EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0474

Komisijas Regula (ES) Nr. 474/2014 ( 2014. gada 8. maijs ), ar ko attiecībā uz 1,4-dihlorbenzolu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 136, 9.5.2014, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/474/oj

9.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/19


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 474/2014

(2014. gada 8. maijs),

ar ko attiecībā uz 1,4-dihlorbenzolu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Riska novērtējumu par 1,4-dihlorbenzolu (turpmāk “DCB”) veica Francijas iestādes saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 (2) par tādu esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli, kas iekļautas Eiropas Ķīmisko komercvielu sarakstā. Nobeiguma ziņojums tika publicēts 2004. gadā Eiropas Ķīmisko vielu biroja tīmekļa vietnē (EK, 2004) (3).

(2)

2008. gada februārī Komisijas paziņojums (4) par riska novērtēšanas rezultātiem un riska samazināšanas stratēģijām attiecībā uz DCB tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumā ieteikts, ka, lai samazinātu risku patērētājiem, būtu jāņem vērā tirdzniecības un lietošanas ierobežojumi, kas noteikti Padomes Direktīvā 76/769/EEK (5) attiecībā uz DCB izmantošanu repelentos kožu atbaidīšanai, gaisa atsvaidzinātāju un tualetes bloku sastāvā. DCB kā repelenta kožu atbaidīšanai izmantošanas ierobežojumi, kā ieteikts paziņojumā 2008. gadā, jau ir ietverti Komisijas Lēmumā 2007/565/EK (6) (19. produktu veids – Repelenti un atraktanti), un tāpēc šādai izmantošanai nav vajadzīgs ierobežojums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

(3)

2011. gada novembrī saskaņā ar minētās regulas 69. panta 1. punktu Komisija pieprasīja Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (turpmāk “Aģentūra”) sagatavot dokumentāciju attiecībā uz DCB par ierobežojumiem, kas atbilst minētās regulas XV pielikumā iekļautajām prasībām (turpmāk “XV pielikuma dokumentācija”).

(4)

Pieprasījumā Komisija īpaši lūdza Aģentūru, ņemot vērā visjaunāko zinātniskajā literatūrā pieejamo attiecīgo informāciju un DCB lietošanas samazināšanos Eiropā, risināt jautājumu par iedarbību uz patērētājiem mājās un sabiedriskās tualetēs, tostarp iedarbību uz speciālistiem, kas apkalpo vai tīra šīs tualetes. Šajā novērtējumā bija arī jāņem vērā Komisijas pasūtītais ziņojums (7) par DCB ierobežojumu sociālo un ekonomisko ietekmi.

(5)

DCB ir ietverta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (8) VI pielikuma 3. daļā kā kancerogēna viela 2. bīstamības kategorijā, kā arī tās attiecībā uz acu kairinājumu izraisošajām īpašībām un akūtu toksiskumu ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Tiek lēsts, ka Savienībā izmanto aptuveni 800 tonnu DCB gadā gaisa atsvaidzinātāju un tualetes dezodorējošu produktu ražošanā, no kuriem 10 % ir paredzēti lietošanai mājas apstākļos un pārējie – profesionālai lietošanai (galvenokārt tualetes bloki sabiedriskajām tualetēm).

(6)

Aģentūra 2012. gada 19. aprīlī iesniedza tās Riska novērtēšanas komitejai (turpmāk “RNK”) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejai (turpmāk “SEAK”) XV pielikuma dokumentāciju. Minētajā dokumentācijā (9) tika norādīts, ka tādu gaisa atsvaidzinātāju un tualetes bloku, kuru sastāvā ir DCB, laišana tirgū un izmantošana būtu jāierobežo gan lietošanā mājas apstākļos, gan profesionālā lietošanā, jo ar to saistīto risku pietiekami nekontrolē, un ieguvumi, ko gūst no ierobežojuma, ir lielāki par izmaksām. Dokumentācijā papildus norādīts, ka ir vajadzīga rīcība Savienības mērogā.

