39, 15.2.1980., 40. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 3. marta Lēmums, ar ko izveido Zinātnisko komiteju jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā un atceļ Lēmumu 95/320/EK (OV L 62, 4.3.2014., 18. lpp.).

(5)  Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (OV L 399, 30.12.1989., 18. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

(7)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija, redakciju piemēro no 2015. gada 1. janvāra, ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  Konvencijas par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem B papildinājuma 1. pielikums (Vienoti noteikumi līgumiem par starptautiskiem preču pārvadājumiem pa dzelzceļu), redakcija stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

(9)  Redakcijā grozījumi izdarīti 2007. gada 1. janvārī.

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.).

(11)  Starptautiskā Jūrniecības organizācija, 2006. gada izdevums, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, 2007.–2008. gada izdevums.

(13)  MEPC.2/apkārtraksts, Šķidru vielu pagaidu klasificēšana, 19. pārstrādātais izdevums, spēkā no 2013. gada 17. decembra.

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.).

(17)  Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.).


Top