EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0064

Padomes Direktīva 2013/64/ES ( 2013. gada 17. decembris ), ar kuru groza Padomes Direktīvas 91/271/EEK un1999/74/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK un Direktīvu 2011/24/ES pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību

OV L 353, 28.12.2013, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/64/oj

28.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 353/8


PADOMES DIREKTĪVA 2013/64/ES

(2013. gada 17. decembris),

ar kuru groza Padomes Direktīvas 91/271/EEK un1999/74/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK un Direktīvu 2011/24/ES pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2012/419/ES (3) Eiropadome nolēma grozīt statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Savienību, sākot ar 2014. gada 1. janvāri. No minētās dienas Majota vairs nebūs aizjūras zeme vai teritorija, bet iegūs Savienības tālākā reģiona statusu Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 349. panta un 355. panta 1. punkta nozīmē (turpmāk “Majota”). Pēc minētajām izmaiņām Majotas juridiskajā statusā Savienības tiesības Majotā tiks piemērots no 2014. gada 1. janvāra. Ņemot vērā Majotas īpašo strukturālo sociālo un ekonomisko situāciju, vairākās jomās būtu jānosaka daži konkrēti pasākumi.

(2)

Ir lietderīgi ņemt vērā Majotas īpašo stāvokli saistībā ar vides stāvokli, kas ir būtiski uzlabojams, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesībās izvirzītajiem vides mērķiem, un tam ir nepieciešams papildu laiks. Noteiktos termiņos būtu jāpieņem konkrēti pasākumi vides pakāpeniskai uzlabošanai.

(3)

Lai izpildītu prasības, kas paredzētas Padomes Direktīvā 91/271/EEK (4), Majotā ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka aglomerācijām ir komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas. Lai varētu īstenot šos pasākumus, ir nepieciešami infrastruktūras darbi, kas būtu jāveic saskaņā ar attiecīgām administratīvām un plānošanas procedūrām, un turklāt jāizveido novadīto komunālo notekūdeņu mērīšanas un uzraudzīšanas sistēmas. Tāpēc Majotas īpašā strukturālā sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ Francijai būtu jāatvēl pietiekams laikposms šo prasību izpildei.

(4)

Lauksaimniecības jomā attiecībā uz Padomes Direktīvu 1999/74/EK (5) jānorāda, ka Majotā dējējvistas tiek audzētas neuzlabotos būros. Tā kā ir vajadzīgi būtiski ieguldījumi un sagatavošanās darbi, lai neuzlabotos būrus aizstātu ar uzlabotiem būriem vai alternatīvām sistēmām, aizlieguma izmantot neuzlabotus būrus piemērošana jāatliek uz laikposmu līdz 48 mēnešiem no 2014. gada 1. janvāra. Lai nepieļautu konkurences kropļojumus, olas, kas iegūtas uzņēmumos, kuri izmanto neuzlabotus būrus, būtu jāpārdod vienīgi Majotas vietējā tirgū. Lai atvieglotu nepieciešamo kontroļu veikšanu, olas, kas iegūtas neuzlabotos būros, būtu īpaši jāmarķē.

(5)

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/60/EK (6), lai to pienācīgi īstenotu attiecībā uz upju baseinu apsaimniekošanas plāniem, Francijai ir jāpieņem un jāīsteno apsaimniekošanas plāni, kuros ietverti tehniskie un administratīvie pasākumi, kas jāveic, lai panāktu labu ūdens resursu stāvokli visās virszemes ūdenstilpēs un nepieļautu šā stāvokļa pasliktināšanos. Sakarā ar Majotas kā jaunā tālākā reģiona īpašo strukturālo un ekonomisko stāvokli šo pasākumu pieņemšanai un īstenošanai būtu jāatvēl pietiekams laikposms.

