EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0126

Komisijas Regula (ES) Nr. 126/2013 ( 2013. gada 13. februāris ), ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 43, 14.2.2013, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 170 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/126/oj

14.2.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 43/24


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 126/2013

(2013. gada 13. februāris),

ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 131. pantu,

tā kā:

(1)

Tā kā ierobežojumi, kas agrāk bija noteikti ar Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažādu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (2), tagad ir reglamentēti ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu. Minētās regulas XVII pielikuma 1. punkta 6. ierakstā vārds “izstrādājums” (product), kurš lietots Direktīvā 76/769/EEK un sākotnēji noteica ierobežojumus attiecībā uz azbestu, ticis aizstāts ar vārdu “izstrādājums” (article), kurš neattiecas uz maisījumiem. Lai 1. punkta 6. ieraksts attiektos uz tiem pašiem vienumiem, kas noteikti minētajā direktīvā, būtu jāpievieno termins “maisījumi”.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 16. un 17. ierakstā paredzētie izņēmumi attiecībā uz svina karbonātiem un svina sulfātiem, ko izmanto krāsās, kuras paredzētas mākslas darbu un vēsturisku ēku un to iekšienes restaurēšanai un uzturēšanai, būtu jāattiecina ne vien uz šādu krāsu izmantošanu, bet arī uz to laišanu tirgū, lai tās būtu pieejamas arī restaurēšanas un uzturēšanas darbiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 28., 29. un 30. ierakstā paredzētajos ierobežojumos ir minēta konkrēta robežkoncentrācija, kas noteikta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (3), un robežkoncentrācija, kas konkretizēta Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija Direktīvā 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (4), kuras piemēro, lai konstatētu, vai uz vielu vai maisījumu attiecas minētie ierobežojumi. Būtu jāprecizē, ka Direktīvā 1999/45/EK norādīto robežkoncentrāciju piemēro tikai tad, ja konkrēta robežkoncentrācija nav noteikta Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā.

(4)

Ar Komisijas 2012. gada 19. jūnija Regulu (ES) Nr. 519/2012, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (5), īsās ķēdes hlorparafīni (turpmāk “SCCP”) tika pievienoti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (6), I pielikumam. Tādējādi ar noteiktiem konkrētiem izņēmumiem ir aizliegts ražot, laist tirgū un izmantot SCCP. Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 42. ieraksts, ar kuru tiek ierobežoti divi SCCP izmantojuma veidi, kas tagad ir aizliegti ar Regulu (EK) Nr. 850/2004, ir kļuvis lieks un tādēļ būtu jāsvītro.

(5)

Lai noteiktu ūdenī šķīstošā hroma (VI) saturu cementā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīvu 2003/53/EK, ar ko 26. reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (nonilfenols, nonilfenola etoksilāts un cements) (7), būtu jāizmanto kāda no Eiropas Standartizācijas komitejas pieņemtajām saskaņotās testēšanas metodēm. Skaidrības labad Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 47. ierakstā būtu jāietver atsauce uz minēto testēšanas metodi.

(6)

Ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 56. ierakstā minēto vielu metilēndifenildiizocianāts (MDI), kura identificēta ar CAS numuru 26447-40-5 un ar EK numuru 247-714-0, domāti visi izomēriskie maisījumi un visi attiecīgie izomēri. Tomēr dažiem attiecīgajiem izomēriem ir īpaši CAS vai EK numuri. Lai precizētu, ka ieraksts attiecas uz visiem izomēriem, būtu jāpievieno trīs konkrēti CAS un EK numuri.

(7)

Ar Komisijas 2009. gada 22. jūnija Regulu (EK) Nr. 552/2009, ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kura attiecas uz ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (8), no Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 1. līdz 6. papildinājuma priekšvārda, kā arī no 1., 2., 3., 5. un 6. papildinājuma tika svītrota E, H un S piezīme. Saskanības labad E, H un S piezīme būtu jāsvītro arī no 4. papildinājuma.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 6. papildinājuma ierakstā par diizopentilftalātu ir norādīts nepareizs EK numurs un CAS numurs, kas būtu jālabo.

(9)

Eiropas Standartizācijas komiteja ir pieņēmusi jaunus azokrāsvielu un azokrāsu testēšanas metožu standartus. Tādēļ, lai šie standarti būtu ņemti vērā, ir nepieciešams atjaunināt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 10. papildinājumu.

(10)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 13. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp.

(3)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

(5)  OV L 159, 20.6.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.

(7)  OV L 178, 17.7.2003., 24. lpp.

(8)  OV L 164, 26.6.2009., 7. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 6. ieraksta 2. slejas 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1.

