EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0758

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/758 (2015. gada 29. aprīlis) par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK

OJ L 123, 19.5.2015, p. 77–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/oj

19.5.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/77


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/758

(2015. gada 29. aprīlis)

par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK ir izveidota visaptveroša Savienības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas sistēma (3).

(2)

Tehniskās prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam vairāku drošības un vides elementu ziņā ir saskaņotas Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka visā Savienībā ir augsts ceļu satiksmes drošības līmenis.

(3)

Kopš 2003. gada viens no Savienības galvenajiem mērķiem ceļu satiksmes drošības jomā ir bijis nodrošināt, lai eZvana pakalpojums būtu pieejams visos transportlīdzekļos un visās dalībvalstīs. Lai šo mērķi īstenotu, kā daļa no brīvprātīgas ieviešanas pieejas ir sāktas vairākas iniciatīvas, bet tās līdz šim nav bijušas pietiekami sekmīgas.

(4)

Lai ceļu satiksmes drošību uzlabotu vēl vairāk, Komisijas 2009. gada 21. augusta paziņojumā “eCall: Laiks ieviest” tika ierosināti jauni pasākumi, lai Savienībā ieviestu pakalpojumu, ar ko tiek nodrošināts ārkārtas izsaukums no transportlīdzekļa. Viens no ierosinātajiem pasākumiem bija noteikt, ka ar “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām ir obligāti jāaprīko visu jauno tipu transportlīdzekļi, sākot ar M1 un N1 kategoriju transportlīdzekļiem, kā noteikts Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā.

(5)

Eiropas Parlaments 2012. gada 3. jūlijā pieņēma rezolūciju “eCall: jauns tālruņa līnijas” 112 “pakalpojums iedzīvotājiem”, kurā Komisija tika mudināta iesniegt priekšlikumu Direktīvas 2007/46/EK kontekstā, lai līdz 2015. gadam nodrošinātu publiskas, “112” izsaukšanai paredzētas eZvana sistēmas obligātu ieviešanu.

(6)

Joprojām ir jāuzlabo pakalpojuma “112” darbība visā Savienībā, lai ar tā starpniecību palīdzība ārkārtas situācijās tiktu sniegta ātri un efektīvi.

(7)

Paredzams, ka ar Savienības eZvana sistēmas palīdzību tiks samazināts bojāgājušo skaits Savienībā, kā arī ceļu satiksmes negadījumos gūto traumu smagums, jo neatliekamās palīdzības dienesti brīdinājumu saņems ātrāk. Ja tiktu noteikts, ka šādas, “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ieviešana ir obligāta, vienlaikus nodrošinot koordinēto infrastruktūras modernizāciju publiskos mobilajos bezvadu sakaru tīklos, lai panāktu eZvana izsaukumu nosūtīšanu un eZvana izsaukumu saņemšanu un apstrādi ārkārtas izsaukumu centrālēs (ĀIC), tad šis pakalpojums būtu pieejams visiem iedzīvotājiem un tādējādi palīdzētu samazināt bojāgājušo un smagus miesas bojājumus guvušo skaitu, ar veselības aprūpi saistītās izmaksas, negadījumu izraisītos sastrēgumus un citas izmaksas.

(8)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 585/2014/ES (4) 1. panta 1. punktu dalībvalstis savā teritorijā vismaz sešus mēnešus pirms šīs regulas piemērošanas dienas un katrā ziņā ne vēlāk kā 2017. gada 1. oktobrī ievieš eZvana ĀIC infrastruktūru, kas vajadzīga visu eZvana izsaukumu saņemšanai un apstrādei. Saskaņā ar Lēmuma Nr. 585/2014/ES 3. pantu dalībvalstis līdz 2015. gada 24. decembrim ziņo Komisijai par minētā lēmuma īstenošanā paveikto. Ja ziņojumā tiek secināts, ka 2017. gada 1. oktobrī eZvana ĀIC infrastruktūra vēl nedarbosies, Komisijai būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu eZvana ĀIC infrastruktūras ieviešanu.

(9)

Saskaņā ar Komisijas Ieteikuma 2011/750/ES (5) 4. punktu dalībvalstīm līdz 2014. gada 31. decembrim jānodrošina, ka mobilā tīkla operatori īsteno mehānismu “eZvana diskriminatora” apstrādei savos tīklos. Ja pārskatīšanā, ko paredz minētā ieteikuma 6. punkts, tiek secināts, ka “eZvana diskriminators” netiks īstenots līdz 2016. gada 31. martam, Komisijai būtu atbilstoši jārīkojas, lai nodrošinātu, ka mobilā tīkla operatori īsteno mehānismu “eZvana diskriminatora” apstrādei.

(10)

Precīzas un uzticamas pozicionēšanas informācijas sniegšana ir būtisks elements, no kura ir atkarīga “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas efektīva darbība. Tādēļ ir lietderīgi pieprasīt tās savietojamību ar pakalpojumiem, ko sniedz Galileo un Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta (EGNOS) programmas, kā tas izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1285/2013 (6). Sistēma, kas izveidota, īstenojot Galileo programmu, ir neatkarīga globāla satelītnavigācijas sistēma, savukārt sistēma, kas izveidota EGNOS programmas satvarā, ir reģionāla satelītnavigācijas sistēma, kas uzlabo globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) signāla kvalitāti.

