EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 219/2009 ( 2009. gada 11. marts ), ar ko, ievērojot Līguma 251. pantā minēto procedūru, vairākus instrumentus pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – otrā daļa

OJ L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 212 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/109


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 219/2009

(2009. gada 11. marts),

ar ko, ievērojot Līguma 251. pantā minēto procedūru, vairākus instrumentus pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru

Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – otrā daļa

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu, 44. panta 1. punktu 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 95. pantu, 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 175. panta 1. punktu un 179. un 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4), tika grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK (5), kas ieviesa regulatīvo kontroles procedūru attiecībā uz vispārēju pasākumu pieņemšanu, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus elementus pamataktā, kurš pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, inter alia svītrojot dažus šādus elementus, vai papildināt aktu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus.

(2)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas deklarāciju (6) par Lēmumu 2006/512/EK ir noteikts, ka regulatīvo kontroles procedūru piemērot jau spēkā esošiem un saskaņā ar Līguma 251. pantu pieņemtiem tiesību aktiem var tad, ja tos pielāgo atbilstīgi piemērotajām procedūrām.

(3)

Tā kā šajos aktos veicamie grozījumi ir tehniska rakstura un attiecas vienīgi uz komitejas procedūrām, tie – attiecībā uz direktīvām – dalībvalstīm nav jātransponē,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā uzskaitītos tiesību aktus atbilstīgi minētajam pielikumam pielāgo Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK.

2. pants

Atsauces uz to tiesību aktu noteikumiem, kas minēti pielikumā, uzskata par atsaucēm uz noteikumiem, kas pielāgoti ar šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2009. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. VONDRA


(1)  OV C 224, 30.8.2008., 35. lpp.

(2)  OV C 117, 14.5.2008., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 16. februāra Lēmums.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(5)  OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.

(6)  OV L 255, 21.10.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   HUMĀNĀ PALĪDZĪBA

Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 (1996. gada 20. jūnijs) par humāno palīdzību  (1)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1257/96 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt šīs regulas īstenošanas pasākumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1257/96 ar šo groza šādi:

1)

regulas 13. panta ceturto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija pieņem lēmumus turpināt pasākumus, kas noteikti saskaņā ar ārkārtas procedūru, rīkojoties saskaņā ar 17. panta 2. punktā izklāstīto vadības procedūru un 15. panta 2. punkta otrajā ievilkumā noteiktajās robežās.”;

2)

regulas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“15. pants

1.   Komisija pieņem šīs regulas īstenošanas pasākumus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 17. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Komisija, rīkojoties saskaņā ar 17. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru:

lemj par Kopienas finansējumu 2. panta c) punktā minētajiem humānās palīdzības aizsardzības pasākumiem,

nolemj uzsākt tiešu Komisijas rīcību vai finansēt dalībvalstu specializēto iestāžu darbības.

3.   Komisija saskaņā ar 17. panta 2. punktā noteikto procedūru:

apstiprina vispārējus plānus, kas paredzēti, lai nodrošinātu pasākumus konkrētā valstī vai reģionā, ja humānā krīze sasniegusi tādus mērogus un sarežģītību, ka tā var ieilgt, kā arī šādu plānu budžetus. Šajā sakarā Komisija un dalībvalstis nosaka prioritātes, kas jāievēro, īstenojot minētos globālos plānus,

neskarot 13. pantu, lemj par projektiem, kas pārsniedz divus miljonus ECU.”;

3)

regulas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“17. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

2.   UZŅĒMUMI

2.1.   Padomes Direktīva 75/324/EEK (1975. gada 20. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem  (2)

Attiecībā uz Direktīvu 75/324/EEK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt nepieciešamos šīs direktīvas tehniskos pielāgojumus un nepieciešamos grozījumus, lai pielāgotu pielikumu zinātnes un tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 75/324/EEK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 75/324/EEK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Komisija pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šīs direktīvas pielikumu tehnikas attīstībai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 7. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

svītro 3. punktu;

3)

10. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija var pieņemt vajadzīgos šīs direktīvas tehniskos pielāgojumus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Šajā gadījumā dalībvalsts, kura jau ir pieņēmusi drošības pasākumus, var tos saglabāt līdz pielāgojumu spēkā stāšanās brīdim.”

2.2.   Padomes Direktīva 93/15/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību  (3)

Attiecībā uz Direktīvu 93/15/EEK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot minēto direktīvu, lai ņemtu vērā visus turpmākos grozījumus Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumos un izveidotu nosacījumus 14. panta otrās daļas piemērošanai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 93/15/EEK elementus, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 93/15/EEK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“13. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Komiteja izskata jebkuru jautājumu, kas attiecas uz šīs direktīvas piemērošanu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

5.   Komisija saskaņā ar 3. punktā minēto vadības procedūru pieņem īstenošanas pasākumus, jo īpaši – lai ņemtu vērā visus turpmākos grozījumus Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumos.”;

2)

direktīvas 14. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Dalībvalstis noskaidro, vai šādiem uzņēmumiem ir sprāgstvielu uzraudzības sistēma, lai pēc tās jebkurā laikā varētu noteikt sprāgstvielas īpašnieku. Komisija var pieņemt pasākumus, ar kuriem izveido nosacījumus šā punkta piemērošanai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

2.3.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/14/EK (2000. gada 8. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām  (4)

Attiecībā uz Direktīvu 2000/14/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt īstenošanas nosacījumus, lai pielāgotu tehnikas attīstībai III pielikumu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2000/14/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 2000/14/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 18. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

svītro 3. punktu;

2)

iekļauj šādu pantu:

“18.a pants

Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, lai tehnikas attīstībai pielāgotu III pielikumu, ja tie tieši neietekmē 12. pantā uzskaitīto iekārtu izmērīto skaņas intensitātes līmeni, jo īpaši iekļaujot atsauces uz attiecīgiem Eiropas standartiem.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 19. panta b) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“b)

palīdz Komisijai pielāgot tehnikas attīstībai III pielikumu;”.

2.4.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2003/2003 (2003. gada 13. oktobris) par mēslošanas līdzekļiem  (5)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 2003/2003 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot minētās regulas pielikumus tehnikas attīstībai, pielāgot mērīšanas, paraugu ņemšanas un analīzes metodes, pieņemt noteikumus par kontroles pasākumiem un iekļaut jaunus EK mēslošanas līdzekļu veidus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 ar šo groza šādi:

1)

regulas 29. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Komisija pielāgo un modernizē mērīšanas, paraugu ņemšanas un analīzes metodes un, ja vien iespējams, izmanto Eiropas standartus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. To pašu procedūru piemēro, lai pieņemtu īstenošanas noteikumus, kas vajadzīgi, lai precizētu šajā pantā un 8., 26. un 27. pantā noteiktos kontroles pasākumus. Šādi noteikumi īpaši attiecas uz testu atkārtošanas biežumu, kā arī uz pasākumiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu, ka tirgū laistais mēslošanas līdzeklis ir identisks ar testēto mēslošanas līdzekli.”;

2)

regulas 31. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Komisija pielāgo I pielikumu, lai iekļautu jaunus mēslošanas līdzekļu tipus.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija pielāgo pielikumus, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību.”;

c)

pievieno šādu punktu:

“4.   Panta 1. un 3. punktā minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 32. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“32. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

2.5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/9/EK (2004. gada 11. februāris) par labas laboratorijas prakses (LLP) pārbaudi un apstiprināšanu (kodificētā redakcija)  (6)

Attiecībā uz Direktīvu 2004/9/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot tehnikas attīstībai I pielikumu un mainīt 2. panta 2. punktā noteikto formulu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2004/9/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 2004/9/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja Komisija uzskata, ka šai direktīvai ir vajadzīgi grozījumi, lai atrisinātu 1. punktā minētos jautājumus, tad tā pieņem šādus grozījumus.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 7. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 67/548/EEK (7) 29. panta 1. punktu, turpmāk “Komiteja”.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3)

direktīvas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija pieņem īstenošanas pasākumus attiecībā uz:

a)

direktīvas 2. panta 2. punktā minētās formulas koriģēšanu;

b)

I pielikuma pielāgošanu, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 7. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

2.6.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/10/EK (2004. gada 11. februāris) par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz labas laboratoriju prakses principu piemērošanu un šo principu piemērošanas pārbaudi attiecībā uz ķīmisku vielu testēšanu (kodificēta versija)  (8)

Attiecībā uz Direktīvu 2004/10/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot I pielikumu tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2004/10/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 2004/10/EK ar šo groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

“3.a pants

Komisija var pielāgot I pielikumu tehnikas attīstībai saistībā ar LLP principiem.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 4. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 67/548/EEK (9) 29. panta 1. punktu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3)

direktīvas 5. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādām daļām:

“Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, lai ieviestu vajadzīgos šīs direktīvas tehniskos pielāgojumus.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 4. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Trešajā daļā minētajā gadījumā dalībvalsts, kas noteikusi drošības pasākumus, var tos turpināt piemērot līdz laikam, kamēr stājas spēkā pielāgojumi.”

2.7.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 273/2004 (2004. gada 11. februāris) par narkotisko vielu prekursoriem  (10)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 273/2004 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt šīs regulas īstenošanas pasākumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 273/2004 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 273/2004 ar šo groza šādi:

1)

regulas 14. pantu ar šo groza šādi:

a)

ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Vajadzības gadījumā Komisija pieņem šādus īstenošanas pasākumus:”;

b)

pievieno šādas daļas:

“Pirmās daļas a) līdz e) apakšpunktā minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pirmās daļas f) apakšpunktā minētos pasākumus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto vadības procedūru.”;

2)

regulas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“15. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 111/2005 (11) 30. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

2.8.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem  (12)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 648/2004 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot minētās regulas pielikumus un, ja vajadzīgs, pieņemt visus grozījumus vai papildinājumus, kas vajadzīgi, lai šīs regulas noteikumus piemērotu šķīdinātājus saturošiem mazgāšanas līdzekļiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 648/2004 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 648/2004 ar šo groza šādi:

1)

svītro 27. apsvērumu;

2)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

3)

regulas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“13. pants

Pielikumu pielāgošana

1.   Komisija pieņem visus grozījumus, kas nepieciešami pielikumu pielāgošanai, un, ja vien iespējams, izmanto Eiropas standartus.

