EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0566

Komisijas Regula (ES) Nr. 566/2011 ( 2011. gada 8. jūnijs ), ar ko attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 158, 16.6.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/566/oj

16.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 158/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 566/2011

(2011. gada 8. jūnijs),

ar ko attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (1) un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu, 5. panta 3. punktu un 8. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (2), un jo īpaši tās 39. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 715/2007 nosaka vienotas tehniskas prasības mehānisko transportlīdzekļu (transportlīdzekļu) un rezerves daļu tipa apstiprinājumam, ņemot vērā to emisijas, un paredz noteikumus par piesārņojuma kontroles iekārtu, iebūvētu diagnostikas sistēmu (OBD), degvielas patēriņa mērītāju izturību, ekspluatācijas atbilstību un transporta līdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijas pieejamību.

(2)

Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regulā (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (3), pieprasīts, lai Komisija ievieš jaunu testa procedūru vieglo automašīnu emitēto elementārdaļiņu masas un skaita kontrolei.

(3)

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvā 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (4) drošības apsvērumu dēļ pieprasīts lietot dienas gaitas gaismas lukturus. Šo ierīču, kas ir pastāvīgi ieslēgtas transportlīdzekļa darbības laikā, ietekme ir pienācīgi jāatspoguļo izmērītajās piesārņotāju un oglekļa dioksīda (CO2) emisijās.

(4)

Dīzeļdegvielas daļiņu filtru (DPF) bojājumu un pilnīgas atteices riska dēļ ir jāpārrauga DPF, neraugoties uz to, ka tiek pārsniegtas piemērojamās OBD robežvērtības.

(5)

Tā kā elektriskās ķēdes pārrauga pastāvīgi, par to nav jāziņo, kā paredzēts atbilstīgi OBD sistēmas ekspluatācijas veiktspējas koeficienta prasībām.

(6)

Tā kā braukšanas situācijas, kurās var izmantot padeves kontroles sistēmas pārraugus vai pārraugus, kuriem nepieciešama aukstā iedarbināšana, nerodas bieži, šiem pārraugiem jāizstrādā īpašas veiktspējas prasības.

(7)

Ir jāsaskaņo statistiskie nosacījumi, saskaņā ar kuriem pēc noklusējuma novērtē atbilstību ekspluatācijas veiktspējas koeficienta prasībām.

(8)

Ja selektīvas katalītiskas reducēšanas (SCR) sistēmas bojāšanu nosaka ar tiešu slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju pārraudzību, būtu labāk jādefinē nosacījumi, kādos iedarbina sistēmu, kas prasa vadītāja reakciju.

(9)

Skaidri jānosaka, kā reģistrēt sistēmas, kas prasa vadītāja reakciju, iedarbināšanu, lai šo informāciju varētu izmantot turpmāk, kad veic transportlīdzekļa ikgadējās tehniskās apkopes.

(10)

Jāļauj veikt tehniskus novatoriskus uzlabojumus, lai aizsargātu emisiju kontroles datoru pret bojājumiem.

(11)

Obligātā OBD pārrauga darbības būtiskas sastāvdaļas ir tās datu reģistrēšana un ziņošana par tiem, tādēļ nedrīkst ļaut izvairīties no šiem pienākumiem, pamatojoties uz trūkumiem, it īpaši ja ražotājs to dara sistemātiski, izraugoties konkrētus standartus attiecībā uz sakariem starp transportlīdzekli un ārpus tā.

(12)

Lai nodrošinātu efektīvu konkurenci transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijas pakalpojumu tirgū un skaidri noteiktu, ka attiecīgajā informācijā ir iekļauta arī informācija, kas jāsniedz neatkarīgiem uzņēmumiem, kas nav remontētāji, lai nodrošinātu, ka neatkarīgs transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes tirgus kopumā var konkurēt ar pilnvarotiem tirgotājiem, neskatoties uz to, vai transportlīdzekļa ražotājs šo informāciju saviem pilnvarotajiem tirgotājiem un remontētājiem sniedz tieši, ir nepieciešami turpmāki skaidrojumi attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 175/2007.

(13)

Ņemot vērā proporcionalitātes principu, lai gan transportlīdzekļa ražotājiem nebūtu jāliek vākt no trešām personām datus par atsevišķu transportlīdzekļu pārveidošanu tikai un vienīgi Regulas (EK) Nr. 715/2007 un tās īstenošanas aktu vajadzībām, tomēr, lai nodrošinātu konkurētspējīgu remonta un tehniskās apkopes tirgu, neatkarīgiem uzņēmumiem jāsaņem jaunākā informācija par transportlīdzekļa komplektējošo daļu datiem tādā pašā apmērā, kādā jaunākā informācija sniegta pilnvarotiem tirgotājiem un remontētājiem.

(14)

Neatkarīgiem uzņēmumiem darba vienības ir svarīga tehniskā remonta un apkopes informācija. Skaidrojums, ka uz darba vienībām attiecas Regulas (EK) Nr. 715/2007 6. pants, nodrošinās komerciālu noteiktību tirgus dalībniekiem.

(15)

Ja transportlīdzekļa ražotāji paredz, ka fiziskā formātā, proti, transportlīdzeklī, vairs neglabā ierakstus par remontu un tehnisko apkopi, kurus transportlīdzekļa īpašnieks dara pieejamus arī neatkarīgiem remontētājiem, lai neatkarīgie remontētāji varētu izveidot veikto remonta un tehniskās apkopes darbu pārskatu, bet uzglabā transportlīdzekļa ražotāja centrālajā datu bāzē, šiem ierakstiem (ar transportlīdzekļa īpašnieka piekrišanu) arī jābūt pieejamiem neatkarīgajam remontētājam, lai ļautu tiem turpināt pilnu veikto remonta un tehniskās apkopes darbu uzskaiti un dotu iespēju transportlīdzekļa īpašniekam iegūt vienu dokumentu, kas kalpotu par pierādījumu visiem veiktajiem darbiem.

(16)

Lai veicinātu jaunievedumus un ietaupītu izdevumus, prasībām par transportlīdzekļa vadības bloku pārprogrammēšanu un datu apmaiņu starp transportlīdzekļa ražotāju un neatkarīgiem uzņēmumiem jābūt elastīgākām.

(17)

Jānodrošina, ka transportlīdzekļi, kas apstiprināti saskaņā ar attiecīgajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumiem, kuri līdzvērtīgi Regulas (EK) Nr. 715/2007 un Regulas (EK) Nr. 692/2008 prasībām saistībā ar emisiju un atbilst minēto regulu prasībām par piekļuvi informācijai, tiek bez papildu administratīvā sloga apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.

(18)

Tā kā pašlaik neeksistē vienots strukturēts transportlīdzekļa komplektējošo daļu datu apmaiņas process starp transportlīdzekļa ražotājiem un neatkarīgiem uzņēmumiem, ir lietderīgi izstrādāt šādas datu apmaiņas principus. Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN) būtu formāli jāizstrādā vienots strukturēts process par datu apmaiņas standartizētu formātu, CEN uzticētajā uzdevumā nenorādot, cik detalizēts būs standarts. Jo īpaši CEN darbā vienādā mērā jāatspoguļo transportlīdzekļa ražotāju un neatkarīgu uzņēmumu intereses un vajadzības, kā arī jānorāda uz dažādiem risinājumiem, piemēram, iespēju izmantot atklātus datu formātus, kas aprakstīti labi definētos metadatos, lai pielāgotos esošajām IT infrastruktūrām.

(19)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 629/2008.

(20)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tehniskās komitejas mehānisko transportlīdzekļu jautājumos atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 715/2007 groza šādi:

1)

tās 6. pantu groza šādi:

a)

tā 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Informācija, kas minēta 1. punktā, ietver:

a)

nepārprotamu transportlīdzekļa identifikāciju;

b)

apkopes rokasgrāmatas, kurās iekļauti ieraksti par remontu un tehnisko apkopi;

c)

tehniskās rokasgrāmatas;

d)

informāciju par sastāvdaļām un diagnosticēšanu (piemēram, mērījumu teorētiskās minimālās un maksimālās vērtības);

e)

elektriskās instalācijas diagrammas;

f)

diagnostikas problēmu kodus (ietverot ražotāja īpašos kodus);

g)

programmnodrošinājuma graduēšanas identifikācijas numuru, ko piemēro transportlīdzekļa tipam;

h)

sniegto informāciju par patentētiem instrumentiem un iekārtām un to piegādēm;

i)

datu ieraksta informāciju un divvirzienu uzraudzības un testu datus; un

j)

standarta darba vienības vai laiku, kas patērēts remonta un tehniskās apkopes uzdevumu veikšanai, ja šie dati ir tieši vai ar trešās personas starpniecību pieejami ražotāja pilnvarotiem tirgotājiem un remontētājiem.”;

b)

pievieno šādu 8. punktu:

“8.   Ja transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes ierakstus glabā transportlīdzekļa ražotāja vai tā vārdā turētā centrālā datu bāzē, neatkarīgiem remontētājiem, kuri ir apstiprināti un kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 692/2008 (5) XIV pielikuma 2.2. punktu, piekļuve šādiem ierakstiem ir bez maksas un ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir pilnvarotiem tirgotājiem un remontētājiem, lai tie varētu ievadīt informāciju par veikto remontu un tehnisko apkopi.

