EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/298 ( 2014. gada 15. decembris ) par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus (pārstrādāta redakcija) (ECB/2014/57)

OJ L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/24


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/298

(2014. gada 15. decembris)

par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus (ECB/2014/57)

(pārstrādāta versija)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 33. pantu,

tā kā:

(1)

Lēmums ECB/2010/24 (1) nosaka, kā Eiropas Centrālā banka (ECB) sadala NCB: a) finanšu gadā uzkrātos ECB ienākumus no euro banknotēm apgrozībā; un b) finanšu gadā gūtos ECB ienākumus no vērtspapīriem, kas nopirkti vērtspapīru tirgus programmas (VTP) ietvaros.

(2)

Lēmums ECB/2010/24 jāgroza, lai ņemtu vērā ECB ienākumu sadali no nodrošināto obligāciju un ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/40 (2) un Lēmumu ECB/2014/45 (3). Tas jāpārstrādā skaidrības nolūkā.

(3)

Lēmums ECB/2010/29 (4) nosaka apgrozībā esošo euro banknošu sadali starp NCB proporcionāli to apmaksātajām daļām ECB kapitālā. Lēmuma ECB/2010/29 4. pants un tā pielikums piešķir ECB 8 % no apgrozībā esošo euro banknošu kopējās vērtības. ECB proporcionāli NCB daļām parakstītā kapitāla atslēgā ir Eurosistēmas iekšējās prasības pret NCB, kuru vērtība ir līdzvērtīga tās emitēto euro banknošu vērtībai.

(4)

Saskaņā ar Lēmuma ECB/2010/23 (5) 2. panta 2. punktu atlīdzību par Eurosistēmas iekšējiem atlikumiem, kas saistīti ar euro banknotēm apgrozībā, maksā pēc atsauces likmes. Saskaņā ar Lēmuma ECB/2010/23 2. panta 3. punktu norēķinus par šo atlīdzību veic, izmantojot TARGET2 maksājumus.

(5)

Lēmuma ECB/2010/23 7. apsvērums nosaka, ka ienākumus, kas ECB uzkrājas par atlīdzību par tās Eurosistēmas iekšējām prasībām pret NCB, kas saistītas ar tās daļu no euro banknotēm apgrozībā, saskaņā ar ECB Padomes lēmumiem parasti sadala NCB proporcionāli to daļām parakstītā kapitāla atslēgā tajā finanšu gadā, kurā ienākumi uzkrājušies.

(6)

Tāpat ECB ienākumi no vērtspapīriem, kas nopirkti vērtspapīru tirgu programmas (VTP), nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas (turpmāk – “NOIP3”) un ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas (ABSPP) ietvaros, parasti jāsadala NCB proporcionāli to daļām parakstītā kapitāla atslēgā tajā finanšu gadā, kurā ienākumi uzkrājušies.

(7)

Sadalot ECB ienākumus no euro banknotēm apgrozībā un ECB ienākumus no VTP, NOIP3 un ABSPP vērtspapīriem, ECB ņem vērā savu gada finanšu rezultāta aplēsi, kurā paredzēta vajadzība piešķirt līdzekļus valūtas kursa riska, procentu likmju riska, kredītriska un zelta cenas riska uzkrājumam un iespēja izmantot uzkrājumus, kas var būt nepieciešami, lai segtu sagaidāmos izdevumus.

(8)

Nosakot ECB tīro peļņu, ko pārskaita vispārējā rezervju fondā saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 33.1. pantu, ECB Padomei jāņem vērā, ka peļņas daļa, kura atbilst ienākumiem no euro banknotēm apgrozībā un ienākumiem no VTP, NOIP3 un ABSPP ietvaros iegādātajiem vērtspapīriem, pilnā apmērā jāsadala NCB,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

a)

“NCB” ir nacionālā centrālā banka dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

b)

“Eurosistēmas iekšējie atlikumi, kas saistīti ar euro banknotēm apgrozībā” ir prasības un saistības, kas radušās starp NCB un ECB un starp kādu no NCB un pārējām NCB, piemērojot Lēmuma ECB/2010/29 4. pantu;

c)

