EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0476

2010/476/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 30. augusts ), ar kuru attiecībā uz Čehiju un Slovākiju groza Lēmumu 2006/593/EK, ar ko nosaka saistību apropriējumu paredzamo sadalījumu dalībvalstīm attiecībā uz reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 5818)

OJ L 232, 2.9.2010, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/476/oj

2.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 232/11


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 30. augusts),

ar kuru attiecībā uz Čehiju un Slovākiju groza Lēmumu 2006/593/EK, ar ko nosaka saistību apropriējumu paredzamo sadalījumu dalībvalstīm attiecībā uz reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 5818)

(2010/476/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2006/593/EK (2) Komisija noteica saistību apropriējumu paredzamo sadalījumu dalībvalstīm attiecībā uz reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 II pielikuma 10. punktu 2010. gadā konstatēts, ka 2007.–2009. gadā Čehijā, Polijā un Slovākijā kopējais IKP vairāk nekā par ± 5 % ir novirzījies no kopējā IKP, kas aplēsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 II pielikuma 9. punktu, tostarp valūtas maiņas kursa izmaiņu rezultātā. Tāpēc attiecīgi jāpielāgo summas, kas Čehijai un Slovākijai piešķirtas par 2011.–2013. gadu.

(3)

Saskaņā ar 16. un 17. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (3) Komisija 2010. gada 16. aprīlī pieņēma paziņojumu par tehniskajām korekcijām 2011. gada finanšu shēmā atbilstoši NKI izmaiņām, tostarp to summu korekcijām, kas piešķirtas no kohēzijas atbalsta fondiem dalībvalstīm, uz kurām attiecas novirze starp aplēsto un faktisko IKP laikposmā no 2007. līdz 2009. gadam (4), kurā tā informēja, ka ir vajadzīga pozitīva korekcija Čehijai EUR 237 045 801 apmērā un Slovākijai EUR 137 711 534 apmērā, kas dalāma vienādās summās 2011., 2012. un 2013. gadā.

(4)

Lai noteiktu attiecīgajām dalībvalstīm piešķirtās summas, ir jāņem vērā proporcionālais piešķīrums starp konverģences mērķi un reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi pašreizējā plānošanas periodā 2007.–2013. gadam katrai no attiecīgajām dalībvalstīm, un no fondiem piešķirtie līdzekļi jāizmanto iespējami efektīvi projektos, ko patlaban īsteno. Tāpēc ar šo lēmumu jāpiešķir tikai daļa no kopējās pozitīvās korekcijas attiecībā uz reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi.

(5)

Tāpēc Lēmums 2006/593/EK ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/593/EK I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 30. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Johannes HAHN


(1)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

(2)  OV L 243, 6.9.2006., 32. lpp.

(3)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(4)  COM(2010) 160 galīgā redakcija.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Saistību apropriējumu paredzamais sadalījums dalībvalstu reģioniem, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu no struktūrfondiem atbilstīgi konverģences mērķim laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim

(EUR)

1. TABULA –

Apropriējumu summa (2004. gada cenas)

Dalībvalsts

Reģioni, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu atbilstīgi reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķim

Papildu finansējums, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 II pielikuma šādā punktā:

10

16

20

23

25

26

28

29

Belgique/België

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

4 633 651

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Éire/Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

7 006 030

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

778 631 938

 

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

37 194 148 334

11 639 681

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Dalībvalsts

2. TABULA –

Apropriējumu sadalījums pa gadiem (2004. gada cenas)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Belgique/België

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

54 696 847

54 665 961

54 635 679

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Éire/Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

55 518 251

58 543 272

68 370 355

Suomi/Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Kopā

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 521 026 234

5 524 020 369

5 533 817 170”


Top