2.   Komisija pieņem visus grozījumus vai papildinājumus, kas vajadzīgi šīs regulas normu piemērošanai šķīdinātājus saturošiem mazgāšanas līdzekļiem.

3.   Panta 1. un 2. punktā minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

regulas VII pielikuma A punkta sesto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja SCCNFP, pamatojoties uz riska apsvērumiem, turpmāk noteiks individuālu robežkoncentrāciju alerģiju izraisošām smaržvielām, Komisija ierosinās apstiprināt šīs robežvērtības, aizstājot ar tām iepriekš minēto 0,01 % robežkoncentrāciju. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

2.9.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru  (13)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 726/2004 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot konkrētus noteikumus un pielikumus, pieņemt jaunus noteikumus, kā arī noteikt īpašus piemērošanas nosacījumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 726/2004 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 726/2004 ar šo groza šādi:

1)

regulas 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Pēc apspriešanās ar Aģentūras kompetento komiteju Komisija var pielāgot pielikumu, ņemot vērā tehnikas un zinātnes attīstību, un var pieņemt visus nepieciešamos grozījumus, nepaplašinot centralizētās procedūras darbības jomu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 14. panta 7. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija pieņem regulu, kurā nosaka noteikumus šādas atļaujas piešķiršanai. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 16. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Komisija, apspriedusies ar Aģentūru, tirdzniecības atļauju modifikāciju izskatīšanai pieņem attiecīgus noteikumus regulas veidā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

regulas 24. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Cilvēkiem paredzēto zāļu tirdzniecības atļaujas turētājs nodrošina, ka par visām domājamām nopietnām un negaidītām blakusparādībām un jebkuru domājamo infekcijas izraisītāja pārnešanas gadījumu ar zālēm, kas noticis trešās valsts teritorijā, tūlīt un ne vēlāk kā 15 dienas pēc informācijas saņemšanas ziņo dalībvalstīm un Aģentūrai. Komisija pieņem noteikumus par ziņošanu saistībā ar domājamām negaidītām blakusparādībām, kuras nav nopietnas un kuras konstatētas Kopienā vai trešā valstī. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Komisija var paredzēt noteikumus, lai izdarītu grozījumus 3. punktā, ņemot vērā darbības laikā iegūto pieredzi. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

regulas 29. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“29. pants

Komisija var pieņemt visus grozījumus, kas varētu būt vajadzīgi šīs nodaļas noteikumu atjaunināšanai, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

6)

regulas 41. panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“6.   Komisija, apspriedusies ar Aģentūru, tirdzniecības atļauju modifikāciju izskatīšanai pieņem attiecīgus noteikumus regulas veidā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

7)

regulas 49. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas turētājs nodrošina to, ka par visām domājamām nopietnām negaidītām blakusparādībām un cilvēkiem novērotām blakusparādībām, un jebkuru domājamu infekcijas izraisītāju pārnešanas gadījumu ar zālēm, kas noticis trešās valsts teritorijā, tūlīt un ne vēlāk kā 15 dienas pēc informācijas saņemšanas ziņo dalībvalstīm un Aģentūrai. Komisija pieņem noteikumus par ziņošanu saistībā ar domājamām negaidītām blakusparādībām, kuras nav nopietnas un kuras konstatētas Kopienā vai trešā valstī. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Komisija var paredzēt noteikumus, lai izdarītu grozījumus 3. punktā, ņemot vērā darbības laikā iegūto pieredzi. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

8)

regulas 54. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“54. pants

Komisija var pieņemt visus grozījumus, kas varētu būt vajadzīgi šīs nodaļas noteikumu atjaunināšanai, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

9)

regulas 70. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Tomēr Komisija pieņem noteikumus, ar kuriem nosaka apstākļus, kādos mazie un vidējie uzņēmumi var maksāt samazinātas maksas, atlikt maksājumus vai saņemt administratīvo palīdzību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

10)

regulas 84. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Pēc Aģentūras pieprasījuma Komisija var uzlikt finansiālus sodus saskaņā ar šo regulu piešķirto tirdzniecības atļauju turētājiem, ja tie nepilda dažus pienākumus, kas noteikti saistībā ar atļaujām. Maksimālās summas, kā arī minēto sodanaudu iekasēšanas nosacījumus un metodes nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

11)

regulas 87. pantu ar šo groza šādi:

a)

iekļauj šādu punktu:

“2.a   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

svītro 4. punktu.

3.   VIDE

3.1.   Padomes Direktīva 82/883/EEK (1982. gada 3. decembris) par procedūrām tādas vides uzraudzībai un kontrolei, kuru ietekmē titāna dioksīda ražošanas atkritumi  (14)

Attiecībā uz Direktīvu 82/883/EEK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot pielikumu saturu zinātnes un tehnikas sasniegumiem attiecībā uz parametriem, kuri uzskaitīti ailē “jānosaka obligāti”, un uz mērījumu standartmetodēm. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 82/883/EEK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 82/883/EEK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Komisija pieņem grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu pielikumu saturu zinātnes un tehnikas sasniegumiem attiecībā uz parametriem, kuri uzskaitīti ailē “jānosaka obligāti” un uz mērījumu standartmetodēm.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.2.   Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas  (15)

Attiecībā uz Direktīvu 86/278/EEK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot pielikumos ietvertos noteikumus tehnikas un zinātnes attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 86/278/EEK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 86/278/EEK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“13. pants

Komisija pielāgo tehnikas un zinātnes attīstībai direktīvas pielikumos ietvertos noteikumus, izņemot I A, I B un I C pielikumā uzskaitītos parametrus un lielumus, kā arī faktorus, kas var ietekmēt lielumu novērtēšanu, un analīzes parametrus, kas minēti II A un II B pielikumā.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“15. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.3.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem  (16)

Attiecībā uz Direktīvu 94/62/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro izskatīt un, ja nepieciešams, pārskatīt piemērus, kas ilustrē iepakojuma definīciju, un noteikt nosacījumus, ar kādiem smago metālu koncentrācijas līmeņi iepakojumā vai iepakojuma komponentos neattiecas uz dažiem materiāliem un produktu apriti, iepakojuma veidus, uz kuriem neattiecas prasības par koncentrācijas līmeņiem, kā arī tehniskos pasākumus, kas nepieciešami, lai risinātu grūtības, ar kādām saskaras minētās direktīvas noteikumu īstenošanā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 94/62/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 94/62/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 3. panta 1. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija attiecīgi izvērtē un vajadzības gadījumā pārskata I pielikumā ietvertos piemērus, kas ilustrē iepakojuma definīciju. Pirmām kārtām to dara attiecībā uz šādiem priekšmetiem: CD un videokasešu apvalki, puķu podi, ar elastīgu materiālu aptītas tūbiņas un cilindri, pašlīmējošo etiķešu aizsargpapīrs un iesaiņojamais papīrs. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 11. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija paredz nosacījumus, kuriem iestājoties 1. punktā minētie koncentrācijas līmeņi neattiecas uz pārstrādātajiem materiāliem un uz produktu apriti kontrolētas slēgtās ķēdes ietvaros, kā arī iepakojuma veidus, uz kuriem neattiecas 1. punkta trešajā ievilkumā paredzētās prasības.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 21. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Lai saskaņotu iegūto datu raksturlielumus un noformējumu, kā arī padarītu dalībvalstu datus salīdzināmus, dalībvalstis Komisijai iesniedz pieejamos datus formātos, kurus paredz, pamatojoties uz III pielikumu, un saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

4)

direktīvas 19. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“19. pants

Pielāgošana zinātnes un tehnikas attīstībai

1.   Tādus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai identifikācijas sistēmu (kā paredzēts 8. panta 2. punktā un 10. panta otrās daļas pēdējā ievilkumā), kā arī datubāzes sistēmas formātus (kā paredzēts 12. panta 3. punktā un III pielikumā), paredz saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

2.   Komisija pieņem grozījumus, kas nepieciešami, lai pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai piemērus, kas ilustrē iepakojuma definīciju (kas minēti I pielikumā). Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

direktīvas 20. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Komisija nosaka tehniskus pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārvarētu grūtības, kas rodas, piemērojot šīs direktīvas noteikumus, jo īpaši attiecībā uz inertiem iepakojuma materiāliem, kas Eiropas Savienībā laisti tirgū ļoti nelielos apjomos (t. i., apmēram 0,1 svara %), medicīnas ierīču un farmaceitisko produktu primāro iepakojumu, maziem iepakojumiem un luksusa iepakojumu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 21. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

6)

direktīvas 21. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.4.   Padomes Direktīva 1999/32/EK (1999. gada 26. aprīlis), ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem  (17)

Attiecībā uz Direktīvu 1999/32/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro noteikt kritērijus emisijas samazināšanas tehnoloģiju izmantošanai visu valstu kuģiem slēgtās ostās, ostās un grīvās Kopienā un pieņemt grozījumus, kas nepieciešami, lai tehniski pielāgotu dažus noteikumus, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 1999/32/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 1999/32/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 4.c panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija nosaka kritērijus emisijas samazināšanas tehnoloģiju izmantošanai visu valstu kuģiem slēgtās ostās, ostās un grīvās Kopienā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Komisija šos kritērijus paziņo SJO.”;

2)

direktīvas 7. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Komisija pieņem visus grozījumus, kas nepieciešami, lai tehniski pielāgotu 2. panta 1., 2., 3., 3.a, 3.b un 4. punktu vai 6. panta 2. punktu, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Šādi pielāgojumi nedrīkst radīt tiešas izmaiņas šīs direktīvas piemērošanas jomā vai degvielas sēra normatīvos, kas precizēti šajā direktīvā.”;

3)

direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/81/EK (2001. gada 23. oktobris) par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām  (18)

Attiecībā uz Direktīvu 2001/81/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro atjaunināt III pielikumā noteikto izmantojamo metodoloģiju. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2001/81/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 2001/81/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 7. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Saskaņā ar III pielikumu izmantojamās metodoloģijas atjauninājumus pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, tostarp to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 13. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.6.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā  (19)

