EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0057

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/57 ( 2015. gada 15. janvāris ), ar kuru Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012 groza attiecībā uz noteikumiem par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97

OJ L 10, 16.1.2015, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/57/oj

16.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 10/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/57

(2015. gada 15. janvāris),

ar kuru Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012 groza attiecībā uz noteikumiem par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai īstenotu dažas rezolūcijas, kas pieņemtas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites), turpmāk “Konvencija”, Līgumslēdzēju pušu konferences sešpadsmitajā sanāksmē (2013. gada 3.–14. marts), Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 (2) būtu jāgroza daži noteikumi, un tā būtu jāpapildina ar jauniem noteikumiem.

(2)

Konkrētāk, saskaņā ar Cites Rezolūciju Conf. 16.8 būtu jāiekļauj noteikumi, kas atļauj izdot īpašus sertifikātus attiecībā uz mūzikas instrumentiem, lai vienkāršotu to nekomerciālu pārvietošanu pāri robežām, un saskaņā ar Cites Rezolūciju Conf. 14.6 būtu jānosaka jauns izcelsmes kods X attiecībā uz “īpatņiem, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā”.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012.

(4)

Šī regula būtu jāizmanto saistībā ar Regulu (EK) Nr. 865/2006, tāpēc ir svarīgi abas regulas piemērot no vienas un tās pašas dienas.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

pantā iekļauj šādu 5.a) punktu:

“5.a)

mūzikas instrumentu sertifikāti;”

;

b)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8)

personīgā īpašuma sertifikātu, ceļojošās izstādes sertifikātu un mūzikas instrumentu sertifikātu turpinājuma lapas;”

;

2)

regulas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Importa atļauju, eksporta atļauju, reeksporta sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu, paraugu kolekcijas sertifikātu, mūzikas instrumentu sertifikātu un šādu dokumentu pieteikuma veidlapas izstrādā pēc I pielikumā pievienotā parauga, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes.”

;

3)

pielikumus groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 15. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 23. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012, ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006 (OV L 242, 7.9.2012., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 pielikumus groza šādi:

1)

regulas I pielikumu groza šādi:

a)

norādījumus un paskaidrojumus, kas attiecas uz veidlapu “1 – Oriģināls”, groza šādi:

i)

1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.

Faktiskā (re)eksportētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta vai mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā norāda juridiskā īpašnieka pilnu nosaukumu un adresi. Mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā – ja pieteikuma iesniedzējs nav juridiskais īpašnieks – veidlapā jānorāda gan īpašnieka, gan pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums un adrese, un attiecīgajai atļaujas izdevējiestādei jāiesniedz starp īpašnieku un pieteikuma iesniedzēju noslēgtā aizdevuma līguma kopija.

2.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus, bet importa atļaujas derīguma termiņš – 12 mēnešus. Personīgā īpašuma sertifikāta un mūzikas instrumentu sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus. Pēc derīguma termiņa beigām šis dokuments zaudē spēku un tā oriģināls un pārējie eksemplāri turētājam bez kavēšanās jāatdod izdevējai uzraudzības iestādei. Importa atļauja nav derīga, ja tai atbilstošo (re)eksporta valsts Cites dokumentu (re)eksportam izmanto pēc minētā dokumenta derīguma termiņa beigām vai ja ievešana Savienībā notiek vēlāk nekā sešus mēnešus pēc tā izdošanas dienas.

3.

Faktiskā importētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikātiem vai mūzikas instrumentu sertifikātiem šo aili neaizpilda.”

;

ii)

5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Personīgā īpašuma sertifikātiem vai mūzikas instrumentu sertifikātiem šo aili neaizpilda.”

;

iii)

8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver trīsburtu kods saskaņā ar VII pielikumu Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu. Mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā instrumenta aprakstam jābūt tādam, lai kompetentā iestāde varētu pārliecināties, ka sertifikāts atbilst importētajam vai eksportētajam īpatnim, un aprakstā jāiekļauj tādi elementi kā ražotāja nosaukums, sērijas numurs vai citi identifikācijas līdzekļi, piemēram, fotoattēli.”

;

iv)

13. punktā pievieno šādu ierakstu:

“X

 

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā”

v)

14. punktā ierakstu “Q cirki un ceļojošās izstādes” aizstāj ar ierakstu “Q ceļojošās izstādes (paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeju izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai)”;

b)

norādījumus un paskaidrojumus, kas attiecas uz veidlapu “2 – Šis eksemplārs paliek pie turētāja”, groza šādi:

i)

1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.

Faktiskā (re)eksportētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta vai mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā norāda juridiskā īpašnieka pilnu nosaukumu un adresi. Mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā – ja pieteikuma iesniedzējs nav juridiskais īpašnieks – veidlapā jānorāda gan īpašnieka, gan pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums un adrese, un attiecīgajai atļaujas izdevējiestādei jāiesniedz starp īpašnieku un pieteikuma iesniedzēju noslēgtā aizdevuma līguma kopija.

2.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus, bet importa atļaujas derīguma termiņš – 12 mēnešus. Personīgā īpašuma sertifikāta un mūzikas instrumentu sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus. Pēc derīguma termiņa beigām šis dokuments zaudē spēku un tā oriģināls un pārējie eksemplāri turētājam bez kavēšanās jāatdod izdevējai uzraudzības iestādei. Importa atļauja nav derīga, ja tai atbilstošo (re)eksporta valsts Cites dokumentu (re)eksportam izmanto pēc minētā dokumenta derīguma termiņa beigām vai ja ievešana Savienībā notiek vēlāk nekā sešus mēnešus pēc tā izdošanas dienas.

3.

Faktiskā importētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikātiem vai mūzikas instrumentu sertifikātiem šo aili neaizpilda.”

