EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1348

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1348/2013 ( 2013. gada 16. decembris ), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm

OJ L 338, 17.12.2013, p. 31–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2022; Iesaist. atcelta ar 32022R2104

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1348/oj

17.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1348/2013

(2013. gada 16. decembris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 113. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 121. panta pirmās daļas a) un h) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2568/91 (2) ir noteiktas olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas ķīmiskās un organoleptiskās īpašības, kā arī šo īpašību novērtēšanas metodes. Šīs metodes un eļļu īpašību robežvērtības būtu jāatjaunina, pamatojoties uz ķīmijas ekspertu viedokli un ievērojot Starptautiskās Olīvu padomes (IOC) paveikto.

(2)

Lai nodrošinātu to, ka Savienības līmenī tiek īeviesti jaunākie starptautiskie standarti, ko noteikusi IOC, būtu jāatjaunina dažas analīzes metodes, kā arī dažas eļļu īpašību robežvērtības, kas noteiktas Regulā (EEK) Nr. 2568/91.

(3)

Tādēļ būtu jāpielāgo stigmastadiēnu, vasku, miristīnskābes un taukskābju alkilesteru robežvērtības un attiecīgi jāgroza dažas lēmumu pieņemšanas shēmas, ko izmanto, lai pārbaudītu, vai olīveļļas paraugs atbilst deklarētajai kategorijai. Lai sekmētu tirdzniecību un patērētāju aizsardzības interesēs garantētu olīveļļas autentiskumu, būtu jāievieš kampesterīna un delta-7-stigmastenola lēmumu pieņemšanas shēmas, papildinot tās ar ierobežojošākiem parametriem. Analīzes metode, kas attiecas uz sterīnu sastāvu un saturu un eritrodiola un uvaola noteikšanu, būtu jāaizstāj ar uzticamāku metodi, kas ietver arī triterpēndiolus. Būtu lietderīgi pārskatīt arī olīveļļas organoleptisko novērtējumu un ietvert metodi, kas ļautu olīveļļās noteikt citas augu eļļas.

(4)

Ņemot vērā pārmaiņas saistībā ar eļļu atbilstības pārbaužu procedūrām, būtu attiecīgi jāpielāgo olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas paraugu ņemšanas metode.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2568/91.

(6)

Lai nodrošinātu laiku, kas vajadzīgs, lai pielāgotos jaunajiem noteikumiem, un laiku šo noteikumu piemērošanai vajadzīgo pasākumu ieviešanai un nepieļautu komercdarījumu traucējumus, ar šo regulu izdarītie grozījumi būtu jāpiemēro no 2014. gada 1. marta. Iepriekš minēto iemeslu dēļ būtu jāparedz noteikums, kas atļauj līdz krājumu pilnīgai izmantošanai tirgot Savienībā likumīgi ražotu un marķētu vai Savienībā likumīgi importētu olīveļļu un olīvu izspaidu eļļu, kura laista brīvā apgrozībā pirms minētā datuma.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2568/91 groza šādi:

(1)

regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

1.   Eļļas īpašības, kas paredzētas I pielikumā, nosaka saskaņā ar šādām analīzes metodēm:

a)

brīvās taukskābes, ko izsaka oleīnskābes procentos, nosaka ar II pielikumā izklāstīto metodi;

b)

peroksīda skaitli nosaka ar III pielikumā izklāstīto metodi;

c)

vaska saturu nosaka ar IV pielikumā izklāstīto metodi;

d)

sterīnu un triterpēndiolu sastāvu un saturu nosaka ar kapilārās kolonnas gāzu hromatogrāfiju saskaņā ar V pielikumā izklāstīto metodi;

e)

2-glicerilmonopalmitāta saturu nosaka ar VII pielikumā izklāstīto metodi;

f)

spektrofotometriskajai analīzei izmanto IX pielikumā izklāstīto metodi;

g)

taukskābju sastāvu nosaka ar XA un XB pielikumā izklāstīto metodi;

h)

gaistošos halogenētos šķīdinātājus nosaka ar XI pielikumā izklāstīto metodi;

i)

neapstrādātas olīveļļas organoleptisko īpašību novērtēšanai izmanto XII pielikumā izklāstīto metodi;

j)

stigmastadiēnus nosaka ar XVII pielikumā izklāstīto metodi;

k)

triglicerīdu sastāva noteikšanai ar ECN42 izmanto XVIII pielikumā izklāstīto metodi;

l)

alifātisko spirtu saturu nosaka ar XIX pielikumā izklāstīto metodi;

m)

vasku, taukskābju metilesteru un taukskābju etilesteru saturu nosaka ar XX pielikumā izklāstīto metodi.