(6)

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/7/EK (7), lai izpildītu tās prasības, ir būtiski jāuzlabo Majotas virszemes ūdeņu pašreizējais stāvoklis. Peldvietu ūdens kvalitāti tieši ietekmē komunālo notekūdeņu attīrīšana, un Direktīvas 2006/7/EK noteikumus var pakāpeniski izpildīt tikai tad, ja aglomerācijas, kas ietekmē komunālo notekūdeņu kvalitāti, atbilst Direktīvas 91/271/EEK prasībām. Tāpēc ir jānosaka konkrēts termiņš, kādā Francijai jāsasniedz Savienības standarti attiecībā uz ūdens kvalitāti Majotā kā jaunā tālākajā reģionā tās īpašā strukturālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ.

(7)

Sociālās politikas jomā būtu jāņem vērā grūtības, ar ko jāsaskaras, lai Majotā no 2014. gada 1. janvāra nodrošinātu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/25/EK (8). Majotā tās īpašā sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ nav pieejams tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams, lai īstenotu pasākumus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību minētajai direktīvai mākslīgā optiskā starojuma jomā. Tāpēc ir lietderīgi Francijai piešķirt atkāpi no atsevišķiem minētās direktīvas noteikumiem līdz 2017. gada 31. decembrim, ja Majotā nav pieejams šāds aprīkojums un ja netiek skarti vispārējie aizsardzības un preventīvu darbību principi darba ņēmēju veselības un drošības jomā.

(8)

Lai darba ņēmējiem darba vietā garantētu augstu veselības aizsardzības un drošības līmeni, būtu jānodrošina apspriešanās ar sociālajiem partneriem, līdz minimumam jāsamazina piemērotās atkāpes radītie riski un attiecīgajiem darba ņēmējiem būtu jāsaņem pastiprināta veselības uzraudzība. Ir svarīgi iespēju robežās saīsināt atkāpes piemērošanas laiku. Tāpēc valsts atkāpes pasākumi ik gadu būtu jāpārskata un jāatceļ, tiklīdz beidz pastāvēt apstākļi, kas attaisno to turpmāku piemērošanu.

(9)

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/24/ES (9) tās transponēšana iespējama vien tad, ja tiek veikti vairāki pielāgojumi, kuru mērķis ir nodrošināt pacientiem sniegtās aprūpes un informācijas nepārtrauktību. Tāpēc ir lietderīgi Francijai atvēlēt papildu 30 mēnešu laikposmu no 2014. gada 1. janvāra, kura laikā jāstājas spēkā noteikumiem, kas nepieciešami, lai attiecībā uz Majotu nodrošinātu atbilstību minētajai direktīvai.

(10)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 91/271/EEK, 1999/74/EK, 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK un 2011/24/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 91/271/EEK

Direktīvu 91/271/EEK groza šādi:

1)

direktīvas 3. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Atkāpjoties no 1. panta pirmās un otrās daļas, attiecībā uz Majotu kā tālāko reģionu Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē (turpmāk “Majota”) Francija nodrošina, ka visām aglomerācijām ir komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas:

vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim tām, kuru cilvēka ekvivalents (c.e.) pārsniedz 10 000 un kuras radīs vismaz 70 % no Majotas kopējā notekūdeņu daudzuma,

vēlākais līdz 2027. gada 31. decembrim aglomerācijām, kuru c.e. pārsniedz 2 000.”;

2)

direktīvas 4. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz Majotu Francija nodrošina, ka komunālos notekūdeņus, kas nonāk kanalizācijas sistēmās, pirms novadīšanas atkārtoti attīra vai attīra līdzvērtīgi:

vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim aglomerācijās, kuru c.e. pārsniedz 15 000 un kuras kopā ar 5. panta 2.a punktā minētajām aglomerācijām radīs vismaz 70 % no kopējā Majotas notekūdeņu daudzuma,

vēlākais līdz 2027. gada 31. decembrim aglomerācijās, kuru c.e. pārsniedz 2 000.”;

3)

direktīvas 5. pantā pievieno šādu punktu:

“2.a   Atkāpjoties no 2. punkta, attiecībā uz Majotu Francija nodrošina, ka komunālie notekūdeņi, kas nonāk kanalizācijas sistēmās, pirms izvadīšanas jutīgajās zonās tiek pakļauti stingrākai attīrīšanai nekā noteikts 4. pantā vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim aglomerācijās, kuru c.e. pārsniedz 10 000 un kuras kopā ar 4. panta 1.a punktā minētajām aglomerācijām radīs vismaz 70 % no kopējā Majotas notekūdeņu daudzuma.”.

