EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0107

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 107/2008 ( 2008. gada 15. janvāris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem saistībā ar Komisijai piešķirtām ieviešanas pilnvarām

OJ L 39, 13.2.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 188 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/107/oj

13.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/8


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 107/2008

(2008. gada 15. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem saistībā ar Komisijai piešķirtām ieviešanas pilnvarām

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1924/2006 (3) noteikts, ka regulatīvā procedūra, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4), ir jāpiemēro, pieņemot īstenošanas pasākumus saistībā ar minēto regulu.

(2)

Lēmumu 1999/468/EK grozīja ar Lēmumu 2006/512/EK, ar kuru ieviesa regulatīvo kontroles procedūru, lai pieņemtu vispārējus īstenošanas pasākumus, un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru pieņemtā pamataktā, inter alia svītrojot dažus šādus elementus vai papildinot aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem.

(3)

Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt Kopienas pasākumus attiecībā uz noteiktu pārtikas produktu marķējumu, noformējumu un reklāmu, noteikt atkāpes no atsevišķiem Regulas (EK) Nr. 1924/2006 noteikumiem, noteikt un atjaunināt uzturvielu aprakstus, kā arī nosacījumus un izņēmumus to izmantošanai, izveidot un/vai grozīt uzturvērtības un veselīguma norāžu sarakstus un grozīt to pārtikas produktu sarakstu, par kuriem norādes ir ierobežotas vai aizliegtas. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi, un to mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās regulas elementus, inter alia to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(4)

Ja tiek piemēroti datu aizsardzības noteikumi, ierobežota atļaujas piešķiršana vienam uzņēmējam nedrīkstētu liegt citiem pieteikties uz atļauju izmantot to pašu norādi.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1924/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1924/2006 groza šādi.

1.

1. pantu groza šādi:

a)

2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šīs regulas 7. pantu un 10. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu nepiemēro nefasētiem pārtikas produktiem (piemēram, svaigiem augļiem, dārzeņiem un maizei), ko tirgo galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, un pārtikas produktiem, ko fasē pārdošanas vietās pēc pircēja lūguma vai fasē, lai tūlīt pārdotu. Valstu noteikumus drīkst piemērot līdz brīdim, kad saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru tiek pieņemti Kopienas pasākumi, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot.”;

b)

4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Attiecībā uz nepatentētiem aprakstiem (nosaukumiem), kas tradicionāli lietoti, lai norādītu uz to pārtikas produktu vai dzērienu kategorijas īpašībām, kuri var ietekmēt cilvēku veselību, var saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņemt atkāpi no 3. punkta, kuras mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, ja par to ir saņemts pieteikums no attiecīgajiem pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem. Pieteikumu nosūta dalībvalsts kompetentajai iestādei, kura to nekavējoties pārsūta Komisijai. Komisija pieņem un publicē noteikumus par to, kā pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem sagatavot pieteikumus, lai tādējādi nodrošinātu, ka darbības ar pieteikumiem ir pārredzamas un notiek pieņemamā termiņā.”

2.

3. panta otrās daļas d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

paust, likt domāt vai netieši norādīt, ka līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs parasti nevar nodrošināt nepieciešamo uzturvielu daudzumu. Gadījumā, ja runa ir par uzturvielām, kuras pietiekamā daudzumā nespēj nodrošināt līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs, var saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņemt atkāpes – tostarp to piemērošanas nosacījumus – kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, ņemot vērā pašreizējo dalībvalstu īpašos apstākļus;”.

3.