;

ii)

5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Personīgā īpašuma sertifikātiem vai mūzikas instrumentu sertifikātiem šo aili neaizpilda.”

;

iii)

8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver trīsburtu kods saskaņā ar VII pielikumu Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu. Mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā instrumenta aprakstam jābūt tādam, lai kompetentā iestāde varētu pārliecināties, ka sertifikāts atbilst importētajam vai eksportētajam īpatnim, un aprakstā jāiekļauj tādi elementi kā ražotāja nosaukums, sērijas numurs vai citi identifikācijas līdzekļi, piemēram, fotoattēli.”

;

iv)

13. punktā pievieno šādu ierakstu:

“X

 

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā”

v)

14. punktā ierakstu “Q cirki un ceļojošās izstādes” aizstāj ar ierakstu “Q ceļojošās izstādes (paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeju izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai)”;

c)

norādījumus un paskaidrojumus, kas attiecas uz veidlapu “3 – Šo eksemplāru muita atdod izdevējai iestādei”, groza šādi:

i)

1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.

Faktiskā (re)eksportētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta vai mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā norāda juridiskā īpašnieka pilnu nosaukumu un adresi. Mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā – ja pieteikuma iesniedzējs nav juridiskais īpašnieks – veidlapā jānorāda gan īpašnieka, gan pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums un adrese, un attiecīgajai atļaujas izdevējiestādei jāiesniedz starp īpašnieku un pieteikuma iesniedzēju noslēgtā aizdevuma līguma kopija.

2.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus, bet importa atļaujas derīguma termiņš – 12 mēnešus. Personīgā īpašuma sertifikāta un mūzikas instrumentu sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus. Pēc derīguma termiņa beigām šis dokuments zaudē spēku un tā oriģināls un pārējie eksemplāri turētājam bez kavēšanās jāatdod izdevējai uzraudzības iestādei. Importa atļauja nav derīga, ja tai atbilstošo (re)eksporta valsts Cites dokumentu (re)eksportam izmanto pēc minētā dokumenta derīguma termiņa beigām vai ja ievešana Savienībā notiek vēlāk nekā sešus mēnešus pēc tā izdošanas dienas.

3.

Faktiskā importētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikātiem vai mūzikas instrumentu sertifikātiem šo aili neaizpilda.”

;

ii)

5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Personīgā īpašuma sertifikātiem vai mūzikas instrumentu sertifikātiem šo aili neaizpilda.”

;

iii)

8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver trīsburtu kods saskaņā ar VII pielikumu Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu. Mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā instrumenta aprakstam jābūt tādam, lai kompetentā iestāde varētu pārliecināties, ka sertifikāts atbilst importētajam vai eksportētajam īpatnim, un aprakstā jāiekļauj tādi elementi kā ražotāja nosaukums, sērijas numurs vai citi identifikācijas līdzekļi, piemēram, fotoattēli.”

;

iv)

13. punktā pievieno šādu ierakstu:

“X

 

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā”

v)

14. punktā ierakstu “Q cirki un ceļojošās izstādes” aizstāj ar ierakstu “Q ceļojošās izstādes (paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeju izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai)”;

d)

norādījumus un paskaidrojumus, kas attiecas uz veidlapu “5 – Pieteikums”, groza šādi:

i)

1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Faktiskā (re)eksportētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta vai mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā norāda juridiskā īpašnieka pilnu nosaukumu un adresi. Mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā – ja pieteikuma iesniedzējs nav juridiskais īpašnieks – veidlapā jānorāda gan īpašnieka, gan pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums un adrese, un attiecīgajai atļaujas izdevējiestādei jāiesniedz starp īpašnieku un pieteikuma iesniedzēju noslēgtā aizdevuma līguma kopija.”

;

ii)

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Faktiskā importētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikātiem vai mūzikas instrumentu sertifikātiem šo aili neaizpilda.”

;

iii)

5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Personīgā īpašuma sertifikātiem vai mūzikas instrumentu sertifikātiem šo aili neaizpilda.”

;

iv)

8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver trīsburtu kods saskaņā ar VII pielikumu Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu. Mūzikas instrumentu sertifikāta gadījumā instrumenta aprakstam jābūt tādam, lai kompetentā iestāde varētu pārliecināties, ka sertifikāts atbilst importētajam vai eksportētajam īpatnim, un aprakstā jāiekļauj tādi elementi kā ražotāja nosaukums, sērijas numurs vai citi identifikācijas līdzekļi, piemēram, fotoattēli.”

;

v)

13. punktā pievieno šādu ierakstu:

“X

 

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā”

vi)

14. punktā ierakstu “Q cirki un ceļojošās izstādes” aizstāj ar ierakstu “Q ceļojošās izstādes (paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeju izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai)”;

2)

regulas III pielikumu groza šādi:

a)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz veidlapu “Oriģināls”, 14. punktā pievieno šādu ierakstu:

“X

 

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā”

b)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz veidlapu “Pieteikums”, 14. punktā pievieno šādu ierakstu:

“X

 

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā”

3)

regulas IV pielikumā virsrakstu lapas augšpusē, labajā pusē, aizstāj ar šādu:

“CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES SERTIFIKĀTS

PERSONĪGĀ ĪPAŠUMA SERTIFIKĀTS

MŪZIKAS INSTRUMENTA SERTIFIKĀTS

TURPINĀJUMA LAPA”

;

4)

regulas V pielikumu groza šādi:

a)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz veidlapu “1 – Oriģināls”, 9. punktā pievieno šādu ierakstu:

“X

 

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā”

b)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz veidlapu “3 – Pieteikums”, 9. punktā pievieno šādu ierakstu:

“X

 

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā”


Top