(11)

Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai ar “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu sākotnēji būtu jāattiecas tikai uz jaunu tipu pasažieru automobiļiem un vieglajiem kravas automobiļiem (M1 un N1 kategoriju), kuriem jau ir atbilstošs aktivēšanas mehānisms. Komisijai būtu jāizvērtē iespēja prasību par “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu tuvākajā nākotnē attiecināt arī uz citām transportlīdzekļu kategorijām, piemēram, smagkravas transportlīdzekļiem, vietējās satiksmes un tālsatiksmes autobusiem, kā arī uz divriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un lauksaimniecībā izmantojamajiem traktoriem, lai vajadzības gadījumā iesniegtu attiecīgu tiesību akta priekšlikumu.

(12)

Lai veicinātu “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas izplatību, būtu jārosina tās uzstādīšana jau esošo tipu transportlīdzekļos, kas tiks ražoti pēc 2018. gada 31. marta. Transportlīdzekļus, kuru tips apstiprināts pirms 2018. gada 31. marta, ar eZvana sistēmu var aprīkot brīvprātīgi.

(13)

Vienlaikus var pastāvēt gan publisks un sadarbspējīgs Savienības mēroga eZvana pakalpojums, kas veidots uz vienotā Eiropas neatliekamās palīdzības tālruņa numura “112” bāzes, gan trešās puses pakalpojumu atbalstīti eZvana pakalpojumi (TPP eZvana sistēmas), ar noteikumu, ka tiek pieņemti pasākumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu šā pakalpojuma sniegšanu patērētājiem. Lai nodrošinātu publiskā, “112” izsaukšanai paredzētā eZvana pakalpojuma nepārtrauktu sniegšanu visās dalībvalstīs visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā un lai garantētu, ka publiskais, “112” izsaukšanai paredzētais eZvana pakalpojums ir vienmēr automātiski pieejams, visi transportlīdzekļi būtu jāaprīko ar publisko, “112” izsaukšanai paredzēto eZvana pakalpojumu neatkarīgi no tā, vai transportlīdzekļa īpašnieks izvēlas TPP eZvana pakalpojumu.

(14)

Patērētājiem būtu jāsaņem patiess pārskats par “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu un par TPP eZvana sistēmu, ja transportlīdzeklis ar tādu ir aprīkots, kā arī vispusīga un ticama informācija par jebkādām papildu funkcijām vai pakalpojumiem, kas saistīti ar piedāvātajiem privātajiem neatliekamās palīdzības izsaukuma pakalpojumiem, piedāvātajām transportlīdzeklī integrētajām lietotnēm neatliekamās palīdzības izsaukumu veikšanai un par to, kāda ir sagaidāmā pakalpojuma kvalitāte, iegādājoties trešās puses pakalpojumus, un par attiecīgajām izmaksām. “112” izsaukšanai paredzētais eZvana pakalpojums ir vispārējas nozīmes publisks pakalpojums, un tāpēc tas būtu jāsniedz visiem patērētājiem bez maksas.

(15)

Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai ar “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu nebūtu jāskar visu ieinteresēto personu, piemēram, automašīnu ražotāju un neatkarīgu uzņēmumu, tiesības piedāvāt ārkārtas situāciju un/vai pievienotas vērtības papildu pakalpojumus līdztekus “112” izsaukšanai paredzētajai transportlīdzekļa eZvana sistēmai vai uz tās pamata. Neraugoties uz to, jebkādi papildu pakalpojumi būtu jāveido tā, lai tie vēl vairāk nenovērstu transportlīdzekļa vadītāja uzmanību un lai tie neietekmētu “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas darbību un neatliekamās palīdzības izsaukumu centru efektīvu darbu. “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma un sistēma privāto vai pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanai būtu jāveido tā, lai personas datu apmaiņa starp tām nebūtu iespējama. Ja šādus pakalpojumus sniedz, tiem būtu jāatbilst piemērojamajiem tiesību aktiem drošuma, drošības un datu aizsardzības jomā, un šiem pakalpojumiem patērētājiem vienmēr vajadzētu palikt fakultatīviem.

(16)

Lai patērētājiem nodrošinātu brīvu izvēli un taisnīgu konkurenci, kā arī veicinātu inovāciju un paaugstinātu Savienības informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspēju pasaules tirgū, transportlīdzekļa eZvana sistēmas būtu jāveido uz sadarbspējīgas, standartizētas, drošas un publiski pieejamas platformas, kas paredzēta iespējamām nākotnes lietotnēm vai pakalpojumiem, ar ko aprīko transportlīdzekli. Tā kā tam ir nepieciešams tehnisks un juridisks atbalsts, Komisijai, apspriežoties ar visām ieinteresētajām personām, tostarp transportlīdzekļu ražotājiem un neatkarīgiem operatoriem, būtu nekavējoties jāizvērtē visas iespējas, kā veicināt un nodrošināt šādu publiski pieejamu platformu, un vajadzības gadījumā jānāk klajā ar atbilstīgu likumdošanas iniciatīvu. Turklāt “112” izsaukšanai paredzētajai transportlīdzekļa eZvana sistēmai vajadzētu būt pieejamai – par saprātīgu maksu, kas nepārsniedz nominālu summu, un bez diskriminācijas – visiem neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem remonta un tehniskās apkopes nolūkos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 (7).