Attiecībā uz Direktīvu 2003/87/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt noteikumus, kas nepieciešami, lai īstenotu 11.b panta 5. punktu, pieņemt pamatnostādnes emisiju kontrolēšanai un ziņošanai par tām, pieņemt regulu par standartizētu un drošu reģistru sistēmu, ietverot noteikumus par SES un ESV izmantošanu un identifikāciju Kopienas sistēmā un šādas izmantošanas līmeņa monitoringu, grozīt III pielikumu, kā noteikts 22. pantā, apstiprināt I pielikumā neuzskaitīto pasākumu un siltumnīcefekta gāzu iekļaušanu, izstrādāt nepieciešamos noteikumus attiecībā uz nolīgumos ar trešām valstīm iekļauto kvotu savstarpēju atzīšanu, kā arī pieņemt standartizētas vai pieņemtas metodes citu siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2003/87/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 2003/87/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 11.b panta 7. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“7.   Noteikumus 3. un 4. punkta īstenošanai, īpaši attiecībā uz dubultas uzskaites novēršanu, pieņem Komisija saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Komisija pieņem šā panta 5. punkta īstenošanai vajadzīgos noteikumus, ja projekta norises valsts atbilst visām tiesību piešķiršanas prasībām dalībai KĪ projekta aktivitātēs. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 14. panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Komisija pieņem pamatnostādnes attiecībā uz monitoringu un ziņošanu par emisiju, kas rodas no I pielikumā uzskaitīto darbību radītajām siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 19. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Lai īstenotu šo direktīvu, Komisija pieņem regulu par standartizētu un drošu reģistru sistēmu standartizētas elektroniskas datubāzes formā, kurā ietverti vispārīgi dati, kas ļauj apzināt kvotu piešķiršanu, turēšanu, pārskaitīšanu un anulēšanu, nodrošināt sabiedrības piekļuvi un attiecīgu konfidencialitāti un garantēt to, ka nenotiek kvotu pārdalīšana pretrunā saistībām, kas izriet no Kioto protokola. Minētā regula arī ietver noteikumus par SES un ESV izmantošanu un identifikāciju Kopienas sistēmā un šādas izmantošanas apjoma uzraudzību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

direktīvas 22. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“22. pants

III pielikuma grozījumi

Komisija var grozīt III pielikumu, izņemot 1., 5. un 7. kritēriju, periodam no 2008. gada līdz 2012. gadam, ņemot vērā 21. pantā noteiktos ziņojumus un pieredzi šīs direktīvas piemērošanā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

direktīvas 23. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

6)

direktīvas 24. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ņemot vērā visus būtiskos kritērijus, jo īpaši ietekmi uz iekšējo tirgu, potenciālos konkurences izkropļojumus, sistēmas vides integritāti un plānotās monitoringa un ziņošanas sistēmas uzticamību, sākot no 2008. gada, dalībvalstis var saskaņā ar šo direktīvu piemērot emisijas kvotu tirdzniecību:

a)

iekārtām, kuras nav uzskaitītas I pielikumā, ja šādu iekārtu iekļaušanu apstiprina Komisija saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru; un

b)

darbībām un siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm, kuras nav uzskaitītas I pielikumā, ja šādu iekārtu iekļaušanu apstiprina Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

No 2005. gada dalībvalstis ar tādiem pašiem nosacījumiem var attiecināt emisijas kvotu tirdzniecību uz iekārtām, kas veic I pielikumā uzskaitītās darbības, bet zem šajā pielikumā minētās jaudas robežas.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija pēc savas iniciatīvas var pieņemt vai pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma tā pieņem monitoringa un ziņošanas pamatnostādnes attiecībā uz emisiju no darbībām, iekārtām un siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm, kuras nav minētas I pielikumā, ja šīs emisijas monitorings un attiecīgā ziņošana var notikt pietiekami precīzi.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

7)

direktīvas 25. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir noslēgts līgums, kāds minēts 1. punktā, tad Komisija pieņem visus nepieciešamos noteikumus attiecībā uz kvotu savstarpēju atzīšanu atbilstīgi šim līgumam. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

8)

IV pielikumā virsrakstam “Citu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas monitorings” sekojošo tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“Emisijas monitoringam izmanto standartizētas vai vispāratzītas metodes, kuras izstrādājusi Komisija sadarbībā ar ieinteresētām personām. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

3.7.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem  (20)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 850/2004 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielikumos noteikt dažas koncentrācijas robežas, grozīt pielikumus, kad viela tiek uzskaitīta konvencijā vai protokolā, grozīt esošos ierakstus un pielāgot pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 850/2004 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 850/2004 ar šo groza šādi:

1)

regulas 7. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

atkritumus, kas satur IV pielikumā uzskaitītas vielas vai ir ar tām piesārņoti, var likvidēt citādi vai reģenerēt saskaņā ar attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem ar nosacījumu, ka uzskaitīto vielu saturs atkritumos ir mazāks par koncentrāciju robežām, kas ir jānorāda IV pielikumā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 17. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Līdz laikam, kad koncentrāciju robežas nosaka saskaņā ar tādu procedūru, dalībvalsts kompetentā iestāde var pieņemt vai piemērot koncentrāciju robežas vai īpašas tehniskās prasības attiecībā uz atkritumu, uz kuriem attiecas šis punkts, likvidēšanu vai reģenerāciju;”;

b)

panta 5. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šā panta 4. punkta b) apakšpunkta mērķiem koncentrāciju robežas V pielikuma 2. daļā nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 17. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“14. pants

Pielikumu grozījumi

1.   Ja viela ir uzskaitīta konvencijā vai protokolā, Komisija attiecīgā gadījumā atbilstīgi groza I, II un III pielikumu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Ja viela ir uzskaitīta konvencijā vai protokolā, Komisija attiecīgā gadījumā atbilstīgi groza IV pielikumu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 17. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Komisija pieņem labojumus I, II un III pielikumā esošajos ierakstos, iekļaujot to pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4.   Komisija pieņem grozījumus IV pielikumā esošajos ierakstos un labojumus V pielikumā, iekļaujot to pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 17. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 16. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

4)

regulas 17. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.8.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/107/EK (2004. gada 15. decembris) par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā  (21)

Attiecībā uz Direktīvu 2004/107/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot konkrētus noteikumus un pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2004/107/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 2004/107/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 4. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 9. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“9.   Neatkarīgi no koncentrāciju līmeņa vienu fona paraugu ņemšanas vietu ierīko katros 100 000 km2, lai veiktu indikatīvus arsēna, kadmija, niķeļa, kopējā gāzveida dzīvsudraba, benzo(a)pirēna un citu 8. punktā minēto policiklisko aromātisko ogļūdeņražu mērījumus apkārtējā gaisā, kā arī lai noteiktu arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa, benzo(a)pirēna un citu 8. punktā minēto policiklisko aromātisko ogļūdeņražu kopējo uzkrāšanos. Katra dalībvalsts ierīko vismaz vienu mērījumu staciju. Tomēr dalībvalstis, lai nodrošinātu vajadzīgo telpisko izšķirtspēju, saskaņā ar 6. panta 2. punktā minētās regulatīvās procedūras pamatnostādnēm var pēc vienošanās izveidot vienu vai vairākas kopīgas mērījumu stacijas, sedzot kaimiņu zonas dalībvalstīs, kas atrodas blakus. Ieteicams mērīt arī daļiņveida un gāzveida divvērtīgo dzīvsudrabu. Vajadzības gadījumā pārraudzību saskaņo ar Eiropas Piesārņotājvielu monitoringa un novērtēšanas (EMEP) pārraudzības stratēģiju un mērījumu programmu palīdzību. Šo piesārņotājvielu paraugu ņemšanas vietas būtu jāizrauga, ievērojot ģeogrāfisko daudzveidību un ilgtermiņa tendences. Piemēro III pielikuma I, II un III iedaļu.”;

b)

panta 15. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“15.   Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu šā panta noteikumus, kā arī II pielikuma II iedaļas un III, IV un V pielikuma noteikumus zinātnes un tehnikas attīstībai, pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Tie nedrīkst izraisīt jebkādas tiešas vai netiešas pārmaiņas mērķvērtībās.”;

2)

direktīvas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija pieņem jebkurus sīki izstrādātus pasākumus informācijas pārsūtīšanai, kas jāsniedz saskaņā ar šā panta 1. punktu.”;

3)

direktīvas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

4)

direktīvas V pielikuma V punktu aizstāj ar šādu punktu:

“V.   Modeļu paņēmiens standarta gaisa kvalitātei

Pašlaik nevar izstrādāt modeļu paņēmienu standarta gaisa kvalitātes noteikšanai. Komisija var izdarīt grozījumus, lai pielāgotu šo punktu zinātnes un tehnikas attīstībai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

3.9.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem  (22)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1013/2006 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro grozīt pielikumus, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1013/2006 58. pantā, un pieņemt dažus papildu pasākumus, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1013/2006 59. pantā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 1013/2006 elementus, inter alia to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1013/2006 ar šo groza šādi:

1)

regulas 11. panta 3. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Gadījumā, ja netiek rasts apmierinošs risinājums, katra dalībvalsts var nodot jautājumu Komisijas izskatīšanai. Lēmumu par šo jautājumu pieņem saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

2)

regulas 58. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“58. pants

Grozījumu izdarīšana pielikumos

1.   Komisija var pielāgot pielikumus, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 59.a panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Turklāt:

a)

I, II, III, IIIA, IV un V pielikumu groza, lai ņemtu vērā grozījumus, par ko vienojas saskaņā ar Bāzeles konvenciju un ESAO lēmumu;

b)

neklasificētus atkritumu veidus var iekļaut IIIB, IV vai V pielikumā provizoriski, gaidot lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles konvencijai vai ESAO lēmumam;

c)

saņemot pieprasījumu no dalībvalsts, var izskatīt jautājumu par divu vai vairāk veidu atkritumu, kas uzskaitīti III pielikumā, maisījumu provizorisku iekļaušanu IIIA pielikumā gadījumos, kas aprakstīti 3. panta 2. punktā, gaidot lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles konvencijai vai ESAO lēmumam. IIIA pielikumā var ietvert noteikumu, ka viena vai vairākas tajā ietvertas pozīcijas neattiecas uz eksportu uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu;

d)

nosaka izņēmuma gadījumus, kas minēti 3. panta 3. punktā, un, ja nepieciešams, šādus atkritumus iekļauj IVA un V pielikumā, svītrojot tos no III pielikuma;

e)

V pielikumu groza, lai atspoguļotu izmaiņas, par kurām vienojas attiecībā uz bīstamo atkritumu sarakstu, kas pieņemts saskaņā ar Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punktu;

f)

VIII pielikumu groza, lai atspoguļotu attiecīgas starptautiskās konvencijas un nolīgumus.