Lai noteiktu citu augu eļļu klātbūtni olīveļļā, izmanto XXa pielikumā izklāstīto analīzes metodi.

2.   Valstu iestāžu vai to pārstāvju pārbaudes attiecībā uz neapstrādātu eļļu organoleptiskajām īpašībām īsteno dalībvalstu apstiprinātas degustētāju žūrijas.

Pirmajā daļā minētās eļļas organoleptiskās īpašības atzīst par atbilstīgām deklarētajai kategorijai, ja dalībvalsts apstiprinātā žūrija apliecina eļļas šķiru.

Ja žūrija deklarēto kategoriju attiecībā uz organoleptiskajām īpašībām neapliecina, pēc ieinteresētās personas pieprasījuma valsts iestādes vai to pārstāvji nekavējoties veic divus kontrolnovērtējumus, ko īsteno citas apstiprinātas žūrijas, un vismaz vienu kontrolnovērtējumu, kuru īsteno attiecīgās ražotājas dalībvalsts apstiprināta žūrija. Attiecīgās īpašības atzīst par atbilstīgām deklarētajām īpašībām, ja vismaz divi kontrolnovērtējumi apstiprina deklarēto šķiru. Ja tas tā nav, ieinteresētā persona sedz kontrolnovērtējumu izmaksas.

3.   Kad valstu iestādes vai to pārstāvji pārbauda eļļas īpašības atbilstīgi 1. punktam, paraugus ņem saskaņā ar starptautisko standartu EN ISO 661 par paraugu sagatavošanu analīzēm un EN ISO 5555 par paraugu ņemšanu. Tomēr neatkarīgi no standarta EN ISO 5555 6.8. punkta, ja šādas eļļu partijas ir tiešajā iepakojumā, paraugu ņem saskaņā ar šīs regulas Ia pielikumu. Nefasētas eļļas gadījumā, kad paraugus nevar noņemt saskaņā ar EN ISO 5555, tos ņem saskaņā ar dalībvalsts kompetentās iestādes norādījumiem.

Neskarot standartu EN ISO 5555 un standarta EN ISO 661 6. nodaļu, noņemtos paraugus pēc iespējas ātrāk novieto tumšā vietā, nepieļaujot spēcīgu karstuma avotu iedarbību, un nosūta uz laboratoriju analīzes veikšanai ne vēlāk kā piektajā darbdienā pēc to noņemšanas, pretējā gadījumā paraugus glabā tā, lai nepazeminātos to kvalitāte vai lai tie netiktu sabojāti transportēšanas vai glabāšanas laikā pirms nosūtīšanas uz laboratoriju.

4.   Lai veiktu 3. punktā paredzētās pārbaudes, II, III, IX, XII un XX pielikumā minētās analīzes un, attiecīgā gadījumā, visas kontrolanalīzes, kas nepieciešamas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, iepakotu produktu gadījumā veic pirms minimālā derīguma termiņa beigām. Ja paraugus ņem no nefasētas eļļas, šīs analīzes veic ne vēlāk kā sestajā mēnesī pēc mēneša, kurā ņemts paraugs.

Citām šajā regulām paredzētajām analīzēm laika ierobežojumu nepiemēro.

Ja analīžu rezultāti neatbilst olīveļļas vai olīvu izspaidu eļļas deklarētās kategorijas īpašībām, attiecīgajai personai paziņo ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pirmajā daļā noteiktā perioda beigām, ja vien paraugs netika ņemts mazāk nekā divus mēnešus pirms minimālā derīguma termiņa.

5.   Lai noteiktu olīveļļu īpašības ar 1. punkta pirmajā daļā paredzētajām metodēm, analīžu rezultātus tieši salīdzina ar šajā regulā noteiktajām robežvērtībām.”;

(2)

I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

(3)

Ia pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;

(4)

Ib pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu;

(5)

V pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu;

(6)

VI pielikumu svītro;

(7)

XII pielikumu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu;

(8)

XXa pielikumu, kura teksts ir izklāstīts šīs regulas VI pielikumā, iekļauj aiz XX pielikuma.