(17)

Lai nodrošinātu tipa apstiprināšanas sistēmas integritāti, šīs regulas piemērošanas nolūkā vajadzētu būt pieņemamām tikai tām “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, kuras var pilnībā pārbaudīt.

(18)

Tā kā “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma ir neatliekamās palīdzības sistēma, to jāraksturo augstākajam iespējamajam uzticamības līmenim. Tālab būtu jānodrošina minimālā datu kopuma un balss pārraides precizitāte un kvalitāte, un būtu jāizstrādā vienots testēšanas režīms, lai nodrošinātu “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas ilgmūžību un noturību. Tādēļ būtu periodiski jāveic tehniskas apskates saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/45/ES (8).

(19)

Mazu sēriju transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kuriem apstiprinājums piešķirts atbilstoši Direktīvas 2007/46/EK 24. pantam, saskaņā ar minēto direktīvu ir izslēgti no prasībām par personu aizsardzību frontālās sadursmes un sānu trieciena gadījumā. Tādēļ šie transportlīdzekļi būtu jāatbrīvo no pienākuma ievērot šajā regulā izklāstītās prasības attiecībā uz eZvanu. Turklāt tehnisku iemeslu dēļ dažus M1 un N1 kategoriju transportlīdzekļus nevar aprīkot ar piemērotu eZvana aktivēšanas mehānismu.

(20)

Speciālajiem transportlīdzekļiem būtu jāatbilst šajā regulā izklāstītajām prasībām attiecībā uz eZvanu, ja bāzes/nepabeigts transportlīdzeklis ir aprīkots ar vajadzīgo aktivēšanas mehānismu.

(21)

Jebkādai personas datu apstrādei, ko veic, izmantojot “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu, būtu jāatbilst personas datu aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (9) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/58/EK (10), jo īpaši, lai garantētu, ka transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu, savas parastās darbības laikā saistībā ar 112 eZvanu nav izsekojami, ka to personas dati nav saglabāti un tiem neveic nekādu pastāvīgu uzraudzību un ka minimālais datu kopums, ko nosūta “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma, ietver tikai to informācijas minimumu, kas vajadzīgs neatliekamās palīdzības izsaukumu pienācīgai apstrādei. Būtu jāņem vērā ieteikumi, ko sniegusi Darba grupa personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu ('29. panta datu aizsardzības darba grupa), un kas ietverti 2006. gada 26. septembrī pieņemtajā darba dokumentā “Par eZvana iniciatīvas datu aizsardzības un privātuma aspektiem”.

(22)

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (11) 7. un 8. pantu ražotājiem būtu jāīsteno visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem par privātumu un datu aizsardzību.

(23)

Izpildot tehniskās prasības, transportlīdzekļu ražotājiem sistēmās, ar kurām transportlīdzekļus aprīko, būtu jāiestrādā datu aizsardzības tehniskie līdzekļi un būtu jāievēro“integrētas privātuma aizsardzības” princips.

(24)

Ražotājiem kā daļa no tehniskās dokumentācijas, ko izsniedz reizē ar transportlīdzekli, būtu jānodrošina arī informācija par to, ka pastāv bez maksas pieejama, publiska, uz vienotā Eiropas neatliekamās palīdzības tālruņa numura “112” bāzes veidota eZvana sistēma, par transportlīdzekļa īpašnieka tiesībām izvēlēties minēto sistēmu, nevis TPP eZvana sistēmu, kā arī par datu apstrādi, ko veic, izmantojot “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu. Šai informācijai vajadzētu būt pieejamai arī lejupielādei tiešsaistē.

(25)

Ar “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa sistēmas eZvana starpniecību nosūtītos un ĀIC apstrādātos datus neatliekamās palīdzības dienestam un saistītiem pakalpojumu sniedzējiem, kas minēti Lēmumā Nr. 585/2014/ES, var pārsūtīt tikai ar eZvana izsaukumiem saistītu incidentu gadījumā un ar nosacījumiem, kas izklāstīti minētajā lēmumā, un tos var izmantot tikai minētā lēmuma mērķu sasniegšanai. Datus, ko apstrādājuši ĀIC, izmantojot “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu, bez datu subjekta skaidras iepriekšējas piekrišanas nevienai trešai pusei nepārsūta.

(26)

Eiropas standartu organizācijas – Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI) un Eiropas standartizācijas komiteja (CEN) – ir izstrādājušas vienotus Eiropas mēroga eZvana pakalpojumu ieviešanas standartus, kuri būtu jāpiemēro arī šīs regulas nolūkos, jo tas veicinās transportlīdzekļa eZvana sistēmas tehnoloģisko attīstību, nodrošinās eZvana pakalpojuma sadarbspēju un nepārtrauktību visā Savienībā un samazinās īstenošanas izmaksas visā Savienībā.