4)

direktīvas 7. pantam pievieno šādu punktu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, tajā attiecībā uz Majotu noteiktais termiņš ir 2027. gada 31. decembris.”;

5)

direktīvas 17. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, programmu šīs direktīvas īstenošanai attiecībā uz Majotu Francija izveido līdz 2014. gada 30. jūnijam.”;

b)

panta 2. punktā pievieno šādu daļu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, informāciju par šo programmu attiecībā uz Majotu Francija iesniedz Komisijai līdz 2014. gada 31. decembrim.”.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 1999/74/EK

Direktīvas 1999/74/EK 5. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Atkāpjoties no 2. punkta, Majotā kā tālākā reģionā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē (turpmāk “Majota”) dējējvistas var turpināt audzēt šajā nodaļā minētajos būros līdz 2017. gada 31. decembrim.

No 2014. gada 1. janvāra Majotā šajā nodaļā minētos būrus nedrīkst būvēt no jauna vai uzsākt to lietošanu pirmoreiz.

Olas, kas iegūtas no uzņēmumiem, kuri audzē dējējvistas šajā nodaļā minētajos būros, tirgo tikai Majotas vietējā tirgū. Lai varētu veikt nepieciešamās kontroles, uz šādām olām un to iepakojuma ir skaidras norādes īpaša marķējuma veidā. Šāda īpašā marķējuma skaidru aprakstu paziņo Komisijai līdz 2014. gada 1. janvārim.”.

3. pants

Grozījumi Direktīvā 2000/60/EK

Direktīvu 2000/60/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz Majotu kā tālāko reģionu Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē (turpmāk “Majota”) a) apakšpunkta ii) un iii) punktā, b) apakšpunkta ii) punktā un c) apakšpunktā minētais termiņš ir 2021. gada 22. decembris.”;

b)

panta 4. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Šā panta 1. punktā noteiktos termiņus var pagarināt, ja tas nepieciešams, lai pakāpeniski sasniegtu mērķus attiecībā uz ūdenstilpēm ar noteikumu, ka skartās ūdenstilpes stāvoklis turpmāk nepasliktinās, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:”;

2)

direktīvas 11. pantu groza šādi:

a)

panta 7. punktā pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz Majotu pirmajā daļā minētie termiņi ir attiecīgi 2015. gada 22. decembris un 2018. gada 22. decembris.”;

b)

panta 8. punktā pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz Majotu pirmajā daļā minētais termiņš ir 2021. gada 22. decembris.”;

3)

direktīvas 13. pantu groza šādi:

a)

panta 6. punktam pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz Majotu pirmajā daļā minētais termiņš ir 2015. gada 22. decembris.”;

b)

panta 7. punktam pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz Majotu pirmajā daļā minētais termiņš ir 2021. gada 22. decembris.”.

4. pants

Grozījumi Direktīvā 2006/7/EK

Direktīvu 2006/7/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktā pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz Majotu kā tālāko reģionu Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē (turpmāk “Majota”) pirmajā daļā minētais termiņš ir 2019. gada 31. decembris.”;

b)

panta 3. punktā pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz Majotu pirmajā daļā minētais termiņš ir 2031. gada 31. decembris.”;

2)

direktīvas 6. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz Majotu pirmajā daļā minētais termiņš ir 2015. gada 30. jūnijs.”;

3)

direktīvas 13. panta 2. punktā pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz Majotu pirmajā daļā minētais termiņš ir 2014. gada 30. jūnijs.”.