2. pants

Savienībā likumīgi ražotus un marķētus vai Savienībā likumīgi importētus produktus, kas laisti brīvā apgrozībā pirms 2014. gada 1. marta, drīkst tirgot, līdz ir izmantoti visi krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  Komisijas 1991. gada 11. jūlija Regula (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm (OV L 248, 5.9.1991., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

OLĪVEĻĻAS ĪPAŠĪBAS

Kategorija

Taukskābju etilesteri (FAEE) mg/kg (*)

Skābums (%) (*)

Peroksīda skaitlis mEq O2/kg (*)

Vaski mg/kg (**)

2-glicerilmonopalmitāts (%)

Stigmastadiēni mg/kg (1)

Starpība: ECN42 (HPLC) un ECN42  (2)

(teorētiskais aprēķins)

K232 (*)

K268 vai K270 (*)

Delta-K (*)

Organoleptiskais novērtējums

Defekta mediāna (Md) (*)

Organoleptiskais novērtējums

Augļainuma mediāna (Mf) (*)

1.

Neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa

FAEE ≤ 40 (2013.–2014. ražas gads) (3)

FAEE ≤ 35 (2014.–2015. ražas gads)

FAEE ≤ 30 (pēc 2015. ražas gada)

≤ 0,8

≤ 20

Formula

≤ 0,9 ja palmitīnskābes kop. saturs % ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 1,0 ja palmitīnskābes kop. saturs % > 14 %

2.

Neapstrādāta olīveļļa

≤ 2,0

≤ 20

Formula

≤ 0,9 ja palmitīnskābes kop. saturs % ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0

≤ 1,0 ja palmitīnskābes kop. saturs % > 14 %

3.

Spīdīgā olīveļļa

> 2,0

Formula

 (4)

≤ 0,9 ja palmitīnskābes kop. saturs % ≤ 14 %

≤ 0,50

≤ |0,3|

Md > 3,5 (5)

≤ 1,1 ja palmitīnskābes kop. saturs % > 14 %

4.

Rafinēta olīveļļa

≤ 0,3

≤ 5

Formula

≤ 0,9 ja palmitīnskābes kop. saturs % ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 1,10

≤ 0,16

≤ 1,1 ja palmitīnskābes kop. saturs % > 14 %

5.

Rafinētas un neapstrādātas olīveļļas maisījums

≤ 1,0

≤ 15

Formula

≤ 0,9 ja palmitīnskābes kop. saturs % ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 0,90

≤ 0,15

≤ 1,0 ja palmitīnskābes kop. saturs % > 14 %

6.

Neattīrīta olīvu izspaidu eļļa

Formula

 (6)

≤ 1,4

≤ |0,6|

7.

Rafinēta olīvu izspaidu eļļa

≤ 0,3

≤ 5

Formula

≤ 1,4

≤ |0,5|

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Olīvu izspaidu eļļa

≤ 1,0

≤ 15

Formula

≤ 1,2

≤ |0,5|

≤ 1,70

≤ 0,18


Kategorija

Taukskābju sastāvs (7)

Kopā transoleīnskābes izomēri

(%)

Kopā translinolskābes un translinolēnskābes izomēri

(%)

Sterīnu sastāvs

Kopā sterīni

(mg/kg)

Eritrodiols un uvaols

(%) (**)

Miristīnskābe

(%)

Linolēnskābe

(%)

Arahīnskābe

(%)

Eikozānskābe

(%)

Behenskābe

(%)

Lignocerīnskābe

(%)

Holesterīns

(%)

Brasikasterīns

(%)

Kampesterīns (8)

(%)

Stigmasterīns

(%)

Nosac. betasitosterīns

(%) (9)

Delta-7- stigmastenols (8)

(%)

1.

Neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2.

Neapstrādāta olīveļļa

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3.

Spīdīgā olīveļļa

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (10)

4.

Rafinēta olīveļļa

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

5.

Rafinētas un neapstrādātas olīveļļas maisījums

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6.

Neattīrīta olīvu izspaidu eļļa

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (11)

7.

Rafinēta olīvu izspaidu eļļa

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

8.

