EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0987

Komisijas Regula (EK) Nr. 987/2008 ( 2008. gada 8. oktobris ), ar ko groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 268, 9.10.2008, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 216 - 221

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/987/oj

9.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 268/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 987/2008

(2008. gada 8. oktobris),

ar ko groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 131. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 Kopienas ražotājiem un importētājiem ir uzlikts pienākums reģistrēt vielas, vielu preparātus vai izstrādājumus, regulā ir iestrādāti arī noteikumi par vielu izvērtēšanu un pakārtotu lietotāju pienākumi. Ar regulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu noteikts, ka IV pielikumā minētajām vielām regulas II, V un VI sadaļu nepiemēro, jo par tām ir pietiekami daudz informācijas, ka tās uzskata par tādām vielām, kuras tām piemītošo raksturīgo īpašību dēļ rada minimālu apdraudējumu. Turklāt ar regulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu noteikts, ka iepriekš minētās sadaļas nepiemēro vielām, uz ko attiecas V pielikums, jo to reģistrāciju uzskata par lieku vai nevajadzīgu un to svītrošana no minētajām sadaļām neskar šīs regulas mērķus.

(2)

Ar regulas 138. panta 4. punktu noteikts, ka Komisija līdz 2008. gada 1. jūnijam pārskata IV un V pielikumu, lai vajadzības gadījumā ierosinātu grozījumus.

(3)

Saskaņā ar 138. panta 4. punktu sagatavotais Komisijas pārskats atklāja, ka trīs IV pielikumā minētās vielas ir jāsvītro no pielikuma, jo par tām nav pietiekami daudz informācijas, lai tās uzskatītu par tādām vielām, kuras tām piemītošo raksturīgo īpašību dēļ rada minimālu apdraudējumu. Tas attiecas uz A vitamīnu, jo šī viela varētu radīt būtisku reproduktīvās toksicitātes risku. Minētais konstatējums attiecas arī uz oglekli un grafītu, it īpaši tāpēc, ka attiecīgais Einecs un/vai CAS numurs izmantots oglekļa vai grafīta daļiņu identifikācijai nanomērogā, taču tas neatbilst kritērijiem vielas iekļaušanai pielikumā.

(4)

Trīs cēlgāzes (hēlijs, neons un ksenons) atbilst kritērijiem vielas iekļaušanai IV pielikumā, un tāpēc tās no IV pielikuma ir jāpārvieto uz V pielikumu. Konsekvences labad pielikumā jāiekļauj vēl viena cēlgāze – kriptons –, kas arī atbilst kritērijiem vielas iekļaušanai IV pielikumā. Trīs citas vielas (fruktoze, galaktoze un laktoze) pielikumā jāiekļauj, jo konstatēts, ka tās atbilst kritērijiem vielas iekļaušanai IV pielikumā. Kaļķakmens jāsvītro no IV pielikuma, jo tā ir minerālviela, kurai jau patlaban nepiemēro arī V pielikumu. Savukārt daži ieraksti par eļļām, taukiem, vaskiem, taukskābēm un to sāļiem ir jāsvītro, jo neviena no minētajām vielām neatbilst kritērijiem vielas iekļaušanai IV pielikumā; daudz piemērotāk būtu V pielikumu papildināt ar vispārīgu ierakstu par minētajām vielām, izmantojot tādu formulējumu, ar kuru izņēmumu attiecina tikai uz zemas bīstamības vielām.

(5)

Saskaņā ar 138. panta 4. punktu sagatavotais Komisijas pārskats atklāja arī to, ka arī V pielikumā ir vajadzīgi zināmi grozījumi. Tajā jāiekļauj magnijs, jo konstatēts, ka šī viela atbilst kritērijiem vielas iekļaušanai V pielikumā. Turklāt pielikumā būtu jāiekļauj atsevišķi stikla un keramisko fritu veidi, kas neatbilst Padomes Direktīvā 67/548/EEK (2) iestrādātajiem klasifikācijas kritērijiem un nesatur bīstamās sastāvdaļas tādā koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgos ierobežojumus, izņemot gadījumu, kad zinātniskie dati apliecina, ka šīs sastāvdaļas nav pieejamas vielu apritē. Lai nodrošinātu konsekventāku pieeju līdzvērtīgām vielām un izņēmumu attiecinātu tikai uz zemas bīstamības vielām, V pielikumā jāieļauj arī atsevišķas no dabiskiem avotiem iegūtas augu eļļas, tauki un vaski, dzīvnieku eļļas, tauki un vaski, kā arī glicerīns, kas nav ķīmiski pārveidoti un kuru vienīgās kaitīgās īpašības ir uzliesmojamība un kairinoša ietekme uz ādu vai acīm. Tas attiecas arī atsevišķām no dabiskiem avotiem iegūtām taukskābēm, kas nav ķīmiski pārveidotas un kuru vienīgās kaitīgās īpašības ir uzliesmojamība un kairinoša ietekme uz ādu vai acīm. Eļļu, tauku, vasku un taukskābju iekļaušana V pielikumā atbilst dažu konkrētu vielu svītrošanai no attiecīgajām grupām IV pielikumā.

