EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0049

Komisijas Lēmums ( 2009. gada 30. novembris ), ar ko nosaka pirmos reģionus Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbības sākšanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 8542)

OJ L 23, 27.1.2010, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 204 - 206

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/49(1)/oj

27.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/62


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris),

ar ko nosaka pirmos reģionus Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbības sākšanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 8542)

(Autentiski ir tikai teksti bulgāru, čehu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā)

(2010/49/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 767/2008 par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (1) un jo īpaši tās 48. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 767/2008 48. pantā ir paredzēta VIS darbības pakāpeniska īstenošana. Attiecīgi vajag noteikt pirmos reģionus, kuros pakāpeniskas ieviešanas pirmajos posmos uzkrātie dati tiek nosūtīti apstrādei VIS sistēmā (ieskaitot fotogrāfijas un daktiloskopijas datus), bet vēlāk nosūtīti VIS attiecībā uz visiem pieteikumiem attiecīgajā reģionā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 767/2008 48. panta 4. punktā ir paredzēta minēto reģionu noteikšana, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: nelegālas imigrācijas risks, draudi dalībvalstu iekšējai drošībai un iespējas vākt biometriskos datus no visām šā reģiona vietām.

(3)

Saskaņā ar dalībvalstu ekspertu secinājumiem 2005. gadā Komisija ir noteikusi dažādu reģionu novērtējumu, lai pakāpeniski īstenotu VIS, ņemot vērā – īpaši attiecībā uz pirmo kritēriju – vīzu atteikumu vidējo skaitu un ieceļošanas atteikumu skaitu katrā attiecīgajā reģionā un – attiecībā uz trešo kritēriju – faktu, ka jāpalielina konsulārā klātbūtne vai konsulārā pārstāvniecība dažos reģionos, lai tur efektīvi varētu īstenot VIS.

(4)

Saskaņā ar minēto novērtējumu pirmais reģions, kurā vīzu datu ievākšanai un pārsūtīšanai uz VIS vajadzētu sākties attiecībā uz visiem vīzu pieteikumiem, ir Ziemeļāfrika.

(5)

Otrais reģions, kurā vīzu datu ievākšanai un pārsūtīšanai vajadzētu sākties attiecībā uz visiem vīzu pieteikumiem, ir Tuvie Austrumi, izņemot okupēto palestīniešu teritoriju, jo pastāv nopietnas tehniskas grūtības, ar kurām var nākties saskarties saistībā ar attiecīgo konsulāro iestāžu vai biroju aprīkojumu. Vēlākā posmā jāpieņem lēmums par VIS darbības sākšanu šajā teritorijā.

(6)

Trešais reģions, kurā vīzu datu vākšanai un pārsūtīšanai uz VIS vajadzētu sākties attiecībā uz visiem vīzu pieteikumiem, ir Persijas līča reģions.

(7)

Lai nepieļautu pārrāvumu starp cīņu ar nelegālo imigrāciju un iekšējās drošības nodrošināšanu, Šengenas robežpārejas punkti ir jānosaka kā atsevišķs reģions, kas tādējādi ļaus ņemt vērā vīzu pieteikumus, kas iesniegti pie ārējām robežām. Dalībvalstīm ārējos robežšķērsošanas punktos jācenšas sākt vākt un pārsūtīt datus uz VIS pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no situācijas, kad minēto trešo valstu valstspiederīgie apietu šajos reģionos ieviesto sistēmu, iesniedzot pieteikumus uz ārējām robežām.

(8)

Darbības sākums katrā no šiem reģioniem Komisijai jānosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 48. panta 1. un 3. punktu.

(9)

Lai noteiktu turpmākos reģionus, vēlāk jāpieņem turpmāki lēmumi, ņemot vērā papildu un atjauninātus šo reģionu novērtējumus saskaņā ar attiecīgajiem kritērijiem un īstenošanas pieredzi pirmajos reģionos, kas noteikti šajā lēmumā.

(10)

Saskaņā ar 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalījās Regulas (EK) Nr. 767/2008 pieņemšanā un tādēļ šī regula nav tai saistoša un nav jāpiemēro. Tomēr, ņemot vērā to, ka Regula (EK) Nr. 767/2008 pamatojas uz Šengenas acquis saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, Dānija saskaņā ar protokola 5. pantu 2008. gada 13. oktobra vēstulē paziņoja par šā acquis transponēšanu savos tiesību aktos. Tādēļ saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai ir saistoša šā lēmuma īstenošana.

(11)

Šis lēmums papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumu 2000/365/EK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (2). Tādēļ Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro. Tāpēc šis lēmums Apvienotajai Karalistei nav jāadresē.

(12)

Šis lēmums papildina Šengenas acquis noteikumus, kuros Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/192/EK par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (3). Tādēļ Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro. Tāpēc šis lēmums Īrijai nav jāadresē.

(13)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šis lēmums papildina Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma izpratnē, kurš noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (4), attiecībā uz jomu, kura norādīta 1. panta B punktā Padomes 1999. gada 17. maija Lēmumā 1999/437/EK par dažiem minētā nolīguma piemērošanas pasākumiem (5).

(14)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Lēmumu, kas noslēgts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, – šī regula ir to Šengenas acquis  (6) noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B punktā, to lasot saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2008/146/EK (7) un Padomes Lēmumā 2008/149/TI (8).

(15)

Attiecībā uz Lihtenšteinu šis lēmums papildina Šengenas acquis noteikumus tā protokola nozīmē, kurš parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, jomā, kura norādīta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B punktā, to lasot saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2008/261/EK (9) un Padomes Lēmumā 2008/262/EK (10).

(16)

Attiecībā uz Kipru šis lēmums veido noteikumus, kas papildina Šengenas acquis vai kā citādi ir saistīts ar to 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta nozīmē.

(17)

Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju šis lēmums veido noteikumus, kas papildina Šengenas acquis vai kā citādi ir saistīts ar to 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punkta nozīmē.

(18)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar 51. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1987/2006 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (11),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Reģioni, kuros datu vākšana vai pārsūtīšana Vīzu informācijas sistēmai (VIS) sākas saskaņā Regulas (EK) Nr. 767/2008 48. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 3. punktu, ir šādi:

pirmais reģions:

Alžīrija,

Ēģipte,

Lībija,

Mauritānija,

Maroka,

Tunisija,

otrais reģions:

Izraēla,

Jordānija,

Libāna,

Sīrija,

trešais reģions:

Afganistāna,

Bahreina,

Irāna,

Irāka,

Kuveita,

Omāna,

Katara,

Saūda Arābija,

Apvienotie Arābu Emirāti,

Jemena.

2. pants

Ārējo robežu pārejas punkti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (12), veido atsevišķu reģionu. Vīzu pieteikumiem, kas iesniegti uz ārējās robežas, datu vākšanai un nosūtīšanai VIS sākas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 48. panta 3. punktu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Vācijas Federatīvajai Republikai, Igaunijas Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Ungārijas Republikai, Maltas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovēnijas Republikai, Slovākijas Republikai, Somijas Republikai un Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.

(2)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(3)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(4)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(6)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(7)  OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.

(8)  OV L 53, 27.2.2008., 50. lpp.

(9)  OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.

(10)  OV L 83, 26.3.2008., 5. lpp.

(11)  OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.

(12)  OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.


Top