(7)

RNK 2013. gada 8. martā vienprātīgi pieņēma atzinumu par ierobežojumu, kas ierosināts XV pielikuma dokumentācijā. Saskaņā ar RNK atzinumu ierobežojums ir gan efektivitātes, gan īstenošanas iespēju ziņā vispiemērotākais Savienības mēroga pasākums to apzināto risku novēršanai, ko rada DCB kā gaisa atsvaidzinātāja vai tualetes bloku izmantošana tualetēs, mājokļos, birojos vai citās sabiedrisku vietu iekštelpās. Tomēr RNK ierosināja grozīt ierobežojumu īstenošanas iespēju dēļ, norādot DCB robežkoncentrāciju – 1 % no masas šādos ražojumos, tādējādi izvairoties no tā, ka tiek nelabvēlīgi ietekmēti līdzekļi, kas satur DCB kā piemaisījumu. Šāda koncentrācija atbilst robežvērtībai, no kuras maisījumu sāk klasificēt kā 2. kategorijas kancerogēnu vielu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

(8)

Kā norādīts Padomes RNK atzinuma pamatojuma dokumentā, Savienības tirgū DCB satura noteikšanai ir pieejamas uzticamas analītiskās metodes.

(9)

Veicot novērtējumu, RNK uzskatīja, ka kancerogenitāte (mitogēns, kancerogenitāte slieksnis) ir ārkārtīgi svarīga attiecībā uz cilvēka veselību. Pamatojoties uz datiem par iedarbību, ieelpojot DCB tvaikus, RNK ierosināja samazināt identificētos riskus patērētājiem, ja tie mājās ilgstoši izmanto gaisa atsvaidzinātājus un tualetes blokus, kas satur DCB. Šāda situācija tika uzskatīta par atbilstošu samērīgi vissliktākajiem kaitīgas iedarbības apstākļiem. Turklāt RNK atzinumā teikts, ka jāsamazina iedarbība uz profesionāliem tualetes apkalpotājiem un apkopējiem, jo identificēts risks gadījumos, ja tualetes netiek pienācīgi vēdinātas.

(10)

Analizējot ierobežojuma apmēru, RNK ņēma vērā gaisa atsvaidzinātāju un tualetes bloku iedarbību uz patērētājiem mājsaimniecībās un sabiedriskās tualetēs, kā arī uz speciālistiem, kas strādā sabiedriskās tualetēs, tostarp tualetes apkalpotājiem un apkopējiem, bet arī uz citām grupām, piemēram, tehniskās apkopes personālu. Tika ņemti vērā arī patērētāji un speciālisti, kuri apmeklē un strādā iekštelpās (izņemot tualetes), kurās izmanto DCB saturošus gaisa atsvaidzinātājus. Cita profesionāla vai rūpnieciska izmantošana netika ņemta vērā.

(11)

SEAK 2013. gada 5. jūnijā vienprātīgi pieņēma atzinumu par ierobežojumu, kas ierosināts XV pielikuma dokumentācijā. Saskaņā ar SEAK atzinumu ierobežojums tādā redakcijā, kas ietver RNK un SEAK izdarītos grozījumus, ir sociāli ekonomisko ieguvumu un sociāli ekonomisko izmaksu samērīguma ziņā vispiemērotākais Savienības mēroga pasākums apzināto risku novēršanai. Pamatojoties uz RNK secinājumiem, ka jāsamazina DCB iedarbība uz mājsaimniecības un profesionālajiem lietotājiem, un dažiem pierādījumiem, ka, ja nenotiks iejaukšanās, DCB saturošu gaisa atsvaidzinātāju un tualetes bloku izmantošana turpināsies, SEAK piekrita, ka ierobežojums ir piemērots un efektīvs pasākums. Attiecībā uz proporcionalitāti, ierobežojot ražojumu lietošanu mājsaimniecības vajadzībām, SEAK secināja, ka pasākums ir samērīgs. Attiecībā uz kopīga ierobežojuma proporcionalitāti attiecībā uz lietošanu mājsaimniecības vajadzībām, SEAK, ņemot vērā iespējamos veselības ieguvumus un saistīto izmaksu apmēru, secināja, ka pasākumu nevar uzskatīt par nesamērīgu.