2)

tās 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ražotāji dara pieejamu transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informāciju, ieskaitot informāciju par pakalpojumiem saistībā ar darījumiem, piemēram, pārprogrammēšanu vai tehnisko palīdzību, stundas, dienas, mēneša un gada garumā; maksa par pieeju šai informācijai mainās atkarībā no laikposma, kurā nodrošināta pieeja. Papildus pieejai, kas tiek piešķirta uz konkrētu laiku, ražotāji var piedāvāt pieeju, kas balstīta uz darījumiem, kur maksa tiek ņemta par darījumu un nav balstīta uz laiku, kurā nodrošināta pieeja. Ja ražotājs piedāvā abas pieejas sistēmas, neatkarīgie remontētāji izvēlas sistēmu, kuru tie atzīst par labāku, vai nu pieeja, kas tiek piešķirta uz konkrētu laiku, vai pieeja, kas balstīta uz darījumiem.”;

3)

I pielikumā svītro 1. tabulas 1. un 2. piezīmi un 2. tabulas 1., 2. un 5. piezīmi.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 692/2008 groza šādi:

1)

tās 2. pantu papildina ar šādu 33. punktu:

“33.

“Aukstā iedarbināšana” ir iedarbināšana, kad motora dzesētāja temperatūra (vai līdzvērtīga temperatūra) motora iedarbināšanas laikā ir zemāka vai vienāda ar 35 °C un lielākais 7 K augstāka nekā apkārtējā temperatūra (ja temperatūras dati ir pieejami) motora iedarbināšanas laikā.”;

2)

tās 6. panta 1. punktu papildina ar šādu ceturto un piekto daļu:

“Attiecīgās prasības uzskata par izpildītām, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

izpildītas 13. pantā iekļautās prasības;

b)

transportlīdzeklis ir apstiprināts saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 06. grozījumu sēriju, Noteikumu Nr. 101 01. grozījumu sēriju un to transportlīdzekļu gadījumā, kuriem ir kompresijaizdedzes motors, Noteikumu Nr. 24 III daļas 03. grozījumu sēriju.

Ceturtajā daļā minētajā gadījumā piemēro arī 14. pantu.”;

3)

tās 10. panta 1. punktu papildina ar šādu trešo un ceturto daļu:

“Attiecīgās prasības uzskata par izpildītām, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

izpildītas 13. pantā iekļautās prasības;

b)

piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas apstiprinātas saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 103.

Trešajā daļā minētajā gadījumā piemēro arī 14. pantu.”;

4)

tās 13. panta 9. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“9.   Ar šo izveido forumu (turpmāk – “forums”) par piekļuvi transportlīdzekļu informācijai.

Forums vērtē, vai piekļuve informācijai ietekmē progresu transportlīdzekļu zādzību skaita samazināšanā, un gatavo ieteikumus par to, kā uzlabot prasības par piekļuvi informācijai. Īpaši forums konsultē Komisiju par neatkarīgu uzņēmumu apstiprināšanas un pilnvarošanas procesa, ko veic akreditētas iestādes, ieviešanu, lai nodrošinātu piekļuvi informācijai par transportlīdzekļa drošību.

Komisija var pieņemt lēmumu noteikt, ka attiecīgās diskusijas un konstatētie fakti ir konfidenciāli.”;

5)

I, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI un XVIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

6)

II pielikumu aizstāj ar tekstu, kas iekļauts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

(5)  OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.”;


I PIELIKUMS

Dažu Regulas (EK) Nr. 692/2008 pielikumu grozījumi

1.

I pielikumu groza šādi:

a)

tā 2.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.3.1.

Katram transportlīdzeklim, kuram ir emisiju kontroles dators, piemīt funkcijas, kas neļauj veikt pārveidojumus, izņemot, ja ražotājs tos ir apstiprinājis. Ražotājs atļauj veikt pārveidojumus, ja tie ir nepieciešami transportlīdzekļa diagnostikai, apkopei, modernizācijai vai remontam. Visiem datoru kodiem vai darbības parametriem, ko iespējams pārprogrammēt, jābūt aizsargātiem pret bojājumiem, un tiem jānodrošina vismaz tāda līmeņa aizsardzība, kā paredz ISO 15031-7; noteikumu 2001. gada 15. marta redakcija (SAE J2186, 1996. gada oktobra redakcija). Jebkurām noņemamām kalibrējamām atmiņas mikroshēmām ir jābūt iespraustām, ietvertām aizplombētā tvertnē vai aizsargātām ar elektroniskiem algoritmiem, un tās nav maināmas, ja neizmanto speciālus darbarīkus un procedūras. Šādi aizsargātas var būt tikai funkcijas, kas tieši saistītas ar emisiju kalibrēšanu vai transportlīdzekļa pretaizdzīšanu.”;

b)

tā I.2.4. attēlu aizstāj ar šādu tabulu:

I.2.4.   attēls

Testa prasību piemērošana tipa apstiprinājumam un attiecināšanai uz citu tipu

 

Transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes motoriem, tostarp hibrīdie transportlīdzekļi

Transportlīdzekļi ar kompresijaizdedzes motoriem, tostarp hibrīdie transportlīdzekļi

Ar vienu degvielu

Ar divām degvielā (1)

Ar pielāgojamu degvielu (1)

Ar pielāgojamu degvielu

Ar vienu degvielu

Standartdegviela

Benzīns (E5)

LPG

NG/Biometāns

Ūdeņradis

Benzīns (E5)

Benzīns (E5)

Benzīns (E5)

Benzīns (E5)

Dīzeļdegviela (B5)

Dīzeļdegviela (B5)

LPG

NG/Biometāns

Ūdeņradis

Etanols (E85)

Biodīzeļdegviela

Gāzveida piesārņotāji

(1. tipa tests)

 

(abām degvielām)

(abām degvielām)

(tikai benzīnam) (2)

(abām degvielām)

(tikai B5) (2)

Makrodaļiņu masa un elementārdaļiņu skaits

(1. tipa tests)

 

(tikai benzīnam)

(tikai benzīnam)

(tikai benzīnam) (2)

(abām degvielām

(tikai B5) (2)

Tukšgaitas emisijas

(2. tipa tests)

 

(abām degvielām

(abām degvielām

(tikai benzīnam) (2)

(abām degvielām

Kartera emisijas

(3. tipa tests)

 

(tikai benzīnam)

(tikai benzīnam)

(tikai benzīnam) (2)

(benzīnam)

Iztvaikošanas emisijas

(4. tipa tests)

 

(tikai benzīnam)

(tikai benzīnam)

(tikai benzīnam) (2)

(benzīnam)

Izturība

(5. tipa tests)

 

(tikai benzīnam)

(tikai benzīnam)

(tikai benzīnam) (2)

(benzīnam)

(tikai B5) (2)

Zemas temperatūras emisijas

(6. tipa tests)

 

(tikai benzīnam)

(tikai benzīnam)

(tikai benzīnam) (2)

(abām degvielām) (3)

 

 

Ekspluatācijas atbilstība

 

(abām degvielām

(abām degvielām

(tikai benzīnam) (2)

(abām degvielām

(tikai B5) (2)

Iebūvēta diagnostika

 

CO2 emisijas un degvielas patēriņš

 

(abām degvielām

(abām degvielām

(tikai benzīnam)

(abām degvielām

(tikai B5) (2)

Dūmainība

 

(tikai B5) (2)

c)

tā 3. papildinājuma 3.4.8. punktu aizstāj ar šādu:

“3.4.8.

Transportlīdzekļa elektriskais diapazons … km (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 9. pielikumu).”;

d)

tā 4. papildinājuma 3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“3.2.

Nosacījumi un noteikumi piekļuvei (piemēram, piekļuves ilgums, cena par piekļuvi uz stundu, dienu, mēnesi, gadu un par darījumu) 3.1. punktā minētajām tīmekļa vietnēm: …”;

e)

tā 6. papildinājuma 1. tabulas paskaidrojumus papildina ar šādu tekstu:

“ “Euro 5b” emisiju standarti= visas “Euro 5” emisiju prasības, tostarp pārskatītā mērīšanas procedūra attiecībā uz makrodaļiņām, elementārdaļiņu standartskaitu un pielāgojamas degvielas transportlīdzekļu zemas temperatūras emisiju testiem ar biodegvielu.

“Euro 6b” emisiju standarti= visas “Euro 6” emisiju prasības, tostarp pārskatītā mērīšanas procedūra attiecībā uz makrodaļiņām, elementārdaļiņu standartskaitu un pielāgojamas degvielas transportlīdzekļu zemas temperatūras emisiju testiem ar biodegvielu.

“Euro 5”OBD standarti= “Euro 5”OBD pamatprasības, neietverot ekspluatācijas veiktspējas koeficientu (IUPR), NOx pārraudzību ar benzīnu darbināmiem transportlīdzekļiem un pastiprinātas PM robežvērtības dīzeļdegvielai.

“Euro 6”OBD standarti= visas “Euro 6”OBD prasības.”

2.

III pielikumu groza šādi:

a)

tā 3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“3.1.

Tehniskās prasības ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. pielikumā, bet izņēmumi aprakstīti 3.2. līdz 3.12. punktā. Sākot no datumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. panta 6. punkta otrajā teikumā, makrodaļiņu masu (PM) un elementārdaļiņu skaitu (P) nosaka saskaņā ar emisiju testa procedūru, kas izklāstīta ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 05. grozījumu sērijas 07. papildinājuma 4.a pielikuma 6. punktā, attiecīgi izmantojot 4.4. un 4.5. punktā aprakstīto testa aprīkojumu.”;

b)

tā 3.4. punktu papildina ar šādu tekstu:

“Etanolam (E75) (C1 H2,61 O0,329)

d = 0,886 g/l”;

c)

tabulu 3.8. punktā aizstāj ar šādu:

“Degviela

X

Benzīns (E5)

13,4

Dīzeļdegviela (B5)

13,5

LPG

11,9

NG/biometāns

9,5

Etanols (E85)

12,5

Etanols (E75)

12,7”;

d)

tā 3.10. punktu papildina ar šādu tekstu:

“QTHC = 0,886 etanola (E75) gadījumā”;

e)

pievieno šādu 3.14. punktu:

“3.14.