“ECB ienākumi no euro banknotēm apgrozībā” ir ienākumi, kas ECB uzkrājas par atlīdzību par tās Eurosistēmas iekšējām prasībām pret NCB, kas saistītas ar tās daļu no euro banknotēm apgrozībā, piemērojot Lēmuma ECB/2010/23 2. pantu;

d)

“ECB ienākumi no vērtspapīriem” ir neto ienākumi no i) vērtspapīriem, ko ECB iegādājusies saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/5 (6) VTP ietvaros, ii) nodrošinātajām obligācijām, ko ECB iegādājusies saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/40 NOIP3 ietvaros un iii) ar aktīviem nodrošinātajiem vērtspapīriem, ko ECB iegādājusies saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/45 ABSPP ietvaros.

2. pants

ECB ienākumu no euro banknotēm apgrozībā un ECB ienākumu no VTP vērtspapīriem pagaidu sadale

1.   ECB ienākumi no banknotēm apgrozībā un ECB ienākumi no VTP vērtspapīriem NCB pienākas tajā pašā gadā, kurā tie uzkrājušies, un tos NCB sadala proporcionāli NCB apmaksātajām daļām ECB parakstītajā kapitālā.

2.   Ja ECB Padome nav lēmusi citādi, ECB savus ienākumus, kas finanšu gadā uzkrāti no euro banknotēm apgrozībā un gūti no vērtspapīriem, NCB sadala nākamā gada janvāra pēdējā darbadienā.

3.   ECB ienākumu no apgrozībā esošām banknotēm summu, balstoties uz ECBS Statūtiem, var samazināt ar ECB Padomes lēmumu, ņemot vērā ECB izdevumus saistībā ar euro banknošu emisiju un apstrādi.

3. pants

Atkāpe no 2. panta

Atkāpjoties no 2. pantā noteiktā, ECB Padome pirms finanšu gada beigām lemj par tajā pantā noteiktā ECB ienākuma vai tā daļas paturēšanu, ciktāl tas vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka sadalīto ienākumu summa nav lielāka par ECB tīro peļņu šajā gadā. Šādus lēmumus pieņem, ja, balstoties uz ECB valdes pamatotu aplēsi, ECB Padome sagaida, ka ECB gadā kopā būs zaudējumi vai ka tai būs gada tīrā peļņa, kas ir mazāka nekā ECB ienākumu no euro banknotēm apgrozībā aplēstā summa vai ECB ienākumu no VTP vērtspapīriem aplēstā summa. ECB Padome pirms finanšu gada beigām var lemt par ECB ienākumu no VTP vērtspapīriem vai to daļas un, vajadzības gadījumā, ECB ienākumu no euro banknotēm apgrozībā vai to daļas pārskaitīšanu uzkrājumā valūtas kursa riskam, procentu likmju riskam, kredītriskam un zelta cenu riskam.

4. pants

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 31. decembrī.

2.   Ar šo no 2014. gada 31. decembra tiek atcelts Lēmums ECB/2010/24.

3.   Atsauces uz Lēmumu ECB/2010/24 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 15. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Lēmums ECB/2010/24 (2010. gada 25. novembris) par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus no apgrozībā esošajām euro banknotēm un vērtspapīru tirgu programmas ietvaros nopirktajiem vērtspapīriem (OV L 6, 11.1.2011., 35. lpp.).

(2)  Lēmums ECB/2014/40 (2014. gada 15. oktobris) par nodrošināto obligāciju iegādes trešo programmu (OV L 335, 22.11.2014., 22. lpp.).

(3)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/5 (2014. gada 19. novembris) par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu (ECB/2014/45) (OV L 1, 6.1.2015., 4. lpp.).

(4)  Lēmums ECB/2010/29 (2010. gada 13. decembris) par euro banknošu emisiju (OV L 35, 9.2.2011., 26. lpp.).

(5)  Lēmums ECB/2010/23 (2010. gada 25. novembris) par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (OV L 35, 9.2.2011., 17. lpp.).

(6)  Lēmums ECB/2010/5 (2010. gada 14. maijs), ar ko izveido vērtspapīru tirgus programmu (OV L 124, 20.5.2010., 8. lpp.).


Top