(6)

Ar šo regulu paredzētie grozījumi, konkrēti par kompostu un biogāzi, nekādi neskar Kopienas tiesību aktus par atkritumiem.

(7)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 V pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 8. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp., labota ar OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.

(2)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.


I PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

ATBRĪVOJUMI NO PIENĀKUMA REĢISTRĒT SASKAŅĀ AR 2. PANTA 7. PUNKTA a) APAKŠPUNKTU

Einecs Nr.

Nosaukums/grupa

CAS Nr.

200-061-5

D-glicīts C6H14O6

50-70-4

200-066-2

Askorbīnskābe C6H8O6

50-81-7

200-075-1

Glikoze C6H12O6

50-99-7

200-233-3

Fruktoze C6H12O6

57-48-7

200-294-2

L-lizīns C6H14N2O2

56-87-1

200-334-9

Saharoze, tīra, C12H22O11

57-50-1

200-405-4

α-tokoferilacetāts C31H52O3

58-95-7

200-416-4

Galaktoze C6H12O6

59-23-4

200-432-1

DL-metionīns C5H11NO2S

59-51-8

200-559-2

Laktoze C12H22O11

63-42-3

200-711-8

D-mannīts C6H14O6

69-65-8

201-771-8

L-sorboze C6H12O6

87-79-6

204-664-4

Glicerīna stearāts, tīrs C21H42O4

123-94-4

204-696-9

Oglekļa dioksīds CO2

124-38-9

205-278-9

Kalcija pantotenāts, D-forma C9H17NO5.1/2Ca

137-08-6

205-756-7

DL-fenilalanīns C9H11NO2

150-30-1

208-407-7

Nātrija glikonāts C6H12O7.Na

527-07-1

215-665-4

Sorbitānoleāts C24H44O6

1338-43-8

231-098-5

Kriptons Kr

7439-90-9

231-110-9

Neons Ne

7440-01-9

231-147-0

Argons Ar

7440-37-1

231-168-5

Hēlijs He

7440-59-7

231-172-7

Ksenons Xe

7440-63-3

231-783-9

Slāpeklis N2

7727-37-9

231-791-2

Ūdens, destilēts, pēc vadītspējas vai līdzvērtīgas tīrības H2O

7732-18-5

232-307-2

Lecitīni

Komplekss taukskābju diglicerīdu maisījums ar fosforskābes holīnesteri

8002-43-5

232-436-4

Sīrupi, hidrolizēta ciete

Komplekss maisījums, ko iegūst, hidrolizējot kukurūzas cieti, iedarbojoties ar skābēm vai fermentiem. Sastāv galvenokārt no D-glikozes, maltozes un dekstrīniem

8029-43-4

232-442-7

Tauki, hidroģenēti

8030-12-4

232-675-4

Dekstrīns

9004-53-9

232-679-6

Ciete

Lielpolimēru ogļhidrāti, ko parasti iegūst no labības graudiem – kukurūzas, kviešiem un sorgo – un no saknēm un gumveidīgajiem – kartupeļiem un tapiokas. Satur cieti, kura iepriekš briedināta, karsējot ūdens klātbūtnē

9005-25-8

232-940-4

Maltodekstrīns

9050-36-6

238-976-7

Nātrija D-glikonāts C6H12O7.xNa

14906-97-9

248-027-9

D-glicīta monostearāts C24H48O7

26836-47-5

262-988-1

Taukskābes, kakao eļļas, metilesteri

61788-59-8

265-995-8

Celulozes pulpa

65996-61-4

266-948-4

Glicerīdi, C16–18 un C18 nepiesātināti

Šo vielu identificē pēc SDA vielas nosaukuma: C16–C18 un C18 nepiesātinātais trialkilglicerīds, SDA numurs ir 11-001-00

67701-30-8

268-616-4

Sīrups, kukurūzas, dehidratēts

68131-37-3

269-658-6

Glicerīdi, pārtikas tauku, mono-, di- un tri-, hidroģenēti

68308-54-3

270-312-1

Glicerīdi, C16–18 un C18 nepiesātināti mono- un di-

Šo vielu identificē pēc SDA vielas nosaukuma: C16–C18 un C18 nepiesātinātais alkil- un C16–C18 un C18 nepiesātinātais dialkilglicerīds, SDA numurs ir 11-002-00

68424-61-3

288-123-8

Glicerīdi, C10-18

85665-33-4”


II PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

ATBRĪVOJUMI NO PIENĀKUMA REĢISTRĒT SASKAŅĀ AR 2. PANTA 7. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU

1.

