EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0109

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 109/2008 ( 2008. gada 15. janvāris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem

OJ L 39, 13.2.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 191 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/109/oj

13.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/14


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 109/2008

(2008. gada 15. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1924/2006 (3) paredz noteikumus attiecībā uz norāžu izmantošanu pārtikas produktu marķējumā, noformējumā un reklāmā.

(2)

Ir aizliegtas veselīguma norādes, ja tās neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām vispārējām un īpašajām prasībām un ja tās nav iekļautas Kopienas atļauto veselīguma norāžu sarakstos. Šie veselīguma norāžu saraksti vēl ir jāizstrādā saskaņā ar minētajā regulā izklāstītajām procedūrām. Tādējādi šie saraksti nebija spēkā 2007. gada 1. jūlijā, minētās regulas piemērošanas dienā.

(3)

Tāpēc Regulā (EK) Nr. 1924/2006 ir paredzēti pārejas pasākumi veselīguma norādēm, kas neattiecas uz slimības riska mazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību.

(4)

Saistībā ar veselīguma norādēm, kas attiecas uz slimības riska mazināšanu, pārejas pasākumi nebija vajadzīgi. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK (2000. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (4) paredzēts aizliegums attiecībā uz norādēm, kas attiecas uz slimību profilaksi, terapiju un ārstēšanu, un Regulā (EK) Nr. 1924/2006 ir ieviesta jauna norāžu kategorija attiecībā uz slimības riska mazināšanu, tādēļ produktiem ar šādām norādēm nevajadzētu būt Kopienas tirgū.

(5)

Norāžu kategoriju attiecībā uz bērnu attīstību un veselību ieviesa ļoti vēlīnā Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pieņemšanas procedūras posmā, neparedzot pārejas pasākumus. Tomēr Kopienas tirgū jau ir pieejami produkti, kuriem ir šādas norādes.

(6)

Lai nepieļautu tirgus piegāžu pārtraukšanu, ir lietderīgi uz norādēm, kas attiecas uz bērnu attīstību un veselību, attiecināt tos pašus pārejas pasākumus, kurus attiecina uz citām veselīguma norādēm.

(7)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1924/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1924/2006 groza šādi:

1)

regulas 14. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Neatkarīgi no Direktīvas 2000/13/EK 2. panta 1) punkta b) apakšpunkta var izmantot turpmāk paredzētās norādes, ja tās ir atļautas saskaņā ar šīs regulas 15., 16., 17. un 19. pantā minēto procedūru, tās iekļaujot šādu Kopienas atļauto norāžu sarakstā kopā ar visiem vajadzīgajiem šo norāžu izmantošanas nosacījumiem:

a)

norādes par samazinātu slimības risku;

b)

norādes, kas attiecas uz bērnu attīstību un veselību.”;

2)

regulas 28. panta 6. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu ievadfrāzi:

“Uz veselīguma norādēm, kuras nav minētas 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 14. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kuras izmantotas saskaņā ar attiecīgajiem valsts noteikumiem pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, attiecina šādus nosacījumus:”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 15. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  2007. gada 26. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 11. janvāra Lēmums.

(3)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp., labots ar OV L 12, 18.1.2007., 3. lpp.

(4)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/68/EK (OV L 310, 28.11.2007., 11. lpp.).


Top