2.   Grozot IX pielikumu, apspriedēs pilnībā iesaista komiteju, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/692/EEK (1991. gada 23. decembris), ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi (23).

3)

regulas 59. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“59. pants

Papildu pasākumi

1.   Komisija saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru var paredzēt šādus papildu pasākumus, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu:

a)

pamatnostādnes par 12. panta 1. punkta g) apakšpunkta piemērošanu;

b)

pamatnostādnes par 15. panta piemērošanu attiecībā uz to atkritumu identificēšanu un izsekošanu, kas būtiski mainās pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībās;

c)

pamatnostādnes par kompetento iestāžu sadarbību nelikumīgu sūtījumu jautājumos, kā minēts 24. pantā;

d)

tehniskas un organizatoriskas prasības, lai praktiski ieviestu elektroniskās informācijas apmaiņu saistībā ar dokumentu un informācijas iesniegšanu saskaņā ar 26. panta 4. punktu;

e)

papildu norādījumus attiecībā uz valodu izmantošanu, kā minēts 27. pantā;

f)

turpmākus paskaidrojumus par procedūras prasībām II sadaļā attiecībā uz to piemērošanu atkritumu eksportam no Kopienas, importam Kopienā un tranzītam caur to;

g)

papildu ieteikumus attiecībā uz nedefinētiem juridiskajiem terminiem.

2.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā uz:

a)

metodi, lai aprēķinātu finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kā paredzēts 6. pantā;

b)

turpmākus nosacījumus un prasības attiecībā uz reģenerācijas uzņēmumiem, par kuriem sniegta iepriekšēja piekrišana, kā minēts 14. pantā.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 59.a panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

iekļauj šādu pantu:

“59.a pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 1. punktu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

5)

regulas 63. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Izņemot stikla atkritumus, papīra atkritumus un pneimatisko riepu atkritumus, šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2012. gada 31. decembrim saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

b)

panta 4. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2012. gada 31. decembrim saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

c)

panta 5. punktu ar šo groza šādi:

i)

punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2015. gada 31. decembrim saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

ii)

punkta piekto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2015. gada 31. decembrim saskaņā ar 59.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”

4.   EUROSTAT

4.1.   Padomes Regula (EEK) Nr. 3924/91 (1991. gada 19. decembris) par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi  (24)

Attiecībā uz Regulu (EEK) Nr. 3924/91 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro atjaunināt izstrādājumu sarakstu, uz kuriem attiecas minētā regula. Tā arī būtu jāpilnvaro pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par konkrētu izstrādājumu reprezentativitāti un periodiskumu un noteikt kārtību attiecībā uz pārskatu saturu un īstenošanas pasākumiem, tostarp pasākumiem, kas paredzēti, lai pielāgotos tehnikas attīstībai datu vākšanas un rezultātu apstrādes jomā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EEK) Nr. 3924/91 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EEK) Nr. 3924/91 ar šo groza šādi:

1)

regulas 2. panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“6.   Prodcom sarakstu un par katru pozīciju faktiski savākto informāciju atjaunina Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 3. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 2. punktā vārdus “saskaņā ar 10. pantā minēto procedūru” aizstāj ar vārdiem “saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto vadības procedūru”;

b)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Sīki izstrādātus noteikumus 3. punkta piemērošanai, tostarp pasākumus, lai pielāgotos tehnikas attīstībai, vajadzības gadījumā pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Apsekojuma laikposmi

Apsekojums attiecas uz gadu ilgu laikposmu, kas sakrīt ar vienu kalendāro gadu.

Tomēr attiecībā uz dažām Prodcom saraksta pozīcijām Komisija var izlemt, ka apsekojumi jāveic katru mēnesi vai katru ceturksni. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Vajadzīgo informāciju vāc dalībvalstis, izmantojot apsekojuma aptaujas lapas, kuru saturs atbilst pasākumiem, kurus nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Rezultātu apstrāde

Aizpildītas 5. panta 1. punktā minētās aptaujas lapas vai 5. panta 3. punktā minēto informāciju no citiem avotiem dalībvalstis apstrādā saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, ko pieņēmusi Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

6)

regulas 7. panta 2. punktā vārdus “saskaņā ar 10. pantā minēto procedūru” aizstāj ar vārdiem “saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto vadības procedūru”;

7)

regulas 9. pantu svītro;

8)

regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (25).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.2.   Padomes Direktīva 96/16/EK (1996. gada 19. marts) par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem  (26)

Attiecībā uz Direktīvu 96/16/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt definīcijas lauku saimniecībām, kurās dalībvalstīm jāveic ikgadēji apsekojumi attiecībā uz piena ražošanu un izmantošanu, pieņemt to piena produktu sarakstu, kurus aptver apsekojumi, un izveidot standarta definīcijas, kuras jāizmanto, kad paziņo rezultātus Komisijai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas 96/16/EK elementus, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 96/16/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2)   veic ikgadējus apsekojumus attiecībā uz piena ražošanu un izmantošanu lauku saimniecībās, kā noteikusi Komisija. Šos pasākumus, kuros definētas lauku saimniecības un kuri ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 7. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru;”;

2)

direktīvas 3. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“2.   To piena produktu sarakstu, kurus aptver apsekojumi, pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 7. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Standarta definīcijas, kas jāizmanto, kad paziņo rezultātus, izveido Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, nosaka saskaņā ar 7. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 5. panta 2. punktā un 6. panta 1. punktā vārdus “saskaņā ar 7. pantā minēto procedūru” aizstāj ar vārdiem “saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru”;

4)

direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

1.   Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 72/279/EEK.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantu 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

4.3.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/109/EK (2001. gada 19. decembris) par dalībvalstīm veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem nolūkā noteikt dažu augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu  (27)

Attiecībā uz Direktīvu 2001/109/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro grozīt augļu koku sugu sarakstu, kā arī dažādās dalībvalstīs apsekojamo sugu sarakstu, pieņemt dažu pantu piemērošanas kārtību un noteikt ražošanas platību robežas, kas dalībvalstīm jāpieņem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2001/109/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 2001/109/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 1. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija var grozīt minēto sugu sarakstu un minēto tabulu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Sīki izstrādātus noteikumus tādu apsekojumu organizēšanai, kuri sniedz attiecīgus rezultātus, pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Sīki izstrādātus noteikumus par pasākumiem paraugu ņemšanai izlases kārtā pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šā panta 1. punktā minētos rezultātus iesniedz par katru ražošanas platību. Ražošanas platību robežas, kas dalībvalstīm jāpieņem, nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

1.   Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK (28).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 5. punkta a) apakšpunktu, kā arī 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.4.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 91/2003 (2002. gada 16. decembris) par dzelzceļa transporta statistiku  (29)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 91/2003 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot definīcijas un pieņemt papildu noteikumus, pielāgot pielikumu saturu un precizēt ziņojumos iekļaujamo informāciju par rezultātu kvalitāti un salīdzināmību. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 91/2003 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 91/2003 ar šo groza šādi:

1)

regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija var pielāgot definīcijas, kas minētas 1. punktā, un pieņemt papildu definīcijas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu statistikas saskaņošanu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 4. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šīs regulas B un D pielikums norāda to vienkāršoto ziņojumu prasības, kurus dalībvalstis var izmantot kā alternatīvas parastajām sīki izstrādātajām ziņojumu prasībām, kas noteiktas A un C pielikumā, attiecībā uz uzņēmumiem, kuru kopējais kravu vai pasažieru pārvadājumu apjoms ir mazāks nekā 500 miljoni tonnkilometru vai 200 miljoni pasažierkilometru. Šīs robežvērtības var pielāgot Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Komisija var pielāgot pielikumu saturu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Datu nosūtīšanas kārtību Eurostat nosaka saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

2.   Komisija veic šādus īstenošanas pasākumus:

a)

robežvērtību pielāgošanu attiecībā uz vienkāršotu ziņojumu (4. pants);

b)

definīciju pielāgošanu un papildu definīciju pieņemšanu (3. panta 2. punkts);

c)

pielikumu satura pielāgošanu (4. pants);

d)

tās informācijas specifikāciju, kas jāsniedz attiecībā uz ziņojumiem par rezultātu kvalitāti un salīdzināmību (8. panta 2. punkts).

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

regulas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

5)

H pielikuma 5. punktā vārdus “saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto procedūru” aizstāj ar vārdiem “saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru”.

4.5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 437/2003 (2003. gada 27. februāris) par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem  (30)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 437/2003 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro noteikt precizitātes standartus, datu datnes un pieņemt konkrētus īstenošanas pasākumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 437/2003 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 437/2003 ar šo groza šādi:

1)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Statistikas precizitāte

Datu vākšana notiek, pamatojoties uz pilnīgiem pārskatiem, ja vien Komisija nav noteikusi citus precizitātes standartus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Rezultātus nosūta saskaņā ar datu datnēm, kas norādītas I pielikumā. Datnes un nosūtīšanai izmantojamos līdzekļus nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Nosūtīšanai izmantojamos līdzekļus nosaka Komisija saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

3)

regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

Īstenošanas nosacījumi

1.   Saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru pieņem šādus īstenošanas pasākumus:

to Kopienas lidostu sarakstu, uz kurām attiecas 3. panta 2. punkts,

to kodu un līdzekļu aprakstu, ko lieto rezultātu nosūtīšanai Komisijai (7. pants),

statistikas rezultātu izplatīšanu (8. pants).

2.   Komisija pieņem šādus īstenošanas pasākumus:

šīs regulas pielikumā iekļauto specifikāciju pielāgošanu,

datu vākšanas raksturīgo pazīmju pielāgošanu (3. pants),

statistikas precizitāti (5. pants),

datu datņu aprakstu (7. pants).