Olīvu izspaidu eļļa

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

Piezīmes.

a)

Analīžu rezultāti jāuzrāda ar tādu pašu decimālzīmju skaitu aiz komata kā attiecīgās īpašības skaitliskā vērtība. Pēdējais cipars jānoapaļo uz augšu, ja nākamais cipars, kas jāatmet, ir lielāks par 4.

b)

Ja kaut viena īpašība neatbilst tai norādītajai vērtībai, šīs regulas piemērošanas vajadzībām var mainīt eļļas kategoriju vai deklarēt to par neattīrītu.

c)

Ja īpašība ir atzīmēta ar zvaigznīti (*), tad attiecībā uz eļļas kvalitāti tas nozīmē šo: spīdīgajai olīveļļai ir iespējams, ka abas attiecīgās robežvērtības vienlaikus atšķiras no noteiktajām; neapstrādātajām olīveļļām, ja vismaz viena no šīm robežvērtībām atšķiras no noteiktajām vērtībām, tiks mainīta eļļas kategorija, lai gan tā joprojām jāklasificē vienā no neapstrādātas olīveļļas kategorijām.

d)

Ja īpašība ir atzīmēta ar divām zvaigznītēm (**), attiecībā uz eļļas kvalitāti tas nozīmē, ka visu veidu olīvu izspaidu eļļām ir iespējams, ka abas attiecīgās robežvērtības vienlaikus atšķiras no noteiktajām.

“Papildinājums

Lēmumu pieņemšanas shēma

Kampesterīna lēmumu pieņemšanas shēma attiecībā uz neapstrādātu olīveļļu un neapstrādātu augstākā labuma olīveļļu.

Image 1

4,0 % < Kampesterīns ≤ 4,5 %

Stigmasterīns ≤ 1,4 %

Δ–7-stigmastenols ≤ 0,3 %

Pārējie parametri atbilst šajā regulā noteiktajām robežvērtībām.

Delta-7-stigmastenola lēmumu pieņemšanas shēma attiecībā uz:

neapstrādātu augstākā labuma olīveļļu un neapstrādātu olīveļļu.

Image 2

0,5 % < Δ-7-stigmastenols ≤ 0,8 %

Kampesterīns ≤ 3,3 %

Nosac. betasitosterīns (kampest. +Δ7stigm.) ≥ 25

Stigmasterīns ≤ 1,4 %

Δ ECN42 ≤ |0,1|

Pārējie parametri atbilst šajā regulā noteiktajām robežvērtībām;

olīvu izspaidu eļļu (neattīrītu un rafinētu)

Image 3

0,5 < Δ -7-stigmastenols ≤ 0,7

Δ ECN42 ≤ |0,40|

Stigmasterīns ≤ 1,4 %

Pārējie parametri nepārsniedz robežvērtības


(1)  Kapilārajā kolonnā atdalāmo (vai neatdalāmo) izomēru summa.

(2)  Olīveļļai ir jāatbilst XXa pielikumā izklāstītajai metodei.

(3)  Šis limits attiecas uz olīveļļām, kas ražotas, sākot no 2014. gada 1. marta.

(4)  Eļļas ar vaska saturu no 300 mg/kg līdz 350 mg/kg uzskata par spīdīgo olīveļļu, ja alifātisko spirtu kopējais saturs ir mazāks par vai vienāds ar 350 mg/kg vai ja eritrodiola un uvaola saturs ir mazāks par vai vienāds ar 3,5 %.

(5)  Vai ja defekta mediāna ir lielāka par 3,5, vai arī defekta mediāna ir mazāka par vai vienāda ar 3,5 un augļainuma mediāna ir 0.

(6)  Eļļas ar vaska saturu no 300 mg/kg līdz 350 mg/kg uzskata par neattīrītu olīvu izspaidu eļļu, ja alifātisko spirtu kopējais saturs ir lielāks par 350 mg/kg un ja eritrodiola un uvaola saturs ir lielāks par 3,5 %.

(7)  Pārējo tauksābju saturs (%) – palmitīnskābe: 7,50–20,00; palmitoleīnskābe: 0,30–3,50; heptadekanoinskābe: ≤ 0,30; heptadecēnskābe: ≤ 0,30; stearīnskābe: 0,50–5,00; oleīnskābe: 55,00–83,00; linolskābe: 3,50–21,00.

(8)  Skatīt šā pielikuma papildinājumu.

(9)  Nosacītais betasitosterīns: Delta-5,23-stigmastadienols+klerosterīns+betasitosterīns+sitostanols+delta-5-avenasterīns+delta-5,24-stigmastadienols.

(10)  Eļļas ar vaska saturu no 300 mg/kg līdz 350 mg/kg uzskata par spīdīgo olīveļļu, ja alifātisko spirtu kopējais saturs ir mazāks par vai vienāds ar 350 mg/kg vai ja eritrodiola un uvaola saturs ir mazāks par vai vienāds ar 3,5 %.