Vielas, kas rodas netīšā ķīmiskā reakcijā, pakļaujot kādas vielas vai izstrādājumus apkārtējās vides faktoru, piemēram, gaisa, mitruma, mikroorganismu vai saules gaismas, iedarbībai.

2.

Vielas, kas rodas netīšā ķīmiskā reakcijā, glabājot citas vielas, preparātus vai izstrādājumus.

3.

Vielas, kas rodas ķīmiskā reakcijā, kura notiek citu vielu, preparātu vai izstrādājumu galalietošanas laikā, un kas pašas nav ražotas, importētas vai laistas tirgū.

4.

Vielas, kas pašas nav ražotas, importētas vai laistas tirgū un rodas ķīmiskā reakcijā, kura notiek:

a)

ja stabilizētājs, krāsviela, aromatizators, antioksidants, pildviela, šķīdinātājs, nesējviela, virsmas aktīva viela, plastifikators, korozijas inhibitors, pretputu viela vai atputotāja viela, disperģētājviela, nogulšņu inhibitors, mitruma uzsūcējs, saistviela, emulģētājs, deemulģētājs, atūdeņotājs, aglomerētājs, adhēzijas veicinātājs, viskozitātes modifikators, pH neitralizētājs, atdalītājs, koagulants, flokulants, antipirēns, lubrikants, helatētājs vai kvalitātes kontroles reaģents darbojas, kā paredzēts, vai

b)

viela, kas paredzēta tikai konkrētu fizikāli ķīmisku īpašību nodrošināšanai, darbojas, kā paredzēts.

5.

Blakusprodukti, ja vien tie nav importēti vai laisti tirgū paši par sevi.

6.

Vielu hidrāti vai hidratēti joni, kas veidojas, vielai saistoties ar ūdeni, ja ražotājs vai importētājs vielu reģistrējis, izmantojot šo atbrīvojumu.

7.

Šādas dabā sastopamas vielas, ja tās nav ķīmiski pārveidotas:

minerāli, rūdas, rūdu koncentrāti, dabasgāze, neapstrādāta un apstrādāta dabasgāze, jēlnafta, ogles.

8.

Pielikuma 7. punktā neuzskaitītās dabā sastopamās vielas, ja tās nav ķīmiski pārveidotas un ja tās neatbilst Direktīvā 67/548/EEK iestrādātajiem bīstamo vielu klasifikācijas kritērijiem vai ja tās nav noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas saskaņā ar XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem, vai ja vismaz pirms diviem gadiem tās atbilstoši 59. panta 1. punktam nav apzinātas kā vielas, kuru raisītās bažas ir tikpat lielas, kā minēts 57. panta f) punktā.

9.

Šādas no dabiskiem avotiem iegūtas vielas, ja tās nav ķīmiski pārveidotas un ja tās neatbilst Direktīvā 67/548/EEK iestrādātajiem bīstamo vielu klasifikācijas kritērijiem, izņemot tās vielas, kuras klasificētas tikai kā uzliesmojošas [R10], ādu kairinošas [R38] vai acis kairinošas [R36] vielas, vai ja tās nav noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas saskaņā ar XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem, vai ja vismaz pirms diviem gadiem tās atbilstoši 59. panta 1. punktam nav apzinātas kā vielas, kuru raisītās bažas ir tikpat lielas, kā minēts 57. panta f) punktā:

augu tauki, augu eļļas, augu vaski; dzīvnieku tauki, dzīvnieku izcelsmes eļļas, dzīvnieku vaski; taukskābes no C6 līdz C24 un to kālija, nātrija, kalcija un magnija sāļi; glicerīns.

10.

Šādas vielas, ja tās nav ķīmiski pārveidotas:

šķidra naftas gāze, dabasgāzes kondensāts, procesu gāzes un to sastāvdaļas, kokss, cementa klinkers, magnijs.

11.

Šādas vielas, ja tās neatbilst Direktīvā 67/548/EEK iestrādātajiem bīstamo vielu klasifikācijas kritērijiem un ja tās nesatur Direktīvā 67/548/EEK iestrādātajiem bīstamo vielu kritērijiem atbilstošas sastāvdaļas tādā koncentrācijā, kas pārsniedz ar Direktīvu 1999/45/EK noteiktos koncentrācijas ierobežojumus vai Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā noteiktos koncentrācijas limitus, izņemot gadījumus, kad pārliecinoši zinātnisko eksperimentu dati liecina par to, ka šīs sastāvdaļas visā vielas dzīves cikla laikā nav pieejamas vielu apritē, un ir apstiprināts, ka minētie dati ir pietiekami un ticami:

stikls, keramikas friti.

12.

Komposts un biogāze.

13.

Ūdeņradis un skābeklis.”


Top