EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1103

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1103/2008 ( 2008. gada 22. oktobris ), ar ko groza dažus tiesību aktus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā noteikto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – Trešā daļa

OJ L 304, 14.11.2008, p. 80–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 210 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1103/oj

14.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/80


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1103/2008

(2008. gada 22. oktobris),

ar ko groza dažus tiesību aktus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā noteikto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru

Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai

Trešā daļa

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 61. panta c) punktu, 63. panta pirmās daļas 1. punkta a) apakšpunktu un 67. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4), grozīja ar Padomes Lēmumu 2006/512/EK (5), ar ko ieviesa regulatīvo kontroles procedūru, lai pieņemtu vispārējus pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, tostarp svītrot dažus šādus elementus vai papildināt aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem.

(2)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas deklarāciju (6) par Lēmumu 2006/512/EK ir noteikts, ka šo regulatīvo kontroles procedūru piemērot jau spēkā esošiem un saskaņā ar Līguma 251. pantu pieņemtiem tiesību aktiem var tad, ja tos pielāgo atbilstīgi piemērotajām procedūrām.

(3)

Apvienotā Karaliste un Īrija, kas piedalījās to aktu pieņemšanā un piemērošanā, kuri grozīti ar šo regulu, saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, piedalās šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(4)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tāpēc Dānijai tā nav saistoša un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā apzīmējums “dalībvalsts” nozīmē visas dalībvalstis, izņemot Dāniju.

2. pants

Pielikumā uzskaitītos tiesību aktus atbilstīgi minētajam pielikumam pielāgo Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK.

3. pants

Atsauces uz pielikumā minēto tiesību aktu noteikumiem uzskata par atsaucēm uz šiem noteikumiem, kas pielāgoti ar šo regulu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Strasbūrā, 2008. gada 22. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  OV C 224, 30.8.2008., 35. lpp.

(2)  OV C 117, 14.5.2008., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 25. septembra Lēmums.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(5)  OC L 200, 22.7.2006., 11. lpp.

(6)  OV C 255, 21.10.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās  (1)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 44/2001 Komisija būtu jāpilnvaro precizēt vai tehniski koriģēt minētās regulas pielikumos noteiktās veidlapas. Šie pasākumi, kuri ir vispārēji un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 44/2001 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 44/2001 ar šo groza šādi:

1)

regulas 74. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   To veidlapu precizēšanu vai tehnisku koriģēšanu, kuru paraugi doti V un VI pielikumā, apstiprina Komisija. Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 75. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“75. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

2.   Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās  (2)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1206/2001 Komisija būtu jāpilnvaro atjaunināt vai tehniski grozīt minētās regulas pielikumā noteiktās standarta veidlapas. Šie pasākumi, kuri ir vispārēji un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 1206/2001 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1206/2001 ar šo groza šādi:

1)

regulas 19. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Pielikumā noteikto standarta veidlapu precizējumus vai tehniskos grozījumus veic Komisija. Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 20. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“20. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.   Padomes Regula (EK) Nr. 343/2003 (2003. gada 18. februāris), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm  (3)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 343/2003 Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt nosacījumus un procedūras humānās klauzulas īstenošanai un pieņemt kritērijus, kas nepieciešami pārsūtīšanas izpildei. Šie pasākumi, kuri ir vispārēji un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 343/2003 elementus, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 343/2003 ar šo groza šādi:

1)

regulas 15. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Nosacījumus un procedūras šā panta īstenošanai, attiecīgā gadījumā ietverot samierināšanas mehānismus dalībvalstu domstarpību izšķiršanai attiecībā uz konkrēto personu apvienošanas nepieciešamību vai vietu, kur tas būtu darāms, nosaka Komisija. Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 19. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Papildu noteikumus par pārsūtīšanas izpildi var pieņemt Komisija. Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 20. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Papildu noteikumus par pārsūtīšanas izpildi var pieņemt Komisija. Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

regulas 27. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

4.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 805/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem  (4)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 805/2004 Komisija būtu jāpilnvaro izdarīt grozījumus tās pielikumos ietvertajās standarta veidlapās. Šie pasākumi, kuri ir vispārēji un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 805/2004 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 805/2004 31. un 32. pantu attiecīgi aizstāj ar šādiem pantiem:

“31. pants

Pielikumu grozījumi

Komisija izdara grozījumus pielikumos ietvertajās standarta veidlapās. Pasākumi, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

32. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas minēta Regulas (EK) Nr. 44/2001 75. pantā.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”


(1)  OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 174, 27.6.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 50, 25.2.2003., 1. lpp.

(4)  OV L 143, 30.4.2004., 15. lpp.


Top