5. pants

Grozījumi Direktīvā 2006/25/EK

Direktīvā 2006/25/EK pievieno šādu pantu:

“14.a pants

1.   Neskarot vispārējos aizsardzības un preventīvu darbību principus darba ņēmēju veselības un drošības jomā, Francija līdz 2017. gada 31. decembrim var atkāpties no tādu noteikumu piemērošanas Majotā kā tālākā reģionā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē (turpmāk “Majota”), kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai, ja šo noteikumu piemērošanai ir vajadzīgs tehniskais aprīkojums, kas Majotai nav pieejams.

Pirmo daļu nepiemēro šīs direktīvas 5. panta 1. punktā noteiktajiem pienākumiem vai šīs direktīvas noteikumiem, kas atspoguļo Direktīvā 89/391/EEK izklāstītos galvenos principus.

2.   Pirms piemērot jebkādas atkāpes no šīs direktīvas, kuru pamatā ir tādu pasākumu veikšana, kas ir spēkā 2014. gada 1. janvārī, vai jaunu pasākumu pieņemšana, notiek apspriešanās ar sociālajiem partneriem saskaņā ar valsts tiesībām un praksi. Šādas atkāpes piemēro ar nosacījumiem, kas, ņemot vērā Majotas īpašos apstākļus, garantē, ka darba ņēmējiem radītais risks ir samazināts līdz minimumam un ka attiecīgie darba ņēmēji saņem pastiprinātu veselības uzraudzību.

3.   Valsts atkāpes pasākumus ik gadu pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem pārskata un atceļ, tiklīdz vairs nepastāv apstākļi, kas attaisno to turpmāku piemērošanu.”.

6. pants

Grozījumi Direktīvā 2011/24/ES

Direktīvas 2011/24/ES 21. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Atkāpjoties no 1. punkta pirmā teikuma, Francijā līdz 2016. gada 30. jūnijam stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības attiecībā uz Majotu kā tālāko reģionu LESD 349. panta nozīmē.”.

7. pants

Transponēšana

1.   Francija normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, pieņem un publicē šādos termiņos:

a)

attiecībā uz 1. panta 1., 2. un 3. punktu — līdz 2018. gada 31. decembrim;

b)

attiecībā uz 1. panta 5. punktu — līdz datumiem, kas minēti attiecīgi tā a) un b) apakšpunktā;

c)

attiecībā uz 2. pantu — līdz 2014. gada 1. janvārim;

d)

attiecībā uz 3. panta 1. punktu — līdz 2018. gada 31. decembrim;

e)

attiecībā uz 3. panta 2. un 3. punktu — līdz tajos minētajiem datumiem;

f)

attiecībā uz 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu — līdz 2018. gada 31. decembrim;

g)

attiecībā uz 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu — līdz 2021. gada 30. jūnijam;

h)

attiecībā uz 4. panta 2. un 3. punktu — līdz tajos minētajiem datumiem;

i)

attiecībā uz 5. pantu — līdz 2014. gada 1. janvārim, ja vien Francija neizmanto šajā pantā paredzēto iespēju;

j)

attiecībā uz 6. pantu — līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Francija nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad Francija pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Francija nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Francija dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tā pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

9. pants

Adresāts

Šī direktīva ir adresēta Francijas Republikai.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. LINKEVIČIUS


(1)  2013. gada 12. decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 341, 21.11.2013., 97. lpp.

(3)  Eiropadomes Lēmums 2012/419/ES (2012. gada 11. jūlijs), ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību (OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva 1999/74/EK (1999. gada 19. jūlijs), ar ko paredz minimālos standartus dējējvistu aizsardzībai (OV L 203, 3.8.1999., 53. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006. gada 15. februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu (OV L 64, 4.3.2006., 37. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/25/EK (2006. gada 5. aprīlis) par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko izraisa fizikāli faktori (mākslīgais optiskais starojums) (19. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 114, 27.4.2006., 38. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/24/ES (2011. gada 9. marts) par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (OV L 88, 4.4.2011., 45. lpp.).


Top