EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2050

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2050 (2015. gada 10. novembris) par to, lai Beļģija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

OJ L 300, 17.11.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2050/oj

17.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/17


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2050

(2015. gada 10. novembris)

par to, lai Beļģija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (1), un jo īpaši tā 33. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu minētajā lēmumā paredzētā personas datu sniegšana nevar notikt, kamēr minētā lēmuma 6. nodaļā izklāstītie vispārējie datu aizsardzības noteikumi nav īstenoti to dalībvalstu teritoriju tiesību aktos, kuras skar šī sniegšana.

(2)

Padomes Lēmuma 2008/616/TI (2) 20. pantā ir noteikts, ka pārbaude, vai šis nosacījums ir ievērots attiecībā uz datu automatizētu apmaiņu saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 2. nodaļu, ir jāveic, pamatojoties uz izvērtējuma ziņojumu, kura pamatā ir anketa, izvērtējuma inspekcija un izmēģinājuma darbības.

(3)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/616/TI pielikuma 4. nodaļas 1.1. punktu Padomes attiecīgās darba grupas izstrādātā anketa attiecas uz katru no datu automatizētās apmaiņas veidiem, un dalībvalstij tā ir jāaizpilda, tiklīdz dalībvalsts uzskata, ka tā izpilda priekšnosacījumus, lai veiktu attiecīgās kategorijas datu apmaiņu.

(4)

Beļģija ir aizpildījusi anketu par datu aizsardzību un anketu par daktiloskopijas datu apmaiņu.

(5)

Beļģija ir veikusi sekmīgas izmēģinājuma darbības ar Franciju un Luksemburgu.

(6)

Beļģijā ir notikusi izvērtējuma inspekcija, un Francijas un Luksemburgas izvērtējuma grupa ir sagatavojusi ziņojumu par izvērtējuma inspekciju un nosūtījusi to Padomes attiecīgajai darba grupai.

(7)

Padomei ir iesniegts vispārējs izvērtējuma ziņojums, kurā apkopoti anketas, izvērtējuma inspekcijas un izmēģinājuma darbību rezultāti attiecībā uz daktiloskopijas datu apmaiņu,

(8)

2015. gada 13. jūlijā Padome secināja, ka Beļģija ir pilnībā īstenojusi Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļā izklāstītos vispārējos datu aizsardzības noteikumus.

(9)

Tādēļ attiecībā uz daktiloskopijas datu automatizētu meklēšanu Beļģijai vajadzētu būt tiesīgai saņemt un sniegt personas datus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 9. pantu.

(10)

Dānijai Lēmums 2008/615/TI ir saistošs, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(11)

Īrijai Lēmums 2008/615/TI ir saistošs, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(12)

Apvienotajai Karalistei Lēmums 2008/615/TI nav saistošs, un tādēļ tā nepiedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei tas nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz daktiloskopijas datu automatizētu meklēšanu Beļģija no 2015. gada 18. novembra ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 9. pantu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2015. gada 10. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. GRAMEGNA


(1)  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).


Top