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

regulas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

4.6.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 48/2004 (2003. gada 5. decembris) par ikgadējo Kopienas statistikas apkopošanu par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā  (31)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 48/2004 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro atjaunināt raksturlielumu sarakstu, uz kuriem attiecas minētā regula. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 48/2004 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 48/2004 ar šo groza šādi:

1)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai attiecībā uz pārraides formātiem un pirmās datu pārraides termiņu, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

2.   Pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai attiecībā uz raksturlielumu saraksta atjaunināšanu un kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā 8. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, ja tas dalībvalstīm neuzliek būtisku papildu apgrūtinājumu.”;

2)

regulas 8. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

5.   IEKŠĒJAIS TIRGUS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem  (32)

Attiecībā uz Direktīvu 2004/25/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt noteikumus par 6. panta 3. punkta piemērošanu piedāvājuma dokumenta saturam. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2004/25/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvā 2004/25/EK ir paredzēts laika ierobežojums attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām. Deklarācijā par Lēmumu 2006/512/EK, ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija paziņoja, ka Lēmumā 2006/512/EK ir piedāvāts pietiekams un uz visām jomām attiecināms risinājums Eiropas Parlamenta vēlmei kontrolēt koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu īstenošanu un tāpēc ieviešanas pilnvaras Komisijai būtu jāpiešķir bez laika ierobežojuma. Pēc regulatīvās kontroles procedūras ieviešanas noteikumi, ar kuriem nosaka minēto ierobežojumu Direktīvā 2004/25/EK, ir jāsvītro.

Tādēļ Direktīvu 2004/25/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 6. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Komisija var pieņemt noteikumus 3. punktā iekļautā saraksta modificēšanai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 18. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

svītro 3. punktu.

6.   VESELĪBAS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA

6.1.   Padomes Direktīva 79/373/EEK (1979. gada 2. aprīlis) par barības maisījumu apriti  (33)

Attiecībā uz Direktīvu 79/373/EEK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt izņēmumus no prasībām barības iepakojumam, kā arī pielāgot pielikumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 79/373/EEK elementus, inter alia to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 79/373/EEK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija pieņem izņēmumus no 1. punkta principa, kas jāapstiprina Kopienas līmenī. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta attiecīgā barības maisījuma identitāte un kvalitāte.”;

2)

direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

Ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, Komisija:

a)

nosaka kategorijas barības izejvielu grupēšanai;

b)

nosaka barības maisījumu enerģētiskās vērtības aprēķināšanas metodes;

c)

pieņem pielikumā izdarāmos grozījumus.

Visus iepriekš minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 13. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

6.2.   Padomes Direktīva 82/471/EEK (1982. gada 30. jūnijs) par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā  (34)

Attiecībā uz Direktīvu 82/471/EEK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt grozījumus un noteikt kritērijus, kas nepieciešami, lai raksturotu šajā direktīvā minētos produktus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 82/471/EEK elementus, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamu iemeslu dēļ jāpiemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzētā steidzamības procedūra, lai pieņemtu grozījumus direktīvā.

Tādēļ Direktīvu 82/471/EEK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 6. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Grozījumus, kas zinātnes un tehnikas atziņu attīstības rezultātā jāveic pielikumā, pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Attiecībā uz produktiem, kas minēti pielikuma 1.1. un 1.2. punktā, Komisija apspriežas ar Dzīvnieku ēdināšanas zinātnisko komiteju un Pārtikas zinātnisko komiteju.

Tomēr par produktiem, kas iegūti no “Candida” šķirnes raugiem un audzēti uz n-alkāniem un kas minēti 4. panta 1. punktā, lēmumu pieņem Komisija divu gadu laikā pēc šīs direktīvas izziņošanas un pēc apspriešanās ar Dzīvnieku ēdināšanas zinātnisko komiteju un Pārtikas zinātnisko komiteju.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Kritērijus, kas ļauj definēt šajā direktīvā iekļautos produktus, jo īpaši sastāva un tīrības kritērijus, kā arī fizikālķīmiskās un bioloģiskās īpašības var noteikt Komisija, ievērojot zinātnes un tehnikas atziņas. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 7. panta 2. punkta otrajā daļā vārdus “13. pantā minētā procedūra” aizstāj ar vārdiem “13. panta 2. punktā minētā regulatīvā kontroles procedūra”;

3)

direktīvas 8. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja Komisija uzskata, ka, lai atrisinātu 1. punktā minētās grūtības un aizsargātu cilvēku vai dzīvnieku veselību, vajadzīgi šīs direktīvas grozījumi, tā pieņem šādus pasākumus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru. Dalībvalsts, kura ir pieņēmusi aizsardzības pasākumus, var tādā gadījumā tos saglabāt līdz brīdim, kamēr stājas spēkā šie grozījumi.”;

4)

direktīvas 13. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

pantu papildina ar šādu punktu:

“4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu, kā arī 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

5)

svītro 14. pantu.

6.3.   Padomes Direktīva 96/25/EK (1996. gada 29. aprīlis) par barības sastāvdaļu apriti un izmantošanu  (35)

Attiecībā uz Direktīvu 96/25/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro noteikt un grozīt to vielu sarakstu, kuru aprite vai izmantošana dzīvnieku barībā ir aizliegta vai ierobežota, un grozīt sarakstu, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 96/25/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās procedūras parastos termiņus nevar precīzi ievērot, Komisijai būtu jāvar izmantot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai grozītu to vielu sarakstu, kuru aprite vai izmantošana dzīvnieku barībā ir ierobežota vai aizliegta.

Efektivitātes nolūkā regulatīvās kontroles procedūras parastie termiņi būtu jāsaīsina, lai pieņemtu grozījumus pielikumos, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas.

Tādēļ Direktīvu 96/25/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 5. panta 1. punkta g) apakšpunkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

Kopienas pasākumiem, kas iekļauti sarakstā, ko sastāda Komisija. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru;”;

2)

direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

1.   Uzskaitītajām barības sastāvdaļām saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru drīkst pieņemt skaitlisku kodēšanas sistēmu, pamatojoties uz glosārijiem par barības sastāvdaļu izcelsmi, izmantotā produkta vai blakusprodukta daļu, pārstrādi un gatavību/kvalitāti, ļaujot identificēt dzīvnieku barību starptautiskā līmenī, jo īpaši pēc nosaukuma un apraksta.

2.   Komisija nosaka to vielu sarakstu, kuru aprite vai izmantošana dzīvnieku barībā ir aizliegta vai ierobežota, lai nodrošinātu to atbilstību 3. pantam. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Šā panta 2. punktā minēto sarakstu groza Komisija, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var piemērot 13. panta 5. punktā minēto steidzamības procedūru, lai pieņemtu minētos pasākumus.

4.   Grozījumus, kas, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, jāveic pielikumā, pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 13. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

pievieno šādus punktus:

“4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 5. punkta b) apakšpunktu, kā arī 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta b) apakšpunktā un 4. punkta e) apakšpunktā paredzētie termiņi ir attiecīgi divi mēneši, viens mēnesis un divi mēneši.

5.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu, kā arī 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

6.4.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/32/EK (2002. gada 7. maijs) par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā  (36)

Attiecībā uz Direktīvu 2002/32/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro grozīt I un II pielikumu un tos pielāgot, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, kā arī noteikt papildu kritērijus detoksifikācijas procesiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2002/32/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai pielāgotu I un II pielikumu, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas.

Tādēļ Direktīvu 2002/32/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 7. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“2.   Lēmumu par to, vai jāgroza I un II pielikums, pieņem nekavējoties. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru.”;

2)

direktīvas 8. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1.   Komisija, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, pielāgo I un II pielikumu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 11. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru, lai pieņemtu minētos grozījumus.

2.   Turklāt Komisija:

saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru regulāri pieņem I un II pielikuma konsolidētas versijas, kurās ir iekļauti visi pielāgojumi, kas veikti saskaņā ar 1. punktu,

var noteikt pieņemamības kritērijus detoksikācijas procesiem, papildinot kritērijus, kas noteikti dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kuriem veikti šādi procesi. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

1.   Komisijai palīdz Barības pastāvīgā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Lēmuma 70/372/EEK (37) 1. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4)

svītro 12. pantu.

6.5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 998/2003 (2003. gada 26. maijs) par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai  (38)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 998/2003 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro grozīt I pielikuma C daļā iekļauto dzīvnieku sugu sarakstu un II pielikuma B un C daļā iekļautos valstu un teritoriju sarakstus, kā arī noteikt īpašas prasības attiecībā uz dalībvalstīm un teritorijām, kas uzskaitītas II pielikuma B daļas 2. iedaļā saistībā ar slimībām, kas nav trakumsērga, pieņemt nosacījumus, kas piemērojami to dzīvnieku pārvietošanai no trešām valstīm, kuru suga uzskaitīta I pielikuma C daļā, un pieņemt tehniska rakstura prasības I pielikuma A un B daļā uzskaitīto sugu dzīvnieku pārvietošanai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Efektivitātes nolūkā regulatīvās kontroles procedūras parastie termiņi būtu jāsaīsina, lai pieņemtu konkrētu trešo valstu sarakstu.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 998/2003 ar šo groza šādi:

1)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

“Uz I pielikuma C daļā uzskaitīto sugu dzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm vai no II pielikuma B daļas 2. iedaļā minētās teritorijas neattiecas prasības attiecībā uz trakumsērgu. Vajadzības gadījumā attiecībā uz citām slimībām Komisija nosaka īpašas prasības, tostarp iespējamu dzīvnieku skaita ierobežojumu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 24. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Apliecības paraugu par šiem dzīvniekiem var sagatavot saskaņā ar 24. panta 4. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

2)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

“Nosacījumus, kas piemērojami to dzīvnieku pārvietošanai no trešām valstīm, kuru suga uzskaitīta I pielikuma C daļā, pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 24. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Apliecības paraugu, kam ir jābūt klāt šo dzīvnieku pārvietošanas laikā, sagatavo saskaņā ar 24. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

3)

regulas 10. pantu ar šo groza šādi:

a)

ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“II pielikuma C daļā paredzēto trešo valstu sarakstu sastāda Komisija. Lai trešo valsti iekļautu šajā sarakstā, tai vispirms jāpierāda tās statuss attiecībā uz trakumsērgu un tas, ka:”;

b)

pievieno šādu daļu:

“Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 24. panta 5. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

regulas 17. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Tehniska rakstura prasības, kas nav noteiktas šajā regulā, I pielikuma A un B daļā uzskaitīto sugu dzīvnieku pārvietošanai pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 24. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

regulas 19. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“19. pants

Komisija var grozīt I pielikuma C daļu un II pielikuma B un C daļu, ņemot vērā situācijas attīstību Kopienā vai dalībvalstīs attiecībā uz slimībām, kuras skar šajā regulā aplūkotās dzīvnieku sugas, jo īpaši trakumsērgu, un vajadzības gadījumā šīs regulas nolūkā ierobežot dzīvnieku skaitu, ko var pārvietot. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 24. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

6)

regulas 21. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“21. pants

Komisija var pieņemt jebkādus pagaidu pasākumus, lai ļautu veikt pāreju no pašreizējās kārtības uz šajā regulā noteikto kārtību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 24. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

7)

regulas 24. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

pievieno šādu punktu:

“5.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta b) apakšpunktā un 4. punkta e) apakšpunktā paredzētie termiņi ir attiecīgi divi mēneši, viens mēnesis un divi mēneši.”