(11)  Eļļas ar vaska saturu no 300 mg/kg līdz 350 mg/kg uzskata par neattīrītu olīvu izspaidu eļļu, ja alifātisko spirtu kopējais saturs ir lielāks par 350 mg/kg un ja eritrodiola un uvaola saturs ir lielāks par 3,5 %


II PIELIKUMS

“Ia PIELIKUMS

PARAUGU ŅEMŠANA NO OLĪVEĻĻAS VAI OLĪVU IZSPAIDU EĻĻAS, KAS PIEGĀDĀTA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

Šo paraugu ņemšanas metodi piemēro olīveļļas vai olīvu izspaidu eļļas partijām, kas iesaiņotas tiešā iepakojumā. Atkarībā no tā, vai tiešā iepakojuma tilpums pārsniedz vai nepārsniedz 5 litrus, piemēro atšķirīgas paraugu ņemšanas metodes.

“Partija” ir tādu pārdošanas vienību kopums, kas ražotas, izgatavotas un iepakotas tādos apstākļos, ka eļļu, kuru satur katra pārdošanas vienība, attiecībā uz visām analītiskajām īpašībām uzskata par viendabīgu. Partijas individualizēšana ir jāveic saskaņa ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/91/ES (1).

“Parauga vienība” ir eļļas daudzums, ko satur tiešais iepakojums un kas paņemts no nejauši izvēlētas partijas vietas.

1.   PRIMĀRO PARAUGU SATURS

1.1.   Tiešais iepakojums, kura tilpums nepārsniedz 5 litrus

“Primārais paraugs” no tiešā iepakojuma, kura tilpums nepārsniedz 5 litrus, ir parauga vienības, kas paņemtas no partijas atbilstīgi 1. tabulai.

1.   tabula

Primārā parauga minimālajam lielumam jāatbilst turpmāk norādītajam

Ja tiešā iepakojuma tilpums ir

Primārajā paraugā jābūt eļļai no

a)

1 litrs vai vairāk

a)

1 tiešā iepakojuma

b)

mazāk par 1 litru

b)

minimālā skaita iepakojumu ar kopējo tilpumu vismaz 1,0 litrs

Katra dalībvalsts atkarībā no savām vajadzībām (piemēram, organoleptiskajam novērtējumam citā laboratorijā, nevis tajā, kas veica ķīmisko analīzi, kontrolanalīzi utt.) var palielināt 1. tabulā minēto iepakojumu skaitu, kurš veido primāro paraugu.

1.2.   Tiešais iepakojums, kura tilpums pārsniedz 5 litrus

“Primārais paraugs” no tiešā iepakojuma, kura tilpums pārsniedz 5 litrus, ir visu parauga vienību reprezentatīva daļa, kas iegūta samazināšanas procesā atbilstīgi 2. tabulai. Primārajā paraugā ir jābūt vairākiem piemēriem.

Primārā parauga “piemērs” ir ikviens iepakojums, kas ietilpst primārajā paraugā.

2.   tabula

Atlasāmo parauga vienību minimālais skaits

Iepakojumu skaits sērijā

Atlasāmo parauga vienību minimālais skaits

Līdz 10

1

No … 11 līdz 150

2

No … 151 līdz 500

3

No … 501 līdz 1 500

4

No … 1 501 līdz 2 500

5

> 2 500 ; uz 1 000 iepakojumiem

vēl 1 parauga vienība

Lai samazinātu tiešo iepakojumu parauga tilpumu, parauga vienību saturu homogenizē, lai sagatavotu primāro paraugu. Dažādu parauga vienību porcijas, pēc iespējas labāk aizsargājot no gaisa ietekmes, ielej kopīgā tvertnē, kurā tās maisot homogenizē.

Primārā parauga saturs ir jāielej vairākos iepakojumos ar minimālo tilpumu 1,0 litrs, un katrs no tiem ir primārā parauga piemērs.

Katra dalībvalsts atkarībā no savām vajadzībām (piemēram, organoleptiskajam novērtējumam citā laboratorijā, nevis tajā, kas veica ķīmisko analīzi, kontrolanalīzi utt.) var palielināt primāro paraugu skaitu.

Visi iepakojumi ir jāpiepilda tā, lai pēc iespējas samazinātu gaisa virsslāni, un atbilstīgi jānoslēdz un jāaizplombē, lai nodrošinātu produkta aizsardzību pret iejaukšanos.

Šie piemēri ir jāmērķē, lai nodrošinātu pareizu identificēšanu.

2.   ANALĪZES UN REZULTĀTI

2.1.