Sākot no datumiem, kas noteikti Komisijas Direktīvas 2008/89/EK (4) 2. pantā, testa cikla laikā ieslēdz transportlīdzekļa dienas gaitas gaismas lukturus, kā noteikts 2. punktā ANO/EEK Noteikumos Nr. 48 (5). Testējamais transportlīdzeklis ir aprīkots ar dienas gaitas gaismas lukturu sistēmu, kurai ir visaugstākais elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar pārējām dienas gaismas lukturu sistēmām, kuras ražotājs ir uzstādījis tai transportlīdzekļu grupai, ko pārstāv tipa apstiprinājuma transportlīdzeklis. Šim nolūkam ražotājs tipa apstiprinātājiestādei iesniedz pienācīgu tehnisko dokumentāciju.

3.

IV pielikuma 1. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Atomu attiecības, kas norādītas 5.3.7.3. punktā, saprot šādi:

 

Hcv = ūdeņraža un oglekļa atomu attiecība:

benzīnam (E5) 1,89,

LPG 2,53,

NG/biometānam 4,0,

etanolam (E85) 2,74,

etanolam (E75) 2,61;

 

Ocv = skābekļa un oglekļa atomu attiecība:

benzīnam (E5) 0,016,

LPG 0,0,

NG/biometānam 0,0,

etanolam (E85) 0,39,

etanolam (E75) 0,329.”

4.

VIII pielikuma 2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.3.

ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 5.3.5.2. punktā minētās robežvērtības ir Regulas (EK) Nr. 715/2007 1. pielikuma 4. tabulā minētās robežvērtības.”

5.

IX pielikuma beigās B iedaļā tekstu “Standartdegvielas specifikācija tiks izstrādāta līdz Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. panta 6. punktā noteiktajiem datumiem” aizstāj ar šādu tabulu:

“Parametri

Mērvienība

Robežvērtības (6)

Testa metode (7)

Minimālās

Maksimālās

Pētnieciskais oktānskaitlis, RON

 

95

EN ISO 5164

Motora oktānskaitlis, MON

 

85

EN ISO 5163

Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

Ziņojums

EN ISO 12185

Tvaika spiediens

kPa

50

60

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Sēra saturs (8)  (9)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Oksidācijas stabilitāte

minūtes

360

EN ISO 7536

Esošo sveķu sastāvs (nosaka ar šķīdinātāju)

mg/100ml

4

EN ISO 6246

Izskatu nosaka apkārtējā temperatūrā vai 15 °C, atkarībā no tā, kura temperatūra ir augstāka

 

Skaidrs un nesaduļķots, bez saskatāmiem suspendētiem vai nogulšņu slāņiem

Vizuāla pārbaude

Etanols un augstākie spirti (12)

% (V/V)

70

80

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Augstākie spirti (C3 - C8)

% (V/V)

2

 

Metanols

 

0,5

 

Benzīns (10)

% (V/V)

Atlikums

EN 228

Fosfors

mg/l

0,30 (11)

ASTM D 3231

EN 15487

Ūdens saturs

% (V/V)

0,3

ASTM E 1064

EN 15489

Neorganisko hlorīdu saturs

mg/l

1

ISO 6227 - EN 15492

pHe

 

6,50

9

ASTM D 6423

EN 15490

Vara slokšņu korozija (3 h pie 50 °C)

Vērtējums

1. klase

 

EN ISO 2160

Skābums (kā etiķskābe CH3COOH)

% (m/m)

 

0,005

ASTM D1613

EN 15491

mg/l

 

40

Oglekļa/ūdeņraža attiecība

 

Ziņojums

 

Oglekļa/skābekļa attiecība

 

Ziņojums

 

6.

XI pielikumu groza šādi:

a)

pievieno šādu 2.14. punktu:

“2.14.

No 2011. gada 1. septembra, atkāpjoties no ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.5. punkta, makrodaļiņu filtru, ja tas uzstādīts kombinētajā emisiju kontroles ierīcē kā atsevišķa vienība vai iebūvēts, vienmēr pārrauga vismaz attiecībā uz pilnīgu atteici vai noņemšanu, ja tā rezultātā ir pārsniegtas piemērojamās emisiju robežvērtības. To pārbauda arī attiecībā uz jebkuru kļūmi, kuras rezultātā ir pārsniegtas piemērojamās OBD robežvērtības.”;

b)

tā 3.3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.3.

Apstiprinātājiestāde nepieņem iesniegumus par trūkumiem, kuros nav ietverta informācija par nepieciešamo diagnostikas pārraugu vai par obligāto datu reģistrēšanu un ziņošanu saistībā ar to.”;

c)

tā 1. papildinājuma groza šādi:

i)

tā 3.1.7. un 3.1.8. punktu aizstāj ar šādu:

“3.1.7.

Ražotājs apstiprinātājiestādei un, pēc pieprasījuma, Komisijai ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc pirmā OBD saimes transportlīdzekļa tipa ar IUPR laišanas tirgū un turpmāk pēc katriem 18 mēnešiem uzskatāmi pierāda, ka šie statistikas nosacījumi ir izpildīti attiecībā uz visiem pārraugiem, par kuriem OBD sistēma ziņo saskaņā ar šā papildinājuma 3.6. punktu. Šim nolūkam attiecībā uz OBD saimēm, kurās ietilpst vairāk nekā 1 000 Savienībā reģistrētu transportlīdzekļu, uz kuriem izlases periodā attiecas izlase, izmanto procesu, kas aprakstīts II pielikumā, neskarot šā papildinājuma 3.1.9. punkta noteikumus.

Papildus II pielikumā noteiktajā prasībām un neatkarīgi no II pielikuma 2. nodaļā aprakstītās revīzijas rezultāta iestāde, kas piešķir apstiprinājumu, pienācīgā skaitā nejauši izvēlētos gadījumos veic II pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto IUPR ekspluatācijas atbilstības pārbaudi. “Pienācīgā skaitā nejauši izvēlētos gadījumos” nozīmē, ka šim pasākumam ir preventīva ietekme uz neatbilstību šā pielikuma 3. punkta prasībām vai noteikumam par revīzijas datiem, kas nedrīkst būt sagrozīti, viltoti vai tādi, kas nav reprezentatīvi. Ja nav īpašu nosacījumu un tipa apstiprinātājiestādes to var uzskatāmi pierādīt, uzskata, ka nejauša ekspluatācijas atbilstības pārbaudes piemērošana 5 % OBD saimēm ar tipa apstiprinājumu ir pietiekama, lai izpildītu šo prasību. Šim nolūkam tipa apstiprinātājiestādes var mēģināt vienoties ar ražotāju par to, kā izvairīties no divkāršas attiecīgās OBD saimes testēšanas, ja vien šāda vienošanās nemazina pašas tipa apstiprinātājiestādes veiktās ekspluatācijas atbilstības pārbaudes preventīvo ietekmi attiecībā uz neatbilstību šā pielikuma 3. punkta prasībām. Datus, kurus ieguvušas dalībvalstis uzraudzības testēšanas programmu laikā, var izmantot ekspluatācijas atbilstības pārbaudēs. Pēc pieprasījuma tipa apstiprinātājiestādes ziņo Komisijai un citām tipa apstiprinātājiestādēm par revīziju datiem un veiktajām nejaušām ekspluatācijas atbilstības pārbaudēm, tostarp par metodoloģiju, kas izmantota, lai noteiktu tos gadījumus, uz kuriem attiecas nejauša ekspluatācijas atbilstības pārbaude.

3.1.8.

Attiecībā uz visu transportlīdzekļu testa izlasi ražotājs paziņo attiecīgajām iestādēm visus ekspluatācijas veiktspējas datus, kādus OBD sistēma sniedz saskaņā ar šā papildinājuma 3.6. punktu, kā arī testējamā transportlīdzekļa identifikācijas datus un metodoloģiju, kas izmantota, lai no visa autoparka izvēlētos testējamos transportlīdzekļus. Pēc pieprasījuma tipa apstiprinātājiestāde, kura piešķīrusi apstiprinājumu, sniedz Komisijai un citām apstiprinātājiestādēm šos datus un statistisko novērtējumu rezultātus.”;

ii)

pievieno šādu 3.1.10. punktu:

“3.1.10.

Neatbilstība 3.1.6. punkta prasībām, kas noteikta ar šā papildinājuma 3.1.7. vai 3.1.9. punktā aprakstītajiem testiem, uzskatāma par pārkāpumu, uz kuru attiecas Regulas (EK) Nr. 715/2007 13. pantā izklāstītās sankcijas. Šī atsauce neierobežo šādu sankciju piemērošanu citu Regulas (EK) Nr. 715/2007 vai šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, kuros nav skaidri norādīta atsauce uz Regulas (EK) Nr. 715/2007 13. pantu.”;

iii)

tā 3.3.2. punktā pievieno šādu e) un f) apakšpunktu:

“e)

neskarot prasību par citu pārraugu saucēju palielināšanu, palielina šādu komplektējošo daļu pārraugu saucējus, bet tikai tad, ja braukšanas cikls uzsākts ar auksto iedarbināšanu:

i)

šķidruma (eļļa, motora dzesēšanas šķidrums, degviela, SCR reaģents) temperatūras sensori;

ii)

tīra gaisa (apkārtējais gaiss, ieplūdes gaiss, uzpūtes gaiss, ieplūdes kolektors) temperatūras sensori;

iii)

izplūdes gāzu (recirkulācija/dzesēšana, izplūdes gāzu turbokompresors, katalizators) temperatūras sensori;

f)

padeves spiediena kontroles sistēmas pārraugu saucējus palielina, ja izpildīti šādi nosacījumi:

i)

ir izpildīti vispārīgie saucēja nosacījumi;

ii)

padeves spiediena kontroles sistēma darbojas vismaz 15 sekundes vai ilgāk.”;

iv)

tā 3.6.2. punktu aizstāj ar šādu:

“3.6.2.