4. pantu groza šādi:

a)

1. punktu groza šādi:

i)

pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“1.   Komisija līdz 2009. gada 19. janvārim nosaka īpašus uzturvielu aprakstus, tostarp atbrīvojumus, kuri jāievēro attiecībā uz pārtikas produktiem vai atsevišķām pārtikas produktu kategorijām, lai uz tām būtu uzturvērtības vai veselīguma norādes, un nosacījumus uzturvērtības vai veselīguma norāžu izmantošanai pārtikas produktiem vai pārtikas produktu kategorijām, ievērojot uzturvielu aprakstus. Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

ii)

sesto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Uzturvielu aprakstus un to izmantošanas nosacījumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, atjaunina, lai ņemtu vērā attiecīgos zinātnes sasniegumus, saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru un pēc apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem un patērētāju grupām.”;

b)

5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru un ņemot vērā zinātniskus pierādījumus, var pieņemt pasākumus, ar kuriem nosaka pārtikas produktus vai pārtikas produktu kategorijas, kas nav minētas 3. punktā un kam ierobežo vai aizliedz uzturvērtības vai veselīguma norāžu lietošanu, un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus.”

4.

8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Pielikuma grozījumus pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru un, ja vajadzīgs, pēc apspriešanās ar Iestādi. Ja vajadzīgs, Komisija aicina piedalīties ieinteresētās puses, jo īpaši pārtikas apritē iesaistītos uzņēmējus un patērētāju grupas, lai novērtētu attiecīgo norāžu uztveri un izpratni.”

5.

13. pantu groza šādi:

a)

3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija pēc apspriešanās ar Iestādi un saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, vēlākais, līdz 2010. gada 31. janvārim pieņem Kopienas sarakstu, kura mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, ar atļautām norādēm, kā minēts 1. punktā, un visiem vajadzīgajiem šo norāžu izmantošanas nosacījumiem.”;

b)

4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Jebkādas 3. punktā minētā saraksta izmaiņas, kuru pamatā ir vispārēji atzītas zinātniskās atziņas un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma, iepriekš apspriežoties ar Iestādi, pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

6.

17. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Galīgo lēmumu par pieteikumu, kura mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tomēr, ja pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma aizsargāt īpašumtiesību datus, Komisija ierosina ierobežot norādes izmantošanu pieteikuma iesniedzēja labā:

a)

lēmumu par norādes atļaušanu pieņem saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Šajā gadījumā, ja atļauju piešķir, tā ir spēkā piecus gadus;

b)

pirms piecu gadu termiņa beigām, ja norāde joprojām atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, Komisija iesniedz projektu pasākumiem, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, lai norādi atļautu, neierobežojot izmantošanu, un par kuriem lēmumu pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

7.

18. panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“5.   Ja Iestāde sniedz atzinumu, ar ko neatbalsta attiecīgās norādes iekļaušanu 4. punktā minētajā sarakstā, lēmumu par piemērošanu, kura mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot tos, pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tomēr, ja pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma aizsargāt īpašumtiesību datus, Komisija ierosina ierobežot norādes izmantošanu pieteikuma iesniedzēja labā:

a)

lēmumu par norādes atļaušanu pieņem saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Šajā gadījumā, ja atļauju piešķir, tā ir spēkā piecus gadus;

b)

pirms piecu gadu termiņa beigām, ja norāde joprojām atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, Komisija iesniedz projektu pasākumiem, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, lai norādi atļautu, neierobežojot izmantošanu, un par kuriem lēmumu pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

8.

20. panta 2. punkta otrās daļas 2) un 3) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“2)

apstiprinājumu, ka Komisija ir izsniegusi atļauju par veselīguma norādi, pamatojoties uz datiem par īpašumtiesībām un ierobežotu izmantojumu;

3)

gadījumos, kas minēti 17. panta 3. punkta otrajā daļā un 18. panta 5. punkta otrajā daļā, apliecinājumu, ka veselīguma norāde ir atļauta ierobežotu laiku.”

9.

25. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“25. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

10.

28. pantu groza šādi:

a)

4. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

Komisija saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem lēmumus, kuri attiecas uz šādu norāžu izmantošanu un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus.”;

b)

6. punkta a) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“ii)

pēc apspriešanās ar Iestādi Komisija saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem lēmumu, kurš attiecas uz veselīguma norādēm, par ko šādā veidā piešķirta atļauja, un kura mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 15. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 325, 13.12.2006., 37. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 7. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2007. gada 17. decembra Lēmums.

(3)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp. Labota ar OV L 12, 18.1.2007., 3. lpp.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).


Top