EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0018

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2008. gada 21. novembris ) par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos (ECB/2008/18)

OJ L 314, 25.11.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/880/oj

25.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/14


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2008. gada 21. novembris)

par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos

(ECB/2008/18)

(2008/880/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 105. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu un 14.3. pantu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu, 18.2. pantu un 20. panta 1. daļu,

tā kā:

(1)

Lai uz laiku veicinātu likviditātes sniegšanu Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījumu partneriem, jāpaplašina kritēriji, kas nosaka tā nodrošinājuma atbilstību, ko Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījumu partneri sniedz Eurosistēmai, lai iegūtu likviditāti. Nodrošinājuma atbilstības kritēriji ir noteikti ECB 2000. gada 31. augusta Pamatnostādnē par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1).

(2)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2008. gada 15. oktobrī nolēma uz laiku paplašināt noteikumus par atbilstošo nodrošinājumu Eurosistēmas operācijās. Padome turklāt nolēma, ka tās lēmuma spēkā stāšanās datums un jebkuri turpmāki pasākumi saistībā ar paplašinātajiem atbilstības kritērijiem tiks paziņoti pēc iespējas ātrāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Dažu nodrošinājuma atbilstības kritēriju paplašināšana

1.   Nodrošinājuma atbilstības kritērijus, kas noteikti Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā (tālāk tekstā – “Vispārējā dokumentācija”), paplašina saskaņā ar 2.–7. pantu.

2.   Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo pamatnostādni un Vispārējo dokumentāciju, kā to nacionālajā līmenī ieviesušas NCB, noteicošā ir šī pamatnostādne. NCB turpina piemērot visus noteikumus, kas paredzēti Vispārējā dokumentācijā, neizmainītā veidā, ja vien šajā pamatnostādnē nav noteikts citādi.

2. pants

Nodrošinājuma ASV dolāros, sterliņu mārciņās vai Japānas jēnās kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Vispārējās dokumentācijas 6.2.1. sadaļā aprakstītie tirgojamie parāda instrumenti ASV dolāros, sterliņu mārciņās vai Japānas jenās ir Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem atbilstošs nodrošinājums, ja: i) tie ir emitēti euro zonā un tie tiek turēti/par tiem veic norēķinus euro zonā, un ii) to emitents ir reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonā.

2.   Eurosistēma visiem šādiem tirgojamiem parāda instrumentiem uzliek papildu diskontu 8% apmērā.

3. pants

Sindicētu kredītu kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Sindicēti kredīti ir Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem atbilstošs nodrošinājums tikai tad, ja tie atbilst Vispārējās dokumentācijas 6.2.2. un 6.3.3. sadaļai, kā arī 7. papildinājumam.

2.   Neierobežojot šī panta 1. punktu, Anglijas un Velsas likumiem pakļauti sindicētie kredīti, kas līdz 2008. gada 30. novembrim saskaņā ar prasībām 2008. gada 14. novembra Lēmumā ECB/2008/15 par to, kā īstenot 2008. gada 23. oktobra Regulu ECB/2008/11 par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos (2), pieņemti Eurosistēmās monetārās politikas operācijās, turpina būt atbilstošs nodrošinājums uz tās Eurosistēmas monetārās politikas operācijas laiku, kurai tie pieņemti kā atbilstošs nodrošinājums.

4. pants

Kredītiestāžu emitētu parāda instrumentu, ko tirgo dažos neregulētos tirgos, kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Kredītiestāžu emitēti parāda instrumenti, ko tirgo dažos ECB norādītos neregulētos tirgos, ir Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem atbilstošs nodrošinājums.

2.   Eurosistēma visiem šādiem parāda instrumentiem uzliek papildu diskontu 5 % apmērā.

5. pants

Nodrošinājuma ar kredītnovērtējumu “BBB-” un augstāku kredītnovērtējumu kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Eurosistēmas kredītstandarta novērtējuma minimālā prasība paredz, ka aktīvu kā Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem atbilstoša nodrošinājuma kredītnovērtējums atbilst “BBB-”. Šīs izmaiņas kredītreitingu prasībās attiecas kā uz tirgojamiem, tā arī uz netirgojamiem aktīviem, izņemot vērtspapīrus, kas balstīti uz aktīviem, kā aprakstīts Vispārējās dokumentācijas 6.3. sadaļā, kuriem augsta kredītstandarta prasība paliek negrozīta.

2.   Eurosistēma visiem atbilstošiem aktīviem ar kredītnovērtējumu zem “A-” uzliek papildu diskontu 5% apmērā.

6. pants

Pakārtoto aktīvu ar pietiekamām garantijām kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Nepakārtotības prasību attiecībā uz tirgojamu aktīvu kā Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem atbilstošu nodrošinājumu, kas aprakstīta Vispārējās dokumentācijas 6.2.1. sadaļā, nepiemēro, ja finansiāli stabils garantijas devējs par šiem aktīviem sniedz beznosacījuma un neatsaucamu garantiju, kas izmaksājama pēc pirmā pieprasījuma, kā sīkāk noteikts Vispārējās dokumentācijas 6.3.2. sadaļā.

2.   Eurosistēma visiem šādiem aktīviem uzliek papildu diskontu 10% apmērā ar turpmāku 5% nocenošanu teorētiska aktīvu novērtējuma gadījumā.

7. pants

Termiņnoguldījumu kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

Vispārējās dokumentācijas 3.5. sadaļā aprakstītie termiņnoguldījumi no prasībām atbilstošiem darījumu partneriem ir atbilstošs nodrošinājums visām Eurosistēmas refinansēšanas operācijām.

8. pants

Turpmākie īstenošanas pasākumi

Padome deleģē Valdei kompetenci pieņemt turpmākos lēmumus, kas vajadzīgi Padomes 2008. gada 15. oktobra lēmuma īstenošanai.

9. pants

Pārbaude

Ne vēlāk kā 2008. gada 25. novembrī NCB nosūta ECB sīku pārskatu par dokumentiem un līdzekļiem, ar kuru palīdzību tās plāno panākt atbilstību šai pamatnostādnei.

10. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā 2008. gada 25. novembrī.

2.   Šo pamatnostādni piemēro no 2008. gada 1. decembra līdz 2009. gada 31. decembrim.

11. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu NCB.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 21. novembrī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 309, 20.11.2008., 8. lpp.


Top