Īpašām komplektējošām daļām vai sistēmām ar vairākiem pārraugiem, par kuriem jāziņo saskaņā ar šo punktu (piemēram, skābekļa devēja 1. rindā var būt vairāki pārraugi sensoru reakcijai vai citu sensoru pazīmēm), OBD sistēma atsevišķi fiksē katra konkrētā pārrauga skaitītājus un saucējus, izņemot tos, kuri pārrauga īssavienojuma vai pārtrauktas ķēdes kļūmes, un ziņo tikai par atbilstīgo konkrētā pārrauga skaitītāju un saucēju, kuram ir vismazākā skaitliskā attiecība. Ja diviem vai vairākiem konkrētiem pārraugiem ir vienādas attiecības, ziņo par tā konkrētā pārrauga atbilstīgo skaitītāju un saucēju, kam attiecībā uz konkrēto komplektējošo daļu ir lielākais saucējs.”

7.

XII pielikumu groza šādi:

a)

tā 2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.3.

ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 5.2.4. punktu izsaka šādi:

1)

blīvums: mēra testa degvielai saskaņā ar ISO 3675 vai līdzvērtīgu metodi. Benzīnam, dīzeļdegvielai, biodīzeļdegvielai un etanolam (E85 un E75) blīvumu mēra 15 °C temperatūrā, bet attiecībā uz LPG un dabasgāzi/biometānu izmanto standartblīvumu, kas ir šāds:

 

0,538 kg/litrs attiecībā uz LPG,

 

0,654 kg/m3 attiecībā uz NG (3);

2)

ūdeņraža–oglekļa–skābekļa attiecība – izmanto šādas nemainīgas vērtības:

 

C1H1,89O0,016 benzīnam,

 

C1H1,86O0,005 dīzeļdegvielai,

 

C1H2,525 attiecībā uz LPG (sašķidrinātu naftas gāzi),

 

CH4 attiecībā uz NG (dabas gāzi) un biometānu,

 

C1H2,74O0,385 etanolam (E85),

 

C1 H2,61 O0,329 etanolam (E75).”;

b)

pievieno šādu 3.5. punktu:

“3.5.

Transportlīdzekļa CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanas testa cikla laikā piemēro III pielikuma 3.14. punkta noteikumus.”

8.

XIV pielikumu groza šādi:

a)

tā 2.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

“Informācija par visām transportlīdzekļa detaļām, ar kurām transportlīdzekļa ražotājs ir aprīkojis transportlīdzekli, kā norādīts ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN) un jebkuru citu papildu kritēriju, piemēram, transportlīdzekļa garenbāze, motora jauda, apdares līmenis vai citas detaļas, un kuras var aizvietot ar rezerves daļām, ko transportlīdzekļa ražotājs piedāvā saviem pilnvarotajiem remontētājiem vai tirgotājiem, vai trešām personām, atsaucoties uz oriģinālās iekārtas (OE) detaļas numuru, ir pieejama datu bāzē, kurai viegli var piekļūt neatkarīgi uzņēmumi.

Šajā datu bāzē iekļauj informāciju par VIN, OE detaļu numurus, OE detaļu nosaukumus, derīguma atzīmi (“derīgs no” un “derīgs līdz” datumus), uzstādīšanas atzīmes un attiecīgā gadījumā uzbūves raksturojumu.

Informāciju datu bāzē regulāri atjauno. Atjauninājumos jo īpaši ietver visus pārveidojumus, kas veikti atsevišķiem transportlīdzekļiem pēc to ražošanas, ja šāda informācija ir pieejama pilnvarotam tirgotājam.”;

b)

tā 2.2. un 2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Piekļuvi transportlīdzekļa drošības pazīmēm, ko izmanto pilnvaroti dīleri un remontdarbnīcas, neatkarīgiem uzņēmumiem nodrošina atbilstīgi drošības tehnoloģijas aizsardzībai saskaņā ar šādām prasībām:

i)

datu apmaiņa notiek, nodrošinot datu konfidencialitāti, viengabalainību un aizsardzību pret atkārtošanu;

ii)

lieto standarta https//ssl-tls (RFC4346);

iii)

neatkarīgu uzņēmumu un ražotāju savstarpējai autentificēšanai izmanto drošības sertifikātus atbilstoši ISO 20828 standartam;

iv)

neatkarīgu uzņēmumu privāto atslēgu aizsargā ar drošu aparatūru.

Forums par piekļuvi transportlīdzekļu informācijai, kas paredzēts ar 13. panta 9. punktu, nosaka parametrus šo prasību izpildei saskaņā ar tehnikas attīstību.

Neatkarīgajam uzņēmumam šajā nolūkā jābūt apstiprinātam un pilnvarotam, pamatojoties uz dokumentiem, kas uzskatāmi pierāda, ka tas veic likumīgu saimniecisko darbību un nav bijis notiesāts par attiecīgu kriminālu darbību.

2.3.

Pēc 2010. gada 31. augusta ražoto transportlīdzekļu vadības bloku pārprogrammēšanu veic saskaņā ar ISO 22900 vai SAE J2534 neatkarīgi no tipa apstiprinājuma dienas. Lai apstiprinātu ražotāja attiecīgās lietojumprogrammas un transportlīdzekļa saziņas saskarņu (VCI), kas atbilst ISO 22900 vai SAE J2534, saderību, ražotājs piedāvā apstiprināt neatkarīgi izstrādātas VCI vai informāciju un aizdod jebkādu īpašu iekārtu, kas vajadzīga VCI ražotājam, lai tas varētu veikt šādu apstiprināšanu. Uz šādas apstiprināšanas maksu vai informāciju un iekārtu attiecas Regulas (EK) Nr. 715/2007 7. panta 1. punkta noteikumi.

Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuri ražoti līdz 2010. gada 1. septembrim, ražotājs var piedāvāt pilnu pārprogrammēšanu saskaņā ar ISO 22900 vai SAE J2534 vai pārprogrammēšanu, pārdodot vai iznomājot sev piederošu instrumentu. Ja tas pārdod vai iznomā sev piederošu instrumentu, neatkarīgiem uzņēmumiem piekļuve jānodrošina nediskriminējoši, ātri un atbilstoši, bet instrumentam jābūt izmantojamam. Attiecībā uz maksu par piekļuvi šiem instrumentiem piemēro Regulas (EK) Nr. 715/2007 7. panta noteikumus.”;

c)

tā 2.8. punktu aizstāj ar šādu:

“2.8.

Ražotāji nosaka saprātīgu un proporcionālu stundas, dienas, mēneša, gada un darījuma maksu par piekļuvi remonta informācijas tīmekļa vietnēm.”

9.

XVI pielikumu groza šādi:

a)

tā 6.2. punktu papildina ar šādu tekstu:

“Šī punkta vajadzībām pieņem, ka šādas situācijas rodas, ja piemērojamā NOx maksimālā pieļaujamo emisiju vērtība, kas minēta Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikuma 1. tabulā, to pareizinot ar koeficientu 1,5, ir pārsniegta. Izņēmuma kārtā transportlīdzeklim, kurš apstiprināts pagaidu “Euro 6”OBD robežvērtībām, kas noteiktas šīs regulas XI pielikuma 2.3.2. punktā, šādas situācijas rodas, ja piemērojamā NOx maksimālā pieļaujamo emisiju vērtība, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikuma 2. tabulā, ir pārsniegta par 100 mg vai vairāk. NOx emisijas testa laikā, ko veic, lai uzskatāmi pierādītu atbilstību šīm prasībām, nedrīkst par 20 % pārsniegt vērtības, kas minētas pirmajā un otrajā teikumā.”;

b)

tā 7.1. punktu aizstāj ar šādu:

“7.1.

Ja atsauce ir uz šo punktu, uzglabā neizdzēšamu parametru identifikatoru (PID), kas raksturo iemeslus sistēmas, kas prasa vadītāja reakciju, iedarbināšanai, un uzrāda attālumu, kādu transportlīdzeklis nobraucis ar iedarbinātu sistēmu. Transportlīdzeklī jāglabā PID informācija vismaz 800 dienas vai kamēr transportlīdzeklis nobraucis 30 000 km. Piekļuvi PID pēc vispārējas skenēšanas ierīces pieprasījuma nodrošina, izmantojot standarta diagnostikas savienotāja sērijveida pieslēgvietu, saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.5.3.1. punkta noteikumiem un šīs regulas XI pielikuma 1. papildinājuma 2.5. punkta noteikumiem. Sākot no datumiem, kas noteikti 17. pantā, informāciju, ko uzglabā PID, sasaista ar uzkrāto transportlīdzekļa darbības periodu, kurā notikusi sistēmas iedarbināšana, ar precizitāti vismaz līdz 300 dienām vai 10 000 km.”

10.

XVIII pielikuma 3.4.8. punktu aizstāj ar šādu:

“3.4.8.

Transportlīdzekļa elektriskais diapazons … km (saskaņā ar 9. pielikumu ANO/EEK Noteikumos Nr. 101)”.


