EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1497

Komisijas Regula (EK) Nr. 1497/2007 ( 2007. gada 18. decembris) par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām ugunsdrošības sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētas siltumnīcefekta gāzes (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 333, 19.12.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 151 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1497/oj

19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1497/2007

(2007. gada 18. decembris)

par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām ugunsdrošības sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētas siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 3. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Ugunsdrošības sistēmām, kuras sastāv no vairākām savstarpēji saistītām tvertnēm, kas uzstādītas noslēgtās īpaši ugunsbīstamās telpās, fluorēto siltumnīcefekta gāzu pildījuma daudzumu aprēķina pēc šo tvertņu pildījuma kopējā daudzuma, lai nodrošinātu, ka pārbaužu periodiskums atbilst faktiskajam siltumnīcefekta gāzu pildījumam.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 842/2006 ugunsdrošības sistēmu dokumentācijā jābūt noteiktai informācijai. Lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 842/2006 efektīvu īstenošanu, ir ieteicams, lai tiktu paredzēts, ka šo sistēmu dokumentācijā jābūt sīkākai papildu informācijai.

(3)

Šādu sistēmu dokumentācijā jāiekļauj dati par tajās esošo fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzumu. Ja ugunsdrošības sistēmā esošais fluorētās siltumnīcefekta gāzes daudzums nav zināms, šādas sistēmas operatoram jānodrošina, ka noplūžu pārbaudēm nepieciešamo pildījuma daudzumu nosaka attiecīgi sertificēts personāls.

(4)

Pirms noplūžu pārbaudēm sertificētais personāls rūpīgi pārbauda sistēmas dokumentācijā esošo informāciju, lai konstatētu iespējamās līdzšinējās problēmas, un iepazīstas ar iepriekšējo pārbaužu rezultātiem.

(5)

Lai nodrošinātu noplūžu efektīvu samazināšanu un novēršanu, noplūžu pārbaudēs galvenā vērība jāpievērš tām ugunsdrošības sistēmu daļām, no kurām noplūžu varbūtība ir pati lielākā.

(6)

Ja ir pamats uzskatīt, ka notiek noplūde, jāveic pārbaude, lai to atrastu un novērstu.

(7)

Noplūžu paaugstinātu risku rada nekvalitatīvi veikti jaunu sistēmu montāžas darbi. Tāpēc jaunu sistēmu hermētiskums jāpārbauda tūlīt pēc to nodošanas ekspluatācijā.

(8)

Lai pārliecinātos par sistēmas remonta efektivitāti, Regulā (EK) Nr. 842/2006 paredzēts, ka pēc noplūdes novēršanas jāveic sistēmas atkārtota pārbaude, pievēršot īpašu uzmanību vietām, kurās tika konstatētas noplūdes, un tām blakus esošajām sistēmas daļām.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 (2) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 842/2006 noteiktas noplūžu pārbaužu standartprasības ekspluatācijā esošām stacionārajām sistēmām un sistēmām, kuru ekspluatācija uz laiku pārtraukta, kuras sastāv no vienas vai vairākām savstarpēji savienotām tvertnēm un to aprīkojuma un ir uzstādītas noslēgtās īpaši ugunsbīstamās telpās, turpmāk tekstā “ugunsdrošības sistēmas”.

Šī regula attiecas uz ugunsdrošības sistēmām, kurās ir 3 kg un vairāk fluorēto siltumnīcefekta gāzu.

2. pants

Sistēmas dokumentācija

1.   Regulas (EK) Nr. 842/2006 3. panta 6. punktā minētajā ziņu uzskaitē, turpmāk tekstā “sistēmas dokumentācija”, jābūt norādītam tās operatora nosaukumam, pasta adresei un tālruņa numuram.

2.   Sistēmas dokumentācijā jābūt norādītam ugunsdrošības sistēmā iepildītās fluorētās siltumnīcefekta gāzes daudzumam.

3.   Ja ugunsdrošības sistēmā iepildītās fluorētās siltumnīcefekta gāzes daudzumu ražotājs nav norādījis tehniskajās specifikācijās vai uz šīs sistēmas marķējuma uzrakstu plāksnes, operatoram jānodrošina, ka to nosaka attiecīgi sertificēts personāls.

3. pants

Sistēmas dokumentācijas pārbaude

1.   Sertificētajam personālam pirms noplūžu pārbaužu veikšanas jāiepazīstas ar sistēmas dokumentāciju.

2.   Īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par jautājumiem vai problēmām, kas atkārtojas.

4. pants

Vizuālas un manuālas pārbaudes

1.   Bojājumu un noplūžu pazīmju konstatēšanai sertificētajam personālam jāveic zem paaugstināta spiediena esošo kontroles un vadības ierīču, tvertņu, sistēmas daļu un savienojumu vizuālas pārbaudes.

2.   Fluorētas siltumnīcefekta gāzes varbūtēju noplūžu gadījumos attiecīgi sertificētam personālam jāveic ugunsdrošības sistēmas pārbaude.

3.   Par varbūtēju noplūdi liecina viens vai vairāki šādi apstākļi:

a)

stacionārā noplūžu detektēšanas sistēma uzrāda noplūdi;

b)

spiediena kritums tvertnē, ņemot vērā temperatūras korekciju, ir lielāks par 10 %;

c)

ugunsdzēšanas līdzekļa daudzums tvertnē samazinājies vairāk par 5 %;

d)

ir citas pildījuma daudzuma samazināšanās pazīmes.

4.   Manometri un masas mērīšanas ierīces jāpārbauda reizi 12 mēnešos, lai pārliecinātos par to pareizu darbību.

5. pants

Noplūžu novēršana

1.   Operatoram jānodrošina, ka sistēmas remontu vai nomaiņu veic šo darbību veikšanai attiecīgi sertificēts personāls.

2.   Operatoram pēc sistēmas atkārtotas uzpildīšanas jānodrošina hermētiskuma pārbaudes veikšana.

6. pants

Atkārtotas papildu pārbaudes

Veicot Regulas (EK) Nr. 842/2006 3. panta 2. punkta otrajā daļā minētās atkārtotās papildu pārbaudes, attiecīgi sertificētajam personālam galvenā vērība jāpievērš tām sistēmas daļām, kurās noplūdes konstatētas un novērstas, kā arī tām blakus esošajām vietām gadījumos, kad tās remonta laikā bijušas pakļautas slodzei.

7. pants

Prasības par jaunu sistēmu nodošanu ekspluatācijā

Jaunu sistēmu hermētiskums jāpārbauda tūlīt pēc to nodošanas ekspluatācijā.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 899/2007 (OV L 196, 28.7.2007., 24. lpp.).


Top