(27)

Lai nodrošinātu kopīgu tehnisko prasību piemērošanu attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu atbrīvošanu no pienākuma uzstādīt transportlīdzekļa eZvana sistēmas, attiecībā uz sīki izstrādātu tehnisko prasību un testu noteikšanu transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumam attiecībā uz to transportlīdzekļa eZvana sistēmām un EK tipa apstiprinājuma sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kas konstruētas un izgatavotas šādiem transportlīdzekļiem, un attiecībā uz sīki izstrādātu tehnisko noteikumu un testa procedūru iedibināšanu konkrētu noteikumu piemērošanai attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī lai nodrošinātu, ka starp “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu un trešās puses sistēmām nenotiek personas datu apmaiņa. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī un ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, jo īpaši apspriežoties ar patērētāju aizsardzības organizācijām, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un 29. panta datu aizsardzības darba grupu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(28)

Lai šīs regulas īstenošanai nodrošinātu vienādus nosacījumus, īstenošanas pilnvaras saistībā ar tādiem aspektiem kā praktiskā kārtība, kā izvērtēt, ka netiek pieļauta izsekošana un uzraudzība, lietotājiem domātais informācijas paraugs un administratīvie noteikumi EK tipa apstiprinājumam attiecībā uz to informatīvo dokumentu paraugu, kas ražotājam jāsniedz tipa apstiprinājuma nolūkā, EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs un EK tipa apstiprinājuma zīmes paraugs būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (12).

(29)

Būtu jādod pietiekami daudz laika transportlīdzekļu ražotājiem, lai tie varētu pielāgoties šīs regulas tehniskajām prasībām.

(30)

Šī regula ir jauna atsevišķa regula saistībā ar EK tipa apstiprināšanas procedūru, kas paredzēta Direktīvā 2007/46/EK, un tāpēc minētās direktīvas I, III, IV un XI pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(31)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, iekšējā tirgus īstenošanu, ieviešot kopīgas tehniskas prasības jauniem tipa apstiprinājumiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet nepieciešamās rīcības mēroga dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(32)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (13) 28. panta 2. punktu notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kurš 2013. gada 29. oktobrī sniedza atzinumu (14),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteiktas vispārējas prasības transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanai attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām un uz “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām.

2. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas definēti Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 1.1.1. un 1.2.1. punktā, un “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kas konstruētas un izgatavotas šādiem transportlīdzekļiem.

To nepiemēro šādiem transportlīdzekļiem:

a)

transportlīdzekļi, kas ražoti mazās sērijās saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 22. un 23. pantu;

b)

saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 24. pantu apstiprinātie transportlīdzekļi;

c)

transportlīdzekļi, kas tehnisku iemeslu dēļ nevar tikt aprīkoti ar eZvana aktivēšanas mehānismu, kā noteikts saskaņā ar 2. punktu;

2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8. pantu, lai noteiktu M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus, kas tehnisku iemeslu dēļ nevar tikt aprīkoti ar eZvana aktivēšanas mehānismu, pamatojoties uz pētījumu, kurā izvērtē izmaksas un ieguvumus, ko veikusi vai uzdevusi veikt Komisija, un ņemot vērā visus attiecīgos drošības un tehniskos aspektus.

Pirmos šādus deleģētos aktus pieņem līdz 2016. gada 9. jūnijam.

3. pants

Definīcijas

Papildus definīcijām, kas noteiktas Direktīvas 2007/46/EK 3. pantā, šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

““112” izsaukšanai paredzēta transportlīdzekļa eZvana sistēma” ir neatliekamās palīdzības sistēma, kas sastāv no transportlīdzekļa aprīkojuma un līdzekļiem, ar ko aktivēt, pārvaldīt un veikt eZvana pārraidi, kuru iedarbina automātiski ar transportlīdzeklī iebūvētiem sensoriem vai manuāli un kura, izmantojot publiskus mobilo bezvadu sakaru tīklus, nosūta minimālo datu kopumu un izveido uz “112” izsaukumu balstītu balss savienojumu starp transportlīdzeklī esošajiem pasažieriem un eZvana ārkārtas izsaukumu centrāli (ĀIC);

2)

“eZvans” ir numura “112” ārkārtas izsaukums no transportlīdzekļa; šis izsaukums tiek veikts vai nu automātiski, aktivējoties transportlīdzeklī iebūvētiem sensoriem, vai manuāli, un tas ietver minimālā datu kopuma nosūtīšanu un balss savienojuma izveidošanu starp transportlīdzekli un eZvana ĀIC, izmantojot publiskos mobilo bezvadu sakaru tīklus;

3)

“ārkārtas izsaukumu centrāle” jeb “ĀIC” ir fiziska vieta, kas pirmā saņem ārkārtas palīdzības izsaukumus un ir dalībvalsts atzītas valsts iestādes vai privātas organizācijas pārziņā;

4)

“vispiemērotākā ĀIC” ir atbildīgo iestāžu iepriekšnoteikta ĀIC ārkārtas palīdzības izsaukumu pieņemšanai no konkrēta apgabala vai konkrēta veida ārkārtas palīdzības izsaukumu pieņemšanai;

5)

“eZvana ĀIC” ir iestāžu iepriekšnoteikta ĀIC, kas ir vispiemērotākā eZvana izsaukumu pirmā saņemšanas un apstrādes vieta;

6)

“minimālais datu kopums” jeb “MDK” ir informācija, kas noteikta standartā “Intelektiskās transporta sistēmas – E-drošība – eZvana minimālais datu kopums (MDK)” (EN 15722:2011) un ko nosūta uz eZvana ĀIC;

7)