(12)

Ierobežošanas procesā tika uzklausīts Ieviešanas informācijas apmaiņas forums, un RNK un SEAK ņēma vērā saņemtās piezīmes par ierobežojuma un pārejas perioda redakciju un nosacījumiem.

(13)

Aģentūra 2013. gada 17. jūnijā iesniedza Komisijai RNK un SEAK atzinumus, pamatojoties uz kuriem Komisija secina, ka cilvēka veselībai rodas nepieņemams risks, ko izraisa DCB laišana tirgū un izmantošana kā vielu vai maisījumu sastāvdaļu koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par 1 % no masas, un ko izmanto kā gaisa atsvaidzinātāju vai tualetes bloku tualetēs, mājokļos, birojos vai citās sabiedrisku vietu iekštelpās. Komisija turklāt uzskata, ka šie riski ir jānovērš Savienības mērogā. Ir ņemta vērā šā ierobežojuma sociālā un ekonomiskā ietekme, tostarp alternatīvu pieejamība.

(14)

Ir lietderīgi paredzēt tādu divpadsmit mēnešu laikposmu pēc šīs regulas spēkā stāšanās, kurā ieinteresētās personas varētu veikt pasākumus, lai ievērotu šīs regulas noteikumus, tostarp attiecībā uz gaisa atsvaidzinātājiem un dezodorējošiem izstrādājumiem, kas jau ir piegādes ķēdē vai noliktavu krājumos.

(15)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1907/2006.

(16)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 8. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes 1993. gada 23. marta Regula (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli (OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.).

(3)  ES riska novērtējuma ziņojums par 1,4-dihlorbenzolu. Eiropas Ķīmisko vielu birojs, Esošās vielas, 48. sējums.

(4)  Komisijas paziņojums par riska novērtēšanas rezultātiem un riska samazināšanas stratēģijām šādām vielām: piperazīns; cikloheksāns; metilēndifenildiizocianāts; but-2-īn-1,4-diols; metiloksirāns; anilīns; 2-etilheksilakrilāts; 1,4-dihlorbenzols; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terc-butilacetofenons; di-(2-etilheksil)ftalāts; fenols; 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilols (OV C 34, 7.2.2008., 1. lpp.).

(5)  Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp.).

(6)  Komisijas 2007. gada 14. augusta Lēmums 2007/565/EK par dažu tādu vielu neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū, kas pārbaudāmas atbilstīgi 10 gadu darba programmai, kas minēta šīs direktīvas 16. panta 2. punktā (OV L 216, 21.8.2007., 17. lpp.).

(7)  RPA – Risk & Policy Analysts Limited (2010) Sociālais un ekonomisks novērtējums, kas izriet no priekšlikuma par riska samazināšanas pasākumiem, kas saistīti ar ierobežojumiem attiecībā uz 1,4-dihlorbenzolu, Nobeiguma ziņojums – 2010. gada jūnijs.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/studies/index_en.htm

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(9)  http://echa.europa.eu/documents/10162/3f467af2-66e0-468d-8366-f650f63e27d7


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumam pievieno šādu ierakstu:

“64.

1,4-dihlorbenzols

CAS Nr. 106-46-7

EK Nr. 203-400-5

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielu vai maisījumu sastāvdaļu koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par 1 % no masas, ja viela vai maisījums ir laists tirgū lietošanai vai lietots kā gaisa atsvaidzinātājs vai tualetes bloks tualetēs, mājokļos, birojos vai citās sabiedrisku vietu iekštelpās.”


Top