(1)  Apvienojot divu degvielu transportlīdzekli ar pielāgojamas degvielas transportlīdzekli, piemēro abas testu prasības.

(2)  Šis ir pagaidu noteikums; priekšlikumi par turpmākām prasībām biodīzeļdegvielai un ūdeņradim tiks iesniegti vēlāk.

(3)  Testu benzīnam veic tikai pirms datumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. panta 6. punktā. Pēc šiem datumiem testu veiks abām degvielām. Jālieto testa standartdegviela E75, kas norādīta IX pielikuma B iedaļā.”;

(4)  OV L 257, 25.9.2008., 14. lpp.

(5)  OV L 135, 23.5.2008., 1. lpp.”

(6)  Specifikācijās norādītas “patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas, izmantojot standartu ISO 4259 “Naftas produkti – precīzijas datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm”. Nosakot minimālo vērtību, ņemta vērā minimālā starpība starp 2R un nulli. Nosakot minimālo un maksimālo vērtību, minimālā izmantotā starpība bija 4R (R = reproducējamība). Neskarot šo procedūru, kas vajadzīgs tehniskiem mērķiem, degvielas ražotājam tomēr jācenšas sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktā maksimālā vērtība ir 2R, un vidējo vērtību, lai dotu maksimālās un minimālās robežvērtības. Vajadzības gadījumā jautājumu par to, vai degviela atbilst specifikācijās noteiktajām prasībām, noskaidro, piemērojot standarta ISO 4259 noteikumus.

(7)  Domstarpību gadījumā izmanto procedūras domstarpību atrisināšanai un rezultātu interpretācijai, pamatojoties uz testa metodes precīziju, kā aprakstīts EN ISO 4259.

(8)  Valsts līmeņa domstarpību gadījumā par sēra saturu atsaucas uz EN ISO 20846, vai EN ISO 20884, līdzīgi kā atsaucē uz EN 228 valsts pielikumu.

(9)  Jāpaziņo faktiskais sēra saturs degvielā, ko izmanto 6. tipa testā.

(10)  Bezsvina benzīna saturu var noteikt, no 100 atskaitot procentos izteiktā ūdens un spirta satura summu.

(11)  Šai standartdegvielai apzināti nedrīkst pievienot sastāvdaļas ar fosforu, dzelzi, mangānu vai svinu.

(12)  Etanols, kas atbilst EN 15376 specifikācijai, ir vienīgais skābekli saturošais organiskais savienojums, ko apzināti pievieno standartdegvielai.”


II PIELIKUMS

II PIELIKUMS

EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBA

1.   IEVADS

1.1.   Šajā pielikumā noteiktas izpūtēja emisiju un OBD (ietverot IUPRM ) ekspluatācijas atbilstības prasības saskaņā ar šo regulu apstiprinātiem transportlīdzekļu tipiem.

2.   EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBAS REVĪZIJA

2.1.   Apstiprinātājiestāde ekspluatācijas atbilstības revīziju veic, pamatojoties uz visu būtisko ražotāja rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar tādām pašām ražojumu atbilstības revīzijas procedūrām, kā noteikts Direktīvas 2007/46/EK 12. panta 1. un 2. punktā un minētās direktīvas X pielikuma 1. un 2. punktā. Ekspluatācijas pārraudzības ziņojumus, ko iesniedzis ražotājs, var papildināt ar apstiprinātājiestādes informāciju un dalībvalstu uzraudzības testiem.

2.2.   Ekspluatācijas atbilstības pārbaudes procedūra atspoguļota šī pielikuma 2. papildinājuma 9. punktā minētajā attēlā un ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. papildinājuma 4/2 attēlā (tikai attiecībā uz izpūtēja emisijām). Ekspluatācijas atbilstības pārbaudes process aprakstīts šā pielikuma 3. papildinājumā.

2.3.   Saistībā ar ekspluatācijas atbilstības kontrolei sniegto informāciju ražotājs pēc apstiprinātājiestādes pieprasījuma ziņo tipa apstiprinātājiestādei par garantijas laikā izteiktajām pretenzijām, garantijas laikā veikto remontu un OBD kļūdām, kas reģistrētas ekspluatācijas laikā, atbilstīgi formātam, par kādu vienojās tipa apstiprinājuma laikā. Informācijā sīki norāda ar emisijām saistīto komplektējošo daļu un sistēmu kļūdu biežumu un būtību. Ziņojumu sagatavo vismaz reizi gadā par katru transportlīdzekļa modeli periodā, kas noteikts šīs regulas 9. panta 4. punktā.

2.4.   Parametri, pēc kuriem nosaka ekspluatācijā esošu transportlīdzekļus saimes izpūtēja emisijas

Ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimi var definēt pēc konstrukcijas pamatparametriem, kuriem jābūt kopīgiem visiem saimes transportlīdzekļiem. Attiecīgi var uzskatīt, ka transportlīdzekļu tipi pieder vienai un tai pašai ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimei, ja tiem ir šādi kopīgi parametri vai tie ir noteiktās pielaides robežās:

2.4.1.

degšanas process (divtaktu, četrtaktu, rotācijas);

2.4.2.

cilindru skaits;

2.4.3.

cilindru bloka izkārtojums (rindas, V-formas, radiāls, horizontāli viens otram pretī, cits izkārtojums. Cilindru slīpums vai savērsums nav kritērijs);

2.4.4.

motora degvielas padeves metode (t. i., netiešā vai tiešā iesmidzināšana);

2.4.5.

dzesēšanas sistēmas veids (gaiss, ūdens, eļļa);

2.4.6.

iesūkšanas metode (ar brīvo gaisa iesūci, ar uzpūtes iekārtu);

2.4.7.

degviela, kas paredzēta motora konstrukcijā (benzīns, dīzeļdegviela, dabasgāze, sašķidrināta naftas gāze utt.). Divu degvielu transportlīdzekļus var grupēt vienā saimē ar vienas degvielas transportlīdzekļiem ar nosacījumu, ka viena degviela tiem ir kopīga;

2.4.8.

katalītiskā neitralizatora tips (trīsceļu katalizators, vienkāršs NOx filtrs, SCR sistēma, vienkāršs NOx katalizators vai cits(-i));

2.4.9.

makrodaļiņu filtra tips (ir vai nav);

2.4.10.

izplūdes gāzu recirkulācija (ir vai nav, dzesēta vai nedzesēta); un

2.4.11.

motora cilindra tilpums nav par vairāk nekā 30 % mazāks nekā saimes transportlīdzekļu lielākā motora cilindru tilpums.

2.5.   Informācijas sniegšanas prasības

Apstiprinātājiestāde veic ekspluatācijas atbilstības revīziju, pamatojoties uz ražotāja sniegto informāciju. Tajā jo īpaši jāiekļauj šādi dati:

2.5.1.

ražotāja nosaukums un adrese;

2.5.2.

ražotāja pilnvarotā pārstāvja tajos apgabalos, uz kuriem attiecas ražotāja sniegtā informācija, nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs un e-pasta adrese;

2.5.3.

ražotāja informācijā ietverto transportlīdzekļu modeļa nosaukums(-i);

2.5.4.

attiecīgā gadījumā to transportlīdzekļa tipu saraksts, uz kuriem attiecas ražotāja informācija, t. i., attiecībā uz izputēja emisijām – ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes grupa saskaņā ar 2.4. punktu, un attiecībā uz OBD un IUPRM OBD saimes grupa saskaņā ar XI pielikuma 2. papildinājumu;

2.5.5.

transportlīdzekļa identifikācijas numura (VIN) kodi, ko piemēro ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes tipiem (VIN prefikss);

2.5.6.

tipa apstiprinājuma numuri, ko piemēro transportlīdzekļu saimes tipiem, attiecīgā gadījumā ietverot numurus visiem attiecinājumiem uz citu tipu un nozīmīgām izmaiņām/atsaukšanas gadījumiem (uzlabojumiem pēc izgatavošanas);

2.5.7.

sīka informācija par attiecinājumiem uz citu tipu un nozīmīgām izmaiņām/atsaukšanas gadījumiem attiecībā uz tiem transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem, uz kuriem attiecas ražotāja sniegtā informācija (ja to pieprasa apstiprinātājiestāde);

2.5.8.

laika periods, par kuru sniegta ražotāja informācija;

2.5.9.

transportlīdzekļa ražošanas periods, uz kuru attiecas ražotāja informācija (piemēram, 2007. kalendārajā gadā ražoti transportlīdzekļi);

2.5.10.

ražotāja ekspluatācijas atbilstības pārbaudes procedūra, norādot:

i)

transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšanas metodi;

ii)

transportlīdzekļa izvēles un noraidīšanas kritērijus;

iii)

programmā izmantotos testu tipus un procedūras;

iv)

ražotāja pieņemšanas/noraidīšanas kritērijus transportlīdzekļu saimes grupai;

v)

ģeogrāfisko apgabalu(-s), par kuru ražotājs sniedzis informāciju;

vi)

izmantoto izlases lielumu un izlases metodi;

2.5.11.

ražotāja ekspluatācijas atbilstības procedūras rezultāti, norādot:

i)

programmā ietverto transportlīdzekļu identifikācijas datus (neatkarīgi no tā, vai tie ir testēti vai nav). Identifikācijas datos iekļauj šādus datus:

modeļa nosaukumu,

transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN),

transportlīdzekļa reģistrācijas numuru,

ražošanas datumu,

izmantošanas reģionu (ja zināms),

uzmontētās riepas (tikai attiecībā uz izpūtēja emisijām);

ii)

iemeslu(-s), kādēļ transportlīdzeklis nav ietverts izlasē;

iii)

katra izlasē iekļautā transportlīdzekļa tehniskās apkopes uzskaiti (ieskaitot uzlabojumus);

iv)

katra izlasē iekļautā transportlīdzekļa remontu uzskaiti (ja zināms);

v)

testa informāciju, norādot:

testa/lejupielādes datumu,

testa/lejupielādes vietu,

transportlīdzekļa hodometra uzrādīto attālumu;

vi)

testa datus tikai attiecībā uz izpūtēja emisijām:

testa degvielas specifikācijas (piem., testa standartdegviela vai tirgus degviela),

testa apstākļus (temperatūra, mitrums, dinamometra inerces svars),

dinamometra iestatījumus (piem., jaudas iestatījums),

testa rezultātus (vismaz trim dažādiem transportlīdzekļiem katrā saimē);

vii)

testa datus tikai attiecībā uz IUPRM :

visus nepieciešamos datus, kas lejupielādēti no transportlīdzekļa,

par katru ziņoto pārraugu ekspluatācijas veiktspējas koeficientu IUPRM ;

2.5.12.