6.6.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/99/EK (2003. gada 17. novembris) par zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzību  (39)

Attiecībā uz Direktīvu 2003/99/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro izveidot koordinētas uzraudzības programmas attiecībā uz zoonozi un zoonožu ierosinātājiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Steidzamības dēļ jāpiemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzētā steidzamības procedūra, lai pieņemtu grozījumus Direktīvas 2003/99/EK I pielikumā, lai tajā iekļautajam sarakstam pievienotu vai no tā svītrotu zoonozes un zoonožu ierosinātājus.

Tādēļ Direktīvu 2003/99/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta 4. punktu ar šo groza šādi:

a)

punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu tekstu:

“Komisija var grozīt I pielikumu, lai tajā dotajiem sarakstiem pievienotu zoonozes vai zoonožu ierosinātājus vai svītrotu tos, ņemot vērā jo īpaši šādus kritērijus:”;

b)

pievieno šādu daļu:

“Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru.”;

2)

direktīvas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ja dati, kas savākti ar regulārās uzraudzības starpniecību saskaņā ar 4. pantu, nav pietiekami, Komisija var paredzēt koordinētas uzraudzības programmas attiecībā uz vienu vai vairākām zoonozēm un/vai zoonožu ierosinātājiem, jo īpaši tad, ja ir identificētas īpašas vajadzības, lai izvērtētu riskus un lai noteiktu nulles līnijas lielumus saistībā ar zoonozēm vai zoonožu ierosinātājiem dalībvalstu līmenī vai Kopienas līmenī. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Pielikumu grozījumi un pārejas un īstenošanas pasākumi

Komisija var grozīt II, III un IV pielikumu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Vispārīgus pārejas pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jo īpaši šajā direktīvā paredzēto prasību turpmākus precizējumus, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru var tikt pieņemti citi vajadzīgie īstenošanas un pārejas pasākumi.”;

4)

direktīvas 12. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

pievieno šādu punktu:

“4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā lēmuma 8. pantu.”

6.7.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu  (40)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 852/2004 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt noteikumus par īpašiem higiēnas pasākumiem un apstiprināt uzņēmumus, kā arī ar konkrētiem nosacījumiem atļaut atkāpes no I un II pielikuma. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās regulas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 852/2004 ar šo groza šādi:

1)

regulas 4. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Kritērijus, prasības un mērķus, kas minēti 3. punktā, kā arī saistītās paraugu ņemšanas un analīžu metodes nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 6. panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

ar Komisijas pieņemtu lēmumu. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

Vispārīgus pārejas pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jo īpaši šajā regulā paredzēto prasību turpmākus precizējumus, pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru var tikt pieņemti citi īstenošanas un pārejas pasākumi.”;

4)

regulas 13. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 1. punktu ar šo groza šādi:

i)

ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Komisija var pielāgot vai atjaunināt I un II pielikumu, ņemot vērā:”;

ii)

pievieno šādu daļu:

“Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija var atļaut atkāpes no I un II pielikuma, jo īpaši – lai atvieglotu 5. panta īstenošanu mazajiem uzņēmumiem, ņemot vērā attiecīgos riska faktorus, ar nosacījumu, ka minētās atkāpes neietekmēs šīs regulas mērķu sasniegšanu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

regulas 14. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

6.8.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku  (41)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 853/2004 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt noteikumus attiecībā uz pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un īpašās garantijas pārtikas tirdzniecībai Zviedrijā un Somijā, kā arī ar konkrētiem nosacījumiem piešķirt atkāpes no pielikumiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 853/2004 elementus, inter alia to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 853/2004 ar šo groza šādi:

1)

regulas 3. panta 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ir jāizmanto tikai dzeramais ūdens vai, ja Regula (EK) Nr. 852/2004 vai šī regula ļauj, tīrs ūdens dzīvnieku izcelsmes produktu attīrīšanai no virsmas piesārņojuma, ja vien Komisija nav apstiprinājusi kādas vielas izmantošanu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 8. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.

a)

Komisija var atjaunināt 1. un 2. punkta prasības, lai ņemtu vērā jo īpaši izmaiņas dalībvalstu kontroles programmās vai mikrobioloģisku kritēriju pieņemšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 852/2004. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

b)

Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru 2. punktā paredzēto noteikumu piemērošanu šā panta 1. punktā minētajiem pārtikas produktiem var daļēji vai pilnībā paplašināt, attiecinot tos uz ikvienu dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu, kurā īsteno kontroles programmu, kas ir atzīta par līdzvērtīgu Zviedrijai un Somijai apstiprinātajai kontroles programmai attiecīgajai dzīvnieku izcelsmes pārtikai.”;

3)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Vispārīgus pārejas pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jo īpaši šajā regulā paredzēto prasību turpmākus precizējumus, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru var tikt pieņemti citi īstenošanas un pārejas pasākumi.”;

4)

regulas 10. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 1. punktu ar šo groza šādi:

i)

ievadfrāzi aizstāj ar šādu tekstu:

“Komisija var pielāgot vai atjaunināt II un III pielikumu, ņemot vērā:”;

ii)

pievieno šādu daļu:

“Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, tostarp to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija var piešķirt atkāpes no II un III pielikuma, ja vien tās neietekmē šīs regulas mērķu sasniegšanu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

regulas 11. panta ievadfrāzi aizstāj ar šādu tekstu:

“Neskarot 9. panta un 10. panta 1. punkta vispārīgo piemērošanu, īstenošanas pasākumus var pieņemt saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru un grozījumus II vai III pielikumā kā pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, var pieņemt saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:”;

6)

regulas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

6.9.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu  (42)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 854/2004 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro grozīt vai pielāgot šā akta pielikumus un pieņemt pārejas pasākumus, jo īpaši minētajā regulā noteikto prasību turpmākus precizējumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 854/2004 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 854/2004 ar šo groza šādi:

1)

16. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“16. pants

Vispārīgus pārejas pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jo īpaši šajā regulā paredzēto prasību turpmākus precizējumus, pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru var tikt pieņemti citi īstenošanas un pārejas pasākumi.”;

2)

regulas 17. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1.   Komisija var grozīt vai papildināt šīs regulas I, II, III, IV, V un VI pielikumu, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Komisija var piešķirt atbrīvojumus no I, II, III, IV, V un VI pielikuma, ja tiem nav nelabvēlīgas ietekmes uz šīs regulas mērķu sasniegšanu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 18. panta ievadfrāzi aizstāj ar šādu tekstu:

“Neskarot 16. panta un 17. panta 1. punkta vispārīgo piemērošanu, īstenošanas pasākumus var noteikt saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru un grozījumus I, II, III, IV, V vai VI pielikumā kā pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, var pieņemt saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, lai norādītu:”;

4)

regulas 19. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

6.10.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (2005. gada 12. janvāris), ar ko paredz barības higiēnas prasības  (43)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 183/2005 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro izstrādāt mikrobioloģiskos kritērijus un īpašos mērķus, kas jāievēro barības nozares komersantiem, pieņemt pasākumus attiecībā uz uzņēmumu apstiprināšanu, grozīt I, II un III pielikumu un piešķirt atkāpes no minētajiem pielikumiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 183/2005 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 183/2005 ar šo groza šādi:

1)

regulas 5. panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Kritērijus un mērķus, kas minēti a) un b) apakšpunktā, nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 31. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 10. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3)   apstiprinājums ir vajadzīgs saskaņā ar regulu, ko pieņēmusi Komisija. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 31. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 27. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“27. pants

Grozījumi I, II un III pielikumā

Šīs regulas I, II un III pielikumu var grozīt, lai ņemtu vērā:

a)

labas prakses rokasgrāmatu izstrādi;

b)

pieredzi, kas gūta, saskaņā ar 6. pantu īstenojot sistēmas, kas pamatojas uz HACCP;

c)

tehnoloģisko attīstību;

d)

zinātniskos ieteikumus, jo īpaši jaunākās riska novērtēšanas metodes;

e)

barības nekaitīguma mērķu noteikšanu

un

f)

to prasību attīstību, kuras attiecas uz konkrētām darbībām.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 31. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

regulas 28. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“28. pants

Atkāpes no I, II un III pielikuma

Īpašu iemeslu gadījumā Komisija var piešķirt atkāpes no I, II un III pielikuma ar nosacījumu, ka šādas atkāpes neietekmē šīs regulas mērķu sasniegšanu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 31. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

regulas 31. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

7.   ENERĢĒTIKA UN TRANSPORTS

7.1.   Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85 (1985. gada 20. decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā  (44)

Attiecībā uz Regulu (EEK) Nr. 3821/85 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro izdarīt grozījumus, kas ir nepieciešami, lai minētās regulas pielikumus pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EEK) Nr. 3821/85 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EEK) Nr. 3821/85 ar šo groza šādi:

1)

regulas 5. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Sistēmas drošībai jāatbilst IB pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām. Komisija, pieņemot lēmumu, nodrošina, lai minētajā pielikumā būtu noteikts, ka reģistrācijas kontrolierīcei var nepiešķirt EK komponenta tipa apstiprinājumu tikmēr, kamēr nav pierādītas visas sistēmas (pašas reģistrācijas kontrolierīces, vadītāja kartes un pārnesumkārbas elektrisko pieslēgumu) iespējas nepieļaut viltot vai sagrozīt datus par transportlīdzekļa vadīšanas ilgumu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Šim nolūkam vajadzīgās pārbaudes veic speciālisti, kuri pārzina jaunākos datu viltošanas paņēmienus.”;

