EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0628

Komisijas Regula (ES) 2015/628 (2015. gada 22. aprīlis), ar kuru attiecībā uz svinu un tā savienojumiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 104, 23.4.2015, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/628/oj

23.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 104/2


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/628

(2015. gada 22. aprīlis),

ar kuru attiecībā uz svinu un tā savienojumiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Zviedrija 2012. gada 21. decembrī iesniedza Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (turpmāk “Aģentūra”) dokumentāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 69. panta 4. punktu (“XV pielikuma dokumentācija”), kurā pierādīja, ka bērni – jo īpaši jaunāki par 36 mēnešiem – var atkārtoti tikt eksponēti svinam, kas izdalās no svinu vai tā savienojumus saturošiem patēriņa izstrādājumiem, tāpēc ka šajā vecumā ir raksturīgi bāzt priekšmetus mutē. Svins un tā savienojumi mēdz būt plaša patēriņa preču sastāvā šādās formās: ar nolūku pievienots metāliskais svins, piemaisījums vai piedeva metāla sakausējumos (jo īpaši misiņā), pigments un stabilizators polimēros (jo īpaši PVC).

(2)

Ja, bāžot mutē izstrādājumus, kas satur svinu vai tā savienojumus, notiek atkārtota ekspozīcija svinam, tas var izraisīt smagus un neatgriezeniskus neiroloģiskus uzvedības traucējumus un neiroloģiskās attīstības traucējumus, kas īpaši apdraud bērnus, jo viņu centrālā nervu sistēma vēl ir attīstības stadijā. Tādēļ būtu jāaizliedz laist tirgū un izmantot svinu un tā savienojumus patēriņa izstrādājumos, kurus bērni varētu iebāzt mutē, un aizliegums būtu jānosaka tad, ja svina (kā metāla) koncentrācija konkrētajā izstrādājumā vai tā daļā pārsniedz noteiktu robežvērtību.

(3)

Riska novērtēšanas komiteja (RAC) 2013. gada 10. decembrī pieņēma atzinumu, kurā secināja, ka vispiemērotākais Savienības mēroga pasākums to apzināto risku novēršanai, ko izraisa svins un tā savienojumi, kuri mēdz būt patēriņa izstrādājumos, ir ierobežošana, ņemot vērā tās efektivitāti šādu risku mazināšanā, kā arī ierosināja konkrētus grozījumus attiecībā uz ierobežojuma darbības jomu.

(4)

Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) 2014. gada 13. martā pieņēma atzinumu, kurā tā secināja, ka dokumentācijas iesniedzēja ierosinātais ierobežojums ar RAC un SEAC grozījumiem ir piemērotākais Savienības mēroga pasākums apzināto risku novēršanai, jo īpaši ņemot vērā proporcionalitātes principu. Šāds secinājums tika izdarīts pēc pieejamo sociālekonomisko pierādījumu analīzes un pamatojoties uz labākajām pieejamajām aplēsēm attiecībā uz nenoteiktības koeficientiem, ņemot vērā to, ka attiecībā uz svina iedarbību uz neiroloģisko uzvedību un neiroloģisko attīstību nav noteikta robežvērtība.

(5)

Ierobežojuma izstrādes procesā notika konsultēšanās ar Aģentūras Ieviešanas informācijas forumu, un tā viedoklis tika ņemts vērā, tādējādi tika grozīts ierosinātā ierobežojuma darbības jomas apraksts un izņēmuma gadījumi.

(6)

Jāsecina, ka svina un tā savienojumu esība patēriņa izstrādājumos rada nepieņemamu risku cilvēku veselībai, kad, kā aprakstīts atzinumos, tiek pārsniegta vai nu svina satura, vai migrācijas koeficienta robeža. Šie riski ir jānovērš Savienības mērogā.

(7)

Ņemot vērā svina vispāratzīto atvasināto minimālās iedarbības robežu, bērniem raksturīgo uzvedību bāzt priekšmetus mutē, kā arī pētījumus par svina migrāciju no juvelierizstrādājumu metāla daļām, būtu jānosaka svina satura robeža attiecībā uz izstrādājumu metāliskajām un nemetāliskajām daļām, ja vien nav iespējams pierādīt, ka svina izdalīšanās koeficients nepārsniedz konkrētu robežvērtību. Attiecībā uz izstrādājumiem ar pārklājumu šim pārklājumam būtu jābūt tādam, kas nodrošina, lai vismaz divus gadus, lietojot izstrādājumu normālā veidā, šis koeficients netiktu pārsniegts.

(8)

Būtu jāparedz izņēmumi no šīs regulas noteikumiem attiecībā uz konkrētiem izstrādājumiem, kuriem paredzamais migrācijas līmenis ir zems (piemēram, kristāla stiklam, emaljām, kā arī dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem) vai pieņemams, ievērojot nosacījumu, ka netiks pārsniegta zināma svina satura robeža, kā tas varētu būt attiecībā uz misiņa sakausējumiem un konkrētiem izstrādājumiem, piemēram, rakstāmpiederumu uzgaļiem, kuru nelielā izmēra dēļ svina iedarbība ir minimāla.

(9)

Atslēgas, slēdzenes, piekaramās atslēgas un mūzikas instrumenti potenciāli var nonākt bērnu mutē, un, ja tie satur svinu, izraisīt risku bērniem. Tomēr izņēmuma kārtā attiecībā uz minētajiem izstrādājumiem vajadzētu noteikt izņēmumus, jo šķiet, ka šo izstrādājumu ražošanā nav pieejamas piemērotas svina alternatīvas un iespējamā negatīvā sociālekonomiskā ietekme, ja ierobežojums tiktu piemērots šiem izstrādājumiem, varētu būt būtiska. Ierobežojuma piemērošanas ietekme uz reliģiska rakstura izstrādājumiem un konkrētām baterijām arī nav pilnībā izvērtēta, un tādēļ izņēmuma kārtā ir lietderīgi neiekļaut tos ierobežojuma tvērumā, kamēr nav veikta detalizēta izvērtēšana. Tādēļ zināmu laikposmu pēc ierobežojumu piemērošanas datuma būtu jāpārskata jaunie punkti šajā ierakstā, kā arī prasības attiecībā uz pārklājuma integritāti.