OBD sistēmas indikāciju pieraksti;

2.5.13.

attiecībā uz IUPRM izlasi norāda:

visu izvēlēto transportlīdzekļu katra pārrauga vidējo ekspluatācijas veiktspējas koeficientu IUPRM saskaņā ar XI pielikuma 1. papildinājuma 3.1.4 un 3.1.5. punktu,

izvēlēto transportlīdzekļu procentuālo attiecību, kuriem IUPRM ir lielāks vai vienāds ar minimālo vērtību, ko piemēro pārraugiem saskaņā ar XI pielikuma 1. papildinājuma 3.1.4. un 3.1.5. punktu.

3.   TRANSPORTLĪDZEKĻU IZVĒLE EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEI

3.1.   Ražotāja sniegtajai informācijai jābūt pietiekami visaptverošai, lai nodrošinātu, ka ekspluatācijas atbilstību var novērtēt normālos izmantošanas apstākļos. Ražotājs izlasi veido no vismaz divām dalībvalstīm, kurās transportlīdzekļa izmantošanas apstākļi ievērojami atšķiras (izņemot, ja transportlīdzekli pārdod tikai vienā dalībvalstī). Izvēloties dalībvalstis, ņem vērā tādus faktorus kā degvielas atšķirības, apkārtējās vides apstākļi, vidējais ātrums uz ceļiem, atšķirība starp braukšanas veidu pilsētās un uz automaģistrālēm.

Attiecībā uz OBD IUPRM testiem testa izlasē iekļauj tikai tos transportlīdzekļus, kas atbilst 1. papildinājuma 2.2.1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

3.2.   Izvēloties dalībvalstis transportlīdzekļu izlasei, ražotājs var izvēlēties transportlīdzekļus no dalībvalsts, kuru uzskata par īpaši reprezentatīvu. Šādā gadījumā ražotājam uzskatāmi jāparāda apstiprinātājiestādei, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, ka izvēle bijusi reprezentatīva (piemēram, attiecīgajā tirgū gada laikā pārdots visvairāk konkrētās saimes transportlīdzekļu Savienībā). Ja transportlīdzekļu saimei nepieciešams vairāk nekā viens izlases paraugs testam, kā noteikts 3.5. punktā, transportlīdzekļiem otrajā un trešajā izlases paraugā jāatspoguļo atšķirīgi transportlīdzekļa darbības apstākļi salīdzinājumā ar pirmajai izlasei atlasītajiem transportlīdzekļiem.

3.3.   Emisiju testus var veikt testēšanas iekārtā, kas atrodas atšķirīgā tirgū vai reģionā nekā izvēlētie transportlīdzekļi.

3.4.   Ražotājs nepārtraukti veic izpūtēja emisiju ekspluatācijas atbilstības testus, atspoguļojot noteiktas ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes attiecīgo transportlīdzekļu tipu ražošanas ciklu. Maksimālais laika posms starp divu ekspluatācijas atbilstības pārbaužu uzsākšanu nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus. Gadījumos, kad transportlīdzekļa tips apstiprināts ar attiecinājumu uz citu tipu, kam nebija vajadzīgs emisiju tests, šis periods var būt 24 mēneši.

3.5.   Izlases lielums

3.5.1.

Piemērojot 2. papildinājumā minēto statistikas procedūru (t. i., izputēja emisijām), izlašu skaitu nosaka atkarībā no ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu saimes gada pārdošanas apjoma Savienībā, kā noteikts šajā tabulā.

ES reģistrētie transportlīdzekļi

kalendārā gada laikā (attiecībā uz izpūtēja emisiju testiem)

OBD saimes transportlīdzekļi ar IUPR izlases periodā

Izlašu skaits

Līdz 100 000

1

100 001 līdz 200 000

2

Vairāk nekā 200 000

3

3.5.2.

Attiecībā uz IUPR nepieciešamais izlašu skaits ir aprakstīts 3.5.1. punkta tabulā un pamatojas uz OBD saimes transportlīdzekļu skaitu, kas apstiprināti ar IUPR (uz kuriem attiecas izlase).

OBD saimes pirmajā izlases periodā izlase attiecas uz visiem saimes transportlīdzekļa tipiem, kas apstiprināti ar IUPR. Turpmākajos izlases periodos izlase attiecas tikai uz tiem transportlīdzekļa tipiem, kas nav iepriekš testēti vai uz kuriem attiecas emisiju apstiprinājums, kas kopš iepriekšējā izlases perioda ir pagarināts.

Saimēm, kas sastāv no ne vairāk kā 5 000 ES reģistrētu transportlīdzekļu, uz kuriem izlases periodā attiecas izlase, minimālais transportlīdzekļu skaits izlasē ir seši transportlīdzekļi. Visām pārējām saimēm minimālais transportlīdzekļu skaits izlasē ir piecpadsmit transportlīdzekļi.

Katrā izlasē izlases paraugs ir pienācīgi pārstāvēts, t. i., ir pārstāvēti vismaz tie transportlīdzekļu tipi, kas neatšķiras pēc attiecīgiem būtiskiem parametriem (≥ 20 % no saimes kopumā).

4.   Pamatojoties uz 2. punktā minēto revīziju, apstiprinātājiestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem un pasākumiem:

a)

nolemj, ka transportlīdzekļa tipa vai ekspluatācijā esošas transportlīdzekļu saimes, vai OBD saimes ekspluatācijas atbilstība ir apmierinoša, un neveic turpmākus pasākumus;

b)

nolemj, ka ražotāja sniegtā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, un pieprasa ražotājam papildu informāciju vai testu datus;

c)

nolemj, ka, pamatojoties uz apstiprinātājiestādes vai dalībvalsts uzraudzības testēšanas programmu datiem, ražotāja sniegtā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, un pieprasa ražotājam papildu informāciju vai testu datus;

d)

nolemj, ka ekspluatācijā esošas saimes vai OBD saimes transportlīdzekļa tipa ekspluatācijas atbilstība nav apmierinoša, un veic šī transportlīdzekļa tipa vai OBD saimes testu saskaņā ar 1. papildinājumu.

Ja saskaņā ar IUPRM revīziju izlases transportlīdzekļi atbilst testa kritērijiem, kas noteikti 1. papildinājuma 6.1.2. punkta a) vai b) apakšpunktā, tipa apstiprinātājiestāde veic šī punkta d) apakšpunktā noteiktos turpmākos pasākumus.

4.1.   Ja uzskata, ka jāveic 1. tipa tests, lai pārbaudītu emisiju kontroles iekārtu atbilstību prasībām par to veiktspēju ekspluatācijas laikā, šos testus veic, izmantojot testa procedūru, kas atbilst 2. papildinājumā noteiktajiem statistikas kritērijiem.

4.2.   Apstiprinātājiestāde sadarbībā ar ražotāju izvēlas transportlīdzekļu paraugus ar pietiekamu nobraukumu, kura izmantošanu normālos apstākļos var pamatoti nodrošināt. Par transportlīdzekļu atlasi izlasei apspriežas ar ražotāju un ļauj tam piedalīties transportlīdzekļu atbilstības pārbaudēs.

4.3.   Ražotājs drīkst apstiprinātājiestādes uzraudzībā veikt pārbaudes, pat ja tās ir destruktīvas, tiem transportlīdzekļiem, kuru emisiju līmenis pārsniedz robežvērtības, lai tādējādi noteiktu iespējamos nolietošanās iemeslus, kurus nevar attiecināt uz ražotāju (piemēram, pirms testa izmantots benzīns ar svina piedevu). Ja pārbaužu rezultāti apstiprina šos iemeslus, attiecīgos testa rezultātus izslēdz no atbilstības pārbaudes.

1. papildinājums

Ekspluatācijas atbilstības pārbaude

1.   IEVADS

1.1.

Šajā papildinājumā ir noteikti šā pielikuma 4. punktā minētie kritēriji attiecībā uz transportlīdzekļu izvēli testēšanai un ekspluatācijas atbilstības kontroles procedūrām.

2.   IZVĒLES KRITĒRIJI

Kritēriji izvēlētā transportlīdzekļa pieņemšanai attiecībā uz izpūtēja emisijām ir noteikti 2.1. līdz 2.8. punktā un attiecībā uz IUPRM - 2.1.-2.5. punktā.

2.1.

Transportlīdzeklim jāatbilst tādam transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts saskaņā ar šo regulu un ietverts atbilstības sertifikātā saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK. IUPRM pārbaudei transportlīdzeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar “Euro 5+”, “Euro 6- plus IUPR” vai turpmākiem OBD standartiem. Tam jābūt reģistrētam un izmantotam Savienībā.

2.2.