“transportlīdzekļa aprīkojums” ir transportlīdzeklī pastāvīgi uzstādīts aprīkojums, kas nodrošina piekļuvi vai kam ir piekļuve transportlīdzekļa datiem, kuri vajadzīgi eZvana transakcijas izdarīšanai, izmantojot publisko mobilo bezvadu sakaru tīklu;

8)

“eZvana transakcija” ir mobilo bezvadu sakaru sesijas izveide, izmantojot publisko bezvadu sakaru tīklu, un MDK pārraide uz eZvana ĀIC, kā arī balss savienojuma izveide starp transportlīdzekli un to pašu eZvana ĀIC;

9)

“publiskais mobilo bezvadu sakaru tīkls” ir mobilo bezvadu sakaru tīkls, kas ir pieejams sabiedrībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2002/21/EK (15) un 2002/22/EK (16);

10)

“trešās puses pakalpojumu atbalstīts eZvans” jeb “TPP eZvans” ir ārkārtas palīdzības izsaukums no transportlīdzekļa, kas veikts uz trešās puses pakalpojumu sniedzēju; šis izsaukums tiek veikts vai nu automātiski, aktivējoties transportlīdzeklī iebūvētiem sensoriem, vai manuāli, un tas ietver MDK nosūtīšanu un balss savienojuma izveidošanu starp transportlīdzekli un trešās puses pakalpojumu sniedzēju, izmantojot publiskos mobilo bezvadu sakaru tīklus;

11)

“trešās puses pakalpojumu sniedzējs” ir organizācija, kuru valsts iestādes ir apstiprinājušas kā TPP eZvana saņēmēju un MDK nosūtītāju uz eZvana ĀIC;

12)

“trešās puses pakalpojumu transportlīdzekļa eZvana sistēma” jeb “TPP transportlīdzekļa eZvana sistēma” ir vai nu automātiski ar transportlīdzeklī iebūvētiem sensoriem vai manuāli iedarbināma sistēma, kura, izmantojot publiskos mobilo bezvadu sakaru tīklus, nosūta MDK un izveido balss savienojumu starp transportlīdzekli un trešās puses pakalpojumu sniedzēju.

4. pants

Ražotāju vispārīgie pienākumi

Ražotāji apliecina, ka visi jaunie transportlīdzekļu tipi, kas minēti 2. pantā, ir aprīkoti ar pastāvīgi uzstādītu “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu saskaņā ar šo regulu un deleģētajiem un īstenošanas aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo regulu.

5. pants

Ražotāju īpašie pienākumi

1.   Ražotāji nodrošina, ka visi to jaunie transportlīdzekļu tipi un “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskās vienības, kas konstruētas un izgatavotas šādiem transportlīdzekļiem, tiek ražotas un apstiprinātas saskaņā ar šo regulu un deleģētajiem un īstenošanas aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo regulu.

2.   Ražotāji apliecina, ka visi jaunie transportlīdzekļu tipi ir konstruēti tā, lai nodrošinātu, ka pēc smaga negadījuma, par ko liecina viena vai vairāku transportlīdzeklī iebūvētu sensoru vai procesoru aktivēšanās un kas notiek Savienības teritorijā, automātiski tiek aktivēts eZvans uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112.

Ražotāji apliecina, ka jauni transportlīdzekļu tipi ir konstruēti tā, lai nodrošinātu, ka eZvanu uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112 var aktivēt arī manuāli.

Ražotāji nodrošina to, ka “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas manuāla aktivēšana ir konstruēta tā, lai nepieļautu nepareizu izmantošanu.

3.   Panta 2. punkts neskar transportlīdzekļa īpašnieka tiesības papildus “112” izsaukšanai paredzētajai transportlīdzekļa eZvana sistēmai izmantot TPP transportlīdzekļa eZvana sistēmu, kas nodrošina līdzīgu pakalpojumu, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

TPP transportlīdzekļa eZvana sistēma atbilst standartam EN 16102:2011 “Intelektiskās transporta sistēmas – eZvans – Funkcionēšanas prasības trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem”;

b)

ražotāji nodrošina to, ka vienlaikus darbojas tikai viena sistēma un ka gadījumā, ja nedarbojas TPP transportlīdzekļa eZvana sistēma, automātiski tiek aktivēta “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma;

c)

transportlīdzekļa īpašniekam jebkurā laikā ir tiesības izvēlēties lietot “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu, nevis TPP transportlīdzekļa eZvana sistēmu;

d)

ražotāji īpašnieka rokasgrāmatā iekļauj informāciju par c) apakšpunktā minētajām tiesībām.

4.   Ražotāji nodrošina, lai “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas uztvērēji būtu savietojami ar pozicionēšanas pakalpojumiem, ko sniedz Galileo un EGNOS sistēmas. Ražotāji var arī papildus izvēlēties nodrošināt savietojamību ar citām satelītu navigācijas sistēmām.

5.   EK tipa apstiprinājuma nolūkos atzīst tikai tās “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas, kuras ir pastāvīgi uzstādītas transportlīdzeklī vai kurām ir atsevišķi piešķirts tipa apstiprinājums un kuras ir iespējams testēt.

6.   Ražotāji apliecina, ka sistēmas kritiskas kļūmes gadījumā, kā rezultātā nav iespējams veikt tālruņa līnijas “112” eZvana izsaukumu, transportlīdzeklī esošās personas saņems attiecīgu brīdinājumu.