(10)

Konsekvences labad būtu jāparedz izņēmums izstrādājumiem, uz kuriem jau attiecas īpaši Savienības tiesību akti, kas reglamentē svina saturu vai migrāciju.

(11)

Lai ekonomikas dalībniekiem un īstenošanas iestādēm palīdzētu šā ierobežojuma īstenošanā, būtu jāizstrādā vadlīnijas par to, kādi izstrādājumi ietilpst ierobežojuma tvērumā un kādi ne.

(12)

Būtu jāparedz pārejas periods, kura laikā ekonomikas dalībniekiem ļautu pielāgot ražošanu ar šo regulu noteiktajam ierobežojumam un ļautu atbrīvoties no krājumiem, kas vēl nav laisti tirgū. Turklāt ierobežojums nebūtu jāpiemēro lietotiem izstrādājumiem, kuri pirmo reizi laisti tirgū pirms pārejas perioda beigām, pretējā gadījumā rastos būtiski sarežģījumi ar izpildi.

(13)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1907/2006.

(14)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 63. ieraksta otro sleju groza šādi:

1)

6. punktu aizstāj ar šādu:

 

“6.

Komisija līdz 2017. gada 9. oktobrim atkārtoti novērtē šā ieraksta 1.–5. punktu, ņemot vērā jaunu zinātnisko informāciju, tostarp attiecībā uz alternatīvu pieejamību un svina migrāciju no 1. punktā minētajiem izstrādājumiem, un, ja vajadzīgs, attiecīgi groza šo ierakstu.”

;

2)

pievieno šādus punktus:

 

“7.

Aizliegts laist tirgū vai lietot plašam patēriņam paredzētos izstrādājumos, ja svina (kā metāla) koncentrācija šajos izstrādājumos vai to pieejamajās daļās ir vienāda vai lielāka par 0,05 masas % un ja šie izstrādājumi vai to pieejamās daļas normālos un saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos varētu nonākt bērnu mutē.

Minēto robežu nepiemēro gadījumos, kad var pierādīt, ka no šāda izstrādājuma vai tā pieejamas daļas, neatkarīgi no tā, vai izstrādājums vai tā daļa ir ar pārklājumu vai bez tā, svina izdalīšanās koeficients nepārsniedz 0,05 μg/cm2 stundā (ekvivalents 0,05 μg/g/h), un – attiecībā uz izstrādājumiem ar pārklājumu – minētais pārklājums ir pietiekams, lai nodrošinātu, ka vismaz divus gadus, lietojot izstrādājumu normālos un pamatoti paredzamos lietošanas apstākļos, minētais izdalīšanās koeficients netiek pārsniegts.

Šā punkta izpratnē uzskata, ka izstrādājums var nonākt bērna mutē, ja izstrādājums vai tā pieejama daļa vienā dimensijā ir mazāka par 5 cm vai tam ir šāda izmēra noņemama vai izvirzīta daļa.

8.

Atkāpjoties no iepriekšminētā, 7. punktu nepiemēro:

a)

juvelierizstrādājumiem, uz kuriem attiecas 1. punkts;

b)

kristāla stiklam, kas definēts Direktīvas 69/493/EEK I pielikumā (1., 2., 3. un 4. kategorija);

c)

nesintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem (KN kods 7103, kas piešķirts ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87), ja tie nav apstrādāti ar svinu vai tā savienojumiem, vai šādas vielas saturošiem maisījumiem;

d)

emaljām, kas definētas kā maisījumi, kurus var pārvērst stiklā un kuri rodas, vismaz 500 °C temperatūrā sakausējot, pārvēršot stiklā vai saķepējot minerālu;

e)

atslēgām un slēdzenēm, tostarp piekaramajām atslēgām;

f)

mūzikas instrumentiem;

g)

izstrādājumiem un to daļām, kas satur misiņa sakausējumus, ja svina (kā metāla) koncentrācija misiņa sakausējumā nepārsniedz 0,5 masas %;

h)

rakstāmpiederumu uzgaļiem;

i)

reliģiska rakstura izstrādājumiem;

j)

pārnēsājamām cinka-oglekļa baterijām un podziņelementu baterijām;

k)

izstrādājumiem, kuri ir šādu tiesību aktu darbības jomā:

i)

Direktīva 94/62/EK;

ii)

Regula (EK) Nr. 1935/2004;

iii)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK (1);

iv)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES (2).

9.

Komisija līdz 2019. gada 1. jūlijam atkārtoti novērtē šā ieraksta 7. punktu un 8. punkta e), f), i) un j) apakšpunktu, ņemot vērā jaunu zinātnisko informāciju, tostarp attiecībā uz alternatīvu pieejamību un svina migrāciju no 7. punktā minētajiem izstrādājumiem, ieskaitot prasību par pārklājuma integritāti, kā arī vajadzības gadījumā attiecīgi groza šo ierakstu.

10.

Atkāpjoties no iepriekšminētā, 7. punktu nepiemēro izstrādājumiem, kas pirmo reizi laisti tirgū pirms 2016. gada 1. jūnija.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (OV L 170, 30.6.2009., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.).”


Top