Transportlīdzeklim jābūt ekspluatētam vismaz 15 000 km vai 6 mēnešus, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem sasniegts vēlāk, un ne vairāk kā 100 000 km vai 5 gadus, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem sasniegts ātrāk.

2.2.1.

IUPRM pārbaudei testa izlasē iekļauj tikai transportlīdzekļus, kas:

a)

ir savākuši pietiekamus transportlīdzekļa ekspluatācijas datus pārrauga testam.

Attiecībā uz pārraugiem, kuriem saskaņā ar XI pielikuma 1. papildinājuma 3.6.1. punktu jāsasniedz noteikts ekspluatācijas pārrauga veiktspējas koeficients, jāfiksē un jāziņo koeficienta dati, pietiekami transportlīdzekļa darbības dati jāsaprot šādi: saucējs atbilst turpmāk minētajiem kritērijiem. Pārbaudāmā pārrauga saucēja, kā noteikts XI pielikuma 1. papildinājuma 3.3. un 3.5. punktā, vērtībai jābūt vienādai vai lielākai par vienu no šādām vērtībām:

i)

75 iztvaikošanas sistēmu pārraugiem, sekundārā gaisa sistēmas pārraugiem un pārraugiem, kuros lieto palielinātu saucēju atbilstīgi XI pielikuma 1. papildinājuma 3.3.2. punkta a), b) vai c) apakšpunktam (piem., aukstās iedarbināšanas pārraugi, gaisa kondicionēšanas sistēmas pārraugi utt.); vai

ii)

25 makrodaļiņu filtra pārraugiem un oksidēšanās katalizatora pārraugiem, kuros lieto palielinātu saucēju atbilstīgi XI pielikuma 1. papildinājuma 3.3.2. punkta d) apakšpunktam; vai

iii)

150 katalizatora, skābekļa sensora, EGR sistēmas, VVT sistēmas un visu pārējo komplektējošo daļu pārraugiem;

b)

nav bojāti vai aprīkoti ar papildu vai mainītām detaļām, kā rezultātā OBD sistēma neatbilstu XI pielikuma prasībām.

2.3.

Ir jābūt tehniskās apkopes ierakstiem, kas pierāda, ka transportlīdzeklis ir pienācīgi uzturēts (piemēram, tam ir veikta apkope saskaņā ar ražotāja ieteikumiem).

2.4.

Transportlīdzeklim nedrīkst būt pazīmes, ka tas ir izmantots nesaudzīgi (piemēram, pārmērīgi ātra braukšana, pārslodze, nepareizas degvielas lietošana vai cita nepareiza izmantošana), vai citu faktoru (piemēram, bojājumi), kas varētu ietekmēt emisiju veiktspēju. Ņem vērā datorā glabāto kļūdas kodu un nobraukuma informāciju. Transportlīdzekli nedrīkst izvēlēties testēšanai, ja datorā uzglabātā informācija liecina, ka šis transportlīdzeklis ir darbināts pēc kļūdas koda reģistrācijas un tam pietiekami drīz nav veikts remonts.

2.5.

Motoram vai transportlīdzeklim nedrīkst būt veikts neatļauts kapitālremonts.

2.6.

No transportlīdzekļa degvielas tvertnes ņemtajā degvielas paraugā svina un sēra saturam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK (1) noteiktajiem piemērojamiem standartiem, un nav pieļaujamas nepareizas degvielas izmantošanas pazīmes. Var veikt pārbaudes izpūtējā.

2.7.

Nedrīkst būt tādu problēmu pazīmju, kas varētu apdraudēt laboratorijas darbinieku drošību.

2.8.

Visām transportlīdzekļa piesārņojuma kontroles sistēmas komplektējošām daļām jāatbilst piemērojamajam tipa apstiprinājumam.

3.   DIAGNOSTIKA UN TEHNISKĀ APKOPE

Pirms izplūdes emisiju mērījuma testēšanai pieņemtiem transportlīdzekļiem saskaņā ar 3.1. līdz 3.7. punktā noteikto procedūru veic nepieciešamo diagnostiku un tehnisko apkopi.

3.1.

Veic šādu pārbaudi: gaisa filtra, visu piedziņas siksnu, visu šķidrumu līmeņu, radiatora vāka, visu vakuuma cauruļu un ar pretpiesārņošanas sistēmu saistītu elektrības vadu integritātes pārbaude; aizdedzes, degvielas mērīšanas un piesārņojuma kontroles iekārtas komplektējošo daļu pārbaude attiecībā uz nepareizu noregulējumu un/vai bojājumiem. Visas neatbilstības reģistrē.

3.2.

Pārbauda OBD sistēmas pienācīgu darbību. Reģistrē jebkādus darbības traucējumu rādījumus OBD sistēmas atmiņā un veic nepieciešamo remontu. Ja OBD darbības traucējumu indikators reģistrē darbības traucējumu iepriekšējās sagatavošanas cikla laikā, kļūdu var noteikt un labot. Testu var atkārtot un izmantot saremontētā transportlīdzekļa rezultātus.

3.3.

Pārbauda aizdedzes sistēmu un aizstāj bojātās detaļas, piemēram, aizdedzes sveces, vadus u.c.

3.4.

Pārbauda kompresiju. Ja rezultāti ir neapmierinoši, transportlīdzekli atzīst par neapmierinošu.

3.5.

Pārbauda motora parametrus salīdzinājumā ar ražotāja specifikācijām un nepieciešamības gadījumā noregulē.

3.6.

Ja transportlīdzekļa nobraukums ir 800 km robežās no plānotās tehniskās apkopes, apkopi veic saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Neatkarīgi no hodometra rādījumiem pēc ražotāja pieprasījuma var nomainīt eļļas un gaisa filtru.

3.7.

Pēc transportlīdzekļa pieņemšanas degvielu aizstāj ar atbilstīgu emisiju testa standartdegvielu, izņemot gadījumus, kad ražotājs piekrīt tirgus degvielas izmantošanai.

4.   EKSPLUATĀCIJAS TESTĒŠANA

4.1.

Ja transportlīdzekļa pārbaudi uzskata par nepieciešamu, emisiju testus saskaņā ar III pielikumu veic iepriekš sagatavotiem transportlīdzekļiem, kas izvēlēti saskaņā ar šī papildinājuma 2. un 3. punkta prasībām. Testā iekļauj tikai elementārdaļiņu skaita emisiju mērījumus transportlīdzekļiem, kas apstiprināti “Euro 6” emisiju standartiem W, X un Y kategorijā, kā noteikts I pielikuma 6. papildinājuma 1. tabulā. Iepriekšējas sagatavošanas cikli, kas ir papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. pielikuma 5.3. punktā minētajiem cikliem, pieļaujami tikai tad, ja tie ir reprezentatīvi attiecībā uz parastu braukšanu.

4.2.

Ar OBD sistēmu aprīkotiem transportlīdzekļiem var pārbaudīt darbības traucējumu norāžu utt. ekspluatācijas darbības atbilstību emisiju līmeņiem (piemēram, darbības traucējumu norāžu ierobežojumi, kas definēti XI pielikumā) attiecībā uz tipa apstiprinājuma specifikācijām.

4.3.

OBD sistēmu var pārbaudīt, piemēram, attiecībā uz emisiju līmeņiem, kas pārsniedz piemērojamās robežvērtības, bet darbības traucējums netiek uzrādīts, darbības traucējumu norāžu sistemātisku kļūdainu iedarbināšanu un kļūdainu vai nolietotu komplektējošo daļu noteikšanu OBD sistēmā.

4.4.

Ja komplektējošā daļa vai sistēma darbojas veidā, kas nav ietverts tipa apstiprinājuma sertifikātā un/vai šāda transportlīdzekļa tipa informācijas komplektā, un šāda novirze nav atļauta Direktīvas 2007/46/EK 13. panta 1. vai 2. punktā, un OBD nenorāda darbības traucējumu, tad komplektējošo daļu vai sistēmu nedrīkst aizstāt pirms emisiju testa, izņemot gadījumus, kad konstatē, ka komplektējošā daļa vai sistēma ir bojāta vai nesaudzīgi izmantota tā, ka OBD sistēma nekonstatē rezultātā radušos nepareizo darbību.

5.   EMISIJU TESTA REZULTĀTU IZVĒRTĒŠANA

5.1.

Testa rezultātus iesniedz izvērtēšanas procedūrai saskaņā ar 2. papildinājumu.

5.2.

Testa rezultātus nedrīkst reizināt ar nolietošanās koeficientiem.

6.   PLĀNS PASĀKUMIEM STĀVOKĻA IZLABOŠANAI

6.1.

Apstiprinātājiestāde pieprasa ražotājam iesniegt plānu pasākumiem neatbilstības novēršanai, ja konstatē, ka:

6.1.1.

attiecībā uz izpūtēja emisijām vairāk nekā viens transportlīdzeklis ir kaitīgs emisiju avots, kas atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

a)

vai nu atbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. papildinājuma 3.2.3. punkta nosacījumiem, un gan apstiprinātājiestāde, gan ražotājs atzīst vienu pārmērīgu emisiju cēloni;

b)

vai arī atbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. papildinājuma 3.2.4. punkta nosacījumiem, un apstiprinātājiestāde ir konstatējusi vienu pārmērīgu emisiju cēloni;

6.1.2.

attiecībā uz noteikta pārrauga M IUPRM testa izlasē izpilda šādus statistikas nosacījumus, kuru lielumu nosaka saskaņā ar šā pielikuma 3.5. punktu:

a)

transportlīdzekļiem, kas atbilstīgi XI pielikuma 1. papildinājuma 3.1.5. punktam apstiprināti ar koeficientu 0,1, no transportlīdzekļa iegūtie dati norāda, ka vismaz viena pārrauga M testa izlasē vidējais ekspluatācijas veiktspējas koeficients ir mazāks par 0,1 vai ka 66 % un vairāk no testa izlases transportlīdzekļu ekspluatācijas pārrauga veiktspējas koeficients ir mazāks par 0,1;

b)

transportlīdzekļiem, kas atbilstīgi XI pielikuma 1. papildinājuma 3.1.4. punktam apstiprināti ar pilnu koeficientu klāstu, no transportlīdzekļa iegūtie dati norāda, ka vismaz viena pārrauga M testa izlasē vidējais ekspluatācijas veiktspējas koeficients ir mazāks par testa Testmin(M) vērtību vai ka 66 % un vairāk no testa izlases transportlīdzekļu ekspluatācijas veiktspējas koeficients ir mazāks par testa Testmin(M) vērtību.