Šīs šķiedras un izstrādājumus vai maisījumus, kam šīs šķiedras ir pievienotas ar nolūku, ražot, laist tirgū un lietot ir aizliegts.”;

2)

pielikuma 16. ieraksta 2. slejas otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tomēr dalībvalstis saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 13. konvencijas noteikumiem drīkst savā teritorijā vielas vai maisījumus atļaut lietot mākslas darbu un vēsturisku celtņu un to interjera restaurēšanai un saglabāšanai, kā arī tās laist tirgū, lai lietotu, kā minēts. Dalībvalstis, kas šo atkāpi piemēro, par to informē Komisiju.”;

3)

pielikuma 17. ieraksta 2. slejas otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tomēr dalībvalstis saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 13. konvencijas noteikumiem drīkst savā teritorijā vielas vai maisījumus atļaut lietot mākslas darbu un vēsturisku celtņu un to interjera restaurēšanai un saglabāšanai, kā arī tās laist tirgū, lai lietotu, kā minēts. Dalībvalstis, kas šo atkāpi piemēro, par to informē Komisiju.”;

4)

pielikuma 28., 29. un 30. ieraksta 2. slejas 1. punkta pirmās daļas piekto ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

ar Direktīvu 1999/45/EK konkretizētā attiecīgā robežkoncentrācija, ja konkrēta robežkoncentrācija nav noteikta Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā.”;

5)

pielikuma 40. ieraksta 1. slejā vārdus “minētās regulas” aizstāj ar vārdiem “Regulas (EK) Nr. 1272/2008”;

6)

pielikuma 42. ierakstu svītro;

7)

pielikuma 47. ieraksta 2. slejā pievieno šādu 4. punktu:

“4.

Par testēšanas metodi, ar ko pierāda atbilstību 1. punktam, izmanto Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) standartizēto metodi, kā testēt ūdenī šķīstošā hroma (VI) saturu cementā un cementu saturošos maisījumos.”;

8)

pielikuma 56. ieraksta 1. sleju aizstāj ar šādu:

“56.

Metilēndifenildiizocianāts (MDI)

CAS Nr. 26447-40-5

EK Nr. 247-714-0,

arī šādi konkrēti izomēri:

a)

4,4’-metilēndifenildiizocianāts:

CAS Nr. 101-68-8

EK Nr. 202-966-0;

b)

2,4’-metilēndifenildiizocianāts:

CAS Nr. 5873-54-1

EK Nr. 227-534-9;

c)

2,2’-metilēndifenildiizocianāts:

CAS Nr. 2536-05-2

EK Nr. 219-799-4”;

9)

pielikuma 4. papildinājuma slejā ar virsrakstu “Piezīmes” svītro norādes uz E, H un S piezīmi;

10)

pielikuma 6. papildinājumā rindu ar ierakstu par 1,2-benzoldikarbonskābi, dipentilesteri, zarotas vai taisnas virknes n-pentil-izopentilftalātu, di-n-pentilftalātu, diizopentilftalātu aizstāj ar šādu:

Vielas

Indeksa nr.

EK nr.

CAS nr.

Piezīmes

“Zarotas vai taisnas virknes 1,2-benzoldikarbonskābe un dipentilesteris [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

n-pentil-izopentilftalāts [2]

 

[2]

[2]

 

di-n-pentilftalāts [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

Diizopentilftalāts [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]”

 

11)

pielikuma 10. papildinājumu aizstāj ar šādu:

“10. papildinājums

43. ieraksts – Azokrāsvielas – Testēšanas metožu saraksts

Testēšanas metožu saraksts

Eiropas Standartizācijas organizācija

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums

Aizstātā standarta numurs

CEN

EN ISO 17234-1:2010

Āda. Ķīmiskie testi dažu azokrāsvielu noteikšanai krāsotās ādās. 1. daļa. Dažu no azokrāsvielām radušos aromātisko amīnu noteikšana

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Āda. Ķīmiskie testi dažu azokrāsvielu noteikšanai krāsotās ādās. 2. daļa. 4-aminoazobenzēna noteikšana

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362-1:2012

Tekstilizstrādājumi. Metodes, kā konstatēt dažus no azokrāsvielām radušos aromātiskos amīnus. 1. daļa. Dažu azokrāsvielu lietošanas konstatēšana ar un bez šķiedru ekstrahēšanas

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CEN

EN 14362-3:2012

Tekstilizstrādājumi. Metodes, kā konstatēt dažus no azokrāsvielām radušos aromātiskos amīnus. 3. daļa. Kā konstatēt, ka lietotas dažas azokrāsvielas, no kurām var izdalīties 4-aminoazobenzols”

 


Top