Katrs primārais paraugs ir jāsadala laboratorijas paraugos saskaņā ar standarta EN ISO 5555 2.5. punktu un jāanalizē Ib pielikumā izklāstītajā lēmumu pieņemšanas shēmā norādītajā kārtībā vai jebkurā citā izlases veida kārtībā.

2.2.

Ja visi analīžu rezultāti atbilst eļļas deklarētās kategorijas īpašībām, visu partiju atzīst par atbilstīgu.

Ja kaut viens analīžu rezultāts neatbilst eļļas deklarētās kategorijas īpašībām, visu partiju atzīst par neatbilstīgu.

3.   PARTIJAS KATEGORIJAS PĀRBAUDE

3.1.

Lai pārbaudītu partijas kategoriju, kompetentā iestāde saskaņā ar turpmāk norādīto tabulu var palielināt primāro paraugu skaitu, ko ņem no dažādām partijas vietām.

3.   tabula

Primāro paraugu skaits atkarībā no partijas lieluma

Partijas lielums (litri)

Primāro paraugu skaits

Mazāk par 7 500

2

No 7 500 līdz mazāk par 25 000

3

No 25 000 līdz mazāk par 75 000

4

No 75 000 līdz mazāk par 125 000

5

125 000 un vairāk

6 + 1 par katriem nākamajiem 50 000 litriem

Katra primārā parauga vienība ir jāņem no turpmākas vietas partijā; ir jāievēro katra primārā parauga vieta, un tā ir skaidri jāidentificē.

Visi primārie paraugi ir jāsagatavo saskaņā ar 1.1. un 1.2. punktā minētajām procedūrām.

Pēc tam katram primārajam paraugam veic 2. panta 1. punktā minētās analīzes.

3.2.

Ja viens no 2. panta 1. punktā minēto analīžu rezultātiem attiecībā uz vismaz vienu primāro paraugu neatbilst eļļas deklarētās kategorijas īpašībām, visu partiju atzīst par neatbilstīgu.”

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/91/ES par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju (OV L 334, 16.12.2011., 1. lpp.).


III PIELIKUMS

“Ib PIELIKUMS

LĒMUMU PIEŅEMŠANAS SHĒMA, LAI PĀRBAUDĪTU TO, VAI OLĪVEĻĻAS PARAUGS ATBILST DEKLARĒTAJAI KATEGORIJAI

1.   tabula

Image 4

NEAPSTRĀDĀTA AUGSTĀKĀ LABUMA OLĪVEĻĻA

(Kvalitātes kritēriji)

Skābums (%)

≤ 0,8

> 0,8

Peroksīda skaitlis mEq O2/kg

≤ 20

> 20

UV spektrometrija

K270 ≤ 0,22

K270 > 0,22

UV spektrometrija

ΔK ≤ 0,01

ΔK > 0,01

UV spektrometrija

K232 ≤ 2,50

K232 > 2,50

Organoleptiskais novērtējums

Augļ. med. > 0

un

defekta med. = 0

Augļ. med. = 0

Augļ. med. > 0

un

defekta med. > 0

Etilesteri*

Eļļas veids atbilst deklarētajam attiecībā uz kvalitātes kritērijiem

Iet uz 3. tabulu (Tīrības kritēriji)

Eļļa neatbilst deklarētajai kategorijai

(a)

Eļļa neatbilst deklarētajai kategorijai

(b)

* ≤ 40 mg/kg 2013/2014.g.

≤ 35 mg/kg 2014/2015.g.

≤ 30 mg/kg no 2015/2016. ražas gada

2.   tabula

Image 5

Neapstrādāta olīveļļa

(Kvalitātes kritēriji)

Skābums (%)

≤ 2,0

> 2,0

Peroksīda skaitlis mEq O2/kg

≤ 20

> 20

UV spektrometrija

K270 ≤ 0,25

K270 > 0,25

UV spektrometrija

Δ K ≤ 0,01

Δ K > 0,01

UV spektrometrija

K232 ≤ 2,60

K232 > 2,60

Organoleptiskais novērtējums

Augļ. med. > 0

un

defektu med.s ≤ 3,5

Augļ. med. = 0

vai

augļ. med. > 0

defektu med. > 3,5

Vai iepriekš minēto parametru vērtības atbilst neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas kvalitātes kritērijiem?

(1. tabula)

Eļļas veids atbilst deklarētajam attiecībā uz kvalitātes kritērijiem

Iet uz 3. tabulu (Tīrības kritēriji)

Eļļa neatbilst deklarētajai kategorijai

(a)

Eļļa neatbilst deklarētajai kategorijai

(b)

3.   tabula