Testa Testmin(M) vērtība ir:

i)

0,230 ja M pārrauga ekspluatācijas veiktspējas rādītājam ir jābūt 0,26;

ii)

0,460 ja M pārrauga ekspluatācijas veiktspējas rādītājam ir jābūt 0,52;

iii)

0,297 ja M pārrauga ekspluatācijas veiktspējas rādītājam ir jābūt 0,336,

saskaņā ar XI pielikuma 1. papildinājuma 3.1.4. punktu.

6.2.

Pasākumu plānu stāvokļa izlabošanai tipa apstiprinātājiestādei iesniedz ne vēlāk kā 60 darbadienas pēc 6.1. punktā minētās paziņošanas dienas. Tipa apstiprinātājiestāde 30 darbadienu laikā apstiprina vai noraida plānu pasākumiem stāvokļa izlabošanai. Tomēr, ja ražotājs kompetentajai apstiprinātājiestādei var uzskatāmi parādīt, ka ir nepieciešamas ilgāks laiks, lai izmeklētu neatbilstību un iesniegtu pasākumu plānu stāvokļa izlabošanai, piešķir pagarinājumu.

6.3.

Stāvokļa izlabošanas pasākumi attiecas uz visiem transportlīdzekļiem, kurus, visticamāk, ietekmējis attiecīgais defekts. Jāizvērtē nepieciešamība grozīt tipa apstiprinājuma dokumentus.

6.4.

Ražotājs sniedz visu paziņojumu dokumentu kopijas saistībā ar stāvokļa izlabošanas pasākumu plānu, veido atsaukšanas kampaņas reģistru un sniedz apstiprinātājiestādei regulārus ziņojumus par situāciju.

6.5.

Stāvokļa izlabošanas pasākumu plānā iekļauj 6.5.1. līdz 6.5.11. punktā noteiktās prasības. Ražotājs stāvokļa izlabošanas pasākumu plānam piešķir īpašu nosaukumu vai numuru.

6.5.1.

Stāvokļa izlabošanas pasākumu plānā ietver katra transportlīdzekļa tipa aprakstu.

6.5.2.

Apraksts par īpašām izmaiņām, grozījumiem, remontu, labojumiem, pielāgojumiem vai citām izmaiņām, kas veicamas, lai transportlīdzeklis būtu atbilstīgs, tostarp īss informācijas un tehnisko pētījumu apkopojums, kas apstiprina ražotāja lēmumu attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas veicami neatbilstības labošanai.

6.5.3.

Metodes apraksts, kādā ražotājs informē transportlīdzekļu īpašniekus.

6.5.4.

Atbilstīgas tehniskās apkopes vai izmantošanas apraksts, ja ražotājs to paredz kā nosacījumu, lai saņemtu atļauju veikt remontu stāvokļa izlabošanas pasākumu ietvaros, un ražotāja paskaidrojums par iemesliem šādu nosacījumu noteikšanai. Tehniskās apkopes vai izmantošanas nosacījumus var noteikt tikai tad, ja tie skaidri attiecas uz neatbilstību un stāvokļa izlabošanas pasākumiem.

6.5.5.

Procedūras apraksts, kas jāievēro transportlīdzekļu īpašniekiem, lai iegūtu neatbilstības labojumu. Tajā iekļauj datumu, pēc kura var veikt stāvokļa izlabošanas pasākumus, paredzamo laiku, kas nepieciešams darbnīcai, lai veiktu remontu, un vietas, kur to var veikt. Remontu veic pienācīgā laika posmā pēc transportlīdzekļa piegādes.

6.5.6.

Transportlīdzekļa īpašniekam nosūtītās informācijas kopija.

6.5.7.

Īss sistēmas apraksts, ko ražotājs izmanto, lai nodrošinātu atbilstīgu komplektējošo daļu vai sistēmu piegādi stāvokļa izlabošanas veikšanai. Tajā norāda, kad būs pietiekams atbilstīgo komplektējošo daļu vai sistēmu daudzums, lai uzsāktu kampaņu.

6.5.8.

Visu to instrukciju kopijas, kas nosūtāmas personām, kuras veic remontu.

6.5.9.

Apraksts par ieteikto stāvokļa izlabošanas pasākumu ietekmi uz emisijām, degvielas patēriņu, braukšanas īpašībām un drošību attiecībā uz katra transportlīdzekļa tipu, kas ietverts stāvokļa izlabošanas pasākumu plānā, kopā ar informāciju un tehnisko pētījumu apkopojumu, kas apliecina šos secinājumus.

6.5.10.

Jebkura cita informācija, ziņojumi vai dati, kurus tipa apstiprinātājiestāde var pamatoti noteikt kā nepieciešamus, lai novērtētu stāvokļa izlabošanas pasākumu plānu.

6.5.11.

Ja stāvokļa izlabošanas pasākumi ietver atsaukšanu, tipa apstiprinātājiestādei iesniedz remonta reģistrēšanas metodes aprakstu. Ja izmanto marķējumu, iesniedz tā paraugu.

6.6.

Ražotājam var pieprasīt veikt pamatoti plānotus un nepieciešamus testus komplektējošām daļām un transportlīdzekļiem, kuriem veiktas piedāvātās izmaiņas, remonts vai pārveidojumi, lai uzskatāmi parādītu izmaiņu, remonta vai pārveidojumu efektivitāti.

6.7.

Ražotājam ir pienākums reģistrēt ikvienu transportlīdzekli, kas ir atsaukts un remontēts, un darbnīcu, kurā veikts remonts. Tipa apstiprinātājiestādei pēc pieprasījuma ir piekļuve reģistram piecus gadus pēc stāvokļa izlabošanas pasākumu plāna īstenošanas.

6.8.

Remonta, pārveidojuma vai jaunas iekārtas pievienošanu faktu reģistrē sertifikātā, ko ražotājs izsniedz transportlīdzekļa īpašniekam.

2. papildinājums

Statistiskā procedūra ekspluatācijas atbilstības testēšanai

1.

Šo procedūru izmanto, lai pārbaudītu ekspluatācijas atbilstības prasības 1. tipa testam. Piemēro atbilstīgo statistisko metodi, kas izklāstīta ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. papildinājumā, ievērojot šī papildinājuma 2. līdz 9. punktā aprakstītos izņēmumus.

2.

Nepiemēro 1. zemsvītras piezīmi.

3.

Noteikumu 3.2. punktu lasa šādi:

“Transportlīdzekli uzskata par kaitīgu emisiju avotu, ja ir izpildīti 3.2.2. punkta nosacījumi.”

4.

Nepiemēro 3.2.1. punktu.

5.

Noteikumu 3.2.2. punktā atsauci uz B rindu 5.3.1.4. punkta tabulā saprot kā atsauci uz 1. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz “Euro 5” transportlīdzekļiem un 2. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz “Euro 6” transportlīdzekļiem.

6.

Noteikumu 3.2.3.2.1. un 3.2.4.2. punktā atsauci uz 3. papildinājuma 6. punktu saprot kā atsauci uz šīs regulas II pielikuma 1. papildinājuma 6. punktu.

7.

Noteikumu 2. un 3. piezīmē atsauci uz A rindu 5.3.1.4. punkta tabulā saprot kā atsauci uz 1. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz “Euro 5” transportlīdzekļiem un 2. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz “Euro 6” transportlīdzekļiem.

8.

Noteikumu 4.2. punktā atsauci uz 5.3.1.4. punktu saprot kā atsauci uz 1. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz “Euro 5” transportlīdzekļiem un 2. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz “Euro 6” transportlīdzekļiem.

9.

Noteikumu 4/1. attēlu nomaina ar šādu attēlu.

4/1.   attēls

Image

3. papildinājums

Pienākumi attiecībā uz ekspluatācijas atbilstību

1.

Ekspluatācijas atbilstības pārbaudes process ilustrēts 1. attēlā.

2.

Ražotājs sagatavo visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu atbilstību šī pielikuma prasībām. Apstiprinātājiestāde var arī ņemt vērā informāciju no uzraudzības programmām.

3.

Apstiprinātājiestāde veic visas nepieciešamās procedūras un testus, lai pārliecinātos par ekspluatācijas atbilstības prasību izpildi. (2.–4. posms).

4.

Ja, novērtējot iesniegto informāciju, konstatē neatbilstības vai rodas nesaskaņas, apstiprinātājiestāde pieprasa skaidrojumu no tehniskā dienesta, kas veicis tipa apstiprinājuma testu.

5.

Ražotājs sagatavo un īsteno pasākumu plānu stāvokļa izlabošanai. Šis plāns pirms īstenošanas jāapstiprina apstiprinātājiestādei (5. posms).

1.   attēls

Ekspluatācijas atbilstības process

Image


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.


Top