7.   “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma par samērīgu maksu, kas nepārsniedz nominālo summu, un bez diskriminācijas ir pieejama visiem neatkarīgajiem operatoriem nolūkā veikt remontu un tehnisko apkopi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.

8.   Komisija saskaņā ar 8. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos tiesību aktus, ar kuriem paredz sīki izstrādātas tehniskas prasības un testus EK tipa apstiprinājumam transportlīdzekļiem attiecībā uz to “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām un EK tipa apstiprinājumam attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām.

Tehniskās prasības un testi, kas minēti pirmajā daļā, pamatojas uz prasībām, kas noteiktas 2. līdz 7. punktā, un attiecīgā gadījumā uz pieejamajiem standartiem, kas attiecas uz eZvanu, tostarp:

a)

EN 16072:2011 “Intelektiskās transporta sistēmas – E-drošība – Funkcionēšanas prasības Eiropas mēroga eZvana izsaukumam”;

b)

EN 16062:2011 “Intelektiskās transporta sistēmas – E-drošība – Augsta līmeņa lietojuma prasības (HLAP) eZvana izsaukumam”;

c)

CEN/TS EN 16454:2013 “Intelektiskās transporta sistēmas – E-drošība – eZvana pilna cikla atbilstības testēšana”, kas attiecas uz izsaukuma “112” transportlīdzekļa eZvana sistēmas atbilstību Eiropas mēroga eZvanam;

d)

EN 15722:2011 “Intelektiskās transporta sistēmas – E-drošība – eZvana minimālo datu kopums (MDK)”;

e)

EN 16102:2011 “Intelektiskās transporta sistēmas – E-drošība – eZvana funkcionēšanas prasības trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem”;

f)

visi papildu Eiropas standarti, kas attiecas uz eZvana sistēmu un kas pieņemti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1025/2012 (17) noteiktajai procedūrai vai tiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumiem (ANO EEK noteikumi) attiecībā uz eZvana sistēmām, kuriem Savienība ir pievienojusies.

Pirmos šādus deleģētos aktus pieņem līdz 2016. gada 9. jūnijam.

9.   Ja tiek pieņemta jauna standartu versija, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8. pantu, lai atjauninātu šā panta 8. punktā minēto standartu versijas.

6. pants

Noteikumi par privātumu un datu aizsardzību

1.   Šī regula neskar Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK. Jebkāda personas datu apstrāde, ko veic izmantojot “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu, atbilst personas datu aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti minētajās direktīvās.

2.   Saskaņā ar šo regulu apstrādātos personas datus izmanto vienīgi nolūkā risināt 5. panta 2. punkta pirmajā daļā minētās ārkārtas situācijas.

3.   Saskaņā ar šo regulu apstrādātos personas datus glabā ne ilgāk, kā tas ir vajadzīgs, lai risinātu 5. panta 2. punkta pirmajā daļā minētās ārkārtas situācijas. Šādus datus pilnībā dzēš, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi minētajam mērķim.

4.   Ražotāji nodrošina, ka “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma nav izsekojama un ka tai neveic nekādu pastāvīgu uzraudzību.

5.   Ražotāji nodrošina, ka “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas iekšējā atmiņā datus automātiski un pastāvīgi dzēš. Ir atļauts glabāt datus tikai par trim pēdējām transportlīdzekļa atrāšanās vietām, ja tas ir absolūti nepieciešams pašreizējās atrašanās vietas un kustības virziena noteikšanai atgadījuma laikā.

6.   Pirms nav aktivēts eZvana izsaukums, minētie dati ārpus transportlīdzekļa sistēmas nav pieejami nevienai vienībai.

7.   Privātuma aizsardzības tehnoloģijas iestrādā “112” izsaukšanai paredzētajā transportlīdzekļa eZvana sistēmā, lai nodrošinātu eZvana lietotājiem pienācīgu privātuma aizsardzības līmeni, kā arī nepieciešamos aizsardzības pasākumus nolūkā novērst novērošanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

8.   MDK, ko nosūta “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma, ietver tikai minimālo informāciju, kā minēts standartā EN 15722:2011 “Intelektiskās transporta sistēmas – E-drošība – eZvana minimālo datu kopums (MDK)”. Ar “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu nenosūta nekādus papildu datus. Minimālo datu kopumu glabā tā, lai būtu iespējams to pilnībā un neatgriezeniski izdzēst.

9.   Ražotāji nodrošina, ka īpašnieka rokasgrāmatā tiek sniegta skaidra un visaptveroša informācija par datu apstrādi, kuru veic, izmantojot “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu. Minētajā informācijā ietilpst:

a)

atsauce uz juridisko pamatu apstrādei;

b)

fakts, ka “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma tiek aktivēta pēc noklusējuma;

c)

tādas datu apstrādes mehānismi, ko veic “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma;

d)

eZvana apstrādes konkrētais nolūks, kas var būt tikai 5. panta 2. punkta pirmajā daļā minētās ārkārtas situācijas;

e)

savākto un apstrādāto datu veidi un šo datu saņēmēji;

f)

datu glabāšanas ilgums “112” izsaukšanai paredzētajā transportlīdzekļa eZvana sistēmā;

g)

fakts, ka netiek veikta transportlīdzekļa pastāvīga uzraudzība;

h)

datu subjekta tiesību īstenošanas mehānismi, kā arī kontaktdienests, kas ir atbildīgs par piekļuves pieprasījumu apstrādi;

i)

jebkura nepieciešamā papildu informācija par izsekojamību, uzraudzību, un personas datu apstrādi saistībā ar TPP eZvanu un/vai citu pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanu, par ko jāsaņem skaidri izteikta īpašnieka piekrišana un kas atbilst Direktīvai 95/46/EK. Īpaši jāņem vērā fakts, ka var pastāvēt atšķirības datu apstrādē, to veicot ar “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu un TPP transportlīdzekļa eZvana sistēmu vai citām pievienotās vērtības pakalpojumu sistēmām.