2)

regulas 17. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Grozījumus, kas ir nepieciešami, lai pielikumus pielāgotu tehnikas attīstībai, kā pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“18. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

7.2.   Padomes Direktīva 97/70/EK (1997. gada 11. decembris), ar ko nosaka saskaņotu drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks  (45)

Attiecībā uz Direktīvu 97/70/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt noteikumus par dažu Torremolinas protokola pielikuma noteikumu saskaņotu interpretāciju un par direktīvas īstenošanu. Tāpēc Komisija būtu jāpilnvaro grozīt dažus direktīvas noteikumus un pielikumus, lai direktīvas mērķiem piemērotu Torremolinas protokola grozījumus, kas stājušusies spēkā pēc direktīvas pieņemšanas. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 97/70/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 97/70/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta 4. punkta b) apakšpunktā vārdus “saskaņā ar 9. pantā minēto procedūru” aizstāj ar vārdiem “saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru”;

2)

direktīvas 8. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem šādus pielāgojumus kā pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus:

a)

var pieņemt un noformēt noteikumus, kas domāti:

Torremolinas protokola pielikuma noteikumu saskaņotai interpretācijai, kuri ir dažu līgumslēdzēju pušu pārziņā, ciktāl ir vajadzīgs, lai nodrošinātu to saskanīgu ieviešanu Kopienā,

šīs direktīvas īstenošanai, nepaplašinot tās darbības jomu;

b)

var pielāgot šīs direktīvas 2., 3., 4., 6. un 7. pantu un grozīt tās pielikumus, lai šīs direktīvas mērķiem piemērotu Torremolinas protokola turpmākus grozījumus, kas stājušies spēkā pēc šīs direktīvas pieņemšanas.”;

3)

direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (46) 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Padomes Lēmuma 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (47), 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir divi mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

7.3.   Padomes Direktīva 1999/35/EK (1999. gada 29. aprīlis) par obligāto apsekojumu sistēmu ro-ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu regulārās satiksmes drošībai  (48)

Attiecībā uz Direktīvu 1999/35/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro grozīt pielikumus, definīciju, kā arī norādes uz Kopienas un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) tiesību instrumentiem, lai tos pielāgotu Kopienas vai SJO pasākumiem, kas stājušies spēkā pēc tam. Komisija arī būtu jāpilnvaro grozīt pielikumus, lai uzlabotu ar direktīvu izveidoto kārtību. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 1999/35/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 1999/35/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta 1. punkta d) apakšpunkta pēdējā teikumā, 11. panta 6. un 8. punktā un 13. panta 3. punkta otrajā un pēdējā teikumā vārdus “procedūru, kas noteikta 16. pantā” aizstāj ar vārdiem “regulatīvo procedūru, kas minēta 16. panta 2. punktā”;

2)

direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“16. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (49) 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir divi mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3)

direktīvas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“17. pants

Izmaiņu izdarīšanas procedūra

Šīs direktīvas pielikumus, definīcijas, atsauces uz Kopienas dokumentiem un atsauces uz SJO dokumentiem var pielāgot tā, lai tās saskaņotu ar Kopienas vai SJO pasākumiem, kas stājušies spēkā, tomēr nepaplašinot šīs direktīvas darbības jomu.

Pielikumus arī var pielāgot, kad tas ir vajadzīgs, lai pilnveidotu šīs direktīvas noteikto kārtību, tomēr nepaplašinot tās darbības jomu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu šo direktīvu var neattiecināt uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. pantā.”

7.4.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 417/2002 (2002. gada 18. februāris), ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem  (50)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 417/2002 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro grozīt norādes uz attiecīgiem MARPOL 73/78 noteikumiem un uz Rezolūcijām MEPC 111(50) un MEPC 94(46), lai šīs norādes saskaņotu ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) pieņemtajiem minēto noteikumu un rezolūciju grozījumiem, tiktāl, cik tādi grozījumi nepaplašina minētās regulas darbības jomu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 417/2002 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 417/2002 ar šo groza šādi:

1)

regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (51) 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

2)

regulas 11. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija var grozīt norādes šajā regulā uz MARPOL 73/78 I pielikuma noteikumiem, uz Rezolūciju MEPC 111(50), kā arī Rezolūciju MEPC 94(46), kurā grozījumi izdarīti ar Rezolūcijām MEPC 99(48) un MEPC 112(50), lai šīs norādes saskaņotu ar SJO pieņemtajiem minēto noteikumu un rezolūciju grozījumiem, tiktāl, cik tādi grozījumi nepaplašina šīs regulas darbības jomu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

7.5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 782/2003 (2003. gada 14. aprīlis) par aizliegumu attiecībā uz alvorganiskajiem savienojumiem uz kuģiem  (52)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 782/2003 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro noteikt šiem kuģiem saskaņotu apsekošanas un sertifikācijas režīmu, veikt noteiktus pasākumus attiecībā uz kuģiem, kas kuģo ar trešās valsts karogu, noteikt procedūras ostas valsts veiktajai kontrolei, kā arī grozīt dažas norādes un pielikumus, lai ņemtu vērā situācijas attīstību starptautiskā līmenī, jo īpaši SJO, vai lai palielinātu minētās regulas efektivitāti, ņemot vērā gūto pieredzi. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 782/2003 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 782/2003 ar šo groza šādi:

1)

regulas 6. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta b) apakšpunkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja vajadzīgs, Komisija var noteikt šiem kuģiem saskaņotu apsekošanas un sertifikācijas režīmu. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja AFS konvencija nav stājusies spēkā līdz 2007. gada 1. janvārim, Komisija pieņem attiecīgus pasākumus, lai ļautu kuģiem, kas kuģo ar trešās valsts karogu, pierādīt atbilstību 5. panta prasībām. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 7. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja AFS konvencija nav stājusies spēkā līdz 2007. gada 1. janvārim, Komisija nosaka attiecīgus pasākumus attiecībā uz šīm pārbaudēm. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Lai ņemtu vērā attīstību starptautiskā līmenī, un jo īpaši Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (SJO), vai arī, ņemot vērā pieredzi, uzlabotu šīs regulas efektivitāti, Komisija var grozīt norādes uz AFS konvenciju, AFS sertifikātu, AFS deklarāciju un AFS paziņojumu par atbilstību un šīs regulas pielikumus, tostarp attiecīgās SJO pamatnostādnes saistībā ar AFS konvencijas 11. pantu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (53) 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

7.6.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/8/EK (2004. gada 11. februāris) par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū  (54)

Attiecībā uz Direktīvu 2004/8/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pārbaudīt saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības dažai elektroenerģijas un siltuma ražošanai, pielāgot tehnikas attīstībai 13. pantā noteiktās robežvērtības un izveidot un pielāgot tehnikas attīstībai sīki izstrādātas pamatnostādnes minētās direktīvas II pielikuma īstenošanai un piemērošanai, skaita attiecības noteikšanai starp elektroenerģiju un siltumu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2004/8/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 2004/8/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija 1. punktā minētās saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības dažai elektroenerģijas un siltuma ražošanai pirmo reizi pārbauda 2011. gada 21. februārī un pēc tam ik pēc četriem gadiem, lai tās atbilstu tehnoloģijas attīstībai un izmaiņām enerģijas avotu sadalījumā. Šos pasākumus, ko veic šīs pārbaudes rezultātā un kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“13. pants

Pielāgošana tehnikas attīstībai

1.   Komisija pielāgo tehnikas attīstībai robežvērtības, ko izmanto II pielikuma a) punktā minētajos koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas aprēķinos. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Komisija pielāgo tehnikas attīstībai robežvērtības, ko izmanto III pielikuma a) punktā minētajos koģenerācijas efektivitātes un primārās enerģijas ietaupījuma aprēķinos. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Komisija pielāgo tehnikas attīstībai pamatnostādnes II pielikuma d) punktā minētajai attiecības noteikšanai starp elektroenerģiju un siltumu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“14. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

4)

direktīvas II pielikuma e) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“e)

Komisija nosaka sīki izstrādātas pamatnostādnes II pielikuma īstenošanai un piemērošanai, to skaitā attiecības noteikšanai starp elektroenerģiju un siltumu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

7.7.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/52/EK (2004. gada 29. aprīlis) par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā  (55)

Attiecībā uz Direktīvu 2004/52/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot pielikumu un pieņemt lēmumus par Eiropas elektroniskās iekasēšanas pakalpojuma definīciju. Komisija būt arī jāpilnvaro pieņemt tehniskus lēmumus par Eiropas elektroniskās iekasēšanas pakalpojuma īstenošanu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2004/52/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 2004/52/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Vajadzības gadījumā šo pielikumu tehnisku iemeslu dēļ var pielāgot. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 4., 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“4.   Komisija pieņem lēmumus, kas attiecas uz Eiropas elektroniskās iekasēšanas sistēmas īstenošanu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Šādus lēmumus pieņem tikai tad, ja ir ievēroti visi nosacījumi, kas novērtēti, pamatojoties uz attiecīgiem pētījumiem, lai savstarpējā izmantojamība funkcionētu visos aspektos, to skaitā tehniskie, tiesiskie un komerciālie nosacījumi.

5.   Komisija pieņem tehniskos lēmumus, kas attiecas uz Eiropas elektroniskās iekasēšanas sistēmas īstenošanu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Elektroniskās iekasēšanas komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

7.8.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 725/2004 (2004. gada 31. marts) par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu  (56)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 725/2004 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro lemt, vai grozījumi pielikumos, kuri attiecas uz Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras un Starptautiskā kuģu un ostas iekārtu drošības kodeksa īpašajiem pasākumiem jūras satiksmes drošības pastiprināšanai, kas automātiski attiecas uz starptautisko satiksmi, jāattiecina arī uz kuģiem, kas veic vietējos reisus, un uz ostu iekārtām, kas tos apkalpo. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 725/2004 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regula (EK) Nr. 725/2004 nosaka drošības prasības un pasākumus, un tā balstās uz starptautiskiem instrumentiem, uz kuriem attiecas grozījumi. Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 725/2004 ar šo groza šādi:

1)

regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija lemj par grozījumu iestrādāšanu 2. pantā norādītajos starptautiskajos dokumentos attiecībā uz kuģiem, kas veic vietējos reisus, un ostas iekārtām, kas tos apkalpo, ja uz tiem attiecas šī regula un ja grozījumi izpaužas kā SOLAS Konvencijas un ISPS Kodeksa noteikumu tehniska atjaunināšana. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru; nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 11. panta 5. punktā minēto steidzamības procedūru. Šādā gadījumā nepiemēro atbilstības pārbaudes procedūru, ko paredz šā panta 5. punkts.”;

2)

regulas 10. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija var pieņemt noteikumus, lai paredzētu saskaņotas procedūras ISPS Kodeksa obligāto nosacījumu piemērošanai, nepaplašinot šīs regulas darbības jomu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 11. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 11. panta 5. punktā minēto steidzamības procedūru.”;

3)

regulas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir viens mēnesis.