10.   Lai novērstu neskaidrības saistībā ar sasniedzamajiem mērķiem un apstrādes pievienoto vērtību, pirms attiecīgās sistēmas izmantošanas 9. punktā minēto informāciju lietotāja rokasgrāmatā sniedz atsevišķi par “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu un par TPP transportlīdzekļa eZvana sistēmām.

11.   Ražotāji nodrošina, ka “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu un jebkuru papildu sistēmu, kas nodrošina TPP eZvanu vai pievienotās vērtības pakalpojumu izveido tā, lai personas datu apmaiņa starp tām nebūtu iespējama. Sistēmas, kas nodrošina TPP eZvanu vai pievienotās vērtības pakalpojumu, neizmantošana vai datu subjekta atteikums dot piekrišanu viņa personas datu apstrādei TPP eZvana pakalpojumam vai pievienotās vērtības pakalpojumam nerada nekādu nelabvēlīgu ietekmi uz “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas lietošanu.

12.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8. pantu, lai izstrādātu:

a)

detalizētas tehniskās prasības un testa procedūras 2. un 3. punktā minēto personas datu apstrādes noteikumu piemērošanai;

b)

detalizētas tehniskās prasības un testa procedūras, lai nodrošinātu, ka starp “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu un 11. punktā minētajām trešās puses sistēmām netiek veikta personas datu apmaiņa.

Pirmos šādus deleģētos aktus pieņem līdz 2016. gada 9. jūnijam.

13.   Komisija ar īstenošanas aktiem paredz:

a)

praktiskos aspektus, lai novērtētu 4., 5. un 6. punktā minētās izsekošanas un uzraudzības neesamību;

b)

paraugu šā panta 9. punktā minētajai lietotāja informācijai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Pirmos šādus īstenošanas aktus pieņem līdz 2016. gada 9. jūnijam.

7. pants

Dalībvalstu pienākumi

No 2018. gada 31. marta valsts iestādes piešķir EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu tikai jauniem transportlīdzekļu tipiem un jauniem “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipiem, kuri projektēti un izgatavoti šādiem transportlīdzekļiem, kas atbilst šai regulai un deleģētiem un īstenošanas aktiem, ko pieņem saskaņā ar šo regulu.

8. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. punktā, 5. panta 8. un 9. punktā un 6. panta 12. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2015. gada 8. jūnija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 2. punktā, 5. panta 8. un 9. punktā un 6. panta 12. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 2. panta 2. punktā, 5. panta 8. un 9. punktā un 6. panta 12. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

9. pants

Īstenošanas akti

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka administratīvos noteikumus transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanai attiecībā uz 112 izsaukšanai paredzētajām eZvana sistēmām un 112 izsaukšanai paredzētajām eZvana sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kas projektētas un konstruētas šādiem transportlīdzekļiem, kā noteikts 5. panta 1. punktā, attiecībā uz:

a)

informatīvo dokumentu paraugiem, ko nodrošina ražotāji tipa apstiprināšanas vajadzībām;

b)

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu paraugiem;

c)

EK tipa apstiprinājuma zīmes paraugu(-iem).

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Pirmos šādus īstenošanas aktus pieņem līdz 2016. gada 9. jūnijam.

10. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos (TCMV), kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 40. panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komiteja atzinumu nesniedz, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.

11. pants

Sankcijas

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro ražotājiem šīs regulas noteikumu un deleģēto un īstenošanas aktu, kas pieņemti, ievērojot šo regulu, neievērošanas gadījumā. Tās veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu sankciju īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas. Dalībvalstis par šiem noteikumiem un pasākumiem paziņo Komisijai un tūlīt ziņo par jebkuriem vēlākiem to grozījumiem.

2.   Neievērošanas gadījumi, kam jāpiemēro sankcijas, ir vismaz šādi gadījumi:

a)

nepatiesu ziņu sniegšana tipa apstiprināšanas procedūras laikā vai tādas procedūras laikā, kuras rezultātā notiek atsaukums;

b)

tipa apstiprināšanas testu rezultātu viltošana;

c)

tādu datu vai tehnisko specifikāciju neizpaušana, kas var būt iemesls tipa apstiprinājuma atsaukšanai, atteikšanai vai anulēšanai;

d)

6. pantā izklāstīto noteikumu pārkāpumi;

e)

rīcība, ar kuru tiek pārkāpti 5. panta 7. punkta noteikumi.

12. pants

Ziņošana un pārskatīšana

1.   Komisija līdz 2021. gada 31. martam sagatavo novērtējuma ziņojumu par paveikto attiecībā uz 112 izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu un šīs sistēmas izplatības rādītājiem, ko iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisija izvērtē, vai šīs regulas darbības joma būtu jāpaplašina, attiecinot to arī uz citu kategoriju transportlīdzekļiem, piemēram, smagkravas transportlīdzekļiem, autobusiem un tālsatiksmes autobusiem, divriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un lauksaimniecībā izmantojamajiem traktoriem. Šim nolūkam Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz tiesību akta priekšlikumu.

2.   Pēc plašām apspriedēm ar visām ieinteresētajām personām un pētījuma, kurā izvērtē izmaksas un ieguvumus, Komisija izvērtē, vai ir vajadzīgas prasības par savietojamu, standartizētu, drošu un publiski pieejamu platformu. Vajadzības gadījumā un ne vēlāk kā 2017. gada 9. jūnijā Komisija iesniedz likumdošanas iniciatīvu, balstoties uz šīm prasībām.

13. pants

Grozījumi Direktīvā 2007/46/EK

Direktīvas 2007/46/EK I, III, IV un XI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 2. panta 2. punktu, 5. panta 8. un 9. punktu, 6. panta 12. un 13. punktu, 8., 9., 10. un 12. pantu piemēro no 2015. gada 8. jūnija.

Tos pantus, kuri nav minēti šā panta otrajā daļā, piemēro no 2018. gada 31. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2015. gada 29. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  OV C 341, 21.11.2013., 47. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2015. gada 2. marta nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2015. gada 28. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 585/2014/ES (2014. gada 15. maijs) par ES mēroga sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu (OV L 164, 3.6.2014., 6. lpp.).

(5)  Komisijas Ieteikums 2011/750/ES (2011. gada 8. septembris) par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu (“eCall”) (OV L 303, 22.11.2011., 46. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1285/2013 (2013. gada 11. decembris) par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 876/2002 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008 (OV L 347, 20.12.2013., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

(11)  OV C 326, 26.10.2012., 391. lpp.

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(14)  OV C 38, 8.2.2014., 8. lpp.

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/22/EK (2002. gada 7. marts) par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (Universālā pakalpojuma direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).


PIELIKUMS

Grozījumi Direktīvā 2007/46/EK

Direktīvu 2007/46/EK groza šādi:

1)

I pielikumā pievieno šādus punktus:

“12.8.

eZvana sistēma

12.8.1.

uzstādīta: jā/nē (1)

12.8. 2.

ierīces tehniskais apraksts vai rasējumi: …”

;

2)

direktīvas III pielikuma I daļas A iedaļai pievieno šādus punktus:

“12.8.

eZvana sistēma

12.8.1.

uzstādīta: jā/nē (1)”

;

3)

direktīvas IV pielikuma I daļu groza šādi:

a)

tabulai pievieno šādu punktu:

Postenis

Priekšmets

Normatīvais akts

Piemērojamība

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“72.

eZvanasistēma

Regula (ES) 2015/758

X

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

b)

1. papildinājumu groza šādi:

i)

1. tabulai pievieno šādu punktu:

Postenis

Priekšmets

Normatīvais akts

Konkrēti jautājumi

Piemērojamība un konkrētas prasības

“72.

eZvana sistēma

Regula (ES) 2015/758

 

N/A”

;

ii)

2. tabulai pievieno šādu punktu:

Postenis

Priekšmets

Normatīvais akts

Konkrēti jautājumi

Piemērojamība un konkrētas prasības

“72.

eZvana sistēma

Regula (ES) 2015/758

 

N/A”

;

c)

2. papildinājuma 4. iedaļu “Tehniskās prasības” groza šādi:

i)

I daļai “M1 kategorijas transportlīdzekļi” pievieno šādu punktu:

Punkts

Atsauce uz normatīvo aktu

Alternatīvas prasības

“72.

Regula (ES) 2015/758 (eZvana sistēmas)

Minētās regulas noteikumus nepiemēro.”

;

ii)

II daļai “N1 kategorijas transportlīdzekļi” pievieno šādu punktu:

Punkts

Atsauce uz normatīvo aktu

Alternatīvas prasības

“72.

Regula (ES) 2015/758 (eZvana sistēmas)

Minētās regulas noteikumus nepiemēro.”

;

4)

direktīvas XI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. papildinājuma tabulai pievieno šādu punktu:

Punkts

Priekšmets

Atsauce uz normatīvo aktu

M1 ≤ 2 500  (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

“72.

eZvana sistēma

Regula (ES) 2015/758

G

G

N/A

N/A”

;

b)

pielikuma 2. papildinājuma tabulai pievieno šādu punktu:

Punkts

Priekšmets

Atsauce uz normatīvo aktu

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“72.

eZvana sistēma

Regula (ES) 2015/758

G

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A”

;

c)

pielikuma 3. papildinājuma tabulai pievieno šādu punktu:

Punkts

Priekšmets

Atsauce uz normatīvo aktu

M1

“72.

eZvana sistēma

Regula (ES) 2015/758

G”

;

d)

pielikuma 4. papildinājuma tabulai pievieno šādu punktu:

Punkts

Priekšmets

Atsauce uz normatīvo aktu

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“72.

eZvana sistēma

Regula (ES) 2015/758

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A”

.


Top