3.   Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 6. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 6. panta b) un c) apakšpunktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

5.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

7.9.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 789/2004 (2004. gada 21. aprīlis) par kravas un pasažieru kuģu nodošanu Kopienā no viena reģistra citā  (57)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 789/2004 Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro grozīt dažas definīcijas, lai ņemtu vērā attīstību starptautiskā līmenī, jo īpaši Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) satvarā, un lai palielinātu regulas efektivitāti, ņemot vērā gūto pieredzi un tehnikas attīstību. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 789/2004 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 789/2004 ar šo groza šādi:

1)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (58) 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir divi mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

2)

regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Komisija var grozīt šīs regulas 2. pantā noteiktās definīcijas, lai ņemtu vērā jaunākās atziņas starptautiskā mērogā, jo īpaši Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) satvarā, un, ņemot vērā gūto pieredzi un tehnisko progresu, uzlabotu šīs regulas efektivitāti, ciktāl šādi grozījumi nepaplašina regulas darbības jomu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 7. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

7.10.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/44/EK (2005. gada 7. septembris) par saskaņotiem upju informācijas pakalpojumiem (RIS) attiecībā uz Kopienas iekšējiem ūdensceļiem  (59)

Attiecībā uz Direktīvu 2005/44/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot tehnikas attīstībai pielikumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2005/44/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Direktīvu 2005/44/EK ar šo groza šādi:

1)

direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

Izmaiņu izdarīšanas procedūra

Šīs direktīvas I un II pielikumu var grozīt, ņemot vērā pieredzi, kas gūta šīs direktīvas piemērošanā, un tos pielāgot tehnikas attīstībai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Komiteja, kas izveidota ar Padomes Direktīvas 91/672/EEK (1991. gada 16. decembris) par iekšzemes kuģu vadīšanas apliecību savstarpēju atzīšanu attiecībā uz preču un pasažieru pārvadāšanu pa iekšzemes ūdensceļiem (60) 7. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

5.   Komisija regulāri apspriežas ar nozares pārstāvjiem.

7.11.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/65/EK (2005. gada 26. oktobris) par ostu aizsardzības pastiprināšanu  (61)

Attiecībā uz Direktīvu 2005/65/EK Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pielāgot tās pielikumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2005/65/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīva 2005/65/EK nosaka drošības prasības un pasākumus, un tā balstās uz starptautiskiem instrumentiem, uz kuriem attiecas grozījumi. Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā minēto steidzamības procedūru, lai pielāgotu direktīvas pielikumus.

Tādēļ Direktīvas 2005/65/EK 14. un 15. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“14. pants

Pielāgojumi

Komisija var pielāgot I līdz IV pielikumu, nepaplašinot šīs direktīvas darbības jomu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 15. panta 3. punktā minēto steidzamības procedūru.

15. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 725/2004.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”


(1)  OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 147, 9.6.1975., 40. lpp.

(3)  OV L 121, 15.5.1993., 20. lpp.

(4)  OV L 162, 3.7.2000., 1. lpp.

(5)  OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.

(6)  OV L 50, 20.2.2004., 28. lpp.

(7)  OV  196, 16.8.1967., 1. lpp.”;

(8)  OV L 50, 20.2.2004., 44. lpp.

(9)  OV  196, 16.8.1967., 1. lpp.”;

(10)  OV L 47, 18.2.2004., 1. lpp.

(11)  OV L 22, 26.1.2005., 1. lpp.

(12)  OV L 104, 8.4.2004., 1. lpp.

(13)  OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.

(14)  OV L 378, 31.12.1982., 1. lpp.

(15)  OV L 181, 4.7.1986., 6. lpp.

(16)  OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.

(17)  OV L 121, 11.5.1999., 13. lpp.

(18)  OV L 309, 27.11.2001., 22. lpp.

(19)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(20)  OV L 229, 29.6.2004., 5. lpp.

(21)  OV L 23, 26.1.2005., 3. lpp.

(22)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(23)  OV L 377, 31.12.1991.,48. lpp.”;

(24)  OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp.

(25)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(26)  OV L 78, 28.3.1996., 27. lpp.

(27)  OV L 13, 16.1.2002., 21. lpp.

(28)  OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

(29)  OV L 14, 21.1.2003., 1. lpp.

(30)  OV L 66, 11.3.2003., 1. lpp.

(31)  OV L 7, 13.1.2004., 1. lpp.

(32)  OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.

(33)  OV L 86, 6.4.1979., 30. lpp.

(34)  OV L 213, 21.7.1982., 8. lpp.

(35)  OV L 125, 23.5.1996., 35. lpp.

(36)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.

(37)  OV L 170, 3.8.1970., 1. lpp.”;

(38)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.

(39)  OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.

(40)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(41)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(42)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(43)  OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.

(44)  OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.

(45)  OV L 34, 9.2.1998., 1. lpp.

(46)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

(47)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(48)  OV L 138, 1.6.1999., 1. lpp.

(49)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.”;

(50)  OV L 64, 7.3.2002., 1. lpp.

(51)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.”;

(52)  OV L 115, 9.5.2003., 1. lpp.

(53)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

(54)  OV L 52, 21.2.2004., 50. lpp.

(55)  OV L 166, 30.4.2004., 124. lpp.

(56)  OV L 129, 29.4.2004., 6. lpp.

(57)  OV L 138, 30.4.2004., 19. lpp.

(58)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.”;

(59)  OV L 255, 30.9.2005., 152. lpp.

(60)  OV L 373, 31.12.1991., 29. lpp.

(61)  OV L 310, 25.11.2005., 28. lpp.


Hronoloģiskais rādītājs

1.

Padomes Direktīva 75/324/EEK (1975. gada 20. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem

2.

Padomes Direktīva 79/373/EK (1979. gada 2. aprīlis) par barības maisījumu apriti

3.

Padomes Direktīva 82/471/EEK (1982. gada 30. jūnijs) par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā

4.

Padomes Direktīva 82/883/EEK (1982. gada 3. decembris) par procedūrām tādas vides uzraudzībai un kontrolei, kuru ietekmē titāna dioksīda ražošanas atkritumi

5.

Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85 (1985. gada 20. decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā

6.

Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

7.

Padomes Regula (EEK) Nr. 3924/91 (1991. gada 19. decembris) par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi

8.

Padomes Direktīva 93/15/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību

9.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem

10.

Padomes Direktīva 96/16/EK (1996. gada 19. marts) par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem

11.

Padomes Direktīva 96/25/EK (1996. gada 29. aprīlis) par barības sastāvdaļu apriti un izmantošanu

12.

Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 (1996. gada 20. jūnijs) par humāno palīdzību

13.

Padomes Direktīva 97/70/EK (1997. gada 11. decembris), ar ko nosaka saskaņotu drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks

14.

Padomes Direktīva 1999/32/EK (1999. gada 26. aprīlis), ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem

15.

Padomes Direktīva 1999/35/EK (1999. gada 29. aprīlis) par obligāto apsekojumu sistēmu ro-ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu regulārās satiksmes drošībai

16.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/14/EK (2000. gada 8. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām

17.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/81/EK (2001. gada 23. oktobris) par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām

18.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/109/EK (2001. gada 19. decembris) par dalībvalstīm veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem nolūkā noteikt daļu augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu

19.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 417/2002 (2002. gada 18. februāris), ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem

20.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/32/EK (2002. gada 7. maijs) par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā

21.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)Nr. 91/2003 (2002. gada 16. decembris) par dzelzceļa transporta statistiku

22.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 437/2003 (2003. gada 27. februāris) par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem

23.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 782/2003 (2003. gada 14. aprīlis) par aizliegumu attiecībā uz alvorganiskajiem savienojumiem uz kuģiem

24.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 998/2003 (2003. gada 26. maijs) par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai

25.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2003/2003 (2003. gada 13. oktobris) par mēslošanas līdzekļiem

26.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā

27.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/99/EK (2003. gada 17. novembris) par zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzību

28.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 48/2004 (2003. gada 5. decembris) par ikgadējo Kopienas statistikas apkopošanu par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā

29.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 273/2004 (2004. gada 11. februāris) par narkotisko vielu prekursoriem

30.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/8/EK (2004. gada 11. februāris) par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū

31.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/9/EK (2004. gada 11. februāris) par labas laboratorijas prakses (LLP) pārbaudi un apstiprināšanu (kodificētā redakcija)

32.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/10/EK (2004. gada 11. februāris) par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz labas laboratoriju prakses principu piemērošanu un šo principu piemērošanas pārbaudi attiecībā uz ķīmisku vielu testēšanu (kodificēta versija)

33.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem

34.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 725/2004 (2004. gada 31. marts) par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu.

35.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru

36.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 789/2004 (2004. gada 21. aprīlis) par kravas un pasažieru kuģu nodošanu Kopienā no viena reģistra citā

37.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem

38.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem

39.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu

40.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku

41.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu

42.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/52/EK (2004. gada 29. aprīlis) par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā

43.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/107/EK (2004. gada 15. decembris) par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā

44.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (2005. gada 12. janvāris), ar ko paredz barības higiēnas prasības

45.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/44/EK (2005. gada 7. septembris) par saskaņotiem upju informācijas pakalpojumiem (RIS) attiecībā uz Kopienas iekšējiem ūdensceļiem

46.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/65/EK (2005. gada 26. oktobris) par ostu aizsardzības pastiprināšanu

47.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem


Top